TARIMSAL URUN FiY ATLARlNlN SEYRi ÜZERiNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMSAL URUN FiY ATLARlNlN SEYRi ÜZERiNE"

Transkript

1 t- l- l- n,_ 1, tl j TARIMSAL URUN FiY ATLARlNlN SEYRi ÜZERiNE 1. GIRIŞ Nebiye Yamak* Bir ekonomide, tarım sektörünü tanın-dışı sektörlerden ayrıcalıklı konuma getiren özelliklerden en önemlisi, kuşkusuz bu sektördeki ürün arz ve fıyatlarındaki risk ve belirsizliğin diğer sektörlerin arz ve fiyatlarındakindan daha yüksek oluşudur. Tarım sektöründeki yüksek risk ve belirsizliğin en önemli sebebi, sektörün üretim itibariyle önemli ölçüde doğa şartlarına bağımlı olmasıdır. Bu bağımlılık, arz miktarında, arz fıyatında ve dolayısıyla üreticinin gelirinde büyük belirsizliklere yol açmaktadır. Bu nedenden ötürü bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de devlet, tarımsal ü rünlerin arz fıyatlarını ve dolayısıyla üretici gelirlerini istikrarlı bir seviyede tutmak amacıyla tarım sektörüne çeşitli müdahalelerde bulunmaktadır. Kapsamı ve amacı zaman zaman değişmesine rağmen, ülkemizde en yaygın kullanılan müdahale araçlarından birisi fıyat yolu ile destcklemedir 1 Yukarıda da ifade edildiği gibi, fiyat yolu ile destekleme politikasının başlıca amacı tarımsal ürünlerin arz fiyatlarındaki dalgalanmaları asgariye indirerek üreticilere istikrarlı bir gelir sağlamaktır. Ülkemizde fiyat yolu ile desteklemede, destekleme kapsamına dahil edilecek ürünler ile bunlara ilişkin fiyatlar Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Dolayısıyla, destekleme kapsamına dahil edilen ürünlerin seçimleri ile arz fiyatları, o günkü e~onomik şartlar ve karar vericilerin siyasi tercihleri tarafından tayin edilmektedir. Bundan ötürü, destekleme kapsamındaki ürün sayısı, ürün çeşidi ve nisbi fıyat seyirlerinde yıllara göre değişiklik göze çarpmaktadır. Örneğin, 1980 yılına planlı döneme kadar ortalama 1 O ürün destekleme kapsamına alınmışkcn bu sayı kadar artış göstererek 22'ye çıkmış ve sonra azalarak 1990 yılında 9'a düşmüştür (Doyuk, 1992: s. I 9). Destekleme kapsamına alınan ürün sayısındaki farklılıkların yanında, destekleme alım fiyatlarındaki değişim oranlarında da yıllar itibariyle farklılık görülmektedir. Belirli üretici grupları zaman zaman kendilerine verilen destekleme alım fiyatlarındaki artış oranının tüketici fiyatlarındaki artış oranının ya da diğer ürünlerdeki artış ğını iddia ederek destekleme organlarına baskı yapabilmektedirler. oranının, altında kaldı Diğer taraft~ın tarım sektöründe, destekleme alım kapsamı dışında tutulan ürünlerin fiyatları serbest piyasa mekanizması tarafından belirlenmektedir. Bir ürünün destekleme kapsamına dahil edilip edilmerne kararı, eğer ürün arzındaki belirsizlik faktörüne bakılarak alınıyorsa, kapsama alınmamış ürünlerin fıyatlarındaki belirsizliklerin destekleme kapsa- *Y. Doç. Dr., K.T.Ü. I.I.B.F. Iktisat Bölümü ÖÇ)retim Üyesi. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, Sayı 22, Sonbahar 1996

2 { ~! 78 Nebiye Yamak mına alınmış ürünlerdeki belirsizliklerden daha düşük olmaları beklenir. Ancak destekleme kapsamına dahil edilecek ürünlerin belirlenmesinde ekonomik değil de siyasi nedenler ön plana çıkıyor ise, serbest piyasa mekanizması altında belirlenen tarımsal ürünlerin fıyatlarındaki belirsizlik ve risk faktörü, doğal olarak destekleme kapsamındaki ürünlerdekinden daha büyük olması gerekir. Destekleme kapsamı içerisinde olup olmaması açısından değişik tarımsal ürünlerin fıyatlarında ve dolayısıyla gelirlerinde istikrar sağlanıp sağlanamadığının tesbiti, bir yandan destekleme fıyat politikalarının başarılı olup olmadığının, diğer yandan fiyat istikrarı açısından ürünler arası farklılıkların mevcut olup olmadığının bilinmesi yönünden önem arzetmektedir. Yukarıda verilen bilgiler ışığı altında, dönemi içerisinde destekleme kapsamında bulunan veya bulunmayan toplam 16 çeşit tarımsal üründe, üreticinin eline geçen reel fiyatların istikrarlı olup olmadıklarının zaman serileri yöntemiyle belirlenmesi, mevcut çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. ll. EKONOMETRIK YÖNTEM VE VERi SETI: Bu çalışmada, belirtilen amaca ulaşmak için izlenen ekonometrik yöntem, "Birim Kök" yöntemidir. Birim-kök analizlerinde izlenen yöntem ise Dickey-Fuller (1976) tarafından geliştirilen test yöntemidir (ADF). "ADF Birim-Kök" testi, her bir seri için ilk önce a şağıdaki regresyon denkleminin En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle ayrı ayrı tahmin e dilmesini gerektirmektedir. k 11Y. =<Xo+~Y 1 _ı+:laii1y 1 _ 1 +ytrend+e 1 (1) t=l Burada; Y : 1 fıyat serisinin t dönemindeki logaritmik değerini, 11: ilk fark işlemcisini, <Xo: denklemin sabit terimini, ai, ~. y ilgili bağımsız değişkenierin parametrelerini, E: 1 denklemin hata terimlerini ve k: bağımlı değişkenin gecikme dönem sayısını göstermektedir 2. ADF regresyon denkleminin tahmininden sonra, sözkonusu serinin logaritmik seviyesinde istikrarlı o lup olmadığını belirlemek için aşağıdaki H 0 hipotezi, alternatifine karşı test edilecektir. H 0 : ~=0 (tarımsal fıyat serisi fark- durağandır, seri istikrarlı Ha: ~<0 (tarımsal fiyat serisi trend- durağandır, seri istikrarlıdır) değildir) ~=0 için hesaplanan ADF-t istatistiğin in mutlak değeri Dickey-Fuller ( 1976) tarafından verilen kritik değerden küçük çıkarsa, fiyat serisinin fark durağan olduğunu ifade eden H 0 hipotezi red edilemeyecektir. Diğer bir ifade ile, fıyat serisinin birim-kök içerdiği yani serinin şoklardan sürekli etkilendiği kabul edilecektir. Böyle bir durumda serinin logaritmik seviyesinin istikrarlı olmadığına karar verilerek, aynı test, serinin birinci ve gerekli ise daha yüksek farkiarına uygulanır. Tersi durumunda, H 0 hipotezi red edilecek dolayısıyla tiyat serisinin trend, durağan olduğunu ifade eden alternatif hipotez kabul edilecektir. Bu durumda ise, tarımsal fıyat serisinin logaritmik seviyesinin istikrarlı olduğu, diğer bir ifadeyle seri herhangi bir şokla karşılaştığında kısa bir süre içerisinde uzun dönem değerine dönebileceği sonucuna varılacaktır.

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 79 r Çalışmada, fiyatları analiz edilen ürün sayısı l 6 olup, bu ürünler bugüne kadar sürekli veya süreksiz destekleme alımları kapsamında tutulmuş ürünlerdir. 16 ürün, 3 çeşit tahıl ürünü, 3 çeşit endüstriyel ürün, 3 çeşit baklagiller, 3 çeşit yağlı tohumlar, 3 çeşit sert kabuklu meyveler ile 1 çeşit yumru bitkisinden oluşmaktadır. Her bir ürüne ait fıyat serisi, ü reticinin eline geçen birim fıyatlar ile temsil edilmiştir. Ancak bu seriler nominal değerlerle ifade edildiği için, tüketici fiyat indeksi (1968= 100 bazlı) yardımıyle reel değerlere dönüştürülmüştür3. Her bir ürün için kullanılan fıyat serisi yıllık olup dönemini kapsamaktadır. Serilere ilişkin veriler, D.İ.E.'nün "İstatistik Göstergeleri ı 923- ı 992" adlı yayınından elde edilmiştir. lll. T ARlMSAL FiYA TLARIN SEYRI NE ILIŞKIN BiLGiLER BAZI ISTATISTIKI Bu bölümde, ele alınan 16 çeşit tarımsal ürüne ait reel fıyatların çeşitli alt dönemler itibariyle değişim oranları ile bu değişim oranlarının varyans değerleri verilerek kısa bir değerlendirme yapılmıştıı.-4. Fiyat serilerinin yıllık ortalama değişim oranları Tablo I'de, değişim oranlarının varyansları ise Tablo II'de verilmiştir. Tablo I incelenirse, l 96 l dönemi içerisinde üreticinin eline geçen fıyatlarda yıllık değişim oranlarının ortalamasının 3 tarımsal üründe negatif, geri kalan 13 üründe pozitif olduğu görülür. Üreticinin eline geçen birim fiyatların yıllık ortalamasında azalma görülen ürünler, mercimek, pamuk ve şeker pancarıdır. Aynı dönem içerisinde üreticinin eline geçen fiyatlarda en fazla yıllık ortalama artış hızı ile tütünde görülürken, en fazla düşüş, yıllık ortalama ile pamukta görülmüştür döneminde ise toplam 16 ürün arasından sadece fındık üreticisinin eline geçen fiyatlardaki yıllık değişim oranlarının ortalaması negatif bulunmuştur. Tabloda da görüldüğü gibi, fındık üreticisinin eline geçen fiyatlar yıllık ortalama oranında bir azalma göstermiştir. Geri kalan 15 ürünün herbirinde ortalama bir artış olmuştur. Ele geçen fiyatlarda yıllık ortalama en fazla artış gösteren ürün ise ile pamuk olmuştur. TABLO 1: REEL FIYATLARDAKI DE<~IŞIM ORANLARININ ORTALAMASI Ürünler ı-92 Buğday Arpa Mısır

4 80 Nebiye Yamak K.Fasulye o i Mercimek Nohut Pamuk O.l'l Ş.Pancarı o,,. t :,litüıı O.Oo2 0.0(.' ı Ayv ";-; i Y.Fı ' Su:: ~. : r---- Patates ı A.Fıstığı Badem Fındık I 984 dilneminin tarımsal fiyatlarındaki yıllık değişim oranlarının ortalaması önceki dönemlere nazaran daha heterojen bir özellik ihtiva etmektedir. Bu dönemde, 9 ürünün fiyatlannda ortalama bir azalış görülürken, geri kalan 7 ürünün fiyatlarında ortalama bir artış görülmüştür. Ortalama artışın en yüksek olduğu ürün antep fıstığı, azalışın en fazla olduğu ürün ise ILitün olmuştur. Antep fıstığındaki yıllık ortalama artış hızı iken tütünde ortalama azalış hızı 0.08 olmuştur. i! ' döneminde olduğu gibi son dönem olan yılları arasında da toplam 9 ürünün fiyatlarında ortaiaına bir düşüş olurken, geri kalan 7 üründe artış olmuştur. Tütün, fiyatları bir önceki 7 yıllık dönemde en fazla düşen ürünken, döneminde fiyatları en fazla yükselen üruıı olınuştur. Öte yandan, dönem içerisinde fiyatlarında en faz-

5 EKONOMIK YAKLAŞlM 81 TABLO ll: REEL FIYATLARDAKI DEGIŞIM ORANLARININ VARY ANSI Ürünler Buğday Arpa Mısır K.Fasulye 0.01 ı Mercimek Nohut Pamuk Ş.Pancarı o. ı Tütün Ayçiçeği Y.Fıstığı Susam Patates A.Fıstığı Badem Fındık la düşüş görülen ürün arpa olmuştur. Bu ürünün fıyatında yıllık bir azalma görülmüştür. ortalama oranında

6 t ı 82 Nebiye Yamak Tarımsal ürün fiyatlarının ortalama değişim oranları, alt dönemler yerine ı 96 I- I 992 dönemi olarak incelenirse, I 6 ürün arasından sadece buğday ve arpa ürünlerinin fiyatlarında ortalama bir azalmanın olduğu görülür. Her iki ürünün fiyatı yıllık ortalama oranında azalmıştır. Fındık ve pamuk dışındaki ürünlerin fiyatlarında ise ortalama bir artış gözlenmiştir. Fındık ve pamuk fiyatlarında herhangi bir değişme gözlenmemiştir. Tablo II, fiyatlardaki değişınelerin varyanslarını göstermektedir. Sözkonusu Tablo incelenirse, her bir ürünün farklı dönemlerde farklı değişim varyansianna sahip olduğu görülür döneminde fiyat dalgalanmalarının en yüksek olduğu ilk üç ürünü, badem, tütün ve yerfıstığı oluşturmaktadır. Bu üç ürünün fiyat dalgalanmaları diğer ürünlerinkine nisbeten daha büyük olmuştur. ı 969- I 976 dönemi içerisinde ise, bademdeki fiyat dalgalanmaları diğer ürünlerdeki dalgalanmaların üstünde seyretmiştir. Bu dönemde diğer ürünlerin varyanslan arasında bulunurken bademin varyansı O. I 76 olarak hesaplanmıştır. Şeker pancarı, susam ve antep fıstığı ise, I dönemi içerisinde fıyatları en fazla dalgalan an ilk üç ürünü temsil etmektedir. Bu dönemde fiyatı en az dalgalanan ürün mercimektir döneminde ise, diğer alt dönemlerin tersine daha fazla üründe fiyat dalgalanmaları oluşmuştur. 5 üründe fiyat dalgalanmaları diğer ürünlerdeki dalgalanmalara nisbeten yüksek bulunmuştur. Sözkonusu ürünler, patates, tütün, nohut, mercimek ve fasulyedir. Fiyat dalgalanmaları, alt dönemler yerine 196 ı- ı 992 dönemi içersinde ele alındığında, badem, susam ve tütün fiyatlarındaki dalgalanmalar diğer ürünlere nisbeten yüksek bulunmuştur. Bu dönemde tarımsal ürünlerin çoğunda fiyat değişmelerinin varyansı ortalama iken, bu üç ü ründe varyans ortalaması arasında oluşmuştur. IV. BULGULAR: Tablo III; (1) numaralı regresyon denkleminden elde edilen ADF-t istatistikleri ile hata terimlerine ilişkin Ljung-Q Box istatistiklerini rapor etmektedir. Tablo görüldüğü gibi, ı 6 ürünün yarısında reel fiyat serileri istikrarlı bulunurken diğer yarısında istikrarsız bulunmuştur. Buğday, patates ve antep fistığı ürünlerinin regresyon denklemlerinde hesaplanan ADF-t istatistiğinin mutlak değeri (0.0 I seviyesinde) Dickey-Fuller tarafından verilen ilgili kritik değerden büyük bulunmuştur. Aynı test istatistiği arpa, şeker pancarı, yer fıstığı, badem ve tütün için 0.05 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Reel fiyat serilerinin istikrarlı olmadığını ifade eden H 0 hipotezi yukarıda sayılan ürünlerin her biri için tek tek red edilmiştir. Buradan, herhangi bir ekonomik veya politik şokun sözkonusu ürünlerin fiyatları üzerindeki etkisinin kısa süreli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu 8 ürünün reel fiyatlarının deterministik bir trend etrafında, kısa süreli dalgalandığı anlaşılmaktadır. Geri kalan ürünler için hesaplanan ADF-t istatistiğinin mutlak değeri istatistiksel olarak kabul edilebilir bir seviyede anlamlı bulunamadığından, H 0 hipotezi red edilememiştir ı 992 dönemi içerisinde reel fiyatları istikrarlı olmayan ürünler grubunu, mısır, mercimek, nohut, fasulye, pamuk, ayçiçeği, susam ve fındık oluşturmuştur I 992 dönemi içerisinde sürekli veya süreksiz ya da etkili veya etkisiz desteklenen ürünlerin fiyat seyirlerindeki istikrarlılık özelliği, kuruluş şekillerinin, statüleri-

7 EKONOMIK Y AKLAŞIM 83 nin, bağlı bulundukları Bakanlıkların farklı olmasından dolayı farklılık gösterebilmektedil Müdahale organları, fiyat kararlarını birbirlerinden bağımsız aldıkları ve yürüttüklerinden dolayı ürünler arasında mevcut nisbi fiyat ilişkilerinin korunmasının güçleşeceği ileri sürülmektedir (Tunçel ve Akın, ı 981: 234). Şimdi de yukarıdaki her bir ürün için elde edilen bulguları, ürün grupları ve müdahale organları açısından değerlendirmeye çalışalım. Tahıl ürün grubunu oluşturan ürünlerden, buğday ve arpa fiyatları ele alınan dönem i çerisinde istikrarlı bir seyir izlerken, mısır fıyatları istikrarsız bir seyir izlemiştir. Bu üç ü rünün fiyat müdahalesi ve ürün alımı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.. Aynı zamanda; bu üç ürün ülkemizde destekleme alımlarına en erken başlanan ürünlerdirs. Ancak, mısır'daki destekleme alım uygulamaları, diğer iki tahıl ürününe nisbeten etkin olmamaktadır. Örneğin, ı 979 yılında buğday, arpa ve mısırda destekleme yoluyla alınan miktarların toplam üretim içerisindeki oranları sırasıyla 0.098, 0.02 ve 0.006'dır (Arıkan, 1981: 773). Endüstriyel ürünler grubuna giren tütün, şeker pancarı ve pamuk ürünlerinin fıyat seyirleri, tahıl ürün grubunda olduğu gibi heterojen bir özellik ihtiva etmektedir. Bu ürünlerden, şeker pancarı ile tütün fıyatları istikrarlı bir seyir izlerken pamuk fıyatları istikrarsız bir seyir izlemiştir. Ne var ki, endüstriyel ürünlerin fiyatlarına müdahalede bulunan kurumlar, tahıl grubunda olduğu gibi tek değildir. Örneğin; tütün, Tekel Genel Müdürlüğü, pamuk, Tariş Çukobirlik ve Antbirlik'in müdahalesi altında bulunurken, şeker pancarı T.Şeker Fabrikaları A.Ş'nin müdahalesi altında bulunmaktadır. Fiyat seyirlerindeki istikrarlılık yönünden endüstriyel ürünler arasındaki farklılığın en önemli nedeni olarak, müdahale organların farklı olması gösterilebilir. Yağlı tohumlar grubuna giren ürünlerden yer fıstığının fiyatları istikrarlı bir seyir izlerken, ayçiçeği fıyatları istikrarsız bir seyir izlemiştir. Endüstriyel ürünler grubunda olduğu gibi, burada da ürünler farklı kurumların müdahalesi altında bulunmaktadır. Ayçiçeği, Trakya Yağlı Tohumlar K. Birliği'nin müdahalesi altında bulunurken, yerfıstığı, Çukahirliğin müdahalesi altında bulunmaktadır. Öte yandan bu iki ürün, destekleme kapsamındaki ürünler içerisinde desteklenmesine en geç başlanan ürünlerin başında gelmektedir. Ayçiçeği 1969, yerfıstığı ise ı 978 tarihinden itibaren fiyat destekleme politikasına dahil edilmiştirler. Kabuklu meyvelerden antep fıstığının fiyatlarında istikrarlı bir seyir bulunurken fındık ürününde istikrarsız bir seyir bulunmuştur. Bu iki ürün de farklı kurumların müdahalesi altında bulunmaktadır. Fındık, Fiskobirliğin, antep fıstığı ise Güney-Doğu TSKB'nin destekleme müdahalesi altındadır. Çalışmada baklagiller grubunu oluşturan nohut, mercimek ve fasulye ürünlerinin herbirinde istikrarsız fiyat serisi bulunmuştur. Baklagiller, ı 6 ürün içerisinde destekleme kapsamına dahil edilmeyen ürün grubunu oluşturmaktadır. Bu ürünlerin fiyatları serbest piyasa şartları altında belirlendiğinden, sözkonusu ürünlere ait reel fıyat serilerinin istikrarsız seyir izlemeleri gayet doğaldır.

8 84 N eb iye Y amak TABLO lll: TARIMSAL FIYAT SERILERININ BIRINCI BIRIM-KÖK TEST lst A TISTIKLERI 6 Tarımsal Ürünler Birinci Birim Ljung Q- KökADF-t Box İstatistiği İstatistiği Buğdayb *** 7.91 Arpa b ** 6.87 Mısır: K.Fasulyed Mercimekc Nohutc Pamu kb Ş.Pancarıb ** 4.63 dtütünd ** 8.83 Ayçiçeği b Y erfıstığıa ** 2.79 Susam b Patates b *** 9.39 Antep Fıstığıa *** Badem u ** 8.66 Fındıkb Anlamlılık Düzeyi ; j ' ' Not: ADF-t istatistiğin in tablo değeri (n=25 için) 0.01 de -4.38, 0.05 de -3.60, 0.10 da -3.24'dir (Fullcr, 1976, Tablo.8.52, s.373)., **, ** ilgili parametrelerin sıra~ıyla 0.0 1, 0.05, O. 10 seviyesinde anlamlılığını göstermektedir. a, b, c, d k'nın sırasıyla O, 1, 2, 3 olduğunu ifade etmektedir.

9 EKONOMIK Y AKLAŞIM 85 V. SONUÇ: Bu çalışmada, 16 çeşit tarımsal üründe üreticinin eline geçen reel fiyatların dönemi içerisinde istikrarlı bir seyir izleyip izlemedikleri sorusu birim-kök test yöntemiyle cevaplandırılmaya çalı~ılınıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 16 ürünün yarısında reel fıyatlar istikrarlı, diğer yarısında ise istikrarsız bir seyir izlemiştir. Diğer bir ifadeyle, 8 ürünün tiyat serisindeki belirsizlik faktörü diğer 8 ürünün tiyat serisindeki belirsizlik faktöründen daha yüksek çıkmıştır. Fiyat serileri istikrarsız bulunan ya da fiyat serilerinde büyük belirsizlik faktörüne rastlanan tarımsal ürünler, fındık, susam, ayçiçeği, pamuk, nohut, mercimek, ınısır ve fasulye olmuştur. Fiyat serilerinin seyrindeki istikrarlılık yönünden ürünler arası farklılıkların muhtemel kaynakları şunlardır: (I) Tarımsal ürün seti içerisinde bazı ürünlerin (buğday vb.) tiyatları destekleme fiyat kapsaınında belirlenirken, bazılarının (nohut gibi) serbest piyasa mekanizması kapsamında belirlenmiş olması, (2) Destekleme tiyat politikasının bazı ürünlerde sürekli, bazılarında geçici olması, (3) Destekleme tiyat politikası bazı ürünlerde etkin yürütülürken, bazılarında etkin yürütülmeınesi, (4) Tarımsal ürünlerde destekleme fiyat politikasını yürüten organların çoğu ürünlerde farklı olması. Bütün bu sayılan nedenlerden ötürü, dönemi içerisinde Türk tarım sektöründe izlenen destekleme politikalarının doğrudan veya dotaylı sonucu olarak, bazı ürünlerde üreticinin eline geçen reel fıyatlarda ve dolayısıyla gelirlerde istikrar sağlanırken, bazı ü rünlerde sağlanamamış ya da sağlanmak istenıneıniştir. Bunun doğal sonucu olarak da nisbi fiyat oranları bazı ürünlerin aleyhine bozulmuştur. Nisbi tiyat serilerinin seyrindeki istikrar konusu her ne kadar bu çalışmanın bulgularından dolaylı olarak çıkarılır ise de, özellikle üretim açısından ikame ürünlerde, nisbi fıyat serilerinin seyrindeki istikrar konusu üzerinde ayrı bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

10 (ı 1 86 Nebiye Yamak NOTLAR 1- Destekleme alımları dışında, düşük faizli tarımsal kredi, vergi indirimleri ve ucuz hammadde temini, destekleme politikalarının diğer araçlarını oluşturmaktadır. Destekleme politikalarının araçları hususunda bkz. Pckin (1985: ). Ayrıca, tarımsal ürünlere devlet müdahalesinin amaçları hususunda bkz. Dinler (1993: ). 2- Dickey-Fuller Regresyon denklemindc, gecikme dönem sayısı sıfır olduğunda "Augmented Dickey-Fuller" test yöntemi, "Standard Dickey-Fuller" test yöntemine dönüşür. 3- Hızlı fıyat artışlarının yaşandığı ortamlarda istikrarlılığın noıninal seriler yerine, reel seriler üzerinde aranınası daha gerçekci olmaktadır. Bundan ötürü çalışınada fiyat söylendiğinde kastedilen reel fıyatlardır dönemi "ihtiyari olarak", 4 alt-döneme bölünmüştür. 5- Çeşitli ürünlerin hangi yıllardan itibaren fıyat yoluyla destekleme kapsamına oılındıklan ve destekleme işlerninin hangi kurum ve organlar tarafından yürütüldüğü hususunda bkz. Arıkan ( 1981: ). 6- Dickey-Fuller regresyon denkleminde, bağımlı değişkenin gecikme dönem sayısı, regresyon hata terimlerinin otokorelasyon problemine sahip olup olmadığı kriterine göre seçilmiştir. Otokorelasyon probleminin varlığı ise, Ljung Q-Box istatistiklerine bakılarak tesbit edilmeye çalışılmıştır.

11 ık EKONOMIK Y AKLAŞIM 87 KAYNAKÇA \- ı sı 1- i- n ~1 ARlKAN, R., (1981), "Tarımda Destekleme Politikası", DPT. 2. Türkiye Iktisat Kongresi, Tarım Komisyonu Tebliğleri, s D.İ.E., (I 994), İstatistik Göstergeler , Yayın No: 1682, Haziran, Ankara. DO YUK, M., (I 992), "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Açısından Tarımsal Ürünlerde Destekleme Politikaları", Tarımsal Ürünlerde Destekleme Politikası, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, S. 46, s DİNLER, Z., (1993), Tarım Ekonomisi, 3. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa. FULLER, W. A., (1976), Introduction to Statistical Time Series, John Wiley, New York. PEKİN, T., (198 1 ), "Tarımda Destekleme Politikası", DPT. 2. Türkiye iktisat Kongresi, Tarım Komisyonu Tebliğleri, s TUNÇEL, D.Y. ve A.Y. AKIN., (1981), "Tarımda Destekleme Politikası", DPT. 2. Türkiye iktisat Kongresi, Tarım Komisyonu Tebliğleri, s Abstract On the Movements of the Agricultural Prices The purpose of this study is to investigate whether the reel agricultural prices received by the Turkish farmers for the period of are stable or not. For this purpose sixteen different crops are selected from the Turkish agricultural sector. The technique used in the study is the un it-root test due to Dickey and Puller (1976). It was found that the reel prices received by the farmers for cight different crops were not stable over time. This study concludes that, as a res u lt of the government price support policies, the relative price ratios for same agricultural crops are deteriorated.

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi EKONOMIK YAKLAŞlM TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi 27 Rahmi Yamak* /.GiRiŞ 1974 yılında, Arthur Laffer'in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında kurmuş oludğu çaneğrili teorik

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ Alaattin KIZILTAN (*) Mustafa ERSUNGUR (**) Özgür POLAT (***) Özet: Bu çalışmada, gölge değişkenli ekonometrik modeller ile

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

Makalenin geliş tarihi: Ocak 2007, kabul tarihi: Ocak 2008. * Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Makalenin geliş tarihi: Ocak 2007, kabul tarihi: Ocak 2008. * Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 64 VOB DA İŞLEM GÖREN DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERİ İLE PİYASADAKİ LİKİT DÖVİZ MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZ Turhan KORKMAZ * Ersin AÇIKGÖZ ** Bu çalışmanın amacı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi İncilay SAVAŞ Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu isavas@aksaray.edu.tr İsmail CAN Yrd.Doç. Dr., Çankırı Karatekin

Detaylı

DÜNYA FINDIK PİYASASININ ANALİZİ

DÜNYA FINDIK PİYASASININ ANALİZİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 18, Sayı: 65, ss. 71-89 DÜNYA FINDIK PİYASASININ ANALİZİ Zeki BAYRAMOĞLU ^ Erdemir GÜNDOĞMUŞ^ ÖZET Bu çalışma, dünya fındık piyasasında fiyat oluşumunu etkileyen faktörler ve Türkiye

Detaylı

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Dilek Durgut Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, İktisat

Detaylı

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 196-202 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Sığır Sayısı, Süt Üretimi

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ: TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ

REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ: TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ 1 Özet REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ: TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ C. Yenal KESBİÇ * Ercan BALDEMİR ** Sibel DOĞAN *** Bu çalışmada, Türk tarım sektörünün uluslararası rekabet gücü düzeyi ortaya konulmaya

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

2. EKONOMİK FAKTÖRLER

2. EKONOMİK FAKTÖRLER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE DE CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2001 2007

TÜRKİYE DE CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2001 2007 TÜRKİYE DE CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2001 2007 Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Özet Son zamanlarda uluslararası finansal piyasalar carry trade

Detaylı

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Yrd. Doç. Dr. Birgül CAMBAZOĞLU Haliç Üniversitesi, MYO, Bankacılık ve

Detaylı

2000 li Y llarda Türk Tar m n n Görünümü Üzerine Bir De erlendirme

2000 li Y llarda Türk Tar m n n Görünümü Üzerine Bir De erlendirme Doç. Dr. Seyfettin ERDO AN*, Yrd. Doç. Dr. ibrahim G. YUMUfiAK*, Yrd. Doç. Dr. Figen BÜYÜKAKIN* 2000 li Y llarda Türk Tar m n n Görünümü Üzerine Bir De erlendirme ÖZET Gerek geliflmifl gerekse geliflmekte

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 5 Ocak 2005

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 5 Ocak 2005 ZAMAN SERİLERİNDE SAHTE REGRESYON SORUNU VE REEL KAMU HARCAMALARINA YÖNELİK BİR EKONOMETRİK MODEL UYGULAMASI Nevin UZGÖREN * Ergin UZGÖREN ** ÖZET Zaman serisi verilerine dayalı ekonometrik analizlerde

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Nurdan ASLAN 1 Ayşe Nesligül KANBUR 2 Özet Bu çalışmanın amacı, Satın

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR * Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR **

Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR * Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR ** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.257-296. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 207

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 207 Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 207 TÜRKİYE DE FİNANSAL YENİLİK - TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ (AMPİRİK ANALİZ:1998-2008) Figen BÜYÜKAKIN 1 Vedat CENGİZ

Detaylı

KONFERANS-SEMİNER AVRUPA BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği Avrupa Birliği Finansal Hizmetler Tek Pazarına Geçiş Süreci

KONFERANS-SEMİNER AVRUPA BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği Avrupa Birliği Finansal Hizmetler Tek Pazarına Geçiş Süreci ISSN 13-0217 BANKACILAR MAKALE Yrd. Doç. Dr. Haydar Akyazı - Seyfettin Artan Türkiye de Enflasyon-Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini Azaltmadaki Rolü RİSK

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SEÇİM DÖNEMLERİNİN POLİTİK KONJONKTÜREL DALGALANMALARI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SEÇİM DÖNEMLERİNİN POLİTİK KONJONKTÜREL DALGALANMALARI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SEÇİM DÖNEMLERİNİN POLİTİK KONJONKTÜREL DALGALANMALARI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ Filiz ÖZKAN Recep TARI ** ÖZ Bu çalışmada, Türkiye de 1985 sonrasında yaşanan altı milletvekili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Türkiye de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Özet :Kriz yıllarında görülen negatif büyüme hariç olmak üzere,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Ş. Mustafa ERSUNGUR * Yrd. Doç. Dr. Alaattin KIZILTAN ** I. GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmelerini ileri seviyelere

Detaylı

Bir Doğrudan Yabancı Yatırım Türü Olarak Birleşme ve

Bir Doğrudan Yabancı Yatırım Türü Olarak Birleşme ve İşletme Bilimi Dergisi Cilt: Sayı: 014 Yatırım Türü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü ayersoy@sakarya.edu.tr Mustafa İlteriş Yılmaz Sakarya

Detaylı