ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINA İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINA İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1

2 Genelge No : Yayım Tarihi: ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINA İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem gören kıymetli taşların Borsada işlem görmek üzere ithali, Borsaya teslimi ve Borsa üyeleri arasında el değiştirmesi kapsamında İAB Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğine istinaden Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkisinde olan konulara ilişkin hususların düzenlenmesidir. Kısaltmalar ve tanımlar MADDE 2- (1) Bu Genelge de geçen; a) 32 Sayılı Karar: 11/08/1989 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ı, b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. yi, c) Genel Müdürlük: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü veya Genel Müdür Yardımcılarını ç) Kıymetli taş: 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar ile her tür ve şekilde parlatılmış elmasları ve 32 Sayılı Karar da tanımlı kıymetli taşları, d) Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasını, e) Piyasa üyesi: Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üyesini, f) Sentetik kıymetli taş: Herhangi bir yabancı madde ile karışmış ya da kaplanmış, ışın, yüksek basınç veya yüksek sıcaklık ile terkip, sentetik veya yarı sentetik olarak üretilen kıymetli taşı, g) Yönetim Kurulu: Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunu, ğ) Yönetmelik: 15/03/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği ni ifade eder. 1

3 Piyasa üyeliğine ilişkin esaslar İKİNCİ BÖLÜM Piyasa Üyeliği ve Üye Temsilciliğine İlişkin Esaslar MADDE 3- (1) Piyasa üyesi olmak isteyen Borsa üyeleri Ek-1 de yer alan Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyelik Taahhütnamesini imzalamak suretiyle bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. (2) Kıymetli Madenler Piyasası üyesi olmayan ancak Piyasa üyesi olarak faaliyet göstermek isteyen yurt içinde yerleşik kuruluşların başvuru dilekçesine Ek-1 de yer alan taahhütname ile, a) Kuyumcular Odası ve /veya Ticaret Odasına en az üç yıldır kayıtlı olunduğuna dair ilgili odadan alınacak belgenin, b) Vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgenin, c) Yönetmeliğin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan diğer şartlara ilişkin yazılı beyanların eklenmesi zorunludur. (3) Genel Müdürlük, Piyasa üyeliğine başvuruda ilave bilgi, belge ve beyan talep edebilir. Üye temsilciliğine ilişkin esaslar MADDE 4- (1) Üyeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek Piyasada işlem yapacak temsilcilerini Borsaya bildirirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Piyasa İle İlgili Esaslar İşlem görecek elmas ve kıymetli taşlar MADDE 5- (1) Piyasada, 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar ile her tür ve şekilde parlatılmış elmaslar (polished diamonds) ve 32 Sayılı Karar da tanımlı kıymetli taşlardan ziynet veya süs eşyasına dönüştürülmemiş ham veya parlatılmış taşlar işlem görür. (2) Bu Genelge de yer alan esaslar çerçevesinde beyan edilmesi halinde ziynet veya süs eşyasına dönüştürülmemiş ve fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar ile ham ya da parlatılmış sentetik kıymetli taşlar da Piyasada işlem görebilir. 2

4 Seans MADDE 6- (1) Seans, hafta içi günlerde saatleri arasında kesintisiz gerçekleştirilir. (2) Hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde seans yapılmaz. (3) Önceden duyurulmak kaydıyla Genel Müdürlük işlem günlerini ve/veya seans saatlerini değiştirebilir. (4) Seans, Borsa tarafından tahsis edilen seans salonunda gerçekleştirilir. Seans salonuna girebilecekler MADDE 7 (1) Seans salonuna, işlem tarafları olan piyasa üyeleri, işlemin gerçekleştirilmesine dahil olan ziyaretçiler, üye temsilcileri, Piyasada yetkili Borsa görevlileri ve Genel Müdürlük tarafından izin verilen diğer kişiler girebilir. (2) İşlemin gerçekleştirilmesine dahil olan ziyaretçilerin salona giriş için iki Piyasa üyesi tarafından tavsiye edilmesi, Ek-2 de yer alan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Ziyaretçi Bilgi Formunu doldurmaları ve bu formu Borsa yetkililerine onaylatmaları gerekmektedir. (3) Seans salonuna girişte kimlik kontrolü yapılır. Değerleme MADDE 8 (1) İthalat yoluyla gelen kıymetli taşlar ile yurtiçinde stokta bulunan ve Piyasada ilk defa işlem görecek kıymetli taşların; işlem görmeden önce, Genel Müdürlük tarafından bu Genelge de yer alan şartlar çerçevesinde belirlenen kuruluşlar tarafından analiz edilerek; nitelik, nicelik ve yaklaşık değeri ile ilgili bir değerleme raporu alınması zorunludur. (2) Stokta bulunan ve Piyasada ilk defa işlem görecek kıymetli taşların değerleme raporu, değerleme kuruluşuna teslim veya değerleme kuruluşuna teslim edilmek üzere Borsaya teslim yoluyla alınabilir. İthalat yoluyla gelen kıymetli taşların, ilgili gümrük idaresinden teslim alındıktan sonra değerleme raporu alınabilmesini teminen doğrudan değerleme kuruluşuna veya değerleme kuruluşuna teslim edilmek üzere Borsaya teslim edilmesi zorunludur. (3) Değerleme raporunun geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıldır. (4) Değerleme kuruluşu kıymetli taş veya kıymetli taş paketi ile ilgili detay ve özet şeklinde iki tür rapor hazırlar. Özet rapor Borsaya ve değerleme yaptıran tarafa verilir. Detay rapor ise sadece Borsaya verilir ve bu rapor Borsa bünyesinde saklanır. (5) Değerleme kuruluşunun hazırlayacağı detay raporda; kıymetli taş veya kıymetli taşlardan oluşan paket içeriği ile ilgili olarak, Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond Council IDC) standartları çerçevesinde, nitelik, nicelik ve yaklaşık değeri ile ilgili detaylı bilgiler ile birlikte kıymetli taş veya kıymetli taş paketine ayırt edici bir referans numarası veya kod yer almak zorundadır. 3

5 (6) Özet raporda sadece kıymetli taşın veya kıymetli taş paketinin temel özellikleri ile değerleme fiyatı yer alır ve işlem öncesi işlemin taraflarına bu rapor verilir. (7) Değerleme kuruluşu tarafından tespit edilen değerin binde 5 i (binde beş) oranında değerleme ücreti ile birlikte tahakkuk edecek vergiler, ithalatçı ve/veya satıcı tarafından Borsanın bildireceği banka hesaplarına yatırılır. Değerleme Kuruluşu MADDE 9 (1) Borsa Yönetim Kurulu değerleme kuruluşunu, Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond Council IDC) standartları çerçevesinde, aşağıdaki şartları taşıyanlardan belirler. a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması, b) Ortaklardan en az birisinin uluslararası kabul gören Gemoloji Enstitülerinden olması, c) Kuruluş ortağı Gemoloji Enstitüsünün kuruluşa teknik bilgi desteği sağlaması, ç) En az TL ödenmiş sermayesinin bulunması, d) 20/06/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği uyarınca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olması, e) Teknik bilgi desteği sağlayacak kuruluş ortağı Gemoloji Enstitüsünün; 1. Türkiye de son iki yılda faaliyette olan şirketinin bulunması, 2. Enstitünün dünya çapında eğitim programının bulunması, 3. Enstitünün özellikle doğal elmaslarla ilgili araştırma faaliyetinin bulunması, 4. Enstitünün ürettiği sertifikalarda kopyalamaya karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması, 5. Enstitünün Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond Council-IDC) kural kitabına (Rule Book) uyumluluk sağlaması, 6. Enstitünün ISO akreditasyonunun bulunması, 7. Şirketin Türkiye deki iki yıllık faaliyet döneminde ilgili meslek odaları nezdinde piyasa güveninin sağladığına ilişkin kanıt sunabilmesi, 8. Enstitünün Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond Council-IDC) kural kitabında (Rule Book) yer alan; renk, kesim, karat, berraklık ve kalpler ve oklar parametrelerini otomatik olarak sağlayan derecelendirme teknolojisine sahip olması zorunludur. (2) Birinci fıkrada belirlenen kriterleri sağlayan şirket ile anlaşma sağlanıncaya kadar Borsa, birinci fıkrada yer alan teknik kriterlere uygun uluslararası enstitülerden veya bunların Türkiye de kurulu şirketlerinden değerleme hizmeti alabilir. İşlem zorunluluğu MADDE 10- (1) Kıymetli taşların Borsada işlem görmek üzere ithal edilmesi halinde bu Genelge de belirlenen esaslara göre Borsada alım satımı zorunludur. Bu işlemlerin tarafları farklı Piyasa üyeleri olabileceği gibi bu işlemler alıcı ve satıcı tarafın aynı olduğu kendinden kendine işlem şeklinde de yapılabilir 4

6 (2) İthalat yoluyla gelen kıymetli taşların Borsada işlem görmesi için değerleme raporunun yanı sıra gümrük beyannamesi, fatura ve ilgili gümrük idaresine verilen ayar evi raporunun Borsaya ibraz edilmesi gerekir. (3) Stokta bulunan ancak Borsada işlem görmemiş kıymetli taşların Piyasa üyeleri arasında el değiştirmesi halinde de bu Genelge de belirlenen esaslara göre işlem görmesi zorunludur. Beyan ve bildirim yükümlülüğü MADDE 11- (1) İşlem görecek kıymetli taşın; a) Ham doğal, b) Parlatılmış doğal, c) Parlatılmış ve işlem görmüş doğal, ç) Ham sentetik, d) Parlatılmış sentetik olup olmadığının satıcı tarafından İşlem Kayıt Formunda ve/veya Teklif Formunda açık şekilde beyan edilmesi zorunludur. (2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nitelikteki kıymetli taşlar için Ek- 3 de yer alan İşlem Kayıt Formu/FORM-A, (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen nitelikteki kıymetli taşlar için ise Ek-4 te yer alan İşlem Kayıt Formu/FORM-B kullanılır. (3) Üyeler, sentetik kıymetli taşın doğal taş olarak sunulması ile karşılaştıklarında durumu derhal Borsaya bildirmekle yükümlüdürler. (4) İşlem yapma yetkisi verilenler beyanın doğruluğundan sorumlu olup, gerçeğe aykırı beyanlarla ilgili disiplin kovuşturması yapılır. İşlem yöntemi MADDE 12- (1) Piyasa üyeleri kendi aralarındaki işlemleri Borsada yapmak veya Borsa dışında işlem gerçekleştiriyorlarsa bu işlemleri işlemin gerçekleştiği günü takip eden iş günü sonuna kadar Borsaya bildirmek zorundadır. (2) Borsadaki kıymetli taş alım satım işlemleri, Borsa seans salonunda gerçekleştirilir. (3) Borsada gerçekleştirilen işlemlerde alıcı ve satıcı tarafların aralarında anlaşmaya varmaları halinde, İşlem Kayıt Formu 3 nüsha doldurularak Borsa görevlisine teslim edilir ve aynı iş günü içerisinde kayda alınır. (4) Her bir kıymetli taş ayrı özelliklere sahip olduğundan, kıymetli taşın alım satımına ilişkin her türlü değerlendirme alıcı ve satıcı tarafından yapılır. 5

7 (5) İşlemin gerçekleşmesinden sonra İşlem Kayıt Formları Borsa yetkililerince işlemin Borsa içinde yapıldığı işaretlenerek ve işlem numarası verilerek imzalanır. Formun birer nüshası ilgili taraflara teslim edilir. İşlemlerin Borsa dışında gerçekleştirilmesi MADDE 13- (1) Üyelerin işlemleri Borsa dışında gerçekleştirmeleri halinde; bu Genelge hükümlerine göre tarafların doldurması ve imzalaması gereken formlar, değerleme raporu ve Borsa yetkililerince gerekli görülen diğer belgeler, işlemin gerçekleştirildiği günün ertesi iş günü a kadar Borsaya ulaştırılır. (2) Birinci fıkrada belirtilen evrakın bu süre içinde e-posta veya faks ile gönderilmesi halinde evrak asıllarının üç iş günü içinde Borsaya gönderilmesi ya da teslim edilmesi gerekir. (3) Borsa payının ve varsa vergilerin taraflarca ilgili hesaplara yatırılmasından ve evrak asıllarının Borsaya ulaşmasından sonra Borsa yetkililerince gerekli kontroller yapılarak taraflarca gönderilen imzalı üç nüsha İşlem Kayıt Formu, işlemin Borsa dışında yapıldığı işaretlenerek ve işlem numarası verilerek Borsa yetkililerince imzalanır. Formun birer nüshası ilgili taraflara gönderilir. (4) İthalat yoluyla gelen kıymetli taşların ilk defa Borsa dışında işlem görmesi halinde gümrük beyannamesi, fatura ve ilgili gümrük idaresine verilen ayar evi raporunun Borsaya ibraz edilmesi gerekir. (5) Borsa dışında gerçekleştirilen bu işlemlerin yukarıdaki esaslar çerçevesinde Borsa ya bildirilmesi halinde, bu işlemler Borsa işlemi olarak kabul edilir. Satış teklifleri MADDE 14- (1) Sahip olduğu kıymetli taşı veya kıymetli taş paketini Borsada duyuru yapmak yoluyla satmak isteyen Piyasa üyelerinin Ek-5 de yer alan Teklif Formunu doldurarak Borsaya iletmeleri gerekir. (2) Bu formlar veya formda yer alan bilgiler Borsada ilan panosunda ve/veya elektronik bir ortamda Borsa tarafından ilgililere duyurulur. Para birimi MADDE 15- (1) İşlemler Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük olarak açıklanan gösterge niteliğindeki kur tablosunda yer alan herhangi bir para birimi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu durumda değerleme ücreti ve Borsa payı, işlem tarihi itibariyle geçerli en son tespit edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak Borsanın ilgili hesaplarına yatırılır. Kıymetli taş ve para takası MADDE 16- (1) Alıcı ve satıcı arasındaki kıymetli taş veya kıymetli taş paketi ve para takası taraflar arasında gerçekleştirilir. Borsanın kıymetli taş veya kıymetli taş paketi ve para takası ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve dahli bulunmaz. Taraflar birbirlerine karşı yükümlü olup, Borsa sadece işlemleri kayıt altına almakla yükümlüdür. 6

8 Kıymetli taşların Borsada saklanması MADDE 17- (1) Piyasa üyesi veya işlemin gerçekleştirilmesine dahil olanlar tarafından talep edilmesi ve Ek-6 da yer alan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Kiralık Kasa Sözleşmesinin imzalanması suretiyle, uygun ölçü ve sayıda kasa, yıllık veya günlük süreler için kiralanabilir. (2) Piyasada kıymetli taşların saklanmasında kullanılmak üzere bir kasa odası tesis edilir. Bu kasanın güvenliği Borsa tarafından sağlanır. (3) Saklama hizmeti alanlar kira süresi sonunda kendisine teslim edilen anahtarı geri vermek zorundadır. (4) Saklanan emtianın sigortalanması saklama hizmetinden yararlanan kiracıya aittir. Kasalarda saklanacak emtiadan kiracı sorumlu olup, kasa dairesinin her türlü güvenliğini sağlayan Borsa, kasalarda saklanan emtia nedeniyle uğranılacak herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Saklama ücretleri MADDE 18 - (1) Borsa Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında üyeler tarafından talep edilmesi halinde saklanacak kıymetli taşlar için; a) Küçük boy kasalar için yıllık 200 TL, günlük 2 TL, b) Orta boy kasalar için yıllık 250 TL, günlük 3 TL, c) Büyük boy kasalar için yıllık 300 TL, günlük 4 TL saklama ücreti ve tahakkuk eden vergiler alınır. (2) Kasaların gün hesabı ile kiralanması halinde kira tutarının belirlenmesinde takvim gün sayısı esas alınır. (3) Kira süresi sonunda geri teslimi yapılmayan veya kaybedilen anahtar için kasa kiralayan üyeden 100 TL bedel ve tahakkuk eden vergiler tahsil edilir. Borsa payı MADDE 19 - (1) Borsa bünyesinde ya da Borsa dışında gerçekleşen işlemlerde işlem kayıt formunun Borsa yetkililerince onaylanmasından önce alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere işlem toplam tutarının binde 1,25 i oranında Borsa payı ile tahakkuk eden vergiler tahsil edilir. Toplam işlem tutarının değerleme fiyatının %30 undan fazla veya eksik gerçekleşmesi halinde Borsa payının hesaplanmasında değerleme fiyatı esas alınır. (2) Borsa payının yatırılacağı banka ve hesap bilgileri Genel Müdürlük tarafından üyelere duyurulur. (3) Birinci fıkrada yer alan Borsa payına ilişkin yeni düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanıncaya kadar Piyasada gerçekleşen işlemlerden, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 1 ABD doları/karat, 1 karatın altındaki işlemler için asgari 0,5 ABD doları Borsa payı tahsil edilir. 7

9 Piyasa Üyelerine Bilgi Verme MADDE 20 - İşlemin sonuçlanmasının ardından, işleme konu olan kıymetli taşın veya kıymetli taş paketinin miktarı ve işlemin değerleme fiyatı taraflar belirtilmeksizin Piyasa Üyelerinin bilgisine sunulur. Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 21- (1) İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulunun 21/03/2011 tarihli ve 373 sayılı Kararının altıncı ve yedinci maddelerinin borsa payı dışındaki hükümleri ile 21/04/2011 tarihli ve 376 sayılı Kararının dördüncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulunun 21/03/2011 tarihli ve 373 sayılı kararının Borsa payı ile ilgili bölümü Genelge nin Borsa payı ile ilgili 19 uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 22- (1) Genelge nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. (2) Genelge nin değerlemeye ilişkin hükümleri değerleme kuruluşunun Borsa tarafından belirlenmesinden sonra yürürlüğe girer. (3) Genelge de yer alan diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23- (1) Bu Genelge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 8

10 BORSA İSTANBUL ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ EK-1 1. Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası nda Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsa İstanbul A.Ş. nin (Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun, karar, yönetmelik, tebliğ, diğer düzenlemeleri ve Borsanın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna (World Federation of Diamond Bourses WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından yayımlanan tüzük, kural, karar ve tavsiyeleri ile işbu Taahhütnamenin şartlarının uygulanacağını, 2. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası nda gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak Borsa nın her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 3. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası nda temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerden Kuruluşumuz ile birlikte temsilcilerimizin de müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik ve düzenlemelerde aranan nitelikleri haiz temsilci çalıştıracağımızı, 4. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Borsanın taraf olmayacağını ve herhangi bir yükümlülük taşımayacağını, işleme konu kıymetli taşların nitelik ve niceliğinden kuruluşumuzun sorumlu olduğunu, teslim içeriği kıymetli taş için Borsanın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 5. Kuruluşumuzun bu Piyasa ile ilgili işlemleri kapsamında Borsa tarafından yapılacak inceleme ve denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca Borsa personeli tarafından veya Borsa tarafından yetkili kılınan kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında vereceğimizi, Borsanın banka hesaplarımız ile bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ve kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmaya veya yaptırmaya yetkili olduğunu, 6. Kuruluşumuzun, Borsa tarafından belirlenecek aidat, borsa payı, teminat ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu, 7. Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak tarafımızca ileri sürülebilecek geçersizlik iddialarının Borsa tarafından kabul edilmedikçe geçerli olmayacağını, söz konusu kayıt, belge ve dokümanların esas teşkil edeceğini ve bu kuralı münhasır delil sözleşmesi olarak peşinen kabul ettiğimizi, 8. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında yapacağımız işlemler dolayısıyla, Borsa İstanbul düzenlemelerinde yer alan işlem yöntemi, işlemlerin kaydı ve teslimat işlemleri düzenlemelerine riayet edeceğimizi, 9. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde ödemekle yükümlü olacağımız, Borsa tarafından bildirilen komisyon oranlarını kabul ettiğimizi ve itirazsız ödeyeceğimizi, ödememe halinde muacceliyetini kabul ettiğimizi, komisyon oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere ilişkin olarak yeni oranlar üzerinden komisyon ödeyeceğimizi, 10. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini, 11. İlgili kanun, karar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde ve Borsamızın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna (World Federation of Diamond Bourses WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından üye borsalarda işlem yasaklısı olarak bildirilmemiz halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanın tek taraflı işlemi ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyeliğinden çıkarılabileceğimizi, 12. Hukuki ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 13. İşbu 13 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımızca okunup, içeriğinin aynen kabul edilerek,.../.../... tarihinde iki nüsha imzaladığımızı ve imzalı bir nüshasını Borsaya verdiğimizi, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. KURULUŞUN UNVANI : ADRES : KAŞE/YETKİLİ İMZALAR :

11

12

13

14

15

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ Belge Adı ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.01 Onay Tarihi 21/01/2015 Revizyon Tarihi 03/07/2015 Revizyon Numarası 02 Hazırlayan KIYMETLİ

Detaylı

Başvuru evrakları Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Başvuru evrakları Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. I) ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri, bir örneği ekte yer alan Borsa Üyeleri için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyeliğine Başvuru Seti ni hazırlayarak Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR

GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR I) BAŞVURU VE KABUL Kıymetli taş faaliyetinde bulunan, Kuyumcular

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İÇİNDEKİLER Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Kıymetli Madenler Piyasası

Detaylı

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI 1 Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (Piyasa); kuyumculuk sektörüne uluslararası bir kimlik kazandırmak, kredi imkânlarının artmasını sağlamak, elmas ve kıymetli taş işlemleri

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Belge Adı DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.02 Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23741 İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanılarak

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1- Bu Prosedürün

Detaylı

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 7.4. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARI 7.4.1. GENEL DÜZENLEMELER 7.4.1.1. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ

10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2) 27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28834 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK 10 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK

8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK 8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜYELİĞİNE VE ÜYELİK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-5.htm?submenuheader=null

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-5.htm?submenuheader=null Page 1 of 12 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERM AYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4)

Detaylı

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ Resmi Gazete No. 25052 Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003 Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

Detaylı