KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK"

Transkript

1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan MaximumBilgi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

2 2 1. I. Menemen Olayı II. Vagon- Li Olayı III. Razgrat Olayı Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir? A) TBMM'nin, yetkilerini geçici bir süre için Mustafa Kemal'e vermesi B) Tekalif-i Milliye Buyruklarının çıkarılması C) Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesi D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması E) TBMM'de Mustafa Kemal'e karşı tepkilerin artması 3. Musul'un Irak'a bırakılmasına karşılık, Musul petrollerinden elde e-dilen yıllık gerilin yüzde 10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması (1922) B) Mondros Ateşkes Antlaşması (1918) C) Lozan Antlaşması (1923) D) Ankara Antlaşması (1926) E) Misak-ı Milli (1920) 4. l. Tekke ve türbelerin kapatılması II. Medreselerin kapatılması III. Patrikhane'nin evrensel olmaktan çıkarılması Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektir? A) l ve II B) l ve III C) Yalnız l D) Yalnız III E) II ve III 5. l. İnkılapların temel dayanağı olma, II. Akıl ve bilime dayanma, III. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma özelliklerinden hangileri, Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir? A) Yalnız III B) l ve II C) Yalnız l. D) Yalnız II E) l, II ve III 6. Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır? A) Farabi B) Ömer Hayyam C) Vasiti D) İbn Heysem E) İbn Rüşd 7. l. Milis güçlerini destekleme II. İstanbul Hükümeti'ne açıkça karşı çıkma III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme

3 3 Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) l ve II B) II ve IV C) Yalnız l D) Yalnız II E) III ve IV 8. l. Miladi takvimin kabul edilmesi II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi III. Hafta tatilini Cumadan pazar gününe alınması Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslararası ticari ilişkilere kolaylık sağlama amacı vardır? A) Yalnız III B) l ve II C) Yalnız l D) Yalnız II E) l ve III 9. Yabancı şirketlere verilen ayrıcalıklar Lozan Antlaşması yla sona erdirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda bir gelişme olduğu söylenebilir? A) İzmir'de İktisat Kongresi düzenleme B) Türk Ticaret Birliği'ni kurma C) Devletin ekonomik hayata olan müdahalesini azaltma D) Bazı demiryolları ile liman işletmelerini ulusallaştırma E) Aşar Vergisi'ni kaldırma 10. Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanununun kapsamındadır? A) Özel girişimcilere kolaylıklar sağlanması B) Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması C) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması D) Dünyadaki değişik ekonomik akımların incelenmesi ve bunların Türkiye'ye etkilerinin saptanması E) Türk parasının korunması 11. Osmanlı Devleti'nde, i. Padişahların tahta çıkışı, ii. Padişahların bizzat sefere gidişi, iii. İç isyanların bastırılması durumlarından hangilerinde, askere bahşiş dağıtmak bir gelenektir? B) Yalnız lll B) l ve II C) Yalnız l D) Yalnız II E) II ve III 12. l. Anadolu Ajansı II. Yenigün III. Hakimiyet-i Milliye IV. Peyman-ı Sabah Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda ulusal hareketi destekleyen basın organları arasında yer alır? A) l ve II B) l, II ve III C) Yalnız l D) Yalnız II E) l. III ve IV 13. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara sağlanan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir? A) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme B) Evlilikte edinilen mala ortak olma

4 4 C) Evlenme ve boşanmada erkekle eşit derecede söz sahibi olma D) Milletvekili seçilebilme E) Belediye seçimlerine katılabilme 14. İkinci TBMM döneminde yaşanan kabine bunalımı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A) Menemen olayı nedeniyle yörede sıkıyönetim ilan edilmesi B) 1921 Anayasası nın hükümetin kurulmasına ilişkin maddesi C) Saltanatın kaldırılması ve Padişah'ın İngilizlere sığınması D) Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması E) Ağnam Vergisi'nin artırılması 15. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde kurulan partilerden biri değildir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi B) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi C) Serbest Cumhuriyet Partisi D) Ahali Cumhuriyet Partisi E) Demokrat Parti 16. XVI. yüzyıl Osmanlı - Türk mimarisinin en büyük ustası kimdir? A) Mimar Sinan B) Yakup Şah C) Mimar Ayaz D) Mimar Kemaleddin E) Mimar Hayreddin 17. Orta Asya Türk devletlerinde sos yal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir? A) Kün B) Oğuş C) Yargu D) Töre E) Budun Türkiye Cumhuriyeti'nde, i. Eğitim. ii. Turizm. iii. Hukuk alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılaplar yapılmıştır? B) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) II ve III 19. Misak-ı Milli'nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur? A) Erzurum Kongresi B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi C) TBMM D) Sivas Kongresi E) Amasya Buluşması 20. Atatürk, Söylev'inde

5 5 i. Kuvayi Milliye ( ) ii. TBMM Hükümeti ( ) iii. Türkiye Cumhuriyeti ( ) iv. Türkiye Cumhuriyeti ( ) dönemlerinden hangilerini anlatır? A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, II ve III E) l, II, III ve IV 21. Kayseri'de bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi hangi dönemde yapılmıştır? A) Karamanoğulları B) Selçukoğulları C) Anadolu Selçukluları D) Osmanlılar E) Mengücükler 22. I. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi II. Mecliste oluşan muhalefetin, Fethi Okyar Hükümeti'ni çekilmek zorunda bırakması III. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır? A) Yalnız III B) l ve II C) Yalnız l D) Yalnız II E) II ve III Anayasası'nı daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişahın Ayan Meclisi üyelerini seçmesi B) Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi C) Halkın seçimlere katılabilmesi D) Padişahın Mebuslar Meclisi'ni kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi E) Parlamentonun, biri "Ayan Meclisi" diğeri "Mebuslar Meclisi" adında iki meclisten oluşması 24. l. Savaş tazminatları, II. Suriye sınırı, III. Boğazlar konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşmasından sonra yeniden gündeme gelmiştir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III 25. Osmanlılarda aşağıdaki sanatlardan hangisine ait eserler, yapıldığı dönemin sosyal ve siyasi özellikleri hakkında en çok bilgi verir? A) Kakma B) Ebru C) Çini D) Hat E) Minyatür 26. İslami dönem Türk mimarisinde cami, medrese, han, kervansaray, kümbet darüşşifa, imarethane, külliye adıyla bir çok sanat eseri yapılmıştır. Bunlardan hangisi, anıtmezar niteliği gösterir? A) Külliyeler B) Kümbetler

6 C) imarethaneler D) Kervansaraylar E) Medrese ve darüşşifalar Selçuklu ve Osmanlılar devrinde bir çok hayır kuruluşu meydana getirilmiştir. Bunlardan hangisi, yoksullara, talebe veya yolculara ücretsiz yemek dağıtmak için kurulmuştur? A) İmarethaneler B) Loncalar C) Darüşşifalar D) Han ve kervansaraylar E) Vakıf ve külliyeler 28. Osmanlıların yükselme dönemine girdiği Fatih Sultan Mehmet devrinde, birer eğitim - öğretim kurumu olan medreseler dini ilimlerle birlikte pozitif bilimler de okutulmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren, eğitim anlayışı yönünden bozulan medreselerde bazı derslerin okutulmadığı görülmüştür. Aşağıda sıralananlardan hangisi, 17. yüzyıldan sonra, Osmanlı medreselerinde okutulan dersler arasında yer almamıştır? A) Kelam B) Fıkıh C) Tefsir D) Coğrafya E) Kıraat 29. l. Hayvan figürleri II. Bitki motifleri III. Resim ve heykeller IV. Hat sanatı V. Ağaç oyma ve taş kabartma sanatı Yukarıdaki süsleme sanatlarının hangisi veya hangileri, Selçuklu mimari eserlerinde yaygın olarak görülmez? A) Yalnız III B) III ve IV C) l ve III D) l ve II E) Yalnız l 30. l. Semerkantitaki Timur Türbesi II. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe III. Taç Mahal Türbesi IV. Bursa Ulu Cami V. Karatay Medresesi Yukarıdaki sanat eserlerinden hangisi, Anadolu Selçukluları döneminde yapılmıştır. A) l B) II C) III D) IV E) V 31. Osmanlı yönetim şeklinde ilk değişiklik, 1876'da Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Meşrutiyet ortamının hazırlanmasında ve l. Meşrutiyetin ilan edilmesinde diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?

7 A) Azınlıklar B) Aydınlar C) Osmanlı halkı D) Ordu E) Yöneticiler Aşağıdaki eserlerden hangisi, Osmanlı dönemine aittir? A) Divriği Ulu Camisi B) Mastar Köprüsü C) Sultan Hasan Camisi D) Gökmedrese E) Malabadi Köprüsü 33. XIX. Yüzyılda yapılan Osmanlı ıslahat hareketlerinden hangisi, Osmanlı toplumunda eşitliği sağlama amacına yönelik değildir? A) Tanzimat Fermanı B) Kanun-i Esasi'nin kabulü C) Islahat Fermanı D) Meşrutiyetin ilanı E) Sened-i ittifak 34. Avrupalı devletler, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini Osmanlı içişlerine karışmak için bahane etmemiştir? A) Azınlıkların bağımsızlık haklarını B) Kapitülasyonları ve dış borçları C) Veraset sistemini ve saltanat yönetimini D) Şehzadeler arasındaki taht kavgalarını E) Islahat hareketlerini 35. Aşağıdaki belgelerin hangisinde, Türklerin Anadolu'da sürdürdüğü Milli Mücadele hareketi ve ulusal davalarındaki haklılığı gösteren ifadelere yer verilmiştir? A) Amiral Bristol ve General Harbord Raporu B) Paris Barış Konferansı C) Reval Görüşmesi D) Versay Antlaşması E) Londra Konferansı 36. TBMM Hükümeti'nin, Kurtuluş Savaşı yıllarında yaptığı antlaşmalarla kapitülasyonların kaldırılmasını ilk defa kabul ettirdiği devlet aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Sovyet Rusya E) İtalya 37. Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM'nin yayında yer alması, daha çok aşağıdakilerden hangisinde açıklanabilir? A) Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıyla B) Ermenilerin, TBMM Hükümeti ile anlaşmasıyla

8 8 C) Anadolu'daki emellerine ulaşmak için itilaf devletlerin yenilmesini istemesiyle D) Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesiyle E) Rusya'nın itilaf devletleri blokundan çıkarılmasıyla 38. TBMM Hükümeti'nin 1921'de Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutanlık görevine atamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha etkili olmuştur? 39. A) TBMM'ye karşı çıkan ilk isyanların önlenebilmemiş olması B) Türk ordusunun yenilerek Sakarya'nın doğusuna çekilmesi C) Büyük Taarruz'un kazanılması D) İstanbul resmen işgal edilmesi E) Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi l. Eskişehir- Kütahya Muharebesi II. İkinci İnönü Savaşı III. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması IV. Sakarya Meydan Savaşı Kurtuluş Savaşımız sırasında meydana gelen yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisidir? A) III, l, II, IV B) III, l, IV, II C) II, III, IV, l D) III, II, IV, l E) III, II, l, IV Londra Konferansı ardından İngilizlerin, Anadolu'da savaşın yeniden başlayabileceği beklentisi içinde olmalarında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) TBMM'nin ulusal bağımsızlığa ters düşen Londra Konferansı barış önerisini tanımaması B) Türk ordusunun yeniden savaş hazırlığına başlaması C) Yunanlıların, İngilizleri savaşa kışkırtması D) TBMM'nin ilk ayaklanmaları başarıyla önlemesi E) TBMM Hükümeti'nin Sovyet Rusya ile bir dostluk antlaşması yapması yılı sonlarında, Fethi Bey'in hükümetten çekilmesiyle ortaya çıkan hükümet bunalımı, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Hıyanet-i Vataniye Yasası kabul edildi B) Halifelik kaldırıldı C) Cumhuriyet ilan edildi D) Meclis Hükümeti sistemine geçildi E) İstiklal Mahkemeleri kuruldu 42. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yapılan bazı ıslahatlarla bazı alanlarda yaşanan ikili uygulamalar, Cumhuriyet döneminde hangi alanda yapılan inkılaplarla sona erdirilmiştir? A) Tarım ve eğitim B) Hukuk ve eğitim C) Tarım ve yönetim D) Tarım ve hukuk E) Din ve ekonomi

9 9 43. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi "İslam dininin siyasete alet edilmesini" önlemeye yönelik değildir? A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması B) Dini kıyafetlerin giyilmesine kısıtlama C) Yeni medeni kanunun kabul edilmesi D) Halifeliğin kaldırılması E) Çok partili sisteme geçilmesi 44. Açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşan TBMM, kendi varlığını korumak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisini almamıştır? A) Hıyanet-i Vataniye Yasasının çıkarmıştır B) Çıkan ayaklanmaları sert tedbirleri alarak bastırmıştır C) Meclis Hükümeti sistemini benimsemiştir D) İstiklal Mahkemelerini kurmuştur E) Güçler Birliği sistemini uygulamıştır 45. Kurtuluş Savaşı'nın önemli kaynaklarından biri de Mustafa Kemal'in kaleme aldığı Nutuk adlı eserdir. Aşağıdakilerden hangisi, Nutuk kapsamında yer alan gelişmelerden biridir? A) Yeni Türk devletinin kuruluşu B) Kadınlara siyasi haklar tanıması C) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması D) Millet Mekteplerinin açılması E) İlk Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanması 46. Kaldırılan Aşar vergisinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Halkçılık ilkesine aykırı olduğu söylenemez? A) Kıtlık yıllarında da toplanması B) Tahsildarların adil davranmaması C) Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da çıkarmaları D) Verginin belli bir oranda alınması E) Köylü için ekonomik külfet oluşturması 47. Soyadı Kanunu ile "Hacı, molla, ağa, paşa..." gibi unvanlar yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu yasaklamanın ana nedenidir? A) Laiklik ilkesini yaygınlaştırmak B) Toplumda ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak C) Osmanlı hanedanının etkisini azaltmak D) Medeni toplumlara uyum sağlamak E) Halifeliğin gücünü kırmak 48. "Devletin dini İslamdır." maddesinin anayasadan çıkarılması, hangi yıl gerçekleşmiştir? A) 1924 B) 1961 C) 1937 D) 1921 E) Türkiye, 1923 yıllarında ABD ile ilişkilerine önem vermekle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

10 10 A) Uluslararası alanda tanınmak B) ABD'nin siyasi gücünden faydalanmak C) ABD ile Sovyet Rusya arasında güvensizlik meydana getirmek D) Avrupalı devletler üzerinde daha etkili olmak E) Demokratik ülkelerin dostluğunu kazanmak 50. İslamiyetten önce Orta Asya'daki Türkler genellikle komşularına canlı hayvan, kösele, deri, kürk ve silah satmışlar, karşılığında hububat almışlardır. Bu duruma aşağıdakilerin hangisi sebep olarak gösterilebilir? (Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?) 51. l. Keman II. Gitar III. Kopuz A) Sanat alanında ilerlememiş olmaları. B) Tarım faaliyetlerinin yetersiz olması. C) Ticaret alanında yetersiz kalmaları D) Hayvancılık gelişmiştir. E) Sanayi gelişmemiştir. Yukarıdakilerden hangileri Türklere özgü müzik aletleri değildir? A) Yalnız l B) Yalnız lll C) Yalnız II D) II ve III E) l ve II 52. Karahanlı Devleti'nin kurucusu olan Kerluklar, İslamiyet'i kabul ettikten sonra süsleme sanatında insan figürleri yerine bitki motifleri ve geometrik desenler kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun, Kartuklarda aşağıdakilerin hangisinde meydana gelen değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir? A) İnanç sistemi B) Sosyal yaşam şekli C) Siyasal ortam D) Coğrafi şartlar E) Ekonomik durum 53. Babası müderris olan çocuklara doğduklarında verilen şan aşağıdakilerden hangisidir? A) Müderris B) Ulema C) Beşik Uleması D) Veraset Sistemi E) Kadı 54. l. Divana Katılmak II Hutbe okutmak III. Para bastırmak IV. Konun koymak Osmanlı Devletinde yukarıdakiler-den hangileri hükümranlık göstergeleridir? A) Yalnız lll

11 B) Yalnız M C) l ve II D) II, III ve IV E) II ve III Osmanlı Devletinde uygulanan sistemlerden hangileri ekonomik hayatla doğrudan ilgilidir? A) Vakıf Sistemi B) Devşirme C) Lonca D) Yenileşme E) Müzayede 56. Osmanlı Devletinde Tanzimat Fermanının ilanı aşağıdaki olgulardan hangisi başlamıştır? A) Lale Devri B) Kanun-i Esasi'nin kabulü C) Meşrutiyet'in ilanı D) Batılılaşma hareketleri E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 57. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun yerine nazırlıkların kurulması hangi padişah döneminde yapılan yeniliklerden biridir? A) Sokullu B) II. Abdülhamit C) IV Murat D) l Ahmet E) II Murat 58. İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışında bırakmak önemli sömürgeler olan Mısır ve Hindistan'a giden yolları güvence altına almak amacıyla İngiliz ve Fransızların l. Dünya Savaşı sırasında açtığı cephenin adı nedir? A) Çanakkale B) Suriye C) Galiçya D) Kafkas E) Kanal 59. Aşağıdakilerden hangisi Milli Varlığa düşman cemiyetlerden biridir? A) Mavri Mira B) Kilikyalılar C) Sulh ve Selamet-i Osmaniye D) Reddi-i ilhak E) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye 60. l. Sivas Kongresi II. Mudanya Mütarekesi III. Erzurum Kongresi IV. Paris Barış Konferansı Mustafa Kemal yukarıdakilerin hangilerinde yapılan görüşmelere katılmamıştır?

12 A) l ve II B) l, II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) II ve III Aşağıdakilerden hangileri Erzurum Kongresinde ele alınan konular arasında değildir? i. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin birleştirilmesi ii. Manda ve himayenin reddi iii. Irade-i milliye gazetesinin çıkarılması iv. Milli iradeyi hakim, Kuvay-ı Milliye'nin etkin kılmak esastır kararı A) l, II ve III B) Yalnız II C) II ve IV D) l, II ve IV E) l ve III 62. Balta Limanı Antlaşması nda Avrupa devletleri gümrük vergilerini düşürmüşlerdir. i. Teknolojik ilerlemenin artması ii. Hammadde açığının doğması iii. Yerli sanayinin olumsuz etkilenmesi Yukarıdaki açıklamaya göre Osmanlı Devleti hangi yönden etkilenmiştir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız lll D) l ve II E) II ve III 63. I. Kadınların kadı veya sadrazam olmaması II. İki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine eşit olması III. Kadınların yönetime katılması Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı hukuk sistemindeki uygulamalar arasında değildir? A) Yalnız l B) Yalnız lll C) l ve II D) l ve III E) II ve III 64. I. Dünya Savaşında Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni yanına çekmek istemesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak B) Halifenin dini gücünden yararlanmak C) Osmanlı'nın askerlerinden ve nüfusundan yararlanmak D) Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını isteme ve sevmeme E) Yeni cepheler açtırarak üstündeki yükü hafifletme 65. Aşağıdakilerden hangileri Amasya görüşmelerinde ele alınmamıştır?

13 13 A) Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı B) Kurtuluş Savaşı'nın ilanı C) Millet egemenliğine dayalı yönetime D) Türk ulusu'nun İstanbul Hükümetine ve işgalcilere karşı mücadeleye çağrılması E) Manda ve himaye kabul edilemez 66. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı ayaklanmalar arasında yoktur? A) Anzavur Ayaklanması B) Azınlık Ayaklanmaları C) Çerkez Ethem Ayaklanması D) Adapazarı ayaklanması E) Saruhanoğulları Ayaklanmaları 67. Sınırlar ve azınlık hakları konuları ile ilgili kararlar nerede ele alınmıştır? A) Londra Konferansında B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde C) Paris Barış Konferansında D) Lozan Barış Antlaşmasında E) Kurultayda 68. Aşağıdakilerden hangisi 3 Aralık 1920'de Ermeniler ile yapılan Gümrü Antlaşması'nın bir özelliği değildir? A) Osmanlı Devleti Savaş tazminatı ödeyecektir. B) Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'ye bırakıldı C) Doğu Anadolu ile ilgili iddialarından vazgeçtiler D) Araş Nehri- Çıldır Gölü çizgisi sınır kabul edildi E) Ermeniler Sevr'in geçersizliğini kabul ettiler 69. Mudanya görüşmelerinde, Fransa temsilcisi, Trakya'nın TBMM Hükümeti'ne teslim edilmesini kabul ettiği halde İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalya temsilcisi ise bu konuda hükümetinden emir alması gerektiğini bildirmiştir. Bu durumda çıkabilecek sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Fransa Temsilcisi Trakya'nın TBMM'ye verilmesini kabul etti B) İngiltere Yunanistan'a destek verdi C) Hilaf Devletleri anlaşmazlıklar içindedirler D) Trakya'nın geleceği konuşulmuştur. E) İtalya Hükümeti kendi yararları doğrultusunda görüşmeleri yönlendirmiştir 70. l. Bölgesel mücadele yöntemini benimsemişlerdir. II. Düşmanı oyalayıp yıpratmışlardır III Düzenli birliklerdir IV. İhtiyaçlarını Devlet karşılar Yukarıdakilerden hangileri Kuva-yı Milliye birliklerinin özelliklerinden değildir? A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III D) III ve IV E) II ve IV

14 Aşağıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine ait eserler arasındadır? A) Uygur yazıtları B) Orhun yazıtları C) Oğuz Koğan destanı D) Gılgameş destanı E) Ergenekon destanı 72. İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde devletin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel işlerinin görülüp karara bağlandığı meclis aşağıdakilerden hangisidir? A) Oba B) Toy C) Kurultay D) Yabgu E) Budun 73. Osmanlı Devletinde devlet adamı ve asker yetiştirmede aşağıdaki usullerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Devşirme B) Lonca C) Müsadere D) Ahilik E) Ikta 74. I.Han II.Cami III. Medrese Osmanlı Devletinde külliyeler çoğunlukla yukarıdakilerden hangisinin çevresinde kurulurdu? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız lll D) l ve III E) II ve III 75. Aşağıdakilerden hangisi kendisine başkent olarak Konya'yı seçmiştir? A) Anadolu Selçuklu Devleti B) Danişmentliler Beyliği C) Candaroğulları D) Ramazanoğulları E) Menteşeoğulları

15 15 CEVAP ANAHTARI 1. A 16. A 31. B 46. D 61. E 2. D 17. D 32. B 47. B 62. C 3. D 18. D 33. E 48. E 63. B 4. A 19. C 34. C 49. C 64. D 5. E 20. D 35. A 50. B 65. E 6. A 21. C 36. D 51. E 66. E 7. D 22. D 37. C 52. A 67. B 8. E 23. D 38. B 53. C 68. A 9. D 24. E 39. E 54. D 69. E 10. E 25. D 40. A 55. C 70. D 11. C 26. B 41. C 56. D 71. B 12. D 27. A 42. B 57. E 72. C 13. C 28. D 43. E 58. A 73. A 14. B 29. C 44. C 59. C 74. B 15. E 30. E 45. A 60. D 75. A

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

KPSS 2015 GENEL KÜLTÜR GELİŞİM. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 GENEL KÜLTÜR GELİŞİM. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM GENEL YETENEK BİLİMLERİ GENEL KÜLTÜR GELİŞİM Tamamı Çözümlü 20 30 KPSS 2015 Birincilerin DENEME Tercihi TARİH PSİKOLOJİSİ Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Serkan AKSOY KPSS

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A ) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B ) Monarşi C ) Oligarşi D ) Cumhuriyet E ) Demokrasi F ) İhtilal G ) Devrim H ) Islahat Başlangıç dersi

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

TARİH DENEME KPSS. Serkan Aksoy KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

TARİH DENEME KPSS. Serkan Aksoy KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür TARİH 30 DENEME KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-ÖL/2006

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-ÖL/2006 1. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir? A) Heykel B) Mimarlık C) Müzik D) Ticaret E) Resim A GENEL KÜLTÜR TESTİ 4. Osmanlı ülkesinde, timar sisteminin

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1 KPSS GENEL KÜLTÜR 1) İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, I. Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemeden yapılması II. Oniki Hayvanlı Türk Takviminin kullanılması III. Hayvancılığın temel geçim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz:

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz: 2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları YGS nin son testi olan Sosyal Bilimler testinde karşımıza çıkan ilk ders ise Tarih dersi. YGS Tarih e hazırlanan adaylar için bu yazımızda 2015 YGS Tarih Konularını

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. 1 Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I. 14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk.

DERS ÖĞRETİM PLANI. 1 Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I. 14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk. DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I 2 Dersin Kodu: ATA 101 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans/Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 20132014 6 Dersin Verildiği

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı