devreye sokulmasý yerindedir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devreye sokulmasý yerindedir"

Transkript

1 Kimse Yok Mu 00 aileye yardým yaptý Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý görevine yeni baþlayan Erkal Aykaç basýn toplantýsý düzenleyerek dernek çalýþmalarý hakkýndan bilgiler verdi. SAYFA 2 DE Ýðneci ailesinin 4. evlat acýsý Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Tabur Piyade Taburu'nda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Eren Ýðneci (20) memleketi Çorum'da topraða verildi. Ýðneci ailesinin daha önce 3 çocuðunun yaþamýný deðiþik sebeplerle yitirdiði öðrenildi. SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No: Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han / Ýstanbul Tel : 0 (2) 52 2 Prof. Kakaç: Nükleer santrallerin, devreye sokulmasý yerindedir TOBB ETÜ Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, hemþerimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç, son yýllarda artan enerji ihtiyacýna karþýn ülkelerin alternatif enerji kaynaklarýna yöneldiðini ifade ederek nükleer santrallerin devreye sokulmasýnýn da yerinde bir karar olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geçtiðimiz cumartesi günü düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý: Bugünü ve Yarýný" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Sadýk Kakaç, dünyada artan enerji ihtiyacý ve bu ihtiyacý karþýlamaya yönelik çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. SAYFA DE Ölçer çiftinden gazetemize jest Gazetemiz köþe yazarlarýndan eðitimci Ahmet Ölçer yine kendisini gibi eðitimci olan eþi Burcu Ölçer ile gazetemizi ziyaret ederek. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. "Yeþil çevre, yeþil kampüs" SAYFA 4 TE SAYFA DE YORUM VE ELEÞTÝRÝ ÜZERÝNE (AHMET ÖZ'E ÝTHAF OLUNUR) STK'lardan çözüm sürecine destek Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþunun katýlýmý ile kurulan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu düzenlediði basýn toplantýsýyla çözüm sürecinde destek verdi. Turgut Özal Konferans Salonunda geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan basýn toplantýsýnda Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu adýna basýn açýklamasýný Ayhan Boyraz yaptý. SAYFA DE "Çorum'un güzelliklerine, ve tarihine sahip çýkalým" Çorum'un turizm deðerleri, Karahacip -Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu'na bir gezi düzenlendi. Geziye katýlanlar, ilkbahar aylarýnýn yaþandýðý þu günlerde tarih ve doða gezisiyle güzel bir gün yaþadý.çorum adýna önemli bir deðer olan, Türkiye'de adet kültür yollarýndan biri olan UNESCO tarafýndan tescillenen Hitit Yolu'na tanýtým amaçlý bir gezi düzenlendi. SAYFA 3 TE "Yargýtay'ýn internetten oto satýþý kararýný olumlu buluyor" Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, oto galerici esnafý olarak Yargýtay'ýn içtihat niteliðindeki kararýna göre internet üzerinden ucuz araba vaadiyle kapora alanlarýn aðýr cezayla karþýlaþacak olmasýný olumlu bulduklarýný kaydetti. SAYFA 4 TE AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE Kutlu Doðum Haftasýna coþkulu açýlýþ Hz. Peygamberin doðumunun 42. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý baþladý. -20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak Kutlu Doðum Haftasýnýn baþlamasý dolayýsýyla dün Saat Kulesi yanýndaki PTT Binasý önünde açýlýþ töreni düzenlendi. SAYFA DA Çorum'dan iki otoban geçecek A K Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un Bolu Gerede-Osmancýk- Merzifon ve Kýrýkkale-Ankara güzergahlarýnda iki ayrý otobana kavuþacaðýný açýkladý. SAYFA DA "Ýnsanoðlu kendini odaya hapsetmiþ çýkýþ yolunu da yanlýþ adreste arýyor" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýslam kardeþliði ve imanýn olmadýðý yerde her türlü kötülüðün bulunacaðýný belirterek, her türlü kötülük ve musibetten kurtulmanýn tek yolunun Ýslam Kardeþliði ve güçlü bir iman olduðunu söyledi. SAYFA DA "Kendimizi partiye taþýtmayalým, biz partiyi taþýyalým" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 'Dayanýþma Gecesi' düzenlendi. Güleryüz Restoran'da düzenlenen geceye CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse... SAYFA DA

2 Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý görevine yeni baþlayan Erkal Aykaç basýn toplantýsý düzenleyerek dernek çalýþmalarý hakkýndan bilgiler verdi. Basýn toplantýsýný dernek binasýnda yapan Erkal Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olan Kimse Yok Mu'nun,. yýlýný geride býraktýðý 20 yýlýnda çalýþma alanlarýný kategoride sýnýflandýrdý. "Yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlarda Türkiye'de ve dünyada pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin kalýcý olarak çözülmesine vesile oluyor" diyerek sözlerine devam SATILIK BAÐ 2 HABER Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek 25 Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Nisan Polis Haftasý POLÝSE DESTEK, KÖTÜLERE KÖSTEKTÝR. Kimse Yok Mu 00 aileye yardým yaptý eden Aykaç, "Yoksullukla mücadele ederek, herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlayan Kimse Yok Mu, bu amacýný gerçekleþtirmek için tek bir kaynaktan besleniyor: Ýyiliðe adanmýþ gönüllerden. Gönüllülük esasý, derneðin çalýþma sisteminin üzerine bina edildiði temel görevini görüyor. Yurt içinde ve yurt dýþýndaki yardým daðýtýmlarýndan çeþitli yardým organizasyonlarýna kadar pek çok faaliyet, Kimse Yok Mu gönüllüleri tarafýndan özveriyle yürütülüyor. Gönüllüler, derneðin imza atacaðý her türlü faaliyetin planlanmasýndan uygulanmasýna kadar devam eden süreçte fiilen rol alýyor. -"YARDIMSEVERLERÝMÝZ FAALÝYETLERÝN ÝÇÝNDE"- Bütün çalýþmalarýnda þeffaflýðý ve güvenirliði esas alan Kimse Yok Mu Derneði, yardýmseverlerini bizzat çalýþmalarýn içine alarak güvenilirliðini perçinlemek istemektedir. Dernek bu sebeple yurt içindeki ve yurt dýþýndaki bütün yardým faaliyetlerinin kapýlarýný yardýmseverlere açmakta, isteyen herkesi bu faaliyetlere fiilen katýlmaya davet etmektedir. Yardýmseverlerimiz, þartlý baðýþ yapabilecekleri gibi, arzu ettikleri takdirde yaptýklarý baðýþlarýn teslim ediliþi sýrasýnda teslimatý yapan dernek yetkililerimizle birlikte bulunabilirler. Yardýmseverlerimiz bu vesileyle tanýþmýþ olduklarý ihtiyaç sahiplerini daha sonra da ziyaret edebilir, onlarla kardeþ aile olabilir, yardým faaliyetlerini hiçbir aracýya ihtiyacý olmaksýzýn kendileri sürdürebilirler. -" YILI GERÝDE BIRAKTIK"- 20 yýlý itibariyle kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana seneyi geride býrakan Kimse Yok Mu, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor. Türkiye'yi ve dünyayý kucaklayan iyilik faaliyetlerini her geçen yýl arttýrarak yoluna devam etmeyi arzulayan Kimse Yok Mu, bu yolculuða gönül vermek isteyen herkesi davet ediyor! Ýyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyen bütün gönüllü adaylarýna kapýlarýný sonuna kadar açarak soruyor: Bir Yýl: Sayý: 2451 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : dünya iyilik için "Ben de varým" diyen kimse yok mu?" dedi. Derneðin Çorum'daki çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç aylýk süreçte il genelinde 00 aileye ayni ve nakdi yardým yapýldýðýný belirterek bundan sonraki süreçte de insanlara daha çok yardým etmek için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ciddi manada gayret göstereceklerini söyledi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenlenen "Yetim Kampanyasý" ile ilgili açýklamada yapan Aykaç, "Dünyada milyonlarca çocuk yetim onlara iyiliklerinizle yetin! Sloganýyla baþlayan kampanya içinde dünyada anne babasýný çeþitli nedenlerden kaybetmiþ milyonlarca yetim çocuk var. Gelin sizde iyiliklerinizle tek baþlarýna yaþam mücadelesi veren yetimlerin yanýnda olun Dünyanýn 20 farklý ülkesinde devam eden faaliyetlerimize baðýþlarýnýzla katýlýn onlarý yalnýz býrakmayýn" diyerek bütün gönüllüleri bu gönüllüler hareketine maddi ve manevi destek vermeye çaðýrdý. Bahadýr YÜCEL "Baðdat Hatun"a tiyatroseverlerin ilgisi yüksek oldu Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun 2 perdelik oyunu "Baðdat Hatun" Çorum'da sanatseverlerle buluþtu. Güngör Dilmen'in yazdýðý ve Bozkurt Kuruç'un yönettiði oyun Nisan Cuma günü saat 20.00'da Nisan Cumartesi günü ise.00 ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelendi. Sanatseverlerin ilgisinin yüksek olduðu oyunun konusu þöyle: Ýlhanlý Devleti Dönemi'nde geçen tarihsel oyunda Baðdat Hatun'un, Ýlhanlý Ecesi olmak uðruna kocasýndan, babasý ve kardeþlerinden, doðmamýþ bebeðinden vazgeçmesi ve türlü entrikalarla devlet yönetimini ele geçiriþi anlatýlmaktadýr. Oyunda rol alan isimler ise þunlar: Hande Gürler, Arif Yavuz, Özkan Gezgin, Ümit Dikmen, Evren Serter, Hülya Savaþ, Neþe Arat, Cemalettin Çekmece, Recep Ayyýldýz, Türker Alpugan, Yaðmur Güngören, Ömer Polat, Ýlker Atatoprak, Gerçek Öner, Enis Tekerek, Elif Göksuner, Özlem Kamaloðlu, Bengi Ebru Atakan, Ender Þeviker, Ömer Okatan. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (2 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL 5.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:0 Güneþ :5:54 Ýþrak ::44 Öðle ::51 Ýkindi :1:35 Akþam :1:2 Yatsý :21:03 Bir yiðidin kalbinde benlik varsa Günlerce yýkasa temiz olamaz Þu dünyayý benim diye getirse Kaynatýr kazaný hakký bulamaz Dostum çok diye de ona güvenir Aklý gelir seller gibi bulanýr Düþüncesi yoktur boþa güvenir Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Senlik benlik ile uðraþan kiþi Dayýma þerdir de gördüðü iþi Fark etmez kafada yaptýðý iþi Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Aðzýna diline sahip olamaz Konuþsa da hiçbir iþe yaramaz Ýnsanlar yanýnda kýymeti olmaz Kaynadýr kazaný hakký bulamaz O kiþinin aklý baþýnda yok ise Meclis içinde de aðzý da dursa Helal zadiye de haram bakarsa Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Özü çürük kalbi fasýk olursa Sorulmadýk söze cevap verirse Komþunun yanýna varýp gelmezse Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Koçaðýn sözü arif olana Aklýn varsa hizmet eyle vatana Herkes sözünden de belki utana Kaynadýr kazaný hakký bulamaz 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 1. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannamesi verilecek. Günün Þiiri YÝÐÝDÝM DÝYE GÜVENME HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,5 1,5 EUR 2, 2,351 STERLiN 2,25 2, JPY YENi 0,01 0,0 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ TEL:2 2 5 OSMANCIK CAD. NO : 44/C ZÜLAL ECZANESÝ TEL: 22 ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...1 Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...221

3 HABER 3 "Çorum'un güzelliklerine, ve tarihine sahip çýkalým" AK Parti Merkez Ýlçe Seydim'de istiþare yaptý Çorum'un turizm deðerleri, Karahacip -Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu'na bir gezi düzenlendi. Geziye katýlanlar, ilkbahar aylarýnýn yaþandýðý þu günlerde tarih ve doða gezisiyle güzel bir gün yaþadý. Çorum adýna önemli bir deðer olan, Türkiye'de adet kültür yollarýndan biri olan UNESCO tarafýndan tescillenen Hitit Yolu'na tanýtým amaçlý bir gezi düzenlendi. Bu kapsamda "Güneþ Kursunun Ýzinde Hitit Yolu ile Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yollarý'nýn tanýnýrlýðýný artýrmak üzere organize edilen programlar çerçevesinde Ýl Özel Ýdaresi ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan cumartesi günü Karahacip - Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu Yürüyüþ programý düzenlendi. Ýl Genel Meclisi binasý önünden saat 0.00'da hareket edilmesiyle baþlayan gezide katýlýmcýlar ilk olarak Karahacip'e gitti. Burada kahvaltýnýn ardýndan Tema Vakfý ile aðaç dikimi yapýldý ve folklor gösterileri izlendi. Gezide daha sonra 4.5 kilometrelik Karahacip'ten Þapinuva'ya kadar yürüyüþ yapýldý. Þapinuva örenyerlerinin gezilmesinin ardýndan ise Ýncesu'ya geçildi. Ýncesu Köyü'ndeki ikramlardan sonra "Geleneksel Keþkek Günü" 30 Haziran'da Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarý Platformu "Geleneksel Keþkek Günü" 30 Haziran 20 tarihinde yapýlacak. Çorum Ýmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensuplarý Platformu Dönem Baþkaný Halit Yýldýrým ve yürütme kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Platform üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek bu sene yapýlacak olan Keþkek Günü ile ilgili bilgeler aktardýlar. Baþkan Muzaffer Külcü, Halit Yýldýrým'ýn baþkanlýðýndaki platform yürütme kuruluna çalýþmalarýndan ötürü teþekkür ederek, baþarýlar diledi. Haber Servisi ise Ýncesu Yürüyüþ Parkuru ve Kybele gezisi yapýlarak akþam saatlerinde Çorum'a dönüldü. Ýnceleme ve tanýtým gezisine, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Ýl Özel Ýdaresi Müdürleri ve Ýl Genel Meclis Üyeleri katýldý. -ÝLK DURAK KARAHACÝP- Programýn ilk duraðý Karahacip Belediyesi oldu. Gezi heyeti burada ilk olarak yöreye has köy ürünleri ile kahvaltý yaptý. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, kýsa bir konuþma yaparak tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu Folklor Ekibi'nin gösterileri ile devam eden program çerçevesinde sonra da Tema Vakfý önderliðinde aðaç dikimi yapýldý. Beldeye çok sayýda fidan dikerek bölgenin yeþillendirilmesine katkýda bulunan ekip, bahar tadýnda bir gün yaþadý. -ÖRENYERLERÝ GEZÝLDÝ- Ardýndan Karahacip-Þapinuva yürüyüþü gerçekleþtirildi. Örenyeri gezisi ile devam eden programda bir açýklama yapan Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þapinuva örenyerlerini ve yürüyüþ yollarýný tanýtmak, tanýtým faaliyetlerini sürekli canlý tutmak amacýyla bu tür gezilere aðýrlýk verdiklerini ifade ederek, bölgenin doða turizmi için çok güzel bir yer olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise "Özel Ýdare olarak Hitit Yolu projesini iki koldan inceliyoruz. Projeyi, bölgenin ve Çorum'un turizm noktasýnda hak ettiði düzeye ulaþmasý için atýlan adýmlardan birisi olarak görüyoruz. Tabi bu tip projelerin büyümesi, bir yere gelmesi birden mümkün olmuyor. Ama zaman içerisinde yöresiyle farkýndalýk oluþturarak ve bu farkýndalýðý yayarak bunu yaparken de somut veriler elde etmeyi amaçlýyoruz. Bu heyecan içerisinde güzel bir haftasonu mutluluðunu paylaþtýk. Önemli olan Çorum halkýnýn bu projeye sahip çýkmasý" þeklinde konuþtu. Örenyerlerinin ardýndan Ýncesu yürüyüþ parkurunda bir gezi yapýldý. Program, Kybele gezisi ile sona erdi. -"ÇORUM'UN GÜZELLÝKLERÝNE, TARÝHÝNE SAHÝP ÇIKALIM"- Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Karahacip-Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu bölgesi ile ilgili "Çorum halkýnýn buralara sahip çýkmasý gerekiyor" dedi. Ömer Arslan "Þehrimiz için turizm farkýndalýðýný ortaya çýkarmak için halkýmýzýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bu bölgeye sahip çýkmasý gerekiyor. Hitit Yolu'nu uðrak bir yer haline getirmek bölgemize kazandýrmak için elimizden geleni yapýyoruz. Buraya dýþarýdan gelen misafirler için pansiyon yapmayý düþünüyoruz. Bu bölgeyi farkýndalýðýmýza ortak etmek için önce þehrimize, sonra diðer þehirlerimize ve daha sonra dünyaya tanýtmayý düþünüyoruz. Güneþ, kum ve deniz turizmi anlayýþýna alternatif olarak yeni turizm konseptinde burasýnýn geliþmesi devam ediyor. Diðer þehirlerde olduðu gibi burayý da kültür yollarý ile turizme hazýrlýyoruz. Diðer þehirlerle ortak hareket ederek düzenlenecek turlara Çorum'un da dahil edilmesini saðlayacaðýz. Hattuþa ve Þapinuva'nýn ziyarete açýlmasýnda tarih ve kültür turizmine büyük katkýsý olacak. Kýzýlýrmak vadisini ve Çorum mutfaðýný da bu sayede tanýtýlmýþ olacaðýz. Kýzýlýrmak ve gastronomi yolu tarihin dokusudur ve bu temayý elimizden geldiðince tanýtmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Seydim Beldesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu. Köse ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk olarak Seydim Belediye Baþkaný Alaaddin Köksal'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret esnasýnda Köse ve Köksal, belde hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Toplantý Salonu'nda AK Parti Belde Baþkaný Satýlmýþ Candan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek istiþare yaptýlar. Alaaddin Köksal, ziyaretten dolayý Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, beldeye yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Köksal, bu hizmetlerin yapýlmasý noktasýnda kendilerine her zaman yardýmcý olan Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'ye