GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ"

Transkript

1 GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ AKemal YAKUT Arzu ŞENCAN Reşa SELBAŞ Erkan DİKMEN Bulu GÖRGÜLÜ İhsan DOSTUÇOK Sefer KUTLU ÖZET Günümüzde soğuma sisemlerinin elekrik ükeiminin çok fazla ve enerji maliyelerinin yüksek olmasından dolayı absorbsiyonlusoğuma sisemleri önem kazanmışır Absorbsiyonlu soğuma sisemlerinin ilk yaırım maliyei yüksek olsa da işleme giderlerinin düşük olmasından dolayı diğer soğuma sisemlerine alernaif olarak görülmekedir İşleme giderlerinin düşük olmasından bu çalışmada, akışkan çifi olarak LiBr-su kullanılan bir absorbsiyonlu sisem ile Ispara ilinde 30 kişilik oplanı salonunun iklimlendirilmesi amaçlanmışır Toplanı salonunun iç oram sıcaklığı 25 C olarak kabul edilmişir Dış oram sıcaklığı aylara göre değişim gösermekedir İklimlendirme sisemin aylara göre çalışma şarları ve soğuma yükleri hesaplanmışır Generaör ısı yükü düzlemsel güneş kolekörleri kullanılarak sağlanmışır Düzlemsel güneş kolekörlerinde elde edilen yararlı ısılar ve kolekör verimleri her ay için hesaplanmışır Sonuç olarak, gerekli ısı enerjisini sağlayacak güneş kolekörü sayıları hesaplanmışır Anahar Kelimeler: Soğuma Sisemi, Absorbsiyonlu soğuma, Güneş kolekörü ABSTRACT Nowadays,a lo ofelecriciy consumpionandcoolingsysems,absorpioncoolingsysemshave gained imporancedue o high energycossalhoughhe absorpioncoolingsysems,highiniialinvesmencossdue o lowoperaingcossis seenas an alernaive oohercoolingsysems Operaingexpendiureis lowin his sudy, as apair offluidused inhe LiBr-waer absorpionsysemwihameeingroomfor 30 personsin he province ofonarioair condiioningis aimed Meeinghall,indoor emperaureof 25 Cwas adopedoudooremperaurevariesby monh Aircondiioningsysem,working condiions andcoolingloadsare calculaedby monhs Heaload ofhe generaoris providedusingflasolarcollecors Planarsolarcollecorand hecollecorefficienciesobained from heusefulemperaureswere calculaedfor each monh Asa resul, he numberof solar collecorso providehe necessaryheaenergyis calculaed Key Words:CoolingSysem, absorpioncooling, solarcollecor

