devreye sokulmasý yerindedir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devreye sokulmasý yerindedir"

Transkript

1 Kimse Yok Mu 00 aileye yardým yaptý Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý görevine yeni baþlayan Erkal Aykaç basýn toplantýsý düzenleyerek dernek çalýþmalarý hakkýndan bilgiler verdi. SAYFA 2 DE Ýðneci ailesinin 4. evlat acýsý Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Tabur Piyade Taburu'nda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Eren Ýðneci (20) memleketi Çorum'da topraða verildi. Ýðneci ailesinin daha önce 3 çocuðunun yaþamýný deðiþik sebeplerle yitirdiði öðrenildi. SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No: Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han / Ýstanbul Tel : 0 (2) 52 2 Prof. Kakaç: Nükleer santrallerin, devreye sokulmasý yerindedir TOBB ETÜ Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, hemþerimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç, son yýllarda artan enerji ihtiyacýna karþýn ülkelerin alternatif enerji kaynaklarýna yöneldiðini ifade ederek nükleer santrallerin devreye sokulmasýnýn da yerinde bir karar olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geçtiðimiz cumartesi günü düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý: Bugünü ve Yarýný" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Sadýk Kakaç, dünyada artan enerji ihtiyacý ve bu ihtiyacý karþýlamaya yönelik çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. SAYFA DE Ölçer çiftinden gazetemize jest Gazetemiz köþe yazarlarýndan eðitimci Ahmet Ölçer yine kendisini gibi eðitimci olan eþi Burcu Ölçer ile gazetemizi ziyaret ederek. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. "Yeþil çevre, yeþil kampüs" SAYFA 4 TE SAYFA DE YORUM VE ELEÞTÝRÝ ÜZERÝNE (AHMET ÖZ'E ÝTHAF OLUNUR) STK'lardan çözüm sürecine destek Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþunun katýlýmý ile kurulan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu düzenlediði basýn toplantýsýyla çözüm sürecinde destek verdi. Turgut Özal Konferans Salonunda geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan basýn toplantýsýnda Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu adýna basýn açýklamasýný Ayhan Boyraz yaptý. SAYFA DE "Çorum'un güzelliklerine, ve tarihine sahip çýkalým" Çorum'un turizm deðerleri, Karahacip -Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu'na bir gezi düzenlendi. Geziye katýlanlar, ilkbahar aylarýnýn yaþandýðý þu günlerde tarih ve doða gezisiyle güzel bir gün yaþadý.çorum adýna önemli bir deðer olan, Türkiye'de adet kültür yollarýndan biri olan UNESCO tarafýndan tescillenen Hitit Yolu'na tanýtým amaçlý bir gezi düzenlendi. SAYFA 3 TE "Yargýtay'ýn internetten oto satýþý kararýný olumlu buluyor" Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, oto galerici esnafý olarak Yargýtay'ýn içtihat niteliðindeki kararýna göre internet üzerinden ucuz araba vaadiyle kapora alanlarýn aðýr cezayla karþýlaþacak olmasýný olumlu bulduklarýný kaydetti. SAYFA 4 TE AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE Kutlu Doðum Haftasýna coþkulu açýlýþ Hz. Peygamberin doðumunun 42. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý baþladý. -20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak Kutlu Doðum Haftasýnýn baþlamasý dolayýsýyla dün Saat Kulesi yanýndaki PTT Binasý önünde açýlýþ töreni düzenlendi. SAYFA DA Çorum'dan iki otoban geçecek A K Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un Bolu Gerede-Osmancýk- Merzifon ve Kýrýkkale-Ankara güzergahlarýnda iki ayrý otobana kavuþacaðýný açýkladý. SAYFA DA "Ýnsanoðlu kendini odaya hapsetmiþ çýkýþ yolunu da yanlýþ adreste arýyor" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýslam kardeþliði ve imanýn olmadýðý yerde her türlü kötülüðün bulunacaðýný belirterek, her türlü kötülük ve musibetten kurtulmanýn tek yolunun Ýslam Kardeþliði ve güçlü bir iman olduðunu söyledi. SAYFA DA "Kendimizi partiye taþýtmayalým, biz partiyi taþýyalým" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 'Dayanýþma Gecesi' düzenlendi. Güleryüz Restoran'da düzenlenen geceye CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse... SAYFA DA

2 Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý görevine yeni baþlayan Erkal Aykaç basýn toplantýsý düzenleyerek dernek çalýþmalarý hakkýndan bilgiler verdi. Basýn toplantýsýný dernek binasýnda yapan Erkal Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olan Kimse Yok Mu'nun,. yýlýný geride býraktýðý 20 yýlýnda çalýþma alanlarýný kategoride sýnýflandýrdý. "Yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlarda Türkiye'de ve dünyada pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin kalýcý olarak çözülmesine vesile oluyor" diyerek sözlerine devam SATILIK BAÐ 2 HABER Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek 25 Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Nisan Polis Haftasý POLÝSE DESTEK, KÖTÜLERE KÖSTEKTÝR. Kimse Yok Mu 00 aileye yardým yaptý eden Aykaç, "Yoksullukla mücadele ederek, herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlayan Kimse Yok Mu, bu amacýný gerçekleþtirmek için tek bir kaynaktan besleniyor: Ýyiliðe adanmýþ gönüllerden. Gönüllülük esasý, derneðin çalýþma sisteminin üzerine bina edildiði temel görevini görüyor. Yurt içinde ve yurt dýþýndaki yardým daðýtýmlarýndan çeþitli yardým organizasyonlarýna kadar pek çok faaliyet, Kimse Yok Mu gönüllüleri tarafýndan özveriyle yürütülüyor. Gönüllüler, derneðin imza atacaðý her türlü faaliyetin planlanmasýndan uygulanmasýna kadar devam eden süreçte fiilen rol alýyor. -"YARDIMSEVERLERÝMÝZ FAALÝYETLERÝN ÝÇÝNDE"- Bütün çalýþmalarýnda þeffaflýðý ve güvenirliði esas alan Kimse Yok Mu Derneði, yardýmseverlerini bizzat