de teþekkür etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise parti teþkilatý olarak bütün ve bir ekip olduklarýný dile getirerek, bunun en güzel ifadesinin de bu ziyaretler olduðunu söyledi. Köse, "Mesafesine uzaðýna yakýnýna sayýsýna bakmadan, teþkilatýmýzda kim ve kaç kiþi varsa onlarý ziyaret ederek hem moral veriyor hem çalýþmalarýný yerinde görüyoruz" dedi. Teþkilat ziyaretleri dýþýnda da 2 ayý aþkýn bir süredir köy köy gezerek, yapýlan hizmetleri yerinde görmek, köylünün sýkýntýlarýný ilk aðýzdan duymak için çalýþmalar yaptýklarýna kaydeden Köse, Seydim'de de ayný memnuniyeti gördüklerini belirterek, "Halkýmýz bizi baðrýna basýyor ve hizmetlerimizden memnuniyetini dile getiriyor. Bunu çok açýk gördük. Ama bununla yetinmeyeceðiz. Zira biz daha müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalýþacaðýz, emek vereceðiz gecemizi gündüzümüze katýp hep beraber Ülkemizi büyüteceðiz. Ülkemiz büyüdükçe köylümüz esnafýmýz büyüyecek. Çocuklarýmýz geleceðe daha emin hazýrlanacak. Yarýnlarýna daha farklý bakacak" þeklinde konuþtu. Seydim teþkilatýný diri ve aktif gördüðünü ifade eden Köse, ülke gündemine de deðindi. Büyüyen Türkiye'den, yarýnlarýna daha saðlam adýmlarla giden bir Türkiye'den bahsedildiðini, 30 yýl boyunca milyarlarca liranýn, binlerce insanýn kaybedildiði bir problemin çözüm sürecinin yaþandýðýna iþaret eden Köse, "Yýllardýr kaybettiklerimiz elimizden kayýp gitti. Þimdi önümüzde bu süreci sað salým sona erdirince baþbakanýmýzýn ifadesi ile Türkiye'yi uçuracaðýz. Ekonominin nasýl bir hal alacaðýný, insanýmýzýn nasýl bir atmosferde yaþayacaðýný hep beraber göreceðiz. Bir takým yaygaralarý koparanlarýn bu sürece ne saðlayacaklarý bir katký, nede katabilecekleri bir þeyleri yok. Onlar müzmin þekilde muhalefet yapmayý biliyor ve bununla yetiniyor. Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye'nin imarýnda bugün taþýn altýna elini koymayanlar, yarýn tarih huzurunda bu halka hesap verecektir. Türkiye þunu gördü; Halkýna kulak týkayan tüm siyasiler bugün ortada yoklar. Halkýn barýþ beklentilerine, kardeþlik söylemlerine kulak týkarsanýz, bu konuda çaba sarf etmezseniz akýbetinizi geçmiþe bakýp görebilirsiniz. AK Parti bu iþi de gereði gibi çözecek, halkýmýzýn destek ve teveccühü ile üstesinden gelecektir. Biz çocuklarýmýza verebilecek bir hesabýmýz olsun istiyoruz ve bunun için, büyük Türkiye için çalýþýyoruz, sizlerle birlikte çalýþmaya da devam edeceðiz" diye konuþtu. Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, beraberindekilerle daha sonra beldede bulunan esnaflarý da ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet ettiler. Haber Servisi

4 "Peygamber sevgisi milli ruhun ifadesidir" HABER 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kutlu Doðum Haftasý, Peygamberimizin mesajlarýnýn daha net olarak dile getirildiði bir zaman dilimidir. Örnek insan Hz. Muhammed'in evrensel prensiplerini ve insanlýða getirdiði yüce deðerleri, günümüz þartlarýný da dikkate alarak insanlýða ulaþtýrmak amacýyla Kutlu Doðum Haftasý vesile kýlýnmaktadýr. Peygamber sevgisi milli ruhun ifadesidir. Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanýn en büyük hayat kaynaðýdýr. Yüzyýllardýr görülmüþtür ki milletimiz inançlýdýr, hoþ görülüdür, dinî inançlarýný bir kavga konusu olarak deðil, barýþ ve huzur kaynaðý olarak görmektedir. Unutulmamalýdýr ki, insanlýk için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlâký tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber, model ise Peygamberimizin insanlýða sunduðu modeldir. Çünkü O, tam bir anarþi ve kargaþa ortamýnda, insanlýk için bir güneþ olmuþ, çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiþtir. Ýnsanlýk O'nun getirdiði yüce deðerler ve prensipler doðrultusunda büyük medeniyetler kurmuþ, kaybedilen haklarýna kavuþmuþ, fýtratýnda var olan yüce deðerlerin farkýna varmýþ, kadýn erkek Allah'ýn ve cemiyetin huzurunda eþit olmanýn hazzýný tatmýþtýr" dedi. Ýslam medeniyetinin Kur'an ve Hz. Peygamberin sünnetinden kaynaklanan, evrensel ahlak ilkeleri ve insan haklarý ile ilmi anlayýþ üzerine bina edildiðinin altýný çizen Saatçi, "Zira Ýslam Medeniyetinin esasý, Ýslam dininin hikmet ve adaleti üzerine kurulmuþ olduðundan, ilmi ve irfaný öðretmiþ, zulmü ve zoru yasaklayarak, haksýzlýklara karþý koymayý hedef almýþtýr. Þurasý bir gerçektir ki Cenab-ý Hak, insanýn kendisi ile olan iliþkisini iman ve ibadete baðladýðý halde, insanýn diðer insanlar ve eþya ile iliþkilerini ahlak ve hukuk kurallarýna baðlamýþtýr. Kamil bir insan, bu iliþkilerini yerli yerince ve dengeli bir biçimde yapan kiþidir. Ýþte Hz. Muhammed, bunu saðlayan ve bize örnek olan insandýr. Peygamberimize, Kur'an ve sünnete sahip çýkmalýyýz, hayatýmýzda uygulamalýyýz. Ýslam dini hoþgörüyü, çalýþkanlýðý ve kendi ayaklarý üzerinde rahat bir þekilde durabilecek bilgi ve eðitime sahip olmamýzý emretmiþtir. Birlik ve beraberlik içinde çalýþmalarýmýzý yürütmeliyiz ve çalýþtýðýmýz alanlarda en iyisini yapmaya gayret göstermeliyiz. Kutlu Doðum Haftasýnýn gönüllerimizde kardeþlik duygusunun ve kardeþlik coþkusunun yeniden yeþermesine, bu güzel erdemlerin hayatýmýza ve davranýþlarýmýza hâkim olmasýna vesile olmasýný diler, bu duygu ve düþüncelerle milletimizin, kamu çalýþanlarýnýn ve Ýslam âleminin kutlu doðum haftasýný tebrik ederiz" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR -"HURDA ARAÇLARIN TRAFÝKTEN MEN EDÝLECEK OLMASI KAZALARI AZALTIR"- Ayrýca hükümetin hurda araçlarla ilgili yapacaðý düzenlemeye de deðinen Fahri Yandýk, "Hükümetimizin hurda araçlarla ilgili yapacaðý düzenlemeyi merakla bekliyoruz. Hurda araçlarýn trafikten çekilecek olmasý kazalarý büyük oranda azaltacaðý gibi trafik kirliliðini de ortadan kaldýracaktýr. Hükümet yetkililerine bu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Fahri Yandýk: "Yargýtay'ýn internetten oto satýþý kararýný olumlu buluyor" Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, oto galerici esnafý olarak Yargýtay'ýn içtihat niteliðindeki kararýna göre internet üzerinden ucuz araba vaadiyle kapora alanlarýn aðýr cezayla karþýlaþacak olmasýný olumlu bulduklarýný kaydetti. Yargýtay'ýn kapora kurnazlýðýný 'nitelikli suç' sayarak sanýklara verilen hapis ve para cezalarýnýn bu tür kapora kurnazlýðýný ortadan kaldýracaðý gibi caydýrýcý da olacaðýný vurgulayan Yandýk, "Yargýtay, internet üzerinden araç satýn almak isteyen vatandaþýn kandýrýlmasýný 'nitelikli dolandýrýcýlýk' olarak deðerlendirmesi ve sanýklara verilen yýl hapis ve 300 gün adli para cezasýný Çorumlu oto galerici esnafý olarak olumlu buluyoruz. Yýllardýr insanlarýn alýn teri dökerek biriktirdikleri üç kuruþlarýný bu tür yollara baþvurarak dolandýranlara verilen cezalar az bile. Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olarak yýllardýr bu konuyu gündemde tutarak, meslektaþlarýmýzý ve Çorumlu vatandaþlarý uyarmaya çalýþtýk. Görmediðiniz bir otomobil için sakýn kaparo vermeyin dedik. Yargýtay'ýn bu tür yollara baþvurarak insanlarýn birikimlerini kurnazlýk yaparak dolandýrmalarýný suç saymasý hem oto galericiler olarak bizleri sevindirdiði gibi bu kararýn emsal sayýlmasý da bundan sonra iþlenecek bu tür suçlarý caydýrmaya yönelik olacaktýr" dedi. Haber Servisi Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü'nden Kutlu Doðum etkinliði Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, 'Kutlu Doðum Haftasý' kapsamýnda küçük bir etkinlik düzenledi.türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü üyeleri Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapýlan genel kulüp toplantýsýndan sonra bütün kulüp üyelerine ve fakülte öðrencilerine tatlý yiyecek ve içecek ikramýnda bulundular.etkinlikte ayrýca bütün katýlan öðrencilere Peygamber efendimizin sünnetlerinin ve hadislerinin yazýlý olduðu broþürler daðýtarak, doðumunun 42. yýlýnda anýldý.haber Servisi Ölçer çiftinden gazetemize jest Gazetemiz köþe yazarlarýndan eðitimci Ahmet Ölçer yine kendisini gibi eðitimci olan eþi Burcu Ölçer ile gazetemizi ziyaret ederek. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. Ölçer çiftinin minik oðullarý Hüseyin Kadri'nin de yer aldýðý ziyarette gazetemize nice yýllar dilediler ve yaþ pasta ikram ettiler. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ise Ölçer çiftine hem ziyaretten hemde yaþ pasta jestinden dolayý teþekkür etti. Köy Enstitülerini anlattýlar TÖS Eski Baþkaný-Yazar, Köy Enstitüsü Mezunu Müslüm Tunaboylu, Nisan yaðmurlarýnda Köy Enstitülerinin Anadolu'ya serpildiðini dile getirerek, Köy Enstitülerinin kuruluþundan kapanýþýna kadar öðretmen ve öðrenci sayýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Köy Enstitülerinin kurulmasýnda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adýmý attýðýný dile getiren Tunaboylu, 2 öðretmen ile Köy Enstitülerinin kurulduðunu, öðretmen ve öðrenci sayýsýnýn artarak devam ettiðini vurguladý. Kendisinin 3 yýlýnda Köy Enstitüsü'ne gittiðini dile getiren Tunaboylu, senede bin 'ye çýkan Köy Enstitülülerin sayýsýnýn daha artacaðýný ancak politikacýlarýn sene daha Köy Enstitüleri kalýrsa halimiz ne olur dediklerini ve Köy Enstitülerinin kapatýldýðýný bildirdi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan Köy Enstitülerinin 3'ncü kuruluþ yýl dönümünde düzenlenen Köy Enstitülerini Anma etkinliðine konuþmacý olarak katýlan Tunaboylu, köylünün aydýnlanmasýný engellediklerini iddia etti. Köy Enstitüleri'ne destek veren grubun yýlýnda maðlup olduðunun altýný çizen Müslüm Tunaboylu, "Tek amaçlarý Anadolu'da köy halkýnýn uyanmamasýydý" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, Köy Enstitülerinin toplumda býrakmýþ olduðu izler hakkýnda bilgiler vererek, Köy Enstitülerinin örneði hiç bulunmayan bir eðitim kurumu olduðunu söyledi. Doðan, Köy Enstitüleri'nin kendine, topluma özgü deneyler sonucu ortaya çýkarýlmýþ eðitim modelleri olduðunu ve köylerde 21 güneþ olarak ortaya çýktýðýný kaydetti. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ise Köy Enstitülerinin arkasýnda Cumhuriyet eðitim devriminin büyük birikimi emeði ve düþüncesi olduðunu ifade ederek, "Köy Enstitüleri, bir Anadolu imecesidir" dedi. Öztürk, "Büyük bir emekle sabýrla, imeceyle örülmüþ o mekânlar öðretmen okulu öðrencilin bizler için de aydýnlýk bir eðitim kurumu oldular. Bugün Türkiye'nin en önemli, yaþamsal sorunu eðitimdir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL

5 Elimden geldiði ölçüde ulusal ve yerel haberleri takip etmeye gayret gösteririm. Haberleri okurken zaman zaman okuyucu yorumlarýný da þöyle bir gözden geçiririm. Bazen bu yorumlarý inanýlmaz keyif alarak okur, gülme krizlerine girer, bazen de kiþi haklarýna saldýran ayarsýz yorumlarla üzülürüm. Aslýnda düþünen bir varlýk olan her insan iyi bir yorumcu iyi bir eleþtirmen olabilir. Ancak eleþtiri kültürümüzün olmayýþý bu duruma engel olmaktadýr. Eleþtirilmek ise pek çok kimsenin hoþuna gitmez. Gerçi hoþnutsuzluðun altýndaki asýl neden, eleþtiri yaparken kullanýlan üslup ve dildir. Bizim garip bir eleþtiri kültürümüz vardýr. Aslýnda eleþtiri temel felsefesi itibariyle yapýcý ve düzenleyicidir. Olmasý gereken budur. Ne yazýk ki bizdeki eleþtiri felsefesi yapýcý olmaktan öte genellikle yýkýcýdýr. Yorumcular eleþtiri yaparken genellikle takma mahlas kullanmaktadýrlar. Ne de olsa bizi kimse tanýyamaz, bulamaz düþüncesiyle bazen yaptýklarý eleþtirilerde dozu kaçýrabilmektedirler. Ýstediði gibi vurma veya kýrma hakkýna sahip olduklarý kanýsýna kapýlabilmektedirler. Peki, nedir eleþtiri ve nasýl olmalýdýr? Bu sorunun en doðru cevabý Yüce Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de verilmiþtir. ALLAH C.C. Hucurât, 4/ ayette þöyle buyurmuþtur: "Ey iman edenler! Eðer fâsýkýn biri size bir haber getirirse onu iyice araþtýrýn. Aksi takdirde bilmeden bir topluluða zarar verirsiniz de yaptýðýnýza piþman olursunuz."ayeti okuyunca, eleþtiri yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlarýn bize gösterildiðini görebilirsiniz. Bir þeyi eleþtirmek için önce o konuyu veya olayý iyi anlamamýz gerekir. Bir insaný eleþtirirken, hangi inançta, hangi düþüncede veya görüþte olursa onun da bazý duygularý olduðunu bilmek gerekir. Yapýlan eleþtirileri ve yorumlarýn, muhatap alýnan kimsenin arkadaþlarý, dostlarý veya ailesi tarafýndan da okunacaðý unutmamalýdýr. Çarpýtýlmýþ sözler, asýlsýz iddialar ve yanlýþ anlaþýlmalar nedeniyle yapýlan eleþtirilerde karþýmýzdaki kiþiyle beraber, onun çevresindeki diðer insanlara da zarar verebileceðimizin hesabýný yapmalýyýz. Aksi takdirde oluþabilecek basit bir olumsuzluk istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Hem bu dünya da hem ahrette bunun sorumlusu olacaðýmýz gerçeðini göz ardý HABER YORUM VE ELEÞTÝRÝ ÜZERÝNE (AHMET ÖZ'E ÝTHAF OLUNUR) AHMET ÖLÇER etmemeliyiz. Bu açýklamalarýmdan sonra hiç tanýmadýðým ve görmediðim fakat son zamanlarda Çorum'la ilgili yapýlan çoðu haberin altýnda Ahmet ÖZ ismiyle yaptýðý yorumlarla dikkatimi çeken bir okurdan, Sayýn Ahmet ÖZ' den bahsetmek isterim. Ahmet ÖZ gerçek ismimi bilemiyorum. Belki de takma adý. Yaptýðý yorumlarla memleket ve millet sevdalýsý olduðunu fazlasýyla hissettiriyor. Yaþýnýn 45 üzerinde olduðunu tahmin ediyorum. Çünkü bazý yorumlarda eskilerden örnekler vererek açýklamalar yapýyor.. Belli ki geçmiþ hafýzasý çok iyi. Bir iki yorumu dýþýnda yaptýðý yorumlarda kullandýðý üslubu, vurgularý, bakýþ açýsýnýn derinliði, dikkat çekmeye çalýþtýðý noktalar açýsýndan bilgi birikimiyle, entelektüel anlamda da kendini geliþtirmiþ bir insan olduðunu belli eden bir okur. Gündemi de yakýndan takip ediyor. Ne yalan söyleyeyim yaptýðý yorumlar, kimi yazýlarýma da ilham kaynaðý oldu. Buradan Sayýn Ahmet ÖZ'e seslenmek istiyorum. Sayýn ÖZ, sizi tanýmýyorum, gerçek adýnýzý bilmiyorum ama yaptýðýmýz yorumlarda, kiþi haklarýna gösterdiðiniz saygýnýz, yapýcý olma düþünceniz, tatlý sert üslubunuz ve samimiyetiniz için sizi tebrik ederim. Bu toplumun siz ve sizin gibi okurlara ihtiyacý var. Düþünceleriniz dikkate alýnmýyor zannetmeyin. Þahsým adýna düþüncelerinizi önemsiyor ve saygý duyuyorum.. Yüreðinize saðlýk. Keþke çoðu yorumcu da sizler gibi olsa "Eleþtirmek güzel de, saygýsýzlýk ne diye? Yüreðimi koymuþum, heves kýrmak ne diye?" (Alýntý) Haftaya görüþünceye dek hepinize saygýlar Ýðneci ailesinin 4. evlat acýsý -SON EVLATLARINI DA KAYBETTÝLER- Eren Ýðneci'nin ailesinin yaklaþýk yýl önce 2 ve 4 yaþýnda kýz çocuklarýný kaybettiði, bir diðerinin askerlik görevini yaptýktan sonra amansýz bir hastalýða yakalanarak yaþamýný yitirdiði belirtildi. Ýþçi olarak çalýþan Eren Ýðneci'nin terhisine 5 ay kaldýðý, baba Yahya Ýðneci'nin olaydan yarým saat önce çocuðuyla konuþtuðu bildirildi. Baba Yahya Ýðneci ise yaptýðý konuþma da son görüþmelerinde kendisinden para istediðini ve hesabýna yatýrdýðýný belirterek "Ben ilk olarak inanmadým o gün öðleden sonra saat 15 gibi telefonla görüþtük. Terhisini konuþmuþtuk. Akþam tekrar konuþuruz diye telefonu kapattý. Sonra da ölüm haberi geldi " dedi. Bu arada þehit Eren Ýðneci'nin ise 3 ay önce ninesini kaybettiði ve cenaze merasimine geldiði öðrenildi. Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Tabur Piyade Taburu'nda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Eren Ýðneci (20) memleketi Çorum'da topraða verildi. Ýðneci ailesinin daha önce 3 çocuðunun yaþamýný deðiþik sebeplerle yitirdiði öðrenildi. Þýrnak'tan Diyarbakýr'a getirilen þehidin naaþý burada otopsi yapýldýktan sonra hava yolu ile Ankara'ya getirildi. Burada düzenlenen törenin ardýndan Eren Ýðneci, kara yolu ile Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Evci köyüne getirildi. Þehidin annesi Bediha Ýðneci, oðlunun tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. "Son göz aðrýmý da kaybettim" diyerek gözyaþý döken acýlý anneyi askerler güçlükle sakinleþtirdi. Daha sonra köy camisine getirilen Eren Ýðneci'nin cenazesi, ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda son yolculuðuna uðurlandý. Haber Servisi Buharaevler Mahallesi Park Yapým Ýþi 434 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 1 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 20/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 10 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Ýlimiz Buharaevler Mahallesi, Buhara 22. Sk c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 0 ((Doksan)) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: //20 tarihli ve 21 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý'dýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satm almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Basýn : PARK ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Resmi ilanlar de "Dünya ve ahiret dengesini yaþama sanatýný Hz. Muhammed gösterdi" 5 Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz Hatice Yiðit Erol Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle 'Suheyb Kadýn Aile Derneði' konferans gerçekleþtirdi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonun'da yapýlan konferans 'Hz. Muhammed Aile Hayatý' konu baþlýðýnda gerçekleþti. Dün düzenlenen konferansa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Suheyb Kadýn Aile Derneði Baþkaný Hatice Yiðit Erol ile dernek üyeleri ve davetliler katýldý. Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Hatice Yiðit Erol gerçekleþtirdi. Baþkan Hatice Yiðit Erol hayatýmýzý anlamlý kýlan deðerlerimizi dünya ve ahiret dengesini insan onuruna uyan yaþama sanatýný bizlere Hz. Muhammed (sav)'in gösterdiðini ifade etti. Erol, kadýný bir meta gibi satýlan, hor görülen, diri diri topraða gömülen cahiliye döneminden alýp yücelttiðini belirterek þu þekilde ifade etti: "Kadýnlarýn ayaklarýnýn altýna cenneti serdi. Bizlerde derneðimize bu ismi koyarak toplumlarýn temel taþý olan, o sarsýldýðý zaman toplumlarýnda sarsýldýðý bozulduðu kadýn ve aile kavramýný en iyi þekilde anlamaya, kuran ve sünnet ýþýðýnda hayatýn içinde kaybolan bazý kavramlarý deðerleri öne çýkarýp bunlarýn üzerinde durmayý kendi lisanýmýzla aktarmaya çalýþacaðýz."açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz Hz. Muhammed (sav) aile hayatý hakkýnda ve sünnetlerinden bilgileri katýlýmcýlarla paylaþtý.

6 HABER TEK "Ankara'da Osmancýk'ýn daha güzel hizmetler almasý için çalýþýyoruz" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Osmancýk'ta gerçekleþtirilen yatýrýmlarla ilgili incelemelerde bulundu. Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan çalýþmalarla ilgili Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'dan bilgiler alan Yýldýrým, "Osmancýk'taki hizmet deðiþimi sürüyor" dedi. Osmancýk'ta AK Parti Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlmak üzere ilçeye giden Milletvekili Murat Yýldýrým ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ilk olarak Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ndan Halil Ýbrahim Kaya, il teþkilatý yöneticileri ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da hazýr bulundu. Ziyarette gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçenin önemli sorunlarýndan alt yapýnýn çözüme kavuþturulmasý için 30 milyonluk yatýrýmda çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Kanalizasyon þebeke hatlarýnýn döþenmesinin tamamlanmak üzere olduðunu kaydeden Baþkan Yazýcý, daha sonra su hatlarýnýn deðiþeceðini ve ilçenin sýcak asfaltla kaplanacaðýný bildirdi. Þehitlik Projesi, Kanal Projesi ile ilgili çalýþmalarý da anlatan Baþkan Yazýcý, ilçenin her alanda önemli yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. Osmancýk'ýn önemli bir merkez olduðunu kaydeden Milletvekili Yýldýrým, "Ýlçemiz Osmancýk'ta gerçekleþtirilen yatýrým ve hizmetleri takip ediyoruz. Belediyemizin yaptýðý hizmetler önemli. Biz de Ankara'da Osmancýk'ýn daha iyi ve güzel hizmetler almasý için çalýþýyor ve her türlü desteði veriyoruz" dedi. -KONUKEVÝ'NE TAM NOT- Milletvekili Yýldýrým ve Ceylan daha sonra belediye tarafýndan Arafat Tepesi'nde hizmete sunulan Konukevi'nde incelemelere bulundu. Arafat Tepesi'nde bulunan üç katlý metruk binanýn yapýlan yatýrýmlarla yeniden ilçe turizmine kazandýrýldýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, ilçeye yeni çekim merkezlerinin kavuþturulmasý için çaba sarf ettiklerinin altýný çizdi. Arafat Tepesi konukevinin önemli bir hizmet sunacaðýný ifade eden Milletvekili Yýldýrým ise ilçenin tanýtýmýnda böylesi yatýrýmlarýn önem arz ettiðini kaydetti. Milletvekili Yýldýrým ve Ceylan, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte ilçe merkezinde kýsa bir ziyaret turu yapmayý da ihmal etmedi. Haber Servisi -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: 251 Adres: Çatak Yolu Üzeri. KM ÇORUM Çorum'dan iki otoban geçecek AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un Bolu Gerede-Osmancýk-Merzifon ve Kýrýkkale-Ankara güzergahlarýnda iki ayrý otobana kavuþacaðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Osmancýk'ta Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýna katýldý. Toplantýda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile partililer hazýr bulundu. Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda iki hafta önce geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli unutulmadý. Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, yaptýklarý konuþmalarda Zerat Zeytinli'nin önemli bir deðer olduðunu ifade ederek baþsaðlýðý dileklerini ilettiler. "ÇORUM ÝKÝ OTOBANA KAVUÞACAK" Osmancýk ve Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlarý ve planlanan projeleri anlatan Murat Yýldýrým, Çorum'a otoban kazandýrýlmasý için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Otoban güzergahlarýnýn "Bolu Gerede-Osmancýk-Merzifon ile Kýrýkkale-Ankara karayollarý arasýnda gerçekleþtirileceðini açýklayan Yýldýrým, Çorum iki otobana kavuþacak. Böylece karayollarýndaki yatýrýmlar da sürmüþ ve hizmete sunulmuþ olacak. Otobanlar hizmete sunulduktan sonra Osmancýk'tan Ýstanbul'a yedi saatte ulaþan vatandaþýmýzýn bu varýþ süresi neredeyse dört saate inecek" dedi. "CEKETÝMÝ ASAR SEÇÝMÝ KAZANIRIM DÖNEMÝ BÝTTÝ" AK Parti iktidarýnýn gücünü Türkiye sevgisinden ve sevdasýndan aldýðýný ifade eden Murat Yýldýrým, "AK Parti güçlü ise temelinde sevgi yatýyor. Dost da düþman da bunu böyle biliyor. Artýk ceketimi assam yine seçimi kazanýrým dönemi bitti. Millet kendisini sevene, hizmet götürene oy veriyor ve AK Parti de bu sevgiyle, Türkiye sevdasýyla her seçimde oylarýný artýrarak milletin tescilini alýyor" diye konuþtu.türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezaevleri komisyon baþkaný olarak da görev yaptýðýný hatýrlatan Yýldýrým, cezaevlerindeki hizmetlerin ve geliþimin bir deðiþim getirdiðine dikkat çekti. Önceden ceberut bir devlet anlayýþýnýn hakim olduðunu þimdi ise hizmet devletinin var olduðunu belirten Yýldýrým, millet ile devletin AK Parti iktidarýnda kaynaþtýðýna deðindi. -"TERÖR BÝTECEK"- Terörün sona erdirilmesi için baþlatýlan atýlýmlarýn önemli bir mesafe kat ettiðinin altýný çizen Yýldýrým, bu konuda da AK Parti'nin baþarýya ulaþacaðýný ve amaçlanan PKK'nýn silah býrakmasýnýn gerçekleþtirileceðini ve böylece terör için savunma hizmeti ayrýlan 300 milyar dolar gibi bir rakamýn da artýk hizmete entegre edileceðini bildirdi. Haber Servisi Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, "Uzun yýllardýr Türk milletinin caný, malý ve manevi duygularýnýn tahribatýndan sorumlu olan eli kanlý bebek katili Abdullah Öcalan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði üzerine masaya oturanlarýn baþlatmýþ olduðu sözde çözüm süreci Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný tarafýndan oluþturulan akil adamlarla Ülkü Ocaklarýndan tepki! farklý bir boyut kazanmýþtýr" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda akil adamlar heyetine tepki gösteren Çelik, "Yýllardýr bu vatanýn ekmeðini yiyip, bu milletin derdine yabancý insanlar bir anda 'akil adam' sýfatýyla karþýmýza çýkmýþlardýr. Ýlimizde de birtakým sivil toplum kuruluþlarý sürece destek açýklamasý yapmaktadýrlar. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak temennimiz hassas bir süreçten geçtiðimiz þu günlerde dini deðerlerimizin siyasete alet edilmeden, herkesin üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmesidir. Herkesin fikrini özgür bir þekilde ifade edebilmesi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Lakin milletimizi ve sivil toplum kuruluþlarýný kamplaþtýrmaya kimsenin hakký yoktur. Özellikle böylesi hassas bir süreçte birtakým kiþiler tarafýndan Kulüp Temsilcilerinin fikrine dahi baþvurulmadan Hitit Üniversitesi Öðrenci Kulüpleri adýna genel bir açýklama yapýlmasý bilim yuvasý üniversitemizde kamplaþmaya yol açacaðý aþikardýr. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak bizim hiç bir zaman kendini Kürt olarak tanýmlayan insanlarla sorunumuz olmadý, bizim sorunumuz onlarýn ve PKK terör örgütünün katlettiði 30 bin insanýmýz adýna konuþan, doðu bölgelerimizde yaþayan insanlarýmýzla olmayan bir kavgadan barýþ üreten, yani bebek katili terör örgütünü meþrulaþtýran kiþi, kurum ve kuruluþlardýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Karakaþlar Arçelik ve Merinos yeni yerinde Arçelik ve Merinos'un Çorum'daki adresi Karakaþlar'dan 'Bahar Fýrsatlarý' devam ediyor. Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak, Empati Dershanesinin yanýnda hizmete giren Karakaþlar Arçelik ve Merinos bayisi açýlýþýna özel fýrsatlar ile Çorumlulara unutulmaz bir ay yaþatacak Nisan tarihleri arasýnda "Bahar Kampanyasý" ile yeni evleneceklere ve eþyasýný yenileyeceklere büyük imkânlar sunacak. Kampanya hakkýnda bilgi veren, Arçelik ve Merinos Maðaza Müdürü Zafer Þen, Bahar kampanyasýnda, A enerji sýnýfýnda yüzde 30, daha tasarruflu çamaþýr makinelerinde ise Nisan ayý sonuna kadar Axess ile peþin fiyatýna taksitle þimdi alýp 4 ay sonra ödeme seçeneðiyle evlenecek çiftlere ve evini yenileceklere çok gürel fýrsatlar olduðunu belirtti. Kampanyanýn 1-30 Nisan tarihlerini kapsadýðýný belirten Þen, 0 TL ve üzeri, 2, 3 ve 4 taksitli vade farksýz iþlemlerde geçerli olup + taksit ve 4 ay sonra ödemeye baþlanabileceðini ve kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Business, Fish, Carrefour Axess ve Free sahiplerinin yararlanabileceðini belirtti. Kampanyanýn Axess ile peþin fiyatýna taksitle þimdi alýp 4 ay sonra ödemeye baþlama seçeneðinin olduðu belirten Þen, Arçelik kampanyalarýnýn hýz kesmeden devam ettiðini bahar da klima Kampanyasýnýn sýcak fýrsatlarla baþladýðýný kaydederek, "A sýnýfý klimalarda %50 ' ye varan oran da dara az enerji tüketen Inverter Klimalarýn ay da sadece 43 TL' den baþlayan "iyatlarla Nisan ayýna Özel Arçelik Showromlarýmýzda müþterilerimize sunulacaktýr" dedi. Ev tekstilinden halý ve oturma gruplarýna kadar geniþ ürün yelpazesine sahip Merinos mobilyalarýnýn, elit, göz kamaþtýran, konforlu, zarif ve pek çok yeni desen ve renk, modelleriyle evinize þýklýk katacaðýný, uygun ödeme seçenekleriyle de ödeme kolaylýðý saðladýklarýný belirten Þen, özellikle halý grubunda yüzde 50'ye varan indirimleriyle Nisan ayý sonuna kadar mevcut kampanyalarýn sürdüðünü, vurguladý.

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

"Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir"

Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir "Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yeni adli yýlda da yine Baronun kurumsal kimliði ile çevredeki yasa dýþý uygulamalara

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı