ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ"

Transkript

1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ Öet: Bu çalışmada, absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı geri kaanımı için kullanılan eşanjörlerin, sistemin perormans katsayısına () etkileri incelenmiştir. Sistemde kullanılan çit olarak, absorpsiyonlu soğutma sistemleri arasında yaygın kullanım alanı olan NH -H 2 O eriyiği alınmıştır. Çevrimin termodinamik analii yapılarak, amonyak ve amonyak-su eriyiğine ait termodinamik öellikler verilmiştir. Sistemde kullanılan adet eşanjörün etkenlik katsayılarının değişiminin, sistemin değeri üerindeki etkileri gölenmiştir. Ayrıca, kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin perormansına etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak, sistemin perormansına en ala etkisi olan eşanjörün eriyik eşanjörü olduğu ve sistemin perormansı, kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarının artmasıyla artarken, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının artmasıyla aaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma, Amonyak su eriyiği, Perormans katsayısı, Isı eşanjörleri. Eect On Perormance O The Systems O Heat Exchangers Used In Absorption Rerigeration Systems Abstract: In this study, the eect o heat exchangers, which are used to recovery heat energy in the absorption rerigeration systems, is investigated on the coeicient o perormance (). Ammonia-water solution, widely used in the absorption rerigeration systems, is taken as an absorbent-rerigeration pair. Thermodynamic analysis o system is perormed and thermodynamic properties o ammonia and ammonia-water solution are presented. The eect o eectiveness variations or three heat exchangers, which are used in the system, are observed on. Also, the eect o generator, evaporator, condenser and absorber temperatures are investigated on. As a result, the most eective heat exchanger on the system perormance is solution heat exchanger. The system perormance increases with increasing generator and evaporator temperatures, but decreases with increasing condenser and absorber temperatures. Key Words: Absorption rerigeration system, Ammonia-water solutions, Coeicient o perormance, Heat exchangers. 1. GİRİŞ Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, temini ucu ve sıcaklığı yaklaşık C aralığında olan ısı kaynakları ile kullanımı oldukça ekonomik olmaktadır. Ucu enerji kaynakları arasında, bir prosesde açığa çıkan atık ısı, güneş enerjisi, jeotermal enerji sayılabilir. Absorpsiyonlu soğutma çevrimlerinde iki akışkan dolaşmaktadır. Biri soğutucu akışkan diğeri ise absorbe edici (absorbent) olarak adlandırılır. Kullanımı en yaygın absorpsiyonlu soğutma sistemleri, amonyak-su (NH -H 2 O) ve su-lityum bromür (H 2 O-LiBr) eriyiği kullanan sistemlerdir. NH -H 2 O eriyiği kullanan sistemlerde soğutucu akışkan amonyak, absorbent ise amonyak-su eriyiğidir. H 2 O-LiBr eriyiği kullanan sistemlerde soğutucu akışkan olarak sistemde su, absorbent olarak ise su-lityum bromür eriyiği dolaşmaktadır. Bu sistemlerde soğutucu akışkan olarak su kullanılması nedeniyle düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılmamaktadırlar. Soğutucu akışkanın amonyak olduğu sistemlerde 10 C sıcaklığa kadar inilebilmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, Sun (1998) NH -H 2 O çitinin alternatii olabilecek baı eriyikler sunmuştur. Çalışmasında çevrimin termodinamik analiini yaparak amonyağın arklı * Uludağ Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü 16059, Görükle/Bursa 111

2 absorbentlerle karışımları neticesinde oluşturduğu eriyiklerin perormansını incelemiştir. Mostaavi ve Agnew (1996) LiBr-H 2 O eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma makinesinin perormansının çevre sıcaklığı ile değişimini incelemiştir. Seara ve Vaque (2001), optimum kaynatıcı sıcaklığı (OGT) tanımlaması yaparak, NH -H 2 O çevrimi için sistemdeki elemanların sıcaklıklarının sistemin perormansına ve OGT ye etkisini incelemiştir. Horu (1998), NH -H 2 O, H 2 O-LiBr eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin ve aynı sıcaklıklar arasında çalışan carnot makinesinin değerini arklı kaynatıcı, buharlaştırıcı ve yoğuşturucu sıcaklıklarında incelemiştir. Ayrıca sistemleri çalıştığı basınç aralıkları ve soğutma yükleri açısından karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, NH -H 2 O eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı geri kaanımı için kullanılan eşanjörlerin, sistemin perormans katsayısına () etkileri incelenmiştir. Amonyak ve amonyak-su eriyiğinin termodinamik öellikleri verilerek sistemin termodinamik analii yapılmıştır. Sistemde kullanılan adet eşanjörün arklı etkenlik katsayılarında sistemin değerinin değişimi gölenmiştir. Ayrıca, kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin perormansına etkileri araştırılmıştır. 2. ÇEVRİMİN ANALİZİ Tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi Şekil 1 de verilmiştir. Kaynatıcıdan çıkan eriyik, absorberden çıkan eriyiğe göre daha sıcaktır ve Şekil 1 de görülen eriyik eşanjörü (1 nolu eşanjör) aracılığıyla, kaynatıcıdan çıkan sıcak eriyiğin ısıl enerjisinden yararlanarak göreceli olarak soğuk olan eriyiğin sıcaklığı artırılır. Bu şekilde kaynatıcıda eriyiğe verilmesi gerekli ısıl enerji aaltılarak sistemin soğutma etkenliği () artırılması amaçlanmaktadır. 2 nolu eşanjörde ise kaynatıcıdan çıkan kıgın buharın sıcaklığından yararlanarak absorberden çıkan eriyiğin sıcaklığı bir miktar artırılır. Böylece kaynatıcıya gönderilmeden önce eriyiğin sıcaklığı arttığından sistemin değeri artmakta, diğer taratan soğutucu akışkanın sıcaklığı aaldığından yoğuşturucu kapasitesi de aalmaktadır. Soğutma devresinde bulunan nolu eşanjör ile, yoğuşturucudan çıkan soğutucu akışkanın sıcaklığı aaltılarak buharlaştırıcıya daha düşük entalpi değerinde girmesi sağlanır. Bu şekilde buharlaştırıcı kapasitesinin artırılması suretiyle sistemin değerini iyileştirmek amaçlanmaktadır. Aşağıda NH -H 2 O eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analii yer almaktadır. Şekil 1. Tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi 112

3 Kaynatıcıda kütle dengesi yaıldığında; m & = m& + m& (toplam kütle dengesi) (1) NH m &. X = m&. X + m& NH (amonyak dengesi) (2) elde edilir. 1 ve 2 nolu denklemlerden; 1 X m & = m& NH () X X 1 X m & = m& NH (4) X X nolu denklemden sistemin dolaşım oranı, FR; FR m& = (5) m& NH olarak tanımlanır. Bu durumda amonyağın birim kütlesi için sistemdeki elemanların ısıl kapasiteleri; q k q b q y q a = h + ( FR h FR h (6) 1 1) = h 6 h 5 (7) = h h 2 (8) = FR. h8 ( FR 1). h14 h7 (9) 1 Nolu Eşanjör 1 nolu eşanjördeki enerji dengesinden aşağıda verilen bağıntılar yaılabilir (Sun, 1998); T ( -ε 1 ) 12 1 ε ex, 1.T ex,.t = (10) FR 1 h11 = h10 + ( h12 h1 ) (11) FR 2 Nolu Eşanjör 2 nolu eşanjörde kaynatıcıdan ayrılan soğutucu akışkanın kıgınlığı alınmaktadır. Yoğuşma işlemi yoğuşturucuda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla soğutucu akışkan, eşanjörü en ala doymuş buhar şartlarında terk edebilecektir. Ancak burada, yoğuşturucunun ve absorberin sıcaklıklarına bağlı olarak iki durum sö konusudur. 1. Durum: (T a > T y ) Bu durumda soğutucu akışkan en ala absorber sıcaklığına kadar inebilecektir. Eşanjördeki enerji dengesinden;.( h1 h * ).( h h ) h2 h1 ex, 2 8 = ε (12) ε ex, 2 1 8* h9 = h8 + FR yaılır. Burada, h 8*, T 8 (absorber) sıcaklığındaki soğutucu akışkanın kıgın buhar entalpisidir. 2. Durum: (T a < T y ) Bu durumda soğutucu akışkan en ala yoğuşturucu sıcaklığına kadar inebilecektir ve h 8*, yoğuşturucu sıcaklığındaki soğutucu akışkanın doymuş buhar entalpisi olacaktır. Soğutucu akışkanın ve eriyiğin eşanjörden çıkış şartları 1. durum için verilen denklemler kullanılarak bulunabilir. Nolu Eşanjör Soğutma devresinde bulunan nolu eşanjöre yoğuşturucudan çıkan doymuş sıvı ve buharlaştırıcıdan çıkan doymuş buhar aındaki soğutucu akışkan girmektedir. Buharlaştırıcıdan çıkan (1) 11

4 akışkan bir miktar daha ısınıp kıgın buhar aında absorbere girerken yoğuşturucudan çıkan akışkan ise daha da soğuyarak buharlaştırıcıya girmektedir. nolu eşanjörde enerji dengesi yaılırsa aşağıda verilen bağıntılar elde edilir;.( h 6 ).( h ) h 7 h6 + ex, * h = ε (14) h 4 h ex, * h6 = ε (15) burada, h *, T (yoğuşturucu) sıcaklığında ve P b basıncındaki soğutucu akışkanın kıgın buhar entalpisidir. Eriyik pompası çıkış şartları ve pompalama için gerekli güç; h = ( P ). v (16) W 6 h5 + Py p y b b = ( P P ). v. m& (17) bağıntılarıyla bulunabilir. Absorberden ayrılan amonyak bakımından engin eriyiğin pompalanması için amonyağın birim kütlesi başına gerekli güç; w = ( P P ). v FR (18) p y b. bağıntısıyla bulunabilir. Soğutma sistemlerinin perormansını gösteren değeri, harcanan birim iş başına yapılan soğutma miktarı olup; q b = (19) qk + wp şeklinde tanımlanır. Buharlaştırıcı, yoğuşturucu, kaynatıcı ve absorber sıcaklıkları bilindiği taktirde, yukarıda verilen denklemler yardımıyla sistemin perormans eğrilerinin eşanjör etkenliğiyle değişimi elde edilebilir.. TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER Amonyak (NH ) Amonyağın sıcaklığa bağlı doyma basıncını veren denklem aşağıda verilmiştir (Horu, 1990). a ( T.1, ,7) a 1 2 LogP( T ) = ao + + (20) 2 ( T.1, ,7) Amonyağın doymuş sıvı ve doymuş buhar entalpisi sıcaklığa bağlı olarak ve kıgın buhar entalpisi ise sıcaklık ve basınca bağlı olarak aşağıda verilmiştir (Horu, 1990). ( b + b.(.1,8 2) ) h s ( T ) = 2, T + (21) h bh ( T ) + T 2 = c0 + c1. T + c2. T c. (22) {[ d.( T.1,8 + 2) + d ] + P. [ d.( T.1,8 + 2 ]} h kbh ( P, T ) = 2, ) + d (2) Denklem 20, 21, 22 ve 2 de kullanılan katsayıların değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Denklem 20, 21, 22 ve 2 de kullanılan katsayılar a b c d 0 6, , ,5 5, , , , , ,5598-7, , , , Amonyak-Su (NH -H 2 O) Eriyiği Amonyak-su karışımının doyma basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişki, karışımın konsantrasyonuna bağlı olarak (Sun, 1998); 114

5 B LogP ( T, X ) = A (24) ( T + 27,16) burada, A 7,44 1,767. 0, ,627. X B 2 = X + X (24a) 201, ,9. 194,7. X 2 = X + X (24b) Amonyak-su eriyiğinin entalpisi, sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak aşağıda verilmiştir (Sun, 1998); m 16 i T + 27,16 ni h ( T, X ) = 100. ai 1. X (25) i= 1 27,16 burada, X amonyağın mol oranı olup (25a) nolu denklem ile bulunabilir (Sun, 1998); 18,015. X X = 18,015. X + 17,0.(1 X ) (25a) Tablo 2. Denklem 25 de kullanılan katsayılar i mi ni ai i mi ni ai , , , , , , , , , , , , , , , , Amonyak-su eriyiğinin ögül hacmi, sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak aşağıda verilmiştir (Sun, 1998); i j v ( T, X ) = a. T. X (26) j= 0 i= 0 ij Tablo. Denklem 26 da kullanılan katsayılar i j aij i j aij i j aij i j aij 0 0 9, , , , , , , , , , , , , , , , ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Amonyak-su eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin perormansının belirlenebilmesi için Termodinamik Öellikler kısmında verilen iadelerden yararlanarak, temel enerji ve kütle dengesi denklemleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Çevrimin simülasyonu oluşturularak, adet eşanjörün arklı etkenlik değerlerinde ve arklı kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarında sistemin perormansı incelenmiştir. Tablo 4 de T k =90 C, T y =40 C, T a =5 C ve T b =10 C için çevrimin çeşitli noktalarında akışkanların termodinamik öellikleri verilmiştir. Burada eşanjörlerin etkenliği 0,2 alınmıştır. Çevrimde kullanılan eşanjörlerin amonyak ve amonyak-su eriyiğinin sıcaklığını ne ölçüde etkilediği tabloda detaylı olarak görülmektedir. 1 noktasında kaynatıcıdan çıkan amonyağın sıcaklığı eşanjörde 10,24 C aalırken bu esnada 8 noktasında absorberden ayrılan eriyiğin sıcaklığı ise ancak 1,7 C 115

6 artmaktadır. Oysa 1 nolu eşanjörde ise aynı etkenlik değeri için eriyiğin sıcaklığı yaklaşık 8,5 C artmaktadır. Çünkü, kaynatıcıdan ayrılan sa amonyağın debisi, engin ve akir eriyik debilerine göre çok daha küçüktür. Bu nedenle, amonyağın sıcaklığındaki değişim engin eriyiğe göre daha ala olmaktadır. Tablo 5 de eşanjör etkenliklerinin 0 ve 0,6 olması durumları için ısıl kapasiteler verilmiş olup sistemin çalışma sıcaklıkları Tablo 4 deki ile aynı alınmıştır. Sistemde eşanjör kullanılmaması durumunda sistemin değeri 0,445 olmaktadır. Eşanjörlerin etkenliklerinin 0,6 olması durumunda ise buharlaştırıcı hariç sistemde kullanılan elemanların kapasiteleri düşmekte ve, 0,59 değerine ulaşmaktadır. Kapasitelerdeki en belirgin aalma kaynatıcıda gerçekleşmektedir. Buharlaştırıcı kapasitesindeki artış ise nolu eşanjörden kaynaklanmaktadır. 1 nolu eşanjörde ısı geçişi, amonyağa göre debisi yüksek olan eriyikler arasında gerçekleştiğinden daha ala olmaktadır. Tablo 4. Çevrimin çeşitli noktalarında NH -H 2 O eriyiğinin termodinamik öellikleri Konum T ( C) P (kpa) X (%) h (kj/kg) Kaynatıcıdan amonyak buharının çıkışı (1) 90,00 155, ,00 161,48 Yoğuşturucuya amonyak buharının girişi (2) 79,76 155, , ,720 Yoğuşturucudan sıvı amonyağın çıkışı () 40,00 155, ,00 67,100 Buharlaştırıcıya amonyağın girişi (5) 6,87 614, ,00 51,521 Buharlaştırıcıdan amonyağın çıkışı (6) 10,00 614, ,00 145,00 Absorbere amonyak buharının girişi (7) 15,15 614, , ,88 Absorberden engin eriyiğin çıkışı (8) 5,00 614,947 58,67-81,126 2 nolu eşanjörden engin eriyiğin çıkışı (9) 6,70 614,947 58,67-7,24 1 nolu eşanjöre engin eriyiğin girişi (10) 6,91 155,816 58,67-72,2 Kaynatıcıya engin eriyiğin girişi (11) 45, 155,816 58,67-2,729 Kaynatıcıdan akir eriyiğin çıkışı (12) 90,00 155,816 44,99 160,607 Absorbere akir eriyiğin girişi (14) 79,8 614,947 44,99 108,09 Tablo 5. Çevrimdeki her elemanın birim soğutucu akışkan kütlesi için ısıl kapasiteleri Isıl kapasite (kj/kg) Eşanjörlerin etkenliği, 0 Eşanjörlerin etkenliği, 0,6 Kaynatıcı (qk) 249, ,754 Yoğuşturucu (qy) 1264,8 1169,184 Buharlaştırıcı (qb) 1086, ,96 Absorber (qa) 2265, ,570 Pompa (wp) 4,064 4,064 1 Nolu Eşanjör (qex,1) 0,000 47,516 2 Nolu Eşanjör (qex,2) 0,000 95,154 Nolu Eşanjör (qex,) 0,000 46,76 0,445 0,59 Şekil 2 de, kaynatıcıya giren eriyiğin sıcaklığının artırılması amacıyla kullanılan 1 nolu eşanjörün etkenliğinin sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Şekilde verilen şartlarda T k =90 C, T y =40 C, T a =40 C, T b =10 C dir ve 2 ve nolu eşanjörlerin etkenliği sıır alınmıştır. Verilen şartlarda sistemde eşanjörlerin olmadığı durumda yaklaşık 0,9 dur. Eşanjörün etkenliğinin artışıyla engin eriyiğin sıcaklığı arttığından kaynatıcıda eriyiğe aktarılması gerekli ısıl enerji ihtiyacı aalmakta ve Şekil 2 den de görüldüğü gibi artmaktadır. Eşanjörün etkenliğinin 1 olması durumunda akir eriyik, engin eriyiğin giriş sıcaklığına yani 40,2 C ye (pompa çıkış şartlarına) kadar inerken engin eriyik ise 80,7 C ye kadar ısınmaktadır. Bu esnada kaynatıcı kapasitesi ise 2774,08 kj/kg dan 1655,56 kj/kg a düşmektedir. Kaynatıcı kapasitesindeki bu düşüşten dolayı sistemin perormansı yaklaşık %70 oranında artarak, 0,66 değerine ulaşmaktadır. Şekil de, absorberden çıkan engin eriyik ile kaynatıcıdan çıkan kıgın amonyak buharı arasındaki ısı geçişi için kullanılan 2 nolu eşanjörün etkenliğinin sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Sistemin çalışma sıcaklıkları Şekil 2 deki sıcaklıklar ile aynı olup, 1 ve nolu eşanjörlerin etkenliği sıır alınmıştır. Eşanjörün etkenliği arttıkça kaynatıcıdan ayrılan kıgın amonyak buharının kıgınlığı alınmakta ve doymuş şartlara yaklaşmaktadır. Bu esnada absorberden ayrılan 116

7 eriyik bir miktar daha ısınarak kaynatıcıya gönderilmektedir. 2 nolu eşanjörün etkenliğinin 1 olması durumunda kaynatıcı kapasitesi 2774,08 kj/kg dan 2619,22 kj/kg a inmekte ve yaklaşık %6 oranında artarak 0,415 değerine ulaşmaktadır. Amonyak buharı, eşanjörü doymuş şartlarda terk ettiğinde engin eriyiğin sıcaklığı 45,8 C ye çıkmaktadır. Görüldüğü gibi, 2 nolu eşanjörün sistemin perormansına etkisi, 1 nolu eşanjöre göre oldukça düşük kalmaktadır. Ancak 2 nolu eşanjör, amonyağın kıgınlığının alınmasından dolayı yoğuşturucu kapasitesini bir miktar (yaklaşık %12) düşürmektedir Nolu Eşanjörün Etkenliği Nolu Eşanjörün Etkenliği Şekil 2. Şekil. değerinin 1 nolu eşanjörün değerinin 2 nolu eşanjörün etkenliği ile değişimi etkenliği ile değişimi Şekil 4 de, sistemin soğutma kısmında bulunan nolu eşanjörün etkenliğinin sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Sistemin çalışma sıcaklıkları Şekil 2 ve deki şartlarla aynıdır. Doğal olarak yaklaşık 0,9 değerinden başlamakta ve eşanjörün etkenliği arttıkça artmaktadır. Buharlaştırıcıya giren amonyağın sıcaklığının dolayısıyla entalpisinin aalması, buharlaştırıcının girişi ile çıkışı arasındaki entalpi arkını artırdığından, soğutucu akışkanın birim kütlesi için sistemin soğutma kapasitesi artmaktadır. Etkenliğin 1 olması durumunda sistemin soğutma kapasitesi yaklaşık %14 artmakta ve bu değer aynı oranda sistemin perormansına yansımaktadır. nolu eşanjörün sistemin perormansına etkisi, 1 nolu eşanjöre göre daha a olmasına rağmen 2 nolu eşanjöre göre daha aladır Nolu Eşanjörün Etkenliği Eex,1=0.6 E ex,1= T a =40 0 C 0.1 T y =40 0 C T b =10 0 C Kaynatıcı Sıcaklığı ( 0 C) Şekil 4. Şekil 5. değerinin nolu eşanjörün değerinin kaynatıcı etkenliği ile değişimi sıcaklığı ile değişimi Şekil 5, 6, 7 ve 8 de, eşanjörler arasında sistemin perormansını en ala etkileyen 1 nolu eşanjörün etkenliği ile arklı kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarında sistemin perormans eğrileri görülmektedir. Sistemin çalışma şartları şekiller üerinde verilmiştir. Şekil 5 ve 6 da, 1 nolu eşanjör etkenliğinin 0,2 ve 0,6 olması durumunda arklı kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarında sistemin değerinin değişimi görülmektedir. Kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarındaki artış, engin ve akir eriyik konsantrasyonları arasındaki arkı artırmakta ve dolayısıyla dolaşım oranını (FR) aaltmaktadır. FR değerinin aalmasıyla kaynatıcı kapasitesi aalmakta bu nedenle artmaktadır. Şekil 7 ve 8 de, 117

8 yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının artmasıyla, kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarının artışında görülen etkinin tersi gerçekleşerek engin ve akir eriyik konsantrasyonları arasındaki ark aalmakta, dolayısıyla FR artmaktadır. FR değerinin artması kaynatıcı kapasitesini artırarak sistemin değerini düşürmektedir Eex,1=0.6 Eex,1= T k =90 0 C 0.1 T a =40 0 C T y =40 0 C Buharlaştırıcı Sıcaklığı ( 0 C) Eex,1=0.6 Eex,1= T k =90 0 C 0.2 T a =40 0 C T b =10 0 C Yoğuşturucu Sıcaklığı ( 0 C) Şekil 6. Şekil 7. değerinin buharlaştırıcı değerinin yoğuşturucu sıcaklığı ile değişimi sıcaklığı ile değişimi Eex,1=0.6 Eex,1= T k =90 0 C T y =40 0 C T b =10 0 C Absorber Sıcaklığı ( 0 C) Şekil 8. değerinin absorber sıcaklığı ile değişimi 5. SONUÇ Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan eşanjörlerin ve sistemin çalışma sıcaklıklarının sistemin perormansı üerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular öetle şunlardır; - Kaynatıcıdan çıkan akir eriyik yardımıyla engin eriyiğin sıcaklığının artırılması için kullanılan 1 nolu eşanjör sistemin perormansını en ala etkileyen eşanjör olmaktadır. - 1 nolu eşanjörde gerçekleşebilecek maksimum ısı geçişinde (E ex,1 =1 durumunda), yaklaşık %70 oranında artarak 0,66 değerine ulaşmaktadır. Bu esnada eşanjörde, engin ve akir eriyik arasında gerçekleşen ısı geçişi miktarı 111,91 kj/kg dır. - 2 nolu eşanjör, gö önüne alınan şartlarda değerini en ala %6 oranında artırmakta ve diğer eşanjörlere göre değerini en a oranda etkileyen eşanjör olmaktadır. 2 nolu eşanjörde maksimum gerçekleşebilecek ısı geçişi miktarı, amonyak buharının eşanjörü doymuş şartlarda terk etmesi durumunda gerçekleşip 154,86 kj/kg dır. - nolu eşanjör, değerini en ala %14 oranında artırarak sistemin perormansı üerindeki etkisi 1 ve 2 nolu eşanjörler arasında kalmaktadır. Etkenliğin 1 olması durumunda buharlaştırıcıdan çıkan amonyak buharı yoğuşturucu sıcaklığına kadar ısınmaktadır. Bu esnada sıvı haldeki amonyak daha da soğuyarak buharlaştırıcıya girmekte ve sistemin soğutma 118

9 kapasitesi dolayısıyla değeri artmaktadır. Eşanjörde gerçekleşebilecek maksimum ısı geçişi 77,89 kj/kg dır. - Kaynatıcı sıcaklığının artışıyla akir eriyik konsantrasyonu aalmakta, buharlaştırıcı sıcaklığının artışıyla engin eriyik konsantrasyonu artmaktadır. Bu iki etki de FR oranını aalttığından artmaktadır. - Yoğuşturucu sıcaklığının artışıyla akir eriyik konsantrasyonu artmakta, absorber sıcaklığının artışıyla engin eriyik konsantrasyonu aalmaktadır. Bu iki etki de FR oranını artırdığından aalmaktadır. 6. SEMBOLLER ASS : Absorpsiyonlu soğutma sistemi : Perormans katsayısı, boyutsu c p : Ögül ısı, kj/kg C FR : Dolaşım oranı, boyutsu h : Entalpi, kj/kg m& : Kütlesel debi, kg/s P : Basınç, kpa q : Soğutucu akışkanın birim kütlesi başına ısıl yük, kj/kg Q : Isıl güç, kw T : Sıcaklık, C v : Eriyiğin ögül hacmi, m /kg w : Soğutucu akışkanın birim kütlesi başına pompanın çektiği enerji, kj/kg W : Pompanın çektiği güç, kw X : Konsantrasyon ε : Eşanjör etkenliği, boyutsu Alt indisler a : Absorber b : Buharlaştırıcı bd : Su buharının doyma sıcaklığı bh : Buhar ex : Eşanjör : Fakir H 2 O : Su k : Kaynatıcı kbh : Kıgın buhar max : Maksimum min : Minimum NH : Amonyak ort : Ortalama p : Pompa s : Sıvı y : Yoğuşturucu : Zengin 7. KAYNAKLAR 1. ASHRAE, (199). ASHRAE handbook Fundamentals, chapter 1. Atlanta: American Society o Heating, Rerigeration and Air-Conditioning Engineers. 4p. 119

10 2. Horu, İ. (1990) Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinden Amonyak-Su Çiti İle Lityum Bromür-Su Çitinin Mukayesesi, Yüksek Lisans Tei. Bursa. 147s.. Horu, İ (1998) A comparison between ammonia-water and water-lithium bromide solutions in vapor absorption rerigeration systems. Int. Comm. Heat and Mass Transer, Vol. 25, No. 5, p. 4. Laarin, R.M., Gasparella, A., Longo, G.A. (1996) Ammonia-water absorption machines or rerigeration: theoretical and real perormances. International Journal o Rerigeration, Vol. 19, No. 4, p. 5. Mostaavi, M, Agnew, B. (1996) The impact o ambient temparature on lithium bromide-water absorption machine perormance. Applied Thermal Engineering, Vol. 16, No. 6, p. 6. Seara, J. F., Vaque, M. (2001) Study and control optimal the generation temperature in NH -H 2 O absorption rerigeration systems. Applied Thermal Engineering, Vol. 21, 4-57p. 7. Stoecker, W.F., Jones, J.W. (1982) Rerigeration And Air Conditioning, McGraw-Hill International Editions, Singapore p. 8. Sun, D.W. (1998) Comparison o the perormance o NH -H 2 O, NH -LiNO and NH -NaSCN absorption rerigeration systems. Energy Conversion, Vol. 9, No. 5/6, 57-68p. 120

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eşref KUREM İlhami HORUZ Özet:

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 789 YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ TESKON 015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVA SOĞUTMALI

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU

SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU Salih COŞKUN

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER _ 99 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER Özay AKDEMİR Ali GÜNGÖR ÖZET Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması

Detaylı

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TNOLOJİ, Yıl, (00), Sayı -, - TNOLOJİ SU/LİTYUM BROMİD V ÜÇLÜ HİDROSİT RIŞIMLRIYL ÇLIŞN BSORBSİYONLU SİSTMLRİN PRFORMNSLRININ RŞILŞTIRILMSI ÖZT rzu ŞNCN, Reşat SLBŞ,.emal YUT SDÜ Teknik ğitim Fakültesi

Detaylı

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 143-159, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 337 JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA Hüseyin GÜNERHAN Özüm ÇALLI ÖZET Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden

Detaylı

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA UYGULAMASI SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan Toplanma Deposunun Seçim Kriterleri

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan Toplanma Deposunun Seçim Kriterleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 1 s. 21-25, 2006 ol: 9 No: 1 pp. 21-25, 2006 Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan oplanma Deposunun Seçim Kriterleri İlhan CEYAN, Mustafa

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi emin:sablon 19.11.2009 13:36 Page 5 İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi Doç. Dr. Emin Fuad KENT Yrd.Doç.Dr. İ.

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Şaban TAMDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ TIKANIKLIĞIN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ TIKANIKLIĞIN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 375-383, 2012 Vol 27, No 2, 375-383, 2012 KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ Turhan YÜCEL 1940 Đstanbul doğdu. 1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'ndan mezun oldu. 15 yıl özel sektörde çalıştı. 1981 yılında Yıldız Üniversitesi uzman kadrosunda göreve başladı.

Detaylı

ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ E. Fuad KENT ÖZET Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ A. Sözen E. Özbaş T. Menlik E. Çiftçi Ü. İskender 1/1 (2015) 99 118 99 DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ Adnan Sözen Gazi Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ _ 617 KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Volkan ASLAN Ayşe Bilgen EKİN Yunus ÇERÇİ ÖZET Bu çalışmada, buzdolabı elektrik devresine bir anahtarla bağlanan kondansatörün,

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bülent ORHAN Ali GÜNGÖR ÖZET Enerjinin gittikçe daha çok önem kazanmaya başladığı dünyamızda, elektrik enerjisi yerine

Detaylı

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir ÖRNEK Bir soğutma makinesinde, soğutucu akışkan 12, kompresöre 0.14 MPa basınç, -20 C sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte ve 0.8 MPa basınç, 50 C sıcaklığa sıkıştırılmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Yeşim BOYLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. Isı Akışkan Programı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Yeşim BOYLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. Isı Akışkan Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HABBECİK POMPALI ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yeşim BOYLU Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Akışkan Programı

Detaylı

Abs tract: Key Words: Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA

Abs tract: Key Words: Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA emirhan bayir:sablon 12.01.2011 18:02 Page 18 Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA Scroll ve Pistonlu Tip Soğutma Kompresörlerinin Kapasite ve Verimlerinin Çalışma Şartları ile Değişimi Abs tract: In

Detaylı

Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi

Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi bayram:sablon 20.11.2009 09:20 Page 19 Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi Öğr. Gör. Bayram KILIÇ Doç. Dr. Arzu ŞENCAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ _ 245 PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ Bayram KILIÇ Arzu ŞENCAN Reşat SELBAŞ ÖZET Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok

Detaylı

DOĞAL GAZIN SIVILAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KLASİK KASKAD SOĞUTMA SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL ANALİZİ

DOĞAL GAZIN SIVILAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KLASİK KASKAD SOĞUTMA SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL ANALİZİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 DOĞAL GAZIN SIVILAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KLASİK KASKAD SOĞUTMA SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL ANALİZİ Salih COŞKUN * Özet: Doğal

Detaylı

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bir odanın elektrik direncinden geçen akımla ısıtılması gözönüne alınsın. Birinci yasaya göre direnç tellerine sağlanan elektrik enerjisi, odaya ısı olarak geçen elektrik

Detaylı

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ _ 133 LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ H. Kürşad ERSOY S. Orkun DEMİRPOLAT ÖZET Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bir odanın elektrik direncinden geçen akımla ısıtılması gözönüne alınsın. Birinci yasaya göre direnç tellerine sağlanan elektrik enerjisi, odaya ısı olarak geçen elektrik

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL KLİMANIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ

DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL KLİMANIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 2, No 1, 181-185, 2008 Vol 2, No 1, 181-185, 2008 DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL

Detaylı

SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ

SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ _ 885 SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ Emirhan BAYIR Serhan KÜÇÜKA ÖZET Bir soğutma sisteminin kapasitesi ve etkinlik katsayısı, seçilen

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

GLOB VANALARDA TERMĐK ENERJĐ KAYIPLARININ BELĐRLENMESĐ

GLOB VANALARDA TERMĐK ENERJĐ KAYIPLARININ BELĐRLENMESĐ GLOB VANALARDA TERMĐK ENERJĐ KAYIPLARININ BELĐRLENMESĐ Dr. Müh. Galip TEMĐR 1954 yılında Ankara'da doğdu. 1978 yılında Đ.D.M.M. Akademisi Makina Mühendislik Bölümünü, 1980 yılında da aynı akademide yüksek

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI DEĞİŞTİİCİ (EŞANJÖ) DENEYİ Hazırlayan Yrd.Do.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN ISI DEĞİŞTİİCİSİ (EŞANJÖ) DENEYİ 1. GİİŞ Mühendislik

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Battal Dogan:Sablon 25.03.2014 15:26 Page 5 Nevşehir Kapadokya Havalimanı nın Trijenerasyon Sisteminin Tasarımı Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Abs tract: ÖZET Ülkemizde son yıllarda havacılık sektörü gelişmektedir.

Detaylı

İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ _ 1329 İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ Bayram KILIÇ Arzu ŞENCAN ŞAHİN Osman İPEK ÖZET Yoğuşturucu sıcaklığıyla buharlaştırıcı sıcaklığı arasındaki fark

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ 695 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ ÖZET Bu makalede kondenser çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması

Detaylı

YOĞUŞTURUCU TASARIMI

YOĞUŞTURUCU TASARIMI T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YOĞUŞTURUCU TASARIMI Dönem Ödevi Muhammet Nasıf KURU Mayıs, 009 İSTANBUL Ödev : R-134a nın soğutucu akışkan olarak kullanıldığı

Detaylı

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI:

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: Kuru hava ile atmosferik hava arasındaki farkın ayırt edilebilmesi. Atmosferik havanın özgül ve bağıl neminin tanımlanıp, hesaplanabilmesi. Atmosferik havanın

Detaylı

HFC-134a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-1234yf ve HFO-1234ze) SOĞUTMA ÇEVRİMİ PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

HFC-134a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-1234yf ve HFO-1234ze) SOĞUTMA ÇEVRİMİ PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 3, 465-472, 203 Vol 28, No 3, 465-472, 203 HFC-34a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-234yf

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 1-1 May 11, Elazığ, Turkey Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi 3 Karabük Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI

ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI 417 ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Bu çalışmada ısı geri kazanım sistemleri ve sudan suya ısı pompası sistemi ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca bu sistemlerle

Detaylı

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

TEKSTİL SANAYİİNDE ATIK ISIDAN YARARLANILARAK ENERJİ TASARRUFUNDA KLASİK SİSTEM İLE ISI POMPASININ KARŞILAŞTIRILMASI

TEKSTİL SANAYİİNDE ATIK ISIDAN YARARLANILARAK ENERJİ TASARRUFUNDA KLASİK SİSTEM İLE ISI POMPASININ KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 TEKSTİL SANAYİİNDE ATIK ISIDAN YARARLANILARAK ENERJİ TASARRUFUNDA KLASİK SİSTEM İLE ISI POMPASININ KARŞILAŞTIRILMASI Nurettin

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ-

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ- JEOERMAL BÖLGE ISIMA SİSEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜREİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ- Serhan KÜÇÜKA ahsin BAŞARAN ÖZE Jeotermal bölge ısıtmalarında, ısıtma amacı ile kullanılan

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Şahsi Bilgiler ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR (Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLEN) Adı Soyadı : Kemal BİLEN T.C. Kimlik No : 60997211094 Doğum Tarihi ve Yeri : 30 Kasım 1974 / MUŞ İş Adresi : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ TESKON 201 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir JEOTERMAL

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı