Vergi Ġncelemeleri ve Ġhtilafları Paneli. 7 Ocak 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Ġncelemeleri ve Ġhtilafları Paneli. 7 Ocak 2010"

Transkript

1 Vergi Ġncelemeleri ve Ġhtilafları Paneli 7 Ocak 2010

2 Gündemden BaĢlıklar Vergi İhtilaflarının Seyir Defteri Güncel Duruma Küresel Bakış Vergi İncelemeleri Güncel Vergi İncelemeleri Vergi İhtilafının Diğer Kaynakları Vergi İhtilafı Çözüm Yolları Dikkat Çekici Yargı Kararları Page 2

3 Vergi Ġhtilaflarının Seyir Defteri- Güncel Duruma Küresel BakıĢ

4 Güncel YaklaĢımı Tetikleyen Faktörler Vergi idaresinin mükellefe yaklaşımını değiştiren ve vergi ihtilaflarının artmasına sebebiyet veren dört faktör: Globalleşme Değişen ekonomik yapılar ve iş ilişkileri Yasal değişiklikler ve bunlara uyum Vergi idarelerinin değişen yapısı Page 4

5 Yeni Trendler Sermaye akımlarının yön ve şekil değiştirmesi Gelişmekte olan ekonomilerin rolü Giderek birbirine bağlılığı artıran iş ortamı Page 5

6 Vergi Fonksiyonunun Yönetimi VERGĠ FONKSĠYONU Planlama İhtilaf Vergi Yönetimi Hesaplama ve Kayıt Beyan ve Ödeme Page 6

7 Vergi Ġdarelerindeki GeliĢmeler Uluslararası Yaptırımlar Daha Fazla ġeffaflık Belli Konuların Hedeflenmesi Yönetime daha fazla sorumluluk Risk Analizleri Vergi Yönetimi UzmanlaĢma Ortak Denetim Vergi Ġdareleri ĠĢbirliği Ġhtilafların Daha Hızlı Çözümü Daha çok denetim Page 7

8 Krizin Etkileri Krize karşı devletlerin aldığı önlemler Mali destekler Vergi indirimleri Vergi barışları Bütçe açıkları, artan gelir ihtiyacı Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlarında düşüş Tüketime dayalı vergilerde artış Page 8

9 Vergi Ġhtilafları ve Risklerinde ArtıĢ Dünya çapında artış eğilimi Giderek gelişen ve karmaşıklaşan ekonomik yapı ve iş ortamı Vergi idarelerinin ve düzenlemelerinin değişen yapısı Vergi yönetiminin giderek daha karmaşık bir hal alması Risklerin çeşitliliği ve ihtilafların artması Page 9

10 Tespitlerimiz & Önerilerimiz Vergi riskleri ve ihtilaflarıyla ilgili şirket bazında genel bir yaklaşım geliştirilmesi Vergi risklerinin yönetimiyle ilgili kaynakların analizi ve yeterli kaynak tahsisi Mevcut risk ve ihtilafların stratejik düzeyde ele alınması ve yönetilmesi Vergi risklerinin kurumsal yönetim konularına dahil edilmesi Vergi politikaları ve düzenlemelerindeki değişikliklerin yakın takibi Page 10

11 Vergi Ġncelemeleri

12 Vergi Ġncelemesinde Amaç Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak. Vergiye uyumu sağlamak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek. Mükellef aleyhinde olduğu kadar, lehinde olan hususları da tespit etmek. Page 12

13 Vergi Ġncelemesinin Unsurları Vergi Ġncelemesi nin Türleri Ġncelemeye Yetkililer Maliye Müfettişleri, Müfettiş Yardımcıları KAPSAMINA GÖRE KAYNAĞINA GÖRE YÖNTEMĠNE GÖRE Hesap Uzmanları, Uzman Yardımcıları Tam İnceleme Kısa İnceleme Sınırlı İnceleme Olağan İnceleme Olağandışı İnceleme Karşıt İnceleme Normal İnceleme Aramalı İnceleme Gelirler Kontrolörleri, Stajyerleri GİB nın müdür kadrolarında görev yapanlar İlin en büyük mal memuru Vergi Denetmenleri, Denetmen Yardımcıları Vergi dairesi müdürleri Page 13

14 Vergi Ġnceleme Prosedürü (1) Memuriyet sıfatının ve inceleme yetkisinin tevsiki gereklidir. Önceden haber verilmesi mecburi değildir. Zamanaşımı süresi dahilinde inceleme yapılabilir. İnceleme konusu açık olarak izah edilmelidir. Konu ile sınırlı inceleme yapılmalıdır. İnceleme çalışma saatleri içinde yapılmalıdır. Page 14

15 Vergi Ġnceleme Prosedürü (2) Kural, incelemenin iş yerinde yapılmasıdır. Daha önceden incelenen mükellefler tekrar incelenebilir. İncelemenin makul sürede tamamlanması beklenir. İncelemenin tamamlanmasını takiben durumun tutanak ile tespiti gereklidir. Page 15

16 Vergi Ġncelemesinde ZamanaĢımı Vergi Usul Kanunu 5 yıllık tarh zamanaşımı süresince inceleme yapılabilir. İstisnalar: - Amortisman uygulamaları - Yatırım indirimi ve diğer teşvik uygulamaları - İstisna ve indirim uygulamalarında şartların ihlal edildiği tarihten itibaren 5 yıl. - Damga vergisinde; kağıdın hükmünden yararlanıldığı sürece zamanaşımı işlemez. Page 16

17 Vergi Ġncelemesine Alınma Sebebi (1) Dosya seçimi suretiyle tesadüfen Sektörel inceleme kapsamında Başka bir şirket incelenirken ticari ilişki sebebiyle Bir konu genel olarak taranırken İhbar üzerine (eski çalışanlar!) Vergi Anlaşmaları kapsamında karşı ülkeden alınan bilgiler Kara para incelemeleri Page 17

18 Vergi Ġncelemesine Alınma Sebebi (2) Vergi dairesine sunulan bilgilerden (BA BS formları, bilanço ve gelir tabloları, vs.) Kod listesi uygulaması Yüksek tutardaki kasa hesabı Yüksek tutardaki ortaklar cari hesabı Yüksek tutardaki KKEG Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları Page 18

19 Vergi Ġncelemesine Alınma Sebebi (3) Vergi iade talepleri Sürekli ve yüksek tutarlı devreden KDV Sürekli zarar beyanı Büyük mükellef olma Karlılık oranının sektörel ortalamaya göre sapması Bilgi talebine net, anlaşılır ve ikna edici karşılık vermeme Banka, borsa, aracı kurum vb. kaynaklardan alınan bilgiler ile mükellef beyanındaki farklılıklar Page 19

20 Ġncelemede Dikkat Edilecek Hususlar (1) Her adım sonuca etki edebilir. Uzman yardımı önemlidir. Gereksiz gerginliklerden kaçınılmalıdır. Gereksiz diyaloga girilmemeli, inceleme elemanından bir davet gelmedikçe rahatsız edilmemelidir. Sorulduğu ve istenildiği kadar bilgi verilmelidir. Page 20

21 Ġncelemede Dikkat Edilecek Hususlar (2) Makul büyüklükte bir oda tahsis edilmelidir. Bina giriş görevlileri uyarılmalıdır. Şirket hakkında genel bilgi verilmeli, çalışma ortamı ve mekanlar tanıtılmalıdır. İşyerindeki yemek uygulamasından yararlanmak isteyip istemediği sorulmalıdır. Ulaşım talebi bulunması halinde, abartıya kaçmayan ayarlamalar yapılmalıdır. Page 21

22 Ġncelemede Dikkat Edilecek Hususlar (3) İrtibat, muhasebe müdüründen aşağı olmamak üzere üst seviyeden ve tek elden sürdürülmelidir. İnceleme elemanının daha üst seviyedeki bir yetkiliye başvurmaya ihtiyaç duymasına mahal verilmemelidir. Hangi bilgi ve belgenin istenildiği anlaşılmalı, bilgi ve belgeler zamanında ve doğru şekilde sunulmalıdır. İstenmeyen / gerekli olmayan bilgiler sunulmamalıdır. Page 22

23 Ġncelemede Mükellefin Sorumlulukları (1) Defter ve belgeler düzgün tutulmalı, istek üzerine muntazam bir şekilde sunulmalıdır. Defterlerin ibraz edilmemesi, hapis cezasını gerektiren bir suç. İşi devralırken ve devrederken, sorumluluk altındaki kanuni defterlerin tam ve eksiksiz devralındığı/devredildiği tespit edilmelidir. Her yıl envanter çalışması yapılmalı, defterlerin mevcudiyeti ve durumu tespit edilmelidir. Dönem kapanışları sonrasında defterler basılmalıdır. Aksi durum cezalı tarhiyat sebebi olabilmektedir. Page 23

24 Ġncelemede Mükellefin Sorumlulukları (2) Kurumsal bir arşivleme sistemi Doğru ve gerekli bilgiye acil ulaşım Vergi dosyası - Mukteza örnekleri - Vergi idaresi ile yapılan yazışmalar - Kurum işlemleri ile ilgili alınan görüşler, yargı kararları - YMM ara denetim raporları, - YMM Tam Tasdik raporları - Bağımsız denetim raporları - Vergilendirmeye esas işlemleri tevsik eden diğer belgeler Page 24

25 Ġncelemenin Sonlandırılması Tutanak iyice incelenmeli, varsa itirazlar ve açıklamalar kaydettirilmeli. Doğruluğundan emin olunmayan bilgiler için zaman istenmeli, zaman verilmiyorsa bu durum tutanakta belirtilmeli. Mükellef temsilcisi beyan ve açıklamalarının tutanağa tam olarak geçirildiğinden emin olunmalı. Tutanağın her sayfası imzalanmalı. İmza sirküleri, vekaletname ve şirket kaşesi götürülmeli. Tutanak imzasından önce şirket danışmanı ile birlikte tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilip edilmeyeceği kararlaştırılmalı. İmzadan çekinme halinde defter ve belgeler verilmez. İmzayı takiben tutanağın bir nüshası ile defter ve belgeler iade alınmalıdır. Page 25

26 Güncel Vergi Ġncelemeleri

27 Genel YaklaĢım Merkezi inceleme birimlerinin yaklaşımı Elektronik bilgi talebi açıklama talebi Sektörel incelemelerdeki yaklaşım Yerel birimlerin yaklaşımı Vergi dairelerinin doğrudan yaptıkları incelemelerdeki yaklaşım Tek işlem - çok vergi Cezalara ilişkin yaklaşım Page 27

28 Tarhiyat Gerekçeleri Özün önceliği prensibi Kanuna karşı hile İstisna, indirimli vergi oranı uygulamalarında öngörülen şartların yerine getirilmemesi Farklı yaklaşım ve yorumlar Mevcut anlayışa karşı yeni bir anlayış Page 28

29 Güncel EleĢtiri Konuları Kurumlar Vergisi Örtülü Kazanç Transfer Fiyatlandırması İlişkili kişilerden yapılan alımlar Serbest bölge istisnası Sermaye tamamlama (zarar telafi) fonu uygulamaları (+KDV) İşlemin hizmet olarak yeniden karakterize edilmesi (+KDV) Örtülü Sermaye Yatırım indirimi stopajı ÇVÖ indirimli oran uygulaması Gider Reddi Damga Vergisi KDV ÖTV Page 29

30 Ġncelemelerde Teminat Uygulamaları Şartları Dayanakları İhtiyati Haciz İhtiyati Tahakkuk ilişkisi Mevcut Yaklaşım ve Uygulamalar Yargı Kararları ışığında olması gereken uygulama Page 30

31 Ceza Uygulamaları Tekerrür Yanılma İzahat talebi Kaçakçılık cezası Page 31

32 2008 Yılı Vergi Ġncelemeleri (1) DENETĠM BĠRĠMLERĠ RAPOR SAYISI ĠNCELENEN MATRAH (TL) BULUNAN MATRAH FARKI (TL) MATRAH FARKI ÜZERĠNDEN TARH EDĠLEN VERGĠ (TL) Teftiş Kur.Bşk Hesap Uz.Kur.Bşk Gelirler Kontrolörleri Vergi Denetmenleri Vergi Dairesi Müd Toplam Kaynak: GİB 2008 yılı faaliyet raporu Page 32

33 2008 Yılı Vergi Ġncelemeleri (2) VERGĠ TÜRÜ RAPOR SAYISI ĠNCELENEN MATRAH (TL) BULUNAN MATRAH FARKI (TL) MATRAH FARKI ÜZERĠNDEN TARH EDĠLEN VERGĠ (TL) Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Bank. Sig. Mua. Ver Veraset ve İnt. Ver Damga Ver Katma Değer Vergisi İadesi Geçici Vergi Diğerleri TOPLAM Kaynak: GİB 2008 yılı faaliyet raporu Page 33

34 Vergi Ġhtilafının Diğer Kaynakları

35 Düzeltme Talebinin Reddi Vergi hatalarının düzeltilmesi suretiyle giderilmesi talebi Dava süresi geçtikten sonra yapılan talebin vergi dairesince reddi ve Maliye Bakanlığı na şikayet yolu Şikayetin de reddi üzerine dava hakkı Açık cevap verilmemesi talebin reddi olarak kabul edilir. Dava, düzeltme talebinin reddi işleminin iptali talebiyle açılır. Davanın kabulü, açık bir vergi hatasının bulunmasına bağlıdır. Hukuki yoruma bağlı konularda açık bir vergi hatası yoktur. Page 35

36 Ġhtirazi Kayıt Kural, beyana karşı dava açılamaz. İstisna, ihtirazi kayıt. Elektronik beyannamede ihtirazi kayıt kutusu işaretlenmelidir. Beyanname süresi dahilinde ihtirazi kayıt sunulabilir. Pişmanlıkla yapılan beyan ihtirazi kayıtla verilebilir mi? Dava konusu işlem, ihtirazi kayıt aksine tahakkuk işlemidir. Önce ödeme, davanın kazanılması halinde iade. Vergi mahkemesi kararına istinaden iade, gecikme faizi riski Page 36

37 Yeni Düzenleyici ĠĢlem Tesisi Bakanlar Kurulu Kararı Genel Tebliğ Sirküler Vergi oran ve tutarlarına ilişkin düzenlemeler İstisna ve indirim uygulama şartlarına ilişkin düzenlemeler Görevli mahkeme Danıştay Dava açma süresi 60 gün Düzenleyici işleme dayanarak tesis edilen bireysel işlem halinde, 60 günlük süreden sonra da dava açılabilir. Page 37

38 Vergi Ġhtilafı Çözüm Yolları

39 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (1) Düzeltme / Ödeme Vergi İdaresinin veya Mükellefin ihtilafı sonlandırma imkanı Düzeltme fiilen bir seçenek değildir. Ödeme zamanı ve özel ödeme zamanları Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimli ödeme (30 gün içinde ödeme ve dava açmama şartı) Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri Page 39

40 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (2) Uzlaşma Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kaçakçılık cezalı tarhiyatlar hariç olmak üzere talep edilebilir. Uzlaşma vaki olmadığı durumda, vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilmektedir. Tarhiyat sonrası uzlaşma yoluna gidilemez. Vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden sonra dava açma süresinin sonuna kadar tutanakta yer alan tutar ödenebilir. Vergi ceza ihbarnamesine karşı dava yoluna gidilebilir. Page 40

41 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (3) Uzlaşma Page 41 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yetkili uzlaşma komisyonuna müracaat edilmelidir. Kaçakçılık cezalı tarhiyatlar ve usulsüzlük/özel usulsüzlük cezaları hariç olmak üzere talep edilebilir. Yetkili uzlaşma komisyonu tarhiyata konu vergi aslı üzerinden belirlenmektedir. Uzlaşma vaki olmadığı durumda, tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açılabilir. Dava açma süresinin bitimine kadar tutanakta yer alan tutar ödenebilir.

42 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (4) Dava Yargı denetimi ve içtihat yaratma fonksiyonu İlk derece mahkemesi kural olarak yetkili vergi mahkemeleridir. Dava açma süresi vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür (uzlaşma sonrası 15 gün, ödeme emri 7 gün) Mali tatil ve devamında adli tatilin sürelere etkisi Yazılı usul ve dosya üzerinde inceleme asıldır. Taraflardan birinin talebi üzerine veya mahkemece re sen duruşma yapılmasına karar verilebilir. Page 42

43 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (5) Dava Cezalı tarhiyatlara karşı açılan davalarda yürütme kendiliğinden durmaktadır (ilk derece mahkemesi kararına göre işleme devam edilebilir). Re sen araştırma ilkesi geçerlidir ve yargılama hakim tarafından yönetilir. Olağan Kanun Yolları (Temyiz ve Karar Düzeltme) merci Danıştay Başkanlığı dır. Danıştay Dava Daireleri nin görev alanları vergi bazında belirlenmiştir. Page 43

44 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (6) Tek hakimle karara bağlanan davalarda VERGĠ MAHKEMESĠ KARARI Heyet halinde karara bağlanan davalarda Ġtiraz Talebi Temyiz Talebi DANIġTAY B.Ġ.M. Onama Bozma Onama Bozma Karar Düzeltme Talebi DANIġTAY Kabul Ret DanıĢtay VDDK Israr VERGĠ MAH. Kesin Hüküm Uyma Page 44

45 Ġstatistiksel YaklaĢım (1) Mevcut Durum Uzlaşma sayısı (Tarhiyat öncesi) Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı UzlaĢmaya UzlaĢmaya UzlaĢma BaĢvurulan UzlaĢma UzlaĢılan Konu Olan Konu Olan Sonucu Dosya Sonucu Vergi Dosya Sayısı Vergi Ceza Ceza Sayısı (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) Toplam Uzlaşma sayısı (Tarhiyat sonrası) UZLAġMA KOMĠSYONU BaĢvurulan Dosya Sayısı Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı UzlaĢılan Dosya Sayısı UzlaĢmaya Konu Olan Vergi (YTL) UzlaĢma Sonucu Vergi (YTL) UzlaĢmaya Konu Olan Ceza (YTL) UzlaĢma Sonucu Ceza (YTL) YEREL MERKEZĠ KOORDĠNASYON Page 45

46 Ġstatistiksel YaklaĢım (2) Uzlaşma Toplam başvuru Uzlaşılan Davaya giden Neden uzlaģma? Tahsilatın hızlandırılması Şirket içi etkenler Yönetimsel etkenler Yargısal etkenler Ülke riski Risk tutarını sabitleme ihtiyacı Page 46

47 Ġhtilaf Önleyici Uygulamalar İhtilaf çıkmadan önlem alınabilir mi? Tanımlanmış mekanizmalar var mı? Tasdik uygulamaları Vergi idaresi ile işbirliği Önleyici davalar (cezasız ihtilaf) Page 47

48 Dikkat Çekici Yargı Kararları

49 Ġnceleme Usulüne ĠliĢkin Kararlar Mükellef aleyhinde olan hususların yanında, mükellef lehinde olan hususların da incelemede dikkate alınması gereklidir. Karar 1 İnceleme aşamasında idarece yapılması gereken tespitlerin mahkeme tarafından yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi yargılama işlevini aşmaktadır. Karar 2 İnceleme esnasında aynı emtia veya mamulün intikal bedelleri üzerinden yapıldığından, ayrı bir emsal araştırması yapılmasına gerek olmadığı, gerek görülürse tespitlerin mahkemece yapılması. Page 49

50 Vergi Sorumlusunun Dava Ehliyeti Karar 1 VUK nun 8. maddesinde, mükellef tabirinin vergi sorumlularını da kapsadığı belirtilmiştir. Bu nedenle düzeltme ve şikayet yolunun vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenen ya da alınan sorumlular tarafından da izlenebileceği Karar 2 Vergi sorumlularına dava açma hakkı tanınması halinde, aynı işlemle ilgili olarak mükelleflerin de dava açma olasılığı karşısında, uygulamada birçok karışıklık ve haksızlığa yol açılacağı ve bu durumun pratik sonuç yaratmayacağı açıktır. Page 50

51 UzlaĢma & Vergi BarıĢı Müesseselerine ĠliĢkin Kararlar Uzlaşma ile yükümlünün salınan vergi ve kesilen ceza hakkında uyuşmazlık yaratamayacağı kabul edildiğine ve bu konuda açık kanun hükmü nedeniyle herhangi bir tereddüt bulunmadığına göre, bu uzlaşmada taraf olan idarenin dönem vergisi üzerinde uzlaşıldıktan sonra aynı dönem hakkında inceleme yaparak matrah belirlemesi uzlaşma ile sağlanmak istenen amaca aykırı düşer. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin ancak matrah artırımında bulundukları yıllar için daha önce tevkif yoluyla ödedikleri vergilerle ilgili olarak mahsup veya nakden iade talebinde bulunmaları durumunda bu talepleriyle sınırlı olmak üzere inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Page 51

52 Teminat Uygulamasına ĠliĢkin Kararlar Ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilir ve ihtiyati haciz kararı alınabilir sayılı Kanun un 9. maddesi uyarınca ilgililer hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi ve teminat istenebilmesi için incelemenin henüz tamamlanmamış olması gerekir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra teminat istenemez ve ihtiyati haciz uygulanamaz. Page 52

53 Damga Vergisine ĠliĢkin Kararlar Yurt dışında birden fazla nüsha olarak düzenlenen ve hükmünden Türkiye de yararlanılan sözleşmelerin her bir nüshasının ayrı ayrı aynı nispette vergiye tabi tutulması için sözleşme hükümlerinden Türkiye de yararlanılması yeterli olup, sözleşme nüshalarının tamamının Türkiye ye getirilmesinin gerekli olmadığı. Birden fazla düzenlenen kağıt Nüsha suret ayrımı Page 53

54 Serbest Bölge Ġstisnası Karar 1 Aynı alanda faaliyet gösteren müesseseler nezdinde hiçbir emsal araştırması yapılmadan, serbest bölgede faaliyet gösteren kardeş firmaya satılan malların, kısa süre sonra kardeş firma tarafından %75 fazla fiyatla yurt dışına satılması gerekçesiyle örtülü kazanç iddiasıyla matrah farkı bulunamayacağı Karar 2 İnceleme sırasında yapılan karşılaştırma aynı emtia veya mamulün yurt dışından serbest bölgeye ve davacıya yahut tersine hareketle intikal bedelleri üzerinden yapıldığından, ayrı bir emsal araştırması aranmasına gerek bulunmamaktadır. Page 54

55 PiĢmanlıkla Beyan Ġhtirazi Kayıt Karar 1 Pişmanlıkla verilen beyannamelere, beyan edilen matrahlara karşı dava açılmasını sağlamak yönünden ihtirazi kayıt şerhi konulmasında hukuki ve yasal bir engel bulunmadığından, uyuşmazlığın esastan çözülmesi gerekir. Karar 2 Pişmanlık müessesesinin getiriliş amacıyla ihtirazi kayıt müessesesinin kabulündeki gerekçe birlikte değerlendirildiğinde, pişmanlık talebi ile verilen beyannameye ihtirazi kayıt konulamayacağı. Page 55

56 Anayasa Mahkemesi nin Güncel Kararları Devreden Yatırım İndirimi - Yatırım indirimi kullanımı süreyle sınırlı değil, - Mükellefler hak kazandıkları yatırım indirimini, sonuna kadar kullanabilecekler, - Kurumlar vergisi beyannamesine kadar kararın yayınlanmaması hali ihtirazi kayıt ve dava Ücret Stopajı - Gerekçe belli değil, - %35 mi; %27 mi? Takdir Komisyonu Sevk - Zamanaşımını durduran sebeplerden çıkarıldı. Page 56

57 TEġEKKÜR EDERĠZ...

Gümrük Ġncelemelerinde Süreç Yönetimi Af Tasarısı

Gümrük Ġncelemelerinde Süreç Yönetimi Af Tasarısı Gümrük Ġncelemelerinde Süreç Yönetimi Af Tasarısı Eray Asil, Direktör Sercan Bahadır, Kıdemli Müdür İstanbul, 13 Ocak 2011 Gümrük Ġncelemelerinde Süreç Yönetimi Sunum Planı Gümrük ve Gümrük Hukuku Kavramı

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Uyarılar, Önlemler Selin Otman - Kıdemli Müdür Dönem Sonu İşlemleri Mevcutlarda Değerleme Alacak ve Borçların Değerlemesi Stoklar Sabit Kıymetler Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış ya da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? Rızkullah ÇETİN 20 * * 1-GİRİŞ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun (T.C. Yasalar, 1961) 134 üncü maddesinde vergi

Detaylı

Vergi Uyuşmazlığı Nedir Nasıl Oluşur?

Vergi Uyuşmazlığı Nedir Nasıl Oluşur? Vergi Uyuşmazlığı Nedir Nasıl Oluşur? Vergi mevzuatında yer alan yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmediğine yönelik idarenin iddiası: Ödeme emri İhbarname Vergi suçu raporu Vergi Uyuşmazlığı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 3. Daire : Vergi Hukuku : H. Ümit AKSOY (Danıştay Üyesi) :

Detaylı

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28387 Resmi Gazete Tarihi 17/08/2012 Kapsam 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI İŞLETMELERDE FİİLİ ENVANTER DENETİMİ VE SONUÇLARI I- GENEL OLARAK İŞLETMELERDE FİİLİ VE KAYDİ ENVANTER İŞLEMLERİ : 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Envanter Çıkartmak başlıklı 186.

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

01.01.2000-31.12.2000 tarihleri arasında Denetim Elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleri sonucunda;

01.01.2000-31.12.2000 tarihleri arasında Denetim Elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleri sonucunda; DENETİM 7. Denetim. Bakanlığımız Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları ile Genel Müdürlüğümüz Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerince yapılan vergi incelemeleriyle diğer denetimlere ilişkin sonuçlar

Detaylı

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Konu: 2014 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Dönemsellik Hatasına Dayanan İncelemelerde Uzlaşma Sonucunda Mükellefe Vergi İadesi Yapılması

Dönemsellik Hatasına Dayanan İncelemelerde Uzlaşma Sonucunda Mükellefe Vergi İadesi Yapılması Dönemsellik Hatasına Dayanan İncelemelerde Uzlaşma Sonucunda Mükellefe Vergi İadesi Yapılması Tayfun ŞAHİN Maliye Başmüfettişi 1. Giriş Verginin mükellef tarafından yanlış dönemde beyan edildiği iddiasına

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015

Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015 Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015 Konu: 2015 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 2015 yılında mali tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2015

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 06 Nisan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sirküler no: 069 İstanbul, 29 Haziran 2009

Sirküler no: 069 İstanbul, 29 Haziran 2009 Sirküler no: 069 İstanbul, 29 Haziran 2009 Konu: 1 Temmuz - 20 Temmuz 2009 tarihleri arasında mali tatil uygulanacaktır. Özet: 28.03.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 21.05.2014 Sayı: 2014/112 Ref: 4/112. Konu: HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 21.05.2014 Sayı: 2014/112 Ref: 4/112. Konu: HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 21.05.2014 Sayı: 2014/112 Ref: 4/112 Konu: HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar.

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. SİRKÜLER SAYI : 2014 / 32 İstanbul,23.05.2014 KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel

Detaylı

Page 1 of 5 30 Haziran 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26568 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 1. Giriş 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Yargı Kararları ve Özelgeler Işığında Vergi İncelemeleri

Yargı Kararları ve Özelgeler Işığında Vergi İncelemeleri Yargı Kararları ve Özelgeler Işığında Vergi İncelemeleri www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu 15 Aralık 2016 İstatistikler Son 3 Yıldaki İncelemeler* Toplam Mükellef Sayısı İncelenen Mükellef Sayısı

Detaylı

Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: Sayı: 2017 073 İstanbul, 2017 Konu: : 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80572740.010.05 Konu : 6736 Sayılı Kanun 27.10.2016/19717113 DAĞITIM YERLERİNE 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) yayımlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) yayımlanmıştır Sayı: YMM.03.2011-32 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) İZMİR. 25.3.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ HATALARINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ İLE PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

VERGİ HATALARINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ İLE PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri İle Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması 1 VERGİ HATALARINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ İLE PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 2008 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : Yılı Mali Tatili Tarihleri arasında uygulanacaktır.

Sayı : İstanbul, 2016 : Yılı Mali Tatili Tarihleri arasında uygulanacaktır. Sayı : 2016 052 İstanbul, 2016 Konu : 2016-052 2016 Yılı Mali Tatili 01.07.2016-20.07.2016 Tarihleri arasında uygulanacaktır. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013

Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013 Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013 Konu: 2013 yılında mali tatil 2 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1)

Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 1. Giriş 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V 192 q VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Matrah Veraset

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YÖNTEMLERİ

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM BAĞIMSIZ DENETİM 16 Aralık 2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS SALONU Akın Gencer ŞENTÜRK Avukat İDARİ BAŞVURULAR A. PİŞMANLIK VE ISLAH Vergi Usul Kanunu nun 371. maddesinde düzenlenmiştir. Beyana dayalı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL,

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL, SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 30 İSTANBUL, 10.03.2008 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun a ilişkin 1 sıra no.lu Genel Tebliğ, 04/03/2008 tarihli ve 26806 sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MAHKEME KARARIYLA KAZANDIKLARI TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MAHKEME KARARIYLA KAZANDIKLARI TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MAHKEME KARARIYLA KAZANDIKLARI TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Eyyup İNCE 28 ÖZ Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahkeme kararlarıyla kazandıkları tazminatlar kurumlar

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

SİRKÜLER 2017/41. : İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/41. : İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/41 25.07.2017 KONU : İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. İzaha davet müessesesine ilişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25 Temmuz 2017

Detaylı

( tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Sıra No.lu Tebliğin 1 inci maddesiyle değişen

( tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Sıra No.lu Tebliğin 1 inci maddesiyle değişen Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) Resmi Gazete Sayısı 26568 Resmi Gazete Tarihi 30.06.2007 1. Giriş 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak

Detaylı