çalýþmalarýn içine alarak güvenilirliðini perçinlemek istemektedir. Dernek bu sebeple yurt içindeki ve yurt dýþýndaki bütün yardým faaliyetlerinin kapýlarýný yardýmseverlere açmakta, isteyen herkesi bu faaliyetlere fiilen katýlmaya davet etmektedir. Yardýmseverlerimiz, þartlý baðýþ yapabilecekleri gibi, arzu ettikleri takdirde yaptýklarý baðýþlarýn teslim ediliþi sýrasýnda teslimatý yapan dernek yetkililerimizle birlikte bulunabilirler. Yardýmseverlerimiz bu vesileyle tanýþmýþ olduklarý ihtiyaç sahiplerini daha sonra da ziyaret edebilir, onlarla kardeþ aile olabilir, yardým faaliyetlerini hiçbir aracýya ihtiyacý olmaksýzýn kendileri sürdürebilirler. -" YILI GERÝDE BIRAKTIK"- 20 yýlý itibariyle kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana seneyi geride býrakan Kimse Yok Mu, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor. Türkiye'yi ve dünyayý kucaklayan iyilik faaliyetlerini her geçen yýl arttýrarak yoluna devam etmeyi arzulayan Kimse Yok Mu, bu yolculuða gönül vermek isteyen herkesi davet ediyor! Ýyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyen bütün gönüllü adaylarýna kapýlarýný sonuna kadar açarak soruyor: Bir Yýl: Sayý: 2451 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : dünya iyilik için "Ben de varým" diyen kimse yok mu?" dedi. Derneðin Çorum'daki çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç aylýk süreçte il genelinde 00 aileye ayni ve nakdi yardým yapýldýðýný belirterek bundan sonraki süreçte de insanlara daha çok yardým etmek için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ciddi manada gayret göstereceklerini söyledi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenlenen "Yetim Kampanyasý" ile ilgili açýklamada yapan Aykaç, "Dünyada milyonlarca çocuk yetim onlara iyiliklerinizle yetin! Sloganýyla baþlayan kampanya içinde dünyada anne babasýný çeþitli nedenlerden kaybetmiþ milyonlarca yetim çocuk var. Gelin sizde iyiliklerinizle tek baþlarýna yaþam mücadelesi veren yetimlerin yanýnda olun Dünyanýn 20 farklý ülkesinde devam eden faaliyetlerimize baðýþlarýnýzla katýlýn onlarý yalnýz býrakmayýn" diyerek bütün gönüllüleri bu gönüllüler hareketine maddi ve manevi destek vermeye çaðýrdý. Bahadýr YÜCEL "Baðdat Hatun"a tiyatroseverlerin ilgisi yüksek oldu Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun 2 perdelik oyunu "Baðdat Hatun" Çorum'da sanatseverlerle buluþtu. Güngör Dilmen'in yazdýðý ve Bozkurt Kuruç'un yönettiði oyun Nisan Cuma günü saat 20.00'da Nisan Cumartesi günü ise.00 ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelendi. Sanatseverlerin ilgisinin yüksek olduðu oyunun konusu þöyle: Ýlhanlý Devleti Dönemi'nde geçen tarihsel oyunda Baðdat Hatun'un, Ýlhanlý Ecesi olmak uðruna kocasýndan, babasý ve kardeþlerinden, doðmamýþ bebeðinden vazgeçmesi ve türlü entrikalarla devlet yönetimini ele geçiriþi anlatýlmaktadýr. Oyunda rol alan isimler ise þunlar: Hande Gürler, Arif Yavuz, Özkan Gezgin, Ümit Dikmen, Evren Serter, Hülya Savaþ, Neþe Arat, Cemalettin Çekmece, Recep Ayyýldýz, Türker Alpugan, Yaðmur Güngören, Ömer Polat, Ýlker Atatoprak, Gerçek Öner, Enis Tekerek, Elif Göksuner, Özlem Kamaloðlu, Bengi Ebru Atakan, Ender Þeviker, Ömer Okatan. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (2 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL 5.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:0 Güneþ :5:54 Ýþrak ::44 Öðle ::51 Ýkindi :1:35 Akþam :1:2 Yatsý :21:03 Bir yiðidin kalbinde benlik varsa Günlerce yýkasa temiz olamaz Þu dünyayý benim diye getirse Kaynatýr kazaný hakký bulamaz Dostum çok diye de ona güvenir Aklý gelir seller gibi bulanýr Düþüncesi yoktur boþa güvenir Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Senlik benlik ile uðraþan kiþi Dayýma þerdir de gördüðü iþi Fark etmez kafada yaptýðý iþi Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Aðzýna diline sahip olamaz Konuþsa da hiçbir iþe yaramaz Ýnsanlar yanýnda kýymeti olmaz Kaynadýr kazaný hakký bulamaz O kiþinin aklý baþýnda yok ise Meclis içinde de aðzý da dursa Helal zadiye de haram bakarsa Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Özü çürük kalbi fasýk olursa Sorulmadýk söze cevap verirse Komþunun yanýna varýp gelmezse Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Koçaðýn sözü arif olana Aklýn varsa hizmet eyle vatana Herkes sözünden de belki utana Kaynadýr kazaný hakký bulamaz 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 1. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannamesi verilecek. Günün Þiiri YÝÐÝDÝM DÝYE GÜVENME HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,5 1,5 EUR 2, 2,351 STERLiN 2,25 2, JPY YENi 0,01 0,0 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ TEL:2 2 5 OSMANCIK CAD. NO : 44/C ZÜLAL ECZANESÝ TEL: 22 ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...1 Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...221

3 HABER 3 "Çorum'un güzelliklerine, ve tarihine sahip çýkalým" AK Parti Merkez Ýlçe Seydim'de istiþare yaptý Çorum'un turizm deðerleri, Karahacip -Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu'na bir gezi düzenlendi. Geziye katýlanlar, ilkbahar aylarýnýn yaþandýðý þu günlerde tarih ve doða gezisiyle güzel bir gün yaþadý. Çorum adýna önemli bir deðer olan, Türkiye'de adet kültür yollarýndan biri olan UNESCO tarafýndan tescillenen Hitit Yolu'na tanýtým amaçlý bir gezi düzenlendi. Bu kapsamda "Güneþ Kursunun Ýzinde Hitit Yolu ile Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yollarý'nýn tanýnýrlýðýný artýrmak üzere organize edilen programlar çerçevesinde Ýl Özel Ýdaresi ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan cumartesi günü Karahacip - Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu Yürüyüþ programý düzenlendi. Ýl Genel Meclisi binasý önünden saat 0.00'da hareket edilmesiyle baþlayan gezide katýlýmcýlar ilk olarak Karahacip'e gitti. Burada kahvaltýnýn ardýndan Tema Vakfý ile aðaç dikimi yapýldý ve folklor gösterileri izlendi. Gezide daha sonra 4.5 kilometrelik Karahacip'ten Þapinuva'ya kadar yürüyüþ yapýldý. Þapinuva örenyerlerinin gezilmesinin ardýndan ise Ýncesu'ya geçildi. Ýncesu Köyü'ndeki ikramlardan sonra "Geleneksel Keþkek Günü" 30 Haziran'da Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarý Platformu "Geleneksel Keþkek Günü" 30 Haziran 20 tarihinde yapýlacak. Çorum Ýmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensuplarý Platformu Dönem Baþkaný Halit Yýldýrým ve yürütme kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Platform üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek bu sene yapýlacak olan Keþkek Günü ile ilgili bilgeler aktardýlar. Baþkan Muzaffer Külcü, Halit Yýldýrým'ýn baþkanlýðýndaki platform yürütme kuruluna çalýþmalarýndan ötürü teþekkür ederek, baþarýlar diledi. Haber Servisi ise Ýncesu Yürüyüþ Parkuru ve Kybele gezisi yapýlarak akþam saatlerinde Çorum'a dönüldü. Ýnceleme ve tanýtým gezisine, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Ýl Özel Ýdaresi Müdürleri ve Ýl Genel Meclis Üyeleri katýldý. -ÝLK DURAK KARAHACÝP- Programýn ilk duraðý Karahacip Belediyesi oldu. Gezi heyeti burada ilk olarak yöreye has köy ürünleri ile kahvaltý yaptý. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, kýsa bir konuþma yaparak tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu Folklor Ekibi'nin gösterileri ile devam eden program çerçevesinde sonra da Tema Vakfý önderliðinde aðaç dikimi yapýldý. Beldeye çok sayýda fidan dikerek bölgenin yeþillendirilmesine katkýda bulunan ekip, bahar tadýnda bir gün yaþadý. -ÖRENYERLERÝ GEZÝLDÝ- Ardýndan Karahacip-Þapinuva yürüyüþü gerçekleþtirildi. Örenyeri gezisi ile devam eden programda bir açýklama yapan Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þapinuva örenyerlerini ve yürüyüþ yollarýný tanýtmak, tanýtým faaliyetlerini sürekli canlý tutmak amacýyla bu tür gezilere aðýrlýk verdiklerini ifade ederek, bölgenin doða turizmi için çok güzel bir yer olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise "Özel Ýdare olarak Hitit Yolu projesini iki koldan inceliyoruz. Projeyi, bölgenin ve Çorum'un turizm noktasýnda hak ettiði düzeye ulaþmasý için atýlan adýmlardan birisi olarak görüyoruz. Tabi bu tip projelerin büyümesi, bir yere gelmesi birden mümkün olmuyor. Ama zaman içerisinde yöresiyle farkýndalýk oluþturarak ve bu farkýndalýðý yayarak bunu yaparken de somut veriler elde etmeyi amaçlýyoruz. Bu heyecan içerisinde güzel bir haftasonu mutluluðunu paylaþtýk. Önemli olan Çorum halkýnýn bu projeye sahip çýkmasý" þeklinde konuþtu. Örenyerlerinin ardýndan Ýncesu yürüyüþ parkurunda bir gezi yapýldý. Program, Kybele gezisi ile sona erdi. -"ÇORUM'UN GÜZELLÝKLERÝNE, TARÝHÝNE SAHÝP ÇIKALIM"- Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Karahacip-Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu bölgesi ile ilgili "Çorum halkýnýn buralara sahip çýkmasý gerekiyor" dedi. Ömer Arslan "Þehrimiz için turizm farkýndalýðýný ortaya çýkarmak için halkýmýzýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bu bölgeye sahip çýkmasý gerekiyor. Hitit Yolu'nu uðrak bir yer haline getirmek bölgemize kazandýrmak için elimizden geleni yapýyoruz. Buraya dýþarýdan gelen misafirler için pansiyon yapmayý düþünüyoruz. Bu bölgeyi farkýndalýðýmýza ortak etmek için önce þehrimize, sonra diðer þehirlerimize ve daha sonra dünyaya tanýtmayý düþünüyoruz. Güneþ, kum ve deniz turizmi anlayýþýna alternatif olarak yeni turizm konseptinde burasýnýn geliþmesi devam ediyor. Diðer þehirlerde olduðu gibi burayý da kültür yollarý ile turizme hazýrlýyoruz. Diðer þehirlerle ortak hareket ederek düzenlenecek turlara Çorum'un da dahil edilmesini saðlayacaðýz. Hattuþa ve Þapinuva'nýn ziyarete açýlmasýnda tarih ve kültür turizmine büyük katkýsý olacak. Kýzýlýrmak vadisini ve Çorum mutfaðýný da bu sayede tanýtýlmýþ olacaðýz. Kýzýlýrmak ve gastronomi yolu tarihin dokusudur ve bu temayý elimizden geldiðince tanýtmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Seydim Beldesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu. Köse ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk olarak Seydim Belediye Baþkaný Alaaddin Köksal'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret esnasýnda Köse ve Köksal, belde hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Toplantý Salonu'nda AK Parti Belde Baþkaný Satýlmýþ Candan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek istiþare yaptýlar. Alaaddin Köksal, ziyaretten dolayý Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, beldeye yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Köksal, bu hizmetlerin yapýlmasý noktasýnda kendilerine her zaman yardýmcý olan Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'ye de teþekkür etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise parti teþkilatý olarak bütün ve bir ekip olduklarýný dile getirerek, bunun en güzel ifadesinin de bu ziyaretler olduðunu söyledi. Köse, "Mesafesine uzaðýna yakýnýna sayýsýna bakmadan, teþkilatýmýzda kim ve kaç kiþi varsa onlarý ziyaret ederek hem moral veriyor hem çalýþmalarýný yerinde görüyoruz" dedi. Teþkilat ziyaretleri dýþýnda da 2 ayý aþkýn bir süredir köy köy gezerek, yapýlan hizmetleri yerinde görmek, köylünün sýkýntýlarýný ilk aðýzdan duymak için çalýþmalar yaptýklarýna kaydeden Köse, Seydim'de de ayný memnuniyeti gördüklerini belirterek, "Halkýmýz bizi baðrýna basýyor ve hizmetlerimizden memnuniyetini dile getiriyor. Bunu çok açýk gördük. Ama bununla yetinmeyeceðiz. Zira biz daha müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalýþacaðýz, emek vereceðiz gecemizi gündüzümüze katýp hep beraber Ülkemizi büyüteceðiz. Ülkemiz büyüdükçe köylümüz esnafýmýz büyüyecek. Çocuklarýmýz geleceðe daha emin hazýrlanacak. Yarýnlarýna daha farklý bakacak" þeklinde konuþtu. Seydim teþkilatýný diri ve aktif gördüðünü ifade eden Köse, ülke gündemine de deðindi. Büyüyen Türkiye'den, yarýnlarýna daha saðlam adýmlarla giden bir Türkiye'den bahsedildiðini, 30 yýl boyunca milyarlarca liranýn, binlerce insanýn kaybedildiði bir problemin çözüm sürecinin yaþandýðýna iþaret eden Köse, "Yýllardýr kaybettiklerimiz elimizden kayýp gitti. Þimdi önümüzde bu süreci sað salým sona erdirince baþbakanýmýzýn ifadesi ile Türkiye'yi uçuracaðýz. Ekonominin nasýl bir hal alacaðýný, insanýmýzýn nasýl bir atmosferde yaþayacaðýný hep beraber göreceðiz. Bir takým yaygaralarý koparanlarýn bu sürece ne saðlayacaklarý bir katký, nede katabilecekleri bir þeyleri yok. Onlar müzmin þekilde muhalefet yapmayý biliyor ve bununla yetiniyor. Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye'nin imarýnda bugün taþýn altýna elini koymayanlar, yarýn tarih huzurunda bu halka hesap verecektir. Türkiye þunu gördü; Halkýna kulak týkayan tüm siyasiler bugün ortada yoklar. Halkýn barýþ beklentilerine, kardeþlik söylemlerine kulak týkarsanýz, bu konuda çaba sarf etmezseniz akýbetinizi geçmiþe bakýp görebilirsiniz. AK Parti bu iþi de gereði gibi çözecek, halkýmýzýn destek ve teveccühü ile üstesinden gelecektir. Biz çocuklarýmýza verebilecek bir hesabýmýz olsun istiyoruz ve bunun için, büyük Türkiye için çalýþýyoruz, sizlerle birlikte çalýþmaya da devam edeceðiz" diye konuþtu. Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, beraberindekilerle daha sonra beldede bulunan esnaflarý da ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet ettiler. Haber Servisi

4 "Peygamber sevgisi milli ruhun ifadesidir" HABER 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kutlu Doðum Haftasý, Peygamberimizin mesajlarýnýn daha net olarak dile getirildiði bir zaman dilimidir. Örnek insan Hz. Muhammed'in evrensel prensiplerini ve insanlýða getirdiði yüce deðerleri, günümüz þartlarýný da dikkate alarak insanlýða ulaþtýrmak amacýyla Kutlu Doðum Haftasý vesile kýlýnmaktadýr. Peygamber sevgisi milli ruhun ifadesidir. Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanýn en büyük hayat kaynaðýdýr. Yüzyýllardýr görülmüþtür ki milletimiz inançlýdýr, hoþ görülüdür, dinî inançlarýný bir kavga konusu olarak deðil, barýþ ve huzur kaynaðý olarak görmektedir. Unutulmamalýdýr ki, insanlýk için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlâký tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber, model ise Peygamberimizin insanlýða sunduðu modeldir. Çünkü O, tam bir anarþi ve kargaþa ortamýnda, insanlýk için bir güneþ olmuþ, çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiþtir. Ýnsanlýk O'nun getirdiði yüce deðerler ve prensipler doðrultusunda büyük medeniyetler kurmuþ, kaybedilen haklarýna kavuþmuþ, fýtratýnda var olan yüce deðerlerin farkýna varmýþ, kadýn erkek Allah'ýn ve cemiyetin huzurunda eþit olmanýn hazzýný tatmýþtýr" dedi. Ýslam medeniyetinin Kur'an ve Hz. Peygamberin sünnetinden kaynaklanan, evrensel ahlak ilkeleri ve insan haklarý ile ilmi anlayýþ üzerine bina edildiðinin altýný çizen Saatçi, "Zira Ýslam Medeniyetinin esasý, Ýslam dininin hikmet ve adaleti üzerine kurulmuþ olduðundan, ilmi ve irfaný öðretmiþ, zulmü ve zoru yasaklayarak, haksýzlýklara karþý koymayý hedef almýþtýr. Þurasý bir gerçektir ki Cenab-ý Hak, insanýn kendisi ile olan iliþkisini iman ve ibadete baðladýðý halde, insanýn diðer insanlar ve eþya ile iliþkilerini ahlak ve hukuk kurallarýna baðlamýþtýr. Kamil bir insan, bu iliþkilerini yerli yerince ve dengeli bir biçimde yapan kiþidir. Ýþte Hz. Muhammed, bunu saðlayan ve bize örnek olan insandýr. Peygamberimize, Kur'an ve sünnete sahip çýkmalýyýz, hayatýmýzda uygulamalýyýz. Ýslam dini hoþgörüyü, çalýþkanlýðý ve kendi ayaklarý üzerinde rahat bir þekilde durabilecek bilgi ve eðitime sahip olmamýzý emretmiþtir. Birlik ve beraberlik içinde çalýþmalarýmýzý yürütmeliyiz ve çalýþtýðýmýz alanlarda en iyisini yapmaya gayret göstermeliyiz. Kutlu Doðum Haftasýnýn gönüllerimizde kardeþlik duygusunun ve kardeþlik coþkusunun yeniden yeþermesine, bu güzel erdemlerin hayatýmýza ve davranýþlarýmýza hâkim olmasýna vesile olmasýný diler, bu duygu ve düþüncelerle milletimizin, kamu çalýþanlarýnýn ve Ýslam âleminin kutlu doðum haftasýný tebrik ederiz" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR -"HURDA ARAÇLARIN TRAFÝKTEN MEN EDÝLECEK OLMASI KAZALARI AZALTIR"- Ayrýca hükümetin hurda araçlarla ilgili yapacaðý düzenlemeye de deðinen Fahri Yandýk, "Hükümetimizin hurda araçlarla ilgili yapacaðý düzenlemeyi merakla bekliyoruz. Hurda araçlarýn trafikten çekilecek olmasý kazalarý büyük oranda azaltacaðý gibi trafik kirliliðini de ortadan kaldýracaktýr. Hükümet yetkililerine bu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Fahri Yandýk: "Yargýtay'ýn internetten oto satýþý kararýný olumlu buluyor" Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, oto galerici esnafý olarak Yargýtay'ýn içtihat niteliðindeki kararýna göre internet üzerinden ucuz araba vaadiyle kapora alanlarýn aðýr cezayla karþýlaþacak olmasýný olumlu bulduklarýný kaydetti. Yargýtay'ýn kapora kurnazlýðýný 'nitelikli suç' sayarak sanýklara verilen hapis ve para cezalarýnýn bu tür kapora kurnazlýðýný ortadan kaldýracaðý gibi caydýrýcý da olacaðýný vurgulayan Yandýk, "Yargýtay, internet üzerinden araç satýn almak isteyen vatandaþýn kandýrýlmasýný 'nitelikli dolandýrýcýlýk' olarak deðerlendirmesi ve sanýklara verilen yýl hapis ve 300 gün adli para cezasýný Çorumlu oto galerici esnafý olarak olumlu buluyoruz. Yýllardýr insanlarýn alýn teri dökerek biriktirdikleri üç kuruþlarýný bu tür yollara baþvurarak dolandýranlara verilen cezalar az bile. Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olarak yýllardýr bu konuyu gündemde tutarak, meslektaþlarýmýzý ve Çorumlu vatandaþlarý uyarmaya çalýþtýk. Görmediðiniz bir otomobil için sakýn kaparo vermeyin dedik. Yargýtay'ýn bu tür yollara baþvurarak insanlarýn birikimlerini kurnazlýk yaparak dolandýrmalarýný suç saymasý hem oto galericiler olarak bizleri sevindirdiði gibi bu kararýn emsal sayýlmasý da bundan sonra iþlenecek bu tür suçlarý caydýrmaya yönelik olacaktýr" dedi. Haber Servisi Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü'nden Kutlu Doðum etkinliði Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, 'Kutlu Doðum Haftasý' kapsamýnda küçük bir etkinlik düzenledi.türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü üyeleri Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapýlan genel kulüp toplantýsýndan sonra bütün kulüp üyelerine ve fakülte öðrencilerine tatlý yiyecek ve içecek ikramýnda bulundular.etkinlikte ayrýca bütün katýlan öðrencilere Peygamber efendimizin sünnetlerinin ve hadislerinin yazýlý olduðu broþürler daðýtarak, doðumunun 42. yýlýnda anýldý.haber Servisi Ölçer çiftinden gazetemize jest Gazetemiz köþe yazarlarýndan eðitimci Ahmet Ölçer yine kendisini gibi eðitimci olan eþi Burcu Ölçer ile gazetemizi ziyaret ederek. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. Ölçer çiftinin minik oðullarý Hüseyin Kadri'nin de yer aldýðý ziyarette gazetemize nice yýllar dilediler ve yaþ pasta ikram ettiler. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ise Ölçer çiftine hem ziyaretten hemde yaþ pasta jestinden dolayý teþekkür etti. Köy Enstitülerini anlattýlar TÖS Eski Baþkaný-Yazar, Köy Enstitüsü Mezunu Müslüm Tunaboylu, Nisan yaðmurlarýnda Köy Enstitülerinin Anadolu'ya serpildiðini dile getirerek, Köy Enstitülerinin kuruluþundan kapanýþýna kadar öðretmen ve öðrenci sayýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Köy Enstitülerinin kurulmasýnda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adýmý attýðýný dile getiren Tunaboylu, 2 öðretmen ile Köy Enstitülerinin kurulduðunu, öðretmen ve öðrenci sayýsýnýn artarak devam ettiðini vurguladý. Kendisinin 3 yýlýnda Köy Enstitüsü'ne gittiðini dile getiren Tunaboylu, senede bin 'ye çýkan Köy Enstitülülerin sayýsýnýn daha artacaðýný ancak politikacýlarýn sene daha Köy Enstitüleri kalýrsa halimiz ne olur dediklerini ve Köy Enstitülerinin kapatýldýðýný bildirdi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan Köy Enstitülerinin 3'ncü kuruluþ yýl dönümünde düzenlenen Köy Enstitülerini Anma etkinliðine konuþmacý olarak katýlan Tunaboylu, köylünün aydýnlanmasýný engellediklerini iddia etti. Köy Enstitüleri'ne destek veren grubun yýlýnda maðlup olduðunun altýný çizen Müslüm Tunaboylu, "Tek amaçlarý Anadolu'da köy halkýnýn uyanmamasýydý" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, Köy Enstitülerinin toplumda býrakmýþ olduðu izler hakkýnda bilgiler vererek, Köy Enstitülerinin örneði hiç bulunmayan bir eðitim kurumu olduðunu söyledi. Doðan, Köy Enstitüleri'nin kendine, topluma özgü deneyler sonucu ortaya çýkarýlmýþ eðitim modelleri olduðunu ve köylerde 21 güneþ olarak ortaya çýktýðýný kaydetti. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ise Köy Enstitülerinin arkasýnda Cumhuriyet eðitim devriminin büyük birikimi emeði ve düþüncesi olduðunu ifade ederek, "Köy Enstitüleri, bir Anadolu imecesidir" dedi. Öztürk, "Büyük bir emekle sabýrla, imeceyle örülmüþ o mekânlar öðretmen okulu öðrencilin bizler için de aydýnlýk bir eðitim kurumu oldular. Bugün Türkiye'nin en önemli, yaþamsal sorunu eðitimdir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL

5 Elimden geldiði ölçüde ulusal ve yerel haberleri takip etmeye gayret gösteririm. Haberleri okurken zaman zaman okuyucu yorumlarýný da þöyle bir gözden geçiririm. Bazen bu yorumlarý inanýlmaz keyif alarak okur, gülme krizlerine girer, bazen de kiþi haklarýna saldýran ayarsýz yorumlarla üzülürüm. Aslýnda düþünen bir varlýk olan her insan iyi bir yorumcu iyi bir eleþtirmen olabilir. Ancak eleþtiri kültürümüzün olmayýþý bu duruma engel olmaktadýr. Eleþtirilmek ise pek çok kimsenin hoþuna gitmez. Gerçi hoþnutsuzluðun altýndaki asýl neden, eleþtiri yaparken kullanýlan üslup ve dildir. Bizim garip bir eleþtiri kültürümüz vardýr. Aslýnda eleþtiri temel felsefesi itibariyle yapýcý ve düzenleyicidir. Olmasý gereken budur. Ne yazýk ki bizdeki eleþtiri felsefesi yapýcý olmaktan öte genellikle yýkýcýdýr. Yorumcular eleþtiri yaparken genellikle takma mahlas kullanmaktadýrlar. Ne de olsa bizi kimse tanýyamaz, bulamaz düþüncesiyle bazen yaptýklarý eleþtirilerde dozu kaçýrabilmektedirler. Ýstediði gibi vurma veya kýrma hakkýna sahip olduklarý kanýsýna kapýlabilmektedirler. Peki, nedir eleþtiri ve nasýl olmalýdýr? Bu sorunun en doðru cevabý Yüce Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de verilmiþtir. ALLAH C.C. Hucurât, 4/ ayette þöyle buyurmuþtur: "Ey iman edenler! Eðer fâsýkýn biri size bir haber getirirse onu iyice araþtýrýn. Aksi takdirde bilmeden bir topluluða zarar verirsiniz de yaptýðýnýza piþman olursunuz."ayeti okuyunca, eleþtiri yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlarýn bize gösterildiðini görebilirsiniz. Bir þeyi eleþtirmek için önce o konuyu veya olayý iyi anlamamýz gerekir. Bir insaný eleþtirirken, hangi inançta, hangi düþüncede veya görüþte olursa onun da bazý duygularý olduðunu bilmek gerekir. Yapýlan eleþtirileri ve yorumlarýn, muhatap alýnan kimsenin arkadaþlarý, dostlarý veya ailesi tarafýndan da okunacaðý unutmamalýdýr. Çarpýtýlmýþ sözler, asýlsýz iddialar ve yanlýþ anlaþýlmalar nedeniyle yapýlan eleþtirilerde karþýmýzdaki kiþiyle beraber, onun çevresindeki diðer insanlara da zarar verebileceðimizin hesabýný yapmalýyýz. Aksi takdirde oluþabilecek basit bir olumsuzluk istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Hem bu dünya da hem ahrette bunun sorumlusu olacaðýmýz gerçeðini göz ardý HABER YORUM VE ELEÞTÝRÝ ÜZERÝNE (AHMET ÖZ'E ÝTHAF OLUNUR) AHMET ÖLÇER etmemeliyiz. Bu açýklamalarýmdan sonra hiç tanýmadýðým ve görmediðim fakat son zamanlarda Çorum'la ilgili yapýlan çoðu haberin altýnda Ahmet ÖZ ismiyle yaptýðý yorumlarla dikkatimi çeken bir okurdan, Sayýn Ahmet ÖZ' den bahsetmek isterim. Ahmet ÖZ gerçek ismimi bilemiyorum. Belki de takma adý. Yaptýðý yorumlarla memleket ve millet sevdalýsý olduðunu fazlasýyla hissettiriyor. Yaþýnýn 45 üzerinde olduðunu tahmin ediyorum. Çünkü bazý yorumlarda eskilerden örnekler vererek açýklamalar yapýyor.. Belli ki geçmiþ hafýzasý çok iyi. Bir iki yorumu dýþýnda yaptýðý yorumlarda kullandýðý üslubu, vurgularý, bakýþ açýsýnýn derinliði, dikkat çekmeye çalýþtýðý noktalar açýsýndan bilgi birikimiyle, entelektüel anlamda da kendini geliþtirmiþ bir insan olduðunu belli eden bir okur. Gündemi de yakýndan takip ediyor. Ne yalan söyleyeyim yaptýðý yorumlar, kimi yazýlarýma da ilham kaynaðý oldu. Buradan Sayýn Ahmet ÖZ'e seslenmek istiyorum. Sayýn ÖZ, sizi tanýmýyorum, gerçek adýnýzý bilmiyorum ama yaptýðýmýz yorumlarda, kiþi haklarýna gösterdiðiniz saygýnýz, yapýcý olma düþünceniz, tatlý sert üslubunuz ve samimiyetiniz için sizi tebrik ederim. Bu toplumun siz ve sizin gibi okurlara ihtiyacý var. Düþünceleriniz dikkate alýnmýyor zannetmeyin. Þahsým adýna düþüncelerinizi önemsiyor ve saygý duyuyorum.. Yüreðinize saðlýk. Keþke çoðu yorumcu da sizler gibi olsa "Eleþtirmek güzel de, saygýsýzlýk ne diye? Yüreðimi koymuþum, heves kýrmak ne diye?" (Alýntý) Haftaya görüþünceye dek hepinize saygýlar Ýðneci ailesinin 4. evlat acýsý -SON EVLATLARINI DA KAYBETTÝLER- Eren Ýðneci'nin ailesinin yaklaþýk yýl önce 2 ve 4 yaþýnda kýz çocuklarýný kaybettiði, bir diðerinin askerlik görevini yaptýktan sonra amansýz bir hastalýða yakalanarak yaþamýný yitirdiði belirtildi. Ýþçi olarak çalýþan Eren Ýðneci'nin terhisine 5 ay kaldýðý, baba Yahya Ýðneci'nin olaydan yarým saat önce çocuðuyla konuþtuðu bildirildi. Baba Yahya Ýðneci ise yaptýðý konuþma da son görüþmelerinde kendisinden para istediðini ve hesabýna yatýrdýðýný belirterek "Ben ilk olarak inanmadým o gün öðleden sonra saat 15 gibi telefonla görüþtük. Terhisini konuþmuþtuk. Akþam tekrar konuþuruz diye telefonu kapattý. Sonra da ölüm haberi geldi " dedi. Bu arada þehit Eren Ýðneci'nin ise 3 ay önce ninesini kaybettiði ve cenaze merasimine geldiði öðrenildi. Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Tabur Piyade Taburu'nda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Eren Ýðneci (20) memleketi Çorum'da topraða verildi. Ýðneci ailesinin daha önce 3 çocuðunun yaþamýný deðiþik sebeplerle yitirdiði öðrenildi. Þýrnak'tan Diyarbakýr'a getirilen þehidin naaþý burada otopsi yapýldýktan sonra hava yolu ile Ankara'ya getirildi. Burada düzenlenen törenin ardýndan Eren Ýðneci, kara yolu ile Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Evci köyüne getirildi. Þehidin annesi Bediha Ýðneci, oðlunun tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. "Son göz aðrýmý da kaybettim" diyerek gözyaþý döken acýlý anneyi askerler güçlükle sakinleþtirdi. Daha sonra köy camisine getirilen Eren Ýðneci'nin cenazesi, ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda son yolculuðuna uðurlandý. Haber Servisi Buharaevler Mahallesi Park Yapým Ýþi 434 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 1 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 20/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 10 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Ýlimiz Buharaevler Mahallesi, Buhara 22. Sk c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 0 ((Doksan)) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: //20 tarihli ve 21 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý'dýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satm almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Basýn : PARK ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Resmi ilanlar de "Dünya ve ahiret dengesini yaþama sanatýný Hz. Muhammed gösterdi" 5 Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz Hatice Yiðit Erol Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle 'Suheyb Kadýn Aile Derneði' konferans gerçekleþtirdi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonun'da yapýlan konferans 'Hz. Muhammed Aile Hayatý' konu baþlýðýnda gerçekleþti. Dün düzenlenen konferansa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Suheyb Kadýn Aile Derneði Baþkaný Hatice Yiðit Erol ile dernek üyeleri ve davetliler katýldý. Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Hatice Yiðit Erol gerçekleþtirdi. Baþkan Hatice Yiðit Erol hayatýmýzý anlamlý kýlan deðerlerimizi dünya ve ahiret dengesini insan onuruna uyan yaþama sanatýný bizlere Hz. Muhammed (sav)'in gösterdiðini ifade etti. Erol, kadýný bir meta gibi satýlan, hor görülen, diri diri topraða gömülen cahiliye döneminden alýp yücelttiðini belirterek þu þekilde ifade etti: "Kadýnlarýn ayaklarýnýn altýna cenneti serdi. Bizlerde derneðimize bu ismi koyarak toplumlarýn temel taþý olan, o sarsýldýðý zaman toplumlarýnda sarsýldýðý bozulduðu kadýn ve aile kavramýný en iyi þekilde anlamaya, kuran ve sünnet ýþýðýnda hayatýn içinde kaybolan bazý kavramlarý deðerleri öne çýkarýp bunlarýn üzerinde durmayý kendi lisanýmýzla aktarmaya çalýþacaðýz."açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz Hz. Muhammed (sav) aile hayatý hakkýnda ve sünnetlerinden bilgileri katýlýmcýlarla paylaþtý.

6 HABER TEK "Ankara'da Osmancýk'ýn daha güzel hizmetler almasý için çalýþýyoruz" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Osmancýk'ta gerçekleþtirilen yatýrýmlarla ilgili incelemelerde bulundu. Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan çalýþmalarla ilgili Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'dan bilgiler alan Yýldýrým, "Osmancýk'taki hizmet deðiþimi sürüyor" dedi. Osmancýk'ta AK Parti Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlmak üzere ilçeye giden Milletvekili Murat Yýldýrým ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ilk olarak Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ndan Halil Ýbrahim Kaya, il teþkilatý yöneticileri ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da hazýr bulundu. Ziyarette gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçenin önemli sorunlarýndan alt yapýnýn çözüme kavuþturulmasý için 30 milyonluk yatýrýmda çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Kanalizasyon þebeke hatlarýnýn döþenmesinin tamamlanmak üzere olduðunu kaydeden Baþkan Yazýcý, daha sonra su hatlarýnýn deðiþeceðini ve ilçenin sýcak asfaltla kaplanacaðýný bildirdi. Þehitlik Projesi, Kanal Projesi ile ilgili çalýþmalarý da anlatan Baþkan Yazýcý, ilçenin her alanda önemli yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. Osmancýk'ýn önemli bir merkez olduðunu kaydeden Milletvekili Yýldýrým, "Ýlçemiz Osmancýk'ta gerçekleþtirilen yatýrým ve hizmetleri takip ediyoruz. Belediyemizin yaptýðý hizmetler önemli. Biz de Ankara'da Osmancýk'ýn daha iyi ve güzel hizmetler almasý için çalýþýyor ve her türlü desteði veriyoruz" dedi. -KONUKEVÝ'NE TAM NOT- Milletvekili Yýldýrým ve Ceylan daha sonra belediye tarafýndan Arafat Tepesi'nde hizmete sunulan Konukevi'nde incelemelere bulundu. Arafat Tepesi'nde bulunan üç katlý metruk binanýn yapýlan yatýrýmlarla yeniden ilçe turizmine kazandýrýldýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, ilçeye yeni çekim merkezlerinin kavuþturulmasý için çaba sarf ettiklerinin altýný çizdi. Arafat Tepesi konukevinin önemli bir hizmet sunacaðýný ifade eden Milletvekili Yýldýrým ise ilçenin tanýtýmýnda böylesi yatýrýmlarýn önem arz ettiðini kaydetti. Milletvekili Yýldýrým ve Ceylan, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte ilçe merkezinde kýsa bir ziyaret turu yapmayý da ihmal etmedi. Haber Servisi -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: 251 Adres: Çatak Yolu Üzeri. KM ÇORUM Çorum'dan iki otoban geçecek AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un Bolu Gerede-Osmancýk-Merzifon ve Kýrýkkale-Ankara güzergahlarýnda iki ayrý otobana kavuþacaðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Osmancýk'ta Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýna katýldý. Toplantýda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile partililer hazýr bulundu. Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda iki hafta önce geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli unutulmadý. Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, yaptýklarý konuþmalarda Zerat Zeytinli'nin önemli bir deðer olduðunu ifade ederek baþsaðlýðý dileklerini ilettiler. "ÇORUM ÝKÝ OTOBANA KAVUÞACAK" Osmancýk ve Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlarý ve planlanan projeleri anlatan Murat Yýldýrým, Çorum'a otoban kazandýrýlmasý için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Otoban güzergahlarýnýn "Bolu Gerede-Osmancýk-Merzifon ile Kýrýkkale-Ankara karayollarý arasýnda gerçekleþtirileceðini açýklayan Yýldýrým, Çorum iki otobana kavuþacak. Böylece karayollarýndaki yatýrýmlar da sürmüþ ve hizmete sunulmuþ olacak. Otobanlar hizmete sunulduktan sonra Osmancýk'tan Ýstanbul'a yedi saatte ulaþan vatandaþýmýzýn bu varýþ süresi neredeyse dört saate inecek" dedi. "CEKETÝMÝ ASAR SEÇÝMÝ KAZANIRIM DÖNEMÝ BÝTTÝ" AK Parti iktidarýnýn gücünü Türkiye sevgisinden ve sevdasýndan aldýðýný ifade eden Murat Yýldýrým, "AK Parti güçlü ise temelinde sevgi yatýyor. Dost da düþman da bunu böyle biliyor. Artýk ceketimi assam yine seçimi kazanýrým dönemi bitti. Millet kendisini sevene, hizmet götürene oy veriyor ve AK Parti de bu sevgiyle, Türkiye sevdasýyla her seçimde oylarýný artýrarak milletin tescilini alýyor" diye konuþtu.türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezaevleri komisyon baþkaný olarak da görev yaptýðýný hatýrlatan Yýldýrým, cezaevlerindeki hizmetlerin ve geliþimin bir deðiþim getirdiðine dikkat çekti. Önceden ceberut bir devlet anlayýþýnýn hakim olduðunu þimdi ise hizmet devletinin var olduðunu belirten Yýldýrým, millet ile devletin AK Parti iktidarýnda kaynaþtýðýna deðindi. -"TERÖR BÝTECEK"- Terörün sona erdirilmesi için baþlatýlan atýlýmlarýn önemli bir mesafe kat ettiðinin altýný çizen Yýldýrým, bu konuda da AK Parti'nin baþarýya ulaþacaðýný ve amaçlanan PKK'nýn silah býrakmasýnýn gerçekleþtirileceðini ve böylece terör için savunma hizmeti ayrýlan 300 milyar dolar gibi bir rakamýn da artýk hizmete entegre edileceðini bildirdi. Haber Servisi Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, "Uzun yýllardýr Türk milletinin caný, malý ve manevi duygularýnýn tahribatýndan sorumlu olan eli kanlý bebek katili Abdullah Öcalan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði üzerine masaya oturanlarýn baþlatmýþ olduðu sözde çözüm süreci Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný tarafýndan oluþturulan akil adamlarla Ülkü Ocaklarýndan tepki! farklý bir boyut kazanmýþtýr" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda akil adamlar heyetine tepki gösteren Çelik, "Yýllardýr bu vatanýn ekmeðini yiyip, bu milletin derdine yabancý insanlar bir anda 'akil adam' sýfatýyla karþýmýza çýkmýþlardýr. Ýlimizde de birtakým sivil toplum kuruluþlarý sürece destek açýklamasý yapmaktadýrlar. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak temennimiz hassas bir süreçten geçtiðimiz þu günlerde dini deðerlerimizin siyasete alet edilmeden, herkesin üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmesidir. Herkesin fikrini özgür bir þekilde ifade edebilmesi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Lakin milletimizi ve sivil toplum kuruluþlarýný kamplaþtýrmaya kimsenin hakký yoktur. Özellikle böylesi hassas bir süreçte birtakým kiþiler tarafýndan Kulüp Temsilcilerinin fikrine dahi baþvurulmadan Hitit Üniversitesi Öðrenci Kulüpleri adýna genel bir açýklama yapýlmasý bilim yuvasý üniversitemizde kamplaþmaya yol açacaðý aþikardýr. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak bizim hiç bir zaman kendini Kürt olarak tanýmlayan insanlarla sorunumuz olmadý, bizim sorunumuz onlarýn ve PKK terör örgütünün katlettiði 30 bin insanýmýz adýna konuþan, doðu bölgelerimizde yaþayan insanlarýmýzla olmayan bir kavgadan barýþ üreten, yani bebek katili terör örgütünü meþrulaþtýran kiþi, kurum ve kuruluþlardýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Karakaþlar Arçelik ve Merinos yeni yerinde Arçelik ve Merinos'un Çorum'daki adresi Karakaþlar'dan 'Bahar Fýrsatlarý' devam ediyor. Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak, Empati Dershanesinin yanýnda hizmete giren Karakaþlar Arçelik ve Merinos bayisi açýlýþýna özel fýrsatlar ile Çorumlulara unutulmaz bir ay yaþatacak Nisan tarihleri arasýnda "Bahar Kampanyasý" ile yeni evleneceklere ve eþyasýný yenileyeceklere büyük imkânlar sunacak. Kampanya hakkýnda bilgi veren, Arçelik ve Merinos Maðaza Müdürü Zafer Þen, Bahar kampanyasýnda, A enerji sýnýfýnda yüzde 30, daha tasarruflu çamaþýr makinelerinde ise Nisan ayý sonuna kadar Axess ile peþin fiyatýna taksitle þimdi alýp 4 ay sonra ödeme seçeneðiyle evlenecek çiftlere ve evini yenileceklere çok gürel fýrsatlar olduðunu belirtti. Kampanyanýn 1-30 Nisan tarihlerini kapsadýðýný belirten Þen, 0 TL ve üzeri, 2, 3 ve 4 taksitli vade farksýz iþlemlerde geçerli olup + taksit ve 4 ay sonra ödemeye baþlanabileceðini ve kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Business, Fish, Carrefour Axess ve Free sahiplerinin yararlanabileceðini belirtti. Kampanyanýn Axess ile peþin fiyatýna taksitle þimdi alýp 4 ay sonra ödemeye baþlama seçeneðinin olduðu belirten Þen, Arçelik kampanyalarýnýn hýz kesmeden devam ettiðini bahar da klima Kampanyasýnýn sýcak fýrsatlarla baþladýðýný kaydederek, "A sýnýfý klimalarda %50 ' ye varan oran da dara az enerji tüketen Inverter Klimalarýn ay da sadece 43 TL' den baþlayan "iyatlarla Nisan ayýna Özel Arçelik Showromlarýmýzda müþterilerimize sunulacaktýr" dedi. Ev tekstilinden halý ve oturma gruplarýna kadar geniþ ürün yelpazesine sahip Merinos mobilyalarýnýn, elit, göz kamaþtýran, konforlu, zarif ve pek çok yeni desen ve renk, modelleriyle evinize þýklýk katacaðýný, uygun ödeme seçenekleriyle de ödeme kolaylýðý saðladýklarýný belirten Þen, özellikle halý grubunda yüzde 50'ye varan indirimleriyle Nisan ayý sonuna kadar mevcut kampanyalarýn sürdüðünü, vurguladý.

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

ihtiyacý karþýlayacak

ihtiyacý karþýlayacak Danýþtay'dan Ziraat Odasýna sevindirici haber Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Çorum Ziraat Odasýnýn 23.01.2011 tarihli seçimlerin iptaline iliþkin Çorum Ýdare Mahkemesinin kararýný Danýþtay 8.Dairesinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 20 Mayýs 2015 Sayý : 432 1.00 TL. (KDV. Dahil)

Detaylı

okuyarak öðrenmeliyiz"

okuyarak öðrenmeliyiz Zeki Aþkýn'ýn acý günü Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn'ýn annesi Hacer Aþkýn vefat etti. Hacer Aþkýn, dün akþam saatlerinde rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü Özel Elitpark

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı