Salzburg da çocuk bak m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Salzburg da çocuk bak m"

Transkript

1 KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler

2 Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar, Salzburg Eyaletindeki çocuk bak m kurulu lar n n te viki ve ihtiyaca uygun ekilde geli tirilmesi, çocuk bak m ndan sorumlu eyalet meclis üyesi olarak en önemli hedefimdir. Bu bro ürle sizlere, eyaletin ve devletin çocuk bak m na yönelik sundu u imkanlar n yan s ra, mali muafiyetler hakk nda da bilgiler sunmak istiyorum. Salzburg Eyaletindeki çocuk bak m kurulu lar n n say s ve bunlar n te viki, aile ve i ya ant s ndaki toplumsal de i imlere ba l olarak son y llarda oldukça artm t r. Bu kurulu lar, aileyi tamamlay c, hatta bezen ailenin yerini tutucu özellikleri bak m ndan büyük önem kazanmaktad rlar. Salzburg Eyaletinde, el ele vererek daha nicelikli ve nitelikli çocuk bak m kurulu lar na kavu mak benim için daha da önem arz etmektedir. Çocuklar m z, ya amlar için iyi bir donan m sa layacak olan ili kisel, geli imsel ve e itsel alanlar bulmal d rlar. Çocu unuzun aile d ndaki ya ama ba lang c nda, Salzburg daki mevcut çocuk bak m seçeneklerinden en uygun olan n bulabilmenizi temenni ederim. Doraja Eberle Eyalet Meclisi Üyesi

3 Çocuk bak m Salzburg Eyaleti, günlük ebeveynlerin, günlük çocuk bak m kurulu lar n n, kre lerin ve çocuk yuvalar n n, çocuklar n ailelerini tamamlay c e itimlerine ve bak mlar na yönelik destekleyici birer araç olduklar inanc ndad r. Her çocuk bak m kurulu u, kabul görmü e itim esaslar n dikate alarak, çocuklar n yarar na hizmet vermektedir. Bu çerçevede, çocuklar n ya lar na uygun olarak bak lmalar na, yeti tirilmelerine, geli tirilmelerine, e itilmelerine ve uyumlar na yönelik te vik edilmeleri de çocuk bak m n n amaçlar aras nda yer almaktad r. Ö le yeme i ve bak m görevi Belediyeler, eyaletin de deste iyle geni kapsaml olarak, s n rlar dahilindeki veya d ndaki her çocuk için s n rlar dahilindeki çocuk bak m kurulu lar nda yer temin etmekle mükelleftirler. Bu uygulama, ileri derecede te vike ihitiyac olan çocuklar da kapsamaktad r. Ayr ca, ebeveynlerin mesleki faaliyetleri de dikkate al nmaktad r. Çal an ebeveynlerin yükünün hafifletilmesini teminen saat 13:00 den sonra da aç k tutulan çocuk bak m kurulu lar nda ö le yeme i de sunulmaktad r. Aile paketi Aile paketi ebeveynlerin mali yükünü hafifletmeye yönelik olup, yeni zorunlu kre uygulamas kapsam ndaki çocuklar haricindeki okul ça nda olmayan bütün çocuklar te vik alacakt r. Her çocu a, tam gün bak m için 50 Euro, haftada 30 satlik bak m için ise 25 Euro mali yard m yap lmaktad r (Yasa koyucu ba ka bir kararname ç kartabilir). Çocuk bak m kurulu lar ndaki tam günlük bak mlarda zorunlu olarak verilen ö le yeme i ayr bir ücrete tabidir. Bu husustaki mali yard mlar yasa koyucu taraf ndan düzenlenmekte olup, ebeveynlerin ayr ca müracaat etmelerine gerek bulunmamaktad r. Zorunlu kre ya Eylül 2010 tarihinden itibaren, Salzburg da ikamet etmekte olan çocuklardan tarihi itibariyle 5 ya n doldurmu olanlara kurumsal bir çocuk bak m na kat lma zorunlulu u getirilmi tir.

4 Haftal k zorunlu kat l m süreleri, 4 ö leden önce olmak üzere 16 saati kapsamaktad r. Zorunlu kat l m süresinin tespiti, tatil günlerinin de gözönüne al narak eyalet taraf ndan tespit edilen ö renim y l na uygun olarak yap lmakta olup, 3 hafta ilave tatil yap lmas mümkündür. Bu çocuklar n, ö leden önce olmak üzere haftada 20 saatlik kurumsal çocuk bak mlar ücretsizdir. Daha uzun süreli bak mlar, sabah bak m, ö leyin, yemekli bak m, tatil zaman bak m ve özel talepler (müzik, spor, dil e itimi, küçük gruplar, montessori e itimi, eli i vesair) için ücret talep edilir. Sözkonusu zorunluluk, erken okula ba lama, a r derecede ö renme engeli bulunma, kötü ula m ko ullar, aile içi yeti tirme veya günlük ebeveynlerde aile içi yeti tirme imkan bulunmas hallerinde istisnai olarak uygulanmaz. Ö renme engeli bulunan çocuklar n sosyal uyumu Üç ya ndan büyük çocuklar n çocuk bak m kurulu lar ndaki (özel kre ler hariç) sosyal uyumu, 2007 y l ndan buyana yasal olarak teminat alt na al nm t r. Ö renme engeli bulunan çocuklar n artt r lm te vik olarak adland r lan te vike ihtiyac olup olmad, Salzburg Eyalet Hükümetinin aileden sorumlu ubesince tespit edilecektir. Bilgi için Sosyal Uyum bro ürüne bak n z.

5 Çocuk bak m kurulu lar nda al ma devresi Al malar için çocuklara zaman tan nmas, tüm çocuk bak m yöntemlerinde önemli bir unsurdur. Çocu unuzun kayd s ras nda, yeni ortama ad m ad m geçi i için yeterli zaman ay r n z. Genellikle çocuk ne kadar küçükse al ma süresi o kadar uzun sürmektedir. Çocuk bak m kurulu lar nda, deneme günleri, ön ziyaretler, kademeli ba lama saati, ebeveynlerin bir süreli ine refakat etmeleri gibi al ma devresini destekleyici çe itli yöntemler uygulanmaktad r. Siz de olumlu davran lar n zla çocu unuzun bu ad m n kolayla t raca n z n bilincinde olmas n z. E itim plan /E itsel düzen Çocuklar n okula ba layana kadarki e itim ve bak mlar na yönelik tüm kurumsal yöntemlerin, Avusturya daki temel e itim kurulu lar için 2010 y l sonbahar ndan itibaren yürürlü e girecek olan eyaletleri kapsayan e itim çerçeve plan dahilinde uygulanmas gerekmektedir. Özel kre gruplar, ileri ya çocuk gruplar ve okul çucu u gruplar n n hizmete ba lamadan önce almak zorunda olduklar izinler için ihtiyaç duyulan e itsel düzeni olu turmalar gerekmektedir. Zorunlu olarak öngörülen bu düzenden, e itsel çal malar n ve e itim görevinin effaf olarak yap labilmesini teminen kre lerde de faydalan lmaktad r. Kre ler Kre, çocuklar n üç ya n doldurduktan sonra ba lad klar ve okul ça na kadarki e itim, yeti tirme ve bak mlar na hizmet eden bir kurulu tur. lk y llardaki yeti tirmeyi önemli k lan unsur, ya ama yön veren davran, yetenek ve becerilerin temelinin bu s rada olu turulmas d r. Çocu un genel ki ili i oyun ve e itim olanaklar kullan larak desteklenmekte ve bu yolla çocuk okula haz rlanmaktad r. Di er taraftan, kre lerdeki e itsel çal malara dahil edilen okula haz rl k program n n ba l ca bir okula haz rl k program olarak görülmemesi gerekmektedir. Kre lerdeki gruplar n çocuk say s ve personel da l m yasal olarak belirlenmi tir. Her kre grubuna e itimli bir kre e itmeni veya bir e itmen rehberlik eder ve zaman zaman ilave bak c yla desteklenir.

6 2009 y l Sonbahar ndan itibaren bir grup 22 çocuk ihtiva etmektedir. Çocuk say s n n fazla olmas halinde (en fazla 25 çocuk), temel e itim s ras nda ikinci bir e itmen görevlendirilir. Ebeveynler, çocuk yeti tirmeye ili kin sorular na dair kre lerde yeterli bilgi ve birbirlerinin tecrübelerinden faydalanma olana bulabilirler. Aile ile kre aras ndaki iyi bir i birli i, ancak kar l kl güven ve benimsemenin olu mas halinde mümkündür. Ebeveynlerin veliler birli i kurmalar mümkündür. Veliler birli inin dan manl k fonksiyonu olup, tavsiyeler bildirebilir. Çocu unuz kre e gitmeye ba lad nda bu hususta kre inizce ayr nt l bilgi verilecektir. Kre lere ula m Kre çocuklar n n ula m süresi dahilindeki sorumlulu u kre lerin görev alan na girmedi inden, bu husus ebeveynlerin veya yeti tirmeye yetkili ki inin sorumlulu undad r. Birçok belediye kre çocuklar için ula m olanaklar sunmaktad r. Salzburg Eyaleti ve belediyeler bu amaçla, toplam ula m ücretinin üçte biri oran nda mali yard m yapmaktad rlar. Çocuklar n ula m olanaklar hususunda lütfen kre inizden bilgi edininiz. leri ya kre gruplar lkokul ö rencileri, yer ve personel aç s ndan imkanlar elverdi i sürece ö leden sonralar için kre lere kabul edilebilirler. Kay tlar az say da ö renci ile s n rl d r.

7 Küçük ya gruplar Çocuklar, küçük ya gruplar nda bir ya ndan üç ya n doldurana kadar, di er bir deyi le kre e ba layana kadar bak lmaktad rlar. Her gruba en fazla sekiz çocuk al nmaktad r. Grubun küçük olmas, çocu a yönelik faaliyetler için yeterli alan ve çocuklar n duygusal ve sosyal ihtiyaçlar na bireysel yakla m olana sa lamaktad r. Dal nda uzmanla m personel, çocuklar n geli imine e lik etmekte, yard mc olmakta ve desteklemektedir. leri ya gruplar Çocuklar, 1 ya ndan itibaren kabul edildikleri bu kurulu lara 16 ya n doldurana kadar gitmeye devam edebilirler. De i ik ya gruplar n n bir arada e itilmeleri geni bir e itim alan yaratmakla beraber, bu yöntemde de çocuklar n bireysel yeti tirilmesi ve e itilmesi ön planda yer almaktad r. Gruplardaki en fazla çocuk say s halihaz rda kanunen 16 olarak ön görülmesine ra men, üç ya ndan küçük çocuklar n veya ö renme engelli çocuklar n bulunmas halinde çocuk say s azalt lmaktad r. Her gruba dal nda uzman bir e itmen rehberlik etmekte olup, üç ya ndan küçük en az iki çocuk ve/veya özel ihtiyaçlar olan çocuklar n bulunmas halinde ise her iki grup için ilave bir görevli haz r bulunur. Çocuk yuvalar ve okul çocu u gruplar Çocuk yuvalar ve okul çocu u gruplar, okula giden çocuklardan tam günlük e itime tabi olamayanlar n ders d ndaki zamanlar n geçirebilecekleri kurulu lard r. Bo zamanlardaki e itimsel

8 aktivitelerin yan s ra, çocuklar n okul için gerekli ödevlerini ve al t rmalar yapmalar na da özen gösterilmektedir. Günlük Ebeveynler Çocuklar, küçük ya lardan itibaren okul ça na kadar günlük ebeveynlerin evlerinde bak lmaktad rlar. Günlük ebeveynler taraf ndan bak lan çocuklar n say s, çocuklar n ana okulu ya nda olmalar halinde dördü (kendi çocuklar da dahil olmak üzere) geçmemelidir. Günlük ebeveynler mahalli idarelerin (Çocuk Esirgeme Kurumu) iznine tabi olup, özel e itim görmeleri gerekmektedir. Aile platformu Mahalli idareler bünyesindeki ebeveyn bürolar (Eltern-Service- Stellen), ebevenyler, çocuk bak m kurulu lar ve belediyeler aras ndaki ili kilerin düzenlendi i yerlerdir. Bu bürolar, çocuk bak m kurulu lar ndaki bo yerlerin organize edilmesi, ailelerle isti arede bulunma, belediyelerin aç kta bulunan bak m yerleri hakk nda bilgilendirilmesinin yan s ra belediye s n rlar dahilindeki veya d ndaki arz ve taleplerin düzenlenmesi gibi hususlarda çaba harcamaktad rlar. Ayr nt l bilgiyi web sayfas nda veya aileden sorumlu dairenin Aile Platformu bro üründe bulabilirsiniz. Çocuk bak m hakk ndaki tüm sorular n z hakk ndaki ayr nt l bilgiyi Salzburg Eyaleti 12/2 Kre ubesi, Çocuk Yuvas ve Günlük Bak m ubesinde (Tel: 0662/ ) ve web sayfam zda bulabilirsiniz. Salzburg e itim a ndaki bütün ebeveynler ve çocuklar n bilgilerilmesini teminen: Künye Yay nlayan ve da tan: Salzburg Valili i, ube 12, kültür, toplum, ku aklar Yazarlar: Monika Baumann, Maria Berktold, Mag. Elke Kabel-Herzog, Mag. (FH) Alexandra Rückl çeri inden yazarlar sorumludurlar Foto raf: Maria Berktold, Herta Semotan, Mag. Annemarie Malle, Kreativ-Büro-Zenz Info Z. Tasar m: Grafik Land Salzburg Bask : Salzburg Valili i Matbaas Bütün posta kutular 527, 5010 Salzburg 2010

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin Geçti imiz Ony lda Ö rendiklerimiz Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü K z Çocuklar n E itimi Milli E itim Bakanl Her Çocuk çin Sa l k,

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı