KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ. Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ. Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları"

Transkript

1 KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları 1. Kasa, ancak para, mücevherat, hisse senedi, tahvilat, kıymetli evrak,önemli belgeler gibi değerlerin saklanması için kullanılır. Yanıcı, patlayıcı maddeler, kokan ve bozulan maddeler ile yasalara aykırılık oluşturacak hiçbir belge veya eşya kiralık kasaya konulamaz. Müşteri, kiralık kasaya konulması yasak olan maddeleri kasaya koyması halinde, bu yasağa aykırı davranılması ile ortaya çıkan ve ileride ortaya çıkabilecek olan, Banka ve diğer kiralık kasa müşterilerinin tüm zararlarını, kendisinin tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, güvenlik gereği olarak Müşteri nin huzuru ile/zorunlu hallerde resen kasa muhteviyatını dilediği zaman kontrol etmek hakkını haiz olup, güvenlik nedeni ile sakıncalı gördüğü varlıkların kasaya konulmasını engelleme hakkına sahiptir. Banka, kiralık kasa muhteviyatından bilgi sahibi olamayacağından, kiralık kasa muhteviyatını ispatla Müşteri mükelleftir. Banka, kiraya verdiği kasanın içindekilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, kusuru dışında kaza ve zorunlu nedenler ve sonuçlarından dolayı dahi sorumlu tutulamaz. 2. Kiralık kasaya ait anahtarlar ancak Müşteri veya kasayı açma özel yetkisini havi vekâletname/ıslak imzalı yetki belgesi ile yetkilendirilen kişiler tarafından kullanılabilir. Anahtar/ların kaybedilmesi halinde, Müşteri Banka yı derhal haberdar edecektir. Anahtar/ların kaybedilmesi nedeniyle yapılacak her türlü gider Müşteri tarafından ödenir. 3. Kiracı kasa dairesinin tabi tutulduğu emniyet tedbirlerine uymaya ve kasanın kendisine bırakılmış anahtarını bizzat kullanmaya mecburdur. Kilidin üzerinde anahtarın unutulmuş olmasından doğabilecek neticeler ve iddialardan dolayı Banka hiçbir şekilde sorumlu ve taraf tutulamaz. Kasanın açılması ve kullanılması için usulü dahilinde üçüncü kişi veya kişilere Kiracı tarafından yetki verildiği takdirde, bu yetkinin kaldırıldığı yazılı olarak Banka ya bildirildiği ve böyle bir ihbarın Banka ya ulaştığı ana kadar yetki devam eder. Banka ile Kiracı arasında ihtilaf olması halinde, yetkinin kaldırıldığına dair yazılı ihbarın Banka ya ulaştığını ispatlamak yükümlülüğü Kiracı ya aittir. Kasa, birden fazla kişi tarafından kiralanmış ise Kiracılar dan herhangi birinin vefatı halinde sağ kalan diğer Kiracı/Kiracılar ve/veya vekil/vekilleri ölüm tarihinden sonra kasayı açmayacaklarını, vefat eden Kiracı nın tüm mirasçılarının yazılı muvafakati veya mirasçıların tamamı ile birlikte sağ kalan Kiracı/Kiracılar veya vekillerinin aynı anda hazır bulunması ve miras ile ilgili işlemlerin tekemmül etmiş olması şartıyla kasanın açılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder/ederler. İşbu maddede yer verilen yükümlülükler yerine getirilmediği müddetçe kasanın açılmamasından dolayı Banka nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı birden fazla olup, müştereken ve münferit yetkili olarak kasayı kiraladıkları takdirde kiracılar kasanın kullanımı konusunda farklı bir talimat vermemişler ise, Kiracılar dan herhangi biri veya vekilleri diğer Kiracılar ın ayrıca muvafakatini almadan tek başına ve münferiden imzası ile her zaman kasayı kullanmak hakkına sahip olup, tüm Kiracılar bu şekilde kasanın kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan Banka nın sorumlu olamayacağını peşinen kabul ederler. 4. Banka ve Müşteri aksine bir anlaşmaya varmadıkları takdirde kasa 1 (bir) yıllık süre için kiraya verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu 1 (bir) yıllık süre kiralık kasa kartonunun düzenlendiği tarihte başlar. 5. Müşteri kasa dairesini her ziyaret ettiğinde üzerinde bilgileri bulunan Kiralık Kasa Kartonu nu imzalamakla yükümlüdür. Kiralık Kasa Kartonu nda belirtilen, ziyaret edenin kimliği ve ziyaret saati ile ilgili kayıtlar kesin delil niteliği taşır. 6. Kiracı birden fazla ise, tüm Kiracılar depozito bedeli, yıllık kira bedelleri ve diğer giderlerin ödenmesinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. 7. Kiracı kullandığı kasayı başkasına kiralayamaz, devredemez. Kira ilişkisinin sona ermesi, Banka Şubesi nin taşınması, kapanması gibi durumlarda, Müşteri nin Sözleşme de kayıtlı

2 adresine makul bir süre önce yapılan ya da yapılmış sayılacak tebligata rağmen tebliğ tarihinten itibaren 7 gün içinde Müşteri nin Banka ya gelerek kasasını boşaltmaması hallerinde, masrafları Müşteri ye ait olmak üzere kiralık kasa, Noter huzurunda açılarak düzenlenecek tutanak ile, kasa muhteviyatı, Banka nın yeddinde Müşteri adına muhafaza edilecektir. Kasanın açılması halinde Banka tarafından yapılan giderler ile varsa ödenmemiş kira bedeli için Banka nın kasa muhteviyatı üzerinde hapis hakkı bulunmaktadır. 8. Müşteri yeni döneme ait ve Banka tarafından tespit olunacak yeni kira bedeli ve masraflarını nakden yatırmadığı veya hesabında bulundurmadığı takdirde kiralık kasa ilişkisi kendiliğinden sona erer. Banka nın doğmuş ve doğacak kira bedeli ve diğer hak ve alacaklarını ihbarda bulunmak kaydı ile talep hakları saklıdır. Banka, kiralık kasa ilişkisinin sona ermiş ve bu durum, Müşteri ye bildirilmiş olduğu hallerde Müşteri nin kasa anahtarlarını teslim etmemiş olması nedeniyle kasanın kilidini noter huzurunda kırdırarak içindekileri muhafaza altına almak veya rayici üzerinden satmak ve kasayı tekrar kiraya vermek hakkını haizdir. Banka, geçmiş yıllara ait tüm depozito, kira bedeli ve sair masraflar ile bu maddede sayılan diğer masrafların Müşteri den tahsil edilebilmesi için kasadan çıkan her türlü kıymeti hapsetme hakkını saklı tutar. Banka nın bu kıymetleri sigorta etme veya ettirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 9. Kiracı/Kiracılar, kiralık kasa dairesi ile kendi kiraladıkları kasanın kullanılması ile ilgili olarak, Banka ve şubenin çalışma kurallarına uymayı peşinen kabul eder. Kiracı/Kiracılar, Banka ve şubenin çalışma günleri ve saatleri dışında kiraladıkları kasayı kullanma talebinde bulunamazlar. 10. Banka, kira bedelinin ve işbu sözleşmede belirtilen masrafların ödenmemesi ve/veya ödenmeyeceğinin anlaşılması, işbu hükümlere ve/ veya imzalamış bulunduğu diğer sözleşmelere aykırı olarak davranılması, Kiracı/Kiracılar ın Banka ca diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması halinde kira dönemi sonunu beklemeden kira akdini feshederek bu durumu Müşteri ye bildirebilir, ayrıca yasal müracaatla tüm talep ve dava haklarını kullanabilir. 11. Kiralık kasa uygulaması ile ilgili yukarıda belirtilen koşullar şube hizmet binası içerisindeki bölümde mevcut olan ve numarası Kiralık Kasa Kartonu nda belirtilen kasa ile ilgilidir. 12. Depozito bedeli üzerinde Bankanın rehin ve blokaj hakkı bulunmakta olup, bu tutar üzerindeki rehin ve blokaj hakkı işbu Kiralık Kasa sözleşmesi (yenilemeler dahil) devam ettiği sürece geçerli olacak, Kiralık Kasa sözleşmesini sona ermesi durumunda ise, Banka işbu sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak alacaklarını tehsil ettiği durumunda arta kalan bir tutar olması halinde bu tutar talebi halinde müşterinin serbest kullanımına sunulacaktır. Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz.... Kiralayan: AKBANK T.A.Ş... Kiralık Kasa No: Kasa Tipi: Sözleşme Tarihi: Kasa Kullanım Yetkisi:

3 Kiracı Müşteri Ad ve Soyadı: Kiracı Müşteri Numarası: Akbank T.A.Ş / Sabancı Center 4.Levent, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası:

4 KİRALIK KASA ÜRÜN BİLGİLENDİRME FORMU Ücret ve Komisyon Bilgileri Kasa Tipi Depozito Yıllık Ücret Tahsilat Periyodu Küçük 200 TL 300 TL Depozito, kullandırım sırasında bir kereye mahsus olmak üzere, yıllık kira bedeli ise ilk Orta 200 TL 350 TL kullandırım tarihinde müşteriden peşin olarak tahsil edilir. Diğer kira bedelleri müteakip yılın aynı tarihlere tekabül eden Büyük 200 TL 450 TL gününde müşterinin tercih ettiği tahsilat yoluyla ve depozitodan tahsil edilir. Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri İlgili sözleşme kapsamında Kiralık Kasa ilişkisinin taraflarca sona erdirilmeyerek devam etmesi durumunda, ücret de dahil, bu formda düzenlenmiş şartlar dahilinde form kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Müşteri ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine Müşteri, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. Banka nın vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır. Tahsilat Şekli Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Kiralık kasa yıllık ücret tahsilatlarında, kasanın bağlı olduğu vadesiz Türk Lirası Hesapta yeterli bakiye olmaması durumunda veya limit yetersizliği, kartın kapalı olması vb. sebeplerle kasanın bağlı olduğu bankamız kredi kartından ödeme yapılmaması durumunda; yıllık kira bedeli, müşterinin bankamız nezdindeki diğer vadesiz hesaplarından ya da depozitodan tahsil edilebilir. Banka Yetkililerinin İmzası

5 Bu form ile birlikte kiralık kasa talep eder; okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim. Kiralayan: AKBANK T.A.Ş... Kiralık Kasanın Bağlı Olduğu Hesap Numarası: Kiralık Kasa No: Kasa Tipi: Kiranın Başlangıç Tarihi: Düzenli Ödeme Yapılacak Akbank Kredi Kartı Numarası: Kiracı Müşteri Numarası: Kiracı Müşteri Ad ve Soyadı:

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Adresi: Akbank T.A.Ş. (Banka) Genel Müdürlük Adresi Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ/KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ/KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ/KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ Sözleşme Konusu ve Tarafları: Bu sözleşme, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (İşbu sözleşme kapsamında PTT olarak anılacaktır)

Detaylı

OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Sözleşme Konusu ve Tarafları: Bu sözleşme, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr fibabanka.com.tr 444 44488 88 Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Esentepe Dikilitaş Mah. Beşiktaş Büyükdere

Detaylı

AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR Aşağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

AKBANK DİREKT SERBEST HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

AKBANK DİREKT SERBEST HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU AKBANK DİREKT SERBEST HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Unvanı Esas Faaliyet Konusu MERSİS numarası Adresi Akbank T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) Banka, ana sözleşmesinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Sirketi Sözleşme versiyon no: 03/2015-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş.

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Sayfa 1/9 1) Bu sözleşmede yer alan; Şirket: Şeker Mortgage Finansman A.Ş. yi; Borçlu: Şirket tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu; BSMV: Banka

Detaylı