Santral Pontin Miyelinolizis: Dört Olgu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Santral Pontin Miyelinolizis: Dört Olgu Sunumu"

Transkript

1 OLGU SUNUMU/CASE REPORT Santral Pontin Miyelinolizis: Dört Olgu Sunumu Central Pontine Myelinolysis: Report of Four Cases Handan Akar 1, Nilgün Cengiz 2, Ayfle Oytun Bayrak 2, Taner Özbenli 2, Musa Kaz m Onar 2, Lütfü ncesu 3, Levent Güngör 2, Murat Terzi 2 1 Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye ÖZET Santral pontin miyelinolizis pons ve beynin bazal gangliyon, lateral genikulat cisimler, eksternal ve internal kapsül ve serebellumda miyelin kayb ile giden nörolojik bir bozukluktur. Biz santral pontin miyelinolizisi olan üç ve hem santral pontin hem de ekstrapontin miyelinolizisi olan bir hastan n klinik ve radyolojik bulgular n sunduk. Anahtar Kelimeler: Miyelinolizis, santral pontin, hiponatremi, alkolizm. ABSTRACT Central Pontine Myelinolysis: Report of Four Cases Handan Akar 1, Nilgün Cengiz 2, Ayfle Oytun Bayrak 2, Taner Özbenli 2, Musa Kaz m Onar 2, Lütfü ncesu 3, Levent Güngör 2, Murat Terzi 2 1 Samsun Mehmet Aydin Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Samsun, Turkey 2 Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey 3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, University Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey Central pontine myelinolysis is a neurological disorder characterized by loss of myelin in the central pons as well as in the other parts of the brain like basal ganglia, lateral geniculate bodies, external and internal capsules, and cerebellum. We report the clinical and radiological findings of three patients with central pontine myelinolysis and one patient with both pontine and extrapontine myelinolysis. Key Words: Myelinolysis, central pontine, hyponatremia, alcoholism. 154

2 Santral Pontin Miyelinolizis Akar H, Cengiz N, Bayrak AO, Özbenli T, Onar MK, G R fi Santral pontin miyelinolizis ponsun taban nda miyelin kayb ile karakterize nörolojik bir bozukluktur. Simetrik yerleflimli benzer histolojik yap daki lezyonlar bazal gangliyon, lateral genikülat cisim, eksternal ve internal kapsül ve serebellum gibi beynin di er bölgelerinde de yerleflebilir. Buna da ekstrapontin miyelinolizis ad verilmektedir (1). Sebep ve patogenez tam bilinmese de birçok çal flma hiponatreminin h zl düzeltilmesinin pontin ve ekstrapontin gliyada ozmotik stresin patogenezde majör faktör olabilece ini göstermektedir (2,3). Santral pontin miyelinolizis ile iliflki gösteren medikal durumlar diyaliz, karaci er yetmezli i ve transplantasyon, ileri evre lenfoma, karsinoma, çeflitli sebeplere ba l kafleksi, fliddetli bakteriyel infeksiyonlar, dehidratasyon ve elektrolit bozukluklar, akut hemorajik pankreatit, kronik alkolizm ve pellegra olarak say labilir (4,5). Olgular n %50 si son dönem kronik alkoliklerdir. Biz farkl klinik tan larla izlenen ve hiponatreminin h zl düzeltilmesi sonucu ortaya ç kan santral pontin miyelinolizisli üç kad n ve kronik alkolizm öyküsü olan bir erkek hastay sunduk. OLGULAR Olgu 1 K rk yafl nda kad n hasta, bilinç ve konuflma bozuklu u flikayetleri nedeniyle dahiliye servisinde konsülte edildi. Kolesistektomi operasyonundan iki gün sonra akut bat n tablosu geliflen hastada yap lan laparatomide akut pankreatit saptanm fl, karaci er biyopsisi kronik karaci er parankim hastal ile uyumlu ve abdominal ultrasonografi ve tomografi bulgular sirozu desteklemifltir. Daha sonra yap - lan ikinci abdominal ultrasonografide pankreasta psödokist saptanm fl olup kistin drenaj ndan 12 saat sonra bilincinde bozulma olmufltur. Hastan n nörolojik muayenesinde bilinç aç k ancak hasta oryante ve koopere de il, dizartrik, a r l uyaran sa yla lokalize ediyor, sol kol ve bacak 4/5 düzeyinde hemiparezik, Hoffman bilateral pozitif, derin tendon refleksleri ise global canl, plantar yan tlar bilateral lakayt olarak bulundu. Geriye dönüp bak ld nda elektrolit takiplerinde serum sodyumunun 111 meq/l ye kadar düflüp ertesi gün 170 meq/l ye yükseldi i görüldü. Kraniyal bilgisayarl tomografi normal iken, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikinde ponsta santralde, bilateral kaudat nükleuslarda ve lentiform nükleuslarda, pariyetal ve oksipital beyaz cevher alanlar nda T2 de sinyal art fl dikkati çekti (Resim 1a,b). Elektroensefalografi (EEG) de santrotemporal bölgelerde aktif epileptiform anomali vard. Hastan n laboratuvar de erlerinde kan üre nitrojeni 21 mg/dl, glukoz 127 mg/dl, sodyum 141 meq/l, potasyum 3.5 meq/l, aspartat aminotransferaz 36 U /L, alanin aminotransferaz 12 U/L, albumin 3.1 mg/dl, lökosit 5600, hemoglobin 11, trombosit ve eritrosit sedimentasyon h z 33 mm/saat olarak bulundu. Olgu 2 Yirmi dört yafl nda, dört ayd r kronik renal yetmezlik tan s ile izlenen kad n hasta, servisimize anlams z konufl- A B Resim 1. Kraniyal MRG T2 görüntülemede, parietal ve oksipital beyaz cevher alanlar nda (A) santral ponsta (B) intensite art fl görülmekte. 155

3 Akar H, Cengiz N, Bayrak OA, Özbenli T, Onar MK, Central Pontine Myelinolysis ma, ajitasyon ve bilinçte zaman zaman uykuya meyil nedeniyle yat r ld. Hastan n nörolojik muayenesinde, somnolans olmakla birlikte, k smen oriyante ve koopere olabiliyordu. Konuflma hipofonik, bilateral üst ekstremitelerde disdiadokokinezi, derin tendon refleksleri global canl, bilateral Hoffman refleksi pozitif ve bilateral birkaç at ml k klonus tespit edildi. Hastan n öyküsünde iki ay önce fliddetli bulant -kusma ile acil servise baflvurdu u, hipotonik mayilerle s v replasman sonras serum sodyum de erinin 114 meq/l ye kadar düflüp, bunu takip eden iki günde 136 meq/l ye yükseltildi i ö renildi. Hasta bize baflvurdu unda serum elektrolitleri normal ve serum kreatinin de eri ise 2 mg/dl idi. Kraniyal tomografisi normal olan hastan n kraniyal MRG tetkikinde ise pons santral kesiminde, k smen mezensefalon, bilateral nükleus ruberlere kadar uzanan düzensiz s n rl T1 de hipointens, T2 serilerde hiperintens lezyonlar izlenmifltir (Resim 2). EEG de subkortikal bölgelerden kaynaklanan epileptiform anomali tespit edildi. Olgu 3 Altm fl befl yafl nda kad n hasta, 20 gündür yürüyememe, son bir haftad r olan bilinç bozuklu u ve ajitasyonlar nedeniyle acil servise getirildi. Nörolojik muayenede, bilinç aç k ancak kooperasyon ve oriyantasyon bozuk, solda 3/5 düzeyinde hemiparezi, bilateral palmomental refleks pozitif, üst ekstremitelerde intansiyonel tremor ve minimal rijidite saptand. Hastan n acil serviste bak lan serum sodyum de erinin 120 meq/l iken, iki gün sonra bak lan serum sodyum de- erinin 159 meq/l ye yükseldi i görülmüfltür. Ayr ca rutin biyokimya tetkiklerinde serum kalsiyum de eri 16 mmol/l görülmesi üzerine acil hemodiyalize al nm fl ve serum kalsiyum de eri 6 mmol/l ye kadar düflürülmüfltür. Öz geçmiflinde dokuz y l önce geçirdi i tiroid operasyonu sonras hipoparatiroidi geliflti i ve devaml kalsiyum replasman alan bir hasta oldu u ö renildi. Serum kalsiyumu düflürülmesine ra men bilinç durumu düzelmeyen hasta nöroloji taraf ndan konsülte edildi. Kraniyal MRG tetkikinde yaflla uyumlu serebral atrofi, bilateral nükleus ruber ve ponsta kortikospinal traktta T2 ve proton sekanslarda sinyal art fl görülerek santral pontin miyelinolizis tan s desteklendi (Resim 3). Olgu 4 Elli bir yafl nda erkek hasta, sabah uyand ktan sonra ani geliflen bilinç bulan kl ve yüzde kayma nedeniyle bir sa l k kurulufluna baflvuruyor. Hastan n anamnezinde kronik alkolizm haricinde bir özellik saptanmad. Nörolojik muayenede bilinç konfü, bilateral horizontal bak fl k - s tl l, sol santral fasiyal paralizi, sa da 4/5 hemiparezi, sa da derin tendon reflekslerinde art fl tespit edildi. Hastan n yap lan rutin laboratuvar testlerinde herhangi bir anormal de er tespit edilmedi. Hastada ön tan olarak serebrovasküler hastal k düflünülerek kraniyal MRG tetkiki istendi. Hastan n kraniyal MRG tetkikinde mezensefalon ve ponsta T2 serilerde hiperintens sinyal de ifliklikleri saptand (Resim 4). Hasta daha sonra hastanemize baflvurdu unda, görüntüleme bulgular ndan yola ç k larak ve kronik alkolizm öyküsüne de dayanarak santral pontin miyelinolizis tan s ald ; destek tedavisi ve rehabilitasyon program na al nd. Resim 2. Kraniyal MRG görüntülemede pons santral kesiminde, k smen mezensefalon ve bilateral nükleus rubere kadar uzanan düzensiz s n rl lezyonlar görülmekte. Resim 3. Kraniyal MRG görüntülemede bilateral nükleus ruber ve ponsta intensite art fl görülmekte. 156

4 Santral Pontin Miyelinolizis Akar H, Cengiz N, Bayrak AO, Özbenli T, Onar MK, ve arkadafllar n n çal flmas santral pontin miyelinoliziste klinik prezantasyonun oldukça de iflken oldu unu ve semptomlar n fliddetli nörolojik bozukluklardan hafif nörolojik bozukluklara kadar de iflti ini göstermifltir (10). Her dört olgumuzda da ön planda olan bulgu, mental durumlar ndaki bozukluktu. Üç hastada fokal nörolojik bulgular ön plandayd (olgu 1, 3, 4). te, kraniyal MRG tan sal araç olarak kullan lmaktad r (10). Ekstrapontin miyelinolizisteki klinik bulgular santral pontin miyelinolizistekiyle ayn d r, ancak ekstrapontin miyelinolizis nadir görülür (11). Resim 4. Kraniyal MRG görüntülemede mezensefalon ve ponsta T2 serilerde hiperintens sinyal de iflikli i görülmekte. TARTIfiMA hiponatreminin h zl düzeltilmesi durumunda ortaya ç - kan iyatrojenik hastal klar olarak kabul edilir (6). Kraniyal MRG nin yayg n kullan m ile birlikte bu hastal k, T1 ve T2 deki spesifik görüntülerle daha kolay tan nabilir olmufltur. Direkt ozmotik etkinin yan nda, baz metabolitler kanbeyin bariyerinin geçirgenli ini bozar, miyelinotoksik ajanlar n sal n m na, vazojenik ödem oluflumu ve/veya beyin dehidratasyonuna yol açar. Bundan sonra akson miyelin k l f ndan ayr larak özellikle beyaz ve gri cevher birleflim yerlerinde oligodendrositlerde kal c hasar yapar (2,3). Burada belirgin bir inflamasyon olmadan aksonlar korunurken miyelin kayb geliflir (7). Hiponatremi hastane popülasyonunda en s k görülen elektrolit bozuklu udur ve birçok hastal kla birliktelik gösterir. Hiponatremik hastalarda beyin hasar n aç klayan iki mekanizma vard r. Bunlardan birincisi bas nç artmas n n beyin kan ak m n azaltmas d r, s kl kla hiponatremi tedavisi ile ilgili de ildir. Tedavi edilmeyen hastalarda görülür. kinci sebep ise hiponatreminin tedavisi ile ilgilidir ve semptomatik hiponatreminin hipertonik sodyum klorür ile düzeltilmesi santral pontin miyelinolizis adl nörolojik bozuklu a yol açar (8). Hiponatreminin h zl düzeltilmesi sebep gösterilse de santral pontin miyelinolizis normonatremisi, hipokalemisi ve hipofosfatemisi olanlarda da bildirilmifltir. Beyin demiyelinizasyonundan korunmak için fliddetli hiponatreminin ilk 48 saatte günlük 12 mmol/l olarak düzeltilmesi tavsiye edilmektedir (1). Santral pontin miyelinoliziste ilk bulgular mental durum de ifliklikleri, nöbet, bradipne, spastik parezi, kuadriparezi ve psödobulber paralizi olabilir (9). Laubenberger Bizim dört olgumuzda da klinik bulgular birbirine çok benziyordu. Üç olguda santral pontin miyelinolizis (olgu 2-4), bir olguda (olgu 1) ise ekstrapontin miyelinolizis görülmüfltür. Kraniyal tomografi ve EEG tetkikleri ilk üç olguda tan için yeterli bulgu vermemifl, kesin tan kraniyal MRG tetkiki ile konmufltur. gibi demiyelinizan bozukluklarda hiponatreminin h zl düzeltilmesi sorumlu tutulmakla birlikte, kronik süreçli birçok hastal k (kronik alkolizm, malnütrisyon, kronik böbrek ve karaci er hastal gibi) da predispozan faktör olarak görülmektedir (3). Nitekim bizim ilk iki olgumuzda, hiponatreminin h zl düzeltilmesi yan nda demiyelinizan süreci h zland rm fl olabilece ini düflündü ümüz kronik karaci er hastal, pankreatit ve kronik renal yetmezlik vard. Olgu 3 te literatürde belirtilen bu predispozan faktörlerden hiçbiri yoktu. Olgu 4 te ise hiponatremi gözlenmemifl olup direkt alkolizm etyolojik sebep olarak düflünüldü. Literatürde alkol kesilmesinin de etyolojide yer tutabilece i vurgulanm flt r (2). iyi bilinen demiyelinizan bozukluklar oldu u halde farkl klinik özelliklerde görülebildi i için flüphelenilen hastalarda tan mutlak kraniyal MRG ile desteklenmelidir. KAYNAKLAR 1. Pietrini V, Mozzani F, Crafa P, Sivelli R, Cademartiri F, Crisi G. Central pontine and extrapontine myelinolysis despite careful correction of hyponatremia: clinical and neuropathological findings of a case. Neurol Sci Yoon B, Shim YS, Chung SW. Central pontine and extrapontine myelinolysis after alcohol withdrawal. Alcohol Alcohol 2008;43: A ldere AM, Benli S, Erten Y, Coflkun M, Boyvat F, Özdemir N. Osmotic demyelination syndrome with a dysequilibrium syndrome: reversible MRI findings. Neuroradiology 1998;40: Ashrafian H, Davey P. A review of the causes of central pontine myelinosis: yet another apoptotic illness? Eur J Neurol 2001;8:

5 Akar H, Cengiz N, Bayrak OA, Özbenli T, Onar MK, Central Pontine Myelinolysis 5. Adams RD, Victor M, Ropper AH. The acquired metabolic disorders of the nervous system. Principles of Neurology. New York: McGraw-Hill, 1997: Tosaka M, Kohga H. Extrapontine myelinolysis and behavioral change after transsphenoidal pituitary surgery: case report. Neurosurgery 1998;43: Thompson PD, Miller D, Gledhill RF, Rossor MN. Magnetic resonance imaging in central pontine myelinolysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989;52: Arieff AI, Ayus JC. Pathogenesis of hyponatremic encephalopathy. Chest 1993;103: Muller RJ, Donner TW. Correction rate of severe hyponatremia and central pontine myelinolysis. Am J Psychiatry 1992;149: Laubenberger J, Schneider B, Ansorge O, Gotz E, Haussinger D, Volk B, et al. Central pontine myelinolysis: clinical presentation and radiologic findings. Eur Radiol 1996;6: Harris CP, Townsend JJ, Baringer JR. Symptomatic hyponatremia: can myelinolysis be prevented by treatment? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993;56: Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Handan Akar Pelitköy Baflbakanl k Toplu Konutlar Villa 5/A Kurupelit, Samsun/Türkiye E-posta: gelifl tarihi/received 08/01/2010 kabul edilifl tarihi/accepted for publication 20/01/

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:446-451 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Van der Knaap lökoensefalopatisi: T, MRG, MR spektroskopi ve difüzyon MRG bulgular Faz l Gelal, Melda Apayd n, Cem Çall,

Detaylı

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: 85-90 Gelifl Tarihi/Received: 05/11/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser

Detaylı

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:464-472 NÖRORADYOLOJ RES MLERLE R KONU Posterior reversibl ensefalopati sendromu: patofizyoloji ve ileri MRG teknikleri ile korelasyon Mehmet Tekflam, Sean O.

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Serebral Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Ba l Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme

Serebral Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Ba l Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme Serebral Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Ba l Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme Dilek Evyapan Akkufl*, Halil Güllüo lu**, smail Oran*** * Prof. Dr. Ege Üniversitesi

Detaylı

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k*

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k* Poster Bildiriler Poster Presentations 171 P1 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster P2 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster LETARJ LE BAfiVURAN B R NVAJ NASYON OLGUSU Nilden Tuygun, Emine Polat, Can Demir Karacan,

Detaylı

ERKEN ERGENL KTE NÖROLEPT K MAL GN SENDROM: B R OLGU SUNUMU

ERKEN ERGENL KTE NÖROLEPT K MAL GN SENDROM: B R OLGU SUNUMU ERKEN ERGENL KTE NÖROLEPT K MAL GN SENDROM: B R OLGU SUNUMU Nursu ÇAKIN MEM K*, Ifl k KARAKAYA**, Ayflen COfiKUN***, Belma A AO LU*** ÖZET Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) genelde antipsikotik kullan m

Detaylı

Nörosifiliz: Bir Vaka Bildirimi

Nörosifiliz: Bir Vaka Bildirimi Nihat ALPAY * ÖZET Sifiliz Treponema Pallidum un neden oldu u cinsel yolla bulaflan bir hastal kt r. Treponema Pallidum la enfekte olan vakalar n % 7-9 unda nörosifiliz oluflur. Nörosifiliz 5-30 y lda

Detaylı

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Olgu Sunumu / Case Report 119 Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Suprascapular Nerve Neuropathy: A Case Report Cengiz BAHADIR, Sena TOPATAN, Asl han TARAKTAfi, Kenan AKGÜN* Haydarpafla Numune

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu Sunumu. A. Banitahmaseb, E. Karaman, A. Özdo an, E.K. Banitahmaseb, S. Derviflo lu. Özet

Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu Sunumu. A. Banitahmaseb, E. Karaman, A. Özdo an, E.K. Banitahmaseb, S. Derviflo lu. Özet Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2005 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 6, 2004 Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu Sunumu A. Banitahmaseb,

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports D. Dank, fi. Telci, N. Dilbaz,. T. Okay

Olgu Sunumlar /Case Reports D. Dank, fi. Telci, N. Dilbaz,. T. Okay Olgu Sunumlar /Case Reports D. Dank, fi. Telci, N. Dilbaz,. T. Okay B 12 Vitamini Eksikli ine Ba l Psikotik Bozukluk Demet Dank 1, fiükran Telci 1, Nesrin Dilbaz 2, hsan Tuncer Okay 3 ÖZET: B 12 vitamini

Detaylı

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:279-286 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Vertebrobaziler yetmezli in tan s nda radyolojik inceleme ve vertebrobaziler ak m n MRG ile ölçümü Meltem Gülsün, Ifl l

Detaylı

Çocuklarda Ansefalit: 27 Vakanın Sunumu

Çocuklarda Ansefalit: 27 Vakanın Sunumu 168 Özgün Ara t rma / Original Article Çocuklarda Ansefalit: 27 Vakanın Sunumu Encephalitis in Children: Presentation of 27 Cases Halil Özdemir 1, An l Tap s z 1, Ergin Çiftçi 1, Erdal nce 1, Tan l Kendirli

Detaylı

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI -187- Metabolik karaci er hastalıkları Dr. Mahmut Çoker Do umsal metabolik hastal klar, tek bafllar na ender görülürken tüm metabolik hastal klar bir

Detaylı

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis OLGU SUNUMU Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis Erdo an Çetinkaya 1, Akif Turna 1, Atayla Genço lu 1, Nur Ürer 1, Sedat Alt n 1, Mehmet Ali Bedirhan 1, Dilek Y lmazbayhan 2 1 Yedikule Gö üs Hastal

Detaylı

Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu

Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu CASE REPORT Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu dris fiah N 1, fiahin ZETERO LU 2, Hasan GÜLER 3, Yasin MELEK 3, Lokman EM NBEYL 4 1 Division of Nephrology, Department

Detaylı

Post Polio Sendromu. Post Polio Syndrome. 164 Derleme / Review

Post Polio Sendromu. Post Polio Syndrome. 164 Derleme / Review 164 Derleme / Review Post Polio Sendromu Post Polio Syndrome Arzu YA IZ ON Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, zmir, Türkiye Özet Summary Post polio sendromu (PPS),

Detaylı

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:563-568 PED ATR K RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Klasik tip lizensefali: MRG bulgular Abdulhakim Coflkun, Sefer Kumandafl, Ökkefl. Karahan, fierif Ifl n, Ömer Öztürk,

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

GER ATR K YAfi GRUBUNDA OLAN VE OLMAYAN PARK NSON HASTALARINDA ÜROD NAM K BULGULAR

GER ATR K YAfi GRUBUNDA OLAN VE OLMAYAN PARK NSON HASTALARINDA ÜROD NAM K BULGULAR Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (4) 300-305 ARAfiTIRMA GER ATR K YAfi GRUBUNDA OLAN VE OLMAYAN PARK NSON HASTALARINDA ÜROD NAM K BULGULAR ÖZ Hakan TUNÇ 1 Murat ERSÖZ 1 Asuman DO AN 2 Turgut YILDIZGÖREN

Detaylı

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu E itim / Education 15 Spine Involvement in Rheumatoid Arthritis Ömer Faruk fiendur, Yasemin TURAN Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye Özet

Detaylı

Olgularla Wilson Hastalığı : Tanı ve Tedavi

Olgularla Wilson Hastalığı : Tanı ve Tedavi 118 Olgu Sunumu Olgularla Wilson Hastalığı : Tanı ve Tedavi Cases with Wilson s Disease: Diagnosis and Treatment Oya ÖZTÜRK, Raziye TIRAŞ, Serkan ÖZBEN, Hüsniye Aylin HAKYEMEZ, Tuba AYDEMİR, Canan EROL,

Detaylı

Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi

Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi Derleme / Review Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi Sibel A. Tekgündüz, Aysun fiengül, Suat Biçer, Hüseyin Aldemir, Gönül Aydo an Sa l k Bakanl, Bak rköy Kad

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Dr. Özlem Gencer Bozabal, Dr. Burak Baykara, Dr. Ayflen Baykara

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 55 Poster No: P22 AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L YA LI HASTADA 6-MERKAPTOPÜR N TEK BA INA REM SYON SA - LAR MI? smet Aydo du, Kadir Acar, Nilgün Göveç, 2 Mehmet Ali

Detaylı