Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING AND OOLING DEGREE-DAY VALUES Meral ÖZEL *, Kazım PIHTILI Fırat Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Maine Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ Geliş/Received: Kabul/Accepted: ABSTRAT In this stud, optimum thicness o insulation appling to external walls was determined b considering heating and cooling degree da values. alculations were done or Adana, Elazığ, Erzurum, İstanbul ve İzmir cities. In this case, optimum insulation thicness, energ saving and pa bac period was calculated b appling Extruded polstrene as insulation material on the external walls. As result, it was showed that optimum insulation thicnesses var between 0.04 and m, energ savings between and YTL/m 2, and pabac periods between 1.45 and 2.05 ears to the cit investigated Kewords: Insulation thicness, heating and cooling degree-da values, energ saving, pabac period. ISITMA VE SOĞUTMA DEREE-GÜN DEĞERLERİNİ KULLANARAK OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ ÖZET Bu çalışmada, dış duvarlara ugulanan alıtımın optimum alınlığı ısıtma ve soğutma derece gün değerleri birlite ele alınara belirlenmiştir. Hesaplamalar Adana, Elazığ, Erzurum, İstanbul ve İzmir illeri için apılmıştır. Bu durumda dış duvarlara Estrüde polistren alıtımı ugulanara, artan alıtım alınlılarına göre optimum alıtım alınlığı, enerji tasarruu ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Sonuç olara, incelenen illere göre optimum alıtım alınlığının 0.04 ile m arasında değiştiği, ıllı tasarruun ile YTL/m 2 arasında değiştiği ve geri ödeme süresinin ise 1.45 ile 2.05 ıl arasında değiştiği görülmüştür. Anahtar Sözcüler: Yalıtım alınlığı, ısıtma ve soğutma derece gün değerleri, ıllı tasarru, geri ödeme süresi. 1. GİRİŞ Binalarda tüetilen enerjinin çoğunluğu ısıl onoru sağlama amacıla binaların ısıtılması ve soğutulması için harcanmatadır. Bu üzden, ış alarında ısı aıplarını az alarında da ısı azançlarını azatma için en etin ol bina dış abu elemanlarının alıtılmasıdır. Bilindiği gibi alıtım alınlığı arttıça ısı azanç ve aıpları önemli ölçüde azalıren, alıtım malieti ise artacatır. Bu durumda alıtım alınlığının optimum değeri maliet analizi apılara belirlenmelidir. Bu onula ilgili apılan çalışmalar incelendiğinde Gölcü vd. [1], Denizli dei binalarda, ısıtma için arlı enerji analarının ullanılması halinde dış duvarlar için optimum * Sorumlu Yazar/orresponding Author: /e-ileti: tel: (424) /

2 Determination o Optimum Insulation Thicness b Using alıtım alınlığını Derece-Gün saısını esas alara hesaplamışlar. Bolattür [2], Isparta bölgesindei binaların duvar ve çatı döşemeleri için optimum alıtım alınlıları ve enerji tasarrularını araştırmıştır. Bunun için ine Derece-Gün saısı esas alınmıştır. Bolattür ün başa bir çalışmasında, Türienin 4 ilim bölgesinden seçilen 16 şehir için ısıtma derece-gün irini ullanara optimum alıtım alınlıları ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır [3]. Yine anı azarın bir diğer çalışmasında, binaların dış duvarlarındai optimum altım alınlığı ıllı ısıtma ve soğutma ülerine daandırılara analiz edilmiştir. Bunun için ıllı ısıtma ve soğutma derece saatleri hesaplanara, eonomi model P1-P2 metoduna göre belirlenmiştir [4]. Kanalı [5], Bursa dai binaların dış duvarları için 1992 den 2005 e adar dış hava sıcalı değerleri diate alınara ısıtma mevsimi için derece-saat değerleri hesaplanmış ve optimum alıtım alınlığı belirlenmiştir. Hasan [6], duvarların optimum alınlığını bulma için ömür maliet analizini ve derece gün irini ullanmıştır. Sonuç olara duvar apısının tiplerine bağlı olara geri ödeme periodunun polistiren alıtımı için 1 ile 1.7 ılları arasında değiştiğini ve taş ünü alıtımı için ise 1.3 ile 2.3 ılları arasında değiştiğini göstermiştir. Çomalı ve Yüsel [7], Erzurum, Kars ve Erzincan gibi Türie nin en soğu üç şehri için optimum alıtım alınlığını derece gün saılarını esas alara araştırmışlar. Sisman vd. [8], dört arlı derece gün değerlerine sahip olan İzmir, Bursa, Esişehir ve Erzurum illeri için dış duvarlar ve çatının optimum alıtım alınlılarını belirlemişler. Aso ve Keleşoğlu [9], bina abuğu üze alanı ve alıtım alınlığının ısıtma enerjisi üzerindei etisini görme amacıla, dar cepheleri uzegüne, uzun cepheleri doğu-batı önünde onumlandırılmış penceresiz bir apıdai ısıtma enerjisi mitarı, geri dönüşüm süresi ve tasarru oranlarını hesaplamışlar ve alıtım alınlığına bağlı olara %19 ile %77 arasında değişen enerji tasarruu elde etmişlerdir. Literatürde görüldüğü gibi genellile optimum alıtım alınlığının belirlenmesinde ısıtma derece-gün saısı göz önüne alınmıştır. Bu çalışmada ise hem ısıtma derece-gün saısı hem de soğutma derece-gün saısı esas alınara gereli hesaplamalar apılmış ve optimum alıtım alınlığı beş arlı il için belirlenmiştir. 2. DIŞ DUVARLARIN ISI KAZANÇ VE KAYBI Binalardai ısı azanç ve aıpları genel olara dış duvarlardan, pencerelerden, tavan ve döşemeler ile hava iniltrasonu sonucu gerçeleşmetedir. Anca bu çalışmada sadece dış duvarlarda oluşan ısı azanç ve aıpları göz önüne alınara optimum alıtım alınlığı hesaplanmıştır. Dış duvarın birim üzeinden oluşan ısı azanç ve abı aşağıdai şeildedir: q = U. T (1) T ise gün bounca değişen dış ortam sıcalığı Burada U toplam ısı transer atsaısı ile sabit iç ortam sıcalığının arıdır. Bu durumda derece-gün saılarına bağlı olara birim üzeden gerçeleşen ıllı ısı azanç ve abı q A = DGU. (2) şelindedir. Duvarın toplam ısı transer atsaısı ise aşağıdai gibi azılabilir: U = R + R i w 1 (3) + R + R o Burada R i ve R o iç ve dış ortamın ısıl dirençleri, R w alıtımsız duvar tabaalarının ısıl direncidir. R ise alıtım malzemesinin ısıl direnci olup aşağıdai şeilde azılmatadır. x R = (4) 192

3 M. Özel, K. Pıhtılı Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Burada x alıtım malzemesinin alınlığı, ise ısıl iletenliğidir. R wt alıtım malzemesi hariç duvarın toplam ısıl direnci olma üzere toplam ısı transer atsaısı aşağıdai gibidir: 1 (5) U = x Rwt + 3. OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI İÇİN MALİYET ANALİZİ Binaların dış duvarlarına alıtım ugulanara ısı azanç ve abı önemli ölçüde azaltılmış olur. Bu durumda enerji tasarruu açısından alıtımın optimum alınlığının bilinmesi geremetedir. Bu üzden maliet analizi apılara optimum alıtım alınlığı tespit edilmelidir. Isıtma ve soğutmanın ıllı enerji malieti sırasıla aşağıdai gibidir U. IDG. A, I = (6) H η. u U. SDG. e A, S = (7) OP Burada, IDG ve SDG sırasıla ısıtma derece-gün ve soğutma derece-gün saılarıdır.,, e H, u η ve OP ise sırasıla aıt iatı (YTL/g), eletriğin iatı (YTL/Wh), aıtın alt ısıl değeri (J/g), ısıtma sisteminin verimi ve soğutma perormans atsaısıdır. Bu durumda toplam ıllı enerji malieti aşağıdai şeilde azılır. A A, I + A, S = (8) Yalıtılmış bir binanın toplam malieti aşağıdai bağıntı ardımıla hesaplanmatadır. =. PWF + x (9) t A. burada ve x sırasıla, alımın iatı (YTL/m 3 ) ve alınlığıdır. birim üze için ıllı A ısıtma ve soğutma malietinin toplamıdır. Optimum alıtım alınlığı belirleniren, N ıllı ömür üzerinden toplam ısıtma malieti şimdii değer atörü ( PWF ) ile birlite değerlendirilmelidir. PWF, aiz oranı (i) ve enlason oranı (g) e bağlı olara aşağıdai şeilde hesaplanır. N 1 + g 1+ g PWF = 1 (10) i g 1+ i Toplam malieti minimum apaca alıtım alınlığı bize optimum alıtım alınlığını vermetedir. Buna göre optimum alıtım alınlığı, toplam malieti veren (9) nolu denlemin alıtım alınlığına (x) göre türevi alınara aşağıdai gibi elde edilir IDG.. PWF. SDG.. PWF. 1/ 2 e x op = H u. η. OP 4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME Bu çalışmada dış duvarlara ugulanan alıtımın optimum alınlığı, ısıtma ve soğutma derece gün değerleri birlite ele alınara belirlenmiştir. Hesaplamalar Adana, Elazığ, Erzurum, İstanbul ve R wt (11) 193

4 Determination o Optimum Insulation Thicness b Using İzmir illeri için apılmıştır. Bu illerin ısıtma ve soğutma derece gün değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. İllere göre ısıtma ve soğutma derece gün değerleri [10] İl Isıtma Derece-Gün saısı, ( o.gün) Soğutma Derece-Gün saısı, ( o.gün) Adana Elazığ Erzurum İstanbul İzmir Dış duvarlara Estrüde polistren alıtımı ugulanara, artan alıtım alınlılarına göre optimum alıtım alınlığı, enerji tasarruu ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Hesaplamalarda ullanılan parametreler ve değerleri ise Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Hesaplamalarda ullanılan parametreler [12, 13] Parametre Yaıt İthal ömür (Isıtma için) Fiatı, H u η Eletri (Soğutma için) Fiatı, ( e ) OP Yalıtım (Estrüde polistren) Fiatı, ( ) R wt Değeri YTL/g *10 6 J/g % YTL/Wh YTL/m W/mK 0.59 m 2 K/W Faiz oranı, (i) % 5 Enlason oranı, (g) % 4 N 10 ıl Şeil 1 alıtım alınlığına göre malietlerin değişimini göstermetedir. Şeilden görüldüğü gibi artan alıtım alınlığı ile aıt malieti azalıren alıtım malieti ise lineer olara artmatadır. Toplam maliet ise belirli bir değere adar azalmata ve bu değerden sonra artmatadır. Dolaısıla toplam malietin minimum olduğu değer optimum alıtım alınlığını vermetedir. Burada Elazığ ili için optimum alıtım alınlığı m olara elde edilmiştir. 194

5 M. Özel, K. Pıhtılı Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Şeil 1. Elazığ ili için alıtım alınlığına göre malietlerin değişimi Farlı derce gün değerlerine sahip iller için alıtım alınlığının ıllı tasarrua etisi ise Şeil 2 de görülmetedir. Şeil 2. Farlı derce gün değerlerine sahip iller için alıtım alınlığının ıllı tasarrua etisi 195

6 Determination o Optimum Insulation Thicness b Using İncelenen iller arasında en büü ısıtma derece gün saısına sahip Erzurum ilinde, ıllı tasarru masimum oluren en düşü ısıtma derece gün saısına sahip Adana ilinde ise minimum ıllı tasarru elde edilmiştir. Sadece ısıtma derece gün değerleri diate alınara ve hem ısıtma hem de soğutma derece gün saıları diate alınara optimum alıtım alınlığı, ıllı tasarru ve geri ödeme süreleri illere göre hesaplanara sonuçları Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelgedei değerler incelenece olursa, Erzurum ilinin soğutma derece gün saısı olduça düşü olduğundan hem ısıtma ve hem de soğutma derece gün saıları göz önünde bulundurulara apılan hesaplamalarda elde edilen sonuçların sadece ısıtma olması durumunda elde edilen sonuçlarla hemen hemen anı olduğu görülmüştür. Anca soğutma derece gün saısı olduça büü olan Adana ilinde sadece ısıtma derece gün değerleri göz önünde bulundurulduğunda optimum alıtım alınlığı m, ıllı tasarru 9.17 YTL/m2 ve geri ödeme süresi ise 2.78 ıl olara elde ediliren Hem ısıtma hem de soğutma değerleri diate alındığında optimum alıtım alınlığı 0.04 m, ıllı tasarru YTL/m2 ve geri ödeme süresi ise 2.05 ıl olara elde edilmiştir. Sonuç olara soğutma derece gün değerleri üse olan illerin hem ısıtma hem de soğutma derece gün değerleri birlite ele alınara hesaplanmalıdır. İl Çizelge 3. İllere göre optimum alıtım alınlığı, ıllı tasarru ve geri ödeme süresi Opt. alıtım alınlığı (m) Sadece Isıtma Yıllı tasarru (YTL/m 2 ) Geri ödeme süresi (ıl) Opt. alıtım alınlığı (m) Toplam (Isıtma+Soğutma) Yıllı tasarru (YTL/m 2 ) Geri ödeme süresi (ıl) Adana Elazığ Erzurum İstanbul İzmir SEMBOLLER A,I A,S A e :Isıtma için ıllı ısıtma malieti, (YTL/m 2 ıl) :Soğutma için ıllı soğutma malieti, (YTL/m 2 ıl) :Toplam ıllı enerji malieti, (YTL/m 2 ıl) :Eletriğin iatı (YTL/Wh) :Yaıt iatı, (YTL/g) :Yalıtımın iatı, (YTL/m 3 ) OP :Soğutma perormans atsaısı g :Enlason oranı H u :Yaıtın alt ısıl değeri, (J/g) IDG :Isıtma derece-gün saısı, ( o.gün) i :Faiz oranı :Yalıtım malzemenin ısı iletim atsaısı, (W/mK) N :Ömür (ıl) x :Yalıtımın alınlığı, (m) PWF :Şimdii değer atörü R wt :Yalıtım malzemesi hariç duvarın toplam ısıl direnci SDG :Soğutma derece-gün saısı 196

7 M. Özel, K. Pıhtılı Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 KAYNAKLAR [1] Gölcü, M., Dombacı, Ö. A. ve Abalı S., Denizli için Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarruuna Etisi ve Sonuçları Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Dergisi, ilt 21, No 4, , [2] Bolattür, A., Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlılarının Hesabı ve Enerji Tasarruundai Rolü, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Teniği Kongresi, Isparta, Elül 2003, [3] Bolattür, A., Determination o Optimum Insulation Thicness or Building Walls With Respect to Various Fuels and limate Zones in Ture, Applied Thermal Engineering, Vol. 26, pp , [4] Bolattür, A., Optimum Insulation Thicnesses or Building Walls with Respect to ooling and Heating Degree-Hours in the Warmest Zone o Ture, Building and Environment, Vol. 43, pp , [5] Kanali, O., A Stud on Residential Heating Energ Requirement and Optimum Insulation Thicness, Renewable Energ, Vol. 33, pp , [6] Hasan, A., Optimizing Insulation Thicness or Buildings using Lie cle ost Applied Energ, Vol. 63, pp ,1999. [7] Çomalı, K. and Yüsel, B., Optimum Insulation Thicness o External Walls or Energ Saving, Applied Thermal Engineering, Vol. 23, pp , [8] Sisman, N., Kaha, E., Aras, N. and Aras, H., Determination o Optimum Insulation Thicnesses o the External Walls and Roo (ceiling) or Ture s Dierent Degree-Da Regions, Energ Polic, Vol. 35, pp , [9] Aso, U. T. ve Keleşoğlu, Ö., Bina Kabuğu Yüze Alanı ve Yalıtım Kalınlığının Isıtma Malieti Üzerinde Etileri Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Dergisi, ilt 22, No 1, , [10] Bulut, H., Büüalaca, O. ve Yılmaz, T., Türie İçin Isıtma ve Soğutma Derece-Gün Bölgeleri, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Teniği Kongresi, Kaseri, 30 Maıs-2 Haziran, [11] Pıhtılı, K., Soğutma Teniğinde En Eonomi Yalıtım Kalınlığı, Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, ilt 11, Saı 3, 31-37, [12] [Erişim Tarihi: 2007]. [13] [Doğalgaz ihazları Sanaicileri ve İşadamları Derneği, erişim tarihi Elül 2007]. 197

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 30-47 (2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Okan KON 1, Bedri YÜKSEL Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Mü. Mim. Fak. Der. Journal of te Faculty of Engineering and Arcitecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 367-374, 212 Vol 27, No 2, 367-374, 212 GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ Altan YÜCEL*,1, Müslüm ARICI*,2, Hasan KARABAY *,3 *Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1 altanyucel@gmail.com,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: s. 87-97 Ocak 005 BİNA DUVARLARINA UYGULANAN YALITIMIN FARKLI KONUMLARININ ISI KAZANÇ VE KAYIPLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (AN

Detaylı

Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir

Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir MAKALE / ARTICLE Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir Impact of Window-to-Wall Surface Area for Different Window Glass

Detaylı

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TS METU 825 İKLİMSEL JFA 2013/2VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2013.2.9 2013/2 163 (30:2) 163-179 TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi

Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 22 (1), 1-11, 2010 22(1), 1-11, 2010 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi M. Yavuz SOLMAZ, Mete

Detaylı

KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ

KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 28, 2, 1-7, 2008 J. of Thermal Science and Technology 2008 TIBTD Printed in Turey ISSN 1300-3615 KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN

Detaylı

Mısır Koçanı Katkılı Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi

Mısır Koçanı Katkılı Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 13-26 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp.13-26, December 2014 Mısır

Detaylı

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ MAKALE OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ Durdu Demirdelen * Makina Mühendisi durdudemirdelen@hotmail.com Semir Gökpınar Yrd.Doç.Dr., Mustafa

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ _ 355 SINIR ŞARTARININ KAPAI ORTAMARDAKİ DOĞA TAŞINIMA ISI TRANSFERİ VE SICAKIK DAĞIIMINA ETKİSİNİN SAYISA ANAİZİ Birol ŞAİN ÖZET Kapalı kare ortamlardaki doğal taşınım, ortamın düşe duvarlarından birine

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ Danışman: Doç.

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION SYSTEM

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION SYSTEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Mehmet Azmi AKTACİR, Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Tel:0-414-344 00 20,

Detaylı

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ Bülent CERİT *, Bülent YILMAZ ** * Akdeniz Üniversitesi,Teknik Bilimler M.Y.O, Antalya ** Akdeniz Üniversitesi,Teknik Hizmetler, Antalya

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Kuyruk Milinden Hareketli Budama

Detaylı