Vergi Ġncelemeleri ve Ġhtilafları Paneli. 7 Ocak 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Ġncelemeleri ve Ġhtilafları Paneli. 7 Ocak 2010"

Transkript

1 Vergi Ġncelemeleri ve Ġhtilafları Paneli 7 Ocak 2010

2 Gündemden BaĢlıklar Vergi İhtilaflarının Seyir Defteri Güncel Duruma Küresel Bakış Vergi İncelemeleri Güncel Vergi İncelemeleri Vergi İhtilafının Diğer Kaynakları Vergi İhtilafı Çözüm Yolları Dikkat Çekici Yargı Kararları Page 2

3 Vergi Ġhtilaflarının Seyir Defteri- Güncel Duruma Küresel BakıĢ

4 Güncel YaklaĢımı Tetikleyen Faktörler Vergi idaresinin mükellefe yaklaşımını değiştiren ve vergi ihtilaflarının artmasına sebebiyet veren dört faktör: Globalleşme Değişen ekonomik yapılar ve iş ilişkileri Yasal değişiklikler ve bunlara uyum Vergi idarelerinin değişen yapısı Page 4

5 Yeni Trendler Sermaye akımlarının yön ve şekil değiştirmesi Gelişmekte olan ekonomilerin rolü Giderek birbirine bağlılığı artıran iş ortamı Page 5

6 Vergi Fonksiyonunun Yönetimi VERGĠ FONKSĠYONU Planlama İhtilaf Vergi Yönetimi Hesaplama ve Kayıt Beyan ve Ödeme Page 6

7 Vergi Ġdarelerindeki GeliĢmeler Uluslararası Yaptırımlar Daha Fazla ġeffaflık Belli Konuların Hedeflenmesi Yönetime daha fazla sorumluluk Risk Analizleri Vergi Yönetimi UzmanlaĢma Ortak Denetim Vergi Ġdareleri ĠĢbirliği Ġhtilafların Daha Hızlı Çözümü Daha çok denetim Page 7

8 Krizin Etkileri Krize karşı devletlerin aldığı önlemler Mali destekler Vergi indirimleri Vergi barışları Bütçe açıkları, artan gelir ihtiyacı Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlarında düşüş Tüketime dayalı vergilerde artış Page 8

9 Vergi Ġhtilafları ve Risklerinde ArtıĢ Dünya çapında artış eğilimi Giderek gelişen ve karmaşıklaşan ekonomik yapı ve iş ortamı Vergi idarelerinin ve düzenlemelerinin değişen yapısı Vergi yönetiminin giderek daha karmaşık bir hal alması Risklerin çeşitliliği ve ihtilafların artması Page 9

10 Tespitlerimiz & Önerilerimiz Vergi riskleri ve ihtilaflarıyla ilgili şirket bazında genel bir yaklaşım geliştirilmesi Vergi risklerinin yönetimiyle ilgili kaynakların analizi ve yeterli kaynak tahsisi Mevcut risk ve ihtilafların stratejik düzeyde ele alınması ve yönetilmesi Vergi risklerinin kurumsal yönetim konularına dahil edilmesi Vergi politikaları ve düzenlemelerindeki değişikliklerin yakın takibi Page 10

11 Vergi Ġncelemeleri

12 Vergi Ġncelemesinde Amaç Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak. Vergiye uyumu sağlamak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek. Mükellef aleyhinde olduğu kadar, lehinde olan hususları da tespit etmek. Page 12

13 Vergi Ġncelemesinin Unsurları Vergi Ġncelemesi nin Türleri Ġncelemeye Yetkililer Maliye Müfettişleri, Müfettiş Yardımcıları KAPSAMINA GÖRE KAYNAĞINA GÖRE YÖNTEMĠNE GÖRE Hesap Uzmanları, Uzman Yardımcıları Tam İnceleme Kısa İnceleme Sınırlı İnceleme Olağan İnceleme Olağandışı İnceleme Karşıt İnceleme Normal İnceleme Aramalı İnceleme Gelirler Kontrolörleri, Stajyerleri GİB nın müdür kadrolarında görev yapanlar İlin en büyük mal memuru Vergi Denetmenleri, Denetmen Yardımcıları Vergi dairesi müdürleri Page 13

14 Vergi Ġnceleme Prosedürü (1) Memuriyet sıfatının ve inceleme yetkisinin tevsiki gereklidir. Önceden haber verilmesi mecburi değildir. Zamanaşımı süresi dahilinde inceleme yapılabilir. İnceleme konusu açık olarak izah edilmelidir. Konu ile sınırlı inceleme yapılmalıdır. İnceleme çalışma saatleri içinde yapılmalıdır. Page 14

15 Vergi Ġnceleme Prosedürü (2) Kural, incelemenin iş yerinde yapılmasıdır. Daha önceden incelenen mükellefler tekrar incelenebilir. İncelemenin makul sürede tamamlanması beklenir. İncelemenin tamamlanmasını takiben durumun tutanak ile tespiti gereklidir. Page 15

16 Vergi Ġncelemesinde ZamanaĢımı Vergi Usul Kanunu 5 yıllık tarh zamanaşımı süresince inceleme yapılabilir. İstisnalar: - Amortisman uygulamaları - Yatırım indirimi ve diğer teşvik uygulamaları - İstisna ve indirim uygulamalarında şartların ihlal edildiği tarihten itibaren 5 yıl. - Damga vergisinde; kağıdın hükmünden yararlanıldığı sürece zamanaşımı işlemez. Page 16

17 Vergi Ġncelemesine Alınma Sebebi (1) Dosya seçimi suretiyle tesadüfen Sektörel inceleme kapsamında Başka bir şirket incelenirken ticari ilişki sebebiyle Bir konu genel olarak taranırken İhbar üzerine (eski çalışanlar!) Vergi Anlaşmaları kapsamında karşı ülkeden alınan bilgiler Kara para incelemeleri Page 17

18 Vergi Ġncelemesine Alınma Sebebi (2) Vergi dairesine sunulan bilgilerden (BA BS formları, bilanço ve gelir tabloları, vs.) Kod listesi uygulaması Yüksek tutardaki kasa hesabı Yüksek tutardaki ortaklar cari hesabı Yüksek tutardaki KKEG Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları Page 18

19 Vergi Ġncelemesine Alınma Sebebi (3) Vergi iade talepleri Sürekli ve yüksek tutarlı devreden KDV Sürekli zarar beyanı Büyük mükellef olma Karlılık oranının sektörel ortalamaya göre sapması Bilgi talebine net, anlaşılır ve ikna edici karşılık vermeme Banka, borsa, aracı kurum vb. kaynaklardan alınan bilgiler ile mükellef beyanındaki farklılıklar Page 19

20 Ġncelemede Dikkat Edilecek Hususlar (1) Her adım sonuca etki edebilir. Uzman yardımı önemlidir. Gereksiz gerginliklerden kaçınılmalıdır. Gereksiz diyaloga girilmemeli, inceleme elemanından bir davet gelmedikçe rahatsız edilmemelidir. Sorulduğu ve istenildiği kadar bilgi verilmelidir. Page 20

21 Ġncelemede Dikkat Edilecek Hususlar (2) Makul büyüklükte bir oda tahsis edilmelidir. Bina giriş görevlileri uyarılmalıdır. Şirket hakkında genel bilgi verilmeli, çalışma ortamı ve mekanlar tanıtılmalıdır. İşyerindeki yemek uygulamasından yararlanmak isteyip istemediği sorulmalıdır. Ulaşım talebi bulunması halinde, abartıya kaçmayan ayarlamalar yapılmalıdır. Page 21

22 Ġncelemede Dikkat Edilecek Hususlar (3) İrtibat, muhasebe müdüründen aşağı olmamak üzere üst seviyeden ve tek elden sürdürülmelidir. İnceleme elemanının daha üst seviyedeki bir yetkiliye başvurmaya ihtiyaç duymasına mahal verilmemelidir. Hangi bilgi ve belgenin istenildiği anlaşılmalı, bilgi ve belgeler zamanında ve doğru şekilde sunulmalıdır. İstenmeyen / gerekli olmayan bilgiler sunulmamalıdır. Page 22

23 Ġncelemede Mükellefin Sorumlulukları (1) Defter ve belgeler düzgün tutulmalı, istek üzerine muntazam bir şekilde sunulmalıdır. Defterlerin ibraz edilmemesi, hapis cezasını gerektiren bir suç. İşi devralırken ve devrederken, sorumluluk altındaki kanuni defterlerin tam ve eksiksiz devralındığı/devredildiği tespit edilmelidir. Her yıl envanter çalışması yapılmalı, defterlerin mevcudiyeti ve durumu tespit edilmelidir. Dönem kapanışları sonrasında defterler basılmalıdır. Aksi durum cezalı tarhiyat sebebi olabilmektedir. Page 23

24 Ġncelemede Mükellefin Sorumlulukları (2) Kurumsal bir arşivleme sistemi Doğru ve gerekli bilgiye acil ulaşım Vergi dosyası - Mukteza örnekleri - Vergi idaresi ile yapılan yazışmalar - Kurum işlemleri ile ilgili alınan görüşler, yargı kararları - YMM ara denetim raporları, - YMM Tam Tasdik raporları - Bağımsız denetim raporları - Vergilendirmeye esas işlemleri tevsik eden diğer belgeler Page 24

25 Ġncelemenin Sonlandırılması Tutanak iyice incelenmeli, varsa itirazlar ve açıklamalar kaydettirilmeli. Doğruluğundan emin olunmayan bilgiler için zaman istenmeli, zaman verilmiyorsa bu durum tutanakta belirtilmeli. Mükellef temsilcisi beyan ve açıklamalarının tutanağa tam olarak geçirildiğinden emin olunmalı. Tutanağın her sayfası imzalanmalı. İmza sirküleri, vekaletname ve şirket kaşesi götürülmeli. Tutanak imzasından önce şirket danışmanı ile birlikte tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilip edilmeyeceği kararlaştırılmalı. İmzadan çekinme halinde defter ve belgeler verilmez. İmzayı takiben tutanağın bir nüshası ile defter ve belgeler iade alınmalıdır. Page 25

26 Güncel Vergi Ġncelemeleri

27 Genel YaklaĢım Merkezi inceleme birimlerinin yaklaşımı Elektronik bilgi talebi açıklama talebi Sektörel incelemelerdeki yaklaşım Yerel birimlerin yaklaşımı Vergi dairelerinin doğrudan yaptıkları incelemelerdeki yaklaşım Tek işlem - çok vergi Cezalara ilişkin yaklaşım Page 27

28 Tarhiyat Gerekçeleri Özün önceliği prensibi Kanuna karşı hile İstisna, indirimli vergi oranı uygulamalarında öngörülen şartların yerine getirilmemesi Farklı yaklaşım ve yorumlar Mevcut anlayışa karşı yeni bir anlayış Page 28

29 Güncel EleĢtiri Konuları Kurumlar Vergisi Örtülü Kazanç Transfer Fiyatlandırması İlişkili kişilerden yapılan alımlar Serbest bölge istisnası Sermaye tamamlama (zarar telafi) fonu uygulamaları (+KDV) İşlemin hizmet olarak yeniden karakterize edilmesi (+KDV) Örtülü Sermaye Yatırım indirimi stopajı ÇVÖ indirimli oran uygulaması Gider Reddi Damga Vergisi KDV ÖTV Page 29

30 Ġncelemelerde Teminat Uygulamaları Şartları Dayanakları İhtiyati Haciz İhtiyati Tahakkuk ilişkisi Mevcut Yaklaşım ve Uygulamalar Yargı Kararları ışığında olması gereken uygulama Page 30

31 Ceza Uygulamaları Tekerrür Yanılma İzahat talebi Kaçakçılık cezası Page 31

32 2008 Yılı Vergi Ġncelemeleri (1) DENETĠM BĠRĠMLERĠ RAPOR SAYISI ĠNCELENEN MATRAH (TL) BULUNAN MATRAH FARKI (TL) MATRAH FARKI ÜZERĠNDEN TARH EDĠLEN VERGĠ (TL) Teftiş Kur.Bşk Hesap Uz.Kur.Bşk Gelirler Kontrolörleri Vergi Denetmenleri Vergi Dairesi Müd Toplam Kaynak: GİB 2008 yılı faaliyet raporu Page 32

33 2008 Yılı Vergi Ġncelemeleri (2) VERGĠ TÜRÜ RAPOR SAYISI ĠNCELENEN MATRAH (TL) BULUNAN MATRAH FARKI (TL) MATRAH FARKI ÜZERĠNDEN TARH EDĠLEN VERGĠ (TL) Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Bank. Sig. Mua. Ver Veraset ve İnt. Ver Damga Ver Katma Değer Vergisi İadesi Geçici Vergi Diğerleri TOPLAM Kaynak: GİB 2008 yılı faaliyet raporu Page 33

34 Vergi Ġhtilafının Diğer Kaynakları

35 Düzeltme Talebinin Reddi Vergi hatalarının düzeltilmesi suretiyle giderilmesi talebi Dava süresi geçtikten sonra yapılan talebin vergi dairesince reddi ve Maliye Bakanlığı na şikayet yolu Şikayetin de reddi üzerine dava hakkı Açık cevap verilmemesi talebin reddi olarak kabul edilir. Dava, düzeltme talebinin reddi işleminin iptali talebiyle açılır. Davanın kabulü, açık bir vergi hatasının bulunmasına bağlıdır. Hukuki yoruma bağlı konularda açık bir vergi hatası yoktur. Page 35

36 Ġhtirazi Kayıt Kural, beyana karşı dava açılamaz. İstisna, ihtirazi kayıt. Elektronik beyannamede ihtirazi kayıt kutusu işaretlenmelidir. Beyanname süresi dahilinde ihtirazi kayıt sunulabilir. Pişmanlıkla yapılan beyan ihtirazi kayıtla verilebilir mi? Dava konusu işlem, ihtirazi kayıt aksine tahakkuk işlemidir. Önce ödeme, davanın kazanılması halinde iade. Vergi mahkemesi kararına istinaden iade, gecikme faizi riski Page 36

37 Yeni Düzenleyici ĠĢlem Tesisi Bakanlar Kurulu Kararı Genel Tebliğ Sirküler Vergi oran ve tutarlarına ilişkin düzenlemeler İstisna ve indirim uygulama şartlarına ilişkin düzenlemeler Görevli mahkeme Danıştay Dava açma süresi 60 gün Düzenleyici işleme dayanarak tesis edilen bireysel işlem halinde, 60 günlük süreden sonra da dava açılabilir. Page 37

38 Vergi Ġhtilafı Çözüm Yolları

39 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (1) Düzeltme / Ödeme Vergi İdaresinin veya Mükellefin ihtilafı sonlandırma imkanı Düzeltme fiilen bir seçenek değildir. Ödeme zamanı ve özel ödeme zamanları Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimli ödeme (30 gün içinde ödeme ve dava açmama şartı) Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri Page 39

40 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (2) Uzlaşma Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kaçakçılık cezalı tarhiyatlar hariç olmak üzere talep edilebilir. Uzlaşma vaki olmadığı durumda, vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilmektedir. Tarhiyat sonrası uzlaşma yoluna gidilemez. Vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden sonra dava açma süresinin sonuna kadar tutanakta yer alan tutar ödenebilir. Vergi ceza ihbarnamesine karşı dava yoluna gidilebilir. Page 40

41 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (3) Uzlaşma Page 41 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yetkili uzlaşma komisyonuna müracaat edilmelidir. Kaçakçılık cezalı tarhiyatlar ve usulsüzlük/özel usulsüzlük cezaları hariç olmak üzere talep edilebilir. Yetkili uzlaşma komisyonu tarhiyata konu vergi aslı üzerinden belirlenmektedir. Uzlaşma vaki olmadığı durumda, tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açılabilir. Dava açma süresinin bitimine kadar tutanakta yer alan tutar ödenebilir.

42 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (4) Dava Yargı denetimi ve içtihat yaratma fonksiyonu İlk derece mahkemesi kural olarak yetkili vergi mahkemeleridir. Dava açma süresi vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür (uzlaşma sonrası 15 gün, ödeme emri 7 gün) Mali tatil ve devamında adli tatilin sürelere etkisi Yazılı usul ve dosya üzerinde inceleme asıldır. Taraflardan birinin talebi üzerine veya mahkemece re sen duruşma yapılmasına karar verilebilir. Page 42

43 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (5) Dava Cezalı tarhiyatlara karşı açılan davalarda yürütme kendiliğinden durmaktadır (ilk derece mahkemesi kararına göre işleme devam edilebilir). Re sen araştırma ilkesi geçerlidir ve yargılama hakim tarafından yönetilir. Olağan Kanun Yolları (Temyiz ve Karar Düzeltme) merci Danıştay Başkanlığı dır. Danıştay Dava Daireleri nin görev alanları vergi bazında belirlenmiştir. Page 43

44 Ġhtilafın Sonuçlandırılması (6) Tek hakimle karara bağlanan davalarda VERGĠ MAHKEMESĠ KARARI Heyet halinde karara bağlanan davalarda Ġtiraz Talebi Temyiz Talebi DANIġTAY B.Ġ.M. Onama Bozma Onama Bozma Karar Düzeltme Talebi DANIġTAY Kabul Ret DanıĢtay VDDK Israr VERGĠ MAH. Kesin Hüküm Uyma Page 44

45 Ġstatistiksel YaklaĢım (1) Mevcut Durum Uzlaşma sayısı (Tarhiyat öncesi) Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı UzlaĢmaya UzlaĢmaya UzlaĢma BaĢvurulan UzlaĢma UzlaĢılan Konu Olan Konu Olan Sonucu Dosya Sonucu Vergi Dosya Sayısı Vergi Ceza Ceza Sayısı (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) Toplam Uzlaşma sayısı (Tarhiyat sonrası) UZLAġMA KOMĠSYONU BaĢvurulan Dosya Sayısı Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı UzlaĢılan Dosya Sayısı UzlaĢmaya Konu Olan Vergi (YTL) UzlaĢma Sonucu Vergi (YTL) UzlaĢmaya Konu Olan Ceza (YTL) UzlaĢma Sonucu Ceza (YTL) YEREL MERKEZĠ KOORDĠNASYON Page 45

46 Ġstatistiksel YaklaĢım (2) Uzlaşma Toplam başvuru Uzlaşılan Davaya giden Neden uzlaģma? Tahsilatın hızlandırılması Şirket içi etkenler Yönetimsel etkenler Yargısal etkenler Ülke riski Risk tutarını sabitleme ihtiyacı Page 46

47 Ġhtilaf Önleyici Uygulamalar İhtilaf çıkmadan önlem alınabilir mi? Tanımlanmış mekanizmalar var mı? Tasdik uygulamaları Vergi idaresi ile işbirliği Önleyici davalar (cezasız ihtilaf) Page 47

48 Dikkat Çekici Yargı Kararları

49 Ġnceleme Usulüne ĠliĢkin Kararlar Mükellef aleyhinde olan hususların yanında, mükellef lehinde olan hususların da incelemede dikkate alınması gereklidir. Karar 1 İnceleme aşamasında idarece yapılması gereken tespitlerin mahkeme tarafından yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi yargılama işlevini aşmaktadır. Karar 2 İnceleme esnasında aynı emtia veya mamulün intikal bedelleri üzerinden yapıldığından, ayrı bir emsal araştırması yapılmasına gerek olmadığı, gerek görülürse tespitlerin mahkemece yapılması. Page 49

50 Vergi Sorumlusunun Dava Ehliyeti Karar 1 VUK nun 8. maddesinde, mükellef tabirinin vergi sorumlularını da kapsadığı belirtilmiştir. Bu nedenle düzeltme ve şikayet yolunun vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenen ya da alınan sorumlular tarafından da izlenebileceği Karar 2 Vergi sorumlularına dava açma hakkı tanınması halinde, aynı işlemle ilgili olarak mükelleflerin de dava açma olasılığı karşısında, uygulamada birçok karışıklık ve haksızlığa yol açılacağı ve bu durumun pratik sonuç yaratmayacağı açıktır. Page 50

51 UzlaĢma & Vergi BarıĢı Müesseselerine ĠliĢkin Kararlar Uzlaşma ile yükümlünün salınan vergi ve kesilen ceza hakkında uyuşmazlık yaratamayacağı kabul edildiğine ve bu konuda açık kanun hükmü nedeniyle herhangi bir tereddüt bulunmadığına göre, bu uzlaşmada taraf olan idarenin dönem vergisi üzerinde uzlaşıldıktan sonra aynı dönem hakkında inceleme yaparak matrah belirlemesi uzlaşma ile sağlanmak istenen amaca aykırı düşer. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin ancak matrah artırımında bulundukları yıllar için daha önce tevkif yoluyla ödedikleri vergilerle ilgili olarak mahsup veya nakden iade talebinde bulunmaları durumunda bu talepleriyle sınırlı olmak üzere inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Page 51

52 Teminat Uygulamasına ĠliĢkin Kararlar Ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilir ve ihtiyati haciz kararı alınabilir sayılı Kanun un 9. maddesi uyarınca ilgililer hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi ve teminat istenebilmesi için incelemenin henüz tamamlanmamış olması gerekir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra teminat istenemez ve ihtiyati haciz uygulanamaz. Page 52

53 Damga Vergisine ĠliĢkin Kararlar Yurt dışında birden fazla nüsha olarak düzenlenen ve hükmünden Türkiye de yararlanılan sözleşmelerin her bir nüshasının ayrı ayrı aynı nispette vergiye tabi tutulması için sözleşme hükümlerinden Türkiye de yararlanılması yeterli olup, sözleşme nüshalarının tamamının Türkiye ye getirilmesinin gerekli olmadığı. Birden fazla düzenlenen kağıt Nüsha suret ayrımı Page 53

54 Serbest Bölge Ġstisnası Karar 1 Aynı alanda faaliyet gösteren müesseseler nezdinde hiçbir emsal araştırması yapılmadan, serbest bölgede faaliyet gösteren kardeş firmaya satılan malların, kısa süre sonra kardeş firma tarafından %75 fazla fiyatla yurt dışına satılması gerekçesiyle örtülü kazanç iddiasıyla matrah farkı bulunamayacağı Karar 2 İnceleme sırasında yapılan karşılaştırma aynı emtia veya mamulün yurt dışından serbest bölgeye ve davacıya yahut tersine hareketle intikal bedelleri üzerinden yapıldığından, ayrı bir emsal araştırması aranmasına gerek bulunmamaktadır. Page 54

55 PiĢmanlıkla Beyan Ġhtirazi Kayıt Karar 1 Pişmanlıkla verilen beyannamelere, beyan edilen matrahlara karşı dava açılmasını sağlamak yönünden ihtirazi kayıt şerhi konulmasında hukuki ve yasal bir engel bulunmadığından, uyuşmazlığın esastan çözülmesi gerekir. Karar 2 Pişmanlık müessesesinin getiriliş amacıyla ihtirazi kayıt müessesesinin kabulündeki gerekçe birlikte değerlendirildiğinde, pişmanlık talebi ile verilen beyannameye ihtirazi kayıt konulamayacağı. Page 55

56 Anayasa Mahkemesi nin Güncel Kararları Devreden Yatırım İndirimi - Yatırım indirimi kullanımı süreyle sınırlı değil, - Mükellefler hak kazandıkları yatırım indirimini, sonuna kadar kullanabilecekler, - Kurumlar vergisi beyannamesine kadar kararın yayınlanmaması hali ihtirazi kayıt ve dava Ücret Stopajı - Gerekçe belli değil, - %35 mi; %27 mi? Takdir Komisyonu Sevk - Zamanaşımını durduran sebeplerden çıkarıldı. Page 56

57 TEġEKKÜR EDERĠZ...

1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem. 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz

1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem. 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz Uyuşmazlıklar 1 İÇİNDEKİLER 1 VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 1.1 Vergi İncelemesi Süreç Yönetimi 1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz 1.1.3 Vergi

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 06-09 HAZİRAN 2013 - HATAY Grup Adı : Vergi Hukuku 1. Grup Grup Başkanı : Hanifi DOĞAN (Danıştay üyesi) Grup Sözcüsü : Ayhan KOLUKIRIK (Danıştay

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ ÜCRETSİZDİR 1 Ayrıntılı Bilgi İçin - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma Bürolarına, - Vergi İletişim Merkezi 444 0 189

Detaylı

BÜLENT KAÇAR denetimbagimsiz@gmail.com VERGİ HUKUKU

BÜLENT KAÇAR denetimbagimsiz@gmail.com VERGİ HUKUKU BÜLENT KAÇAR VERGİ HUKUKU VERGİ HUKUKU Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak, kamu harcamalarını karşılamak üzere fertlerden karşılıksız olarak aldığı bir bedeldir. Bu anlamda vergi, Devletin Egemenlik

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 İZMİR Grup Adı : Vergi Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Mehmet SÖNMEZ Grup Sözcüsü : Ebubekir BAŞEL (Ankara Vergi Mahkemesi

Detaylı

5. Kanun kapsamında hangi kesinleşmiş vergi borçları yeniden yapılandırılabilir?

5. Kanun kapsamında hangi kesinleşmiş vergi borçları yeniden yapılandırılabilir? 1. 6111 Sayılı Kanunun Geneli Hakkında Neler Söylenebilir? Kanun un başlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Đle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KANUN NO : 6111 Kabul Tarihi : 13.02.2011 Resmi Gazete : 25.02.2011- Mük. 27857 Alacaklı İdareler Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Gümrük Müsteşarlığı İl Özel İdareleri

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I makaleler Serkan AĞAR VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I Serkan AĞAR * I. Giriş Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF 6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ULUS-ANKARA, 19 Mart 2011 1 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER (Md. 1) İKİNCİ KISIM : MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA,.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 İZMİR Grup Adı : Vergi Hukuku 3. Grup Grup Başkanı : İhsan ULUCA (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : Hamit YUMUK (Danıştay Tetkik

Detaylı

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Misyonumuz Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber,

Detaylı

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir Mevzuat Değişiklikleri 23.11.2010 tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ TAKDİR YETKİLERİ VE SINIRLARI

VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ TAKDİR YETKİLERİ VE SINIRLARI VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ TAKDİR YETKİLERİ VE SINIRLARI ÖZGÜR BİYAN Marmara Üniversitesi, SBE Mali Hukuk Doktora Öğrencisi İşletmelerin faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları dönemsel sonucun

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09 Karar Tarihi: 07.05.2013 I-KONU Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı Komisyonumuzdan tam istisna

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV Mart 2013 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com 1 VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- ASLİ (BAĞLAYICI) KAYNAKLAR ( 2010/3) a. Anayasa b. Kanun c. Uluslararası

Detaylı

ALT KOMĠSYON METNĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

ALT KOMĠSYON METNĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler ALT KOMĠSYON METNĠ BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7

2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7 2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7 2007 YILI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon Misyon : Ülkemizin dünyada hak

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ I. GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, mükellef tabanını kavrayacak, mükelleflerin artan hizmet beklentilerine cevap verecek şekilde dinamik bir idare olması gerekliliğinin

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II *

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * Serkan AĞAR ** f. Haciz 6183 sayılı kanunun ikinci kısmının, Cebren Tahsil ve Takip Esasları başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 54. maddesinde; ödeme

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı