ELFED / ELZIĞ DERNEKLER FEDERASYONU HARPUT, ELAZIĞ VE KÜLTÜRÜ KONULU TÜRK HALK MÜZİĞİ PARA ÖDÜLLÜ BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELFED / ELZIĞ DERNEKLER FEDERASYONU HARPUT, ELAZIĞ VE KÜLTÜRÜ KONULU TÜRK HALK MÜZİĞİ PARA ÖDÜLLÜ BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ELFED / ELZIĞ DERNEKLER FEDERASYONU HARPUT, ELAZIĞ VE KÜLTÜRÜ KONULU TÜRK HALK MÜZİĞİ PARA ÖDÜLLÜ BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER GİRİŞ MADDE 1: ELFED Elazığ Dernekler Federasyonu Harput, Elazığ ve Kültürü konulu (Hece ve aruz vezinli güftenin esas alınacağı değişik sayıda kelime, cümle, mısra, beyit, dörtlüklerden istifade edilerek Harput un, Elazığ ın bizatihi methiyesi / güzellemesi ve tarihi, mimari, coğrafi, kültürel, folklorik vb. yönlerinin edebi ve sanatsal bir üslupla işlenmesi) Türk Halk Müziği Beste Yarışması düzenlenmiştir. Form olarak; Halk Müziğindeki Türkü / Sözlü Kırık Hava formu esas alınacaktır. Söz konusu yarışma, aşağıdaki özel şartname hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. AMAÇ MADDE 2: Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Para Ödüllü Beste Yarışması nın amacı; Türk Halk Müziği repertuarında kullanılacak nitelikte BESTELENMİŞ yeni eserlerle, bir yandan genel edebi ve müzikal kültürümüze katkı sağlarken bir yandan da Harput un, Elazığ ın tarihi, mimari, coğrafi, kültürel, folklorik vb. yönlerinin edebi ve müzikal öğelerden istifade ederek Harput - Elazığ kültürüne dair hafızaların tazelenmesini sağlamak, geçmişle bugün, bugünle gelecek arasında kültürel köprü kurmak, özellikle kültürsanat öncülüğünde Harput - Elazığ adına çok yönlü farkındalık yaratmak. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTI MADDE 3: Yarışmaya; Seçici Kurul Üyeleri hariç herkes katılabilir. İKİNCİ BÖLÜM SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ MADDE 4: ELFED Elazığ Dernekler Federasyonu Türk Halk Müziği beste Yarışmasına katılmak üzere ELFED Elazığ Dernekler Federasyonuna teslim edilen türküler arasından Türk Halk Müziği repertuarına girebilecek nitelikteki (BESTELENMİŞ) eserlerin seçimi amacıyla, ELFED Sanat Danışmanının koordinesinde bu konularda (Edebi ve Müzikal olarak) temayüz etmiş kişiler arasından 5 kişilik Seçici Kurul oluşturulacaktır. a)-seçici Kurul Üyeleri, yarışmaya gönderilen eserlerin tümü arasından, söz ve müzikal kıstasları esas alarak ses kaydı üzerinden aynı anda ortak istişare ile değerlendirme yaparak ilk aşamada başarılı buldukları 20 eseri seçer. Akabinde bu 20 eser içerisinden de 3 derece ve 3 mansiyonu belirler, tutanak altına alındıktan sonra ELFED yönetimine teslim eder. 1

2 b)-28 Ağustos Cuma 2015 tarihi mesai bitimine kadar Yarışma Sekreteryasında toplanan eserleri değerlendirmek üzere Seçici Kurul, toplantısını Eylül 2015 tarihleri arasındaki 2 günde gerçekleştirecektir. c)-dereceye giren eserlerle ilgili bilgilendirme yazısı, Eylül ayı içerisinde ELFED Yönetimince resmi olarak bestekar adreslerine yazılacaktır. d)-dereceye giren 6 Türküye ilave olarak yine özel sipariş edilen eserlerden ve yarışmada dereceye giremeyip de kayda değer görülen eserler arasından seçki yapılacak toplam 12 türkünün yer alacağı 1 adet CD/Albüm hazırlanacak. e)-proje kapsamında yarışmada dereceye giren 6 esere ilave olarak özel sipariş edilen eserlerle birlikte yarışmada dereceye giremeyip de kayda değer görülen 44 eserin yer alacağı toplam 50 türküden oluşan notalı bir kitap da hazırlanacaktır. f)-para ödülleri, İstanbul da Kasım 2015 ayı içerisinde ELFED / Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek ödül töreni ve konserinde bestekâr ve güfte şairlerine ayrı ayrı ödenecektir. g)-yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. h)-ödülle ilgili etkinliğin saati ve yeri yarışmacılara ayrıca bildirilecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER MADDE 5: A-Türkü sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Türk toplumunun dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Argo, kaba tabir ve kelimeler kullanılamaz. Seçilen konuların/temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir. B-Yarışmaya gönderilecek eserler: a)-türk Halk Müziğinin kendi melodi/ezgi ve ritim/tartım özelliklerinden kaynaklanan yeni ve orijinal çalışmalar olacaktır. Ancak yarışmaya katılan eserlerde; Harput un, Elazığ ın genel müzikal özellikleri: Form yapısı, söz unsuru (Harput un, Elazığ ın doğrudan kullanımı (Methiye / Güzelleme) ve Harput - Elazığ coğrafyasına, kültürüne, sosyolojisine, mimarisine, tabiatına ait kavramların kelime ve mısralarla anlatımı), ezgi işlenişi ve genişliği (en az 5 ses aralığı), yaygın makamsal yapı (Hüseyni, Uşşak, Rast, Mahur, Saba, Gerdaniye) yaygın tartım (10/8, 4/4, 2/4 lük tartım/usul) vb. özelliklerin uygulanması değerlendirme için tercih nedeni sayılacaktır. b)-türkülerde kullanılacak güfteler, hece ve aruz veznine tabi olacak. Yine yarışma konusuna/temasına uygun olmak kaydı ile daha önce yazılmış başka şairlere ait şiirler olabileceği gibi bestekarın kendisi tarafından da yazılmış olabilir. Şayet başkasına ait şiir/şiirler kullanılacak ise (Anonim şiir ve varisinin bulunması günümüzde mümkün olmayan/olamayacak eserler hariç) güfte sahibinin yazılı izninin de yarışma dokumanı ile birlikte sunulması gerekmektedir. c)-yarışmaya gönderilen eserler; Türk Halk Müziğinin asli karakterine uygun olacak, millî ve mahalli müzik zevkini geliştirici nitelikleri bulunacaktır. 2

3 d)-yarışmaya gönderilecek eserler; Makam, usul/tartım anlatım, form ve prozodi vb. teknik kurallar esas alınarak bestelenecektir. e)-eserler, hiçbir şekilde başka bir eserle söz ve ezgi bakımından bariz benzerlik taşımayacaktır. Seçici Kurulun bu durumu tespiti halinde eser/eserler yarışma dışı kalacaktır. f)-yarışmaya gönderilen eserler ilk kez bu yarışma için hazırlanmış olabileceği gibi, daha önce benzer başka yarışmalara da gönderilmiş olabilir ya da farklı amaçlarla bestelenmiş olabilir. Ancak daha önceki yarışmalarda derece ve mansiyon kazanmamış olması, albümlerde, notalı kitaplarda yer almaması gerekmektedir. Bu konuda yanlış beyanda bulunan hukuken sorumlu olacaktır. g)-eserle Unison (tek sesli) olarak bestelenecektir. h)-eserlerin icrası kendi metronom sayısına göre azami süresi 5 dakikayı geçmeyecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KARŞILIKLI HAKLAR MADDE 6: 1)-Ön görülen ödül, teamüller doğrultusunda şiir/söz yazarları için % 40, bestekârlar için % 60 oranında paylaştırılır. Ancak, Bestekâr ve Söz Yazarı arasında ücrete ilişkin yapılan bir sözleşme varsa, bu sözleşme yarışma tertip komitesince de geçerli addedilir. Anonim şiirler kullanılmış ise ücretin tamamı bestekara ödenir. Bir şekilde sonradan sahibi ya da varisi çıktığında ve hak talebi halinde belirlenen orandaki meblağı bestekar o kişiye/kişilere iade etmekle yükümlüdür. 2)-ELFED / Elazığ Dernekler Federasyonu; Ödül ve Mansiyon alan eserin bestecilerine, türkü sözü sahiplerine Telif Hakları Yasası ndan doğan Meslek Birliği hakları saklı kalmak üzere, aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, bant, kaset CD, DVD ve benzeri ses ve görüntü taşıyıcıları haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim, kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda herhangi bir ücret ödemez ve öncelikli hakka sahiptir. 3)-Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ya da sadece müziğin kendilerine ait olduğunu, hiçbir şekilde ve hiçbir eserden doğrudan ilham almadıklarını taahhüt edip, Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması 2015 özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı olarak (EK - 1) ya da açıklamalar doğrultusunda (EK - 2) belgesini yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler. BEŞİNCİ BÖLÜM ESER TESLİMİ, YARIŞMA TAKVİMİ, ÖDÜLLER ESER TESLİMİ MADDE 7: a)-yarışmaya her besteci en fazla 3 eserle en az bir enstrüman eşliğinde bestekarın kendi sesinden ya da bir başkasının (amatör-profesyonel fark etmez) sesinden icra edilmiş şekilde 1 adet CD ye kaydedilerek türkünün /türkülerin notası/notalarının da künye bilgileri (Şair/Söz 3

4 Yazarı, Besteci, Notaya alanın isimlerinin yer aldığı bilgiler) nota üzerinde uygun bölümlere yazılmış ya da yazdırılmış haliyle katılabilir. Bestekarın nota bilgisi yok ya da yazamıyor ise bilen birinden yardım alması gerekmektedir. Yani her eserin hem ses kaydı hem notası ve sözleri tek zarf içerisinde özellikle CD muhafaza edilmiş halde iletilmiş olacaktır. b)-nota temiz ve okunaklı yazılmış olacak. Eserin güftesi porte altına asgari 2 kıta metni olarak yazılacak, ayrıca müstakil olarak da yer varsa aynı sayfaya, yok ise devamındaki sayfaya müstakil olarak kurşun kalem ile ya da bilgisayar marifeti ile yazılacaktır. c)-teksir ve fotokopi ile çoğaltılabilecektir. Nota yazısı, usul / tartım ve bölümleri; geleneksel Türk Halk Müziği notasyon sistemine uygun (donanım işaretleri, diyez, bemol, deyim bağı vb.) olarak yazılacaktır. Eserlerin notaları 5 er nüsha halinde hazırlanacak.. d)-posta ile yapılan müracaatlarda, ilan edilen teslim süresinin son günü evrakın postaya verilişi değil, ELFED e teslim tarihidir. e)-zarfın üzerinde bestekarın Adı, Soy adı açık adresi yer alacaktır. f)-zar içerisinde; Yarışma eserlerinin yer aldığı 1 adet CD, her eser için hazırlanmış 5 er nüsha nota. g)-bestecinin adı adresi, telefon numarası, varsa mail adresi, h)-söz yazarı farklı kişi ise ve yaşıyor ise adresi, telefon numarası, varsa mail adresi, vefat etmişse varislerinin aynı bilgileri yazılmalı. Şayet anonim bir şiir güfte olarak kullanılmış ise bu bölüme gerek yoktur. i)-bestecinin bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini, güfte/şiir ve müziği/bestesi kendisine ait ise (EK - 1) belgesi, sırf müzik/beste kendisine ait ise (EK - 2) belgesi imzalı olarak bulunacaktır. 1)-Eserlerin son teslim tarihi 28 Ağustos 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ELFED / Elazığ Dernekler Federasyonu, Halk Caddesi, No: 50, Daire: 2-3 / Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması 2015 Bürosuna elden teslim veya postayla ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmeler için ELFED / Elazığ Dernekler Federasyonu sorumlu tutulamaz. ÖDÜLLER Birinci...: TL. İkinci.: TL. Üçüncü..: TL. Mansiyonlar (3 X 1.500) : TL. 4

5 (EK - 1) TAAHHÜTNAME ELFED / ELAZIĞ DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANLIĞI İSTANBUL Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması için gönderdiğim eserin, güftesi/şiiri ve müziği/bestesi tarafıma aittir. Bu hususa aykırı davranmam durumunda yarışma dışı tutulacağımı, para ödülü almış olmam halinde, aldığım parayı iade edeceğimi, eserimin hiçbir şekilde, hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması 2015 özel şartnamesini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. Tarih...: Adı-Soyadı.: İmza : Bestecinin Adresi: Telefon.: emaıl...: 5

6 (EK - 2) TAAHHÜTNAME ELFED / ELAZIĞ DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANLIĞI İSTANBUL Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması için gönderdiğim eserin, müziği/bestesi kendime aittir. Güftesi/şiiri ise aitdir. / anonimdir. Bu hususa aykırı davranmam durumunda yarışma dışı tutulacağımı, para ödülü almış olmam halinde, aldığım parayı iade edeceğimi, eserimin hiçbir şekilde, hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, Harput, Elazığ ve Kültürü Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması 2015 özel şartnamesini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. Tarih...: Adı-Soyadı.: İmza : Bestecinin Adresi: Telefon.: emaıl...: 6

SUNUŞ. Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz. İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI (İKSEV)

SUNUŞ. Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz. İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI (İKSEV) SUNUŞ Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması nın dokuzuncusu 2014 yılında yapılacaktır. Böylesine kapsamlı bir yarışmayı 1996 yılından bu yana sürdürerek, kültürel yaşamımıza yeni ve önemli halkalar

Detaylı

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- KONUSU : Ahi Evran ve Ahilik düşüncesine ilişkin değerleri kapsayan halk şiiri yarışması. 2- TÜRÜ : Halk Şiiri 3- AMACI : AHİLİK KONULU

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ MSG DOKÜMANTASYON VE DAĞITIM YÖNERGESİ

MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ MSG DOKÜMANTASYON VE DAĞITIM YÖNERGESİ MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ MSG DOKÜMANTASYON VE DAĞITIM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK... 3 I. AMAÇ... 3 II. KAPSAM... 3 III. TANIMLAR... 3 IV.

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI

VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI A) İl: ŞARTNAME İlçe: Okul Adı: Adres: Telefon: Faks: E-Posta: Tarih: VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI nın aşağıda yer

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

Enstitüsü. Bilgi için :

Enstitüsü. Bilgi için : Enstitüsü Bilgi için : 25 Ocak 2013 TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU Türkiye Su Enstitüsü Katılım Formu Kimlik Belgesi Zarfı Zarfın kapağı kapatılmış olmalıdır, Zarfın üzerinde

Detaylı

VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI

VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI A) İl: ŞARTNAME İlçe: Okul Adı: Adres: Telefon: Faks: E-Posta: Tarih: VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI nın aşağıda yer

Detaylı

T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE İHTİYAÇ PROGRAMI Mayıs, 2012 HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması

1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması 1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması 2015 Birincisi düzenlenen yarışma, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a istinaden 14 Temmuz

Detaylı

DİYANET TV KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

DİYANET TV KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU DİYANET TV KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2015 (Bu formu doldurmadan önce lütfen yarışma yönetmeliğini okuyunuz.) Filmin Özgün Adı: Yapım Yılı: Süresi: Yapımcı: Yönetmen:

Detaylı

7. LİSELERARASI DANS YARIŞMASI

7. LİSELERARASI DANS YARIŞMASI 1 7. LİSELERARASI DANS YARIŞMASI İSTANBUL ŞARTNAME A) Okul Adı: İl: İlçe: Adres: Telefon: Faks: E-Posta: 7. LİSELERARASI DANS YARIŞMASI nın aşağıda yer alan, 36 maddeden oluşan şartnamesi, tarafımızca

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

www.dogadansanatasentasarla.com

www.dogadansanatasentasarla.com www.dogadansanatasentasarla.com İÇİNDEKİLER ZEKİ YURTBAY KİMDİR? YARIŞMANIN AMACI YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN VE RAPORTÖRLÜĞÜN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ YARIŞMAYA

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü 1 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONUSU: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE TOKİ - EMLAK KONUT GYO A.Ş. 7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ... 3 2. YARIŞMANIN AMACI... 3 3. YARIŞMANIN KONUSU... 3 3.1.

Detaylı

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK... 3 I. AMAÇ... 3 II. KAPSAM... 3 III. TANIMLAR...

Detaylı

TOPRAK FİLM FESTİVALİ

TOPRAK FİLM FESTİVALİ TOPRAK FİLM FESTİVALİ TOPRAK KISA FİLM VE BELGESEL YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması, ülkemiz tarımına dikkat çekmek amacıyla tarımın, çiftçilerimizin, kırsal bölgelerde

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı