SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Madde 2. Kapsam Bu Yönetmelik; Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezin çalışma usul ve esaslarını, altyapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar. Madde 3. Dayanak Bu Yönetmelik; 3.1. Anayasanın 124/1 maddesi, sayılı Belediye Kanunu, sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, sayılı Karayolları Trafik Kanunu, sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun, sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu, tarih sayılı Resim Gazete de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, Konu ile ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Yönetmeliğin hükümleri Büyükşehir sınırları içerisinde altyapı yatırımı gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır. Madde 4. Tanımlar 4.1. Alt yapı :İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi projeler kapsamında yapılacak yeraltı çalışmalarına ait yol alt ve üst yapıların; yol dolgusu, alt temel, temel, asfalt kaplama, parke bordür vebenzeri tümü Taslak program :Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan program Kesin program :Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programların AYKOME tarafından birleştirilmesi Tranşe :Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını, Sayfa:1/19

2 4.5. Münferit tranşeler :Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, Aykome Şube Müdürlüğü'nün tespit ettiği programa ve verilen kazı ve çalışma iznine uygun olarak yapılan kazılar Ortak tranşeler :Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa Ortak Programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe İle ilgili bütün iş ve işlemler, bu meyanda ilk keşif, ihale dosyası hazırlanması. Kurumların hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışma izni verilmesi Galeri :Alt yapı tesislerinin yeraltında bir arada geçtiği ortak sistemi, 4.8. Yol :İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuar, trafik şeritleri ve refüjleri, 4.9. Emniyet Şeridi :Tranşe kazısı boyunca yaya ve taşıt trafiğini uyarmak maksadıyla kazı bölgesini çepeçevre saran reflektif şerittir Salt Çoğunluk :Belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğunu, AYKOME :Alt Yapı Koordinasyon Merkezini, ifade eder İlçe Belediyesi :5747 sayılı yasa ile Samsun Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde oluşturulmuş olan belediyelerdir. İKİNCİ BÖLÜM Bağlılık ve Bağlayıcılık Madde 5. Bağlılık Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi; AYKOME, Büyükşehir Belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Madde 6. Bağlayıcılık Alt yapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırımla ilgili kararlar; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki İlçe Belediyelerini ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Toplantı ve Çalışma Esasları Madde 7. Kuruluş AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; 7.1. Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, SASKİ Genel Müdürü veya Yardımcısı, Fen işleri Daire Başkanı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İçme Suyu Daire Başkanlığı, Kanalizasyon ve Atıksu Daire Başkanlığı, Aykome Şube Müdürü, UKOME Şube Müdürü, 7.2. TCK 7.Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 7.3. Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü temsilcisi, 7.4. TCDD 4.Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 7.5. Türk Telekom A.Ş. temsilcisi, 7.6. SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. temsilcisi, Sayfa:2/19

3 7.7. DSİ 7.Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 7.8. İller Bankası Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 7.9. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü temsilcisi, İl Özel İdaresi temsilcisi, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu temsilcisi, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş Türksat Uydu Haberleşme Temsilcisi Belediyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur. Madde 8. Toplantı 8.1 AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7.maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır. 8.2 Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. 8.3 Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. 8.4 Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. 8.5 Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir. Madde 9. Toplantı usulü 9.1 Bu Yönergenin 7.maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır. 9.2 Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır. 9.3 Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. 9.4 AYKOME üyesi kurum ve kuruluşları ilgilendiren kararlar alınırken, ilgili kurum temsilcisi üyenin toplantıda bulunması şarttır. Madde 10. Üstkurul Toplantısı 10.1 Büyükşehir Belediye Başkanı, 10.2 Genel Sekreter, 10.3 Genel Sekreter Yardımcısı, 10.4 SASKİ Genel Müdürü veya Yardımcısı, 10.5 Fen İşleri Daire Başkanlığı, 10.6 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı, 10.7 İçme Suyu Daire Başkanı, 10.8 Kanalizasyon ve Atıksu Daire Başkanı, 10.9 Aykome Şube Müdürü, UKOME Şube Müdürü, TCK 7.Bölge Müdürlüğü temsilcisi, Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü temsilcisi, Sayfa:3/19

4 10.13 TCDD 4.Bölge Müdürlüğü temsilcisi, Türk Telekom A.Ş. temsilcisi, SAMGAZ Doğalgaz Dağtım A.Ş. temsilcisi, DSİ 7.Bölge Müdürlüğü temsilcisi, İller Bankası Bölge Müdürlüğü temsilcisi, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü temsilcisi, İl Özel İdaresi temsilcisi, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu temsilcisi, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş Türksat Uydu Haberleşme Temsilcisi Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur. Madde 11. Altkurul Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı başkanlığında yılda en az iki defa olmak üzere aşağıda belirtilen kurum temsilcilerin katılımı ile önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır Aykome Şube Müdürü, Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı temsilcisi, Canik İlçe Belediye Başkanlığı temsilcisi, İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı temsilcisi, Atakum İlçe Belediye Başkanlığı temsilcisi, Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü temsilcisi, Türk Telekom A.Ş. İl Müdürlüğü temsilcisi, SASKİ Genel Müdürlüğü temsilcisi, SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.temsilcisi, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş Türksat Uydu Haberleşme Temsilcisi Madde 12. AYKOME Daimi Komisyonu AYKOME kuruluna katılan kurumlar AYKOME Daimi Komisyonuna temsilcilerini kendileri seçerler. Komisyon görevi AYKOME faaliyetlerine ve uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli kararları almaktadır. Gereklilik halinde, altyapı kurumlarından herhangi birinin gerekçesini göstererek yaptığı toplantı talebine istinaden üstkurul veya altkurul toplantıya çağrılır. Bu husustaki sekretarya görevi Aykome Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. Madde 13. Birim AYKOME sekretarya hizmetleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulan Aykome Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Madde 14. Görevleri 14.1 Büyükşehir Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir Aykome Şube Müdürlüğü ne gelen-giden evrak takibini, personel ile ilgili ve idari konularda birimin çalışma görevini yürütür Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilerce, Büyükşehir sınırları dâhilinde yapılacak olan yıllık alt yapı yatırım programlarını birleştirerek kendi görev alanını kapsayacak şekilde kesin programı hazırlar, AYKOME Daimi Komisyonu onayına sunar AYKOME ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlar. Sayfa:4/19

5 14.5 Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve üst kurulunun onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak kazı izni verilmesini teklif eder Kazı izni olmadan, kazı yapılmamasını denetler ve önler. İzinsiz kazı yapanlar hakkında, tutanak düzenleyerek, tespitler yapar ve evrakım tekâmülü ile işlemin tamamlanmasını sağlar Ortak programa alınarak AYKOME tarafından ihale edilen altyapı yatırımları için inşaat tipini diğer alt yapı kurumlarının şartnamelerine uygun olarak; tranşe, galeri vebenzeri çalışma kesitini belirler. Altyapı yatırımı, AYKOME tarafından ihale edilecekse ihale komisyonunun sekretarya görevini yapar. İhale edilen Alt Yapı Yatırımlarının inşasının alt yapı kurumlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, sekretarya görevini yaptığı ihalenin istihkak ve kesin hesap işlemlerini yürütür, inşaatın geçici ve kesin kabulünü yapar. Geçici ve kesin kabul işlemleri için oluşturulan kabul heyetinde ilgili yatırımcı kuruluştan en az bir teknik temsilci bulundurulur Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ve şahıslara altyapı tesisi kazı ve çalışma izni verir ve buna ilişkin bedeli belirler. Ancak, bu bedel Aykome Yönetmeliği nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ekteki; Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyat Tablosu nda belirtilen baz bedel üzerinden, TUİK tarafından açıklanan TEFE+ÜFE katsayılarının aritmetik ortalamaları baz alınarak aylık olarak güncellenecektir Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için Alt Yapı Yatırım Hesabı adı altında bir hesap oluşturur İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna göre deplasmanının yapılmasını koordine eder Ortak programa alınmayan yatırımların ilgili Bakanlık, Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçe olanakları ile yapacakları işler için program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder Alt yapı kurumlarının iş planı doğrultusunda yapacağı başvuruyu dikkate alarak kazı tarihlerini tespit eder. Kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için kazı izni verir. Bu tarihler arasında izinsiz kazı yapılması durumunda 25.maddedeki müeyyideleri uygular AYKOME kapsamında faaliyette bulunan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları, yol alt ve üst yapı malzemeleri ile ilgili standartları belirler Gerekli görülen konularda UKOME ve diğer kurumlarla işbirliği yapar, Madde 15. Çalışma Usul ve Esasları 15.1 Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile belediyeler yatırım taslak programlarını Mart ayı sonuna kadar Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ne iletirler. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin altyapı program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME üst kurulunun onayına sunar. Yatırım programı için kurumlar taslak programlarını Mart ayı sonuna kadar göndermediği takdirde, bu kurumlara tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone bağlantıları ve acil durumlar haricinde yılı içinde kazı ve çalışma izni verilmeyecektir Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan alt yapı yatırımları, (tranşe içine yerleştirilmesinde teknik bir engel yoksa) ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler ile ilk keşif ve ihale dosyasının alt yapı kurumlarının teknik şartnamelerine uygun olarak hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışma izni verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME Sayfa:5/19

6 kurulunun onayına sunar Alt yapı koordinasyon merkezinin hazırladığı ortak yatırıma girmeyen alt yapı tranşeleri, Aykome Şube Müdürlüğü nce onaylanan kazı ve çalışma iznine uygun olarak kurumlar tarafından yapılır Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarındaki bütün alt ve üst yapı çalışmalarında; T.C.Karayolları, T.C.Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir Bütün çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile iş bu yönetmelik hükümleri ile Aykome kural ve kararlarına uygun olarak yürütülür Alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmaları için kazı ve çalışma izni başvuruları yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru için İlgili Kuruluşa Aykome Şube Müdürlüğü nce, tip, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Müracaat Formu müracaat edildiği gün içerisinde düzenlenerek, verilir Başvuru sahibi, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Müracaat Formu na, bir takım sokak isim tablosu; çalışılacak cadde/sokaklar, cadde/sokaklardaki çalışmalar için ön görülen başlangıç/bitiş tarihleri, birinci keşif niteliğinde zemin tahrip bedeline esas sokak bazında zemin cinsi ve kaplama türü metraj tablosu, yapılacak çalışmanın uygulama bir takım projesi, tip enkesit ve krokisi, bir takım trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şeması, ekleyerek teslim edecektir İzin talebinde bulunan alt yapı kurumları, diğer alt yapı kurumlarından görüş ve onay aldıktan sonra; Aykome Şube Müdürlüğü nce, müracaat edildiği gün içerisinde kazı ve çalışma izni düzenlenecektir Aykome Şube Müdürlüğü nce, diğer altyapı kurumlarından onay aldığı tespit edilen ve kazı ve çalışma izni isteyen kurum ve kuruluşlar için Büyükşehir Belediye Meclisi nce belirlenen ve yönetmelik ekindeki, zemin tahrip bedelleri üzerinden kazı ve çalışma izni verilir; işle ilgili kaplama tahrip metrajlarına göre yapım maliyeti, kazı ve çalışma izin bedelleri ve teminat bedelleri tespit edilir. Bu bedeller, birinci keşif özeti olarak anılacaktır Birinci keşfe esas zemin tahrip bedelleri genişliği 14,5 metre nin üstü yol, sokak ve caddeler için ayrı ayrı hesaplanır. İmar planında genişliği 14,5 metre nin altındaki yol, sokak ve caddelerin tüm zemin tahrip bedellerinin ilgili ilçe belediyesi hesaplarına, 14,5 metre ve üzerindeki yol, sokak ve caddelerin tüm zemin tahrip bedellerinin ise Büyükşehir belediyesi altyapı yatırım yatırım hesabına yatırılarak ödemeye ilişkin dekontların Aykome Şube Müdürlüğü ne sunulmasının ardından ilgili kuruma, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Belgesi verilir. Kazı ve Çalışma İzin Belgesi nde belirtilen tarihten itibaren ilgili kurum çalışmalarına başlar Birinci keşfe esas tüm zemin tahrip bedellerinin Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü nce bildirilen altyapı yatırım hesaplarına yatırılarak ödemeye ilişkin dekontların Aykome Şube Müdürlüğü ne sunulmasının ardından ilgili kuruma, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Belgesi verilir Kazı ve Çalışma İzin Belgesi nde belirtilen tarihten itibaren ilgili kurum çalışmalarına başlar. İlgili Kurum/Kuruluş/Kişi adına iş yapan yüklenicilerden, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü nce kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından asfalt, kaplama, parke, bordür, vesaîr yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisine ait olduğu Sayfa:6/19

7 hususunda Aykome Şube Müdürlüğü ne, ilgili yatırımcı kuruluş ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme süresi içerisinde geçerli olmak şartıyla bir taahhütname verecek, Aykome tarafından hazırlanarak yükleniciye verilen bu taahhütname kazı ve çalışma izninin eki olacaktır Aykome Şube Müdürlüğü, hazırlamış olduğu; Kazı ve Çalışma İzni Belgesi nden birer suret de Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı na, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı na, Zabıta Daire Başkanlığı na ve çalışmanın yapılacağı İlçe Belediye Başkanlığı na, 3(üç) iş günü içerisinde gönderir Arazî denetimleri 14,5 metrenin altındaki yollar için ilgili İlçe Belediye Başkanlıkları, 14,5 metre ve üzeri yollar için Büyükşehir Belediyesi, Aykome Şube Müdürlüğü tarafından yapılır Aykome Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan; altyapı tesisi çalışmalarına başlayan kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalar ile ilgili arazî denetimleri dâhil, tüm iş ve işlemler; Aykome Şube Müdürlüğü nce takip edilir ve sonuçlandırılır İlçe Belediye Başkanlıkları nca, AYKOME çalışmalarını takip ve koordine etmek maksadı ile; teknik vasıflara sahip eleman görevlendirilecektir. Bu teknik eleman Aykome Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini tesis edecektir Kazı ve Çalışma İzni başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin AYKOME programına uygun olması esastır. Programda olmayan başvurular için kazı ve çalışma izni verilip verilmemesi hususu Aykome Şube Müdürlüğü nce değerlendirilecektir. Parsel bağlantıları içinde aynı sistematik geçerlidir Altyapı işi yapan özel şahıs veya yüklenici firmalar abone bağlantısı için Aykome Şube Müdürlüğü ne doğrudan başvuru yapamazlar. Başvurularını ilgili bağlantıyı sağlayacak altyapı kurumu vasıtasıyla yapacaklardır Resmi, Belediye ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır. İlgili kanun ve bağlı bulunduğu yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe, kazı ve çalışma izin bedelleri alınmayacak olup, zemin tahrip bedeli alınacaktır Aykome Şube Müdürlüğü, kuruluşlarla ayrıca Aykome Yönetmeliği hükümleri esas alınarak protokol yapma hakkına sahiptir. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce Büyükşehir Belediyesi ve/veya İlçe Belediye Başkanlıkları ile imzalanmış olan protokollerin yürürlüğü devam eder.ancak, alt ve üst yapı çalışmalarındaki faaliyetlerin uygulamasında, Aykome Yönetmeliği ile çelişen veya protokol metinlerinde yer almayan konularda, Aykome Yönetmeliği ndeki usul ve esaslar dikkate alınır. maddesinin İlçe Belediyelerinin sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda (14,5 metre altı)yapılacak altyapı çalışmaları için alt yapı kurumu ilgili İlçe Belediyesi ile özel protokol yapma hakkına sahip olup zemin tahrip bedellerine ait birim fiyatlarını Aykome Birim fiyatlarının üzerinde olmamak kaydı ile İlçe Belediyesi kendisi belirleyecektir. Tüm kazı izin başvuruları Aykome ye yapılacak ve izin alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. Telekomünikasyon çalışmalarında ise çıkartılacak olan Geçiş Hakları Yönetmeliğinin hükümleri esas alınacaktır Acil işler hariç, Uzun süreli programa dayalı işlerde işin zamanında bitirilemeyeceği anlaşılırsa, kazı ve çalışma izninde belirlenen bitiş tarihinden 3 (üç) gün önce Aykome Şube Müdürlüğü nden süre uzatımı istenilecektir. Geç başvurular için; yapılacak işin sözleşme ve teknik şartnamelerine uygun geçerli bir sebep sunulması halinde Aykome Şube Müdürlüğü tarafından kazı çalışmalarına ilave süre uzatımı verilecektir Kazı ve çalışma izninde belirlenen sürenin uzatılmasını isteyen kurum, kuruluşlar ve kişiler, süre uzatımı istek formunu istediği ek süreyi gün olarak belirterek dolduracak ve Aykome Şube Müdürlüğü ne vereceklerdir. İstenen ek süre, kesin program çerçevesinde Aykome Şube Müdürlüğü nce arttırılıp azaltılabilir. Aykome Şube Müdürlüğü istek tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde, uygun gördüğü ek Sayfa:7/19

8 süreyi ve işin bitiş tarihini belirleyerek formu onaylayacaktır Yatırımcı Kuruluşun insiyatifi dışındaki gecikmeler hariç, aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, Aykome Şube Müdürlüğü bu isteği reddetme hakkına sahiptir Onaylanmış süre uzatım istek formu, Aykome Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sırasında kazı ve çalışma izin formu ve ekleri gösterilmeli veya gününde Aykome Şube Müdürlüğü ne fakslanmalıdır Aykome Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen ek sürenin bitiminden sonra işin devam etmesi halinde, Aykome Yönetmeliği nin müeyyideler bölümündeki yaptırımlar, yazılı tebliğ edilerek uygulanacaktır Kazı, geri dolgu ve kaplama işlerinde, asgari teknik şartlar bu yönetmeliğin ilgili bölümünde belirtilmiş olup, kazı ve çalışma izni sahibi bunları yerine getirmekle yükümlüdür Kurumlarca yaptırılan hat döşeme işlerinde; Telekom, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğal gaz dağıtım hatları ile alt yapı sistemine bağlı bütün enstrümanların vebenzeri her bir kazı işinin yapılmasından sonra, hat yapımı tamamlanıp geri dolguya başlanılmasından önce yapılmış olan hattın sokaktaki konumu, koordinatları kazı ve çalışma izni sahibi veya sorumlusu tarafından, ülke koordinat sistemine uygun olarak, as-buılt çalışmaları hazırlanacaktır Tranşenin geri dolgu ve kaplama işlerinin tamamlanmasından sonra teknik şartlarına uygun olduğunu belirten, iki nüshalı tutanak çekilen fotoğraflarla birlikte kazı ve çalışma izni sahibi ve Aykome Şube Müdürlüğü kontrol elemanı tarafından düzenlenecektir. Bu tutanağın bir nüshası, Aykome Şube Müdürlüğü ne verilecektir Aykome Şube Müdürlüğü kontrol elemanlarının kontrolleri sırasında yapılan, tranşenin eski haline getirilmesine ilişkin alt ve üst yapı imalatları incelenecektir. Karayolları teknik şartnamelerine uygun olmadığı tespit edilen hususlar bir tutanak ile belirlenerek eksikliğin 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi istenilecektir, 3 (üç) gün içerisinde eksiklik giderilmediğinde ise durum yine bir tespit tutanağı ile belirlenerek eksiklik giderilene kadar iş geçici olarak, yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile durdurulacaktır. Eksiklik giderilmeden işe devam edilmesi halinde kazı ve çalışma izni olmadan çalışma yapılmış kabul edilerek ceza uygulaması yapılacaktır. İşin bu şekilde iki kere durdurulması halinde üçüncüsünde kazı ve çalışma izni iptal edilecek, teminat irat kaydedilecektir. Böyle bir durumda kazı ve çalışma izni için yeniden başvurulması halinde Aykome Şube Müdürlüğü izin verip vermeme hususunda serbesttir Kazı ve çalışma izni kapsamında işin tamamlanmasından sonra her bir kazı için düzenlenmiş olan uygulama projelerinin birer sureti basılı proje olarak, Aykome Şube Müdürlüğü ne verilecektir. Uygulama projelerinde hatta ait koordinatlar mutlaka bulunacaktır Aykome Şube Müdürlüğü nce kazı ve çalışma izni verilen kişi, kurum ve kuruluşlar, ilişkilerinin kesilmesi için gerekli kabulleri yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar, ihaleli yaptırdıkları işlerde de, belirtilen bu hususlara aynen uymak zorundadır Kişi, kurum ve kuruluşlarca kazı ve çalışma izin süresi tamamlanıp işi bitirildiğinde; Aykome Şube Müdürlüğü teknik elemanları iş ile ilgili uygulamaları ve işlemleri inceleyerek bir eksiklik olup olmadığını bir tutanak ile belirleyecek, yalnızca yapılan çalışmaya bağlı olarak bozulan zeminin eski haline getirilmesi sonucu fiilen gerçekleşmiş bulunan ikinci keşfe esas zemin tahrip değerlerini hesaplayacaktır Oluşacak bedel farkı ve Aykome Şube Müdürlüğü konusu işin kabulüne engel başka eksiklik var ise bunları yazılı olarak bildirecek ve ne kadar sürede tamamlanabileceklerine ilişkin görüşlerini belirtecektir. Bedel farklarının yatırılması, eksikliklerin tamamlanması ve Aykome Şube Müdürlüğü konusu işin kabule hazır hale getirilmesinden sonra kazı ve çalışma izni sahibi, eksikliklerinin tamamlandığını Aykome Şube Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirim, Aykome Şube Müdürlüğü nün talep ve yönlendirmesi ile; İlçe Sayfa:8/19

9 Belediye Başkanlıkları tarafından Aykome Şube Müdürlüğü aktiviteleri için görevlendirilen teknik elemanlar tarafından da yapılabilir Aykome Şube Müdürlüğü teknik elemanları veya Aykome Şube Müdürlüğü nün talep ve yönlendirmesi ile; İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından Aykome Şube Müdürlüğü aktiviteleri için görevlendirilen teknik elemanlar tarafından eksikliklerin giderildiğinin, işin kabule hazır hale geldiğinin belirlenmesinden sonra kazı ve çalışma izni sahibine ilgili tüm altyapı kurumlarına onaylatılmak üzere, İş Bitim Kabul Tutanağı düzenlenir. İş bitim kabul tutanağının Aykome Şube Müdürlüğü tarafından yetkili birim amirlerine onaylatılmasına müteakip kabul işlemi yapılmış olacaktır Şayet İlçe Belediye Başkanlığı sorumluluğu altındaki bir yolda yapılan alt ve üst yapı çalışmalar ile ilgili bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Aykome Şube Müdürlüğü nce verilen nihaî karar tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır Kazı ve çalışma izni sahibinin yazılı talebi üzerine kabulü yapılan işle ilgili olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesine veya ilgili İlçe Belediyesine yatırılan teminatın tamamı iade edilecektir. Teminatın iade edildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içersinde iş ile ilgili hasar ve eksiklik ortaya çıkması halinde kazı ve çalışma izni sahibine yazı yazılarak tebligat yapılır. Aykome Şube Müdürlüğü nün belirleyeceği süre içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Aksi takdirde hasar ve eksiklik ilgili belediyesince giderilerek, onarım bedeli %100 fazlası ile kazı ve çalışma izni sahibinden alınır. Ödemeyi yapmayan kuruluşa yeni çalışmalar için kazı ve çalışma izni verilip verilmeme kararı Aykome Şube Müdürlüğü ne aittir Arıza hallerinde Aykome Şube Müdürlüğü ne, arızanın tarihi, yeri ve niteliği ile onarımı yapacak kuruluş ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilerin yer aldığı metni, arıza çalışması yapacak kurum, müteakip iş gününün mesai saati bitimine kadar yazı, telefon, faks veya adresi aracılığı ile bildirecektir. İlgili çalışmaların bildirimi yapıldıktan hemen sonra; kazı ve çalışma izninin düzenlenmesi beklenmeden, çalışmalara hemen başlanılacaktır Arıza bakım, onarım ve tamir çalışması yapmış her kuruluş, her ayın ilk haftası içerisinde uygun form ekinde bir önceki aya ait arıza giderilmesi çalışmalarını toplu olarak Aykome Şube Müdürlüğü ne bildirecektir Arıza çalışmaları sırasında oluşan zemin tahrip bedelleri arıza türüne göre Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen, maktu değerlere göre hesaplanarak, bu bedel aylık arıza bildirimi yapan kuruluş tarafından Aykome Şube Müdürlüğü altyapı ya da ilgili İlçe Belediye Başkanlığı IBAN hesaplarına yatırılır Yatırımcı kuruluşların birbirlerinin sorumluluğundaki; Alt yapı tesislerine verilen hasarların giderilmesini karşılıklı imzaladıkları protokol dâhilinde sonuçlandıracaklardır Doğalgaz, elektrik dağıtım ve telekomünikasyon, hizmetlerinin yürütülmesinde geçiş hakkına ilişkin kanun ve yönetmeliklere göre; doğal gaz, elektrik dağıtım ve telekomünikasyon alt yapısının takibi ve geçiş hakları bedellerinin tek elde toplanabilmesi için doğal gaz, elektrik dağıtım ve telekomünikasyon ile ilgili tüm kazı ve çalışma izinleri (arıza müdahaleleri dâhil) Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğü tarafından verilecektir. Ancak kazı ve çalışmalar tamamlandıktan sonra ilçe belediyeleri sınırlarında yapılan çalışmalara ait alt ve üst yapı bedelleri, Aykome Şube Müdürlüğü tarafından İlçe Belediye Başkanlıkları hesaplarına aktarılacak veya yatırımcı kuruluşlar tarafından doğrudan bildirilen IBAN hesaplarına yatırılacaktır Talep edilmesi halinde; altyapı yatırımcı kuruluşlarının 3 (üç) aydan fazla süreli çalışmalarında hesap edilen Zemin Tahrip Bedelleri nin yapılan kazı miktarları kadar hesaplanarak aylık olarak tahsili yapılabilecektir Birden fazla altyapı kurumunca kullanılacak ortak tranşe kazılarından alınacak zemin tahrip bedeli; yapılan kazı kuruluşların teknik şartnamelerinde belirtilen ebatlara göre ölçülendirilir. Bu ölçülendirmede tüm kuruluşların ortak olduğu alan teknik şartnamelerdeki çalışma alanı oranında, paylaştırılarak ödenecektir. Sayfa:9/19

10 15.44 Ölçülendirme ve buna bağlı olarak yapılacak ödemelerde bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Aykome Şube Müdürlüğü nce verilen nihaî karar tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır Herhangi bir nedenle yol gövdesinde belediyece yapılacak kapsamlı kazı kesitlerinde kurumların yapacakları alt yapı tesisleri için, ilgili kurumlar kazı ve çalışma izin bedeli ve zemin tahrip bedeli ödemeyecektir. Bu çalışmalar sırasında diğer kurumlar tarafından yapılması gereken imalatlar yapılmadığı takdirde, 1 (bir) yıl içinde yeni bir kazı ve çalışma izni talep edilmesi halinde bu bedeller 2 (iki) katı fazlası ile alınır. Ancak; acil kazı ve arıza halleri hariç, bir yılın bitimine müteakip ilgili yatırımcı kuruluşun talebi halinde gerekli izinler verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kazı Esasları Madde 16. Kazı Esnasında Uyulacak Hususlar 16.1 Asfalt yollarda, altyapı kuruluşlarının teknik şartnamelerinde belirtilen asgari uzunluklar dikkate alınarak, tranşe kazıları etaplar halinde açılacak, bitirilmeden ikinci etap tranşe kazısına başlanmayacaktır. Bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise, kazı ve çalışma izninin de açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta etaplar açılabilecektir. İnşaatın beton imalat gerektirmesi halinde en az 7 (yedi) günlük süre ilavesi dikkate alınacaktır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde bulunan diğer yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacaktır. Diğer kurumların altyapı tesislerinde çalışma sırasında kazaen meydana gelecek zararlardan kazıyı yapan kurum sorumlu olacaktır. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Makine çalıştırılmasında aşırı zorluk çekilen sokaklar hariç, kazılardan çıkan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlara bırakılmayacaktır. Tüm sokak, cadde ve bulvarlarda kazı yapıldıktan sonra toprak ve molozlar en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılarak Aykome Şube Müdürlüğü tarafından gösterilen yere nakledilecektir. Sokak genişlikleri dikkate alınarak iş makinesinin kazı esnasında kamyona yükleyemediği, genişliği 4 metreden dar sokaklarda imalat tamamlandıktan sonra kaldırılmak üzere tranşeden çıkan malzeme kenara bırakılabilecektir. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre kazı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri koyacaktır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Kazı sırasında işin başından sonuna kadar, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurumca alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre kurum tarafından temin edilecektir. Söz konusu trafik işaret levhaları ve işaretleme projesi, yürürlükteki asgari standartları sağlayacaktır. Yapılan işaretleme, çalışma mahallinin gece ve gündüz görünmesini sağlayacak şekilde olacaktır. Standart dışı levha asla kullanılmayacaktır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır. Sayfa:10/19

11 16.6 Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bilgilendirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı kazı ve çalışma izni tarih ve numarası işlenerek konulacaktır. Alt yapı tesisleri dayanım testleri ve 3 (üç) gün ve daha kısa süreli işlerde başlama ve bitiş tarihinin belirtilmesine gerek yoktur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden kazı ve çalışma izni sahibi sorumludur Çalışmayı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar, Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre yukarıda adı geçen cihaz ve trafik işaretlemelerini devamlı olarak yeterli sayıda, sağlam, temiz ve çalışır vaziyette bulunduracaktır. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Cadde ve sokakların kullanımında kent halkına en büyük rahatsızlığı yüzeydeki çukurlar ve bozukluklar vermektedir. Bu çukur ve bozuklukların önemli bir nedeni de, yapılmış olan altyapı kazılarından sonra kazıdan çıkan malzeme kullanılarak son derece niteliksiz yapılmış dolguların sürekli olarak oturması ve yüzey kaplamasının tekrar onarımına rağmen bozulmasıdır. Bu nedenle en dikkatli olunması, üzerinde en fazla durulması gereken uygulama dolgu yapımıdır. Bu bakış açısı ile dolgu yapımında uyulması istenilen asgari şartlar aşağıda sıralanmıştır Kazıdan çıkan malzemeleri; kum, çakıl hariç kesinlikte geri dolgu yapımında kullanılmayacak, geri dolgu mutlaka kum, çakıl, granül temel veya alt temel etrafındaki malzemeler ile tabakalar serilerek sıkıştırılacaktır. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmayacak, kazı boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme 30'ar cm. kalınlıktaki tabakalar halinde serilecek, her bir tabaka el kompakt örü ile sıkıştırılacaktır. Dolgunun yapımından sonra yüzey kaplaması dâhil (bitümlü sıcak kaplama, sathi kaplama, beton kaplama, parke kaplama, baskı beton kaplama, plaktan kaplama ve benzeri) eski haline getirilecektir. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Çalışma mahallinde el kompakt örü bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırılacaktır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Alt ve üst yapıya dayalı çalışmalarda; tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone bağlantıları, acil ve arıza durumları hariç, aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için ikinci bir kazı izni verilmeyecektir. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır Bu yönetmelik; altyapı kuruluşları ile Büyükşehir, Büyükşehir bağlı kuruluşları ve İlçe Belediye Başkanlıklarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır, Tranşe çalışmalarında bozulan dolgu, alt temel, temel, asfalt, parke, bordür vebenzeri alt ve üst kaplamaların acil kazı yapılması halinde, geçerli sebepler hariç, 7 (yedi) gün, diğer tranşe kazılarında ise, iş bitim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yapılmaması halinde ilgili belediyesince yapılır ve bedeli %100 fazlası ile kazı ve çalışma izin sahibinden tahsil edilir. Kaplamaların belirtilen süre içerisinde yapılmamasından kaynaklanan kazalardan doğacak cezai sorumluluk ile her türlü maddi ve manevi tazminat taleplerindeki sorumluluk kazı ve çalışma izin sahibine aittir Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine 20 (yirmi) metre'de bir test/deneme çukurlarının açılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 25.maddesindeki müeyyideler uygulanacaktır. Sayfa:11/19

12 16.12 Altyapı çalışmaları esnasında diğer altyapı kurumlarının tesislerine verilen zarar ve ziyanın bedeli; TCK, Bayındırlık, İller Bankası, Elektrik dağıtım şirketi, SAMGAZ, Telekom ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu bedeli hasarın meydana geldiği ve/veya cezaî işlemin uygulandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ilgili kurum hesabına yatırılacaktır. Yatırılmadığı takdirde her kurum kendi usul ve dairesinde gerekli yasal işlemleri başlatacaktır. Ancak; kuruluşlar arasında bu konuyu içeren bir protokol mevcut ise konu ile ilgili iş ve işlemler bu protokolde belirtilen hususlar dâhilinde sonuçlandırılacaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM Alt Yapı Yatırım Hesabı, Harcama Usulleri, Harcama yetkilisi Madde 17. Hesabın oluşumu ve geliri Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi Büyükşehir Belediye bütçesi ve İlçe Belediyesi bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir Genişliği 14,5 metre ve üzeri yollarda yapılan tüm kazılardan elde edilecek gelirler Büyükşehir Belediyesinin alt yapı yatırım hesabına toplanır. Genişliği 14,5 metre nin altındaki sokakların, kazasından elde edilen gelirler ilgili belediyenin altyapı yatırım hesaplarına Aykome Şube Müdürlüğü veya ilgili alt yapı kuruluşu tarafından, alt yapı yatırım IBAN hesaplarına yatırılır. Söz konusu gelirler Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların yapım ve onarımında kullanılır, Madde 18. Harcama usulü Altyapı yatırım hesabının kullanımı Büyükşehir Belediyesinin ve İlçe Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir. Madde 19. Harcama yetkilisi Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve İlçe Belediyesi yetkilisidir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 20. Komisyonlar AYKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için üyeleri arasından komisyon görevlendirilebilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin hususlar kararda belirtilir ve komisyon raporunu bu süre içinde vermek zorundadır. Madde 21. Koordinasyon Sayfa:12/19

13 AYKOME'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı veya üstkurulun üyeleri arasından olmak üzere görevlendirilen kuruluş temsilcisi tarafından sağlanır. Madde 22. Personel görevlendirilmesi AYKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli ve İlçe belediye personeli dışında da, kamu kurum ve kuruluşlardan program hazırlama, etüt, proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecek personelin bağlı bulunduğu kuruluşun onayı alınmak şartıyla geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 23. Harcamalar AYKOME'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediyesi bütçesinden karşılanır. Madde 24. Yönerge Çıkartma Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve altyapı kuruluşlarından birinin bu yönetmelikte olmayan husus veya hususlar konusunda herhangi bir yönerge çıkartılması talebi üstkurulun gündemine alınır ve üst kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirilen bu yönerge üst kurulda benimsenen şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi nin onayına sunulur. Meclisin onayına müteakip yönerge uygulamaya konulur. Madde 25. Müeyyideler Kamu, Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiler kazı ve çalışma izni almadan kazı yapamazlar. İzinsiz kazı yapılması halinde 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 97.maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 18.maddesi gereği belediye meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretlerine ilaveten: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü rayiç ve birim fiyatlarından yararlanılarak oluşan zemin tahrip bedelinin kazı sahibinden caddelerde 4 (dört) katı, sokaklarda 2 (iki) katı, olmak üzere hesaplanan bedel alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmış ise temel tabakası seviyesinde zemin olarak işlem yapılır Çalışma yapılıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, teknik hatadan doğan (yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları vesair gibi) sebepler nedeniyle aynı iş için tekrar kazı yapılması durumunda, kazılan yerdeki zemin tahrip ücretinin caddelerde her kazı için 4 (dört) katı, sokaklarda her kazı için 2 (iki) katı olmak üzere hesaplanan bedel alınır, Üstyapı düzenlemesine başlanmamış, toprak tesviye kotu seviyesinde olan her kazı için temel tabakası zemin bedeli üzerinden 2 (iki) katı hesaplanan bedel alınır Kazılan yerden çıkan malzeme, Aykome Şube Müdürlüğü veya İlçe Belediye Başkanlığı teknik elemanının izni olmadıkça tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Geri dolgu malzemesi olarak kullanılan tercihen kum, granüler malzeme, temel malzemesi, alt temel malzemesi kullanılır. Bu uygulamanın yapılmadığı tutanak ile tespit edildiği takdirde ceza olarak metretül üzerinden zemin tahrip bedelinin caddelerden 4 (dört) katı, sokaklarda 2 (iki) katı olarak hesaplanan bedel alınır. Yüzey düzeltmesinin yapılmaması, uygun malzeme ile doldurulmaması, hatalı uygulamanın devamı durumunda çalışma, yazılı tutanak tebliği ile durdurulur İlgili kurum veya yüklenicinin müracaatında üstyapı tamiratının kendileri tarafından yapılacağının belirtilmesi halinde, Altyapı Tesis Kazı ve Çalışma İzni üstyapılı olarak verilmiş ise üstyapı eski haline getirilir, eski durumuna acil kazılar ile abone bağlantılarında bir gün, diğer normal tranşe kazılarında ise 7 (yedi) gün içerisinde getirilmemesi halinde Sayfa:13/19

14 üstyapı işleri, ilgili belediye tarafından yapılır ve söz konusu çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya yükleniciden meclisce onaylanan birim fiyatı %100 arttırılmış olarak tahsil edilir Bütün arıza kazırlarında, Aykome Şube Müdürlüğü'ne yazı, telefon, faks veya adresi aracılığı ile bildirilmek kaydı ile acil müdahale yapılabilir. Söz konusu çalışma ile ilgili olarak olayın meydana geldiği tarihten itibaren 2 (iki) gün içinde bu durum bildirilir ise kaçak kazı işlemi uygulanmaz. Ancak, 2 (iki) gün (tatil günleri hariç) içerisinde bildirilmez veya aynı yerde mükerrer kazı yapılması durumunda 25.maddede belirtilen müeyyide kapsamında, 2 (iki) kat cezalı bedel alınır İkinci keşif miktarının tayininde, mevcut güzergâhın alt yapı çalışmasından önceki hâlinin, tespiti göz önünde bulundurularak; fiili ölçüm neticesinde hesaplanan tahrip değerleri dikkate alınacaktır. Kazı ve çalışma izninde belirtilen miktar ve cinsten fazla zeminin tahribinin tespiti halinde; Tahrip edilen zeminin bedeli, kazı ve çalışma izni bedeli ve KDV dâhil toplam bedel ilave olarak alınır Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki asfalt kaplamalı yollarda asfalt yama malzemesinin tedarikinin sağlanması halinde her zaman kazı yapılabilir. Asfalt yama malzemesinin temin edilmeden kazı yapıldığının tespiti halinde zemin tahrip ücretinin 3 (üç) katı bedel ceza olarak alınır Kazı ve çalışma izninde belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyor ve Aykome Şube Müdürlüğü nden mücbir sebepler dışında süre uzatımı alınmaması halinde çalışma, yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile durdurulur. Ayrıca geciken her gün için toplam zemin tahrip bedelinin günlük bedele tekabül eden miktarın 2 (iki) katı bedel ödenir Altyapı çalışması sırasında veya çalışma bittiği halde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı bırakılamaz; Ancak mücbir sebepler dışında bırakılması ve ilgili Birimlerin durumu tebliğ etmesine rağmen aynı günün akşamına kadar kaldırılmaması durumunda, ilgili Belediyesince kaldırılır. Kaldırma maliyetinin 3 (üç) kat fazlası bedel alınır Çalışmalarda asfalt veya beton kesme makinesi kullanılmadığı durumlarda metre başına asfalt zemin tahrip bedeli, ilgilisinden 5 (beş) katı fazlası ile tahsil edilir Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri TSE12254 de belirtilen esaslar ile 2918 sayılı Trafik Kanunu hükümlerine göre alınacaktır. Tedbirlerin alınmadığı işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı veya eksik olduğu tespit edildiğinde; saha çalışma ortamı dijital fotoğraf makinesi ile kayıt altına alınarak, fiili durum tespiti yapılır ve yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile çalışma derhal durdurulacaktır Çalışma süresi dikkate alınarak yatırılan toplam zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarının 10 (on) katı bedel ilgilisinden ayrıca tahsil edilecektir Altyapı ve/veya üstyapı çalışmaları esnasında iş bitene kadar ki tüm sorumluluk kazı ve çalışma izni sahibine aittir. Çalışmalar sırasında altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda, çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirtilen hasarı onarmak veya hasarın ilgili kurumunca yapılması halinde tespit olunan hasar bedelini 30 (otuz) gün içinde ilgili kuruma ödemekle yükümlüdürler. Ödenmemesi halinde ilgili kurum yasal yollardan hakkını arayacaktır Aykome Şube Müdürlüğü kontrol ve denetiminde kurum ve kuruluşların altyapı bilgi sistemleri, düzenlenecek ayrı bir protokol ile paylaşılacaktır. Bu amaca uygun olarak Kent Bilgi Sistemi bünyesindeki ve yeni ilave edilecek bütün alt ve üst yapı verileri Aykome Şube Müdürlüğü kontrolünde takip edilerek, her alt yapı kurum ve kuruluşu kendine ait verileri güncelleyecektir. Bu veriler bütün alt yapı kurum ve kuruluşlarının paylaşımında olacaktır Menhol, vana odası, rögar vebenzeri yapılar çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan işe başlanmayacaktır Devam eden veya süre gerektiren (beton priz süresi) gerekli trafik işaretlemeleri iş bitene Sayfa:14/19

15 kadar muhafaza edilecek, bundan kazı ve çalışma izin sahibi sorumlu olacaktır. Aksine davranılması halinde, yazılı veya sözlü olarak uyarıldıktan sonra, toplam zemin tahrip bedelinin günlük bedele tekabül eden miktarının; 14,5 metre nin altındaki güzergâhlarda 5 (beş) kat, üzerindeki güzergâhlarda da 10 (on) katı bedel alınır. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına kadar geçecek sürede, yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile iş durdurulur Menhol, vana odası, rögar vebenzeri çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan işe devam edilmeyecek, gerekiyorsa üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılacak, biten işlerde kapak ile muhakkak surette kapatılacaktır. Aksine davranılması halinde, yazılı veya sözlü olarak uyarıldıktan sonra, hatanın devam ettirilmesi halinde ise; 25.madde kapsamında, zemin tahrip bedelinin 3 (üç) katı bedel alınır ve gerekli emniyet tedbirlerini alana kadar geçecek sürede, yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile iş durdurulur Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların kum yataklamasından sonra 20 cm üzerine, kurumun standartlarına göre ikaz bandı kullanılması gerekmektedir. İkaz bandının konulmadığının tespiti halinde derhal ikaz bandının konulması için bu husus şifahi veya yazılı olarak tebliğ olunur. Tebliğe rağmen ikaz bandı konulmaması halinde geçen her gün için, toplam zemin tahrip bedelinin günlük bedele tekabül eden miktarı ceza olarak alınır. Ayrıca tranşe kapatılmış olsa dahi, açtırılır ve ikaz bandı konulması sağlanır Altyapı kazı uzunluğu menhol, bacalar, ek odaları, bağlantı noktalan hariç tranşeler günlük açılıp kapatılır. Ancak kurumların teknik şartnamelerinde belirtilen uzunluklar ve süreler dikkate alınarak tranşelerin açık kalmasına izin verilir. Uygulamaya riayet edilmemesi durumunda her metre için zemin tahrip bedeli kadar ceza alınır Menhol, baca, ek odası ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik ve kontrol çalışmaları içinde Aykome Şube Müdürlüğü nden Kazı ve Çalışma İzni alınması zorunludur. Bunlar için zemin tahrip, Kazı ve Çalışma İzni bedeli alınmayacaktır. Ancak yol, tretuar, yeşil alan ve çevreye vereceği zarar ve ziyan için her bir menhol, rögar, baca ek odası ve bağlantı noktası için zemin tahrip bedelinin 14,5 metre nin altındaki güzergâhlarda 1 (bir) kat, üzerindeki güzergâhlarda da 2 (iki) katı bedel alınır Çalışmalar sırasında yola, tretuara, yeşil alanlara ve çevreye herhangi bir zarar verilmemiş ve teminat alınmış ise, iade edilir Mevcut veya yeni yapılmakta olan yollarda alt yapı kurumlarınca yapılan baca, ızgara, menhol, vana odası ve benzeri tesislerin üst kotları, halî hazırdaki mevcut yol yüzey kotuna göre yapılacak, daha sonra kaplama üst kotuna göre ayar halkaları ile yükseltilerek uyarlanacaktır. Alt yapı tesisleri, tamamlanan yol üst kotuna uygun olarak uyarlanmadığı takdirde söz konusu işlemler ilgili belediyesince yapılıp; zemin tahrip bedelinin 14,5 metre nin altındaki güzergâhlarda 5 (beş) kat, üzerindeki güzergâhlarda da 10 (on) katı bedel alınır Yatırımcı kuruluşların teminat iadeleri, iş bitim kabul tutanağının onayını müteakip Aykome Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır Bu yönetmelikte belirtilen müeyyidelerin süresi içinde yerine getirmeyen kişi, kurum ve kuruluşlara yeni kazı ve çalışma izni verilip verilmeme hususu Aykome Şube Müdürlüğü nün yetkisinde olacaktır. Madde 26. Kazı ve Çalışma İzni Bedeli Altyapı tesisi kazı ve çalışma izin bedeli (beher metre uzunluk için) her yıl Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onayı ile belirlenecek ve TUİK tarafından açıklanan TEFE+ÜFE katsayılarının aritmetik ortalamaları baz alınarak yıllık olarak güncellenecektir. Güncellendiği dönem içerisinde yıllık sabit olmak üzere yürürlüğe girecektir. İlgili kanun ve bağlı bulunduğu yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe, kazı ve çalışma izin bedelleri alınmayacaktır. Sayfa:15/19

16 Madde 27. Teminat Kamu kurum ve kuruluşlarının emanet olarak yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları ile ilgili kanun ve bağlı bulunduğu kanun, yönetmelik ve lisans sözleşmelerinde aksi belirtilmedikçe; kamu kurum, kuruluşlar ile Belediyelerin en az % 51 (yüzdeellibir) ortaklığı bulunan şirketlerden de teminat alınmayacaktır. Bunun dışındaki özel şahıs, kurum, kuruluşlar ve şirketlerden; toplam zemin tahrip bedeli üzerinden hesaplanan tutar üzerinden olmak üzere, 2 (iki) aydan fazla süreli işlerde %5 (yüzdebeş), 2 (iki) aydan daha az süreli işlerde ise %10 (yüzdeon) oranında teminat alınacaktır. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Geçici Madde tarihinde mahalli gazetede yayımlanmış bulunan eski Aykome Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 2. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edilerek başlanmış olan ve başlanacak olan işler içinde kazı ve çalışma izni almak zorunlu olup bu durumdaki kurum, kuruluş ve kişilerden altyapı tesisi kazı ve çalışma izin bedeli ile teminat alınmayacaktır. Diğer iş ve işlemler bu yönetmelik hükümlerine tabidir. Geçici Madde 3. Bu Yönetmelik de öngörülen birimler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde oluşturulur. Üstkurul ilk toplantısını bu süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanının başkanlığında, Altkurul ise ilk toplantısını üstkurul toplantısını takip eden hafta içerisinde yapar. Geçici Madde 4. Aykome Şube Müdürlüğü, yapılacak bildirimlerin irtibatı için, yazışma adresi, telefon, faks veya adreslerini kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirecektir. Geçici Madde 5. Alt yapı kurumları birinci dereceden Aykome Şube Müdürlüğü nün düzenlediği Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Belgesi ile çalışmaları yönlendirir ve birinci keşif özetlerine göre belirlenen bedellerin yatırılacağı IBAN hesap numaralarını, Aykome Şube Müdürlüğü tarafından yazılı olarak, ilgili alt yapı kurum ve kuruluşuna bildirilir. Geçici Madde 6. Bütün alt ve üst yapı faaliyetlerine ilişkin, kurum ve kuruluşların altyapı bilgi sistemlerinin koordinasyon ve entegrasyonunu düzenlenecek ayrı bir protokol için komisyon teşekkülü ilk üstkurul toplantısında belirlenecektir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Madde 28. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 29. Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Sayfa:16/19

17 2009 AYKOME BİRİM FİYATLARI ZEMİN CİNSİ BİRİMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ PARKE YAPILMASI (6CM KALINLIKTA) m 2 35 TL PARKE YAPILMASI (8CM KALINLIKTA) m 2 40 TL BORDÜR YAPILMASI (22CM YÜKSEKLİKTE) m 15 TL BORDÜR YAPILMASI (30CM YÜKSEKLİKTE) m 20 TL ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA m 2 5 TL ASTARLI SATHİ KAPLAMA m 2 10 TL ASFALT BETON AŞINMA YAPILMASI (5CM KALINLIKTA) m 2 25 TL ASFALT BETON BİNDER YAPILMASI (8CM KALINLIKTA) m 2 30 TL BETON m TL ENDÜSTRİYEL BETON (DÜZ) m 2 50 TL ENDÜSTRİYEL BETON (RENKLİ) m 2 60 TL BASKI BETON (RENKLİ) DESENLİ m 2 70 TL BASKI BETON (RENKSİZ) DESENLİ m 2 50 TL DOĞALTAŞ BORDÜR DÖŞEME m 60 TL DOĞALTAŞ PLAK DÖŞEME m 2 70 TL DOĞAL KÜPTAŞ (8-10) m 2 70 TL TEMEL TABAKASI YAPILMASI ton 35 TL PLENTMİKS TEMEL YAPILMASI ton 45 TL KAZI YAPILMASI m 3 15 TL DOLGU YAPILMASI m 3 20 TL KAROSİMAN DÖŞENMESİ m 2 25 TL ÖZEL RÖLYEF DESENLİ PLAK DÖŞ.KAP.YAPL. m 2 45 TL GRANİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPL. YAPL. (CİLALI) m TL ÇİM ALAN TAMİRİ m 2 10 TL Ad. Güncel Fiyatları ile BİTKİ ÇEŞİTLERİ (AĞAÇ VE ÇALI GRUPLARI) Tespit Edilecektir. Sayfa:17/19

18 YAYA GEÇİTLERİNN ÇİZİLMESİ m 2 30 TL SİNYALİZASYON DİREĞİ Ad. 500 TL SİNYALİZASYON KABLOSU VE İŞÇİLİĞİ m 100 TL BİLGİLENDİRME LEVHASI Ad. 250 TL NORMAL ÇALIŞMA LEVHASI Ad. 100 TL TRAFİK ÇALIŞMA LEVHASI Ad. 100 TL TRAFİK ÇALIŞMA DUBASI Ad. 50 TL TRAFİK İŞARET, UYARI VE YÖN TABELASI Ad. 200 TL Zemin Tahrip Bedellerinin hesaplanmasında Aykome 2009 yılı birim fiyatlarının üfe+tefe artış katsayısının ortalaması alınarak uygulamaya devam edilmektedir. Aykome Zemin Tahrip Bedelleri hesaplanırken; a).kurumlarca/şirketlerce, üst yapı cinsi baskı beton, karosiman kaplama, beton asfaltı, endüstriyel beton, doğal taş plak döşeme, doğal küp taş, parke kaplama vb. tretuvarlarda yapılacak çalışmalarda üst yapı tamiratı, tüm tretuar genişliği baz alınarak hesaplanacak keşif bedeli üzerinden Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Süpürgeli beton kaplamalı tratuarlarda ise kazı genişliğinin 1,5 katı üzerinden hesaplanan keşif özeti Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra, renk, desen, görüntü farkı olduğu takdirde tranşe uzunluğu boyunca tretuarın tüm genişliği baz alınarak 2.Keşif hesabı yapılacak ve bedeli ilgilisinden talep edilecektir. b). Asfalt kaplamalı yollarda, yola paralel yapılan tranşe kazılarında kazı başlangıç ve kazı bitiş noktalarından itibaren 20 şer metrelik metraj ilave edilerek bulunan uzunluk ve 3 metre genişlik üzerinden yapılan keşif özetine ait bedel Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Enine geçişlerde ise tranşe kazısının 20 metre sağ, 20 metre solu ilave edilerek tüm yol genişliği baz alınarak (bordürden bordüre) hesaplanan bedel Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. c).abone bağlantılarında ise tranşe genişliği 3 metre kabul edilerek tüm tretuar genişliğince keşif hesabı yapılacak ve bedeli Belediyemize ödenecektir. Ancak zemin tahribatının fazla olması durumunda 2.Keşif Hesabı yapılarak ilgilinden talep edilecektir. d). Telekomünikasyon firmalarınca trançer ile yapılan çalışmalarda; kazılar mümkün olduğunca tretuardan yapılacak ve tretuarda yapılan çalışmalarda asla makine kullanılmayacak olup el kazısı yapılacaktır. Teknik altyapı nedeniyle tretuarda çalışma mümkün olmadığı durumlarda kazılar, bordür dibine yakın ve doğrusal bir hat takip edilecektir. Sayfa:18/19

19 Telekomünikasyon Çalışmalarında trançer ile kazı yapılması durumunda Zemin tahrip bedellerinin hesaplanmasına ait usul ve esaslar: e-parke kaplamalı tretuarlarda yapılacak çalışmalarda 1.Keşif hesabı yapılırken tretuar genişliğinin ½ si kadar genişlik üzerinden hesaplanan bedel Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra tretuarın yarıdan fazlası tahrip olmuş ise tüm tretuar genişkliği üzerinden 2.Keşif yapılacak ve ilgilisi tarafından Belediyemize bedeli ödenecektir. Üst yapısı; baskı beton, karosiman kaplama, beton asfaltı, endüstriyel beton, doğal taş plak döşeme, doğal küp taş, parke kaplama vb. olan tretuarlarda üst yapı bedeli tüm tretuar genişliğince hesaplanarak Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecek. f-asfalt kaplamalı yollardan, bordür kesiminden itibaren minimum 3 metre genişlik baz alınarak zemin tahrip bedeli hesaplanacaktır. g-tranşe kazısının doğrusal uygulanmaması/yapılmaması halinde bordür mesafesinden, uygulanan max pik mesafesine 25 cm ilave edilerek bulunacak genişlik, asfalt kaplama zemin tahrip bedeli olarak(2.keşif Bedeli) ilgilisinden talep edilecektir. h)-altyapı yatırımcı kuruluşu, altyapı çalışmasını pnömatik yöntem ile gerçekleştirecek ise sondaj kuyuları tretuarlarda açılacak,5metre uzunluğunda tretuar genişliğince tamirat yapılacak veya bedeli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecek. Ancak daha fazla alan tahrip edildiği takdirde 2.Keşif yapılarak bedeli talep edilecektir. ı)-tüm altyapı çalışmalarına ait zemin tahrip bedelleri hesaplanırken (TCK ve Bayındırlıyılı Birim Fiyatları ile) trimer (asfalt kazıma) bedeli,10 km ye kadar nakil bedeli, yükleme bedelleri de ilave edilecektir. k)-altyapı yatırımcı kuruluşu çalışmaların ardından üst yapı tamiratlarını kendisinin yapacağını taahhüt ederse, Belediyemize zemin tahrip bedelinin yarısı kadar teminat ödeyecektir. Aykome Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde tamirat tamamlanmazsa, yatırılan teminatı çözerek gerekli tamir bakım ve onarımı belediye kendisi yapabilecektir. l)-tüm altyapı yatırımcı kuruluşları veya şirketler altyapılarını tesis edip, üst yapı tamiratlarını kendileri yapıp tamamladıktan sonra 12 ay boyunca yapmış oldukları üst yapıdan sorumlu olacaklardır. Sayfa:19/19

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı