Çocuk E itim Kurumlarının Kültürlerarası Genel lkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk E itim Kurumlarının Kültürlerarası Genel lkeleri"

Transkript

1 Çocuk E itim Kurumlarının Kültürlerarası Genel lkeleri

2 çerik Önsöz Tatjana Kaltenbeck-Michl... 3 Önsöz ngrid Krammer... 3 Kültürlerarası Genel lkeler... 5 Amaçlarımız... 6 Çalı mamızın Temelleri... 9 Kalitenin Garantilenmesi Çalı ma Grubu Baskı... 15

3 Önsöz Bu kitapçık ile ilk kez, belediyeye ait çocuk e itim kurumlarında uygulanan kültürlerarası çalı ma için genel ilkeler yayınlanmaktadır ve ben bundan çocuklar ve ailelerden sorumlu belediye encümeni olarak büyük mutluluk duymaktayım. nanılmaz giri imleri ve son derece fazla gayretleri ile çalı malarına açık bir yol çizen ve planlı hale getiren kurumlarımızda çalı an e itimcilerimizle gurur duyuyorum. Bütün Steiermark Eyaleti için kesinlikle örnek te kil edecek bu ilkelerle, e itimciler kendi çalı malarına bir standart olu turup, kültürlerarası çalı ma ile profesyonel olarak u ra mı lardır. Bizim kurumlarımız, bütün çocuklara çok iyi bir geli me olana ı sa layacak olan yüksek e itim standartlarına sahip e itim kurumlarıdır. Bu standartlarla peki tirilmesi gereken, toplumumuzun bir parçası olan çocuklarımızın hakları unlardır: E itim kurumlarında e itim, kültürel kimlik, anadil, e itlik ve ansların e it tutulması hakları ve özellikle de ayrımcılık ve dı lanmadan korunma hakkıdır. Toplumumuzun gelece i için, çocuklarımızın sosyal yeteneklerinin kuvvetle desteklenmesi ödenmesi mümkün olmayan bir yatırımdır. Dayanı ma, tolerans, çatı malarla ba etme yetene i ve önyargısız olma gibi de erler yabancı kültürlerle birlikte bulunmayı son derece kolayla tırmaktadır. Belediyeye ait çocuk e itim kurumlarında çalı an arkada larımızı, gelece i belirleyen bu ilkeleri ortaya koyan çalı maları için kutluyor, çok kültürlü toplum kapsamında kendilerine i lerinde bu ilkeleri uygulamada ba arılar diliyorum. Tatjana Kaltenbeck-Michl Çocuklar ve Gençlerden Sorumlu Belediye il Encümeni 3

4 Önsöz Farklı insanlar, farklı diller, farklı kökenler, farklı ülkeler, farklı kültürlertoplumumuz farklılıklardan olu maktadır. Çocuk e itim kurumlarımız da toplumumuzun belirli bir parçasını yansıtmaktadır. Çocuk e itim kurumlarımız halihazırda çocukları yeti kinler dünyasına hazırlamaktadır. E itim kurumlarımıza devam eden çocukların ortak yanları, farklı olmalarıdır, ve kurumlarımızda çalı an e itimciler, yardımcılar vb. bütün personel bu kitapçıkta yer alan ilkelere ba lı olarak, çok kültürlü çalı ma anlayı ı içinde çocukların bireysel gereksinimlerini göze alarak çalısmalarını sürdürmektedirler. Belediye e itim kurumlarında önemle üzerinde durulan sosyal saygı de erinin uygulanmasıdır. Ve bu de erler Graz`daki çocuk e itim kurumlarında çalı an e itim personeli ve bu alandaki uzman ki ilerle birlikte ele alınmı tır, çünkü e itimcilerimiz böyle bir çalı manın gerekliligini görmü ve kendilerine bunu görev edinmi lerdir.bu nedenle kurumlarımızda çalı anların hepsine a a ıdaki nedenlerden dolayı te ekkür etmek istiyorum: Genel ilkelerin geli tirilmesi için giri imde bulunduklarından dolayı. Ve özellikle sorumlu oldukları kız ve erkek çocukların gereksinimleri ve onların iyilikleri için toplumsal geli imlere duyarlı olmak ve onlara en iyi ekilde tepkide bulunmak için sürekli baskı altında olmalarına ra men, gerekli giri imlerde bulundukları ve çözümler aradıkları için te ekkür ediyorum. Çocuklar, çocukluklarının ve sosyalizasyonlarının büyük bir kısmını e itim kurumlarında çalı an e itimcilerin sorumlulukları altında anaokulu ve çocuk klüplerinde geçirmektedirler. Bu sorumluluk bu kitapçıkta yer alan genel ilkeler do rultusunda yerine getirilmekte ve geni bir alanda uygulanmaktadır. Belediye e itim kurumlarında sürdürülen ya ama uygun e itim için çalı anlara çok te ekkür ediyor ve ba arılar diliyorum. 4 Ingrid Krammer Gençlik ve Ailelerden Sorumlu Makamlı ın Yöneticisi

5 Graz Belediyesi`ne Ait Anaokullarının Kültürlerarası Genel lkeleri Kültürlerarası e itime göre, bütün çocukların imdiki ve gelecekteki ya am ko ulları, de i ik kültür ve ülkelerden gelen insanların birlikte ya amaları tarafından belirlenmektedir. Toplumumuz gittikçe artarak çok kültürlü hale gelmi tir. Belediyeye ait e itim kurumlarındaki çocukların yakla ık 1/3 ü göçmen kökenli ailelerden gelmektedirler. Graz Belediyesi, bütün e itim kurumlarındaki e itimin kalitesini her çocuk için e it ekilde garantiye almayı, e itim kurumlarındaki kültürlerarası çalı mayı desteklemeyi ve olanaklar çerçevesinde kültürlerarası çalı ma için gerekli kaynakları sa lamayı kendine görev olarak kabul etmektedir. 5

6 Amaçlarımız Kültürlerarası e itim, çocukların a a ıdaki haklarına göre kendini yönlendirmektedir: E itim hakkı Kültürel kimlik hakkı Anadili hakkı E itim kurumlarında aynı anslara sahip olma ve e itlik hakkı Dı lanma ve ayrımcılıktan korunma hakkı 6

7 Graz Belediyesi anaokulu e itimcileri, çocuk klübü (Hort) e itimcileri, özel e itimciler, anaokulu ö retmen yardımcıları ve kültürlerarası e itim yardımcıları olarak bizler temel görevimizi, okul zorunlulu u bitene kadar kurumlarımızdaki bütün çocukların aile e itimini destekleyici ve tamamlayıcı olarak görmekteyiz. Bizler çocu un tüm geli imini olumlu etkileyecek ko ulların sa lanmasını olanaklı kılmaya çalı maktayız. Görevimiz bütün çocuklar için olası en iyi e itim ko ullarını sa lamaktır. Çocuklara en iyi geli im ko ullarının sa lanması açısından anne-babalarla sıkı i birli i yapmayı ön ko ul olarak görmekteyiz. Bize sa lanan bütün olanaklar çerçevesinde kültürlerarası yeterlili i desteklemekteyiz. Bu, de i ik kültürlere sahip insanların barı çı bir ekilde birarada ya ayabildikleri bir toplum için çok önemli bir e itimsel hedeftir. 7

8 Çocuk e itim kurumlarındaki kültürlerarası çalı ma, bu kurumlarla ili kisi olan a a ıda sıralanan herkese yöneliktir: De i ik kültürlerden anne-baba ve çocuklara Avusturyalı anne-baba ve çocuklara Anaokulu ve çocuk klubü (hort) e itimcilerine Anaokulu e itim yardımcılarına ve göçmen kökenli yardımcılara Çocuk e itim kurumlarımız, kültürlerarası yeterlili in hergün uygulanabildi i, çok kültürlülü ün görülebilir ve hissedilebilir hale getirildi i, çe itli kültürlerle birarada bulunmanın günlük ya am oldu u ve her çocu un ve onun anne-babasının bireysel durumlarının temel nokta oldugu yerlerdir. 8

9 Çalı mamızın Temelleri Çocukların sosyal yeterliliklerini destekleyip, peki tirmekteyiz. Dayanı ma, tolerans, ön yargısız olma, kar ıdakilerinin hislerini anlama ve çatı malarla ba a çıkma yetene i günlük e itim ya antımızda uygulanmaktadır Kurallar hep birlikte olu turulmakta ve herkes tarafından kabul edilmektedir (Çocuk Parlamentosu) Çocukların yabancı kültürlerle ba a çıkmalarını kolayla tırmak için her türlü olana ı kullanmaktayız. Kültürel çok yönlülük; bu durumun bilinçli olarak algılanması sa lanmaktadır Aynı özelliklere sahip olma veya farklı olma hiç bir de erlendirme yapmadan ya anmaktadır Barı çı ve e it bir ekilde birliktelik için önemli temel tutumlar desteklenmekte: ba ka kültürlere saygı duymak, de i ik ya am ekillerine saygılı davranmak 9

10 Çocukların dil yeteneklerini desteklemekteyiz. Dil, sosyal ve kültürel yeterlilik için gerekli olan bir ön ko uldur. Ayrıca dil, çocu un e itim sistemi içinde yer alabilmesi için gerekli olan en temel ko ullardan biridir. Farklı anadile sahip olan çocuklara Almanca dilini ö renebilmeleri için yeterli zaman verilmekte, uygun ortam sa lanmaktadır. Anadili farklı olan bir çocuk, okula ba lamadan önce ne kadar uzun süre anaokuluna giderse, 2. dil olarak Almancayı o kadar iyi ö renmektedir. Çocuklarda ileti ime kar ı olan ilgiyi artırmak için olumlu bir konu ma ortamı hazırlamaktayız. Böyle bir ortam ve e itim personeli ile olan olumlu ileti im, dil kazanımı için en önemli ön ko uldur. Anadiline gereken yeri vermeyi önemli bir görev olarak görmekteyiz. kinci bir dilin kazanılması için anadilin temel art oldu unun bilincindeyiz. Ayrıca dilin çocu un kimlik geli imi ve tüm geli iminde çok önemli rol oynadı ını da bilmekteyiz. Bu nedenle var olan bütün olanaklarımız çerçevesinde anadilini desteklemekteyiz. Günlük e itim ya antımızda bütün çocukların dilleri yer almaktadır (iki dilli resimli kitaplar, arkılar, halka oyunları, dinleme ve müzik kasetleri, CD`ler vb ) Anne-babaların kendi çocuklarıyla kendi anadillerinde konu malarını ve çocuklarına zengin bir kelime hazinesi kazandırmalarını desteklemekte ve peki tirmekteyiz. 10

11 Kurumlarımızda anne-babalara kar ılıklı de i im ve uyumun herkes için olanaklı oldu u bir ortam sa lamaktayız. Anne-babaları anaokulundaki faaliyetlere aktif bir ekilde katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri için cesaretlendirmekteyiz. Böylece kar ılıklı güven ve anlayı geli mektedir. E itim kurumlarımızdaki günlük ya antıda de i ik kültürler ya anabilir hale getirilmi olup, bu yabancı kültürlerin bir kısmı da anaokuluna uygulanmı tır. Avusturyalı anne-babalar ve farklı kültürlere sahip anne-babalar arasında ileti im kurma olanakları yaratmaya çalı maktayız. Dil geli imi, ikinci dilin ö renilmesi, anadilin önemi konularında annebabalara yeterli bilgiler vermekteyiz. Tercümanlar yabancı dile sahip anne-babalarla olan ileti imi desteklemektedirler. 11

12 imizdeki Kalitenin Garantilenmesi Hizmetlerimiz ve i imizin kalitesi a a ıda yer alan önlemler aracılı ıyla garantilenmeye çalı ılmaktadır: Verdi imiz hizmetler ve yaptı ımız i ler için standartlar geli tirerek. Toplumsal de i imler ve güncel gereksinimlere sürekli uyum sa layarak. Bunun için yapılanlar: Di er ehir ve ülkelerde yapılan çalı malarla düzenli bir ekilde kar ıla tırma yaparak ve de i imde bulunarak. Bunun için kendi faaliyetlerimizin uygun bir ekilde dökümentasyonu ve di er kurumlarla iyi bir ileti imin olması çok önemlidir. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz çocuklar ve ailelerinin içinde bulundukları güncel durumun bilinmesini gerektirmekte ve bu göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Çalı malarımıza e lik eden süpervizyon aracılı ıyla. Çocukların geli im durumlarının kaydedilmesi ile. Gözlem formları her çocu un geli im durumunu belirlemekte ve geli im kaydedilmektedir. 12

13 Kültürlerarası e itimcilerin e itimde yer almasıyla. Ba ka kültüre sahip olan e itimciler, bütün kurumlarda çocuklar, onların anne-babaları ve bütün ekibi desteklemek (anadili desteklemek, iki kültür arasında köprü olmak) için görev yapmaktadırlar. Bu e itimciler, çocuk e itim kurumlarının kültürlerarası açılımı için olumlu bir örnektirler. Anadili ba ka olan e itimcilerin hizmet içi e itimlere katılımlarını sa layarak. Bütün e itim personeli için hizmet içi e itim olanakları sa layarak. Kurumlarımızdaki bütün i arkada larımız için kar ılıklı de i im olanakları sa layarak. Bu de i im hem deneyim boyutunda, hem de kültürlerarası e itim materyallerinin (oyunlar, dil materyalleri, kitaplar. CD`ler vb ) de i imi boyutunda olmaktadır. imiz için önemli olan bütün kurumlarla sıkı bir ekilde birlikte çalı arak ve i birligi yaparak (okullar, sosyal çalı macılar). 13

14 Çalı ma Grubu A a ıda adı geçen Graz Belediyesi Gençlik ve Aileden Sorumlu Makamlı a ba lı çocuk e itim kurumlarında çalı an e itimciler, Kültürlerin Diyalo u konulu çalı ma grubunda kültürlerarası genel ilkeleri belirlemi lerdir: 14 Ön sıra, soldan sa a: Marja Drusko, Brigitte Valta, Anneliese Strasser, Dagmar Freiberger-Tannenberg, Carmen Paugger, Waltraud Möstl 2. sıra, soldan sa a: Liselotte Bittermann, Heidi-Irene Bäck, Brigitte Rieger, Ursula Schweda, Helga Psenicnik Son sıra, soldan sa a: Christine Szabo, Ingeborg Gmoser, Serena Rath, Brigitte Siller, Sarah Trummer

15 BASKI Yayan Sorumlusu: Magistrat Graz, Amt für Jugend und Familie çerikten Sorumlu: Heidi-Irene Bäck ve Anneliese Strasser Düzenleme: Ko&Co Grafik, Matbaa: Beschaffungsamt Foto raflar: Anna Graf ve Graz Belediyesi Anaokulları Tercüme: Nuray Richter-Kanık Graz, 2006

16 Çünkü çalı malarımız izlerini bırakmaktadır!

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES «Alonnisos-Kuzey Sporadlar Deniz Milli Parkı (AKDMP)(Yunanistan) ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi (FÖÇKB) (Türkiye) Arasında, STK lar MOm ve SAD-AFAG ın Katılımı ile, Bir

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE Ercüment ÖZTÜRK I- G R Ülkemizde uzun yıllara dayanan sosyal sigorta kurumlarında reform çalı maları yürütülmektedir. Reform çalı malarına gerekçe

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

Benimle K o n u şv e Beni Dinle!

Benimle K o n u şv e Beni Dinle! Benimle K o n u şv e Beni Dinle! Çocuklarımızın konuşmayı öğrenirken onlara nasıl destek olabiliriz konusunda 12 önemli kılavuz Anne Babalar İçin Broş ür (0 ve 5 yaş arası çocukların velilerine) Künye

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

ŞEHRE KATILIM KATILIN YURTTAŞLIK + KATILIN ŞEHRE KOPENHAG IN UYUM

ŞEHRE KATILIM KATILIN YURTTAŞLIK + KATILIN ŞEHRE KOPENHAG IN UYUM ŞEHRE KATILIN ŞEHRE KATILIN YURTTAŞLIK + KATILIM KOPENHAG IN UYUM POLİTİKASI 2011 2014 »Elinizi uzattığınızda, birileri elinizden tutmalı.«bajram Fetai Futbolcu ve Nørrebro da yetişti, Uyum hakkında büyük

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ

B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ B RLE M M LLETLER 1998 M LLETLERARASI SÖZLE ME 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan bu sözle me 7/5/2009 tarih

Detaylı