2 1 GİRİŞ Günümüzde mevcu fosil yakı rezervlerindeki azalma ve bu yakıların oluşurduğu çevre kirliliği gibi problemler, yeni enerji kaynaklarının araşırılmasını ve bugün kullanılan sisemlerde enerji asarrufuna yönelik çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmışır[1] Klasik enerji ürlerinin, sürekli aran bu ihiyacı ileride karşılayamaz duruma geleceği açıkır Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak oldukça önem kazanmakadır[2] Özellikle elekrik enerjisinin pahalı olmasıaraşırmacıları absorbsiyonlu sisemlere yönlendirmişir[3]enerji maliyelerinin arması ile önem kazanan absorpsiyonlu soğuma sisemlerinde kullanılan aık ısılar soğuma maliyeini düşürmekedir[4]absorbsiyonlu soğuma çevrimlerinin en büyük avanajı düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarıyla çalışabilmeleridir Sisemde gerekli olan ısı, güneş, endüsriyel aıklar, jeoermal enerji, buhar veya su kaynaklarından sağlanmakadır[5] Dış enerji kaynağı olarak her ürlü ısı enerjisini kullanabilen absorbsiyonlu soğuma sisemleri, çalışmaları esnasında ek bir enerjiye ihiyaç duymamaları, harekeli parçalarının azlığı nedeniyle sessiz çalışmaları, çok az bakım gerekirmeleri ve sisemde kullanılan akışkanların ozon abakasına zarar vermemeleri gibi pek çok avanajlarından dolayı soğuma ve iklimlendirme uygulamalarında ercih edilmekedirler Mekanik buhar sıkışırmalı soğuma ve iklimlendirme sisemlerinde kullanılan çalışma akışkanlarının ozon abakasına zararlı ekileri ve günümüzde yaşanan enerji darboğazı nedeniyle alernaif sisemler ve özellikle de absorbsiyonlu sisemler büyük bir önem kazanmışır Bugün eknolojik gelişmeler absorbsiyonlu soğumayı buhar sıkışırmalı soğuma çevirimine ekonomik ve verimli bir alernaif yapmışır[6] Yaz aylarında bina içi konfor şarlarının iyileşirilmesine yönelik alep; emel olarak binalarda kullanılan elekrikli araçların sayısının arışı, yeni yapılan binalarda kullanılan cam oranlarının yüksek olması ve dış hava sıcaklıklarındaki yükselmeler nedeniyle gün geçikçe armakadır ve bu konuda yapılan projeksiyonlar soğuma sisemlerine yönelik alebin gelecek yıllarda da giikçe aracağını gösermekedir[7] Konfor şarlarının iyileşirilmesi ve enerji ükeimini minimuma indirmek için bu çalışmada LiBr-su kullanılan absorsiyonlu soğuma sisemiyle Ispara ilinde ouz kişilik oplanı salonunun iklimlendirmesi yapılmışır Yapılan bu çalışmada oramın soğuma yüküne göre sisemdecop (ideal),cop ve verimleri hesaplandı Sisemin enerji ihiyacı güneşen sağlandı ve gerekli kolekör hesaplamaları yapıldı 2 ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ Absorpsiyonlu soğuma sisemi; buhar sıkışırmalı soğuma sisemlerinde soğuucu akışkanın basıncının arırılması amacıyla kullanılan kompresörün yerine, ermal bir mekanizmayla soğuucu akışkanın basıncının arırılması prensibine dayanmakadır Absorpsiyonlu soğuma sisemlerinde kullanılan bu mekanizma ermik sıkışırıcı olarak adlandırılmakadır [7] Genel olarak absorbsiyon prensibi, karşılıklı çözünürlüğü olan maddelerin yüksek sıcaklıklarda daha az, düşük sıcaklıklarda ise daha fazla çözünür olmasıdır Kompresörlü sisemlerde soğuucu akışkan olarak freon gazları kullanılır Absorbsiyonlu sisemlerde ise iki akışkan çifinden oluşan solüsyon, liyum bromür+su ve amonyak+su solüsyonları kullanılır[8] Bunlardan biri liyum bromür-su çifi, liyum bromür absorban, su ise soğuucudur Diğeri ise suamonyak çifi, su absorban amonyak soğuucudur Absorpsiyonlu soğumada absorban sıvı, diğer madde (soğuucu akışkan) ise absorbe edildiğinde gaz fazındadır Karışımdaki absorban oranı yüksek soğuucu oranı düşük ise konsanre veya kuvveli eriyik, absorban oranı düşük soğuucu oranı yüksek ise zayıf eriyik olarak adlandırılır[4] 21 Sisemin Çalışma Prensibi Absorbsiyonlu sisem Şekil 1 de göserildiği gibi buhar sıkışırmalı soğuma sisemine benzemesine karşılık burada kompresörün yerini absorber, sıvı pompası ve generaör almışır Çalışma akışkanının generaörde buharlaşarak eriyiken ayrılması için Q G generaör ısısı verilir Buharlaşan akışkan kondenserde Q K ısısını vererek sıvı hale geçer Yüksek basınça sıvı haldeki çalışma akışkanınınbasıncı düşürülerek evaporaöre gelir ve burada oramdan Q E ısısını alarak buharlaşırakışkanbuharı daha sonra absorbere giderek generaörden gelen zayıf eriyikle birleşerek zengin eriyiği oluşurur Bu sırada absorberden Q A ısısı çekilmelidir Absorberde oluşan zengin eriyik

3 bir sıvı pompası yardımıyla ısı değişiriciden geçirilerek bir mikar ısı alır ve generaöre gönderilir Çevrim böylece devam eder Şekil 1 de görüldüğü gibi absorbsiyonlu sisemde yüksek ve alçak basınç değeri ile kondenser ve absorber sıcaklıkları aynı olmak üzere üç sıcaklık değeri vardır [9] KONDENSER 7 GENERATÖR EŞANJÖR GENLEŞME VANASI 9 GEN VAN 10 EVAPORATÖR ABSORBER POMPA Şekil 1 Liyum bromür-su eriyikli ek kademeli absorbsiyonlu soğuma çevrimi Sekil 2 Absorbsiyonlu soğuma sisemini şemaik göserimi[5] 22 Absorbsiyonlu Soğuucu Sisem Elemanları Eriyik pompası: Zengin eriyiğin absorberden ısı değişirgecine ileilmesini sağlamakır Genellikle kapalı ip pompalar seçilmekedirgeneraör: Boyler veya kaynaıcı olarak a adlandırılmakadır

4 Generaörde verilen ısı ile soğukan, zengin eriyiken ayrışırılmakadırkondenser: Sisemin asarımına uygun olarak su veya hava soğumalı olabilirler Generaörden gelen soğukan buharının sıcaklığını düşürerek yoğuşmasını sağlamakadırevaporaör: Sıvı soğukanın oram ısısını alarak buharlaşığı kısımdır Absorbsiyonlu soğuma siseminde genellikle karşı akımlı olarak asarımlanmakadırabsorber: Dış görünümü ile kondensere benzemekle beraber iç kısmı iyi bir karışım sağlayacak şekilde bir veya daha fazla sayıda üs üse levhalardan oluşmakadırisı değişirici: Ön ısııcı ve ön soğuucu olmak üzere iki ade ısı değişirici kullanılabilir Genellikle karşı akımlıdırlargenleşme valfı: Biri soğukan eriyiğin diğeri ise zayıf eriyiğin basıncını düşürmek için kullanılmakadırsoğukan çifleri: Absorbsiyonlu soğuma sisemlerinde farklı çalışma akışkanları kullanılmakadır Bunlar Amonyak-Kalsiyum Klorid, Amonyak-Su, Liyum Bromür-Su, Amonyak-Liyum Nira, R21-Glycoleer, Amonyak-Sodyum Thicynae[10] 3 ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TASARIMI Bu çalışmada, absorbsiyonlu soğuma sisemi iklimlendirme amaçlı kullanılmış vesisem Ispara ilinde 30 kişilik oplanı salonuna kurulmuşur Toplanı salonununiç oram sıcaklığı 25 C, alanı 85m 2 ve ısı kaybı 20 kwdırbu verilere göre, sisem elemanlarının ısı yükleri hesaplanmış ve generaör ısı yükü ihiyacına görekolekör hesaplamaları yapılışır (Sisemin ısı yükü hesabı şekil 1 göre yapılmışır) 31 Sisem Elemanlarının Isı Yükü Hesabı Generaör Isı Yükü: Q g m 4 h4 m7 h7 m3 h3 Kondenser Isı Yükü: Q k m 7 h 7 h Absorber Isı Yükü: Q a m 8 6 h6 m10 h10 m1 h1 Evaporaör Isı Yükü: Q e m 9 h 10 h Isı Değişiricisi Isı Yükü: Q ıd m 4 9 h h m h h 4 Sisemin Performans Kasayısı: 5 (COP) ideal = T e (T g T a ) / T g (T a T e ) COP = Q e / Q g Sisemin Soğuma Ekisi (verimi): η r = COP/(COP) ideal 32 Güneşen Faydalanma Oranın Hesabı Toplam radyasyon mikarı: TRA=DİR*DİRAF+DİF*DİFAF+YYRA* YAO*YAF

5 Kolekörün absorbe eiği enerji: abs * I * 1 f * f 1 c g d c p 1 (1 ) p c Kolekördeki ısıl kayıplar: L u L p a Kolekörde oplam faydalı enerji: u abs Kolekör verimi: I 0 0 u u I d L (Anlık verim) d (oplam verim) Q Gerekli oplam kolekör yüzeyi: Fk gerekli faydalı SONUÇ Bu çalışmadasoğuma sisemlerinin elekrik ükeiminin çok fazla ve enerji maliyelerinin yüksek olmasından dolayı emiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi desekli absorbsiyonlu soğuma uygulamasıylaispara ilinde ouz kişilik oplanı salonun iklimlendirmesi incelenmişir Sisem oplanı salonun ısı yüküne ve Ispara nın meeorolojik verilerinegöre asarlanmış, sisemin her bir nokasındaki basınç, enalpi, külesel debi ve konsanrasyondeğerleri hesaplanmışır Soğuma çevriminde generaör sıcaklığı 85 C kabul edilmiş veliyum bromür-su akışkan çifi kullanılmışırabsorbsiyonlu soğuma siseminin sıcaklık, basınç ve konsanrasyon değerleri ablo 1 de göserilmişir

6 Tablo 1 LiBr-H 2 O eriyiğinin sıcaklık-basınç-konsanrasyon değerleri Durum Basınç Sıcaklık Konsanrasyon Enalpi (kj/kg) Külesel Debi (kpa) ( C) LiBr (%) (kg/s) 1 2, ,09 2 9, ,09 3 9, ,5 0,09 4 9, , , , , , , ,9 0, , ,45 0, , ,45 0, , ,009 m 1 =m 2 =m 3, m 4 =m 5 =m 6, m 7 =m 8 =m 9 =m 10 Cop (ideal) =1,31 Cop=0,75 Q gen= 268kw Q kon= -22,17 kwq abs= 25,77kw Sisemin verimi: η=0,57 =%57 Q gen= 268kw Q evp= 20 kw Generaör için gerekli ısı enerjisi düzlemsel güneş kolekörleri ile karşılanmışır Kolekör boyuları için gerekli hesaplamalar yapılmış ve Tablo 2 de aylara göre enerji ve oplayıcı alanı göserilmişir Bir ade kolekörün alanı 2 m 2 seçilmişir Güneş ışınım şiddei (I) 2009 yılı meeoroloji verilerinden alınmışır Tablo 2 Kolekör için radyasyon, enerji ve verim değerleri Aylar Toplamrad yasyon mikarı (TRA) (W/m 2 ) Güneş ışınım şiddei (I)W/m 2 Kolekör de absorbe edilen enerji ( abs ) (W/m 2 ) Kolekör ısıl kayıpları ( l ) (W/m 2 ) Faydalı enerji ( u ) (W/m 2 ) Kolekör verimi % Gerekli kolekör yüzeyi (m 2 ) Kolekör adei Mayıs ,3 719,6 259,50 460, ,52 10 Haziran ,2 625,5 241,95 383, ,92 10 Temmuz ,6 603,1 229,63 373, ,83 10 Ağusos ,3 552,1 231,12 320, ,07 11 Eylül ,7 499,2 248,67 250, ,77 14

7 KAYNAKLAR [1] ŞENCAN, A, Aık Isı ile Çalışan AbsorbsiyonluSisemlerin Modellemesi, Ekserji Analizi ve Opimizasyonu Dokora Tezi Süleyman Demirel üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, s1, Ispara, 2004 [2] ATMACA,İ,YİĞİT,A, Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpsiyonlu Soğuma Siseminin Simülasyonu DEÜ Mühendislik Fakülesi Fen Ve Mühendislik Dergisi C4, S 3, s , 2002 [3] SOLUM, C, KOÇ,İ, ALTUNTAŞ,Y, Çif Ekili Libr-H 2 oakışkanlıabsorpsiyonlu Soğuma Siseminde Termodinamiksel Büyüklüklerin Sisem Performansına Ekileri Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi C5,s1, 19-26, 2011 [4] YALÇIN,E,KAVAKLI,A, Absorbsiyonlu soğuma sisemleri ile egzoz gazı aık ısısından faydalanarak oobüs kliması sisemleri için kaynaıcı asarımı BAÜ, FBE Dergisi,C12, S1, s , 2010 [5] TETİK, KÖ, Li-Br / Su İle Çalışan GüneşEnerjili İklimlendirme Sisemi Ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü, MakineMühendisliği Anabilim Dalı,s1-2,34, İsanbul, 2006 [6] BABADAĞLI,A, Absorbsiyonlu Soğuma Sisemlerinin Termoekonomik Opimizasyonu Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü, Makine Eğiim Anabilim Dalı, s1-3, Ispara, 2005 [7] GORALI,E, Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğuma Sisemi Yüksek Lisans Tezi, İsanbul Teknik Üniversiesi, Enerji Ensiüsü s1-2,14, İsanbul, 2007 [8] İNCİLİ,V, Jeoermal Enerji İle Absorbsiyonlu Soğuma Siseminin Aydın İli Salavalı Jeoermal Bölgesinde Kullanılabilirliğinin Araşırılması Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü, Makine Eğiim Anabilim Dalı, s7-8, Ankara, 2006 [9] ŞENCAN,A,SELBAŞ,R,YAKUT,AK, Su/Liyum Bromid Ve Üçlü Hidroksi Karışımlarıyla Çalışan Absorbsiyonlu Sisemlerin Performanslarının Karşılaşırılması Teknoloji, Yıl 5, s3-4, 8, 2002 [10] YAKUT,AK, KILIÇ,B, ÇIRAK,B, SELBAŞ,R, ŞENCAN,A, Güneş Enerjili Bir İklimlendirme Siseminin Tasarımı ve Uygulaması ULIBTK Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, KAYSERİ, 2007, SEMBOL LİSTESİ DİR=Direk radyasyon mikarı DİRAF= Direk radyasyon açı fakörü DİF=Difizyon mikarı DİFAF=Difüz radyasyon açı fakörü YYRA=Yeryüzü radyosyon mikarı YAO=Yansıma oranı YAF=yansıılmış açı fakörü m= Külesel debi (kg/s) h= Enalpi (kj/kg) c cam ve plakanın geçirme ve yuma oranı =camın geçirme oranı α p= plakanın yuma oranı ρ c =geri yansıma oranı f g =gölgeleme fakörü f d =Tozlanma fakörü u l =Toplam ısı geçiş kasayısı p =plaka sıcaklığı ç =çevre sıcaklığı ÖZGEÇMİŞ Ali Kemal YAKUT 1956 Maçka doğumludur 1978 yılında KTÜ Makine-Elekrik Fakülesi Makine Bölümünde Lisans öğrenimini amamladı 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Makine

8 Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans öğrenimini ve 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Ensiüsü Makine Anabilim Dalında Dokora öğrenimini amamladı 1996 yılında Doçenlik ünvanını, 2002 yılında Profesör ünvanını alarak halen SDÜ Teknik Eğiim Fakülesi Makine Eğiimi Bölüm Başkanı ve öğreim üyesi olarak çalışmakadır Arzu ŞENCAN ŞAHİN 1975 yılında Manisa da doğdu 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversiesi, Mühendislik Mimarlık Fakülesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2004 yılında dokorasını amamladı Halen Süleyman Demirel Üniversiesi, Teknik Eğiim Fakülesi Makine Eğiimi Bölümünde Doç Dr olarak görev yapmakadır Reşa SELBAŞ 1963 Ispara doğumludur Lisans ve yüksek lisansını Akdeniz Üniversiesi, Mühendislik Fakülesi nde amamlamışır Yüksek lisansında Aık Isı Geri Kazanımı üzerine çalışmışır Dokora çalışmasını Süleyman Demirel Üniversiesi nde Akışkan Yaaklı Kuruma üzerine yaparak dokor ünvanını almışır Daha sonra Süleyman Demirel Üniversiesi, Teknoloji Fakülesi, Enerji Sisemleri Mühendisliği nde doçen ünvanını almışır Çalışma konuları; iklimlendirme sisemleri, güneş enerjisi, soğuma sisemleri, güç çevrimleri vs dir Halen Süleyman Demirel Üniversiesi, Teknoloji Fakülesi, Enerji Sisemleri Mühendisliği Bölümü nde öğreim üyesi olarak çalışmakadır İngilizce ve Almanca bilmekedir Evli ve bir çocuk babasıdır Erkan DİKMEN 1977 yılında Analya da doğmuşur 1999 yılında Süleyman Demirel Üni, Tek Eğ, Fak, Tesisa Öğremenliği Bölümü nden mezun oldu 2003 yılında aynı üniversiede Fen Bil Ens Makine Eğiimi ana bilim dalında yüksek lisansını ve 2010yılında aynı ensiüde Makine Müh Ana bilim dalında dokorayı amamladı Halen Süleyman Demirel Üniversiesi Teknik Eğiim Fakülesi nde Araşırma Görevlisi olarak çalışmakadır Bulu GÖRGÜLÜ 1987 Balıkesir de doğdu İlk ve ora öğrenimini Balıkesirde amamladı 2010 yılında SDÜ Teknik eğiim fakülesi makine eğiim esisa öğremenliği bölümüden mezun oldu 2010 yılında aynı üniversede makine eğiim bölümünden yüksek lisansa başladı ve halen devam emeke İhsan DOSTUÇOK 1982 yılında Manisa da doğmuşur 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversiesi Teknik Eğiim Fakülesi Tesisa Öğremenliği Bölümü nden mezun oldu 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Makine Eğiimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başladı2011 yılında Teknoloji Fakülesi Enerji Sisemleri Mühendisliği Anabilim Dalına yaay geçiş yapı Halen Süleyman Demirel Üniversiesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulunda Elekrik ve Enerji Bölümünde Öğreim Görevlisi olarak devam emekedir Sefer KUTLU 1968 yılında Ispara da doğmuşur1992 yılında Gazi Üniversiesi Teknik Eğiim Fakülesi Elekrik Öğremenliği Bölümü nden mezun oldu 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Makine Eğiimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansa bii Halen Süleyman Demirel Üniversiesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulunda Elekrik ve Enerji Bölümünde Öğreim Görevlisi olarak devam emekedir

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER _ 99 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER Özay AKDEMİR Ali GÜNGÖR ÖZET Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Universiy Journal of Science ISSN: 2147-3129 Cil / Volume: 2 Sayı / Number: 2 Yıl / Year: 213 Yazışma Adresi: Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN İKİNCİ KANUN ANALİZİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümi KAVİ Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Ensiüsü Programı

Detaylı

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu.

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu. Termik Sanralların Konrol Sisemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Technologic Developmens on Conrol Sysems of Thermal Power Plans and Efficiency Hasan TİRYAKİ 1, Mehme BULUT 2, İlhan KOCAARSLAN

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI

ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI Cil, Sayı, 010 ISSN: 1309-800 (Online) ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi E-posa: erhan.demireli@deu.edu.r

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ Özer KARA 1 Aydoğan ÖZDAMAR 2 Necdet ÖZBALTA 2 okara@bornova.ege.edu.tr aozdamar@bornova.ege.edu.tr nozbalta@bornova.ege.edu.tr 1 Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ 695 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ ÖZET Bu makalede kondenser çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması

Detaylı

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3 Verimlilik Dergisi Türk Mevdua Bankacılığı İçin Ekinlik Analizi: Küresel Finans Krizinin Ekileri Dr. Serdal ERGÜN Prof. Dr. Nezir KÖSE İzmir de İşlemelerin Sanayi Sicil Veri Tabanına Gönderdikleri Verilerin

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Mayıs, 2009 İZMİR iii BİR SOĞUTMA

Detaylı

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine 35 Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine Etkileri Effect of DesignTemperature on EnergyConsumption of Non-Residential Buildings Günay Özdemir, Nurdil Eskin Özet Bu çalışmada İstanbul

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı