ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -"

Transkript

1 ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

2 Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler başka yollarla karşılanabilir mi? Karşılanamazsa, hazırlayıcılardan beklentiler nelerdir?

3 SERİ:XI, No:29 TEBLİĞİ Finansal Raporlar Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kapsamlı Gelir Tablosu (Gelir Tablosu) Nakit Akım Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı Yıllık ve 3 er aylık dönemler 3/29

4 Ara dönem faaliyet raporları Şirket yönetiminin, Yıllık raporlarda olması gereken hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylara bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer veren bir raporudur.

5 Yıllık raporlarda olması gereken hususlar Dolayısıyla ara dönem faaliyet raporunu anlamak için yıllık raporun ne olduğuna, neden gerekli olduğuna bakmak lazım. Zira yıllık faaliyet raporunda sunulan bilgiler gerçekten önemliyse; Bu bilgileri sunmak için bir yıl hesap dönemi sonunun beklenmemesi, Yıllık raporlarda yer alan bilgilerin, daha önceden tahminine imkan verecek durum ve gelişmelerin varlığı halinde, bunların yatırımcıyla paylaşılması, Önceki yıllık raporlarda yer verilen bilgilerde meydana gelen önemli değişikliklerin yatırımcıyla paylaşılması daha doğru olacaktır.

6 Yıllık faaliyet raporlarında sunulan bilginin önemi Hangi bilgi yatırımcı/ortaklar için önemlidir? Şirket hisse senetlerinin fiyatını etkileyebilecek önemdeki, kullanışlı ve gerçeğe uygun bilgi. Hisse senedi fiyatını ne belirler? Şirketin gelecekte elde edeceği karların bugünkü değeri (borçların bugünkü değerinin üstünde kalan kısım) Dolayısıyla, yatırımcılar şirket senetlerinin değerini tahmin etmek (senetler, piyasada bu değerden ucuza işlem görüyorsa almak, tersi durumda satmak isterler) için, şirketin, Satışları, Maliyetleri, Yönetim ve satış giderleri, Yatırımları ve bu yatırımlardan beklenen getirileri, Yönetim becerileri, Faaliyette bulunulan ekonomik çevre Rekabet ortamı, vs hakkında tahminlerde bulunurlar. Şirkette veya çevresinde meydana gelen her türlü değişiklik, söz konusu tahminleri etkilediği ölçüde (dolayısıyla, şirketin beklenen karlılık rakamlarını etkilediği ölçüde) önem kazanmaktadır.

7 Fiyatı etkileyebilecek bilginin kaynakları (faaliyet raporu hariç) Finansal tablolar, Özel durum açıklamaları, Şirketin faaliyet gösterdiği sosyoekonomik ortamda meydana gelen gelişmeler Ekonomik/finansal göstergeler Sektördeki gelişmeler Girdi fiyatları Ürün ve hizmet fiyatları Rekabet ortamı vs Diğer bilgi kaynakları bu üç kaynağın doğrudan kullanılması veya analize tabi tutulması suretiyle bilgi sunmaktadır.

8 Bilgi kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlara örnekler Finansal tablo kaynaklı bir bilgi: satışların maliyeti düşmüştür. Bu gelişme hisse senedi fiyatını artırıcı nitelikte bir gelişme midir? Verimlilik artışı mı? Girdi fiyatlarında bir düşüş mü? Geçici mi, kalıcı mı? Ne kadarı yönetimin başarısı Finansal tablo kaynaklı bir başka bilgi: hasılat artmıştır. Fiyat artışı kaynaklı mı? (geçici mi, kalıcı mı?) Yeni pazar, ürün? Artış hedeflendiği kadar mı? Sektör kaynaklı bir bilgi: önemli bir girdinin fiyatı yükselmiştir. Girdi temini fiyat artışı yaşanmamış başka bir ülkeden mi yapılmaktadır? Ucuz olan başka bir ülkeden temin imkanı ve planı var mı? Sektör kaynaklı bir bilgi: pazara yeni firmalar giriş yapmıştır. Bu girişlerin, şirket ürünlerine etkisi ne kadardır? Şirketin bu girişler karşısındaki planları?

9 Faaliyet raporlarının bilgi kaynağı olarak rolü Şirketin faaliyetlerinde (satışlar, giderler, vs) ve sosyoekonomik çevresinde meydana gelen gelişmeler, Şirketin hususi yapısı, iş yapma yöntemi, tedarikçileri, organizasyonu, vs gibi şirkete has unsurlara, Şirket yönetiminin bu gelişmeler karşısında takınacağı tavra bağlı olarak şirket değerini etkileyecektir. Şirket değerinin bağlı olduğu bu şirkete has bilgiler, en iyi şirket yönetimince bilinmektedir. Dolayısıyla, faaliyet raporları; bahsi geçen 3 bilgi kaynağından elde edilen bilgileri, -yönetimin daha iyi bileceği- şirkete has bilgilerle ve şirket yönetiminin öngörüleriyle (dolayısıyla şirket gerçeğiyle) buluşturan, karşılaştıran ve yorumlayan bir başka bilgi kaynağıdır. Faaliyet raporları, gerektiğinde, üç kaynakta dağınık olarak yer alan bilgiyi toplayıp düzenleyerek sunar; gerekli yerleri vurgular

10 AB düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporu Article 46 of Directive 78/660/EEC: Faaliyet raporlarında, asgari olarak; işletmenin işlerinin/faaliyetlerinin gelişimi ve durumu makul bir şekilde gözden geçirilmelidir. Rapor aynı zamanda, hesap döneminin sonundan itibaren meydana gelen önemli olaylara işletmenin gelecek dönemlerdeki olası gelişimine araştırma ve geliştirme alanındaki faaliyetlere kendi hisse senetlerini alımlarıyla ilgili bilgilere yer vermelidir.

11 İngiltere otoritesi FSA nın konuya yaklaşımı AB düzenlemesinde geçen gözden geçirme de, İşin büyüklüğü ve karmaşıklığına uygun olarak, İşletme faaliyetinin hesap dönemi boyunca gelişim ve performansı ve İşletme faaliyetinin hesap dönemi sonundaki durumu dengeli ve kapsamlı bir şekilde analiz edilmeli, İşletme faaliyetinin gelişiminin, performansının ve durumunun anlaşılmasına imkan verecek ölçüde, anahtar performans göstergeleri (ör: finansal oranlar) kullanılarak yapılan analizler, uygunsa, çevre ve çalışanlarla ilgili bilgileri de içerecek şekilde, diğer anahtar performans göstergeleri kullanılarak yapılan analizler bulunmalı; Uygunsa, işletmenin finansal tablolarında yer alan tutarlara yapılan referanslara ve bu tutarlarla ilgili ek açıklamalara yer verilmelidir.

12 İngiltere otoritesi FSA nın konuya yaklaşımı FSA, AB düzenlemesindeki şartlara ek olarak aşağıdaki bilgileri de istemekdir: işletmenin karşı karşıya olduğu temel risk ve belirsizliklerin tarif edilmesini/açıklanmasını, İşletmenin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin varlıkları UMS 27 ve 28 göre yapılan finansal tablo dipnot açıklamaları bu bilgiyi karşılamaktadır Finansal araçlarla ilgili olarak; İşletmenin finansal risk yönetimi amaçları ve politikaları (hedge uygulamaları dahil) Fiyat, kredi, likidite ve nakit akım risklerine maruz olma derecesi (bu bilgiler de UFRS 7 kapsamında finansal tablolarda yer almaktadır)

13 Tebliğ e göre asgari içerik İşletmeyi ve yöneticileri tanıtıcı bilgiler (yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler dahil), İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları, Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, 13/49

14 Tebliğ e göre asgari içerik İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri, Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı, İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği, 14/49

15 Tebliğ e göre asgari içerik İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar, Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri, Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar, 15/49

16 Tebliğ e göre asgari içerik İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler, Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler, Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar, 16/49

17 Tebliğ e göre asgari içerik Konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeler, ek olarak; a) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), b) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalara yer verirler. 17/49

18 Ara dönem raporlardan örnek bölümler Finansal tablolarda olmayan bilgilere örnekler: İşletmeyi ilgilendiren ekonomik çevre Üretim miktarı Satış miktarı Önemli girdi fiyatlarındaki değişiklikler Pazardaki konum ve rekabet durumu Stratejiler Gelecek planları Yönetimde değişiklikler Finansal analiz Sözleşmeye bağlı yükümlülükler ve taahhütler (finansal araç olmayanlar) Riskler (finansal araçlardan kaynaklanmayan) ve risklere karşı alınan önlemler

19 İşletmeyi ilgilendiren ekonomik çevre

20 Üretim miktarı

21 Sözleşmeye bağlı yükümlülükler

22 Ürün fiyatları

23 Stratejik amaçlar

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14. Düzenleyici Erteleme Hesapları

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14. Düzenleyici Erteleme Hesapları Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Amaç 1. Bu Standardın amacı, bir işletme tarife düzenlemesi

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı