9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015 /KONYA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015 /KONYA)"

Transkript

1 Farklı Sütten Kesim Yaşının Siyah Alaca Buzağıların Canlı Ağırlık Artışı, Vücut Ölçütleri ve Süt Maliyetine Olan Etkisi Tugay Ayaşan 1 Hatice Hızlı 1 Adnan Ünalan 2 1 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana-Türkiye 2 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 51225, Niğde-Türkiye ÖZET Bu çalışma, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü hayvancılık işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca buzağılara farklı sütten kesim uygulamalarının buzağıların canlı ağırlık, canlı ağırlık kazançları, vücut ölçüleri ile süt maliyetine olan etkilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmanın hayvan materyalini Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki 29 buzağı oluşturmuştur. Denemede 3 farklı sütten kesim zamanının (45.gün; 60.gün ve 75.gün) canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı, vücut ölçütleri ile süt maliyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonunda farklı sütten kesim yaşının buzağıların canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancını etkilememiş (P>0.05); erken sütten kesimin, buzağıların vücut ölçütleri ile süt maliyeti üzerine olan etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Anahtar kelimeler: Sütten kesim, buzağı, canlı ağırlık kazancı, vücut ölçütleri, süt maliyeti Effects of Different Weaning Age on Body Weight Gain, Body Measurements and Milk Cost of Holstein Calves ABSTRACT The aim of the study was to determine effects of different weanning periods on body weight, body weight gain, body measurements and milk cost of Holstein calves. The material of the research was formed by 29 calves of Adana East Mediterranean Agricultural Research Institute. In the experiment, effects of different weaning periods (45. day, 60. day and 75. day) on body weight, body weight gain, body measurements and milk cost of Holstein calves were investigated. As a result of this study, different weaning age did not effect on body weight, body weight gains (P>0.05); early weaning of the calves did not have a significant effect on the body measurements and milk cost of the calves (P>0.05). Keywords: Weaning period, calf, body weight gain, body measurements, milk cost 650

2 GİRİŞ 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015 /KONYA) Sığır yetiştiriciliğinde başarılı olabilmek için en çok buzağı döneminde meydana gelen %5-20 arasındaki ölüm oranının azaltılması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için de buzağıların sütten kesime kadar yetiştirilmesinde gerek bakım gerekse de beslenme konularında titiz davranılması şarttır. Sütten kesimde ölçüt pazar olanakları ile buzağının tüketebileceği buzağı başlangıç yemi miktarıdır. Süt fiyatları yüksek ise buzağılar mümkün olduğunca erken yaşta sütten kesilirken, gr buzağı başlangıç yemini tüketen buzağılar da sütten kesilebilir (Ayaşan ve Yaman, 2007). Literatürler incelendiğinde bu konuyla ilgili tam bir birlikteliğin sağlanamadığı görülmektedir. Yanar ve ark. (1994), buzağıların sütten kesim çağının 5 haftalık olması gerektiğini bildirirlerken; Ahmadzadeh (1999), en uygun sütten kesim çağının 6-8 haftalar arası olduğunu, sütten kesimin bir stres ölçütü olduğunu bu nedenle de sütten kesimden sonra buzağıların gün takip edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Uğur (1999), 21. ve 30. günde sütten kesilen ve buzağılara içirilen süt miktarının doğum ağırlıklarının %7 si olarak alındığı denemesinde; 21. ve 30.günde sütten kesilen buzağıların doğum ağırlıklarını sırasıyla 36.7±1.02, 35.5±1.05 kg; sütten kesim ağırlıklarını 42.6±1.43 ve 43.6±1.48 kg olarak saptamışlardır. Coşkun (2006) da 40 kg doğum ağırlığı olan bir buzağıya yönelik olarak önerilecek bir süt emme programının 8 hafta olması gerektiğini ifade etmiştir. Günümüzde ise pratik olması nedeniyle 2. haftadan itibaren sabit 4 lt/gün 8-9 haftalık sütten kesim dönemi önerilmektedir. Koçak ve Güneş (2005), dişi buzağıların üretime başlayacağı zamana kadar daha ucuza ve daha sağlıklı olarak yetiştirilmesi için buzağıların erken sütten kesilmesinin, bakım ve besleme iyi olmak şartıyla uygulanabileceğini bu nedenle de işletmeye ekonomik olarak avantajlar sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Bayrıl ve Yılmaz (2010), Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca buzağıların doğum, sütten kesim (2. ay) ve 6. aydaki beden ağırlıklarını ve yaşama gücü oranlarını tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, buzağıların doğum, sütten kesim ve 6. aydaki beden ağırlıklarını sırasıyla, 39.4 kg, 65.2 kg ve kg olarak tespit etmişlerdir. Erez (2011), Türkiye entansif işletme koşularına uygulanan 35 günde sütten kesme uygulaması ile 70 günde sütten kesme uygulamasını karşılaştırılarak yetiştiricinin bu konudaki çekincelerine cevap bulunması amacıyla yaptığı çalışmasında, erken sütten uygulamasının buzağıların sonuç performansı üzerinde olumsuz etki etmediğini tespit etmiştir. Doğan (2014), Siyah-Alaca buzağılarda erken sütten kesim yaşının büyüme performansı üzerine etkilerini incelediği çalışmasında, buzağı doğum ağırlıklarını sütten kesim grubuna göre 5. ve 8. haftalarda sırasıyla 43.14±0.90 kg ve 41.75±0.91 kg olarak bulmuştur (P>0.05). Görüldüğü gibi literatürlerde tam bir birlik sağlanamamıştır. Ayrıca erken sütten kesim uygulaması ile buzağıya verilen süt miktarının azaltılması, satılabilir süt miktarını artıracağından buzağı büyütmenin ve süt üretiminin ekonomikliğinin sağlanmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmada sağlık ve gelişme problemi yaşamadan farklı miktarlarda süt içirilerek uygulanan sütten kesim uygulamalarının etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Araştırmanın hayvan materyalini, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hayvancılık işletmesinde Şubatta doğan buzağılar oluşturmuştur. Bu dönemde doğan buzağılar, doğum ağırlıkları ortalaması birbirine benzer olacak şekilde 3 gruba ayrılmıştır. Doğumu takip eden 3 gün süre ile buzağılar analarıyla birlikte tutularak kolostrum almaları sağlanmıştır. 3. günden sonra Şekil 1 de gösterilen buzağı kulübelerine alınarak 3 farklı sütten kesim zamanının (A grubu: 45 gün, B grubu: 60 gün ve C grubu: 75. günde) buzağıların canlı 651

3 ağırlık, canlı ağırlık kazançları, çeşitli vücut ölçüleri ile süt maliyeti üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Buzağı bölmelerinde devamlı olarak su, kesif ve iyi kalite kaba yem (yonca kuru otu) bulundurulmuştur (Şekil 1). Buzağılara deneme süresince besin madde içerikleri aşağıda verilen buzağı başlangıç yemi verilmiştir ( Tablo 1 ). Şekil 1. Buzağı kulübesi Tablo 1. Buzağı başlangıç yeminin besin madde içerikleri Besin Madde İçerikleri İhtiyaç Rasyon Kuru Madde de Kuru Madde, en az % Ham Protein, en az, % ME, en az Mcal/kg Kalsiyum, % Fosfor, % Ham selüloz, en çok, % Buzağılara Tablo 2 de verilen süt içirme programı uygulanmıştır. Buzağılara ilk 3 gün ağız sütü verilmiştir. Gruplar kendilerine önerilen günlerde sütten kesilmişler, sütten kesilen gruptaki buzağılar denemeden hemen çıkarılmamış, en son grubun sütten kesim zamanına kadar beslenmişlerdir. 652

4 Deneme başında ve sütten kesim zamanlarında buzağılardan çeşitli vücut ölçüleri (cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği ve incik çevresi) alınmıştır. Tablo 2. Süt içirme programı, lt Gruplar 4-7 gün, 2.hf 3.hf 4.hf 5.hf 6.hf 7.hf 8.hf 9.hf 10.hf Toplam A Litre B Litre C Litre Deneme sonunda elde edilen veriler SPSS (1999), istatistiki paket programı kullanılarak deneme modeline uygun olarak analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki farklılıkların karşılaştırılmasında LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmada elde edilen canlı ağırlık değerleri ile canlı ağırlık kazancı değerleri Tablo 3; Tablo 4 ve Tablo 5 de verilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, sütten kesim yaşının söz konusu parametreler üzerine istatistiki bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Sütten kesim yaşının, vücut ölçütleri üzerine (Tablo 6) olan etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Denemede erken sütten kesmenin, geç sütten kesmeye göre daha ekonomik olduğu saptanmıştır (Tablo 7). TARTIŞMA Denemede farklı sütten kesim yaşının buzağıların canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancını etkilemediği tespit edilmiştir (P>0.05). Deneme başı canlı ağırlıklara bakıldığında, doğum ağırlıkları bakımından gruplar arasında istatistiki olarak önemli farklılığın olmadığı (P=0.884) görülmüştür. Denemede 45 günlük canlı ağırlıklar bakımından gruplar arasında istatistiki olarak önemli bir farklılığın (P=0.744) olmadığı görülmüştür. Böyle olması da beklenir. Gruplardaki hayvanların tümü 45 günlük süt içirme programına alınmıştır. 653

5 Tablo 3. Sütten kesim yaşının canlı ağırlığa etkisi, gr Gruplar Deneme Başı Canlı Ağırlığı Sütten Kesim Ağırlıkları 45.gün Sütten Kesim Ağırlıkları 60.gün Sütten Kesim Ağırlıkları 75.gün P=0.884 P=0.744 P=0.749 P=0.052 A 38.3±1.74 n= ±2.26 n= ±3.12 n= ±2.99* n=8 B 38.0±1.74 n= ±2.26 n= ±2.94 n= ±2.81 n=9 C 39.2±1.84 n= ±2.38 n= ±2.94 n= ±2.99 n=8 *P> günlük canlı ağırlıklar bakımından gruplar arasında (45 gün süt içirilen 1. Grup ile 60 gün süt içirilen 2.ve 3. Gruplar) istatistiki olarak önemli farklılık bulunmamıştır (P=0.749). Yani 45 günlük süt içirme programı ile 60 günlük süt içirme programı arasında canlı ağırlıklar yönünde önemli bir fark oluşmamıştır. 2. ve 3. grupları, her iki grup da 60 gün süt içirme programına alınması nedeniyle tek bir grup olarak ele aldığımızda elde edilen analiz sonucu Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4. Analiz sonuçları Gruplar Sütten Kesim Ağırlıkları 60.gün F Önem derecesi A 61.62±1.85* B+C 64.28±2.29 *P>0.05 Tablo 4 incelendiğinde 45 gün süt içirilen grupla 60 gün süt içirilen 2. ve 3. gruplar ki (burada tek grup olarak değerlendirilmiştir) aralarında istatistik farklılık tespit edilmemiştir (P=0.478). 75 günlük canlı ağırlıklar bakımından gruplar arasında (45 gün süt içirilen 1. Grup ile 60 gün süt içirilen 2. grup 75 gün süt içirilen 3. Grup) istatistikî olarak önemli farklılık saptanmamıştır (P=0.052). Ancak, P değeri 0.05 e çok yakın olduğu için yani 75 gün süt içirilen C grubu, istatistik olarak da önemli olmaya çok yakın bir değer göstermiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 45. gün sütten kesim ağırlıklarının canlı ağırlık bakımından benzer bulunması beklenen bir durumdur. Nedeni ise tüm hayvanların 45 gün süt içirme programına alınmasıdır. Uğur (1999), denemede elde ettiğimiz sonuca benzer olarak farklı sütten kesim yaşlarının canlı ağırlık ortalaması üzerine olan etkisinin istatistiki olarak önemsiz olduğunu bulmuştur. Yine Kehoe ve ark. (2007), yemleme sıklığı ve sütten kesim yaşının buzağı gelişimi sağlığı ve rumen gelişimi üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmalarında konulu çalışma sonuçlarında, Siyah Alaca buzağıların 3, 4, 5 veya 6 haftalık yaşta sütten kesmenin fark oluşturmadığını ifade etmişlerdir. 654

6 Tablo 5. Sütten kesim yaşının canlı ağırlık kazancına etkisi, gr Gruplar Deneme Başı Canlı Ağırlığı CAK45 CAK60 CAK75 A 38.3±1.74 n=10* 15.70±2.42 n= ±2.63 n= ±3.19 n=8 B 38.0±1.74 n= ±2.29 n= ±2.48 n= ±3.01 n=9 C 39.2±1.84 n= ±2.43 n= ±2.63 n= ±3.19 n=8 *P>0.05 Doğumdan sonraki 45, 60 ve 75. güne kadarki canlı ağırlık kazançlarına bakıldığında, canlı ağırlık kazançları bakımından gruplar arasında istatistikî bir farklılık bulunmamıştır. Ancak ortalamalar da rakamsal farklılıklar bulunmaktadır. Ortalama canlı ağırlık artışı kg dır. CAK60 da 1. Grup 45, 2. ve 3. Gruplar 60 günlük süt içirme programına alınmıştır. Doğumdan sonraki 60. Günde 1. Grup kg artış, 2. Grup 25,67 kg, 3. Grup ise kg canlı ağırlık kazanmıştır. Burada 2. ve 3. Grup tek grup olarak değerlendirilmelidir. Çünkü her ikisi de 60 gün süt içirme programına alınmıştır. CAK75 de doğumdan sonra 75.gündeki canlı ağırlık kazançları gruplara göre verilmiştir. 1. Grup ilk 45 gün, 2. Grup 60 gün ve 3. Grup 75 gün süt içirme programına alınmış ve 75.gündeki canlı ağırlık artışları Tablo 5 de verilmiştir. En yüksek canlı ağırlık g ile C grubunda tespit edilmiştir. Bu çalışmada Siyah Alaca buzağıları için tespit edilen doğum ağırlığı ( kg), kimi literatür bildiriş değerlerinden (Bilgiç ve Alıç, 2004; Kaygısız ve Kösetürkmen, 2007; Karabulut ve ark. 2012; Kıyıcı ve Türkmen, 2012) daha yüksek; kimi literatür bildiriş değerlerinden (Koçak ve Güneş, 2005; Bayrıl ve Yılmaz, 2010), daha düşük olduğu gözlenmiştir. Özkütük ve Göncü (1998), üç ayrı tip materyalden yapılan buzağı kulübelerinde buzağı büyütmenin etkilerini araştırdıkları çalışmalarında 10 haftalık sütten kesim uygulamışlardır. Araştırıcılar sütten kesim ağırlığının gruplarda g arasında çıktığını bulmuşlardır. Bu değerler denememizde elde ettiğimiz değerler ile uyum içerisindedir. Aksakal ve ark. (2002), farklı sürelerde sütten kesimin hayvanların büyüme ve gelişme üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, 45. ve 60.gündeki canlı ağırlık artışlarının istatistiki olarak önemli; 75.gündeki canlı ağırlık artışının ise önemsiz olduğunu bildirmişlerdir. Kıyıcı ve Türemen (2012), Siyah alaca buzağıların sütten kesim ağırlığını 35. günde 45.5 g olarak tespit etmiştir. Elde edilen bu değer denemedeki sütten kesim ağırlığından düşük bulunmuştur. Sütten kesim zamanının çeşitli vücut ölçülerine etkisi Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde doğumdaki vücut uzunluğunun cm arasında değişim gösterdiği; ortalama cidago yüksekliğinin cm; ortalama göğüs çevresinin cm olduğu tespit edilmiştir. Tapkı ve ark. (2007), süt içirme sıklığının Siyah Alaca buzağıların gelişim performansı üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında deneme başında canlı ağırlığı (kg), vücut uzunluğunu (cm), cidago yüksekliğini (cm), göğüs çevresini (cm) sırasıyla 39.29; 70.96; 77.27; olarak tespit etmişler, 63.gündeki sütten kesim zamanındaki aynı değerleri sırasıyla da 72.4; 78.30; 84.48; olarak bulmuşlardır. 655

7 Tablo 6. Sütten kesim yaşının çeşitli vücut ölçülerine etkisi, cm Gruplar Vücut uzunluğu Cidago yüksekliği Göğüs Çevresi İncik Sağrı A 80.40* B Doğumda C A B Sütten Kesimde C *P>0.05 Büyükünsal (2010), sütten kesim yaşının deneme sonu göğüs çevresi üzerine etkisini incelediği çalışmasında, 5 ve 8 haftalık yaşta sütten kesilen buzağıların göğüs çevresi ortalamalarını sırasıyla ve cm olarak elde etmişlerdir (P>0.05). Bu sonuç Uğur (1999), Kehoe ve ark. (2007), ile uyumlu, erken sütten kesilen buzağıların göğüs çevresi gelişimlerinin daha yavaş olduğunu bildiren Khan ve ark. (2007), ile uyumlu bulunmamıştır. Büyükünsal (2010), ayrıca cidago yüksekliğini cm; vücut uzunluğunu cm olarak da tespit etmiştir. Koçyiğit ve ark. (2013) da sütten kesim metotlarının buzağıların vücut uzunluğu üzerine olan etkisinin, ön incik çevresi dışında istatistiki olarak önemsiz olduğunu ifade etmişlerdir. Sütten kesim yaşının süt maliyeti üzerindeki etkisi Tablo 7 de gösterilmiştir. Sütten kesime kadar 1 buzağıya içirilen toplam süt miktarı (litre), sırasıyla 191, 226 ve 240 lt dir. İşletmede, sütün maliyetinin 0.50 TL olduğu düşünülürse, sütten kesime kadar 1 buzağıya içirilen sütün maliyeti (TL), sırasıyla 95.5, ve olarak hesaplanmıştır. Tablo 7 incelendiğinde erken sütten kesmenin, geç sütten kesmeye göre daha ekonomik olduğu görülmektedir. Tablo 7. Süt maliyeti Sütten Kesme Yaşı Sütten kesime kadar 1 buzağıya içirilen toplam süt miktarı (litre) Sütten kesime kadar 1 buzağıya içirilen sütün maliyeti (TL) Sütten kesime kadar 100 buzağıya içirilen sütün maliyeti, TL 45.gün gün gün Bu konuda yapılan bir çalışmada 35 günlük bir süt içirme programıyla 1 buzağının içtiği süt miktarı ve maliyetinin, 70 günlük bir süt içirme programına göre %50 daha ekonomik olduğu; işletmede uygulanan süt içirme programının 70 günden 35. güne düşürülmesiyle, işletmenin toplam kulübe gereksinmesinin yarı yarıya azaldığı bildirilmiştir (Erez, 2011). 656

8 Sonuç olarak ele alınan veriler doğrultusunda farklı sütten kesim yaşının buzağıların canlı ağırlık, canlı ağırlık kazançlarını ve vücut ölçütlerini istatistiksel olarak etkilemediği erken sütten kesmenin, süt değer fiyata satılabilmesi koşuluyla erken yaşta kesilmesinin daha uygun olduğu tespit edilmiştir. KAYNAKLAR Ahmadzadeh, A Calf and heifer nutrition. Animal and Veterinary Science Department University of Idaho. Aksakal, V., Emsen, E., Özdemir, M., Macit, M Farklı sürelerde sütten kesimin morkaraman kuzularında büyüme ve gelişme üzerine etkileri. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Bildiri ve Poster Özetleri), Ekim 2002, Ankara. s:51. Ayaşan, T., Yaman, S., Buzağı, dana ve düvelerin beslenmesi. Ed. Öztürk, A. Pratik Sığırcılık. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi, Ankara. s Bayrıl, T., Yılmaz, O Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca buzağılarda büyüme performansı ve yaşama gücü. YYU Vet. Fak. Derg. 21(3): Bilgiç, N., Alıç, D Siyah alaca buzağıların doğum ağırlıklarına ait genetik ve fenotipik parametre tahminleri. Tarım Bil. Derg. 10(1): Büyükünsal, S, Siyah alaca buzağılarda sütten kesim yaşının canlı ağırlık, yem tüketimi ve vücut ölçüleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Isparta. Coşkun, B Süt ineklerinin beslenmesi (Ders notu). Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Konya. Doğan, Z Siyah-alaca buzağılarda farklı sütten kesme yaşının büyüme performansı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Aydın. Erez, İ Siyah alaca buzağılarda erken sütten kesmenin performans üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. Karabulut, O., Mundan, D., Sehar, Ö Siyah alaca buzağılarda doğum ağırlığının varyans unsurları ve damızlık değerleri. Harran Üniv. Vet. Fak. Derg, 1(1): Kaygısız, A., Kösetürkmen, E Akrabalık yetiştirmenin Esmer sığırların süt ve döl verim özelliklerine etkileri. KSÜ Fen Bil. Derg. 10(2): Kehoe, S.I., Dechow, C.D., Heinrichs, A.J Effects of weaning age and milk feeding frequency on dairy calf growth, health and rumen parameters. Livestock Sci. 110(3): Khan, M.A., Lee, H.J., Lee, W.S., Kim, H.S., Ki, K.S., Hur, T.Y., Suh, G.H., Kang, S.J., Choi, Y.J Structural growth, rumen development and metabolic and immune responses of Holstein male calves fed milk through step-down and conventional methods. J Dairy. Sci. 90, Kıyıcı, J.M., Tüzemen, N Buzağıların kovadan süt içmeyi öğrenme davranışlarının karşılaştırılması. Tekirdağ Zir. Fak. Derg. 9(3): Koçak, Ö., Güneş, H The growth and survival characteristics of Holstein female calves weaned at various ages. Turk J. Vet. Anim. Sci. 29(2):

9 Koçyiğit, R., Diler, A., Yanar, M., Güler, O., Aydın, R., Avcı, M Esmer buzağılarda sütten kesim metotlarının büyüme performansı, yemden yararlanma oranı ve bazı davranış özellikleri üzerine etkileri. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale. Özkütük, K., Göncü, S Üç ayrı tip materyalden yapılan buzağı kulübelerinde buzağı büyütme. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 1998, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, s:83-92, Bursa. SPSS Statistical software package for the social sciences. SPSS, Int., USA. Tapkı, İ., Kaya, Ş., Ustaoğlu, A., Okyay, M.S Süt içirme sıklığının Siyah Alaca buzağıların gelişim performansı üzerine etkisi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 2007, Bildiriler kitabı, Van. Uğur, F, Farklı sütten kesim yaşlarının Siyah alaca buzağılarının büyüme özelliklerine etkisi. Ankara Üniv. Zir. Fak. Tar. Bil. Derg. 5(3): Yanar, M., Tüzemen, N., Ockerman, H.W Comperative growth characteristics and feed conversion efficiencies in Brown Swiss calves weaned at five, seven and nine weeks of age. Indian J. Anim. Sci. 64(9):

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 383-389, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Prof.Dr. Recep AYDIN

Prof.Dr. Recep AYDIN Prof.Dr. Recep AYDIN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 Çaycuma T: 4422312561 F: raydin@atauni.edu.tr recepaydin67@gmail.com

Detaylı

SICAK VE SOĞUK SÜTLE YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Feyzi UĞUR Mete YANAR Naci TÜZEMEN

SICAK VE SOĞUK SÜTLE YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Feyzi UĞUR Mete YANAR Naci TÜZEMEN SICAK VE SOĞUK SÜTLE YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Feyzi UĞUR Mete YANAR Naci TÜZEMEN Macit ÖZHAN Recep AYDİN Özet Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr. Recep AYDIN

Prof.Dr. Recep AYDIN Prof.Dr. Recep AYDIN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 Çaycuma T: 4422312561 F: raydin@atauni.edu.tr recepaydin67@gmail.com

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYNI SÜT İÇME REJİMİ UYGULANAN SİYAH ALACA BUZAĞILARINDA 1,5 ve 2,5 AYDA SÜTTEN KESMENİN 6 AYLIK YAŞA KADAR BÜYÜMEYE ETKİSİ Gö

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYNI SÜT İÇME REJİMİ UYGULANAN SİYAH ALACA BUZAĞILARINDA 1,5 ve 2,5 AYDA SÜTTEN KESMENİN 6 AYLIK YAŞA KADAR BÜYÜMEYE ETKİSİ Gö ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ AYNI SÜT İÇME REJİMİ UYGULANAN SİYAH ALACA BUZAĞILARINDA 1,5 ve 2,5 AYDA SÜTTEN KESMENİN 6 AYLIK YAŞA KADAR BÜYÜMEYE ETKİSİ Gökçen ÇELİK ZOOTEKNİ

Detaylı

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü *

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü * YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 169-173 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve

Detaylı

SİYAH-ALACA TOSUNLARIN DEĞİŞİK DÖNEMLERDEKİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEN CANLI AĞIRLIĞIN TAHMİNİ. Atakan KOÇ,Numan AKMAN

SİYAH-ALACA TOSUNLARIN DEĞİŞİK DÖNEMLERDEKİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEN CANLI AĞIRLIĞIN TAHMİNİ. Atakan KOÇ,Numan AKMAN ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 007; 4(1-) : 1-5 SİYAH-ALACA TOSUNLARIN DEĞİŞİK DÖNEMLERDEKİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEN CANLI AĞIRLIĞIN TAHMİNİ ÖZET 1 Atakan KOÇ,Numan AKMAN Bu çalışmada on sekiz

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Dişi Sığır Büyütmede Hedefler Yaş CA (kg) Gcaa (g) 0 (Doğumda) 38 2 aylık 70

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) 25-29 ISSN:1309-0550 Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının

Detaylı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 1 2 BU GÜNÜN DİŞİ BUZAĞISI YARININ SÜT İNEĞİDİR 3 BUZAĞI BARINAKLARI Buzağıların

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

Esmer ve Siyah-Alaca Buzağılarda Sütün Biberon ve Kova ile Verilmesinin. Canlı Ağırlık ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi

Esmer ve Siyah-Alaca Buzağılarda Sütün Biberon ve Kova ile Verilmesinin. Canlı Ağırlık ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(2): 102-108 Araştırma Makalesi/Research Article DOI:10.17094/avbd.53197 Esmer ve Siyah-Alaca Buzağılarda Sütün Biberon ve Kova ile Verilmesinin Canlı Ağırlık

Detaylı

ESMER VE SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE SÜTTEN KESİM ZAMANININ TESPİTİ *

ESMER VE SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE SÜTTEN KESİM ZAMANININ TESPİTİ * Atatürk Üniv.Ziraat Fak. Derg. 30 (1), 25-31, 1999 ESMER VE SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE SÜTTEN KESİM ZAMANININ TESPİTİ * Bahri BAYRAM 1 Ömer AKBULUT 1 ÖZET: Bu araştırma Atatürk Üniversitesi

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 2. DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 2. DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):47-54 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):47-54 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 2. DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):41-46 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):41-46 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Türkiye de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu *

Türkiye de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu * Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (2), 143-149, 2007 ISSN : 1300-9036 Türkiye de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu * Halil ÖZKÖK Feyzi UĞUR

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

SİYAH ALACA BUZAĞILARDA SÜTTEN KESİM YAŞININ CANLI AĞIRLIK, YEM TÜKETİMİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SİYAH ALACA BUZAĞILARDA SÜTTEN KESİM YAŞININ CANLI AĞIRLIK, YEM TÜKETİMİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİYAH ALACA BUZAĞILARDA SÜTTEN KESİM YAŞININ CANLI AĞIRLIK, YEM TÜKETİMİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Serap BÜYÜKÜNSAL Danışman: Prof. Dr.

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Döl Verim Özellikleri *

Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Döl Verim Özellikleri * Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1): 19-26, 2011 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 42 (1): 19-26, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm I: Buzağıların Beslenmesi

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm I: Buzağıların Beslenmesi Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm I: Buzağıların Beslenmesi KONU İLGİ Buzağıların beslenmesi Buzağılara uygulanan farklı besleme yöntemlerinin buzağı performansına etkisi TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü

Detaylı

SİYAH ALACA BUZAĞILARDA ERKEN SÜTTEN KESMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ 1

SİYAH ALACA BUZAĞILARDA ERKEN SÜTTEN KESMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-3 SİYAH ALACA BUZAĞILARDA ERKEN SÜTTEN KESMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ 1 The Effects Of Early Weaning Practice At Performances Of Black And

Detaylı

Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri

Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri Önder AKKAŞ 1, E. Hesna ŞAHİN 2* Anahtar Kelimeler Siyah Alaca

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet-Fayda Analizi

Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet-Fayda Analizi Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (5): 771-775, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.1250 RESEARCH ARTICLE Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet-Fayda Analizi Dilek AKSU ELMALI * Pınar DEMİR

Detaylı

SİYAH ALACA BUZAĞILARDA ERKEN SÜTTEN KESMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

SİYAH ALACA BUZAĞILARDA ERKEN SÜTTEN KESMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim EREZ SİYAH ALACA BUZAĞILARDA ERKEN SÜTTEN KESMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

Hemşin Kuzularında büyüme ve bazı vücut ölçülerinin belirlenmesi

Hemşin Kuzularında büyüme ve bazı vücut ölçülerinin belirlenmesi Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2014, 54 (1) 15-20 Araştırma Makalesi / Research Article Hemşin Kuzularında büyüme ve bazı vücut ölçülerinin belirlenmesi Mehmet SARI 1, Kadir ÖNK 2, Ali Rıza AKSOY 1, Muammer

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:3Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

ARAŞTIRMA. 2008: 22 (5): Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3

ARAŞTIRMA. 2008: 22 (5): Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 ARAŞTIRMA 2008: 22 (5): 261-266 http://www.fusabil.org Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Tarım İl Müdürlüğü,

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

Vet. Hek. İlkay DEMİRHAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMAN Doç.Dr.Mustafa TEKERLİ 2008-AFYONKARAHİSAR

Vet. Hek. İlkay DEMİRHAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMAN Doç.Dr.Mustafa TEKERLİ 2008-AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BELİRLİ ÇEVRE FAKTÖRLERİ VE AKRABALI YETİŞTİRMENİN YERLİ KARA SIĞIRLARIN FARKLI VÜCUT ÖLÇÜLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Vet. Hek. İlkay DEMİRHAN

Detaylı

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması 13 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 25 (2006), 12: 1317 İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

Detaylı

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir

Detaylı

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri*

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri* YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (2), 83-87 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi

Detaylı

SİYAH-ALACA BUZAĞILARDA FARKLI SÜTTEN KESME YAŞININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

SİYAH-ALACA BUZAĞILARDA FARKLI SÜTTEN KESME YAŞININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ vii ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2014- YL- 009 SİYAH-ALACA BUZAĞILARDA FARKLI SÜTTEN KESME YAŞININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ Zeynep DOĞAN Tez Danışmanı:

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALIBüyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALIBüyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı BAHRİ BAYRAM PROFESÖR E-Posta Adresi bbayram@gumushane.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 4563173992-3727 5052895271 4563173993 Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bitkisel

Detaylı

Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül 1998

Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül 1998 KABA YEM FORMUNUN ESMER BUZAĞILARDA BÜYÜME ve YEMDEN YARARLANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Leyla TURGUT 1 Mete YANAR 1 NacİTÜZEMEN 1 ÖZET: Bu çalışmada, iki ayrı kaba yem formunun (kıyılmış ve doğal haldeki

Detaylı

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Ankara ÜniversitesiAnkara Veteriner Fakültesi 1995-1999 Doktora Ve Hayvan Besleme

Detaylı

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Duygu ULAŞ 1, Yeliz

Detaylı

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 129-134, 2012 Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Halil EROL 1, H. İbrahim AKÇADAĞ 1, Necmettin ÜNAL 2, Halil AKÇAPINAR 2 1 Lalahan Hayvancılık Merkez

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 89-93

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 89-93 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 89-93 MALYA KUZULARDA CANLI AĞIRLIK VE BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİNİN TEKRARLANMA DERECELERİ Uğur ZÜLKADİR 1,2 Özcan

Detaylı

(Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds) Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

(Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds) Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: KİLİS, NORDUZ VE HONAMLI KEÇİLERİNDE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2011, 51 (2) 81-92 KİLİS, NORDUZ VE HONAMLI KEÇİLERİNDE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER* (Some morphological traits

Detaylı

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):29-37 Geliş Tarihi: 30.10.2000 Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini İ. Keskin S. Boztepe Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya Bu çalışmada, Konya nın

Detaylı

FARKLI YAŞLARDA BESİYE ALINAN SİMENTAL TOSUNLARDA BESİ PERFORMANSI VE OPTİMUM KESİM AĞIRLIKLARI

FARKLI YAŞLARDA BESİYE ALINAN SİMENTAL TOSUNLARDA BESİ PERFORMANSI VE OPTİMUM KESİM AĞIRLIKLARI FARKLI YAŞLARDA BESİYE ALINAN SİMENTAL TOSUNLARDA BESİ PERFORMANSI VE OPTİMUM KESİM AĞIRLIKLARI ( Fattenning performance and optimum slaughter weights of Simmental bulls in different starting ages ) Mustafa

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Hayvansal Üretim 48(2): 1-6, 2007 Araştırma Makalesi Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Mürsel Özdoğan Adnan Menderes

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1997 Lisans Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr. 2000-2005 Doktora İstanbul

Detaylı

Hayvansal Üretim 49(2): 1-6, 2008 Araştırma Makalesi

Hayvansal Üretim 49(2): 1-6, 2008 Araştırma Makalesi Hayvansal Üretim 49(2): 1-6, 2008 Araştırma Makalesi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ile Bunun Bazı Üreme ve Süt Verim Özellikleri

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 67-72, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut

Detaylı

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Bu yetiştirme şeklinde mevsim ve meraların uygun olduğu dönemlerde hayvanlar günün belli bir kısmında meralardan yararlanır. Diğer zamanlarında ise konsantre yem ağırlıklı

Detaylı

Kıl Keçisi Erkek Oğlaklarında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri Okan Atay, Özdal Gökdal, Vadullah Eren Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu Özet: Bu araştırma, yaklaşık 3 aylık yaşta 60 gün

Detaylı

(A Research on the Effects of Only Barley Ration Added Urea As A Protein Source on the Fattening Performance of Lambs).

(A Research on the Effects of Only Barley Ration Added Urea As A Protein Source on the Fattening Performance of Lambs). TEK YEM ARPA RASYONUNA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK ÜRE KATILMASININ KUZULARDA BESİ Lalahan PERFORMANSINA Hay. Araşt. Enst. ETKİLERİ Derg. 1998, ÜZERİNDE 38 (1) 4148 BİR ARAŞTIRMA TEK YEM ARPA RASYONUNA PROTEİN

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10): 1243-1249, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Çevrimiçi baskı, ISSN: 2148-127X www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Türkiye

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Vet J (2015) 8(2):11-17 DOI: 10.5578/kvj.9804 Submittion:11.05.2015 Accepted: 11.06.2015 Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ Afyonkarahisar İlinde Yetiştirilen

Detaylı

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 125-131, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10 Ruminantlar için Hidrolize Maya Daha hızlı rumen gelişimi Gelişmiş rumen fermentasyonu Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji Bağışıklık sisteminin uyarılması Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

Türkgeldi Tipi İkiz Kuzuların Besi Gücü, Kesim ve Karkas Özellikleri

Türkgeldi Tipi İkiz Kuzuların Besi Gücü, Kesim ve Karkas Özellikleri Hayvansal Üretim 45(2): 33-38, 2004 Araştırma Makalesi Türkgeldi Tipi İkiz Kuzuların Besi Gücü, Kesim ve Karkas Özellikleri Ertan Köycü*, Muhittin Özder Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F 1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması

Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F 1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması YYÜ VET FAK DERG (2007), 18(1):29-36 ORİJİNAL MAKALE Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F 1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması Fuat ODABAŞIOĞLU

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):81-88 ISSN 1018-8851 Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Erdal YAYLAK 1 Alper ÖNENÇ 2 Turgay TAŞKIN 3 Yusuf KONCA

Detaylı

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti: Erzurum İli Hınıs İlçesi Örneği

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti: Erzurum İli Hınıs İlçesi Örneği Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 24 32, 16 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Sağlığı,

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri *

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri * YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 163-167 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri

Detaylı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2.1.3. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI : Bursa Bölgesindeki Holstein İneklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi : - İşbirliği Yapan Kuruluş(lar) : - : Nurten GALİP*,

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

BUZAĞILARDA KOLOSTRUM İÇİRME DÖNEMİNİN UZATILMASININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

BUZAĞILARDA KOLOSTRUM İÇİRME DÖNEMİNİN UZATILMASININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* BUZAĞILARDA KOLOSTRUM İÇİRME DÖNEMİNİN UZATILMASININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* The Effects Of Longterm Colostrum Feeding On Dairy Calf Performances Bilal Habeş DOĞAN Zootekni anabilim Dalı Serap

Detaylı

ARAŞTIRMA. Holştayn İneklerde Laktasyon Süt Verimini Tahmin Eden En İyi Doğrusal Regresyon Modelinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Holştayn İneklerde Laktasyon Süt Verimini Tahmin Eden En İyi Doğrusal Regresyon Modelinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (3): 129-134 http://www.fusabil.org Durhasan MUNDAN 1 Osman KARABULUT 1 Önder SEHAR 2 1 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa,

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Asiye İLHAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Zeynep DEMİR 1, Zinet TURHAN 1, Burçin

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Buzağı ve Süt Üretimi

Buzağı ve Süt Üretimi BUZAĞI BÜYÜTME VE BARINDIRMA 1 Prof. Dr. Numan AKMAN Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN 2 A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Buzağı ve Süt Üretimi Bir dişi sığırın süt üretimine başlaması için gereken biyolojik

Detaylı

Sarıkamış Yöresinde Yetiştirici Bilgilerine Dayanarak Büyükbaş Hayvan Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi*

Sarıkamış Yöresinde Yetiştirici Bilgilerine Dayanarak Büyükbaş Hayvan Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 165-170 Araştırma Makalesi/Research Article DOI:10.17094/avbd.70566 Sarıkamış Yöresinde Yetiştirici Bilgilerine Dayanarak Büyükbaş Hayvan Beslenme Durumunun

Detaylı

Rasyona Probiyotik Enzim Kombinasyonu İlavesinin İsviçre Esmeri Irkı Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yemden Yararlanma ve Sağlık Üzerine Etkileri 1

Rasyona Probiyotik Enzim Kombinasyonu İlavesinin İsviçre Esmeri Irkı Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yemden Yararlanma ve Sağlık Üzerine Etkileri 1 Hayvansal Üretim 50(2): 22-28, 2009 Araştırma Makalesi Rasyona Probiyotik Enzim Kombinasyonu İlavesinin İsviçre Esmeri Irkı Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yemden Yararlanma ve Sağlık Üzerine Etkileri

Detaylı

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri )

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri ) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):95-101 ISSN 1018-8851 Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri ) Mustafa KAYMAKÇI 2, Nedim KOŞUM 3, Turgay TAŞKIN

Detaylı