ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ"

Transkript

1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ Öet: Bu çalışmada, absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı geri kaanımı için kullanılan eşanjörlerin, sistemin perormans katsayısına () etkileri incelenmiştir. Sistemde kullanılan çit olarak, absorpsiyonlu soğutma sistemleri arasında yaygın kullanım alanı olan NH -H 2 O eriyiği alınmıştır. Çevrimin termodinamik analii yapılarak, amonyak ve amonyak-su eriyiğine ait termodinamik öellikler verilmiştir. Sistemde kullanılan adet eşanjörün etkenlik katsayılarının değişiminin, sistemin değeri üerindeki etkileri gölenmiştir. Ayrıca, kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin perormansına etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak, sistemin perormansına en ala etkisi olan eşanjörün eriyik eşanjörü olduğu ve sistemin perormansı, kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarının artmasıyla artarken, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının artmasıyla aaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma, Amonyak su eriyiği, Perormans katsayısı, Isı eşanjörleri. Eect On Perormance O The Systems O Heat Exchangers Used In Absorption Rerigeration Systems Abstract: In this study, the eect o heat exchangers, which are used to recovery heat energy in the absorption rerigeration systems, is investigated on the coeicient o perormance (). Ammonia-water solution, widely used in the absorption rerigeration systems, is taken as an absorbent-rerigeration pair. Thermodynamic analysis o system is perormed and thermodynamic properties o ammonia and ammonia-water solution are presented. The eect o eectiveness variations or three heat exchangers, which are used in the system, are observed on. Also, the eect o generator, evaporator, condenser and absorber temperatures are investigated on. As a result, the most eective heat exchanger on the system perormance is solution heat exchanger. The system perormance increases with increasing generator and evaporator temperatures, but decreases with increasing condenser and absorber temperatures. Key Words: Absorption rerigeration system, Ammonia-water solutions, Coeicient o perormance, Heat exchangers. 1. GİRİŞ Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, temini ucu ve sıcaklığı yaklaşık C aralığında olan ısı kaynakları ile kullanımı oldukça ekonomik olmaktadır. Ucu enerji kaynakları arasında, bir prosesde açığa çıkan atık ısı, güneş enerjisi, jeotermal enerji sayılabilir. Absorpsiyonlu soğutma çevrimlerinde iki akışkan dolaşmaktadır. Biri soğutucu akışkan diğeri ise absorbe edici (absorbent) olarak adlandırılır. Kullanımı en yaygın absorpsiyonlu soğutma sistemleri, amonyak-su (NH -H 2 O) ve su-lityum bromür (H 2 O-LiBr) eriyiği kullanan sistemlerdir. NH -H 2 O eriyiği kullanan sistemlerde soğutucu akışkan amonyak, absorbent ise amonyak-su eriyiğidir. H 2 O-LiBr eriyiği kullanan sistemlerde soğutucu akışkan olarak sistemde su, absorbent olarak ise su-lityum bromür eriyiği dolaşmaktadır. Bu sistemlerde soğutucu akışkan olarak su kullanılması nedeniyle düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılmamaktadırlar. Soğutucu akışkanın amonyak olduğu sistemlerde 10 C sıcaklığa kadar inilebilmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, Sun (1998) NH -H 2 O çitinin alternatii olabilecek baı eriyikler sunmuştur. Çalışmasında çevrimin termodinamik analiini yaparak amonyağın arklı * Uludağ Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü 16059, Görükle/Bursa 111

2 absorbentlerle karışımları neticesinde oluşturduğu eriyiklerin perormansını incelemiştir. Mostaavi ve Agnew (1996) LiBr-H 2 O eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma makinesinin perormansının çevre sıcaklığı ile değişimini incelemiştir. Seara ve Vaque (2001), optimum kaynatıcı sıcaklığı (OGT) tanımlaması yaparak, NH -H 2 O çevrimi için sistemdeki elemanların sıcaklıklarının sistemin perormansına ve OGT ye etkisini incelemiştir. Horu (1998), NH -H 2 O, H 2 O-LiBr eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin ve aynı sıcaklıklar arasında çalışan carnot makinesinin değerini arklı kaynatıcı, buharlaştırıcı ve yoğuşturucu sıcaklıklarında incelemiştir. Ayrıca sistemleri çalıştığı basınç aralıkları ve soğutma yükleri açısından karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, NH -H 2 O eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı geri kaanımı için kullanılan eşanjörlerin, sistemin perormans katsayısına () etkileri incelenmiştir. Amonyak ve amonyak-su eriyiğinin termodinamik öellikleri verilerek sistemin termodinamik analii yapılmıştır. Sistemde kullanılan adet eşanjörün arklı etkenlik katsayılarında sistemin değerinin değişimi gölenmiştir. Ayrıca, kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin perormansına etkileri araştırılmıştır. 2. ÇEVRİMİN ANALİZİ Tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi Şekil 1 de verilmiştir. Kaynatıcıdan çıkan eriyik, absorberden çıkan eriyiğe göre daha sıcaktır ve Şekil 1 de görülen eriyik eşanjörü (1 nolu eşanjör) aracılığıyla, kaynatıcıdan çıkan sıcak eriyiğin ısıl enerjisinden yararlanarak göreceli olarak soğuk olan eriyiğin sıcaklığı artırılır. Bu şekilde kaynatıcıda eriyiğe verilmesi gerekli ısıl enerji aaltılarak sistemin soğutma etkenliği () artırılması amaçlanmaktadır. 2 nolu eşanjörde ise kaynatıcıdan çıkan kıgın buharın sıcaklığından yararlanarak absorberden çıkan eriyiğin sıcaklığı bir miktar artırılır. Böylece kaynatıcıya gönderilmeden önce eriyiğin sıcaklığı arttığından sistemin değeri artmakta, diğer taratan soğutucu akışkanın sıcaklığı aaldığından yoğuşturucu kapasitesi de aalmaktadır. Soğutma devresinde bulunan nolu eşanjör ile, yoğuşturucudan çıkan soğutucu akışkanın sıcaklığı aaltılarak buharlaştırıcıya daha düşük entalpi değerinde girmesi sağlanır. Bu şekilde buharlaştırıcı kapasitesinin artırılması suretiyle sistemin değerini iyileştirmek amaçlanmaktadır. Aşağıda NH -H 2 O eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analii yer almaktadır. Şekil 1. Tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi 112

3 Kaynatıcıda kütle dengesi yaıldığında; m & = m& + m& (toplam kütle dengesi) (1) NH m &. X = m&. X + m& NH (amonyak dengesi) (2) elde edilir. 1 ve 2 nolu denklemlerden; 1 X m & = m& NH () X X 1 X m & = m& NH (4) X X nolu denklemden sistemin dolaşım oranı, FR; FR m& = (5) m& NH olarak tanımlanır. Bu durumda amonyağın birim kütlesi için sistemdeki elemanların ısıl kapasiteleri; q k q b q y q a = h + ( FR h FR h (6) 1 1) = h 6 h 5 (7) = h h 2 (8) = FR. h8 ( FR 1). h14 h7 (9) 1 Nolu Eşanjör 1 nolu eşanjördeki enerji dengesinden aşağıda verilen bağıntılar yaılabilir (Sun, 1998); T ( -ε 1 ) 12 1 ε ex, 1.T ex,.t = (10) FR 1 h11 = h10 + ( h12 h1 ) (11) FR 2 Nolu Eşanjör 2 nolu eşanjörde kaynatıcıdan ayrılan soğutucu akışkanın kıgınlığı alınmaktadır. Yoğuşma işlemi yoğuşturucuda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla soğutucu akışkan, eşanjörü en ala doymuş buhar şartlarında terk edebilecektir. Ancak burada, yoğuşturucunun ve absorberin sıcaklıklarına bağlı olarak iki durum sö konusudur. 1. Durum: (T a > T y ) Bu durumda soğutucu akışkan en ala absorber sıcaklığına kadar inebilecektir. Eşanjördeki enerji dengesinden;.( h1 h * ).( h h ) h2 h1 ex, 2 8 = ε (12) ε ex, 2 1 8* h9 = h8 + FR yaılır. Burada, h 8*, T 8 (absorber) sıcaklığındaki soğutucu akışkanın kıgın buhar entalpisidir. 2. Durum: (T a < T y ) Bu durumda soğutucu akışkan en ala yoğuşturucu sıcaklığına kadar inebilecektir ve h 8*, yoğuşturucu sıcaklığındaki soğutucu akışkanın doymuş buhar entalpisi olacaktır. Soğutucu akışkanın ve eriyiğin eşanjörden çıkış şartları 1. durum için verilen denklemler kullanılarak bulunabilir. Nolu Eşanjör Soğutma devresinde bulunan nolu eşanjöre yoğuşturucudan çıkan doymuş sıvı ve buharlaştırıcıdan çıkan doymuş buhar aındaki soğutucu akışkan girmektedir. Buharlaştırıcıdan çıkan (1) 11

4 akışkan bir miktar daha ısınıp kıgın buhar aında absorbere girerken yoğuşturucudan çıkan akışkan ise daha da soğuyarak buharlaştırıcıya girmektedir. nolu eşanjörde enerji dengesi yaılırsa aşağıda verilen bağıntılar elde edilir;.( h 6 ).( h ) h 7 h6 + ex, * h = ε (14) h 4 h ex, * h6 = ε (15) burada, h *, T (yoğuşturucu) sıcaklığında ve P b basıncındaki soğutucu akışkanın kıgın buhar entalpisidir. Eriyik pompası çıkış şartları ve pompalama için gerekli güç; h = ( P ). v (16) W 6 h5 + Py p y b b = ( P P ). v. m& (17) bağıntılarıyla bulunabilir. Absorberden ayrılan amonyak bakımından engin eriyiğin pompalanması için amonyağın birim kütlesi başına gerekli güç; w = ( P P ). v FR (18) p y b. bağıntısıyla bulunabilir. Soğutma sistemlerinin perormansını gösteren değeri, harcanan birim iş başına yapılan soğutma miktarı olup; q b = (19) qk + wp şeklinde tanımlanır. Buharlaştırıcı, yoğuşturucu, kaynatıcı ve absorber sıcaklıkları bilindiği taktirde, yukarıda verilen denklemler yardımıyla sistemin perormans eğrilerinin eşanjör etkenliğiyle değişimi elde edilebilir.. TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER Amonyak (NH ) Amonyağın sıcaklığa bağlı doyma basıncını veren denklem aşağıda verilmiştir (Horu, 1990). a ( T.1, ,7) a 1 2 LogP( T ) = ao + + (20) 2 ( T.1, ,7) Amonyağın doymuş sıvı ve doymuş buhar entalpisi sıcaklığa bağlı olarak ve kıgın buhar entalpisi ise sıcaklık ve basınca bağlı olarak aşağıda verilmiştir (Horu, 1990). ( b + b.(.1,8 2) ) h s ( T ) = 2, T + (21) h bh ( T ) + T 2 = c0 + c1. T + c2. T c. (22) {[ d.( T.1,8 + 2) + d ] + P. [ d.( T.1,8 + 2 ]} h kbh ( P, T ) = 2, ) + d (2) Denklem 20, 21, 22 ve 2 de kullanılan katsayıların değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Denklem 20, 21, 22 ve 2 de kullanılan katsayılar a b c d 0 6, , ,5 5, , , , , ,5598-7, , , , Amonyak-Su (NH -H 2 O) Eriyiği Amonyak-su karışımının doyma basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişki, karışımın konsantrasyonuna bağlı olarak (Sun, 1998); 114

5 B LogP ( T, X ) = A (24) ( T + 27,16) burada, A 7,44 1,767. 0, ,627. X B 2 = X + X (24a) 201, ,9. 194,7. X 2 = X + X (24b) Amonyak-su eriyiğinin entalpisi, sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak aşağıda verilmiştir (Sun, 1998); m 16 i T + 27,16 ni h ( T, X ) = 100. ai 1. X (25) i= 1 27,16 burada, X amonyağın mol oranı olup (25a) nolu denklem ile bulunabilir (Sun, 1998); 18,015. X X = 18,015. X + 17,0.(1 X ) (25a) Tablo 2. Denklem 25 de kullanılan katsayılar i mi ni ai i mi ni ai , , , , , , , , , , , , , , , , Amonyak-su eriyiğinin ögül hacmi, sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak aşağıda verilmiştir (Sun, 1998); i j v ( T, X ) = a. T. X (26) j= 0 i= 0 ij Tablo. Denklem 26 da kullanılan katsayılar i j aij i j aij i j aij i j aij 0 0 9, , , , , , , , , , , , , , , , ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Amonyak-su eriyiği kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin perormansının belirlenebilmesi için Termodinamik Öellikler kısmında verilen iadelerden yararlanarak, temel enerji ve kütle dengesi denklemleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Çevrimin simülasyonu oluşturularak, adet eşanjörün arklı etkenlik değerlerinde ve arklı kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarında sistemin perormansı incelenmiştir. Tablo 4 de T k =90 C, T y =40 C, T a =5 C ve T b =10 C için çevrimin çeşitli noktalarında akışkanların termodinamik öellikleri verilmiştir. Burada eşanjörlerin etkenliği 0,2 alınmıştır. Çevrimde kullanılan eşanjörlerin amonyak ve amonyak-su eriyiğinin sıcaklığını ne ölçüde etkilediği tabloda detaylı olarak görülmektedir. 1 noktasında kaynatıcıdan çıkan amonyağın sıcaklığı eşanjörde 10,24 C aalırken bu esnada 8 noktasında absorberden ayrılan eriyiğin sıcaklığı ise ancak 1,7 C 115

6 artmaktadır. Oysa 1 nolu eşanjörde ise aynı etkenlik değeri için eriyiğin sıcaklığı yaklaşık 8,5 C artmaktadır. Çünkü, kaynatıcıdan ayrılan sa amonyağın debisi, engin ve akir eriyik debilerine göre çok daha küçüktür. Bu nedenle, amonyağın sıcaklığındaki değişim engin eriyiğe göre daha ala olmaktadır. Tablo 5 de eşanjör etkenliklerinin 0 ve 0,6 olması durumları için ısıl kapasiteler verilmiş olup sistemin çalışma sıcaklıkları Tablo 4 deki ile aynı alınmıştır. Sistemde eşanjör kullanılmaması durumunda sistemin değeri 0,445 olmaktadır. Eşanjörlerin etkenliklerinin 0,6 olması durumunda ise buharlaştırıcı hariç sistemde kullanılan elemanların kapasiteleri düşmekte ve, 0,59 değerine ulaşmaktadır. Kapasitelerdeki en belirgin aalma kaynatıcıda gerçekleşmektedir. Buharlaştırıcı kapasitesindeki artış ise nolu eşanjörden kaynaklanmaktadır. 1 nolu eşanjörde ısı geçişi, amonyağa göre debisi yüksek olan eriyikler arasında gerçekleştiğinden daha ala olmaktadır. Tablo 4. Çevrimin çeşitli noktalarında NH -H 2 O eriyiğinin termodinamik öellikleri Konum T ( C) P (kpa) X (%) h (kj/kg) Kaynatıcıdan amonyak buharının çıkışı (1) 90,00 155, ,00 161,48 Yoğuşturucuya amonyak buharının girişi (2) 79,76 155, , ,720 Yoğuşturucudan sıvı amonyağın çıkışı () 40,00 155, ,00 67,100 Buharlaştırıcıya amonyağın girişi (5) 6,87 614, ,00 51,521 Buharlaştırıcıdan amonyağın çıkışı (6) 10,00 614, ,00 145,00 Absorbere amonyak buharının girişi (7) 15,15 614, , ,88 Absorberden engin eriyiğin çıkışı (8) 5,00 614,947 58,67-81,126 2 nolu eşanjörden engin eriyiğin çıkışı (9) 6,70 614,947 58,67-7,24 1 nolu eşanjöre engin eriyiğin girişi (10) 6,91 155,816 58,67-72,2 Kaynatıcıya engin eriyiğin girişi (11) 45, 155,816 58,67-2,729 Kaynatıcıdan akir eriyiğin çıkışı (12) 90,00 155,816 44,99 160,607 Absorbere akir eriyiğin girişi (14) 79,8 614,947 44,99 108,09 Tablo 5. Çevrimdeki her elemanın birim soğutucu akışkan kütlesi için ısıl kapasiteleri Isıl kapasite (kj/kg) Eşanjörlerin etkenliği, 0 Eşanjörlerin etkenliği, 0,6 Kaynatıcı (qk) 249, ,754 Yoğuşturucu (qy) 1264,8 1169,184 Buharlaştırıcı (qb) 1086, ,96 Absorber (qa) 2265, ,570 Pompa (wp) 4,064 4,064 1 Nolu Eşanjör (qex,1) 0,000 47,516 2 Nolu Eşanjör (qex,2) 0,000 95,154 Nolu Eşanjör (qex,) 0,000 46,76 0,445 0,59 Şekil 2 de, kaynatıcıya giren eriyiğin sıcaklığının artırılması amacıyla kullanılan 1 nolu eşanjörün etkenliğinin sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Şekilde verilen şartlarda T k =90 C, T y =40 C, T a =40 C, T b =10 C dir ve 2 ve nolu eşanjörlerin etkenliği sıır alınmıştır. Verilen şartlarda sistemde eşanjörlerin olmadığı durumda yaklaşık 0,9 dur. Eşanjörün etkenliğinin artışıyla engin eriyiğin sıcaklığı arttığından kaynatıcıda eriyiğe aktarılması gerekli ısıl enerji ihtiyacı aalmakta ve Şekil 2 den de görüldüğü gibi artmaktadır. Eşanjörün etkenliğinin 1 olması durumunda akir eriyik, engin eriyiğin giriş sıcaklığına yani 40,2 C ye (pompa çıkış şartlarına) kadar inerken engin eriyik ise 80,7 C ye kadar ısınmaktadır. Bu esnada kaynatıcı kapasitesi ise 2774,08 kj/kg dan 1655,56 kj/kg a düşmektedir. Kaynatıcı kapasitesindeki bu düşüşten dolayı sistemin perormansı yaklaşık %70 oranında artarak, 0,66 değerine ulaşmaktadır. Şekil de, absorberden çıkan engin eriyik ile kaynatıcıdan çıkan kıgın amonyak buharı arasındaki ısı geçişi için kullanılan 2 nolu eşanjörün etkenliğinin sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Sistemin çalışma sıcaklıkları Şekil 2 deki sıcaklıklar ile aynı olup, 1 ve nolu eşanjörlerin etkenliği sıır alınmıştır. Eşanjörün etkenliği arttıkça kaynatıcıdan ayrılan kıgın amonyak buharının kıgınlığı alınmakta ve doymuş şartlara yaklaşmaktadır. Bu esnada absorberden ayrılan 116

7 eriyik bir miktar daha ısınarak kaynatıcıya gönderilmektedir. 2 nolu eşanjörün etkenliğinin 1 olması durumunda kaynatıcı kapasitesi 2774,08 kj/kg dan 2619,22 kj/kg a inmekte ve yaklaşık %6 oranında artarak 0,415 değerine ulaşmaktadır. Amonyak buharı, eşanjörü doymuş şartlarda terk ettiğinde engin eriyiğin sıcaklığı 45,8 C ye çıkmaktadır. Görüldüğü gibi, 2 nolu eşanjörün sistemin perormansına etkisi, 1 nolu eşanjöre göre oldukça düşük kalmaktadır. Ancak 2 nolu eşanjör, amonyağın kıgınlığının alınmasından dolayı yoğuşturucu kapasitesini bir miktar (yaklaşık %12) düşürmektedir Nolu Eşanjörün Etkenliği Nolu Eşanjörün Etkenliği Şekil 2. Şekil. değerinin 1 nolu eşanjörün değerinin 2 nolu eşanjörün etkenliği ile değişimi etkenliği ile değişimi Şekil 4 de, sistemin soğutma kısmında bulunan nolu eşanjörün etkenliğinin sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Sistemin çalışma sıcaklıkları Şekil 2 ve deki şartlarla aynıdır. Doğal olarak yaklaşık 0,9 değerinden başlamakta ve eşanjörün etkenliği arttıkça artmaktadır. Buharlaştırıcıya giren amonyağın sıcaklığının dolayısıyla entalpisinin aalması, buharlaştırıcının girişi ile çıkışı arasındaki entalpi arkını artırdığından, soğutucu akışkanın birim kütlesi için sistemin soğutma kapasitesi artmaktadır. Etkenliğin 1 olması durumunda sistemin soğutma kapasitesi yaklaşık %14 artmakta ve bu değer aynı oranda sistemin perormansına yansımaktadır. nolu eşanjörün sistemin perormansına etkisi, 1 nolu eşanjöre göre daha a olmasına rağmen 2 nolu eşanjöre göre daha aladır Nolu Eşanjörün Etkenliği Eex,1=0.6 E ex,1= T a =40 0 C 0.1 T y =40 0 C T b =10 0 C Kaynatıcı Sıcaklığı ( 0 C) Şekil 4. Şekil 5. değerinin nolu eşanjörün değerinin kaynatıcı etkenliği ile değişimi sıcaklığı ile değişimi Şekil 5, 6, 7 ve 8 de, eşanjörler arasında sistemin perormansını en ala etkileyen 1 nolu eşanjörün etkenliği ile arklı kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarında sistemin perormans eğrileri görülmektedir. Sistemin çalışma şartları şekiller üerinde verilmiştir. Şekil 5 ve 6 da, 1 nolu eşanjör etkenliğinin 0,2 ve 0,6 olması durumunda arklı kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarında sistemin değerinin değişimi görülmektedir. Kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarındaki artış, engin ve akir eriyik konsantrasyonları arasındaki arkı artırmakta ve dolayısıyla dolaşım oranını (FR) aaltmaktadır. FR değerinin aalmasıyla kaynatıcı kapasitesi aalmakta bu nedenle artmaktadır. Şekil 7 ve 8 de, 117

8 yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin değeri üerindeki etkisi görülmektedir. Yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının artmasıyla, kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarının artışında görülen etkinin tersi gerçekleşerek engin ve akir eriyik konsantrasyonları arasındaki ark aalmakta, dolayısıyla FR artmaktadır. FR değerinin artması kaynatıcı kapasitesini artırarak sistemin değerini düşürmektedir Eex,1=0.6 Eex,1= T k =90 0 C 0.1 T a =40 0 C T y =40 0 C Buharlaştırıcı Sıcaklığı ( 0 C) Eex,1=0.6 Eex,1= T k =90 0 C 0.2 T a =40 0 C T b =10 0 C Yoğuşturucu Sıcaklığı ( 0 C) Şekil 6. Şekil 7. değerinin buharlaştırıcı değerinin yoğuşturucu sıcaklığı ile değişimi sıcaklığı ile değişimi Eex,1=0.6 Eex,1= T k =90 0 C T y =40 0 C T b =10 0 C Absorber Sıcaklığı ( 0 C) Şekil 8. değerinin absorber sıcaklığı ile değişimi 5. SONUÇ Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan eşanjörlerin ve sistemin çalışma sıcaklıklarının sistemin perormansı üerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular öetle şunlardır; - Kaynatıcıdan çıkan akir eriyik yardımıyla engin eriyiğin sıcaklığının artırılması için kullanılan 1 nolu eşanjör sistemin perormansını en ala etkileyen eşanjör olmaktadır. - 1 nolu eşanjörde gerçekleşebilecek maksimum ısı geçişinde (E ex,1 =1 durumunda), yaklaşık %70 oranında artarak 0,66 değerine ulaşmaktadır. Bu esnada eşanjörde, engin ve akir eriyik arasında gerçekleşen ısı geçişi miktarı 111,91 kj/kg dır. - 2 nolu eşanjör, gö önüne alınan şartlarda değerini en ala %6 oranında artırmakta ve diğer eşanjörlere göre değerini en a oranda etkileyen eşanjör olmaktadır. 2 nolu eşanjörde maksimum gerçekleşebilecek ısı geçişi miktarı, amonyak buharının eşanjörü doymuş şartlarda terk etmesi durumunda gerçekleşip 154,86 kj/kg dır. - nolu eşanjör, değerini en ala %14 oranında artırarak sistemin perormansı üerindeki etkisi 1 ve 2 nolu eşanjörler arasında kalmaktadır. Etkenliğin 1 olması durumunda buharlaştırıcıdan çıkan amonyak buharı yoğuşturucu sıcaklığına kadar ısınmaktadır. Bu esnada sıvı haldeki amonyak daha da soğuyarak buharlaştırıcıya girmekte ve sistemin soğutma 118

9 kapasitesi dolayısıyla değeri artmaktadır. Eşanjörde gerçekleşebilecek maksimum ısı geçişi 77,89 kj/kg dır. - Kaynatıcı sıcaklığının artışıyla akir eriyik konsantrasyonu aalmakta, buharlaştırıcı sıcaklığının artışıyla engin eriyik konsantrasyonu artmaktadır. Bu iki etki de FR oranını aalttığından artmaktadır. - Yoğuşturucu sıcaklığının artışıyla akir eriyik konsantrasyonu artmakta, absorber sıcaklığının artışıyla engin eriyik konsantrasyonu aalmaktadır. Bu iki etki de FR oranını artırdığından aalmaktadır. 6. SEMBOLLER ASS : Absorpsiyonlu soğutma sistemi : Perormans katsayısı, boyutsu c p : Ögül ısı, kj/kg C FR : Dolaşım oranı, boyutsu h : Entalpi, kj/kg m& : Kütlesel debi, kg/s P : Basınç, kpa q : Soğutucu akışkanın birim kütlesi başına ısıl yük, kj/kg Q : Isıl güç, kw T : Sıcaklık, C v : Eriyiğin ögül hacmi, m /kg w : Soğutucu akışkanın birim kütlesi başına pompanın çektiği enerji, kj/kg W : Pompanın çektiği güç, kw X : Konsantrasyon ε : Eşanjör etkenliği, boyutsu Alt indisler a : Absorber b : Buharlaştırıcı bd : Su buharının doyma sıcaklığı bh : Buhar ex : Eşanjör : Fakir H 2 O : Su k : Kaynatıcı kbh : Kıgın buhar max : Maksimum min : Minimum NH : Amonyak ort : Ortalama p : Pompa s : Sıvı y : Yoğuşturucu : Zengin 7. KAYNAKLAR 1. ASHRAE, (199). ASHRAE handbook Fundamentals, chapter 1. Atlanta: American Society o Heating, Rerigeration and Air-Conditioning Engineers. 4p. 119

10 2. Horu, İ. (1990) Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinden Amonyak-Su Çiti İle Lityum Bromür-Su Çitinin Mukayesesi, Yüksek Lisans Tei. Bursa. 147s.. Horu, İ (1998) A comparison between ammonia-water and water-lithium bromide solutions in vapor absorption rerigeration systems. Int. Comm. Heat and Mass Transer, Vol. 25, No. 5, p. 4. Laarin, R.M., Gasparella, A., Longo, G.A. (1996) Ammonia-water absorption machines or rerigeration: theoretical and real perormances. International Journal o Rerigeration, Vol. 19, No. 4, p. 5. Mostaavi, M, Agnew, B. (1996) The impact o ambient temparature on lithium bromide-water absorption machine perormance. Applied Thermal Engineering, Vol. 16, No. 6, p. 6. Seara, J. F., Vaque, M. (2001) Study and control optimal the generation temperature in NH -H 2 O absorption rerigeration systems. Applied Thermal Engineering, Vol. 21, 4-57p. 7. Stoecker, W.F., Jones, J.W. (1982) Rerigeration And Air Conditioning, McGraw-Hill International Editions, Singapore p. 8. Sun, D.W. (1998) Comparison o the perormance o NH -H 2 O, NH -LiNO and NH -NaSCN absorption rerigeration systems. Energy Conversion, Vol. 9, No. 5/6, 57-68p. 120

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA UYGULAMASI SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ _ 133 LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ H. Kürşad ERSOY S. Orkun DEMİRPOLAT ÖZET Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı

Detaylı

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 2, 29-37, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2

Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2A0069 Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University

Detaylı

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (29-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (29-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi 43 Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi Kenan YAKUT 1, Abdüssamed KABAKUŞ, * Faruk YEŞİLDAL 3, Altuğ KARABEY 4 1 Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

M. Zeki YILMAZOĞLU* Geliş Tarihi/Received : 18.08.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 29.12.2009

M. Zeki YILMAZOĞLU* Geliş Tarihi/Received : 18.08.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 29.12.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 173-179 Gazlaştırıcılı Kombine Çevrim Santrallerinde Yanma Öncesi Karbondioksit Tutma Pre-Combustion Carbondioxide Capture

Detaylı

DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA

DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karaük, Türkiye GÜNEŞ PANELLERİ İLE ÇALIŞAN TAŞIT KLİMASININ DİNAMİK PERFORMANSI: KONYA ÖRNEĞİ DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR

Detaylı

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 3, No 1, 29-37, 215 Vol 3, No 1, 29-37, 215 FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) KURSLARI CAD tekniklerinin artık gündelik çizim ve tasarım araçları durumuna gelmesiyle mühendisliğin yaşadığı bu altın

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ROLLBOND BUHARLAŞTIRICILI DOĞRUDAN GENLEŞMELİ BİR ISI POMPASI SU ISITICISININ PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ROLLBOND BUHARLAŞTIRICILI DOĞRUDAN GENLEŞMELİ BİR ISI POMPASI SU ISITICISININ PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33, 1, 119-126, 2013 J. of Thermal Science and Technology 2013 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ROLLBOND BUHARLAŞTIRICILI DOĞRUDAN GENLEŞMELİ BİR ISI POMPASI SU ISITICISININ

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

MİKRO-GAZ TÜRBİN ÇEVRİMİNİN SİMÜLASYONU VE SİSTEM KOMPONENTLERİNİN OPTİMİZASYONU

MİKRO-GAZ TÜRBİN ÇEVRİMİNİN SİMÜLASYONU VE SİSTEM KOMPONENTLERİNİN OPTİMİZASYONU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 MİKRO-GAZ TÜRBİN ÇEVRİMİNİN SİMÜLASYONU VE SİSTEM KOMPONENTLERİNİN OPTİMİZASYONU Tolga ÇAKMAK Muhsin KILIÇ Özet: Son yıllarda,

Detaylı