Bölgesel Çevre Merkezi REC TÜRKİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölgesel Çevre Merkezi REC TÜRKİYE"

Transkript

1 Bölgesel Çevre Merkezi REC TÜRKİYE AB Çevre Müktesebatı Kerem Okumuş Özel Sektör Programları Yöneticisi

2 Müzakere Süreci Nedir? AB ile katılım müzakereleri (?) X katılım sürecinin planlanması Türkiye, AB çevre müktesebatının tümünü uyumlaştırmalı ve uygulamak zorundadır. Müzakere edilecek tek husus, uygulama takvimi ve geçiş süreçleridir. Mevzuat Uyumlaştırma Takvimi Uygulama Planı (kurumsal ve idari kapasitenin oluşturulması) Yatırımların yapılması (geçiş süreçleri)

3 AB Çevre Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler (Direktif) Tüzükler (Regulation) Kararlar (Decisions) Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihatları AB nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar

4 Çevre başlığı altında yer alan Avrupa birliği yönergeleri, gerek 300 ü bulan sayılarının fazlalığı gerekse kapsamlarının genişliği açısından Avrupa Birliği Müktesebatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bugün, üye ülkelerde yürürlükte bulunan çevre mevzuatının %80 i Brüksel de kararlaştırılmış mevzuatlardan oluşmaktadır. Karar alma süreçleri başkentlerden Brüksel e kaymıştır! Söz konusu yönergelerin, yeni çıkarılacak veya revize edilecek yasa ve yönetmelikler ile Türk Mevzuat Sistemi ne yansıtılması tam olarak uyumun sağlanması için yeterli olmayacak olup, söz konusu yönergelerin yansıtılmasını müteakip başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi de gerekmektedir.

5 AB Çevre Mevzuatının Yapısı: 1. Yatay Yönergeler (Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Bilgiye Ulaşım, vb.) 2. Hava Kalitesi Yönergeleri (Hava Kalitesi Çerçeve Yönergesi, vb.) 3. Atık Yönetimi Yönergeleri (Düzenli Depolama, Tehlikeli Atık, Atık Yağlar, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları, vb. Yönergeler) 4. Su Kalitesi Yönergeleri (İçme Suyu, Kullanma Suyu, Yüzey Suları, vb.) 5. Habitat/Doğa Koruma Yönergeleri (Nesli Tehlikede Olan Canlılar, Habitat, vb.) 6. Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Risk Yönetimi (Entegre Çevre Kirliliği Kontrol ve Önleme Yönergesi, Büyük Yakma Tesisleri, SEVESO, vb.) 7. Kimyasallar ve GDO lar 8. Gürültü Kirliliği 9. Nükleer Güvenlik ve Radyoaktif Kirliliğin Önlenmesi

6 Mevzuat Uyumu Uygulama Yaptırım (haksız rekabet!)

7 Kamu ve özel sektöre getireceği mali yük nedeni (70 milyar Euro) ile tarım ile beraber çevre en zorlu müzakere başlıklarından birisi olacaktır. Diğer başlıklar altında yapılacak tüm uyum çalışmalarının (ulaştırma, tarım, sanayi, iç pazar, vb) AB çevre müktesebatı ve Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleri ile çelişmemesi ve sektörel entegrasyonun sağlanması gerekmektedir (1998 Cardiff Zirvesi Kararları). AB çevre mevzuatına uyum için sadece özel sektörün işletme maliyetleri hariç 20 milyar Euro luk teknolojik ve altyapı yatırımı yapması gerekecektir (6. ve 7. Çerçeve Programları). Ayrıca, yatırım harici şirketlerimizin kurumsal yapılanmasında önemli yönetsel değişiklikler ve buna bağlı ek maliyetler (personel eğitimi, raporlama, uzman istihdamı, vb.) ortaya çıkacaktır.

8 Bu mali yükün finansmanı için özel sektörün AB fonlarından doğrudan hibe desteği alması mümkün değildir! Özel sektör için en önemli sorun bu finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağıdır. Özel sektör, AB çevre müktesebatına uyum için yapacakları tüm yatırımların finansmanını ya kendi öz sermayalerinden yada ulusal/ uluslararası finans kuruluşlarından karşılamak zorundadır. AB ülkelerine ihracat yapan büyük ölçekli şirketlerimizin AB çevre mevzuatını takip etmek ve gereken hazırlıkları yapmak konusunda belirli deneyimleri ve imkanları bulunmaktadır. Ancak KOBİ ler?

9 KOBİ'lerimizin mali yapıları, kısıtlı imkanları göz önüne alındığında, AB çevre mevzuatına uyumun getireceği sorunları orta vadede dahi aşmalarının çok zor olduğu ortadadır. Ulusal banka ve finans kuruluşları KOBİ lerin çevresel yatırımlarının finansmanı için uzun vadeli proje finansmanına yönelik hizmet sunmaları gerekmektedir. KOBİ lere yönelik ilgili bilgilendirme ve teknik desteğin verilmesi mutlaka sağlanmalı ve kapasite geliştirici projelerin fonlanması gerekmektedir. (AB Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA), KOSGEB, Sanayi Odaları, Sektörel Dernekler vb.).

10 AB çevre müktesebatına uyum sağlamayan şirketler sözkonusu mevzuatların uyumlaştırılması ve uygulamaya sokulması ile sadece ihracat değil artık Türkiye içerisinde de faaliyet yapamayacak bir duruma gelecektir. cezalar ve kapatmalar ile karşılaşılacaktır!

11 AB çevre mevzuatına uyum için mutlaka düzenleyici sektörel etki analizlerinin yapılması ve uyumun getireceği mali ve idari yükümlülüklerin belirlenmesi ve bu analizlerin mikro ölçekte şirketlerde uygulamaya sokulması gerekmektedir. Sektörel Etki Analizleri: Uyum maliyetinin hesaplanması Hangi alanlarda ne kadar geçiş süreçleri ve istisna?

12 Müzakerelerde sadece ağır yatırım gerektiren yönergelerin uyumu için geçiş süreçleri alınabilmektedir. Özel sektörün önceden bilinçlendirilmesi ve ortak bir görüşün oluşturulması bu süreçlerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi için çok önemlidir. Bilgilendirme değil çok taraflı diyalog toplantıları/çalışma grupları!

13 Ağır yatırım gerektiren yönergeler: Örnek: Entegre Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Yönergesi Sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için hava, toprak (atık dahil) ve su kalitesinin korunması Sanayinin hava, toprak ve su kalitesinin korunması için yetkili kurumlar tarafından belirlenen emisyon limit değerleri altında üretim yapması özellikle En Uygun Teknikler (BAT) uygulaması yoluyla kirlenmeye karşı olası tüm önleyici tedbirleri almak zorundadır, (BAT reference documents) önemli hiçbir kirliliğe neden olmamalıdır, atık üretiminden kaçınmalıdır (atık yönetimi hiyerarşisi 75/442/EEC Atık Çerçeve Yönergesine uygun olarak izlenmelidir), enerjiyi etkin kullanmalıdır, kazaların önlenmesi için gereken tedbirleri almalıdır, kirlenme riskinden kaçınmak için işlemlerin durdurulması ve uygulama alanının tekrar güvenli hale getirilmesi için gerekli önlemleri almalıdır düzenli raporlama ve bilgilendirme

14 Entegre Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Yönergesi Polonya Örneği: Toplam Maliyet: 6.3 milyar Euro Yönergeye uyum için, eski teknolojilerin kullanıldığı 4000 tesisin modernize edilmesi veya faaliyetine son verilmesi gereklidir. Bu maliyetin katılıma kadar karşılanması mümkün olmadığından 2010 tarihine kadar geçiş süresi talep edilmiştir tarihine kadar ilgili direktifle uyumlu olmayan işletmelerin, uyumuna ilişkin bağlayıcı bir takvim verilmesi koşuluyla 2010 a kadar geçiş süresi verilmiştir. Diğer Örnekler: Estonya: 1,4 milyar Euro Letonya: 715 milyon Euro

15 Entegre Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Yönergesi Türkiye için Tasarlanan Uyum Projeksiyonu: Toplam Maliyet: 14 milyar Euro Yeni sanayi tesisleri / mevcut sanayi tesisleri Uyum için planlanan geçiş süresi 7 yıl ( = 2021) Uygulama ve Yatırım Planlaması Sektörel Uyum için Zaman Çizelgesi

16 Müzakere süreci ve yapılması gerekenler: Bütün AB mevzuatını içeren mevcut durum ortaya konmalı ve yapılması gereken değişiklikler için bir yol haritası ve zaman çizelgesi belirlenmelidir. Durum Belgesi hazırlanmalıdır. (Tarama Süreci) Müzakere sürecinde hazırlanacak olan Yönerge Uygulama Planları her sektör için bir yol haritası ortaya koyacaktır. Direktifin kapsamına giren her sektör grubu ve hatta her bir işletme için uyumlaştırma taahhütlerini içerir. Örneğin; X işletmesi için Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Yönergesine uyum için gerekli süre, yatırım, bu yatırımın istenen süreye göre planlanması bu aşamada yapılması gerekenlerden bazılarıdır. Yönergelerin uyumlaştırılmasından sorumlu kamu kuruluşu ilgili yönergelerin uyumlaştırılması için planlamasını yaparken aynı zamanda AB mevzuatı ile uyumluluğun derecesini gösteren Uyumluluk Tablosu nu hazırlamak ve sürekli güncellemek durumundadır.

17 Müzakere süreci ve yapılması gerekenler: Hazırlanan bu Yönerge Uygulama Planları nda belirtilen süreler bağlayıcıdır. Aday Ülke AB ye tam üyeliği elde ettiğinde dahi bu sürelere uyulmaması durumunda Avrupa Adalet Divanı tarafından getirilen yaptırımlarla karşılaşılacaktır.

18 Müzakere Süreci: Türkiye de ne tip zorluklar beklenebilir? Uygulama ve yaptırımın bütünüyle eşit düzeyde sağlanamaması İdari kapasitenin ve finansal imkanların yetersizliği AB mali yardımlarının kısıtlı miktarda olması AB nin dinamik yapısı ve sürekli gelişen mevzuat alanları Çevre mevzuatının diğer sektörler ile bütünleştirilmesi

19 Neden Uyum? Çevre koruma çalışmaları sınırlarötesi bir işbirliği gerektirmekte Ekonomik bütünleşmenin çevreye getireceği zararlar Tarife dışı teknik engeller Rekabetin korunması AB Yeni Komşuluk Politikası Çevre koruma politikalarının yaşam ve çalışma koşullarına olan olumlu etkisi

20 AB Mali Yardımları ( ) AB çok-yıllı yeni bütçe dönemi ile birlikte Türkiye, Hırvatistan ve diğer muhtemel katılım sürecine girecek ülkeler için IPA (Instrument for Pre-Accession) adı altında yeni bir mali yardım programı oluşturuldu. IPA, mevcut katılım öncesi mali programın yerine yılları arasında kullanılması hedeflenen yeni bir mali mekanizma olarak kullanıma açılacaktır. IPA, aynı zamanda katılım sürecinde olan ülkeleri Yapısal ve Uyum Fonlarının kullanımına hazırlamak için aynı yönetim methodları ile uygulamaya koyulacaktır.

21 IPA Bileşenleri ( ) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma Çevresel önlemler; atık yönetimi, su kaynakları, kentsel atık su yönetimi ve hava kalitesi ile ilgili alanlar Enerji altyapısı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin artırılması Endüstri bölgelerinin yeniden yapılandırılması (Kirlenmiş yerlerin ve arazilerin rehabilitasyonu dahil olmak üzere) KOBİ lerin Desteklenmesi: Teknolojik gelişme ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi, KOBİ lere yönelik ekonomik aktiviteyi canlandırıcı altyapı (business-related infrastructure) ve teknoloji hizmetlerinin sunumu, sürdürülebilir üretim modellerinin ve teknoloji transferinin teşvik edilmesi İnsan Kaynakları Geliştirme Kırsal Kalkınma

22 REC Türkiye Ne Yapıyor? Çok-taraflı Diyalog Platformu Sektörler üzerinde önemli idari ve mali yükümlülükleri olacak özellikle ağır yatırım gerektiren direktiflerin uyumunda mutlaka sektörü temsil eden kuruluşların, meslek odalarının ve sivil toplumun müzakere pozisyonunun belirlenmesi için süreç içerisine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, REC Türkiye, AB yönetişim prensiplerine uygun olarak aşağıdaki üç alanda bu çok-taraflı diyalog platformunu başlatmayı ve önümüzdeki sürece örnek bir katkı getirmeyi amaçlamaktadır. Entegre Atık Yönetimi REACH (AB nin yeni kimya politikasını belirleyecek olan direktif) Çevresel Sorumluluk Direktifi ( environmental liability )

23 REC Türkiye Ne Yapıyor? Çevresel Yatırımların Finansmanı AB ne üyelik müzakereleri çerçevesinde AB çevre muktesebatına uyum için Türk iş dünyasının yapması gereken teknolojik ve altyapı yatırımları için gerekli olan finansman ihtiyacı ve bu ihtiyacın nasıl ve ne şekilde karşılanabileceği, daha önceki üye ülkelerdeki şirketlerin bu süreci nasıl yönetmiş oldukları ile ilgili bir bilgilendirme sürecinin başlatılması ve ilgili seminerlerin düzenlenmesi. Deneyimlerin Paylaşılması İş Ağlarının Kurulması Avrupa Birliği ne yeni üye olmuş ülkelerdeki şirketlerin AB çevre müktesebatına uyum için yapmış oldukları altyapı ve teknolojik yatırımlar, yararlanılan finansman olanakları, şirket-içi yeniden yapılanma gibi elde ettikleri deneyimlerden yararlanılması amacıyla yuvarlak masa toplantılarının ülke genelinde gerçekleştirilmesi.

24 REC Türkiye Ne Yapıyor? Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı Avrupa Birliği ne üye ve katılım sürecinde olan 28 ülkede çevre konusundaki başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen ve Avrupa nın en prestijli ödüllerinden Avrupa Birliği Çevre Ödüllerine,Türk şirketlerinin katılımını REC Türkiye sağlıyor Kategoriler: Yönetim Ödülü, Süreç Ödülü, Ürün Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü İklim Değişikliği REC Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 6. madde uygulaması için Ulusal Odak Noktası olarak görevlendirilmiştir. Türkiye de yapılacak eğitim, bilinçlendirme, kapasite geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. İklim Değişikliği Politkalarının Desteklenmesi (LIFE Programı) Türkiye nin en kapsamlı İklim Değişikliği Web Sitesi Türkiye nin ilk -3 Aylık- Süreli İklim Değişikliği Bülteni (CEMRE)

25 REC Türkiye Ne Yapıyor? Eğitim Çalışmaları Entegre Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Yönetmeliği EMAS, Eko-Etiket Sektörel Etki Analizleri Fiili müzakerelerin başlaması ile birlikte, AB çevre müktesebatının uygulanmasının sektörler üzerinde önemli etkileri olacaktır. Hangi mevzuatın hangi sektörde nasıl bir yatırım gerektirdiği ve sektörün yapısına göre gerekli olan yatırımın büyüklüğü gibi konuların mevzuatların uygulamaya geçirilmeden çalışılması ve bu çerçevede Sektörel Etki Analizleri nin yapılması gerekmektedir. REC Türkiye, bu çerçevede pilot sektörlerde üçüncü taraf finansmanı ile çalışmalarına başlayacaktır.

26 Teşekkürler! Kerem Okumuş, Özel Sektör Programları Yöneticisi

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri

AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri Toplantı Sunumları ve Tartışmalar 21-22 Mart 2006, Ankara Bu yayın Avrupa Komisyonu nun finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 17 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın (ipek.aydin@epri.org.tr) Asuman Erdem (asuman.erdem@epri.org.tr)

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ Türkiye de enerji verimliliğinin

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı