T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLANI MART 2015 Hazırlayan: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER MADDE KONU SAYFA NO 1 Amaç ve kapsam 2 2 Dayanak 2 3 Tanımlar Nüsha sayısı 3 5 Belgenin şekli özellikleri 3 6 Yazı tipi ve harf büyüklüğü 3 7 Yazı alanı 4 8 Başlık 4 9 Sayı 4 10 Tarih 5 11 Konu 5 12 Muhatap (Gönderilen makam) İlgi Metin İmza Ek Dağıtım Olur (Onay) Paraf Koordinasyon İletişim bilgileri Gizlilik dereceli belgeler Süreli yazışmalar Sayfa numarası Üstveri elemanları Belgenin çoğaltılması Belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması Belgenin iade edilmesi Görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre Tekit Yazısı Aslına uygun yazılmayan belgeler Düzeltme yazısı Yürürlükten Kaldırılan mevzuat ve atıflar Yürürlük Yürütme 19

3 ÖRNEKLER: Örnek- 1: Resmi Yazışmalarda Sayfa Yapısı 20 Örnek- 2: Birden Fazla sayfalı belge örneği Örnek- 3a: Evrak Kayıt Kaşesi (elektronik ortam) 23 Örnek- 3b: Evrak Kayıt Kaşesi (Fiziksel ortam) 24 Örnek- 4. Faks gönderme belgesi 25 Örnek- 5: Kontrollü Evrak Senedi 26 Örnek-6: sayı bölümüne ait örnek 27 EKLER Ek-1. Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS) Ek-2. Yazıların Dağıtım Planı BÖLÜM STANDART DOSYA PLANI BAŞLIK KONU SAYFA NO N O 1 Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma Standart Dosya Planı Açıklama ve Kurallar Standart Dosya Planı Konu Grupları 70 4 Genel İşler (Ortak Alanlar İçin) Ana Hizmet Birimleri Danışma, Denetim ve Destek Hizmeti Birimleri Uluslararası Ülke Kodları ve İl Trafik Kodları Dosya ve Klasör Etiketi

4 1. BÖLÜM RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT Sayfa 1 / 135

5 RESMİ YAZIŞMALARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Talimatın amacı; Kurum merkez ve taşra teşkilatlarında el yazısı ile atılan ıslak imza ile fiziksel ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve resmî bilgi, belge veya doküman alışverişinin alışverişini sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Dayanak Madde 2- Bu Talimat, tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Talimatın uygulamasında; a) Aidiyet (ait olma) zinciri: Belgenin üretiminden tasfiyesine kadar olan yaşam sürecini, b) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da üretilmiş; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil ederek ıslak imzayla ya da güvenli elektronik imzayla imzalanmış her türlü kayıtlı bilgiyi, c) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Başbakanlık tarafından yürütülen Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) nde yer alan ve idarelerin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki birimlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımladığı alt sistemi, ç) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan her türlü bilgiyi, d) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): Kurumumuz faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üst veri, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi, e) Elektronik İmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, f) Elektronik Onay: Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine geçecek kaydın elektronik ortamda alınmasını, g) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde bilgi, belge veya dokümanların hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını, ğ) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun şekilde elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kurumlar ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini, h) Elektronik şifreleme sertifikası: Elektronik Belgelerin şifrelenmesi amacıyla yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından idareler için üretilen sertifikayı, ı) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları, i) e-yazışma Teknik Rehberi: Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalar kapsamında oluşturulan belgelerin yapısı, formatı, imzalama ve şifreleme mekanizmaları gibi teknik hususları tanımlayan ve Başbakanlığın uygun görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Rehberi, j) Fiziksel ortam: Kağıt ortamında yapılan işlemleri k) Form: Biçimli belgeyi l) Format: Elektronik dosya türlerini, m) Günlük rapor (log): Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) de yapılan ekleme, değiştirme, silme, arama, görüntüleme, gönderme ve alma gibi işlemlerin hangi EBYS elemanı üzerinde ve kimin tarafından gerçekleştirildiği tarih ve zaman bilgisini ihtiva eden kayıtları, n) Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracıyla oluşturulan, nitelikli elektronik Sayfa 2 / 135

6 sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, o) İdare: Kamu Kurum ve kuruluşları, ö) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını, p) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri, r) İmza sahibi: Fiziksel ortamda üretilen belgeyi imzalayan veya elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza aracını kullanan gerçek kişiyi, s) Resmi yazışma: Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile veya gerçek veya tüzel kişilerle iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci, ş) Standart dosya planı (SPD): Kurumsal faaliyetlerin işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Başbakanlık tarafından yayımlanan sınıflama semasını, t) Üstveri (Metadata): Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri, u) Üst yazı: Belgenin, varsa ek listesi ve dağıtım listesi dahil, ek hariç kısmını, ü) Yetkili makam: Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirme hususunda yürütme ve karar verme yetkisine sahip görevlileri, v) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri Nüsha sayısı: Madde 4- (1) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler bir nüshası hazırlayan birimde kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir Belgenin şeklî özellikleri: Madde 5- (1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. (2) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. (3) Üst yazılarda kağıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için kağıdın her iki yüzü de kullanılabilir Yazı tipi ve harf büyüklüğü: Madde 6- (1) Kurumumuz merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamda hazırlanan belgelerde Times New Roman veya Arial yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır. Ancak, gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinde 8 puntoya kadar düşürülebilir. Farklı form veya formatlarda üretilen rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir. (2) Metin içerisinde yer alan alıntılar tırnak içerisinde ve eğik (italik) yazılabilir. Sayfa 3 / 135

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Belgenin Bölümleri Yazı alanı: Madde 7- (1) Belgenin yazı alanı; sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. (2) Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz. Başlık: Madde 8- (1) Başlık (antet) belgeyi gönderen idarenin adının bildirildiği bölümdür. (2) Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra T.C. kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Ancak, bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra T.C. kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı, büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılabilir. (3) Bölge Müdürlüklerinde hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır. (4) Başlığın yazımında Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) te yer alan başlık kayıtları yer alır Örnek- 1 Merkez: T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Örnek- 2 Merkez: T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örnek 3- Taşra: T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Örnek - Taşra: T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kalecik Yurt Müdürlüğü Sayı: Madde 9- (1) Belgelerde sayı bulunması zorunludur. Sayı: sırasıyla; Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi ( - ) konulur. (2) Sayı: yan başlığı, Başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgede hem birim evrak bölümü hem de genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası bulunması halinde araya eğik çizgi ( / ) konulur. Bu belgeler için belge kayıt numarası olarak genel evrak kayıt numarası dikkate alınır. Örnek-1: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından çıkan bir yazı(islak İmza) için; Sayı: /21755 Sayfa 4 / 135

8 (3) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerin kayıt numarası başına E ibaresi konularak yazılır. Örnek-2: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından çıkan bir yazı için; Sayı: E.4752 Tarih: Madde 10- (1) Tarih; fiziksel ortamda belgeye sayı ilgili birimden verildiği zamanı belirtir. (2) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tutanak, rapor, tebliğ tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir. (3) Tarih; gün, ay ve yıl olarak yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir. (Örnek: , ), Ay adları, harfle de yazılabilir.(örnek:15 Ocak 2015, 10 ŞUBAT 2015) (4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerde tarih bilgisine belge üst verisinde ve belge üzerinde yer verilir. Belge üzerinde bulunan güvenli elektronik imzaların uzun vadeli doğrulamaya imkan verecek nitelikte olması ve bu imzalarda zaman damgası bulunması zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı zamanı gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır. Konu: Madde 11- (1) Konu yan başlığı, Sayı yan başlığının bir alt satırına yazılır. Belgenin konusu, yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaksızın yazılır. Konu bir satırı geçerse ikinci satıra Konu yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır. Örnek: Sayı: /21755 Konu: Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı Muhatap (Gönderilen Makam): Madde 12- (1) Muhatap; belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre iki - dört satır boşluk bırakılarak ve sayfa ortalanarak yazılır. (2) Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle yazılır. Muhatap idarenin adının yazıldığı DETSİS te yer alan kayıtlar esas alınır. İhtiyaç duyulması halinde muhataba ilişkin alt birim bilgileri parantez içerisinde ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Genel Müdür Yardımcısına muhatap belgelerde önce GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA ibaresi yazılır, bir alt satırda ise parantez içinde Sayın ibaresinden sonra ilgili Genel Müdür Yardımcısının adı ilk harf büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır. (3) Kurum dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Adres bilgisi, uzun olması halinde birden fazla satıra yazılabilir. Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne Sayın kelimesinden sonra muhatabın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, soyadı ise büyük harflerle yazılır. (4) Bağlı, ilgili veya ilişkili kurumlara gönderilecek belgeler doğrudan o kuruma gönderilebilir. Ancak, ilgili bakan yardımcısının ya da bakanlığın bilgi sahibi olmasının gerekli görüldüğü durumlarda belge, bakan yardımcısı ya da bakanlık aracılığıyla gönderilir. (5) Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne DAĞITIM YERLERİNE ibaresi yazılabilir. Sayfa 5 / 135

9 Örnek: A- BAŞBAKANLIĞA B- BAŞBAKANLIĞA (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA Ç- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) D- GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA (Sayın Adı SOYADI) E- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ANTALYA F- YURT MÜDÜRLÜĞÜNE SİNOP G- VAN VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) I- YURTDIŞI VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: Balgat ANKARA İ- Sayın Pof. Dr. Burak TOPRAK Selanik Cad. No: 19/ Yenişehir /ANKARA H- Sayın Ahmet YILMAZ Söğütözu Mah Sokak No: Balgat- Çankaya/ANKARA İlgi: Madde 13- (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür. (2) İlgi yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. (3) Sayı, Konu ve İlgi yan başlık ibarelerinden sonra kullanılan iki nokta : işareti aynı hizada yazılır. (4) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, İlgi kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. (5) İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihli olandan başlanarak tarih sırasına göre sıralanır. Sıralamada, Türk alfabesinde yer alan bütün küçük harfler, kendilerinden sonra kapama parantez işareti ) konularak kullanılır. Örnek: İlgi : a) b).. c) Sayfa 6 / 135

10 (6) İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idarenin adı ile belgenin tarih ve sayısı belirtilir. Ancak ilgi tutulan belge, muhatap idarenin daha önce gönderdiği bir belge veya muhatap idareye daha önce gönderilen bir belge olması durumunda idare adı belirtilmez. Örnek: İlgi: a) Maliye Bakanlığının tarihli ve /281 sayılı yazısı. b) tarihli ve /263 sayılı yazımız. c) tarihli ve /9804 sayılı yazı. ç) Başbakanlığın tarihli ve referans no.lu faks ı. d) Başbakanlık (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün) tarihli ve /02084 sayılı Genelgesi. e) tarihli ve /2802 sayılı yazımız. f) tarihli ve /1891 sayılı yazınız. g) tarihli ve /2908 sayılı yazımız. ğ) tarihli ve /1375 sayılı yazınız. (7) İlgide tarihli ve..sayılı ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur. (8) İlgide belirtilen belge gerçek kişiden geliyorsa ilgi bölümü ın.. tarihli başvurusu biçiminde yazılır. Örnek: a) Ahmet YILMAZ ın tarihsiz dilekçesi. b) Ahmet YILMAZ ın tarihli dilekçesi. Metin: Madde 14- (1) Metin İlgi ile imza arasındaki kısımdır. (2) İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa belgenin muhatabı ile metin başlangıcı arasında iki satır boşluk bulunur. (3) Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır. (4) Paragrafa 1.25 cm içerisinden başlanır ve metin iki yana hizalanır. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmaz. İhtiyaç duyulması halinde paragraflar harf veya rakam ile sıralanabilir. (5) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir. (6) Metin içinde geçen sayılar rakamla veya yazı ile yazılabilir. Gerekli görülmesi halinde rakam yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de gösterilebilir. (7) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konulur ( Örnek: 1.453; ; ). Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır (Örnek: 15,22). (8) Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır. Belge içerisinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği durumda ise parantez içinde anlamı belirtilir. Ancak muhatabı yabancı ülke, uluslararası veya uluslar üstü kuruluş olan resmi yazışmalarda yabancı dil kullanılabilir. Bu durumda, belge varsa uluslararası yazışma usullerine göre oluşturulabilir. Ayrıca yabancı dille yazılan belgenin el yazısıyla atılan imzalı ya da güvenli elektronik imzalı Türkçe karşılığı da oluşturulur ve idarede kalan nüshasına eklenerek saklanır. (9) Metin içerisinde kısaltma kullanılacak ise ifadenin kullanıldığı yerde açık biçimi, sonra parantez içinde kısaltma yazılır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) (10) Metnin son bölümünde ise; Sayfa 7 / 135

11 (a) Yazışma yapan makamlar arasında hiyerarşi yönünden, alt makamlara Rica ederim üst ve aynı düzeydeki makamlara Arz ederim, ibaresiyle bitirilir. (b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda Arz ve rica ederim, ibaresiyle bitirilir. (c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda Saygılarımla, İyi dileklerimle, Bilgilerinize sunulur ibareleriyle bitirilir. İmza: Madde 15- (1) Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır. Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli elektronik imzası ile imzalar. (2) Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır. Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfler büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilir. (3) Belgeyi, imzalayacak olan makam, belgeyi hazırlayan idarenin imza yetkileri yönergesi ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir. (4) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı gösteren Genel Müdür a., Bölge Müdürü a., Daire Başkanı a., Yurt Müdürü a. biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. İdare birimleri arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin unvanı kullanılmaz. (5) Belge vekaleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, vekalet olunan makam Genel Müdür V., Bölge Müdür V., Daire Başkanı V., Yurt Müdür V. biçiminde ikinci satıra yazılır. Örnek:1 Örnek:2 Örnek:3 İmza İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Genel Müdür V. Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı (6) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda en üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Örnek: 4 İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Örnek: 5 İmza İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Kredi Dairesi Başkanı (7) Fiziksel ortamda rapor alan ya da benzeri bir belgenin hazırlanması halinde belgenin son sayfası imza sahipleri tarafından imzalanır. Son sayfadan önceki sayfalar ise imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır ya da paraflanır. Gerekli görülmesi halinde sayfalar ayrıca en az bir kişisel mühürle veya idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır. (8) Üst yazıya ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan ve bir üst madde de belirtilenler haricindeki ekler, imza sahibi ya da imza sahiplerinden en az biri tarafından imzalanır ya da Sayfa 8 / 135

12 paraflanır veyahut paraf zincirinde yer alanların en az biri tarafından paraflanır. Gerekli görülmesi halinde ekler ayrıca idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır. (9) Fiziksel ortamda hazırlanan dağıtımlı belgelerde nüshaların her biri ilgili makam tarafından imzalanabileceği gibi, imzalanan bir nüsha 26 ncı maddedeki usule göre çoğaltılarak muhataplara gönderilebilir. EK: Madde 16- (1) Belgede ek olması halinde Ek başlığı imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgenin sadece bir eki durumunda Ek: başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. (Örnek-1) Belgede birden fazla ek varsa Ek: başlığın altına ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. (Örnek-2, 3) Eklerin sayfa yapısı parantez içerisinde belirtilir. Birden fazla ek olması durumunda eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ üst köşesinde belirtilir. (2) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada EK LİSTESİ başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir. (Örnek-4) (3) Belge eklerin muhataba gönderilmediği durumlarda, Ek konulmadı ya da Ek-1 konulmadı ifadesi yazılır. (4) Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilmeyen veya alınmayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak gönderilebilir veya alınabilir. Söz konusu nedenlerle alınan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirmek şartıyla üst yazıdan ayrı olarak muhafaza edilebilir. Örnek-1: Ek: Belge Örneği (5 sayfa) Örnek-2: Ek: 1- Rapor (2 sayfa) 2 - CD (1 adet) Örnek-3: Ek: 1- İlgi (a) Yazı Sureti (2 sayfa) 2- İlgi (b) Yazı Sureti (5 sayfa) Örnek-4: T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı EK LİSTESİ 1- İlgi (a) Yazı Sureti (2 sayfa) 2- İlgi (b) Yazı Sureti (5 sayfa) 3- İlgi (c) Yazı Sureti (3 sayfa) 4- Yurtkur Stratejik Planı (1 adet) 5-Yurtkur 2014 Yılı Faaliyet Raporu (1 adet) 6- Yurtkur 2014 Yılı Performans Programı (1 adet) Dağıtım Sayfa 9 / 135

13 Madde 17- (1) Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım bölümüne yer verilir. Dağıtım başlığı, ek varsa Ek: ten sonra, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Örnek: Dağıtım: Gençlik Ve Spor Bakanlığına Maliye Bakanlığına Kalkınma Bakanlığına (2) Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar Gereği kısmına, belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise Bilgi kısmına yazılır. Gereği kısmı dağıtım başlığının altına, Bilgi kısmı ise Gereği kısmı ile aynı satıra yazı alanının ortasına doğru yazılır. Bilgi kısmı yoksa, Muhatap adları doğrudan Dağıtım başlığının altına yazılır. Örnek: Dağıtım: Gereği: (B) Planı Bilgi: Genel Müdür Yardımcıları (3) Dağıtımlı belgeler dağıtım bölümünde belirtilen muhataplara gönderilir. Dağıtım bölümü yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa bir sayfada DAĞITIM LİSTESİ başlığı altında yazılır ve üst yazıya eklenir. DAĞITIM LİSTESİ Örneği: Sayı: /1375 Konu: Resmi Yazışma Kuralları Talimatı DAĞITIM YERLERİNE. Ek: Resmi Yazışma Kuralları Talimatı (30 sayfa) İmza Adı SOYADI Strateji Geliştirme Daire Başkanı DAĞITIM: Gereği: (D) Planı Bilgi: Genel Müdür Yardımcıları Not: Yurt Müdürlüklerine dağıtım bölge Müdürlüklerince yapılacaktır V.H.K.İ : Adı SOYADI (Paraf) Şef : Adı SOYADI (Paraf) Şube Müdürü : Adı SOYADI(Paraf) Belge eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda Ek konulmadı ya da Ek- 1 konulmadı, bazı eklerin konulması durumunda ise, Ek-2 konuldu ifadesi yazılır. Örnek: Sayfa 10 / 135

14 Dağıtım: Başbakanlığa Gençlik ve Spor Bakanlığına ( Ek-1 konulmadı ) Maliye Bakanlığına Kalkınma Bakanlığına ( Ek konulmadı ) Ulaştırma Bakanlığına ( Ek-2 konuldu ) ( B) Plânına göre dağıtımı yapılacak bir belge Şube Müdürlüğü ( Büro ) gönderilmeyecekse (B) Plânı (1 hariç), Aynı belgenin İstanbul ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi gerekiyorsa; Örnek: Dağıtım: (B) Plânı (1 hariç), İstanbul Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Bölge Müdürlüğü şeklinde belirtilir. Dağıtımlı belgelerde birim adlarını yazmak yerine numaralandırılmış olan yazıların dağıtım plânı uygulanır. (A) Plânı: Bölge Müdürlüklerine, (B) Plânı: Kurum Merkez Birimlerine, (C) Plânı: Bölge Müdürlükleri ve Merkez Birimlerine, (D) Plânı: Merkez ve Taşra Birimlerinin hepsine gönderilecek yazılar için kullanılır. Olur (Onay): Madde 18- (1) Makam oluru alınan belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru alınan makam ıslak imza ile yada güvenli elektronik imza ile imzalanır. (2) Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle OLUR yazılır. OLUR ibaresinden sonra tarih ve imza için uygun boş satır bırakılarak imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük soyadı büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. (Örnek:1) (3) Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka makamlar varsa bunlar Uygun görüşle arz ederim ifadesiyle olura katılabilir. Bu ifade teklif eden birim yetkilisinin imza bölümü ile OLUR ibaresinin bulunduğu bölüm arasına uygun boşluk bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak şekilde yazılır.(örnek:2, 3) OLUR ÖRNEĞİ-1 Sayfa 11 / 135

15 Sayı: /1375 Konu: Standart Dosya Planı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA. İmza Adı SOYADI Strateji Geliştirme Daire Başkanı OLUR İmza Adı SOYADI Genel Müdür V.H.K.İ : Adı SOYADI (Paraf) Şef : Adı SOYADI (Paraf) Şube Müdürü: Adı SOYADI(Paraf) Koordinasyon: Genel Müdür Yardımcısı: Adı SOYADI (Paraf) Sayfa 12 / 135

16 ARA KADEMELERİ İÇEREN OLUR ÖRNEĞİ-2 Sayı: /1375 Konu: Standart Dosya Planı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA. İmza Adı SOYADI Kredi Dairesi Başkanı Uygun görüşle arz ederim İmza Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı OLUR İmza Adı SOYADI Genel Müdür V.H.K.İ: : Adı SOYADI(Paraf) Şef : Adı SOYADI(Paraf) Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf Sayfa 13 / 135

17 BAKAN İMZALI OLUR ÖRNEĞİ-3 Sayı: /1375 Konu: Standart Dosya Planı BAKANLIK MAKAMINA. İmza Adı SOYADI Genel Müdür Uygun görüşle arz ederim İmza Adı SOYADI Müsteşar Yardımcısı Uygun görüşle arz ederim İmza Adı SOYADI Müsteşar OLUR İmza Adı SOYADI Bakan Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf) Genel Müdür Yardımcısı : Adı SOYADI (Paraf) Paraf Sayfa 14 / 135

18 Madde 19- (1) Fiziksel ortamda kullanılan paraf kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır. Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve solunda yer alır. (2) Belgenin paraf bölümü; tarih, unvan, ad, soyadı belirtilir. (3) Elektronik ortamda üretilen belgelerde paraf güvenli elektronik imza ile atılır. Ancak parafı alınacak personelin güvenli elektronik imzasının bulunmaması ya da ilgili idare tarafından güvenli elektronik imza ile paraf atılmasına gerek görülmemesi halinde ilgilinin parafı yerine elektronik onayı alınır. Bu onaylar EBYS nin günlük (log) raporlarında kayıt altına alınır. Günlük raporlar, zaman damgasıyla damgalanır ve ilgili mevzuatta belirtilen saklama planları çerçevesinde imha edilir. Ancak günlük raporların saklama süresi ilişkili olduğu elektronik belgelerin saklama süresinden daha kısa olamaz. Örnek: V.H.K.İ. : Adı SOYADI (Paraf) Şef : Adı SOYADI (Paraf) Araştırmacı : Adı SOYADI (Paraf) Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) Örnek: Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf) Genel Müdür Yardımcısı : Adı SOYADI (Paraf) Örnek: Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf) Genel Müdür Yardımcısı : Adı SOYADI (Paraf) Genel Müdür : Adı SOYADI (Paraf) Müsteşar Yardımcısı : Adı SOYADI (Paraf) Müsteşar : Adı SOYADI (Paraf) Koordinasyon: Madde 20- (1) Kurum içerisinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve makama sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak Koordinasyon: yazılır ve iş birliğine dahil olan ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir Örnek: V.H.K.İ : Adı SOYADI(Paraf) Şef : Adı SOYADI(Paraf) Şube Müdürü : Adı SOYADI(Paraf) Koordinasyon: Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf) Hukuk Müşaviri : Adı SOYADI (Paraf) İletişim bilgileri: Madde 21- (1) İletişim bilgileri, belgeyi gönderen kurumun adresi, posta kodu, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, ile bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek şekilde sayfa sonuna yazılır ve çizgi ile ayrılır. Örnek: Söğütözü Mah.2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA-ANKARA Bilgi için: Adı Soyadı Telefon No:(0312) Faks No: (0312) Unvan e-posta İnternet Adresi: Telefon No: (0312) Sayfa 15 / 135

19 Gizlilik dereceli belgeler: Madde22- (1) Gizlilik dereceli belgelerin üretilmesi, kaydedilmesi, saklanması, gönderilmesi, alınması ve diğer işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygulanır. Süreli yazışmalar: Madde 23- (1) Süreli resmi yazışmalarda ACELE ya da GÜNLÜDÜR ibaresine yer verilir. GÜNLÜDÜR ibaresi taşıyan belgelerde cevap verilmesi gereken süre ya da tarih metin içinde belirtilir. (2) ACELE ibaresi taşıyan belgeye derhal ve süratle, GÜNLÜDÜR ibaresi taşıyan belgeye belgede belirtilen süre içinde cevap verilir. (3) Süreli belgelerde ACELE veya GÜNLÜDÜR ibaresi yazı alanının sağ üst köşesine kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde ACELE veya GÜNLÜDÜR ibaresi sadece belge üst verisinde yer verilir. Birden fazla sayfalı belgelerde ACELE veya GÜNLÜDÜR ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir. Sayfa numarası Madde 24- (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. Sayfa numarası iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde belirtilir. Örnek: 1/9, 7/7, 5/35 Üstveri elemanları: Madde 25- (1) Güvenli elektronik imza kullanılarak hazırlanan belgeler ile için ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun üstveri elemanları kullanılır. (2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanan elektronik belgelerin kurumlar arasında resmi yazışma kapsamında iletilmesi halinde e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan üstveri elemanları kullanılır. (3) İlgili mevzuatta belirtilen üstveri elemanlarına ilave olarak üstveri elemanı kullanılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Belgenin Çoğaltılması, Gönderilmesi, Alınması ve İade Edilmesi Belgenin Çoğaltılması: Madde 26- (1) Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması halinde, örneğin uygun bir yerine ASLI GİBİDİR ibaresi konulur ve kurumca yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyad, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge asıl belge gibi kabul edilir. (2) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç duyulması halinde bu işlem sadece kurumca yetkilendirilmiş görevli tarafından gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALADIR ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır. (3) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen unsurlara çıktı üzerinde yer verilememesi durumunda, çıktı üzerinde yer almayan unsurlara belgenin üstveri çıktısında yer verilir. Hem belge çıktısında hem de üstveri çıktısında tarih ve sayı bilgilerine yer verilerek bu çıktıların birbiriyle ilişkilendirilmesi sağlanır. Söz konusu ilişkilendirmenin sağlanması amacıyla çıktılar üzerine herhangi bir ibarenin yazılması veya konulması durumunda yapılan ekleme idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından paraflanır. Çıktı, idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı ve unvanı belirtilmek suretiyle görevli tarafından imzalanır (4) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi, gönderilmesi ve dosyalanarak saklanması esastır. Bu belgeler, zorunlu olmadıkça ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imzalanmaz ve fiziksel ortamda saklanmaz. Sayfa 16 / 135

20 Belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması: Madde 27- (1) Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması halinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması halinde adres bilgisi zarfın ortasına yazılır. Varsa süre ve kişiye özel bilgisi ( ACELE, GÜNLÜDÜR, KİŞİYE ÖZEL), kişiye özel bilgisi üstte olmak üzere, zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. (2) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel ortamda gönderilmesi esastır. Ancak bu belgeler gerekli güvenlik tedbirleri alınması şartıyla güvenli Elektronik imza imzalanarak elektronik ortamda da gönderilebilir. (3) Kurumumuza fiziksel ortamda gelen belge idare tarafından teslim alınır ve alındığı tarih ile belgeye ait üst veriler kaydedilir. Gerekli görülmesi halinde güvenli elektronik imza ile gelen belge çıktı alınarak da işleme konulur. (4) Kurumumuza, fiziksel ortamda alınan belgeler için gelen evrak kaydında kullanacakları kaşede en az (Örnek-3a,3b) de belirtilen unsurlara yer verirler. Kaşe üst yazının ilk sayfasının arka yüzüne basılır. (5) Kuruma gelen belgelerle ilgili havale, talimat ve benzeri işlemler, üst yazının ilk sayfasının ön veya arka yüzüne kaşe basılarak belge üzerinde gösterilebilir. Bu kaşenin şekli ilgili birimler tarafından belirlenir. (6) KİŞİYE ÖZEL ibaresi taşıyan zarf veya belgeler açılmadan ilgiliye teslim edilmek üzere alınır. KİŞİYE ÖZEL ibaresi taşıyan belge üzerinde ancak ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz. (7) Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerde arz ederim. Şeklinde bitirilmemesi veya rica ederim. İbaresiyle ya da başka ibarelerle bitirilmesi dilekçenin işleme alınmasına engel değildir. Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması: Madde 28- (1) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge elektronik ortamda muhataplara iletilir. Güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra elektronik olarak iletilmeyen belge 26 ncı maddede düzenlenen usule göre çıktı alınarak gönderilir. (2) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla da iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma işlemine ilişkin kayıt tutulur. (3) Kurumlar arasında resmi yazışma kapsamında iletilecek elektronik belgelerin oluşturulmasında e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uyulması zorunludur. Kurum, resmi yazışma kapsamında kendisine iletilen ve e-yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulmuş belgeleri işleme koymakla yükümlüdür. (4) Kurum, başka bir idareden kendisine resmi yazışma kapsamında iletilen ve e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, kendisine iletilen belgeyi reddeden idare, gönderen idareye bu durumu sebepleriyle birlikte belgenin kendisine ulaştığı tarihi takip eden ikinci işgününün sonuna kadar bildirir. (5) Resmi yazışma kapsamında kurum dışına gönderilen gizlilik derecesi taşımayan güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgeler de gerekli hallerde elektronik olarak şifrelenir. Elektronik belgelerin şifrelenmesi işlemi e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde yapılır. Kullanılacak şifreleme sertifikaları yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilir. (6) e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasına uygun şekilde kendilerine şifreli belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için elektronik şifreleme sertifikası temin eder. Kurumlar için oluşturulan elektronik şifreleme sertifikaları DETSİS üzerinden paylaşılır. Kurumlar, elektronik şifreleme sahip olması şartıyla diğer idarelerden resmi yazışma kapsamında kendilerine gönderilen ve e-yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde şifrelenmiş belgeleri kabul etmekle yükümlüdür. Kurumlar, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmak koşuluyla, e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasından farklı şifreleme mekanizmaları kullanılabilir. (7) Kurumumuz, e-yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde şifrelenerek kendisine gönderilen resmi yazışma kapsamındaki bir belgenin şifresini açamazsa veya belgenin şifresini Sayfa 17 / 135

21 açmakla birlikte belge içeriğinin e-yazışma Teknik Rehberinde şifreleme mekanizması için tanımlanan özellikleri taşıyamadığını belirlerse, bu belgeyi reddeder ve durumu şifreli belgenin kendisine ulaştığı günü takip eden ikinci işgününün sonuna kadar, kendisine iletilen şifreli belgeyi tanımlayan bilgilerle birlikte, belgeyi gönderen kuruma bildirir ve hem bu bildirimi hem de kendisine iletilen şifreli belgeyi kayıt altına alır. Kurumun bildirimde bulunmaması halinde kendisine gönderilen şifreli belgeyi açılmış, içeriğine erişilmiş ve belgenin e-yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulduğunu kabul edilmiş sayılır. (8) Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır. Ancak, idareler arasında güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemleri, taraflarca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde ve kayıt altına alınmak kaydıyla başka bir iletim mekanizmasıyla da yapılabilir. (9) EBYS kurulmamış olan idarelere gönderilen güvenli elektronik imzalı belgelerin alınmasında sekizinci fıkra hükmü esas alınır. Bu belgeler muhatap idare tarafından imza doğrulaması yapıldıktan sonra 26 ncı maddede düzenlenen usule göre çıktısı alınarak işleme konulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Belgenin iade edilmesi: Madde 29- (1) Kurumumuza muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir. Ancak, asıl muhatabın açıkça belli olması durumunda, gerektiğinde belgenin bir sureti alınarak, aslı gereği için ilgili muhataba gönderilir ve belgeyi gönderene de bilgi verilir. (2) Kurumumuza muhatabı olmadığı halde güvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda bir belge gelmesi durumunda, belgenin muhatabı olunmadığı bilgisi ve söz konusu belgeye ilişkin tanımlayıcı bilgiler gönderene elektronik ortamda iletilir. Bu durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza edilir. Görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre: Madde 30- (1) Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. Kurum, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç beş iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yerine getirir. Talebin ulaştığı tarih, fiziki ortamda gelen talepler için ilgili yazının idarenin genel evrak kayıtlarına girdiği zamanı; Elektronik ortamda gelen talepler için ise talep yazısının EBYS giriş kaydının yapıldığı zamanı ifade eder. (2) Kurumumuz, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini bildirmek kaydıyla on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir. Tekit yazısı: Madde 31 (1) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba tekit yazısı yazılabilir. Tekit yazısı örneği: Sayfa 18 / 135

22 Sayı : /1375 Konu : Tekit Yazısı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ADANA İlgi: tarihli ve /186 sayılı yazımız. İlgi yazımızın beş gün içinde cevap verilmesi hususunda gereğini tekiden rica ederim. İmza Adı SOYADI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.H.K.İ : Adı SOYADI (Paraf) Şef : Adı SOYADI (Paraf) Şube Müdürü: Adı SOYADI (Paraf) Uygun yazılmayan belgeler: Madde 32- (1) Bu Talimata uygun olarak yazılmayan belgelere verilecek cevabi yazılarda, bu Talimatın ilgili maddeleri belirtilmek suretiyle muhatap uyarılabilir. Söz konusu durumun devam etmesi halinde, süreli belgeler hariç müteakip belgeler gerekçesi belirtilerek iade edilebilir. Düzenleme yetkisi: Madde 33 (1) Kurumlar resmi yazışmalarla ilgili olarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla ek düzenleme yapabilir. (2) Bu Talimatın uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulamaya yönelik esasları belirlemeye Genel Müdürlük (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar: Madde 34 (1) tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Talimat yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Diğer Talimatta Mülga olan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında ki Talimata yapılan atıflar bu Talimata yapılmış sayılır. Yürürlük: Madde 35- (1) Bu Talimat yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 36 (1) Bu Talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür. METİN (SAYFA) ÖRNEĞİ (Örnek -1) Sayfa 19 / 135

23 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sayı: Konu: ( iki satır aralığı) ACELE (İki-dört satır aralığı) MALİYE BAKANLIĞINA (İki satır aralığı) İlgi: a) b) (Bir) satır aralığı) (Metin. (İki-dört satır aralığı) (Uygun satır aralığı) İmza Adı ve Soyadı Genel Müdür Ek: 1-Yazı örneği (2 sayfa) 2-Yönetmelik (35 sayfa) (Uygun satır aralığı) DAĞITIM: Gereği: (B) Planı Bilgi: Genel Müdür Yardımcıları V.H.K.İ : Adı SOYADI (Paraf) Şef : Adı SOYADI (Paraf) Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf) Söğütözü Mah.2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA-ANKARA Bilgi için: Adı Soyadı Telefon No:(0312) Faks No: (0312) Unvan e-posta İnternet Adresi: Telefon No: (0312) BİRDEN FAZLA SAYFALI BELGE ÖRNEĞİ (Örnek -2) Sayfa 20 / 135

24 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sayı: Konu: GÜNLÜDÜR MALİYE BAKANLIĞINA İlgi: a). b) Sayfa 21 / 135

25 (İki-dört satır aralığı) İmza Adı ve Soyadı Genel Müdür Ek: 1-Yazı Örneği (2 sayfa) 2-Yönetmelik (35 sayfa) V.H.K.İ : Adı SOYADI (Paraf) Şef : Adı SOYADI (Paraf) Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf) Söğütözü Mah.2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA-ANKARA Bilgi için: Adı Soyadı Telefon No:(0312) Faks No: (0312) Unvan e-posta İnternet Adresi: Telefon No: (0312) GENEL EVRAK KAYIT KAŞESİ ( Elektronik Ortamda Gelenler için) (Örnek- 3a) Sayfa 22 / 135

26 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜELÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAYIT SAYISI BELGENİN KAYIT TARİHİ KAYIT SAATİ HAVALE EDİLECEK YER KAYIT KAŞESİ ÖRNEĞİ ( Genel Evrak Vasıtasıyla Gelen) (Örnek- 3b) Sayfa 23 / 135

27 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Gereği Bilgi ŞUBE MÜDÜRÜ UZMAN ARAŞTIRMACI İSTATİSTİKÇİ ŞEF EKLER KAYIT TARİH: SAAT: SAYI: T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Sayfa 24 / 135

28 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü FAKS GÖNDERME BELGESİ ÖRNEĞİ T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü GÖNDEREN FAKS NO: TARİH TELEFON NO: SAYFA ADEDİ GÖNDEREN FAKS NO: TARİH TELEFON NO: SAYFA ADEDİ KİMDEN KİME KONU: Faks ı Gönderen: Faksla Gönderilmesi Uygundur. İmza İmza Birim Amiri Gizlilik dereceli husus ihtiva eden fakslara bu sınıfa giren evraka ait Prosedür uygulanır. Şayet bu faksın bütün sayfalarını alamadıysanız yukarıda belirtilen telefon numarasını arayınız Sayfa 25 / 135

29 T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü KONTROLLÜ (GİZLİ) EVRAK SENEDİ ÖRNEĞİ GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN Sıra No: Belgenin konusu (Tarih ve Sayısı) Kopya Adedi Kopya No: Ekler Dili SENEDİ İADE EDENİN: Adı Soyadı: Görevi: İmzası: Tarih: Saat: SAYI BÖLÜMÜNE AİT ÖRNEK: Sayfa 26 / 135

30 a) Sayı: / b) Sayı: E.4752 AÇILIMI 1- Devlet Teşkilatı Numarası 2- Konu Kod Numarası 3. Evrak Kayıt Numarası : Devlet Teşkilatı Numarası ( DETSİS) 010 : Mevzuat İşleri 06 : Genelgeler 105/ : Birim Evrak Numarası /2175 : Genel Evrak Numarası GENEL MÜGÜRLÜK MERKEZBİRİMLER VE TAŞRA BİRİMLERİ Sayfa 27 / 135

31 BİRİM ADI DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI ( DETSİS) FORMATI EK- 1 DETSİS NUMARASI YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO) GENEL MÜDÜRLÜK KOMİSYONLARI KURULLAR YÖNETİM KURULU GENEL KURUL KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAKİBAT) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ARŞİV) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TESİSLER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETMELER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ İŞLERİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARI) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜTÇE VE PERFORMANS) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE KESİN HESAP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İÇ KONTROL) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOORDİNASYON VE DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ATAMA VE KADRO) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZLÜK VE DİSİPLİN) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHAKKUK VE İZİN İŞLERİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PLANLAMA VE KOORDİNASYON) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ EĞİTSEL FAALİYETLER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( AR-GE ) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DONATIM VE AMBARLAMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HABERLEŞME) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (GENEL HİZMETLER) SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ DAİRE TABİPLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ Sayfa 28 / 135

32 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YURT DIŞI) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BURS-KREDİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SİSTEM VE DESTEK HİZMETLERİ ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KREDİ VE YURT BİLİŞİM HİZMETLERİ ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE VE UYGULAMALARI) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İNŞAAT) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EMLAK) ŞUBE MÜDÜRÜĞÜ (YATIRIM VE PROJE) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ Sayfa 29 / 135

33 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR ANTAKYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HATAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE ERTUĞRULGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERDEMLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SÜMER ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN YENİŞEHİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FEVZİ ÇAKMAK KIZYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİLİFKE-TAŞUCU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEZİTLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ (KAPALI) MERSİN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ (KAPALI) MERSİN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAYFUR SÖKMEN KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 30 / 135

34 ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR KURULUŞ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KESKİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞERİFE BACI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEBECİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEBECİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HALİDE EDİP ADIVAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NENEHATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TUNA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ (KAPALI) YENİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİN BANGUOĞLU ERKEKYURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİKİMEVİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUT NEDİM ZAPÇI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI ÖMER SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZÜBEYDE HANIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEŞTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE KIZILIRMAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI EYMİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇUBUK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KALECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU HÜMA HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLICA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI BAYRAM-I VELİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 31 / 135

35 ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR ANTALYA AKDENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA MURAD HÜDAVENDİGAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANAVGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALVAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKİKARAAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ (KAPALII) ISPARTA-ATABEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜTÇÜLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR GÖLHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 32 / 135

36 BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR KOCAELİ-ZEKİYE GÜNDOĞDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ABANT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU GÖLKÖY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU KÖROĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ YAVUZ SELİM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE AVNİ AKYOL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE KONURALP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEBZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUDURNU HACI MEHMET ASTARCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA İL ÖZEL İDARESİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA HENDEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMÜRSEL GAZANFER BİLGE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA SERDİVAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE KAYNAŞLI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 33 / 135

37 BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR BALIKESİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ULUDAĞ YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GELİBOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DURSUNBEY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEMLİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİGA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ORHANGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA EMİR SULTAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA TERMAL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 34 / 135

38 DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR AYDIN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN ADNANMENDERES KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ PAMUKKALE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA MİLLİ PİYANGO KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE SITKI- MEFARET KOÇMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOÇARLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ İSABEYLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BULDAN ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SULTANHİSAR CEVDET İNCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEKİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KUŞADASI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YENİPAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTACA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAVAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 35 / 135

39 DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ ŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR BİNGÖL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZİYA GÖKALP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SELAHATTİN EYYUBİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 36 / 135

40 EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR EDİRNE SELİMİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALKARA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAVSA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ LÜLEBURGAZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAYRABOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE UZUNKÖPRÜ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 37 / 135

41 ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR AĞRI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARS HASAN HARAKANİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PALANDÖKEN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OLTU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEMALİYE OSMAN NURİ AKIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TERCAN M. REFİK ŞİMŞEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AŞKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEMAH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSPİR VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PASİNLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ REFAHİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN OTLUKBELİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM NENE HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ALVARLI EFE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM İBRAHİM HAKKI ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI AHMED-İ HANİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAFKAS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YAKUTİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 38 /

42 ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR AFYONKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TINAZTEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇİĞİLTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DUMLUPINAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA YESEVİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ZAFERTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİMAV YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PAZARYERİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EMİRDAĞ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞAPHANE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLVADİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİNAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SANDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA-GEDİZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAYAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EMİRDAĞ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞUHUT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 39 / 135

43 GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR KAHRAMANMARAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELBİSTAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA HARRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİZİP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖKSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP NİLÜFER KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP ŞAHİNBEY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ AFŞAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 40 / 135

44 İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR HÜDAVENDİGAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKKADIN H.MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VEZNECİLER KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNEKAPI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMBERLİTAŞ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATİH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇEKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATAŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ VALİ MUAMMER GÜLER KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜD ŞİŞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ABDİ İPEKÇİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYRANTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATİH SULTAN MEHMET YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLUHİSARI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALTUNİZADE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FLORYA BEŞYOL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 41 / 135

45 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLERİ İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR MANİSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MURADİYE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İNCİRALTI ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TURGUTLU SEDAT ÖZCAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ URLA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ H. AHMET TATARİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCA HOCA AHMET YESEVİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZÜBEYDE HANIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EGE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SALİHLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇİĞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA GÖRDES YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİEMİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BARBAROS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA YUNUS EMRE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HASAN FERDİ TURGUTLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 42 / 135

46 KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR KAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜN ENVER BOSTANCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVANOS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR KERVANSARAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR AHİEVRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS HATİCE TÜL KÜBRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS 4 EYLÜL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞMADENİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ESENTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ GEVHER NESİBE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ ERCİYES ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ MELİKGAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUCUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZARA HATİCE SEFER DURSUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SUŞEHRİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÜRGÜP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS SALTUKBEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ-I VELİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 43 / 135

47 KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR ERMENEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY CEMALEDDİN AKSARAY-İ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYDİŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇUMRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KADINHANI FAİK ALİ-FATMA SÜNDÜZ İÇİL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEYŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA SELÇUK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEVLANA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ALAADDİN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERAM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR MUSTAFA-SUNA ÖZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞEMS-İ TEBRİZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN PİRİ REİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ILGIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CİHANBEYLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HADİM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 44 / 135

48 MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR ADIYAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ FIRAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BATTALGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HACI HAFİZE ÖZAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ YURDU MÜDÜRÜLÜĞÜ BESNİ SERVET-MEHMET ERDEMOĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHTA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA ARAPGİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HARPUT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAZAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HEKİMHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEYDAĞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 45 / 135

49 SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR AMASYA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA YEŞİL IRMAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM AKŞEMSETTİN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM HİTİT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İLKADIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATAKUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT GAZİOSMANPAŞA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT İBN-İ KEMAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TURHAL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZİLE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AYANCIK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİKSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇARÇAMBA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERBAA KIZ YURDU MÜDÜELÜĞÜ TERME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERZİFON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAFRA MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN TURGUT ÖZAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 46 / 135

50 TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR ARTVİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ÇORUH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN SAHİL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİKDÜZÜ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORDU LEBİBE-ERGİN KARLIBEL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ RİZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ RİZE YEŞİLÇAY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON NİZAMİYE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAABAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÜNYE T. Y. S. D. GÖNÜL GÜVEN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OF YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EYNESİL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALUÇRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SÜRMENE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MESUDİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBİNKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MAÇKA ŞÜKRÜ KARADENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOMRA KANUNİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEREPAZARI KAPTAN ARİF BAYRAKTAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE TORUL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEEVİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HOPA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAP AZİZ HÜSEYİN BABA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 47 / 135

51 VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR BİTLİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ADİLCEVAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VAN MELİKŞAH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEVAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TATVAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÖZALP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALAZGİRT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AHLAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ MÜŞTAK BABA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 48 / 135

52 ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR ESKİPAZAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK KARAELMAS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK BAHATTİN GAZİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK TAŞKENT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEVREK SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ EREĞLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYCUMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALAPLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN ÇEŞMİ-İ CİHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KIBRISTA BULUNAN YURTLAR LEFKE BÜLENT ECEVİT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİMAGUSA NECMETTİN ERBAKAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 49 / 135

53 SIRA NO YAZILARIN DAĞITIM PLANI B İ R İ M L E R A PLANI B PLANI C PLANI 1 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO) X X X 2 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 3 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 4 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI X X X 5 HUHUK MÜŞAVİRLİĞİ X X X 6 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI X X X 7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI X X X 8 İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 9 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 10 İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X Ek-2 D PLANI 11 MUHASEBE VE MALÎ İŞLER DAİRESİ X X X BAŞKANLIĞI 12 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 13 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 14 İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 01 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü X Fevzi Çakmak Kız Yurdu Müdürlüğü X Sümer Erkek Yurdu Müdürlüğü X Adana Erkek Yurdu Müdürlüğü X Niğde Ertuğrulgazi Yurdu Müdürlüğü X Mersin Erkek Yurdu Müdürlüğü (KAPALI) X Antakya Yurdu Müdürlüğü X İskenderun Yurdu Müdürlüğü X Osmaniye Yurdu Müdürlüğü X Ceyhan Yurdu Müdürlüğü X Silifke-Taşucu Yurdu Müdürlüğü X Bor Yurdu Müdürlüğü X Niğde Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü X Tarsus Yurdu Müdürlüğü X İçel Kız Yurdu Müdürlüğü X Mezitli Erkek Yurdu Müdürlüğü (KAPALI) X Erdemli Yurdu Müdürlüğü X Hatay Yurdu Müdürlüğü X Mersin Yenişehir Erkek Yurdu Müdürlüğü X Mersin Kız Yurdu Müdürlüğü X Tayfur Sökmen Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü X 06 ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Sayfa 50 / 135

54 06.10 Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Başkent Erkek Yurdu Müdürlüğü X Cebeci Erkek Yurdu Müdürlüğü X Yunus Emre Erkek Yurdu Müdürlüğü X Cebeci Kız Yurdu Müdürlüğü X Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü X Gazi Kız Yurdu Müdürlüğü X Halide Edip Adıvar Kız Yurdu Müdürlüğü X Güvenlik Kız Yurdu Müdürlüğü X Mehmet Akif Ersoy Kız Yurdu Müdürlüğü X Nenehatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Seyran Kız Yurdu Müdürlüğü X Şerife Bacı Kız Yurdu Müdürlüğü X Tuna Kız Yurdu Müdürlüğü (KAPALI) X Yenişehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Zübeyde Hanım Kız Yurdu Müdürlüğü X Tahsin Banguoğlu Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kocatepe Erkek Yurdu Müdürlüğü X Dikimevi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Beştepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Mahmut Nedim Zapçı Kız Yurdu Müdürlüğü X Gölbaşı Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gölbaşı Eymir Kız Yurdu Müdürlüğü X Bağlıca Yurdu Müdürlüğü X Hacı Bayram-ı Veli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kalecik Yurdu Müdürlüğü X Kastamonu Yurdu Müdürlüğü X Kırıkkale Yurdu Müdürlüğü X Keskin Yurdu Müdürlüğü X Şereflikoçhisar Yurdu Müdürlüğü X Çankırı Yurdu Müdürlüğü X Polatlı Yurdu Müdürlüğü X Kırıkkale Kızılırmak Kız Yurdu Müdürlüğü X Çubuk Yurdu Müdürlüğü X Kastamonu Hüma Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü X 07 ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Akdeniz Yurdu Müdürlüğü X Elmalılı M. Hamdi Yazır Erkek Yurdu Müdürlüğü X Isparta Murad Hüdavendigar Yurdu Müdürlüğü X Burdur Yurdu Müdürlüğü X Eğirdir Yurdu Müdürlüğü X Atabey Yurdu Müdürlüğü X Yalvaç Yurdu Müdürlüğü X Şarkikaraağaç Yurdu Müdürlüğü (KAPALI) X Sayfa 51 / 135

55 07.56 Bucak Yurdu Müdürlüğü X Manavgat Yurdu Müdürlüğü X Sütçüler Yurdu Müdürlüğü X Alanya Yurdu Müdürlüğü X Gölhisar Yurdu Müdürlüğü X 14 BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Bolu Abant Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bolu Gölköy Kız Yurdu Müdürlüğü X Bolu Köroğlu Yurdu Müdürlüğü X Akçakoca Erkek Yurdu Müdürlüğü X Düzce Avni Akyol Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gerede Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Hendek Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Yavuz Selim Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Zekiye Gündoğdu Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Kız Yurdu Müdürlüğü X Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Müdürlüğü X Kandıra İl Özel İdaresi Yurdu Müdürlüğü X Mudurnu Hacı Mehmet Astarcı Yurdu Müdürlüğü X Gebze Yurdu Müdürlüğü X Düzce Konuralp Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Serdivan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Düzce Kaynaşlı Kız Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Yurdu Müdürlüğü X 16 BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Uludağ Yurdu Müdürlüğü X Orhangazi Yurdu Müdürlüğü X Emir Sultan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Çanakkale Yurdu Müdürlüğü X Balıkesir Yurdu Müdürlüğü X Havran Erkek Yurdu Müdürlüğü X Biga Yurdu Müdürlüğü X Bandırma Yurdu Müdürlüğü X Yalova Yurdu Müdürlüğü X Gelibolu Yurdu Müdürlüğü X Dursunbey Kız Yurdu Müdürlüğü X Gemlik Yurdu Müdürlüğü X Çanakkale Kız Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 52 / 135

56 16.60 Yalova Termal Erkek Yurdu Müdürlüğü X 20 DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Pamukkale Yurdu Müdürlüğü X Denizli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Uşak Kız Yurdu Müdürlüğü X Nazilli Yurdu Müdürlüğü X Muğla Erkek Yurdu Müdürlüğü X Aydın Erkek Yurdu Müdürlüğü X Yenipazar Kız Yurdu Müdürlüğü X Muğla Millî Piyango Kız Yurdu Müdürlüğü X Ortaca Yurdu Müdürlüğü X Bekilli Yurdu Müdürlüğü X Fethiye Sıtkı-Mefaret KOÇMAN Yurdu Müdürlüğü X Koçarlı Yurdu Müdürlüğü X Kuşadası Yurdu Müdürlüğü X Honaz Yurdu Müdürlüğü X Sultanhisar Cevdet İNCİ Yurdu Müdürlüğü X Nazilli İsabeyli Yurdu Müdürlüğü X Aydın Adnan Menderes Kız Yurdu Müdürlüğü X Buldan Yurdu Müdürlüğü X Uşak Erkek Yurdu Müdürlüğü X Tavas Yurdu Müdürlüğü X 21 DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Ziya Gökalp Kız Yurdu Müdürlüğü X Mehmet Akif Ersoy Erkek Yurdu Müdürlüğü X Selehattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü X Batman Yurdu Müdürlüğü X Bingöl Yurdu Müdürlüğü X Mardin Yurdu Müdürlüğü X Siirt Erkek Yurdu Müdürlüğü X Siirt Kız Yurdu Müdürlüğü X Batman Kız Yurdu Müdürlüğü X 22 EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Sayfa 53 / 135

57 22.10 Selimiye Yurdu Müdürlüğü X Edirne Kız Yurdu Müdürlüğü X Kırklareli Yurdu Müdürlüğü X Tekirdağ Yurdu Müdürlüğü X Keşan Yurdu Müdürlüğü X Çorlu Kız Yurdu Müdürlüğü X Malkara Yurdu Müdürlüğü X Çerkezköy Yurdu Müdürlüğü X Hayrabolu Yurdu Müdürlüğü X Şarköy Yurdu Müdürlüğü X Havsa Kız Yurdu Müdürlüğü X Lüleburgaz Kız Yurdu Müdürlüğü X Uzunköprü Kız Yurdu Müdürlüğü X Çorlu Erkek Yurdu Müdürlüğü X 25 ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Palandöken Erkek Yurdu Müdürlüğü X Aziziye Kız Yurdu Müdürlüğü (Kapandı) X Erzurum Kız Yurdu Müdürlüğü X Kazım Karabekir Yurdu Müdürlüğü X Erzurum Nene Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Erzurum Alvarlı Efe Kız Yurdu Müdürlüğü X Erzurum İbrahim Hakkı Erkek Yurdu Müdürlüğü X Yakutiye Yurdu Müdürlüğü X Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bayburt Yurdu Müdürlüğü X Erzincan Kız Yurdu Müdürlüğü X Kars Hasan Harakani Erkek Yurdu Müdürlüğü X Oltu Yurdu Müdürlüğü X Aşkale Yurdu Müdürlüğü X Pasinler Yurdu Müdürlüğü X Iğdır Yurdu Müdürlüğü X Tercan M. Refik ŞİMŞEK Yurdu Müdürlüğü X Kemaliye Osman Nuri AKIN Yurdu Müdürlüğü X Refahiye Sos.Yar. Day. Vakfı Yurdu Müdürlüğü X İspir Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu Müdürlüğü X Ardahan Yurdu Müdürlüğü X Kemah Yurdu Müdürlüğü X Kars Kız Yurdu Müdürlüğü X Erzincan Mengücek Gazi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Erzincan Otlukbeli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kafkas Kız Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 54 / 135

58 26 ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Cumhuriyet Erkek Yurdu Müdürlüğü X Dumlupınar Kız Yurdu Müdürlüğü X Yunus Emre Erkek Yurdu Müdürlüğü X Eskişehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Bolvadin Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Yurdu Müdürlüğü X Bilecik Yurdu Müdürlüğü X Kütahya Yesevi Yurdu Müdürlüğü X Şaphane Yurdu Müdürlüğü X Gediz Kız Yurdu Müdürlüğü X Sandıklı Yurdu Müdürlüğü X Emirdağ Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kütahya Zafertepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Simav Yurdu Müdürlüğü X Pazaryeri Yurdu Müdürlüğü X Dinar Yurdu Müdürlüğü X Bayat Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Çiğiltepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Eskişehir Sivrihisar Erkek Yurdu Müdürlüğü X Emirdağ Kız Yurdu Müdürlüğü X Şuhut Yurdu Müdürlüğü X 27 GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Gaziantep Şahinbey Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gaziantep Nilüfer Kız Yurdu Müdürlüğü X Gazikent Yurdu Müdürlüğü X Kahramanmaraş Yurdu Müdürlüğü X Kahramanmaraş İstiklal Kız Yurdu Müdürlüğü X Şanlıurfa Yurdu Müdürlüğü X Kilis Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 55 / 135

59 27.54 Şanlıurfa Harran Kız Yurdu Müdürlüğü X Elbistan Yurdu Müdürlüğü X Afşin Kız Yurdu Müdürlüğü X Göksun Kız Yurdu Müdürlüğü X Nizip Yurdu Müdürlüğü X Kilis Kız Yurdu Müdürlüğü X Kahramanmaraş Afşar Yurdu Müdürlüğü X 34 İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Abdi İpekçi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atatürk Yurdu Müdürlüğü X Altunizade Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bahçeköy Yurdu Müdürlüğü X Edirnekapı Kız Yurdu Müdürlüğü X Şişli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kadırga Erkek Yurdu Müdürlüğü X Anadolu Hisarı Kız Yurdu Müdürlüğü X Çemberlitaş Kız Yurdu Müdürlüğü X Fatih Kız Yurdu Müdürlüğü X Hüdavendigar Kız Yurdu Müdürlüğü X Niğde Kız Yurdu Müdürlüğü X Vezneciler Kız Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Erkek Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Akkadın H. Mustafa TARMAN Kız Yurdu Müdürlüğü X Ataşehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Seyrantepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Çağlayan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Merkez Kız Yurdu Müdürlüğü X Fatih Sultan Mehmet Yurdu Müdürlüğü X Florya Beşyol Kız Yurdu Müdürlüğü X Vilayetler Hizmet Birliği Vali Muammer Güler Kız Yurdu X Müdürlüğü Esenyurt Erkek Yurdu Müdürlüğü X 35 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Ahmet Tatari Erkek Yurdu Müdürlüğü X Zubeyde Hanım Kız Yurdu Müdürlüğü X Atatürk İnciraltı Erkek Yurdu Müdürlüğü X Buca Hoca Ahmet Yesevi Kız Yurdu Müdürlüğü X Bornova Kız Yurdu Müdürlüğü X Buca Kız Yurdu Müdürlüğü X Ege Kız Yurdu Müdürlüğü X Çiğli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gazi Emir Kız Yurdu Müdürlüğü X İzmir Kız Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 56 / 135

60 35.20 İzmir Çiğli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Barbaros Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bornova Erkek Yurdu Müdürlüğü X Akhisar Yurdu Müdürlüğü X Alaşehir Yurdu Müdürlüğü X Demirci Yurdu Müdürlüğü X Manisa Yurdu Müdürlüğü X Çeşme Yurdu Müdürlüğü X Urla Yurdu Müdürlüğü X Turgutlu Sedat Özcan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Manisa Muradiye Kız Yurdu Müdürlüğü X Salihli Kız Yurdu Müdürlüğü X Köprübaşı Kız Yurdu Müdürlüğü X Kırkağaç Yurdu Müdürlüğü X Manisa Gördes Yurdu Müdürlüğü X Manisa Yunus Emre Yurdu Müdürlüğü X Hasan Ferdi Turgutlu Yurdu Müdürlüğü X 38 KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Erciyes Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kayseri Gevher Nesibe Kız Yurdu Müdürlüğü X Melikgazi Kız Yurdu Müdürlüğü X Nevşehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Yurdu Müdürlüğü X Yozgat Yurdu Müdürlüğü X Sivas Hatice Tül Kübra Yurdu Müdürlüğü X Zara Hatice Sefer Dursun Yurdu Müdürlüğü X Kaman Yurdu Müdürlüğü X Mucur Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Kervansaray Yurdu Müdürlüğü X Gürün Enver BOSTANCI Yurdu Müdürlüğü X Yıldızeli Yurdu Müdürlüğü X Develi Yurdu Müdürlüğü X Suşehri Yurdu Müdürlüğü X Sivas 4 Eylül Kız Yurdu Müdürlüğü X Yozgat Esentepe Yurdu Müdürlüğü X Akdağmadeni Yurdu Müdürlüğü X Avanos Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Ahi Evran Kız Yurdu Müdürlüğü X Ürgüp Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 57 / 135

61 38.68 Sivas Saltukbey Yurdu Müdürlüğü X Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Erkek Yurdu Müdürlüğü X 42 KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Selçuk Erkek Yurdu Müdürlüğü X Mevlana Kız Yurdu Müdürlüğü X Alaaddin Erkek Yurdu Müdürlüğü X Meram Kız Yurdu Müdürlüğü X Cumhuriyet Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya-Kimya Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya Şemş-i TEBRİZİ Kız Yurdu müdürlüğü X Aksaray Kız Yurdu Müdürlüğü X Çumra Yurdu Müdürlüğü X Karaman Kız Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Erkek Yurdu Müdürlüğü X Akşehir Yurdu Müdürlüğü X Seydişehir Yurdu Müdürlüğü X Ortaköy Yurdu Müdürlüğü X Ereğli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kadınhanı Faik Ali-Fatma Sündüz İÇİL Yurdu Müdürlüğü X Beyşehir Yurdu Müdürlüğü X Bozkır Y.Ö.K.Y.K. Mustafa-Suna ÖZ Yurdu Müdürlüğü X Ermenek Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurdu Müdürlüğü X Ereğli Kız Yurdu Müdürlüğü X Karaman Piri Reis Erkek Yurdu Müdürlüğü X Ilgın Yurdu Müdürlüğü X Cihanbeyli Yurdu Müdürlüğü X Hadim Yurdu Müdürlüğü X 44 MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Battalgazi Yurdu Müdürlüğü X Malatya Kız Yurdu Müdürlüğü X Hacı Hafize Özal Kız Yurdu Müdürlüğü X Beydağı Kız Yurdu Müdürlüğü X Arapgir Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 58 / 135

62 44.51 Adıyaman Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Erkek Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Fırat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Besni Servi-Mehmet Erdemoğlu Yurdu Müdürlüğü X Tunceli Yurdu Müdürlüğü X Kahta Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Harput Kız Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Hazar Yurdu Müdürlüğü X Malatya Hekimhan Yurdu Müdürlüğü X 55 SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X İlkadım Kız Yurdu Müdürlüğü X Karadeniz Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atakum Kız Yurdu Müdürlüğü X Samsun Kız Yurdu Müdürlüğü X Turgut Özal Kız Yurdu Müdürlüğü X Bafra Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü X Sinop Yurdu Müdürlüğü X Çorum Akşemsettin Erkek Yurdu Müdürlüğü X Amasya Erkek Yurdu Müdürlüğü X Tokat Gaziosmanpaşa Yurdu Müdürlüğü X Zile Yurdu Müdürlüğü X Erbaa Kız Yurdu Müdürlüğü X Niksar Yurdu Müdürlüğü X Turhal Yurdu Müdürlüğü X Merzifon Kız Yurdu Müdürlüğü X Terme Yurdu Müdürlüğü X Amasya Yeşilırmak Kız Yurdu Müdürlüğü X 5.62 Çarşamba Yurdu Müdürlüğü X Tokat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Tokat İbn-i Kemal Kız Yurdu Müdürlüğü X Ayancık Yurdu Müdürlüğü X Çorum Hitit Kız Yurdu Müdürlüğü X 61 TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Trabzon Nizamiye Erkek Yurdu Müdürlüğü X Yomra Kanuni Kız Yurdu Müdürlüğü X Doğu Karadeniz Kız Yurdu Müdürlüğü X Akçaabat Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 59 / 135

63 61.51 Artvin Yurdu Müdürlüğü X Giresun Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gümüşhane Kız Yurdu Müdürlüğü X Ordu Yurdu Müdürlüğü X Rize Yurdu Müdürlüğü X Sürmene Yurdu Müdürlüğü X Çayeli A.Mesut YILMAZ Yurdu Müdürlüğü X Ünye TYSD Gönül GÜVEN Kız Yurdu Müdürlüğü X Şebinkarahisar Yurdu Müdürlüğü X Fındıklı Yurdu Müdürlüğü X Rize Yeşilçay ErkekYurdu Müdürlüğü X Tirebolu Erkek Yurdu Müdürlüğü X Fatsa Yurdu Müdürlüğü X Giresun Sahil Kız Yurdu Müdürlüğü X Mesudiye Yurdu Müdürlüğü X Aluçra Yurdu Müdürlüğü X Beşikdüzü Yurdu Müdürlüğü X Of Yurdu Müdürlüğü X Maçka Şükrü Karadeniz Yurdu Müdürlüğü X Pazar Yurdu Müdürlüğü X Eynesil Yurdu Müdürlüğü X Ordu Lebibe-Ergin KARLIBEL Yurdu Müdürlüğü X Artvin Çoruh Yurdu Müdürlüğü X Derepazarı Kaptan Arif Bayraktar Yurdu Müdürlüğü X Gümüşhane Torul Yurdu Müdürlüğü X Ahmet Ziyaüddin Gümüşhaneevi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Hopa Yurdu Müdürlüğü X Keşap Aziz Hüseyin Baba Yurdu Müdürlüğü X 65 VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Melikşah Kız Yurdu Müdürlüğü X Van Erkek Yurdu Müdürlüğü X Tatvan Yurdu Müdürlüğü X Ahlat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bitlis Erkek Yurdu Müdürlüğü X Muş Yurdu Müdürlüğü X Hakkari Yurdu Müdürlüğü X Özalp Kız Yurdu Müdürlüğü X Erciş Yurdu Müdürlüğü X Şırnak Yurdu Müdürlüğü X Malazgirt Yurdu Müdürlüğü X Adilcevaz Yurdu Müdürlüğü X Gevaş Yurdu Müdürlüğü X Muş Müştak Baba Yurdu Müdürlüğü X Sayfa 60 / 135

64 67 ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Zonguldak Yurdu Erkek Müdürlüğü X Zonguldak Karaelmas Kız Yurdu Müdürlüğü X Bartın Yurdu Müdürlüğü X Safranbolu Yurdu Müdürlüğü (Kapandı) X Karabük Kız Yurdu Müdürlüğü X Çaycuma Yurdu Müdürlüğü X Devrek Sos. Yar. ve Day. Vakfı Kız Yurdu Müdürlüğü X Karadeniz Ereğli Yurdu Müdürlüğü X Karabük Bahattin Gazi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Eskipazar Yurdu Müdürlüğü X Karabük Taşkent Kız Yurdu Müdürlüğü X Alaplı Yurdu Müdürlüğü X Bartın Çeşm-i Cihan Yurdu Müdürlüğü X YURT DIŞI YURT MÜDÜRLÜKLERİ A B C B İ R İ M L E R PLANI PLANI PLANI 1 Lefke Bülent Ecevit Yurdu Müdürlüğü X 2 Gazi Magusa Necmettin Erbakan Yurdu Müdürlüğü X SIRA NO D PLANI Sayfa 61 / 135

65 2. BÖLÜM STANDART DOSYA PLÂNI DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE STANDARTLAŞMA Sayfa 62 / 135

66 Kamu kurum ve kuruluşlarının hedefi, üstlenmiş oldukları görev ve fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirecek verimli bir çalışma düzenini oluşturmak ve bu sayede başarılı olmaktır. Bunun sağlanabilmesi etkili bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Etkili bir yönetimin sağlanabilmesinde ise, evrak, dosya ve arşiv gibi hizmetler en önemli unsurları oluşturmaktadır. Gerek etkili bir yönetim için ihtiyaç duyulan bilginin zamanında temini, gerekse toplumun bilgi edinme hakkı doğrultusunda talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeye anında erişimi ve paylaşımı; bilginin kayıtlı bulunduğu ortamların teşekkülü safhasında disiplin altına alınması ile mümkündür. Bu ise, kuralları önceden belirlenmiş bir dosyalama sisteminin uygulanması ile sağlanabilecektir. Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş; dosyalama işlemlerinde birimler tamamen bağımsız bırakılmıştır. Birimlerin birbirlerinden habersiz dosyalama yapmaları ise, kurum içinde birlikteliği ortadan kaldırdığı gibi bilgi ve belgeye erişimi adeta imkânsız hâle getirmiştir. Dosyalama sistemlerinde standartlaşma, kurum içinde birlikteliğin sağlanmasına imkân vereceği gibi bunun tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması, ülke çapında etkili ve verimli bir haberleşme sisteminin kurulmasına zemin oluşturacaktır. Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile; Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurum ve kuruluşlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. Kurumların yazışma ve dosyalama işlemlerinin standartlaşması, arşivlerde toplanan belgelerin düzenini de olumlu yönde etkileyecek, belgelerin arşivlerde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve hizmete sunulmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir. STANDART DOSYA PLANI AÇIKLAMA VE KURALLAR Revizyon Tarihi 2009 Revizyon No 1 Sayfa 63 / 135

67 Sayfa 6 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.). Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, ve sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır. Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için sayısal aralığı kullanılmıştır. Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına rağmen veya sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana hizmet faaliyetleri için hazırlanan Planlarda ( sayısal aralığında) yer verilmemiş; bu faaliyet konuları için veya sayısal aralığının kullanımı önerilmiştir. Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir. Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır. Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin; Sayfa 64 / 135

68 Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu 805 Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Saklama Süreli Dosya Planı Kodlama İşlemleri Arşiv Yönetimi Devir-Teslim İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Ayıklama ve İmha Uygunluk Görüşü Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri İnceleme ve Denetleme Arşivlerden Yararlanma 805 Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise, alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir. Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek; Sayı : /3473 İdari Birim Kimlik Kodu Dosya No Kayıt No Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir. Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı; veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile, yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da sağlanmış olacaktır. DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait alanların Sayfa 65 / 135

69 sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemelidir. Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya açabileceklerini unutmamalıdır. Dosya Planlarının ve sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin sayısal aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içerdiği unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır. Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması gerektiği düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım, aynı mahiyetteki tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının tespitinde, kurum içi veya kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları belirleyici olmamalıdır. Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde Personel işleri ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda 900 Personel İşleri kodu ile açılacak bir dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. 900 Personel İşleri adlı bir dosya, sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını ifade etmektedir. Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu 9 ile biten üç karakter rakam kodla tanımlanmış Diğer adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen (faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek) yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır. Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda 99 Diğer adı ile kodlanan dosyalar ise, kendinden önceki alt konuların hiç birini ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanması için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı usulde uygulanacaktır. Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda adıyla dosya tanımlaması yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "" adıyla dosya açılabilecektir. Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere bildirilecektir. Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt ayrımları yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları kullanılacaktır. Alt ayrımların geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda alt ayrımların geneli durumundaki konular yalnızca dosya numarası olarak kullanılabilecektir. Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise, coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir. Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak kısaltmalar planın "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği durumlarda "Ek-1 Sayfa 66 / 135

70 ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya numarasına, / işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı dosyalar açılması sağlanacaktır. Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın yapılması gerektiği durumlarda, her farklı kod ; (noktalıvirgül) işareti ile birbirinden ayrılacaktır. Örnekler; /69 : Talep ve Şikayetler (Bayburt) /DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya) [54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı [2004/13]: 2004/13 no lu idari dava dosyası [C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç ın Yurt içi Görevlendirmesi [TBAG-719]: TBAG-719 no lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama) /06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgilitbag-719 no lu Tübitak Projesi Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri önlemeye yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate alınarak dosyalanacaktır. Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı konu dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili bulunduğu diğer dosyaya da konulabilecektir. Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya parçası konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili bulunduğu işlem kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı bir dosyada da takip edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile dosya açılarak, yazıların birer örneği bu dosyaya konulabilecektir. Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için Genel İşler bölümünde yer alan 020 Olurlar, onaylar kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınalma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği 020 Olurlar adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir. Sayfa 67 / 135

71 Şartnameler 020 Olurlar Bilgisayar Şartname Komisyon Kararı Olur Talep Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere sorumludur. Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman açılacaktır. Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar" adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır. Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ekler yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara gönderme yapılmalıdır. Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu", "Birim adı veya rumuzu", "Dosya numarası", "Konu adı", "yılı" ve varsa Özel Kodu gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır Ek-3. Dosya üzerinde bulunması gereken unsurların tatbikinde kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla, dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler gerekli girişimlerde bulunacaktır. Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar, dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içinde saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak "asli düzen"in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil edecektir. Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kont-rolünden geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır. Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dosyalar birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış bulunan dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme, dosyayı tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Sayfa 68 / 135

72 Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb. arşiv işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen değişiklikler yıl sonlarında yapılacaktır. Üniversite, belediye ve özel idareler, dosya planlarına yeni konuların ilavesi, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi taleplerini, belediyeler ve özel idareler için İçişleri Bakanlığına; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu kurumların dosya planlarından sorumlu birimlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi ve bu Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Kurumlar ve Kuruluşlar dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak, kullanıcıların güncel dosya planını takip etmelerini sağlayacaklardır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan "Ortak Alanlar" ve web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir. Sayfa 69 / 135

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri. İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri. İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.12.2004) [ESKİ] İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. Resmi Gazete Tarihi: 2.12.2004 No: 25658 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 4397 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKİNDA YÖNETMELİK

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKİNDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKİNDA YÖNETMELİK 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29255 Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazışma Kuralları Resmi Yazışma Kuralları KAMU HİZMET STANDARTLARI STANDART DOSYA PLANI KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM KODLARI STANDART DOSYA PLANI NEDİR? (SDP) 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Başbakanlık Devlet Arşivleri

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ YAZIŞMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUAT

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ YAZIŞMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUAT YAZIŞMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUAT Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı RG) Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL & ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. GABB Yazı İşleri Müdürü

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL & ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. GABB Yazı İşleri Müdürü RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL & ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Hazırlayan : Metin AKDENİZ GABB Yazı İşleri Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Aralık 2004 PERŞEMBE Sayı : 25658 Yönetmelikler Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

Bakanlar Kurulu nun 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı kararı ile kabul edilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bakanlar Kurulu nun 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı kararı ile kabul edilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu nun 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı kararı ile kabul edilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; el yazısıyla atılan

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Ahmet TÜRKÖZ Vali Yard. 2015

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Ahmet TÜRKÖZ Vali Yard. 2015 RESMİ YAZIŞMALAR Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Ahmet TÜRKÖZ Vali Yard. 2015 1 Yazışma işlemlerini düzenleyen mevzuat Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Detaylı

RESMİ-ADLİ YAZIŞMA USUL VE UYGULAMALARI

RESMİ-ADLİ YAZIŞMA USUL VE UYGULAMALARI RESMİ-ADLİ YAZIŞMA USUL VE UYGULAMALARI 02.02.2015 TARİH VE 29255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK GEREKÇE Hazırlanan Yönetmeliğin gerekçesi:

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI 31 MART 2015 Dayanak 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde

Detaylı

MADDE 2 -Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

MADDE 2 -Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ IŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/12/2014 No:2014/7074 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No:3056 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6321 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/12/2014 No : 2014/7074 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ANTALYA SU VE AT IKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; yazışma kurallarını

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmi Yazışma Niçin Önemlidir? Devlet yazı ile konuşur. Yazı Devletin

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KODLARIN KULLANIMI DR. SEVİL PAMUK

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KODLARIN KULLANIMI DR. SEVİL PAMUK RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KODLARIN KULLANIMI DR. SEVİL PAMUK 0 TANIMLAR Belge Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete Tarih : 02.12.2004 Resmî Gazete Sayı : 25658 Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ!

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ! RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ! HAZIRLAYAN: Erol GÜLGEN Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürü 2014 ANTALYA RESMİ YAZIŞMA KURALLARININ DAYANAĞI 02122004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 YAZIŞMA KURALLARI Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı : B.30.2.EGE.0.63.00.00- / /2010 Konu : RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI. Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI. Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik RESMİ YAZIŞMA YÖNETİMİ Kamu kurum ve kuruluşlarında Resmi Yazışmalar Başbakanlıkça hazırlanan

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

t Ahmet İstanbulYBüyükşehir Belediye Başkanı 0(,.. 10$12016 SelAMQ;r---

t Ahmet İstanbulYBüyükşehir Belediye Başkanı 0(,.. 10$12016 SelAMQ;r--- T.c. ~ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü UNESCO OUNYA MI RA S KOMI TESI 40.0turum; lst on bul, Türk iye 2016 ıstanbul Li' ii',1 n,ii

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerinin kendi aralarında

Detaylı

HOŞ GELDİNİZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12/10/2015)

HOŞ GELDİNİZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12/10/2015) HOŞ GELDİNİZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12/10/2015) GİRİŞ Geçmişten Bugüne Yazının ve Bilginin Serüveni BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri 1. Nüsha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları D O S Y A İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Sayı : 35018138-010.05- Konu : Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi /04/2015 TEBLİĞ NO 2015/04 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; 2 Aralık 2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KURALLARI VE BELGE YÖNETİMİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KURALLARI VE BELGE YÖNETİMİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KURALLARI VE BELGE YÖNETİMİ YÖNERGESİ 24.02.2014/01 gün ve sayılı YTÜ Senatosu nun 16-sıra sayılı kararı ekidir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yazışma Yönetmeliği 173 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta, iç ve dış yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerinin kendi aralarında

Detaylı

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı İdare Örneği: İlgili İdare Örneği: İlişkili İdare Örneği: Yerinden Yönetim İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İl İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İlçe

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 1/8 RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel veya elektronik ortamda

Detaylı

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Çabamız Daha Güzel Bir Batman için Mehmet ÇELİK İl Milli Eğitim Müdürü RESMİ YAZIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KİTAPÇIĞI BATMAN 2014 HAZIRLAYANLAR ŞEHMUZ ÖNLÜ ENGİN

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Remzi KUYUGÖZ İl Yazı İşleri Müdürü 2015

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Remzi KUYUGÖZ İl Yazı İşleri Müdürü 2015 RESMİ YAZIŞMALAR Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Remzi KUYUGÖZ İl Yazı İşleri Müdürü 2015 1 Yazışma işlemlerini düzenleyen mevzuat Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ)

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMĠ YAZI KAMU KURUM VE KURULUġLARININ KENDĠ ARALARINDA VEYA GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERLE ĠLETĠġĠMLERĠNĠ SAĞLAMAK

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-- Bu yönetmeliğin amaçı;resmi yazışma kurallarını belirlemek,bilgi ve belge

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 8 I. GENEL OLARAK Teknolojik gelişmelere de ayak uydurmak adına Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM / /10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM / /10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları D O S Y A İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1 T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- (1) Bu Talimatın

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Göksu - Adli Yazışmalar

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Göksu - Adli Yazışmalar Genel Haciz Yolunda Takip Talebi: Takip Talebi Takip talebi yetkili icra dairesine (veya ona gönderilmek üzere başka bir icra dairesine) sözlü veya yazılı olarak ya da UYAP üzerinden yapılır. Sözlü yapıldığı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 09.12.2010 tarih ve 2010/220 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ (22.07.2010 tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.02.2015)

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.02.2015) RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.02.2015) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi Sayfa 1 / 9 Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi 2013 Sayfa 2 / 9 Yazan(lar) : Tarih : Nuray Altunay Yazı İşleri Sorumlusu Nihal Kalaycı Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Tarih

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ Doküman No: YÖ-041; Revizyon Tarihi: 09.06.2016; Revizyon No: 00 Sayfa: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-yazışma Projesi Paket Yapısı 11/04/2011 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Paket Yapısı... 2 2.1. Paket Bileşenleri... 2 2.2. Senaryo... 6 1 1. Giriş

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge, mevzuat hükümlerine göre Üniversitenin Elektronik

Detaylı

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 26968 Resmi Gazete Tarihi 15.08.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

10.07.2013 SENATO 2013/6-XXIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

10.07.2013 SENATO 2013/6-XXIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 10.07.2013 SENATO 2013/6-XXIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 1 Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ E-YAZIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 30.03.2013 28603 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 2009,15169 Dayanak Kanununun Tarihi : 10/10/1984, No:3056 Yayımlandığı Resmi Gazete : 31/07/2009, Sayı:27305

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE (1),

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı