KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK"

Transkript

1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan MaximumBilgi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

2 2 1. I. Menemen Olayı II. Vagon- Li Olayı III. Razgrat Olayı Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir? A) TBMM'nin, yetkilerini geçici bir süre için Mustafa Kemal'e vermesi B) Tekalif-i Milliye Buyruklarının çıkarılması C) Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesi D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması E) TBMM'de Mustafa Kemal'e karşı tepkilerin artması 3. Musul'un Irak'a bırakılmasına karşılık, Musul petrollerinden elde e-dilen yıllık gerilin yüzde 10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması (1922) B) Mondros Ateşkes Antlaşması (1918) C) Lozan Antlaşması (1923) D) Ankara Antlaşması (1926) E) Misak-ı Milli (1920) 4. l. Tekke ve türbelerin kapatılması II. Medreselerin kapatılması III. Patrikhane'nin evrensel olmaktan çıkarılması Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektir? A) l ve II B) l ve III C) Yalnız l D) Yalnız III E) II ve III 5. l. İnkılapların temel dayanağı olma, II. Akıl ve bilime dayanma, III. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma özelliklerinden hangileri, Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir? A) Yalnız III B) l ve II C) Yalnız l. D) Yalnız II E) l, II ve III 6. Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır? A) Farabi B) Ömer Hayyam C) Vasiti D) İbn Heysem E) İbn Rüşd 7. l. Milis güçlerini destekleme II. İstanbul Hükümeti'ne açıkça karşı çıkma III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme

3 3 Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) l ve II B) II ve IV C) Yalnız l D) Yalnız II E) III ve IV 8. l. Miladi takvimin kabul edilmesi II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi III. Hafta tatilini Cumadan pazar gününe alınması Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslararası ticari ilişkilere kolaylık sağlama amacı vardır? A) Yalnız III B) l ve II C) Yalnız l D) Yalnız II E) l ve III 9. Yabancı şirketlere verilen ayrıcalıklar Lozan Antlaşması yla sona erdirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda bir gelişme olduğu söylenebilir? A) İzmir'de İktisat Kongresi düzenleme B) Türk Ticaret Birliği'ni kurma C) Devletin ekonomik hayata olan müdahalesini azaltma D) Bazı demiryolları ile liman işletmelerini ulusallaştırma E) Aşar Vergisi'ni kaldırma 10. Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanununun kapsamındadır? A) Özel girişimcilere kolaylıklar sağlanması B) Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması C) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması D) Dünyadaki değişik ekonomik akımların incelenmesi ve bunların Türkiye'ye etkilerinin saptanması E) Türk parasının korunması 11. Osmanlı Devleti'nde, i. Padişahların tahta çıkışı, ii. Padişahların bizzat sefere gidişi, iii. İç isyanların bastırılması durumlarından hangilerinde, askere bahşiş dağıtmak bir gelenektir? B) Yalnız lll B) l ve II C) Yalnız l D) Yalnız II E) II ve III 12. l. Anadolu Ajansı II. Yenigün III. Hakimiyet-i Milliye IV. Peyman-ı Sabah Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda ulusal hareketi destekleyen basın organları arasında yer alır? A) l ve II B) l, II ve III C) Yalnız l D) Yalnız II E) l. III ve IV 13. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara sağlanan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir? A) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme B) Evlilikte edinilen mala ortak olma

4 4 C) Evlenme ve boşanmada erkekle eşit derecede söz sahibi olma D) Milletvekili seçilebilme E) Belediye seçimlerine katılabilme 14. İkinci TBMM döneminde yaşanan kabine bunalımı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A) Menemen olayı nedeniyle yörede sıkıyönetim ilan edilmesi B) 1921 Anayasası nın hükümetin kurulmasına ilişkin maddesi C) Saltanatın kaldırılması ve Padişah'ın İngilizlere sığınması D) Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması E) Ağnam Vergisi'nin artırılması 15. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde kurulan partilerden biri değildir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi B) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi C) Serbest Cumhuriyet Partisi D) Ahali Cumhuriyet Partisi E) Demokrat Parti 16. XVI. yüzyıl Osmanlı - Türk mimarisinin en büyük ustası kimdir? A) Mimar Sinan B) Yakup Şah C) Mimar Ayaz D) Mimar Kemaleddin E) Mimar Hayreddin 17. Orta Asya Türk devletlerinde sos yal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir? A) Kün B) Oğuş C) Yargu D) Töre E) Budun Türkiye Cumhuriyeti'nde, i. Eğitim. ii. Turizm. iii. Hukuk alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılaplar yapılmıştır? B) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) II ve III 19. Misak-ı Milli'nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur? A) Erzurum Kongresi B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi C) TBMM D) Sivas Kongresi E) Amasya Buluşması 20. Atatürk, Söylev'inde

5 5 i. Kuvayi Milliye ( ) ii. TBMM Hükümeti ( ) iii. Türkiye Cumhuriyeti ( ) iv. Türkiye Cumhuriyeti ( ) dönemlerinden hangilerini anlatır? A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, II ve III E) l, II, III ve IV 21. Kayseri'de bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi hangi dönemde yapılmıştır? A) Karamanoğulları B) Selçukoğulları C) Anadolu Selçukluları D) Osmanlılar E) Mengücükler 22. I. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi II. Mecliste oluşan muhalefetin, Fethi Okyar Hükümeti'ni çekilmek zorunda bırakması III. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır? A) Yalnız III B) l ve II C) Yalnız l D) Yalnız II E) II ve III Anayasası'nı daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişahın Ayan Meclisi üyelerini seçmesi B) Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi C) Halkın seçimlere katılabilmesi D) Padişahın Mebuslar Meclisi'ni kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi E) Parlamentonun, biri "Ayan Meclisi" diğeri "Mebuslar Meclisi" adında iki meclisten oluşması 24. l. Savaş tazminatları, II. Suriye sınırı, III. Boğazlar konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşmasından sonra yeniden gündeme gelmiştir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III 25. Osmanlılarda aşağıdaki sanatlardan hangisine ait eserler, yapıldığı dönemin sosyal ve siyasi özellikleri hakkında en çok bilgi verir? A) Kakma B) Ebru C) Çini D) Hat E) Minyatür 26. İslami dönem Türk mimarisinde cami, medrese, han, kervansaray, kümbet darüşşifa, imarethane, külliye adıyla bir çok sanat eseri yapılmıştır. Bunlardan hangisi, anıtmezar niteliği gösterir? A) Külliyeler B) Kümbetler

6 C) imarethaneler D) Kervansaraylar E) Medrese ve darüşşifalar Selçuklu ve Osmanlılar devrinde bir çok hayır kuruluşu meydana getirilmiştir. Bunlardan hangisi, yoksullara, talebe veya yolculara ücretsiz yemek dağıtmak için kurulmuştur? A) İmarethaneler B) Loncalar C) Darüşşifalar D) Han ve kervansaraylar E) Vakıf ve külliyeler 28. Osmanlıların yükselme dönemine girdiği Fatih Sultan Mehmet devrinde, birer eğitim - öğretim kurumu olan medreseler dini ilimlerle birlikte pozitif bilimler de okutulmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren, eğitim anlayışı yönünden bozulan medreselerde bazı derslerin okutulmadığı görülmüştür. Aşağıda sıralananlardan hangisi, 17. yüzyıldan sonra, Osmanlı medreselerinde okutulan dersler arasında yer almamıştır? A) Kelam B) Fıkıh C) Tefsir D) Coğrafya E) Kıraat 29. l. Hayvan figürleri II. Bitki motifleri III. Resim ve heykeller IV. Hat sanatı V. Ağaç oyma ve taş kabartma sanatı Yukarıdaki süsleme sanatlarının hangisi veya hangileri, Selçuklu mimari eserlerinde yaygın olarak görülmez? A) Yalnız III B) III ve IV C) l ve III D) l ve II E) Yalnız l 30. l. Semerkantitaki Timur Türbesi II. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe III. Taç Mahal Türbesi IV. Bursa Ulu Cami V. Karatay Medresesi Yukarıdaki sanat eserlerinden hangisi, Anadolu Selçukluları döneminde yapılmıştır. A) l B) II C) III D) IV E) V 31. Osmanlı yönetim şeklinde ilk değişiklik, 1876'da Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Meşrutiyet ortamının hazırlanmasında ve l. Meşrutiyetin ilan edilmesinde diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?

7 A) Azınlıklar B) Aydınlar C) Osmanlı halkı D) Ordu E) Yöneticiler Aşağıdaki eserlerden hangisi, Osmanlı dönemine aittir? A) Divriği Ulu Camisi B) Mastar Köprüsü C) Sultan Hasan Camisi D) Gökmedrese E) Malabadi Köprüsü 33. XIX. Yüzyılda yapılan Osmanlı ıslahat hareketlerinden hangisi, Osmanlı toplumunda eşitliği sağlama amacına yönelik değildir? A) Tanzimat Fermanı B) Kanun-i Esasi'nin kabulü C) Islahat Fermanı D) Meşrutiyetin ilanı E) Sened-i ittifak 34. Avrupalı devletler, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini Osmanlı içişlerine karışmak için bahane etmemiştir? A) Azınlıkların bağımsızlık haklarını B) Kapitülasyonları ve dış borçları C) Veraset sistemini ve saltanat yönetimini D) Şehzadeler arasındaki taht kavgalarını E) Islahat hareketlerini 35. Aşağıdaki belgelerin hangisinde, Türklerin Anadolu'da sürdürdüğü Milli Mücadele hareketi ve ulusal davalarındaki haklılığı gösteren ifadelere yer verilmiştir? A) Amiral Bristol ve General Harbord Raporu B) Paris Barış Konferansı C) Reval Görüşmesi D) Versay Antlaşması E) Londra Konferansı 36. TBMM Hükümeti'nin, Kurtuluş Savaşı yıllarında yaptığı antlaşmalarla kapitülasyonların kaldırılmasını ilk defa kabul ettirdiği devlet aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Sovyet Rusya E) İtalya 37. Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM'nin yayında yer alması, daha çok aşağıdakilerden hangisinde açıklanabilir? A) Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıyla B) Ermenilerin, TBMM Hükümeti ile anlaşmasıyla

8 8 C) Anadolu'daki emellerine ulaşmak için itilaf devletlerin yenilmesini istemesiyle D) Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesiyle E) Rusya'nın itilaf devletleri blokundan çıkarılmasıyla 38. TBMM Hükümeti'nin 1921'de Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutanlık görevine atamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha etkili olmuştur? 39. A) TBMM'ye karşı çıkan ilk isyanların önlenebilmemiş olması B) Türk ordusunun yenilerek Sakarya'nın doğusuna çekilmesi C) Büyük Taarruz'un kazanılması D) İstanbul resmen işgal edilmesi E) Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi l. Eskişehir- Kütahya Muharebesi II. İkinci İnönü Savaşı III. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması IV. Sakarya Meydan Savaşı Kurtuluş Savaşımız sırasında meydana gelen yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisidir? A) III, l, II, IV B) III, l, IV, II C) II, III, IV, l D) III, II, IV, l E) III, II, l, IV Londra Konferansı ardından İngilizlerin, Anadolu'da savaşın yeniden başlayabileceği beklentisi içinde olmalarında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) TBMM'nin ulusal bağımsızlığa ters düşen Londra Konferansı barış önerisini tanımaması B) Türk ordusunun yeniden savaş hazırlığına başlaması C) Yunanlıların, İngilizleri savaşa kışkırtması D) TBMM'nin ilk ayaklanmaları başarıyla önlemesi E) TBMM Hükümeti'nin Sovyet Rusya ile bir dostluk antlaşması yapması yılı sonlarında, Fethi Bey'in hükümetten çekilmesiyle ortaya çıkan hükümet bunalımı, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Hıyanet-i Vataniye Yasası kabul edildi B) Halifelik kaldırıldı C) Cumhuriyet ilan edildi D) Meclis Hükümeti sistemine geçildi E) İstiklal Mahkemeleri kuruldu 42. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yapılan bazı ıslahatlarla bazı alanlarda yaşanan ikili uygulamalar, Cumhuriyet döneminde hangi alanda yapılan inkılaplarla sona erdirilmiştir? A) Tarım ve eğitim B) Hukuk ve eğitim C) Tarım ve yönetim D) Tarım ve hukuk E) Din ve ekonomi

9 9 43. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi "İslam dininin siyasete alet edilmesini" önlemeye yönelik değildir? A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması B) Dini kıyafetlerin giyilmesine kısıtlama C) Yeni medeni kanunun kabul edilmesi D) Halifeliğin kaldırılması E) Çok partili sisteme geçilmesi 44. Açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşan TBMM, kendi varlığını korumak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisini almamıştır? A) Hıyanet-i Vataniye Yasasının çıkarmıştır B) Çıkan ayaklanmaları sert tedbirleri alarak bastırmıştır C) Meclis Hükümeti sistemini benimsemiştir D) İstiklal Mahkemelerini kurmuştur E) Güçler Birliği sistemini uygulamıştır 45. Kurtuluş Savaşı'nın önemli kaynaklarından biri de Mustafa Kemal'in kaleme aldığı Nutuk adlı eserdir. Aşağıdakilerden hangisi, Nutuk kapsamında yer alan gelişmelerden biridir? A) Yeni Türk devletinin kuruluşu B) Kadınlara siyasi haklar tanıması C) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması D) Millet Mekteplerinin açılması E) İlk Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanması 46. Kaldırılan Aşar vergisinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Halkçılık ilkesine aykırı olduğu söylenemez? A) Kıtlık yıllarında da toplanması B) Tahsildarların adil davranmaması C) Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da çıkarmaları D) Verginin belli bir oranda alınması E) Köylü için ekonomik külfet oluşturması 47. Soyadı Kanunu ile "Hacı, molla, ağa, paşa..." gibi unvanlar yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu yasaklamanın ana nedenidir? A) Laiklik ilkesini yaygınlaştırmak B) Toplumda ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak C) Osmanlı hanedanının etkisini azaltmak D) Medeni toplumlara uyum sağlamak E) Halifeliğin gücünü kırmak 48. "Devletin dini İslamdır." maddesinin anayasadan çıkarılması, hangi yıl gerçekleşmiştir? A) 1924 B) 1961 C) 1937 D) 1921 E) Türkiye, 1923 yıllarında ABD ile ilişkilerine önem vermekle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

10 10 A) Uluslararası alanda tanınmak B) ABD'nin siyasi gücünden faydalanmak C) ABD ile Sovyet Rusya arasında güvensizlik meydana getirmek D) Avrupalı devletler üzerinde daha etkili olmak E) Demokratik ülkelerin dostluğunu kazanmak 50. İslamiyetten önce Orta Asya'daki Türkler genellikle komşularına canlı hayvan, kösele, deri, kürk ve silah satmışlar, karşılığında hububat almışlardır. Bu duruma aşağıdakilerin hangisi sebep olarak gösterilebilir? (Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?) 51. l. Keman II. Gitar III. Kopuz A) Sanat alanında ilerlememiş olmaları. B) Tarım faaliyetlerinin yetersiz olması. C) Ticaret alanında yetersiz kalmaları D) Hayvancılık gelişmiştir. E) Sanayi gelişmemiştir. Yukarıdakilerden hangileri Türklere özgü müzik aletleri değildir? A) Yalnız l B) Yalnız lll C) Yalnız II D) II ve III E) l ve II 52. Karahanlı Devleti'nin kurucusu olan Kerluklar, İslamiyet'i kabul ettikten sonra süsleme sanatında insan figürleri yerine bitki motifleri ve geometrik desenler kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun, Kartuklarda aşağıdakilerin hangisinde meydana gelen değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir? A) İnanç sistemi B) Sosyal yaşam şekli C) Siyasal ortam D) Coğrafi şartlar E) Ekonomik durum 53. Babası müderris olan çocuklara doğduklarında verilen şan aşağıdakilerden hangisidir? A) Müderris B) Ulema C) Beşik Uleması D) Veraset Sistemi E) Kadı 54. l. Divana Katılmak II Hutbe okutmak III. Para bastırmak IV. Konun koymak Osmanlı Devletinde yukarıdakiler-den hangileri hükümranlık göstergeleridir? A) Yalnız lll

11 B) Yalnız M C) l ve II D) II, III ve IV E) II ve III Osmanlı Devletinde uygulanan sistemlerden hangileri ekonomik hayatla doğrudan ilgilidir? A) Vakıf Sistemi B) Devşirme C) Lonca D) Yenileşme E) Müzayede 56. Osmanlı Devletinde Tanzimat Fermanının ilanı aşağıdaki olgulardan hangisi başlamıştır? A) Lale Devri B) Kanun-i Esasi'nin kabulü C) Meşrutiyet'in ilanı D) Batılılaşma hareketleri E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 57. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun yerine nazırlıkların kurulması hangi padişah döneminde yapılan yeniliklerden biridir? A) Sokullu B) II. Abdülhamit C) IV Murat D) l Ahmet E) II Murat 58. İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışında bırakmak önemli sömürgeler olan Mısır ve Hindistan'a giden yolları güvence altına almak amacıyla İngiliz ve Fransızların l. Dünya Savaşı sırasında açtığı cephenin adı nedir? A) Çanakkale B) Suriye C) Galiçya D) Kafkas E) Kanal 59. Aşağıdakilerden hangisi Milli Varlığa düşman cemiyetlerden biridir? A) Mavri Mira B) Kilikyalılar C) Sulh ve Selamet-i Osmaniye D) Reddi-i ilhak E) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye 60. l. Sivas Kongresi II. Mudanya Mütarekesi III. Erzurum Kongresi IV. Paris Barış Konferansı Mustafa Kemal yukarıdakilerin hangilerinde yapılan görüşmelere katılmamıştır?

12 A) l ve II B) l, II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) II ve III Aşağıdakilerden hangileri Erzurum Kongresinde ele alınan konular arasında değildir? i. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin birleştirilmesi ii. Manda ve himayenin reddi iii. Irade-i milliye gazetesinin çıkarılması iv. Milli iradeyi hakim, Kuvay-ı Milliye'nin etkin kılmak esastır kararı A) l, II ve III B) Yalnız II C) II ve IV D) l, II ve IV E) l ve III 62. Balta Limanı Antlaşması nda Avrupa devletleri gümrük vergilerini düşürmüşlerdir. i. Teknolojik ilerlemenin artması ii. Hammadde açığının doğması iii. Yerli sanayinin olumsuz etkilenmesi Yukarıdaki açıklamaya göre Osmanlı Devleti hangi yönden etkilenmiştir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız lll D) l ve II E) II ve III 63. I. Kadınların kadı veya sadrazam olmaması II. İki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine eşit olması III. Kadınların yönetime katılması Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı hukuk sistemindeki uygulamalar arasında değildir? A) Yalnız l B) Yalnız lll C) l ve II D) l ve III E) II ve III 64. I. Dünya Savaşında Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni yanına çekmek istemesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak B) Halifenin dini gücünden yararlanmak C) Osmanlı'nın askerlerinden ve nüfusundan yararlanmak D) Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını isteme ve sevmeme E) Yeni cepheler açtırarak üstündeki yükü hafifletme 65. Aşağıdakilerden hangileri Amasya görüşmelerinde ele alınmamıştır?

13 13 A) Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı B) Kurtuluş Savaşı'nın ilanı C) Millet egemenliğine dayalı yönetime D) Türk ulusu'nun İstanbul Hükümetine ve işgalcilere karşı mücadeleye çağrılması E) Manda ve himaye kabul edilemez 66. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı ayaklanmalar arasında yoktur? A) Anzavur Ayaklanması B) Azınlık Ayaklanmaları C) Çerkez Ethem Ayaklanması D) Adapazarı ayaklanması E) Saruhanoğulları Ayaklanmaları 67. Sınırlar ve azınlık hakları konuları ile ilgili kararlar nerede ele alınmıştır? A) Londra Konferansında B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde C) Paris Barış Konferansında D) Lozan Barış Antlaşmasında E) Kurultayda 68. Aşağıdakilerden hangisi 3 Aralık 1920'de Ermeniler ile yapılan Gümrü Antlaşması'nın bir özelliği değildir? A) Osmanlı Devleti Savaş tazminatı ödeyecektir. B) Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'ye bırakıldı C) Doğu Anadolu ile ilgili iddialarından vazgeçtiler D) Araş Nehri- Çıldır Gölü çizgisi sınır kabul edildi E) Ermeniler Sevr'in geçersizliğini kabul ettiler 69. Mudanya görüşmelerinde, Fransa temsilcisi, Trakya'nın TBMM Hükümeti'ne teslim edilmesini kabul ettiği halde İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalya temsilcisi ise bu konuda hükümetinden emir alması gerektiğini bildirmiştir. Bu durumda çıkabilecek sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Fransa Temsilcisi Trakya'nın TBMM'ye verilmesini kabul etti B) İngiltere Yunanistan'a destek verdi C) Hilaf Devletleri anlaşmazlıklar içindedirler D) Trakya'nın geleceği konuşulmuştur. E) İtalya Hükümeti kendi yararları doğrultusunda görüşmeleri yönlendirmiştir 70. l. Bölgesel mücadele yöntemini benimsemişlerdir. II. Düşmanı oyalayıp yıpratmışlardır III Düzenli birliklerdir IV. İhtiyaçlarını Devlet karşılar Yukarıdakilerden hangileri Kuva-yı Milliye birliklerinin özelliklerinden değildir? A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III D) III ve IV E) II ve IV

14 Aşağıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine ait eserler arasındadır? A) Uygur yazıtları B) Orhun yazıtları C) Oğuz Koğan destanı D) Gılgameş destanı E) Ergenekon destanı 72. İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde devletin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel işlerinin görülüp karara bağlandığı meclis aşağıdakilerden hangisidir? A) Oba B) Toy C) Kurultay D) Yabgu E) Budun 73. Osmanlı Devletinde devlet adamı ve asker yetiştirmede aşağıdaki usullerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Devşirme B) Lonca C) Müsadere D) Ahilik E) Ikta 74. I.Han II.Cami III. Medrese Osmanlı Devletinde külliyeler çoğunlukla yukarıdakilerden hangisinin çevresinde kurulurdu? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız lll D) l ve III E) II ve III 75. Aşağıdakilerden hangisi kendisine başkent olarak Konya'yı seçmiştir? A) Anadolu Selçuklu Devleti B) Danişmentliler Beyliği C) Candaroğulları D) Ramazanoğulları E) Menteşeoğulları

15 15 CEVAP ANAHTARI 1. A 16. A 31. B 46. D 61. E 2. D 17. D 32. B 47. B 62. C 3. D 18. D 33. E 48. E 63. B 4. A 19. C 34. C 49. C 64. D 5. E 20. D 35. A 50. B 65. E 6. A 21. C 36. D 51. E 66. E 7. D 22. D 37. C 52. A 67. B 8. E 23. D 38. B 53. C 68. A 9. D 24. E 39. E 54. D 69. E 10. E 25. D 40. A 55. C 70. D 11. C 26. B 41. C 56. D 71. B 12. D 27. A 42. B 57. E 72. C 13. C 28. D 43. E 58. A 73. A 14. B 29. C 44. C 59. C 74. B 15. E 30. E 45. A 60. D 75. A