devreye sokulmasý yerindedir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devreye sokulmasý yerindedir"

Transkript

1 Kimse Yok Mu 00 aileye yardým yaptý Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý görevine yeni baþlayan Erkal Aykaç basýn toplantýsý düzenleyerek dernek çalýþmalarý hakkýndan bilgiler verdi. SAYFA 2 DE Ýðneci ailesinin 4. evlat acýsý Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Tabur Piyade Taburu'nda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Eren Ýðneci (20) memleketi Çorum'da topraða verildi. Ýðneci ailesinin daha önce 3 çocuðunun yaþamýný deðiþik sebeplerle yitirdiði öðrenildi. SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No: Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han / Ýstanbul Tel : 0 (2) 52 2 Prof. Kakaç: Nükleer santrallerin, devreye sokulmasý yerindedir TOBB ETÜ Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, hemþerimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç, son yýllarda artan enerji ihtiyacýna karþýn ülkelerin alternatif enerji kaynaklarýna yöneldiðini ifade ederek nükleer santrallerin devreye sokulmasýnýn da yerinde bir karar olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geçtiðimiz cumartesi günü düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý: Bugünü ve Yarýný" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Sadýk Kakaç, dünyada artan enerji ihtiyacý ve bu ihtiyacý karþýlamaya yönelik çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. SAYFA DE Ölçer çiftinden gazetemize jest Gazetemiz köþe yazarlarýndan eðitimci Ahmet Ölçer yine kendisini gibi eðitimci olan eþi Burcu Ölçer ile gazetemizi ziyaret ederek. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. "Yeþil çevre, yeþil kampüs" SAYFA 4 TE SAYFA DE YORUM VE ELEÞTÝRÝ ÜZERÝNE (AHMET ÖZ'E ÝTHAF OLUNUR) STK'lardan çözüm sürecine destek Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþunun katýlýmý ile kurulan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu düzenlediði basýn toplantýsýyla çözüm sürecinde destek verdi. Turgut Özal Konferans Salonunda geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan basýn toplantýsýnda Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu adýna basýn açýklamasýný Ayhan Boyraz yaptý. SAYFA DE "Çorum'un güzelliklerine, ve tarihine sahip çýkalým" Çorum'un turizm deðerleri, Karahacip -Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu'na bir gezi düzenlendi. Geziye katýlanlar, ilkbahar aylarýnýn yaþandýðý þu günlerde tarih ve doða gezisiyle güzel bir gün yaþadý.çorum adýna önemli bir deðer olan, Türkiye'de adet kültür yollarýndan biri olan UNESCO tarafýndan tescillenen Hitit Yolu'na tanýtým amaçlý bir gezi düzenlendi. SAYFA 3 TE "Yargýtay'ýn internetten oto satýþý kararýný olumlu buluyor" Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, oto galerici esnafý olarak Yargýtay'ýn içtihat niteliðindeki kararýna göre internet üzerinden ucuz araba vaadiyle kapora alanlarýn aðýr cezayla karþýlaþacak olmasýný olumlu bulduklarýný kaydetti. SAYFA 4 TE AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE Kutlu Doðum Haftasýna coþkulu açýlýþ Hz. Peygamberin doðumunun 42. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý baþladý. -20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak Kutlu Doðum Haftasýnýn baþlamasý dolayýsýyla dün Saat Kulesi yanýndaki PTT Binasý önünde açýlýþ töreni düzenlendi. SAYFA DA Çorum'dan iki otoban geçecek A K Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un Bolu Gerede-Osmancýk- Merzifon ve Kýrýkkale-Ankara güzergahlarýnda iki ayrý otobana kavuþacaðýný açýkladý. SAYFA DA "Ýnsanoðlu kendini odaya hapsetmiþ çýkýþ yolunu da yanlýþ adreste arýyor" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýslam kardeþliði ve imanýn olmadýðý yerde her türlü kötülüðün bulunacaðýný belirterek, her türlü kötülük ve musibetten kurtulmanýn tek yolunun Ýslam Kardeþliði ve güçlü bir iman olduðunu söyledi. SAYFA DA "Kendimizi partiye taþýtmayalým, biz partiyi taþýyalým" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 'Dayanýþma Gecesi' düzenlendi. Güleryüz Restoran'da düzenlenen geceye CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse... SAYFA DA

2 Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý görevine yeni baþlayan Erkal Aykaç basýn toplantýsý düzenleyerek dernek çalýþmalarý hakkýndan bilgiler verdi. Basýn toplantýsýný dernek binasýnda yapan Erkal Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olan Kimse Yok Mu'nun,. yýlýný geride býraktýðý 20 yýlýnda çalýþma alanlarýný kategoride sýnýflandýrdý. "Yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlarda Türkiye'de ve dünyada pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin kalýcý olarak çözülmesine vesile oluyor" diyerek sözlerine devam SATILIK BAÐ 2 HABER Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek 25 Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Nisan Polis Haftasý POLÝSE DESTEK, KÖTÜLERE KÖSTEKTÝR. Kimse Yok Mu 00 aileye yardým yaptý eden Aykaç, "Yoksullukla mücadele ederek, herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlayan Kimse Yok Mu, bu amacýný gerçekleþtirmek için tek bir kaynaktan besleniyor: Ýyiliðe adanmýþ gönüllerden. Gönüllülük esasý, derneðin çalýþma sisteminin üzerine bina edildiði temel görevini görüyor. Yurt içinde ve yurt dýþýndaki yardým daðýtýmlarýndan çeþitli yardým organizasyonlarýna kadar pek çok faaliyet, Kimse Yok Mu gönüllüleri tarafýndan özveriyle yürütülüyor. Gönüllüler, derneðin imza atacaðý her türlü faaliyetin planlanmasýndan uygulanmasýna kadar devam eden süreçte fiilen rol alýyor. -"YARDIMSEVERLERÝMÝZ FAALÝYETLERÝN ÝÇÝNDE"- Bütün çalýþmalarýnda þeffaflýðý ve güvenirliði esas alan Kimse Yok Mu Derneði, yardýmseverlerini bizzat çalýþmalarýn içine alarak güvenilirliðini perçinlemek istemektedir. Dernek bu sebeple yurt içindeki ve yurt dýþýndaki bütün yardým faaliyetlerinin kapýlarýný yardýmseverlere açmakta, isteyen herkesi bu faaliyetlere fiilen katýlmaya davet etmektedir. Yardýmseverlerimiz, þartlý baðýþ yapabilecekleri gibi, arzu ettikleri takdirde yaptýklarý baðýþlarýn teslim ediliþi sýrasýnda teslimatý yapan dernek yetkililerimizle birlikte bulunabilirler. Yardýmseverlerimiz bu vesileyle tanýþmýþ olduklarý ihtiyaç sahiplerini daha sonra da ziyaret edebilir, onlarla kardeþ aile olabilir, yardým faaliyetlerini hiçbir aracýya ihtiyacý olmaksýzýn kendileri sürdürebilirler. -" YILI GERÝDE BIRAKTIK"- 20 yýlý itibariyle kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana seneyi geride býrakan Kimse Yok Mu, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor. Türkiye'yi ve dünyayý kucaklayan iyilik faaliyetlerini her geçen yýl arttýrarak yoluna devam etmeyi arzulayan Kimse Yok Mu, bu yolculuða gönül vermek isteyen herkesi davet ediyor! Ýyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyen bütün gönüllü adaylarýna kapýlarýný sonuna kadar açarak soruyor: Bir Yýl: Sayý: 2451 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : dünya iyilik için "Ben de varým" diyen kimse yok mu?" dedi. Derneðin Çorum'daki çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç aylýk süreçte il genelinde 00 aileye ayni ve nakdi yardým yapýldýðýný belirterek bundan sonraki süreçte de insanlara daha çok yardým etmek için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ciddi manada gayret göstereceklerini söyledi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenlenen "Yetim Kampanyasý" ile ilgili açýklamada yapan Aykaç, "Dünyada milyonlarca çocuk yetim onlara iyiliklerinizle yetin! Sloganýyla baþlayan kampanya içinde dünyada anne babasýný çeþitli nedenlerden kaybetmiþ milyonlarca yetim çocuk var. Gelin sizde iyiliklerinizle tek baþlarýna yaþam mücadelesi veren yetimlerin yanýnda olun Dünyanýn 20 farklý ülkesinde devam eden faaliyetlerimize baðýþlarýnýzla katýlýn onlarý yalnýz býrakmayýn" diyerek bütün gönüllüleri bu gönüllüler hareketine maddi ve manevi destek vermeye çaðýrdý. Bahadýr YÜCEL "Baðdat Hatun"a tiyatroseverlerin ilgisi yüksek oldu Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun 2 perdelik oyunu "Baðdat Hatun" Çorum'da sanatseverlerle buluþtu. Güngör Dilmen'in yazdýðý ve Bozkurt Kuruç'un yönettiði oyun Nisan Cuma günü saat 20.00'da Nisan Cumartesi günü ise.00 ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelendi. Sanatseverlerin ilgisinin yüksek olduðu oyunun konusu þöyle: Ýlhanlý Devleti Dönemi'nde geçen tarihsel oyunda Baðdat Hatun'un, Ýlhanlý Ecesi olmak uðruna kocasýndan, babasý ve kardeþlerinden, doðmamýþ bebeðinden vazgeçmesi ve türlü entrikalarla devlet yönetimini ele geçiriþi anlatýlmaktadýr. Oyunda rol alan isimler ise þunlar: Hande Gürler, Arif Yavuz, Özkan Gezgin, Ümit Dikmen, Evren Serter, Hülya Savaþ, Neþe Arat, Cemalettin Çekmece, Recep Ayyýldýz, Türker Alpugan, Yaðmur Güngören, Ömer Polat, Ýlker Atatoprak, Gerçek Öner, Enis Tekerek, Elif Göksuner, Özlem Kamaloðlu, Bengi Ebru Atakan, Ender Þeviker, Ömer Okatan. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (2 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL 5.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:0 Güneþ :5:54 Ýþrak ::44 Öðle ::51 Ýkindi :1:35 Akþam :1:2 Yatsý :21:03 Bir yiðidin kalbinde benlik varsa Günlerce yýkasa temiz olamaz Þu dünyayý benim diye getirse Kaynatýr kazaný hakký bulamaz Dostum çok diye de ona güvenir Aklý gelir seller gibi bulanýr Düþüncesi yoktur boþa güvenir Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Senlik benlik ile uðraþan kiþi Dayýma þerdir de gördüðü iþi Fark etmez kafada yaptýðý iþi Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Aðzýna diline sahip olamaz Konuþsa da hiçbir iþe yaramaz Ýnsanlar yanýnda kýymeti olmaz Kaynadýr kazaný hakký bulamaz O kiþinin aklý baþýnda yok ise Meclis içinde de aðzý da dursa Helal zadiye de haram bakarsa Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Özü çürük kalbi fasýk olursa Sorulmadýk söze cevap verirse Komþunun yanýna varýp gelmezse Kaynadýr kazaný hakký bulamaz Koçaðýn sözü arif olana Aklýn varsa hizmet eyle vatana Herkes sözünden de belki utana Kaynadýr kazaný hakký bulamaz 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 1. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannamesi verilecek. Günün Þiiri YÝÐÝDÝM DÝYE GÜVENME HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,5 1,5 EUR 2, 2,351 STERLiN 2,25 2, JPY YENi 0,01 0,0 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ TEL:2 2 5 OSMANCIK CAD. NO : 44/C ZÜLAL ECZANESÝ TEL: 22 ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...1 Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...221

3 HABER 3 "Çorum'un güzelliklerine, ve tarihine sahip çýkalým" AK Parti Merkez Ýlçe Seydim'de istiþare yaptý Çorum'un turizm deðerleri, Karahacip -Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu'na bir gezi düzenlendi. Geziye katýlanlar, ilkbahar aylarýnýn yaþandýðý þu günlerde tarih ve doða gezisiyle güzel bir gün yaþadý. Çorum adýna önemli bir deðer olan, Türkiye'de adet kültür yollarýndan biri olan UNESCO tarafýndan tescillenen Hitit Yolu'na tanýtým amaçlý bir gezi düzenlendi. Bu kapsamda "Güneþ Kursunun Ýzinde Hitit Yolu ile Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yollarý'nýn tanýnýrlýðýný artýrmak üzere organize edilen programlar çerçevesinde Ýl Özel Ýdaresi ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan cumartesi günü Karahacip - Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu Yürüyüþ programý düzenlendi. Ýl Genel Meclisi binasý önünden saat 0.00'da hareket edilmesiyle baþlayan gezide katýlýmcýlar ilk olarak Karahacip'e gitti. Burada kahvaltýnýn ardýndan Tema Vakfý ile aðaç dikimi yapýldý ve folklor gösterileri izlendi. Gezide daha sonra 4.5 kilometrelik Karahacip'ten Þapinuva'ya kadar yürüyüþ yapýldý. Þapinuva örenyerlerinin gezilmesinin ardýndan ise Ýncesu'ya geçildi. Ýncesu Köyü'ndeki ikramlardan sonra "Geleneksel Keþkek Günü" 30 Haziran'da Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarý Platformu "Geleneksel Keþkek Günü" 30 Haziran 20 tarihinde yapýlacak. Çorum Ýmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensuplarý Platformu Dönem Baþkaný Halit Yýldýrým ve yürütme kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Platform üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek bu sene yapýlacak olan Keþkek Günü ile ilgili bilgeler aktardýlar. Baþkan Muzaffer Külcü, Halit Yýldýrým'ýn baþkanlýðýndaki platform yürütme kuruluna çalýþmalarýndan ötürü teþekkür ederek, baþarýlar diledi. Haber Servisi ise Ýncesu Yürüyüþ Parkuru ve Kybele gezisi yapýlarak akþam saatlerinde Çorum'a dönüldü. Ýnceleme ve tanýtým gezisine, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Ýl Özel Ýdaresi Müdürleri ve Ýl Genel Meclis Üyeleri katýldý. -ÝLK DURAK KARAHACÝP- Programýn ilk duraðý Karahacip Belediyesi oldu. Gezi heyeti burada ilk olarak yöreye has köy ürünleri ile kahvaltý yaptý. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, kýsa bir konuþma yaparak tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu Folklor Ekibi'nin gösterileri ile devam eden program çerçevesinde sonra da Tema Vakfý önderliðinde aðaç dikimi yapýldý. Beldeye çok sayýda fidan dikerek bölgenin yeþillendirilmesine katkýda bulunan ekip, bahar tadýnda bir gün yaþadý. -ÖRENYERLERÝ GEZÝLDÝ- Ardýndan Karahacip-Þapinuva yürüyüþü gerçekleþtirildi. Örenyeri gezisi ile devam eden programda bir açýklama yapan Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þapinuva örenyerlerini ve yürüyüþ yollarýný tanýtmak, tanýtým faaliyetlerini sürekli canlý tutmak amacýyla bu tür gezilere aðýrlýk verdiklerini ifade ederek, bölgenin doða turizmi için çok güzel bir yer olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise "Özel Ýdare olarak Hitit Yolu projesini iki koldan inceliyoruz. Projeyi, bölgenin ve Çorum'un turizm noktasýnda hak ettiði düzeye ulaþmasý için atýlan adýmlardan birisi olarak görüyoruz. Tabi bu tip projelerin büyümesi, bir yere gelmesi birden mümkün olmuyor. Ama zaman içerisinde yöresiyle farkýndalýk oluþturarak ve bu farkýndalýðý yayarak bunu yaparken de somut veriler elde etmeyi amaçlýyoruz. Bu heyecan içerisinde güzel bir haftasonu mutluluðunu paylaþtýk. Önemli olan Çorum halkýnýn bu projeye sahip çýkmasý" þeklinde konuþtu. Örenyerlerinin ardýndan Ýncesu yürüyüþ parkurunda bir gezi yapýldý. Program, Kybele gezisi ile sona erdi. -"ÇORUM'UN GÜZELLÝKLERÝNE, TARÝHÝNE SAHÝP ÇIKALIM"- Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Karahacip-Þapinuva ve Ýncesu Kanyonu bölgesi ile ilgili "Çorum halkýnýn buralara sahip çýkmasý gerekiyor" dedi. Ömer Arslan "Þehrimiz için turizm farkýndalýðýný ortaya çýkarmak için halkýmýzýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bu bölgeye sahip çýkmasý gerekiyor. Hitit Yolu'nu uðrak bir yer haline getirmek bölgemize kazandýrmak için elimizden geleni yapýyoruz. Buraya dýþarýdan gelen misafirler için pansiyon yapmayý düþünüyoruz. Bu bölgeyi farkýndalýðýmýza ortak etmek için önce þehrimize, sonra diðer þehirlerimize ve daha sonra dünyaya tanýtmayý düþünüyoruz. Güneþ, kum ve deniz turizmi anlayýþýna alternatif olarak yeni turizm konseptinde burasýnýn geliþmesi devam ediyor. Diðer þehirlerde olduðu gibi burayý da kültür yollarý ile turizme hazýrlýyoruz. Diðer þehirlerle ortak hareket ederek düzenlenecek turlara Çorum'un da dahil edilmesini saðlayacaðýz. Hattuþa ve Þapinuva'nýn ziyarete açýlmasýnda tarih ve kültür turizmine büyük katkýsý olacak. Kýzýlýrmak vadisini ve Çorum mutfaðýný da bu sayede tanýtýlmýþ olacaðýz. Kýzýlýrmak ve gastronomi yolu tarihin dokusudur ve bu temayý elimizden geldiðince tanýtmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Seydim Beldesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu. Köse ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk olarak Seydim Belediye Baþkaný Alaaddin Köksal'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret esnasýnda Köse ve Köksal, belde hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Toplantý Salonu'nda AK Parti Belde Baþkaný Satýlmýþ Candan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek istiþare yaptýlar. Alaaddin Köksal, ziyaretten dolayý Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, beldeye yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Köksal, bu hizmetlerin yapýlmasý noktasýnda kendilerine her zaman yardýmcý olan Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'ye de teþekkür etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise parti teþkilatý olarak bütün ve bir ekip olduklarýný dile getirerek, bunun en güzel ifadesinin de bu ziyaretler olduðunu söyledi. Köse, "Mesafesine uzaðýna yakýnýna sayýsýna bakmadan, teþkilatýmýzda kim ve kaç kiþi varsa onlarý ziyaret ederek hem moral veriyor hem çalýþmalarýný yerinde görüyoruz" dedi. Teþkilat ziyaretleri dýþýnda da 2 ayý aþkýn bir süredir köy köy gezerek, yapýlan hizmetleri yerinde görmek, köylünün sýkýntýlarýný ilk aðýzdan duymak için çalýþmalar yaptýklarýna kaydeden Köse, Seydim'de de ayný memnuniyeti gördüklerini belirterek, "Halkýmýz bizi baðrýna basýyor ve hizmetlerimizden memnuniyetini dile getiriyor. Bunu çok açýk gördük. Ama bununla yetinmeyeceðiz. Zira biz daha müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalýþacaðýz, emek vereceðiz gecemizi gündüzümüze katýp hep beraber Ülkemizi büyüteceðiz. Ülkemiz büyüdükçe köylümüz esnafýmýz büyüyecek. Çocuklarýmýz geleceðe daha emin hazýrlanacak. Yarýnlarýna daha farklý bakacak" þeklinde konuþtu. Seydim teþkilatýný diri ve aktif gördüðünü ifade eden Köse, ülke gündemine de deðindi. Büyüyen Türkiye'den, yarýnlarýna daha saðlam adýmlarla giden bir Türkiye'den bahsedildiðini, 30 yýl boyunca milyarlarca liranýn, binlerce insanýn kaybedildiði bir problemin çözüm sürecinin yaþandýðýna iþaret eden Köse, "Yýllardýr kaybettiklerimiz elimizden kayýp gitti. Þimdi önümüzde bu süreci sað salým sona erdirince baþbakanýmýzýn ifadesi ile Türkiye'yi uçuracaðýz. Ekonominin nasýl bir hal alacaðýný, insanýmýzýn nasýl bir atmosferde yaþayacaðýný hep beraber göreceðiz. Bir takým yaygaralarý koparanlarýn bu sürece ne saðlayacaklarý bir katký, nede katabilecekleri bir þeyleri yok. Onlar müzmin þekilde muhalefet yapmayý biliyor ve bununla yetiniyor. Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye'nin imarýnda bugün taþýn altýna elini koymayanlar, yarýn tarih huzurunda bu halka hesap verecektir. Türkiye þunu gördü; Halkýna kulak týkayan tüm siyasiler bugün ortada yoklar. Halkýn barýþ beklentilerine, kardeþlik söylemlerine kulak týkarsanýz, bu konuda çaba sarf etmezseniz akýbetinizi geçmiþe bakýp görebilirsiniz. AK Parti bu iþi de gereði gibi çözecek, halkýmýzýn destek ve teveccühü ile üstesinden gelecektir. Biz çocuklarýmýza verebilecek bir hesabýmýz olsun istiyoruz ve bunun için, büyük Türkiye için çalýþýyoruz, sizlerle birlikte çalýþmaya da devam edeceðiz" diye konuþtu. Merkez Ýlçe Baþkaný Köse, beraberindekilerle daha sonra beldede bulunan esnaflarý da ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet ettiler. Haber Servisi

4 "Peygamber sevgisi milli ruhun ifadesidir" HABER 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kutlu Doðum Haftasý, Peygamberimizin mesajlarýnýn daha net olarak dile getirildiði bir zaman dilimidir. Örnek insan Hz. Muhammed'in evrensel prensiplerini ve insanlýða getirdiði yüce deðerleri, günümüz þartlarýný da dikkate alarak insanlýða ulaþtýrmak amacýyla Kutlu Doðum Haftasý vesile kýlýnmaktadýr. Peygamber sevgisi milli ruhun ifadesidir. Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanýn en büyük hayat kaynaðýdýr. Yüzyýllardýr görülmüþtür ki milletimiz inançlýdýr, hoþ görülüdür, dinî inançlarýný bir kavga konusu olarak deðil, barýþ ve huzur kaynaðý olarak görmektedir. Unutulmamalýdýr ki, insanlýk için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlâký tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber, model ise Peygamberimizin insanlýða sunduðu modeldir. Çünkü O, tam bir anarþi ve kargaþa ortamýnda, insanlýk için bir güneþ olmuþ, çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiþtir. Ýnsanlýk O'nun getirdiði yüce deðerler ve prensipler doðrultusunda büyük medeniyetler kurmuþ, kaybedilen haklarýna kavuþmuþ, fýtratýnda var olan yüce deðerlerin farkýna varmýþ, kadýn erkek Allah'ýn ve cemiyetin huzurunda eþit olmanýn hazzýný tatmýþtýr" dedi. Ýslam medeniyetinin Kur'an ve Hz. Peygamberin sünnetinden kaynaklanan, evrensel ahlak ilkeleri ve insan haklarý ile ilmi anlayýþ üzerine bina edildiðinin altýný çizen Saatçi, "Zira Ýslam Medeniyetinin esasý, Ýslam dininin hikmet ve adaleti üzerine kurulmuþ olduðundan, ilmi ve irfaný öðretmiþ, zulmü ve zoru yasaklayarak, haksýzlýklara karþý koymayý hedef almýþtýr. Þurasý bir gerçektir ki Cenab-ý Hak, insanýn kendisi ile olan iliþkisini iman ve ibadete baðladýðý halde, insanýn diðer insanlar ve eþya ile iliþkilerini ahlak ve hukuk kurallarýna baðlamýþtýr. Kamil bir insan, bu iliþkilerini yerli yerince ve dengeli bir biçimde yapan kiþidir. Ýþte Hz. Muhammed, bunu saðlayan ve bize örnek olan insandýr. Peygamberimize, Kur'an ve sünnete sahip çýkmalýyýz, hayatýmýzda uygulamalýyýz. Ýslam dini hoþgörüyü, çalýþkanlýðý ve kendi ayaklarý üzerinde rahat bir þekilde durabilecek bilgi ve eðitime sahip olmamýzý emretmiþtir. Birlik ve beraberlik içinde çalýþmalarýmýzý yürütmeliyiz ve çalýþtýðýmýz alanlarda en iyisini yapmaya gayret göstermeliyiz. Kutlu Doðum Haftasýnýn gönüllerimizde kardeþlik duygusunun ve kardeþlik coþkusunun yeniden yeþermesine, bu güzel erdemlerin hayatýmýza ve davranýþlarýmýza hâkim olmasýna vesile olmasýný diler, bu duygu ve düþüncelerle milletimizin, kamu çalýþanlarýnýn ve Ýslam âleminin kutlu doðum haftasýný tebrik ederiz" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR -"HURDA ARAÇLARIN TRAFÝKTEN MEN EDÝLECEK OLMASI KAZALARI AZALTIR"- Ayrýca hükümetin hurda araçlarla ilgili yapacaðý düzenlemeye de deðinen Fahri Yandýk, "Hükümetimizin hurda araçlarla ilgili yapacaðý düzenlemeyi merakla bekliyoruz. Hurda araçlarýn trafikten çekilecek olmasý kazalarý büyük oranda azaltacaðý gibi trafik kirliliðini de ortadan kaldýracaktýr. Hükümet yetkililerine bu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Fahri Yandýk: "Yargýtay'ýn internetten oto satýþý kararýný olumlu buluyor" Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, oto galerici esnafý olarak Yargýtay'ýn içtihat niteliðindeki kararýna göre internet üzerinden ucuz araba vaadiyle kapora alanlarýn aðýr cezayla karþýlaþacak olmasýný olumlu bulduklarýný kaydetti. Yargýtay'ýn kapora kurnazlýðýný 'nitelikli suç' sayarak sanýklara verilen hapis ve para cezalarýnýn bu tür kapora kurnazlýðýný ortadan kaldýracaðý gibi caydýrýcý da olacaðýný vurgulayan Yandýk, "Yargýtay, internet üzerinden araç satýn almak isteyen vatandaþýn kandýrýlmasýný 'nitelikli dolandýrýcýlýk' olarak deðerlendirmesi ve sanýklara verilen yýl hapis ve 300 gün adli para cezasýný Çorumlu oto galerici esnafý olarak olumlu buluyoruz. Yýllardýr insanlarýn alýn teri dökerek biriktirdikleri üç kuruþlarýný bu tür yollara baþvurarak dolandýranlara verilen cezalar az bile. Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olarak yýllardýr bu konuyu gündemde tutarak, meslektaþlarýmýzý ve Çorumlu vatandaþlarý uyarmaya çalýþtýk. Görmediðiniz bir otomobil için sakýn kaparo vermeyin dedik. Yargýtay'ýn bu tür yollara baþvurarak insanlarýn birikimlerini kurnazlýk yaparak dolandýrmalarýný suç saymasý hem oto galericiler olarak bizleri sevindirdiði gibi bu kararýn emsal sayýlmasý da bundan sonra iþlenecek bu tür suçlarý caydýrmaya yönelik olacaktýr" dedi. Haber Servisi Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü'nden Kutlu Doðum etkinliði Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, 'Kutlu Doðum Haftasý' kapsamýnda küçük bir etkinlik düzenledi.türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü üyeleri Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapýlan genel kulüp toplantýsýndan sonra bütün kulüp üyelerine ve fakülte öðrencilerine tatlý yiyecek ve içecek ikramýnda bulundular.etkinlikte ayrýca bütün katýlan öðrencilere Peygamber efendimizin sünnetlerinin ve hadislerinin yazýlý olduðu broþürler daðýtarak, doðumunun 42. yýlýnda anýldý.haber Servisi Ölçer çiftinden gazetemize jest Gazetemiz köþe yazarlarýndan eðitimci Ahmet Ölçer yine kendisini gibi eðitimci olan eþi Burcu Ölçer ile gazetemizi ziyaret ederek. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. Ölçer çiftinin minik oðullarý Hüseyin Kadri'nin de yer aldýðý ziyarette gazetemize nice yýllar dilediler ve yaþ pasta ikram ettiler. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ise Ölçer çiftine hem ziyaretten hemde yaþ pasta jestinden dolayý teþekkür etti. Köy Enstitülerini anlattýlar TÖS Eski Baþkaný-Yazar, Köy Enstitüsü Mezunu Müslüm Tunaboylu, Nisan yaðmurlarýnda Köy Enstitülerinin Anadolu'ya serpildiðini dile getirerek, Köy Enstitülerinin kuruluþundan kapanýþýna kadar öðretmen ve öðrenci sayýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Köy Enstitülerinin kurulmasýnda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adýmý attýðýný dile getiren Tunaboylu, 2 öðretmen ile Köy Enstitülerinin kurulduðunu, öðretmen ve öðrenci sayýsýnýn artarak devam ettiðini vurguladý. Kendisinin 3 yýlýnda Köy Enstitüsü'ne gittiðini dile getiren Tunaboylu, senede bin 'ye çýkan Köy Enstitülülerin sayýsýnýn daha artacaðýný ancak politikacýlarýn sene daha Köy Enstitüleri kalýrsa halimiz ne olur dediklerini ve Köy Enstitülerinin kapatýldýðýný bildirdi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan Köy Enstitülerinin 3'ncü kuruluþ yýl dönümünde düzenlenen Köy Enstitülerini Anma etkinliðine konuþmacý olarak katýlan Tunaboylu, köylünün aydýnlanmasýný engellediklerini iddia etti. Köy Enstitüleri'ne destek veren grubun yýlýnda maðlup olduðunun altýný çizen Müslüm Tunaboylu, "Tek amaçlarý Anadolu'da köy halkýnýn uyanmamasýydý" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, Köy Enstitülerinin toplumda býrakmýþ olduðu izler hakkýnda bilgiler vererek, Köy Enstitülerinin örneði hiç bulunmayan bir eðitim kurumu olduðunu söyledi. Doðan, Köy Enstitüleri'nin kendine, topluma özgü deneyler sonucu ortaya çýkarýlmýþ eðitim modelleri olduðunu ve köylerde 21 güneþ olarak ortaya çýktýðýný kaydetti. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ise Köy Enstitülerinin arkasýnda Cumhuriyet eðitim devriminin büyük birikimi emeði ve düþüncesi olduðunu ifade ederek, "Köy Enstitüleri, bir Anadolu imecesidir" dedi. Öztürk, "Büyük bir emekle sabýrla, imeceyle örülmüþ o mekânlar öðretmen okulu öðrencilin bizler için de aydýnlýk bir eðitim kurumu oldular. Bugün Türkiye'nin en önemli, yaþamsal sorunu eðitimdir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL

5 Elimden geldiði ölçüde ulusal ve yerel haberleri takip etmeye gayret gösteririm. Haberleri okurken zaman zaman okuyucu yorumlarýný da þöyle bir gözden geçiririm. Bazen bu yorumlarý inanýlmaz keyif alarak okur, gülme krizlerine girer, bazen de kiþi haklarýna saldýran ayarsýz yorumlarla üzülürüm. Aslýnda düþünen bir varlýk olan her insan iyi bir yorumcu iyi bir eleþtirmen olabilir. Ancak eleþtiri kültürümüzün olmayýþý bu duruma engel olmaktadýr. Eleþtirilmek ise pek çok kimsenin hoþuna gitmez. Gerçi hoþnutsuzluðun altýndaki asýl neden, eleþtiri yaparken kullanýlan üslup ve dildir. Bizim garip bir eleþtiri kültürümüz vardýr. Aslýnda eleþtiri temel felsefesi itibariyle yapýcý ve düzenleyicidir. Olmasý gereken budur. Ne yazýk ki bizdeki eleþtiri felsefesi yapýcý olmaktan öte genellikle yýkýcýdýr. Yorumcular eleþtiri yaparken genellikle takma mahlas kullanmaktadýrlar. Ne de olsa bizi kimse tanýyamaz, bulamaz düþüncesiyle bazen yaptýklarý eleþtirilerde dozu kaçýrabilmektedirler. Ýstediði gibi vurma veya kýrma hakkýna sahip olduklarý kanýsýna kapýlabilmektedirler. Peki, nedir eleþtiri ve nasýl olmalýdýr? Bu sorunun en doðru cevabý Yüce Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de verilmiþtir. ALLAH C.C. Hucurât, 4/ ayette þöyle buyurmuþtur: "Ey iman edenler! Eðer fâsýkýn biri size bir haber getirirse onu iyice araþtýrýn. Aksi takdirde bilmeden bir topluluða zarar verirsiniz de yaptýðýnýza piþman olursunuz."ayeti okuyunca, eleþtiri yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlarýn bize gösterildiðini görebilirsiniz. Bir þeyi eleþtirmek için önce o konuyu veya olayý iyi anlamamýz gerekir. Bir insaný eleþtirirken, hangi inançta, hangi düþüncede veya görüþte olursa onun da bazý duygularý olduðunu bilmek gerekir. Yapýlan eleþtirileri ve yorumlarýn, muhatap alýnan kimsenin arkadaþlarý, dostlarý veya ailesi tarafýndan da okunacaðý unutmamalýdýr. Çarpýtýlmýþ sözler, asýlsýz iddialar ve yanlýþ anlaþýlmalar nedeniyle yapýlan eleþtirilerde karþýmýzdaki kiþiyle beraber, onun çevresindeki diðer insanlara da zarar verebileceðimizin hesabýný yapmalýyýz. Aksi takdirde oluþabilecek basit bir olumsuzluk istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Hem bu dünya da hem ahrette bunun sorumlusu olacaðýmýz gerçeðini göz ardý HABER YORUM VE ELEÞTÝRÝ ÜZERÝNE (AHMET ÖZ'E ÝTHAF OLUNUR) AHMET ÖLÇER etmemeliyiz. Bu açýklamalarýmdan sonra hiç tanýmadýðým ve görmediðim fakat son zamanlarda Çorum'la ilgili yapýlan çoðu haberin altýnda Ahmet ÖZ ismiyle yaptýðý yorumlarla dikkatimi çeken bir okurdan, Sayýn Ahmet ÖZ' den bahsetmek isterim. Ahmet ÖZ gerçek ismimi bilemiyorum. Belki de takma adý. Yaptýðý yorumlarla memleket ve millet sevdalýsý olduðunu fazlasýyla hissettiriyor. Yaþýnýn 45 üzerinde olduðunu tahmin ediyorum. Çünkü bazý yorumlarda eskilerden örnekler vererek açýklamalar yapýyor.. Belli ki geçmiþ hafýzasý çok iyi. Bir iki yorumu dýþýnda yaptýðý yorumlarda kullandýðý üslubu, vurgularý, bakýþ açýsýnýn derinliði, dikkat çekmeye çalýþtýðý noktalar açýsýndan bilgi birikimiyle, entelektüel anlamda da kendini geliþtirmiþ bir insan olduðunu belli eden bir okur. Gündemi de yakýndan takip ediyor. Ne yalan söyleyeyim yaptýðý yorumlar, kimi yazýlarýma da ilham kaynaðý oldu. Buradan Sayýn Ahmet ÖZ'e seslenmek istiyorum. Sayýn ÖZ, sizi tanýmýyorum, gerçek adýnýzý bilmiyorum ama yaptýðýmýz yorumlarda, kiþi haklarýna gösterdiðiniz saygýnýz, yapýcý olma düþünceniz, tatlý sert üslubunuz ve samimiyetiniz için sizi tebrik ederim. Bu toplumun siz ve sizin gibi okurlara ihtiyacý var. Düþünceleriniz dikkate alýnmýyor zannetmeyin. Þahsým adýna düþüncelerinizi önemsiyor ve saygý duyuyorum.. Yüreðinize saðlýk. Keþke çoðu yorumcu da sizler gibi olsa "Eleþtirmek güzel de, saygýsýzlýk ne diye? Yüreðimi koymuþum, heves kýrmak ne diye?" (Alýntý) Haftaya görüþünceye dek hepinize saygýlar Ýðneci ailesinin 4. evlat acýsý -SON EVLATLARINI DA KAYBETTÝLER- Eren Ýðneci'nin ailesinin yaklaþýk yýl önce 2 ve 4 yaþýnda kýz çocuklarýný kaybettiði, bir diðerinin askerlik görevini yaptýktan sonra amansýz bir hastalýða yakalanarak yaþamýný yitirdiði belirtildi. Ýþçi olarak çalýþan Eren Ýðneci'nin terhisine 5 ay kaldýðý, baba Yahya Ýðneci'nin olaydan yarým saat önce çocuðuyla konuþtuðu bildirildi. Baba Yahya Ýðneci ise yaptýðý konuþma da son görüþmelerinde kendisinden para istediðini ve hesabýna yatýrdýðýný belirterek "Ben ilk olarak inanmadým o gün öðleden sonra saat 15 gibi telefonla görüþtük. Terhisini konuþmuþtuk. Akþam tekrar konuþuruz diye telefonu kapattý. Sonra da ölüm haberi geldi " dedi. Bu arada þehit Eren Ýðneci'nin ise 3 ay önce ninesini kaybettiði ve cenaze merasimine geldiði öðrenildi. Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Tabur Piyade Taburu'nda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Eren Ýðneci (20) memleketi Çorum'da topraða verildi. Ýðneci ailesinin daha önce 3 çocuðunun yaþamýný deðiþik sebeplerle yitirdiði öðrenildi. Þýrnak'tan Diyarbakýr'a getirilen þehidin naaþý burada otopsi yapýldýktan sonra hava yolu ile Ankara'ya getirildi. Burada düzenlenen törenin ardýndan Eren Ýðneci, kara yolu ile Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Evci köyüne getirildi. Þehidin annesi Bediha Ýðneci, oðlunun tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. "Son göz aðrýmý da kaybettim" diyerek gözyaþý döken acýlý anneyi askerler güçlükle sakinleþtirdi. Daha sonra köy camisine getirilen Eren Ýðneci'nin cenazesi, ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda son yolculuðuna uðurlandý. Haber Servisi Buharaevler Mahallesi Park Yapým Ýþi 434 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 1 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 20/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 10 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Ýlimiz Buharaevler Mahallesi, Buhara 22. Sk c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 0 ((Doksan)) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: //20 tarihli ve 21 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý'dýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satm almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Basýn : PARK ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Resmi ilanlar de "Dünya ve ahiret dengesini yaþama sanatýný Hz. Muhammed gösterdi" 5 Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz Hatice Yiðit Erol Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle 'Suheyb Kadýn Aile Derneði' konferans gerçekleþtirdi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonun'da yapýlan konferans 'Hz. Muhammed Aile Hayatý' konu baþlýðýnda gerçekleþti. Dün düzenlenen konferansa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Suheyb Kadýn Aile Derneði Baþkaný Hatice Yiðit Erol ile dernek üyeleri ve davetliler katýldý. Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Hatice Yiðit Erol gerçekleþtirdi. Baþkan Hatice Yiðit Erol hayatýmýzý anlamlý kýlan deðerlerimizi dünya ve ahiret dengesini insan onuruna uyan yaþama sanatýný bizlere Hz. Muhammed (sav)'in gösterdiðini ifade etti. Erol, kadýný bir meta gibi satýlan, hor görülen, diri diri topraða gömülen cahiliye döneminden alýp yücelttiðini belirterek þu þekilde ifade etti: "Kadýnlarýn ayaklarýnýn altýna cenneti serdi. Bizlerde derneðimize bu ismi koyarak toplumlarýn temel taþý olan, o sarsýldýðý zaman toplumlarýnda sarsýldýðý bozulduðu kadýn ve aile kavramýný en iyi þekilde anlamaya, kuran ve sünnet ýþýðýnda hayatýn içinde kaybolan bazý kavramlarý deðerleri öne çýkarýp bunlarýn üzerinde durmayý kendi lisanýmýzla aktarmaya çalýþacaðýz."açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Ýlahiyatçý Fatma Tunç Yýlmaz Hz. Muhammed (sav) aile hayatý hakkýnda ve sünnetlerinden bilgileri katýlýmcýlarla paylaþtý.

6 HABER TEK "Ankara'da Osmancýk'ýn daha güzel hizmetler almasý için çalýþýyoruz" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Osmancýk'ta gerçekleþtirilen yatýrýmlarla ilgili incelemelerde bulundu. Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan çalýþmalarla ilgili Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'dan bilgiler alan Yýldýrým, "Osmancýk'taki hizmet deðiþimi sürüyor" dedi. Osmancýk'ta AK Parti Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlmak üzere ilçeye giden Milletvekili Murat Yýldýrým ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ilk olarak Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ndan Halil Ýbrahim Kaya, il teþkilatý yöneticileri ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da hazýr bulundu. Ziyarette gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçenin önemli sorunlarýndan alt yapýnýn çözüme kavuþturulmasý için 30 milyonluk yatýrýmda çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Kanalizasyon þebeke hatlarýnýn döþenmesinin tamamlanmak üzere olduðunu kaydeden Baþkan Yazýcý, daha sonra su hatlarýnýn deðiþeceðini ve ilçenin sýcak asfaltla kaplanacaðýný bildirdi. Þehitlik Projesi, Kanal Projesi ile ilgili çalýþmalarý da anlatan Baþkan Yazýcý, ilçenin her alanda önemli yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. Osmancýk'ýn önemli bir merkez olduðunu kaydeden Milletvekili Yýldýrým, "Ýlçemiz Osmancýk'ta gerçekleþtirilen yatýrým ve hizmetleri takip ediyoruz. Belediyemizin yaptýðý hizmetler önemli. Biz de Ankara'da Osmancýk'ýn daha iyi ve güzel hizmetler almasý için çalýþýyor ve her türlü desteði veriyoruz" dedi. -KONUKEVÝ'NE TAM NOT- Milletvekili Yýldýrým ve Ceylan daha sonra belediye tarafýndan Arafat Tepesi'nde hizmete sunulan Konukevi'nde incelemelere bulundu. Arafat Tepesi'nde bulunan üç katlý metruk binanýn yapýlan yatýrýmlarla yeniden ilçe turizmine kazandýrýldýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, ilçeye yeni çekim merkezlerinin kavuþturulmasý için çaba sarf ettiklerinin altýný çizdi. Arafat Tepesi konukevinin önemli bir hizmet sunacaðýný ifade eden Milletvekili Yýldýrým ise ilçenin tanýtýmýnda böylesi yatýrýmlarýn önem arz ettiðini kaydetti. Milletvekili Yýldýrým ve Ceylan, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte ilçe merkezinde kýsa bir ziyaret turu yapmayý da ihmal etmedi. Haber Servisi -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: 251 Adres: Çatak Yolu Üzeri. KM ÇORUM Çorum'dan iki otoban geçecek AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'un Bolu Gerede-Osmancýk-Merzifon ve Kýrýkkale-Ankara güzergahlarýnda iki ayrý otobana kavuþacaðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Osmancýk'ta Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýna katýldý. Toplantýda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile partililer hazýr bulundu. Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda iki hafta önce geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli unutulmadý. Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, yaptýklarý konuþmalarda Zerat Zeytinli'nin önemli bir deðer olduðunu ifade ederek baþsaðlýðý dileklerini ilettiler. "ÇORUM ÝKÝ OTOBANA KAVUÞACAK" Osmancýk ve Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlarý ve planlanan projeleri anlatan Murat Yýldýrým, Çorum'a otoban kazandýrýlmasý için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Otoban güzergahlarýnýn "Bolu Gerede-Osmancýk-Merzifon ile Kýrýkkale-Ankara karayollarý arasýnda gerçekleþtirileceðini açýklayan Yýldýrým, Çorum iki otobana kavuþacak. Böylece karayollarýndaki yatýrýmlar da sürmüþ ve hizmete sunulmuþ olacak. Otobanlar hizmete sunulduktan sonra Osmancýk'tan Ýstanbul'a yedi saatte ulaþan vatandaþýmýzýn bu varýþ süresi neredeyse dört saate inecek" dedi. "CEKETÝMÝ ASAR SEÇÝMÝ KAZANIRIM DÖNEMÝ BÝTTÝ" AK Parti iktidarýnýn gücünü Türkiye sevgisinden ve sevdasýndan aldýðýný ifade eden Murat Yýldýrým, "AK Parti güçlü ise temelinde sevgi yatýyor. Dost da düþman da bunu böyle biliyor. Artýk ceketimi assam yine seçimi kazanýrým dönemi bitti. Millet kendisini sevene, hizmet götürene oy veriyor ve AK Parti de bu sevgiyle, Türkiye sevdasýyla her seçimde oylarýný artýrarak milletin tescilini alýyor" diye konuþtu.türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezaevleri komisyon baþkaný olarak da görev yaptýðýný hatýrlatan Yýldýrým, cezaevlerindeki hizmetlerin ve geliþimin bir deðiþim getirdiðine dikkat çekti. Önceden ceberut bir devlet anlayýþýnýn hakim olduðunu þimdi ise hizmet devletinin var olduðunu belirten Yýldýrým, millet ile devletin AK Parti iktidarýnda kaynaþtýðýna deðindi. -"TERÖR BÝTECEK"- Terörün sona erdirilmesi için baþlatýlan atýlýmlarýn önemli bir mesafe kat ettiðinin altýný çizen Yýldýrým, bu konuda da AK Parti'nin baþarýya ulaþacaðýný ve amaçlanan PKK'nýn silah býrakmasýnýn gerçekleþtirileceðini ve böylece terör için savunma hizmeti ayrýlan 300 milyar dolar gibi bir rakamýn da artýk hizmete entegre edileceðini bildirdi. Haber Servisi Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, "Uzun yýllardýr Türk milletinin caný, malý ve manevi duygularýnýn tahribatýndan sorumlu olan eli kanlý bebek katili Abdullah Öcalan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði üzerine masaya oturanlarýn baþlatmýþ olduðu sözde çözüm süreci Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný tarafýndan oluþturulan akil adamlarla Ülkü Ocaklarýndan tepki! farklý bir boyut kazanmýþtýr" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda akil adamlar heyetine tepki gösteren Çelik, "Yýllardýr bu vatanýn ekmeðini yiyip, bu milletin derdine yabancý insanlar bir anda 'akil adam' sýfatýyla karþýmýza çýkmýþlardýr. Ýlimizde de birtakým sivil toplum kuruluþlarý sürece destek açýklamasý yapmaktadýrlar. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak temennimiz hassas bir süreçten geçtiðimiz þu günlerde dini deðerlerimizin siyasete alet edilmeden, herkesin üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmesidir. Herkesin fikrini özgür bir þekilde ifade edebilmesi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Lakin milletimizi ve sivil toplum kuruluþlarýný kamplaþtýrmaya kimsenin hakký yoktur. Özellikle böylesi hassas bir süreçte birtakým kiþiler tarafýndan Kulüp Temsilcilerinin fikrine dahi baþvurulmadan Hitit Üniversitesi Öðrenci Kulüpleri adýna genel bir açýklama yapýlmasý bilim yuvasý üniversitemizde kamplaþmaya yol açacaðý aþikardýr. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak bizim hiç bir zaman kendini Kürt olarak tanýmlayan insanlarla sorunumuz olmadý, bizim sorunumuz onlarýn ve PKK terör örgütünün katlettiði 30 bin insanýmýz adýna konuþan, doðu bölgelerimizde yaþayan insanlarýmýzla olmayan bir kavgadan barýþ üreten, yani bebek katili terör örgütünü meþrulaþtýran kiþi, kurum ve kuruluþlardýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Karakaþlar Arçelik ve Merinos yeni yerinde Arçelik ve Merinos'un Çorum'daki adresi Karakaþlar'dan 'Bahar Fýrsatlarý' devam ediyor. Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak, Empati Dershanesinin yanýnda hizmete giren Karakaþlar Arçelik ve Merinos bayisi açýlýþýna özel fýrsatlar ile Çorumlulara unutulmaz bir ay yaþatacak Nisan tarihleri arasýnda "Bahar Kampanyasý" ile yeni evleneceklere ve eþyasýný yenileyeceklere büyük imkânlar sunacak. Kampanya hakkýnda bilgi veren, Arçelik ve Merinos Maðaza Müdürü Zafer Þen, Bahar kampanyasýnda, A enerji sýnýfýnda yüzde 30, daha tasarruflu çamaþýr makinelerinde ise Nisan ayý sonuna kadar Axess ile peþin fiyatýna taksitle þimdi alýp 4 ay sonra ödeme seçeneðiyle evlenecek çiftlere ve evini yenileceklere çok gürel fýrsatlar olduðunu belirtti. Kampanyanýn 1-30 Nisan tarihlerini kapsadýðýný belirten Þen, 0 TL ve üzeri, 2, 3 ve 4 taksitli vade farksýz iþlemlerde geçerli olup + taksit ve 4 ay sonra ödemeye baþlanabileceðini ve kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Business, Fish, Carrefour Axess ve Free sahiplerinin yararlanabileceðini belirtti. Kampanyanýn Axess ile peþin fiyatýna taksitle þimdi alýp 4 ay sonra ödemeye baþlama seçeneðinin olduðu belirten Þen, Arçelik kampanyalarýnýn hýz kesmeden devam ettiðini bahar da klima Kampanyasýnýn sýcak fýrsatlarla baþladýðýný kaydederek, "A sýnýfý klimalarda %50 ' ye varan oran da dara az enerji tüketen Inverter Klimalarýn ay da sadece 43 TL' den baþlayan "iyatlarla Nisan ayýna Özel Arçelik Showromlarýmýzda müþterilerimize sunulacaktýr" dedi. Ev tekstilinden halý ve oturma gruplarýna kadar geniþ ürün yelpazesine sahip Merinos mobilyalarýnýn, elit, göz kamaþtýran, konforlu, zarif ve pek çok yeni desen ve renk, modelleriyle evinize þýklýk katacaðýný, uygun ödeme seçenekleriyle de ödeme kolaylýðý saðladýklarýný belirten Þen, özellikle halý grubunda yüzde 50'ye varan indirimleriyle Nisan ayý sonuna kadar mevcut kampanyalarýn sürdüðünü, vurguladý.

7 HABER "Yeþil çevre, yeþil kampüs" Kýsa bir süre önce Uluslararasý Mühendislik Eðitimi ve Araþtýrma Teþkilatý (INEER)'nýn en prestijli ödülü olan 'Mühendislik Eðitimi ve Araþtýrmada Liderlik Ödülü'nü alan TOBB ETÜ Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, hemþerimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç, Hitit Üniversitesinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý: Bugünü ve Yarýný" konulu konferans verdi. -"ENERJÝYE DUYULAN ÝHTÝYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"- Rektörlük konferans salonunda geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, böyle bir etkinlikte buluþmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, yoðun programýna raðmen davetlerini kabul eden Prof. Dr. Sadýk Kakaç'a teþekkür etti. Kentleþmenin ve nüfusun her geçen gün arttýðý dünyada, bu artýþa paralel olarak ihtiyaçlarýn da arttýðýný ve çeþitlenen bu ihtiyaçlarý karþýlamak için sanayi alanýnda da hýzlý bir geliþim yaþandýðýný belirten Rektör Alkan, her geçen gün enerjiye duyulan ihtiyacýn arttýðýný ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kýsmýnýn fosil yakýt olarak tanýmlanan kömür, petrol, doðal gaz gibi kaynaklardan saðlandýðýný kaydetti. Enerjiye duyulan ihtiyacýn her geçen gün artmasýna karþýn fosil yakýtlardan elde edilen enerjinin sýnýrlý oluþunun, yeni enerji kaynaklarýna yönelimi baþlattýðýný ve bu süreçte ülkelerin hem enerji kaynaklarýnýn sürekliliðini saðlamak hem de çevre kirliliðini önlemek amacýyla alternatif enerji kaynaklarýna yöneldiðini anlatan Rektör Alkan, gerçekten üzerinde önemle durulmasý gereken bir konu olan yenilenebilir enerjinin Hitit Üniversitesinde konuþulmasýnýn önemine dikkate çekti.üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde somut adýmlarýn atýldýðýný ve bugün bu çalýþmalarý görmenin mutluluðunu yaþadýðýný vurgulayan Rektör Alkan, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de enerjiye güvenli ve sürekli bir þekilde ulaþmanýn yollarýnýn arandýðýný ve ülkemizde alternatif enerji kaynaklarý üzerine çalýþmalar yürütüldüðünü açýklayarak, "yeþil çevre, yeþil kampüs" bakýþ açýsýyla üniversitede de bu konunun, hassasiyetle göz önünde tutulduðunun altýný çizdi. Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Sadýk Kakaç "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý: Bugünü ve Yarýný" konulu konferansýný verdi. Konferans sonrasýnda ise Rektör Alkan, Prof. Dr. Kakaç'a teþekkür plaketi takdim etti. Prof. Kakaç: Nükleer santrallerin, devreye sokulmasý yerindedir TOBB ETÜ Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, hemþerimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç, son yýllarda artan enerji ihtiyacýna karþýn ülkelerin alternatif enerji kaynaklarýna yöneldiðini ifade ederek nükleer santrallerin devreye sokulmasýnýn da yerinde bir karar olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geçtiðimiz cumartesi günü düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý: Bugünü ve Yarýný" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Sadýk Kakaç, dünyada artan enerji ihtiyacý ve bu ihtiyacý karþýlamaya yönelik çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Son yarým asýrdýr hýzla artan nüfusun, beraberinde beslenme, su ve enerji ihtiyacýný da artýrdýðýný ve enerjinin toplumlar için çok daha önemli hale geldiðini vurgulayan Kakaç, bunun sonucunda da insanlarýn alternatif enerji arayýþlarýna yöneldiðini söyledi. Ülkelerde fosil yakýtlarýn yakýlarak dengeli sürdürülebilir bir enerji stratejisi izlendiðini kaydeden Kakaç, fosil yakýtlarýn azlýðý veya dýþ baðýmlýlýðýnýn olduðunu ve bu baðlamda alternatif yakýtlar arandýðýný belirtti. Günümüz kaynaklarýný kullanýrken geleceðe de, enerji ve temiz bir çevre býrakmanýn önemine vurgu yapan Kakaç, "Ülkeler sürdürülebilirliði, enerjiçevre, ekonomi ve deðiþik kültürleri bir arada tutmak zorundalar. Çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaþanabilir bir dünya býrakmak için de yeni enerji kaynaklarý arýyorlar. Her kaynaktan yararlanmak gerek. Tek bir kaynaða baðýmlý olmak büyük bir risktir" dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarýný, "Güneþ Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyo Kütle Enerjisi, Jeotermal Enerjisi, Hidrolik Potansiyel Enerjisi, Med-Cezir Enerjisi, Hidrojen ve Yakýt Pillerinden Üretilen Enerji" olduðunu ve bunlarýn hepsinin aslýnda enerjisinin 'güneþ enerjisi' olduðunu açýklayan kaçak, "Fosil yakýt fiyatlarý arttýkça yenilenebilir enerji daha da önem kazanýyor. Küresel ýsýnma ve çevresel kirlenmenin azalmasý, kýrsal bölgelere yeni iþ sahalarý oluþmasý ve petrole ödenen dövizin azalmasý açýsýndan da yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmý çok önemlidir" ifadelerini kullandý. Enerji verimliliðini artýrmak, enerji tasarrufunu önlemek ve enerjiyi üretebilecek, iletebilecek kullanýlabilecek teknolojiyi geliþtirmenin önemine de deðinen kaçak, Hitit Üniversitesinin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kuracaðý TEK- NOKENT'in kurulumunun önemine dikkat çekti. Enerji kaynaklarýnýn dünyada eþit olmadýðýný bu sebeple politik problemlerin beraberinde geldiðinin altýný çizen Kakaç, "Her devlet geleceðini güvence altýna almak için enerji projeleri ortaya çýkartýyor. Bu anlamda 'nükleer santrallerin' devreye sokulmasý yerindedir" diyerek sözlerini tamamladý. Prof. Dr. Kakaç konuþmasýnýn ardýndan izleyicilerin sorularýný yanýtladý. ÇORUM TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ORGAN SEÇÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ MERKEZ ÝLÇE SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐI DUYURUSU 5 Sayýlý Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunun 4.Maddesinin "a"bendinin 2.maddesi gereðince bu duyuru yapýlmýþtýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði seçimlerinde, seçimlere iþtirak edecek üyelerin aþaðýda yer alan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 1-)Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði seçimleri 04 Mayýs 20 Cumartesi günü Samsun Yolu üzerinde bulunan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Alaný Kompleksinde saatleri arasýnda yapýlacaktýr. 2-)Seçim, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý gözetiminde, gizli oy, açýk sayým esasýna göre yapýlacaktýr. 3-)Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliði ile Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkýnda Yönetmelikte seçme ve seçilme yeterliliði belirlenmiþtir. 4-)Seçme ve seçilme hakkýna sahip olan listeler 15 Nisan 20 Pazartesi günü saat: 0.00'dan 1 Nisan 20 Çarþamba günü saat:1.00'ye kadar 3 tam iþ günü askýda bulundurulacaktýr. Üyelerin itirazlarýný aský süre zarfýnda odadan alacaklarý bir belge ile bu süre zarfýnda Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na yapmalarý gerekmektedir. 5-)Gerçek kiþi firmalar adýna yalnýzca firma sahibinin kendisi oy kullanabilecek, umumi vekâletname bulunsa dahi baþka biri firma sahibi oy kullanmayacak. -)Tüzel kiþilerin gerçek kiþi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kiþinin tescilli ana sözleþmesi gereðince temsile, baðlayýcý iþlemler yapmaya yetkili olduklann dair seçim günü dâhil son bir 0 gün içinde düzenlenmiþ ve ticaret sicil memurluðunca tasdik edilmiþ bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Birden fazla temsilcini bulunan tüzel kiþiler, Ticaret Sicili Müdürlüðüne verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacaðýný belirtmeleri gerekmektedir. -)Gerçek kiþi ve tüzel kiþi temsilcilerinin oy kullanýrken, hüviyetlerin ispat edici bir belgeyi seçim sandýk kuruluna ibraz etmekleri gerekmektedir. -)Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði Seçimlerinin 04 Mayýs 20 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle yetki belgelerini vermek için Ticaret Sicil Müdürlüðü açýk tutulacaktýr. -)Ýlgililere ilanen duyurulur. Yaþar ÖZEN MERKEZ ÝLÇE SEÇÝM KURULU BAÞKANI Basýn: Resmi ilanlar de STK'lardan çözüm sürecine destek Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþunun katýlýmý ile kurulan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu düzenlediði basýn toplantýsýyla çözüm sürecinde destek verdi. Turgut Özal Konferans Salonunda geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan basýn toplantýsýnda Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu adýna basýn açýklamasýný Ayhan Boyraz yaptý. Türkiye de, bölgede ve dünyada büyük dönüþümler ve deðiþimler yaþandýðýný ifade ederek sözlerine baþlayan Ayhan Boyraz, "Ýslam coðrafyasýnda despot ve ceberut yönetimler bir bir yýkýlýyor, yerine Müslüman halklar kendi talepleri ve mücadeleleriyle kendi kendilerini idare etmeye baþlýyorlar. Bazý yerlerde daha az olmakla birlikte bu deðiþim ve dönüþümler çoðu yerde sancýlý ve kanlý oluyor. Bugün Suriye halký sancýlý bir þekilde olsa da deðiþim talebini diri tutmaya devam ediyor. Benzer bir deðiþim ve dönüþüm ülkemizde de farklý bir boyutta gerçekleþiyor" dedi. "Tüm dünyadaki deðiþimlerin altýnda aslýnda mevcut paradigmanýn deðiþmesi yatmaktadýr" diyen Boyraz, "Baský, þiddet, zor ve silahla halklarý yönetmenin sürdürülebilirliði kalmamýþtýr. Artýk dünyadaki zinde güç odaklarý baþta olmak üzere herkes bu realitenin farkýna varmýþtýr. Tüm dünyadaki bu paradigma deðiþikliðini ülkemiz de doðru algýlamýþ ve on yýllardýr ülkemizin ilerlemesi ve kalkýnmasý önündeki en büyük engel olan terörle mücadelede deðiþen paradigmaya da uygun bir þekilde yöntem deðiþikliðine gitme talebini Türkiye Cumhuriyeti hükümeti birinci aðýzdan deklare etmiþtir. Silahlý mücadeleyi önceleyen eski paradigma artýk bitmiþtir. Terörle mücadelede yeni bir süreç baþlamýþtýr. Bizlere düþen bu süreci dualarýmýzla desteklemek ve ona düþüncelerimizle katkýda bulunmaktýr. Bugün gün, geçmiþin intikamý ile gönlümüzü ve geleceðimizi karartma günü deðil, çocuklarýmýz ve gençlerimiz adýna geleceðe huzur ve barýþ tohumlarý saçma günüdür. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu olarak bu duygu ve düþüncelerle Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi kapsamýnda Demokratik Açýlým Sürecini desteklediðimizi ilan ediyoruz. On yýllardýr korku, baský, þüphe, gerginlik, þiddet, düþmanlýk, terör ve güvenlik ekseninde kurgulanan "Kürt algýsý" ve politikalar, ayný beþerî ve kültürel coðrafyayý paylaþan insanlarý maalesef kalben ve zihnen birbirinden uzaklaþtýrmýþtýr. Kendi dindaþýný, tarihdaþýný ve vatandaþýný "ötekileþtirme" yaklaþýmýný artýk geride býrakmak zorundayýz. Bugüne kadar Kürt meselesi, Türkiye'ye hâkim olan tek kültürlü ulus devlet anlayýþýna dayalý dar milliyetçi açý nedeniyle, hep "millî güvenlik endiþesi"ne ve "terörle mücadele pratiðine" dayalý bir muameleye maruz kalmýþtýr. Beklentisi içinde olduðumuz anayasal reformlarýn oluþturacaðý çok kültürlü demokratik hukuk devleti süreci Kürt meselesinin çözümünde büyük rol oynayacaktýr. Barýþ ve güvenliðin inþasý için öncelikle Türkler ile Kürtler arasýndaki özgüvenin tamir edilip daha da tahkim edilmesi gerekmektedir. Bin yýldýr Türklerle Kürtleri bir arada tutan, onlarý et ve týrnak gibi birleþtiren en önemli bað, Ýslam kardeþliðidir. Bu kardeþliðin güçlü olduðu zamanlarda ciddi hiç bir problem yaþanmadýðýna göre, hastalýðýn çaresi de kendi içinde saklýdýr: Din kardeþliðini, dini baðlarý ve sevgiyi yeniden güçlendirmemiz durumunda yarýnlara daha güvenle bakabileceðimize inanýyoruz. Dindar olan bölge halkýnýn terör belasýndan kurtulmasýyla, bölücü ve ayrýlýkçý hareketlerin geride býraktýðý menfi hadiselerin tesir ve kalýntýlarýnýn bertaraf edilmesi için bin yýldýr geçerli olan manevi baðlarýn ve dini deðerlerin tekrar tamir edilip saðlamlaþtýrýlmasý hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde yýllardýr bu boþluðu ve zafiyeti kullanan bölücü unsurlara ve þer mihraklara Türkiye ve bölge insanlarý üzerinde benzer anarþi ve terör oyunlarýný tekrar tekrar oynama fýrsat ve imkânýný kendi ellerimizle vermiþ olmaktan kurtulamayýz. Kürtçü, ýrkçý ya da bölücü-ayrýlýkçý hareketlerin en büyük panzehirinin "din ve manevi deðerler" olduðunun þuuruna, yaþanan bunca dramatik hadiseden sonra artýk varmýþ, kýssadan hissemizi almýþ olmamýz gerekmektedir. Terörü bitirmek için mühim mesafeler kat edildiði, meseleye köklü çareler getirmek için devlet ve sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla göz ardý edilemeyecek adýmlar atýldýðý ve toplumdaki çözüm beklentileri ve umutlarýnýn doruða ulaþtýðý içinde bulunduðumuz bu zaman dilimini mezkûr meselenin çözümünde fýrsat telakki etmek Türkiye'nin geleceði ve selameti açýsýndan hayatî bir ehemmiyet arz etmektedir. Meselenin çözümü noktasýnda atýlacak en hayati adým, Türkler ve Kürtlerin yüzyýllardýr olduðu gibi kardeþlik, ittifak, muhabbet ve uhuvvetini kuvvetlendirecek yegâne birlik noktalarý olan din, vatan, tarih, mefkûre, kader ve menfaat birlikteliklerini yeniden canlandýrýp tahkim etmektir. Türkler ve Kürtler yüzyýllarca bu topraklar üzerinde ayný mefkûreler etrafýnda bir arada kardeþçe yaþamýþlardýr. Malazgirt'ten Ýstanbul'un fethine, Çanakkale'den Kurtuluþ Savaþý'na uzanan süreçte bu coðrafyayý birlikte vatan yapýp, koruyup kollamýþlardýr. Ortak dinî-tarihî tecrübe, müþterek vatan-coðrafya ve ortak gelecek tasavvuru, iliþkilerin uzun vadede saðlýklý ve yapýcý olmasý için en önemli zemindir. Bu zemini büyük güç oyunlarýna, küçük siyasî hesaplara kurban etmemek, hepimizin ahlakî sorumluluðudur. Siyasî meseleleri çözmek için, siyasetin ötesinde referanslara ihtiyacýmýz vardýr. Çýkar deðil, "deðer" merkezli bir bölge siyaseti, meselelerin uzun vadede çözümü için elzemdir. Kürt meselesini bölgesel ve uluslararasý bir problem olmaktan çýkarmak için Türk'ü ve Kürt'ü ile topyekûn bütün Türkiye elini taþýn altýna koymalý ve cesur, samimi, özgürlükçü ve kararlý bir siyasî ve toplumsal irade göstermek zorundadýr" ifadelerini kullandý. Boyraz sözlerini þöyle tamamladý: "Artýk silahlarýn deðil, fikirlerin konuþulacaðý; analarýn aðlamadýðý, analarýn gözyaþlarýnýn sadece ve sadece mutluluk gözyaþlarý olduðu; sevginin, hoþ görünün ve Ýslam kardeþliðinin tüm il, ilçe, köy ve mezralarýyla tüm Türkiye'yi baþtanbaþa kuþattýðý bir iklimin, bir barýþ ve kardeþlik ikliminin týpký devr-i saadette olduðu gibi, týpký Selçuklularda ve Osmanlýlar'da olduðu gibi tüm coðrafyamýzý yeniden sarmaladýðý günlerin yakýn olduðunu düþünüyoruz." Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformunda þu sivil toplum kuruluþlarý bulunuyor: Adam-Der, Anaköy-Der, Çaðrý Vakfý, Çesder, Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði (Çed), Derman- Der, Dil ve Edebiyat Derneði, Diyanet Sen, Eðitimde Birlik Der, Ekader, Ensar Vakfý, Genç Siyasetçi ve Giriþimciler Derneði, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Akademi, Hitit Üniversite Öðrenci Kulüpleri, Hukuki Araþtýrmalar Der, Ýhsan-Der, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýmvak, Kerebigazi Derneði, Memur-Sen, Semerkand, Suheybi Rumi Derneði, Türkiye Gençlik Cemiyeti, Uhuvvet Vakfý.

8 YAÞAM Gençler sanal arkadaþlarýyla buluþuyor Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz bu Kelime Avý iþlem için 50 milyon alý yoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.. "Patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ.. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.."insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Gençler, internet ortamýnda tanýþtýklarý insanlarla arkadaþlýðý gerçek hayata da taþýyor. Coþkun Koleji nin 4. PDR Dergisi Sempozyumu için yaptýrdýðý anketten ilginç sonuçlar çýktý. bin kiþiyi kapsayan çalýþmada öðrencilere, Sosyal medyada tanýþtýðýnýz kiþilerle gerçek hayatta da bir araya geldiniz mi? sorusu yöneltildi. Gençlerin, yüzde 4, ünün bu soruya cevabý evet oldu. Ayrýca bu görüþmeleri çoðunlukla ailelerinden gizli yaptýklarýný itiraf ettiler. Anket sonuçlarý, öðrencilerin cep telefonundan veya evdeki bilgisayardan girdikleri internetin yüzde 0 ýnýn güvenli olmadýðýný da ortaya çýkardý.ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlhan Yargýç, sanal ortamda kurulan arkadaþlýklarýn riskine dikkat çekti. Adli Týp Kurumu nda taciz ve tecavüz vakalarýna baktýðýný belirten Yargýç, Buraya gelen maðdurlar arasýnda internette tanýþtýðý bir erkekle dýþarýda görüþmeye baþlayan ve sonra tecavüze uðrayan hatta çok sayýda kiþi tarafýndan tecavüze uðrayan kýzlarý çok sýk görüyoruz. dedi.anket çalýþmasýný deðerlendiren Coþkun Koleji PDR Zümre Baþkaný Psikolog Ferhat Çelik, öðrencilerin sosyal medya ile ilgili Sosyal medyada tanýmadýðýnýz insanlarla chat yapar mýsýnýz? sorusuna yüzde 24,5 inin evet dediðini belirterek, Hayýr cevabý veren yüzde 5 inin kendini gizleyen istenilen cevabý verme refleksi gösteren öðrenciler olduðunu düþünüyoruz. dedi. Ýnternet dünyasýnda, yanlýþlýk yapma meylinde olan insanlarýn aldatma ve istismar etme adýna tuzak kurabildiklerine dikkat çeken Çelik, Sosyal medyada tanýþýlan kiþiler ile gerçek hayatta bir araya gelinmesinin oranýnýn yaklaþýk yüzde 50 olmasý gençlerin hayattan uzak olduklarýný, kimlerle görüþtüklerini ve nelerle meþgul olduklarýný bilmediklerini düþündürtmekte. diye konuþtu. Öðrencilerin yüzde sý interneti aktif olarak kullanýyor. Yüzde 44, u masaüstü bilgisayarlardan internete giriyorken, cep telefonundan internete ulaþanlarýn oraný yüzde,4 le dikkat çekti. Bu oran çocuklarýn yüksek ölçüde akýllý telefon kullandýklarýný gösteriyor. Öðrencilerin yarýya yakýný her gün bir saatten fazla internette sörf yapýyor. Öðrencilerin sadece yüzde 30,5 i araþtýrma ve ödev yapmak için interneti kullanýyor. Sosyal medya takibi (yüzde 21,2), eðlence-oyun-müzik-video (yüzde 2,3) her gün ziyaret edilen konularý oluþturuyor. Anketteki ilginç sonuçlardan biri öðrencilerin sosyal aðlardaki arkadaþ sayýlarý. Öðrencilerin yüzde 24, unun ( ), yüzde 1 inin (501-00) sanal arkadaþý var. Yüzde,45 inin bin ile 5 bin arasýnda arkadaþ belirtmesi de dikkat çekiyor. TECAVÜZE UÐRAYAN ÇOK MAÐDUR VAR Gençlerin arkadaþlarýyla bir araya gelmesinin günümüz iletiþim çaðýnýn sonuçlarý olduðunu söyleyen Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlhan Yargýç, bunlarýn iyi yönleri de olabileceðini kaydediyor. Ancak gençler arasýnda azýmsanmayacak bir grubun sosyal medyayý flört edeceði kiþileri bulmak için kullandýðýna dikkat çekiyor: Buradaki tehlike, kiþilerin kendilerini olduklarýndan çok farklý tanýtmasý ve diðerini açýkça kandýrmasý. Bu en az kalp ve hayal kýrýklýðýna yol açýyor. Ben Adli Týp Kurumu nda taciz ve tecavüz vakalarýna bakan kurulda çalýþýyorum. Buraya gelen maðdurlar arasýnda internette tanýþtýðý bir erkekle dýþarýda görüþmeye baþlayan ve sonra onunla gittiði yerde yüzeysel bir yakýnlaþma olacaðýný düþünürken tecavüze uðrayan -hatta pek çok kiþi tarafýndan- kýzlarý çok sýk görüyoruz. En kötüsü ise büyük yaþtaki kiþilerin kendini küçük gibi tanýtýp daha çocuk yaþtakilere musallat olmasý. 1:50 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. 20:00 Beni Böyle Sev Günün Sudoku Bulmacasý Kadavradan rahim nakli yapýlan Derya Sert ten iyi haber Karadayý Mahir in gizli görevde olmadýðýný öðrenen Mehmet Saim ve Turgut, onu öldürtmeye karar verir. Mahir, Nihan ýn mektuplarýný hiç ummadýðý bir yerde bulur. Mahir, mektuplarý Feride ile birlikte okur. Dava için aranan cevaplar mektuplarýn içindedir. Nihan ýn yazdýklarý Mahir i sarsar. Bu þaþýrtýcý anlara þahit olan Feride, Mahir in sýrlarýný öðrenmek ister. Necdet, Mahir i öldürmek için peþine düþer. Mahir için geri sayým baþlar. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dünyada kadavradan ilk kez rahim nakli yapýlan Derya Sert, embriyo transferinin ardýndan hamile kaldý. Týp dünyasýnýn merakla beklediði geliþmeyle ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2 haftalýk süreç içerisindeki erken test sonuçlarý, gebelik bulgularý ile uyumludur. Hastanýn þu anda saðlýk durumu iyi. açýklamasýný yaptý. Anamurlu Derya Sert (), 4 yýl önce Mustafa Sert'le evlendi. Ancak doðuþtan rahmi bulunmadýðý için çocuk sahibi olamadý. Tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne baþvuran Sert ailesine rahim nakli önerildi. Aile teklifi kabul edince saatlik bir ameliyatla rahim nakli gerçekleþtirildi. Dünya týp literatürüne giren embriyo transferi, Mart 20 te doðuþtan rahimi olmayan Derya Sert e yapýlmýþtý. Tetkiklerdeki ilk bulgulara göre Sert in hamile olduðu açýklandý. Konu hakkýnda bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal, Derya Sert in Aðustos 20 de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde dünyada kadavradan yapýlan ilk rahim nakli hastasý olduðunu hatýrlattý. Derya Sert in embriyo transferi yapýldýktan sonra yaklaþýk 2 haftalýk süreç içerisinde erken test sonuçlarýna göre gebelik bulgularýnýn oluþtuðunu belirten Ünal, Yaklaþýk 2 haftalýk süreç içerisinde erken test sonuçlarý, beklenen gebelik bulgularý ile uyumludur. Hastanýn þu anda saðlýk durumu iyidir. Önümüzdeki süreçte geliþmeler hakkýnda bilgilendirmeler devam edecektir. dedi.doðuþtan rahmi olmayan Anamurlu yaþýndaki Derya Sert, bundan 4 yýl önce Mustafa Sert le evlendi. Ancak doðuþtan rahmi olmayan Derya Sert in bu nedenle çocuðu olmadý. Tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ne baþvuran Sert ailesine rahim nakli olmasý önerildi. Derya Sert in nakli kabul etmesinin ardýndan uygun rahim aranmaya baþlandý. Derya Sert e uygun rahim Antalya dýþýnda hayatýný kaybeden bir kiþiden geldi Ýsmi açýklanmayan kadavradan alýnan rahmi nakletmek için daha önce Türkiye de ilk çift kol naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi son hazýrlýklarýný tamamlayarak ameliyatý gerçekleþtirdi. saat süren ameliyat, dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yaparak týp literatürüne girmiþ oldu.derya Sert in kocasý Mustafa Sert, nakil sýrasýnda gözyaþlarýný tutamamýþtý. Derya Sert ise Allah ýn izniyle bu tedavilerin sonunda bizim de bir bebeðimiz olacak. demiþ, doðacak çocuklarýnýn erkek olmasý durumunda ismini Ömer koyacaklarýný söylemiþti. 20:00 Aþk Emek Ýster Zengin bir fabrikatör olan Hikmet Bey in oðlu Demir, eðitim için gittiði Amerika dan döner. Okulunu bitirip de diploma sahibi olmayý baþaramadýðý için babasý ona kýzgýndýr. Demir, bu kýzgýnlýðýn fazla sürmeyeceðini, þirketlerinin baþýna geçeceðini zannederken, babasý Hikmet Bey in kendisi için çok daha baþka planlarý vardýr. Hikmet Bey, bundan böyle þýmarýk oðlunun hayatý tanýmasý ve iþi en alt basamaktan öðrenmesi için onu fabrikalarýndan birinde iþçi olarak çalýþtýracaktýr. Demir, bu planý duyduðunda þok olur. Patronun oðlu olarak, kendi fabrikasýnda bir iþçi gibi çalýþacak ve kimse onun gerçek kimliðini bilmeyecektir Flo Rida Dillard, 1 Eylül 1'da Opa- Locka'da dünyaya geldi. Gençlik yýllarýnda yerel rap grubu 2 Live Crew ile çalýþmalar yaptý ve birkaç arkadaþý ile birlikte bir grup kurdu. 2 Live Crew üyesi Fresh Kid Ice ile birlikte yaptýðý çalýþmalar, Jodeci üyesi DeVante Swing'in dikkatini çekti. Ancak birkaç büyük þirket tarafýndan reddedilen Dillard, müzik dýþýnda birçok iþ aradý. 1'de liseden mezun olduktan sonra iki yýl boyunca University of Nevada, Las Vegas'ta uluslararasý iþ yönetimi eðitimi aldý[3] ve iki ay boyunca Barry University'ye devam etti. Sonrasýnda okulu býrakan Dillard; müzik kariyerine devam etmeye karar verdi. Poe Boy Entertainment temsilcisiyle bir telefon görüþmesi yaptýktan sonra Florida'ya geri döndü.[1] Dillard, 200'de Poe Boy ile anlaþma imzaladý ve Rick Ross, Trina, T-Pain ve Trick Daddy gibi Floridalý rapçilerle yakýnlaþtý. Rick Ross ile birlikte kaydettiði ilk sokak single'ý "Birthday", onun ilk önemli çalýþmasý oldu. Piyasaya ilk çýkýþýný ise Trick Daddy, Trina, Rick Ross, Brisco, C-Ride ve Dre ile birlikte DJ Khaled'in "Bitch I'm from Dade County" parçasýnda yer aldýktan sonra yaptý.[2]flo Rida, T-Pain ile birlikte seslendirdiði ve liste-baþý olan[2] "Low" þarkýsýyla uluslararasý baþarý ve popülerlik kazandý. "Low", Flo Rida'nýn ilk stüdyo albümü Mail on Sunday ve Step Up 2 The Streets filminin soundtrack'inden çýkan ilk single'dý. Timbaland-düeti "Elevator", will.i.am-düeti "In the Ayer" ve Sean Kingston-düeti "Roll", dünya listelerine giriþ yaptý.[4] Ayrýca hip hop endüstrisinde tanýnmýþ Rick Ross, Birdman, Lil Wayne, Trey Songz ve Yung Joc gibi birçok þarkýcýyla çalýþmalar yaptý. Mail on Sunday albümünün baþarýsýndan sonra Flo Rida, çok sayýda R&B, rap ve pop single'larýnda yer aldý. DJ Laz'ýn "Move Shake Drop", Michelle Williams'ýn "We Break the Dawn", Madonna'nýn "4 Minutes" remixi, Jessica Mauboy'un "Running Back", DJ Felli Fel'in "Feel It" ve Rick Ross'un "Speedin'" þarkýsý bunlar arasýndadýr. 200 yaz aylarýnda So You Think You Can Dance yarýþmasýnda çeþitli performanslar sergiledi[5] ve 200 MuchMusic Video Ödülleri'nde sahne aldý.[] BEÞAMEL SOSLU ISPANAK BÖREÐÝ Malzemeler 2 tane yufka 1/2 kilo ýspanak 1 büyük soðan Yeteri kadar tuz, karabiber 2 su bardaðý süt 1 su bardaðý kaþar peyniri 1 tane yumurta Sosunun malzemesi 2 su bardaðý süt 2 yemek kaþýðý un 1 su bardaðý peynir 1 yumurta Yemeðin Tarifi Ispanaklarý ayýklayýp yýkayýn ve süzgeçte suyunu iyice süzün, piyazlýk olarak doðradýðýnýz soðanla karýþtýrarak içine karabiber koyun.daha sonra yufkalarý açarak dörde bölün. Yufkalarýn üzerine ýspanak koymadan önce bir yemek kaþýðý sývý yað ile yaðlayýn. Ardýndan Bazý þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi... Nietszche içine ýspanak serperek geniþ tarafýndan sarýn ve gül böreði gibi kývýrarak tepsiye dizin. Sosunun hazýrlanýþý: 2 kaþýk unu 1 kaþýk margarinle hafif kavurun, sütü azar azar ilave ederek muhallebi kývamýna gelince ocaktan alýn. Hafif soðuyunca içine yumurta kýrarak iyice karýþtýrýn. Böreklerin üzerine eþit olarak koyup, peynir serpin. 200 derecede 25 dakika piþirin. Sýcak olarak ikram edin. 0:30 Avrupa yakasý 0:00 Selena :00 Yahþi Cazibe :00 Maðazýn :20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 1:45 Kim milyoner olmak ister 1:00 Ana haber 20:00 Karadayý :15 Kim Milyoner Olmak ister? 0. Zeynep.00 Kýz Taþý.30 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli.00 Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 1:00 Türk Filmi 21:00 Kanal Haber Saati 22:00 Önden gidenler 0.00 Hayata Gülümse 0.30 Show Kulüp.30 Doktorlar (Tekrar).30 Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým 1.30 Ana Haber 1.45 Spor Sayfasý 20:00 Aþk Emek ister 22:30 Her Þey Yolunda 0:00 Doktorum.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý.45 Bana Her Þey Yakýþýr.40 Evim Þahane 1.30 Arka Sokaklar 1:50 Koca Kafalar 1.00 Ana Haber Bülteni 1:50 Spor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 0.20 Yedi Numara.20 Leyla ile Mecnun.00 Haber.15 Spor.30 Tacir. Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 1:40 Hava Durumu 1:50 Beni Böyle Sev 22:40 Leyla ile Mecnun 0.30 Hayatýn Nabzý Program. Türk Sinemasý.00 Kendimize Doðru.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.30 Sýrlar Dünyasý.00 Yeþil Elma 1.15 Ana Haber 1:45 Ýki Dünya Arasýnda 1:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý :15 Saniye

9 HABER Kutlu Doðum Haftasýna coþkulu açýlýþ Hz. Peygamberin doðumunun 42. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý baþladý. -20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak Kutlu Doðum Haftasýnýn baþlamasý dolayýsýyla dün Saat Kulesi yanýndaki PTT Binasý önünde açýlýþ töreni düzenlendi. Törene; Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kamu "Sevgiyi, saygýyý birbirimizden esirgemeyelim" Vali Sabri Baþköy, tüm insanlarýn birbirini sevmesini, saymasýný isteyerek, "Lütfen sevgiyi, saygýyý birbirimizden esirgemeyelim. Kuruyan kalpleri yeniden yeþertmeye ihtiyacýmýz var. Birlik ve beraberliðimizi bozmadan, sevgimizi azaltmadan hayatýn gereklerini yerine getirelim" dedi. Kutlu Doðum Haftasý'nýn açýlýþ programýnda bir konuþma yapan Vali Baþköy, Hz. Muhammed'in tüm alemlere rahmet olarak gönderildiðini ifade ederek, "Peygamber efendimiz sadece insanlýða deðil, tüm alemlere, tüm canlýlara, tüm varlýklara rahmet olarak gönderilmiþtir. Efendimizi gönlümüzde misafir olarak deðil, kalýcý olarak yer verelim. Birbirimizi sevip sayalým. Bu edep ve erkaný Peygamber Efendimiz bize en güzel þekilde öðretti" ifadelerini kullandý. Vali Baþköy, Peygamber Efendimizi anmanýn, onu anlamanýn yýlda bir haftaya sýðdýrýlmayacaðým ifade ederek, "O'nu her gün anlýyor, her gün hatýrlýyoruz. Kutlu Doðum Haftasý da bilgileri tazeleme, hatýrlama haftalarýdýr" ifadesini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile birlikte müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Okunan duanýn ardýndan protokol konuþmalarý yapýldý. Kutlu Doðum Duasýný ise Çorum Ýl Vaizi, Hac ve Umre Ýþleri Sorumlusu M. Vehbi Köklükaya okudu. Dua sýrasýnda bazý vatandaþlarýn gözyaþý döktükleri gözlendi. Belediye Mehter Takýmýnýn verdiði konserle baþlayan açýlýþ programý kapsamýnda Çorum Belediyesinin katkýlarýyla düzenlenen Kutlu Doðum Çadýrý'nýn ziyarete açýlýþý gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve beraberindekiler, halka gül daðýttý. Peygamber Efendimizi simgeleyen gül daðýtýmý 'sýrasýnda kýsa süreli izdiham yaþandý. Açýlýþta ayrýca vatandaþlara Çorum Ziraat Odasýnýn sponsorluðunda Kutlu Doðum Helvasý daðýtýldý. -15 Nisan 20 tarihlerinde Saat Kulesi yaný Hürriyet Parký'nda Kan Baðýþý Kampanyasý düzenleneceðini duyuran Müftü Aþýk, "Kutlu Doðum Haftasý boyunca istemeleri halinde ilimiz merkez Ýlköðretim Okulu öðrencilerine Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý yayýnlarýndan; ayet, hadis, resimli abdest ve namaz, namaz sureleri ve dualarý, Hz. Ali'den 40 öðüt ve Kur'an'dan mesajlarý içeren kartelalar daðýtýlacaðýný, ayrýca, bütün etkinliklerde gül, ayet, hadis, resimli abdest ve namaz, namaz sureleri ve dualarýný içeren kartelalar daðýtýlacaðýný açýkladý. Kubilay Kaan YÜCEL "Ýnsanlar dini inançlarýný özgürce yerine getirebiliyor" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýslam tarihinde bir zamanlar Kur'an-ý Kerim okuyanlarýn cezaevine atýldýðýný, inançlý insanlara zulümler yapýldýðýný anlatarak, þimdi ise farklý güzellikler yaþandýðýný, insanlarýn dini inançlarýný özgürce yerine getirebildiðini söyledi. Kutlu Doðum Haftasý'nýn açýlýþ programýnda bir konuþma yapan Külcü, dün Ýmam Hatip okullarý kapatýlýrken, bugün gelinen noktada milletin çocuðunu istediði okula gönderebildiðini, Ýmam Hatip okullarýnýn önünün açýk olduðunu, insanlar çocuðunu istediði okula göndersin diye eðitim sisteminin getirdiðini, bir zamanlar okuyanlarýn cezalandýrýldýðý Kur'an-ý Kerim'in ise tüm okullarda seçmeli ders olarak anlatýldýðýný açýkladý. Külcü, velilere de tavsiyede bulunarak "Çocuklarýnýzý dini eðitimi en iyi þekilde öðrenebileceði okullara gönderin. Bunun yaný sýra da çocuðunuz modern ilimlerden geri kalmamalý. Hem matematiði, fiziði, hem de dini eðitimleri ayný anda görebileceði okullarý tercih edin" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Ýnsanoðlu kendini odaya hapsetmiþ çýkýþ yolunu da yanlýþ adreste arýyor" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýslam kardeþliði ve imanýn olmadýðý yerde her türlü kötülüðün bulunacaðýný belirterek, her türlü kötülük ve musibetten kurtulmanýn tek yolunun Ýslam Kardeþliði ve güçlü bir iman olduðunu söyledi. Hz. Peygamber'in doðumunun 42. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý'nýn açýlýþ töreninde konuþan Müftü Aþýk, Kutlu Doðum Haftasýnýn Türkiye'de 1 yýlýndan bu tarafa kutlandýðýný belirterek, Türkiye'de insanlarýn canla, baþla ve aþkla kutladýðý tek kutlamanýn Kutlu Doðum Haftasý olduðunu bildirdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan bu yýlki kutlamalarda ana tema olarak "Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru" konusunun belirlendiðini vurgulayan Müftü Aþýk, insanoðlunun nefisinde kötülük duygusu bulunduðunu, bu nefsi yenmenin ancak Ýslam Kardeþliðiyle mümkün olabileceðini kaydetti. Ýnsanýn kýymet kazanmasýnýn davranýþlarý ve ahlaký ile mümkün olabileceðini anlatan Müftü Aþýk, bilim ve teknolojinin büyük bir hýzla ilerlediðini, bu geliþmelerle beraber insanoðlunun ilahi mesajlara sýrtýný döndüðünü, ötekileþtirmenin, ýrkçýlýðýn, zenginlik-fakirlik ayrýmýnýn, kadýn-erkek ayrýmýnýn, eðitimde eþitsizliðin, kürtajýn öne çýktýðýný, tüm bu olumsuzluklarýn dünyayý kasýp kavurduðunu anlattý. Müftü Aþýk, insanoðlunun týpký bir cezaevi gibi kendini bir odaya hapsettiðini dile getirerek, bu durumdan çýkýþ yolunun da yanlýþ adreste arandýðýný söyledi. "Asýl çýkýþ yolumuz Allah Resulü, Peygamber Efendimizin hayatýný öðrenmekten, O'nu anlamaktan ve örnek almaktan geçiyor" diyen Aþýk, hayýtýn her alanýnda Hz. Peygamberin hayatýnýn örnek alýnmasý gerektiðinin altýný çizdi. Her yýl deðiþik bir ana tema ile kutlanan Kutlu Doðum Haftasý'nýn bu sene "Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru" baþlýðýyla kutlanacaðýný bildiren Müftü Aþýk, -20 Nisan arasýnda bir dizi etkinlikler yaparak haftayý Peygamber Efendimizin hayat anlayýþýna yakýþýr þekilde idrak edeceklerini söyledi. Hafta boyunca gerçekleþtirilecek etkinliklerde Hz. Peygamber ve insanlýk onurunun bütün yönleriyle iþleneceðini kaydeden Müftü Aþýk, etkinliklere tüm Çorum halkýný davet etti. Aþýk, Çorum merkezde hafta boyunca 250 civarýnda etkinlik yapacaklarýný bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Akad Otomotivden kampanya Akad Otomotiv'i kuran Cemal Usta, (Cemalettin Öz) hizmette birinci yýlý münasebetiyle müþterilerine özel kampanya baþlattý. Akad Otomotiv'in yeni yerinde bir yýlýný tamamlamasý nedeniyle düzenlenen kampanya tüm benzinli araçlar için geçerli. 30 yýlý aþan tecrübe ve profesyonel elamanlarýyla hizmet vermeye devam eden Akad Otomotiv, Küçük Sanayi Sitesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteriyor. Akad Otomotiv'de kasko ve trafik sigortasý hasar iþlemlerinin yapýldýðýný belirten Cemal Usta, orijinal yedek parça, boya, kaporta, mekanik, elektrik, elektronik, boyasýz mini onarým hizmetlerini de verdiklerini söyledi. Cemal Usta, "Kalite ve iyi hizmet anlayýþýný benimsemiþ bir firmayýz. Müþteri memnuniyetini ön planda tutarak her türlü aracýn bakým ve onarýmýný yapmaktayýz. Bir yýlýmýzý doldurmamýz nedeniyle vatandaþlarýmýza özel bir kampanya yapmak istedik" dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu MYO Yerleþke Projelerinin tanýtýmý ve yapýlacak binalara destek için Sungurlulu hayýrsever iþadamlarý ile bir araya geldi. Ýstanbul'da gerçekleþtirilen toplantýya, Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç. Dr. Kubilay Karacif, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Hasan Baylavlý, Sungurlu MYO Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Zeki Öztekin, Sungurlulu hayýrsever iþadamlarý, Haydar Ali Öztaþ, Halil Baklan, Nazým Bekmezci, Salih Bekmezci, Rafet Bekmezci, Ahmet Öztaþ, Ahmet Orfa ve Murat Bekmezci katýldý.sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, kýsa bir süre öncesine kadar Sungurlu MYO Kampüs çalýþmalarýna iliþkin somut adýmlar atýlmamýþken, bugün itibariyle 2 bin m2'lik bir alana sahip kampüs alanýnýn tahsis iþlemlerinin tamamlandýðýný, Rektörlük tarafýndan yapýlan yoðun çalýþmalar sonucunda da kampüs master planýnýn tamamlanarak, çalýþmalarýn artýk son aþamaya gelmesini görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Sungurlu için inanýlmaz bir rüyanýn gerçekleþtirdiðini dile getiren Kaymakam Þahin, Rektör Alkan'a ve projede emeði geçen herkese Sungurlu MYO projesi Ýstanbul'da iþadamlarýna tanýtýldý teþekkür etti.sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yýllardýr Sungurlu'nun özlem duyduðu MYO kampüsünün Rektör Alkan'ýn özverili çalýþmalarýyla bu aþamalara geldiðini belirtti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise konuþmasýnda üniversite ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, "Ýlçelerimizde yer alan MYO'lara da çok önem veriyoruz. Merkezde kampüs ile ilgili sorunlarýn çözülmesi için baþta Sayýn Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Baþkanýmýz ile birlikte yoðun bir çalýþma içerisindeyiz. Önemli yollar katettik ve yakýn bir zamanda somut sonuçlar alacaðýz. Merkezimizde oldukça yoðun mesai gerektiren kampüs ve yeni bina yapýmlarý ile ilgili çalýþmalar yapýyorken, Sungurlu ilçemizde gördüðümüz destek ve yoðun gayretler karþýsýnda kayýtsýz kalmadýk ve burada da örnek bir çalýþma gerçekleþtireceðiz. Kaymakamlýk ve Belediye'nin yoðun gayretleri sonucu oldukça büyük bir arazinin bu tür çalýþmalar için kýsa sayýlabilecek bir sürede tahsisi gerçekleþti. Söz konusu araziye ihtiyaç programýna göre bir master planý hazýrladýk ve buna göre inþaa edilecek binalarýn projeleri birkaç aya kadar tamamlanarak, ihale yapýmýna hazýr hale gelecek" dedi. Kýsa bir süre önce KYK Genel Müdürü Hasan Albayrak ile yurt ile ilgili yaptýðý görüþmeyi de hatýrlatan Rektör Alkan, çok önemli bir sorun olan yurt binalarýnýn da KYK tarafýndan kýsa sürede tamamlanarak hizmete gireceðine inandýðýný ifade etti.

10 HABER CHP Kültür ve Sanatevi açtý CHP ve Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bürosu açýldý Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý, þehrin çeþitli yerlerinde "Yardýmlaþma ve Dayanýþma" bürolarý açýyor. CHP'nin ilk bürosu, Bahçelievler Mahallesi Ýpeklik 1. Cadde'de açýldý. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi binasýnýn yanýnda bulunan büronun açýlýþý cumartesi günü yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Konuyla ilgili bilgi veren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, büro aracýlýðýyla muhtaç vatandaþlara kýyafet ve gýda yardýmý yapýlacaðýný, büroda sürekli parti görevlilerinin bulunacaðýný belirtti.açýlýþ törenine, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, Tokat Ýl Baþkaný Duran Kum, Amasya Ýl Baþkaný Hüseyin Duran, Giresun Ýl Baþkaný Eþref Karaibrahim, Yozgat Ýl Baþkaný Onur Kaytan, Kýrýkkale Ýl Baþkaný Ziya Kavlak, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum eski Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, Mecitözü Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, ilçe baþkanlarý, gençlik ve kadýn kollarý ile çok sayýda partili katýldý. Milletvekili Tufan Köse: "Kendimizi partiye taþýtmayalým, biz partiyi taþýyalým" Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn selamlama konuþmasýnýn ardýndan mikrofonu eline alan CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, Aþýk Borani'nin bir þiirini okudu. Açýlýþ kurdelesini Milletvekili Tufan Köse ve beraberindekiler tarafýndan kesilmesinin ardýndan katýlýmcýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bürosu'nu gezdi. Açýlýþa CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Koç'un da katýlacaðý bildirilmiþti ancak son anda yapýlan program deðiþikliði nedeniyle Haluk Koç açýlýþa katýlamadý. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü, Gençlik ve Kadýn Kollarý'nýn daha aktif ve rahat ortamda hizmet yapabilmesi için "Kültür ve Sanat Merkezi" açtý. Bahçelievler Polis Merkezi yanýnda bulunan Kültür ve Sanatevi'nin açýlýþý düzenlenen törenle gerçekleþtirildi. Gençlik Kollarý ve Kadýn Kollarý için birer çalýþma bürosunun yaný sýra lokal, kitap okuma salonu gibi bölümlerin bulunduðu büroda, çeþitli eðitim çalýþmalarýnýn yaný sýra birtakým sosyal faaliyetler yapýlacak. Kültür ve Sanat Bürosu'nun açýlýþ törenine; CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, Tokat Ýl Baþkaný Duran Kum, Amasya Ýl Baþkaný Hüseyin Duran, Giresun Ýl Baþkaný Eþref Karaibrahim, Yozgat Ýl Baþkaný Onur Kaytan, Kýrýkkale Ýl Baþkaný Ziya Kavlak, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum eski Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, Mecitözü Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, ilçe baþkanlarý, gençlik ve kadýn kollarý, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy, Emek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer ile çok sayýda partili katýldý. Konuþmalarýn ardýndan merkezin açýlýþ kurdelesini Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit birlikte kestiler. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 'Dayanýþma Gecesi' düzenlendi. Güleryüz Restoran'da düzenlenen geceye CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Hilal Dokuzcan, CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, Samsun Ýl Baþkaný Mehmet Atalay, Tokat Ýl Baþkaný Duran Kum, Giresun Ýl Baþkaný Eþref Karaibrahim, Yozgat Ýl Baþkaný Onur Kaytan, Kýrýkkale Ýl Baþkaný Ziya Kavlak, Amasya Ýl Baþkaný Hüseyin Duran, Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, ÇORSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Halis Durkaya, ilçe baþkanlarý ve çok sayýda partili katýldý. Meltem & Uður Çýnar ikilisinin sunduðu programda sýrasý ile CHP Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç birer konuþma yaptý. Programlarý nedeniyle geceye katýlamayan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin, CHP Genel Sekreteri ve Ýstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylýðil, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Umut Oran, Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülseren Onanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Erdoðan Toprak, CHP Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan, CHP Ýzmir Milletvekili Erdal Aksünger, CHP Ýstanbul Milletvekili ve PM Üyesi hemþehrimiz Ýhsan Özkes, telgraf göndererek partilileri yalnýz býrakmadý. CHP'nin üst düzey yöneticilerinin katýldýðý gecede, CHP Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan kýsa süre önce partiye kazandýrýlan minibüsün kurdelesi, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve diðer il baþkanlarý tarafýndan kesildi. Gecede bir konuþma yapan CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, yaklaþan yerel seçimler öncesi Ýstanbul Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðýný kazanacaklarýný sözünü vererek, CHP Çorum Ýl Örgütünden de Çorum Belediye Baþkanlýðýnýn kazanýlmasý sözünü aldý. Cumhuriyet Halk Partili olmanýn bedel ödemek olduðunu söyleyen Salýca, "CHP'li olmak bedel ödemektir hele ki þu AKP iktidarýnda. Bu AKP iktidarýný hep beraber yýkacaðýz. Ben sizlere buradan Ýstanbul Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðýný kazanacaðýmýzýn sözünü veriyorum. Sizlerde bana Çorum Belediyesinin kazanacaðýnýzýn sözünü verin. Verdiðimiz sözlerin arkasýnda durursak bu AKP iktidarýný yýkarýz. O zamanda ne AKP kalýr ne Recep Tayyip Erdoðan kalýr" diye konuþtu. CHP Kadýn Kollarý Genel Baþkanlýðý tarafýndan ' ayda Bölge' çalýþmalarýna Çorum'dan baþlattýklarýný belirten CHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Hilal Dokuzcan, " ayda bölge çalýþmamýza Çorum'dan baþladýk ve Çorum'da bitirdik. Çorum'da olmak bizim için önemli. Cumhurbaþkanlýðý, yerel ve genel seçimlerin anahtarý kadýnlarda ve biz kadýnlarda bu seçimlerde gerekeni yaparak AKP'ye dersini vereceðiz" dedi. AKP iktidarýnýn da her iktidar gibi bir gün gideceðini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Bu iktidarda bir gün gidecek ve bizler Cumhuriyet Halk Partisinin tekrar iktidara gelmesi için her þeyi yapacaðýz. CHP'liler bu memleketin en kötü zamanlarýnda bile makus tarihini yenmesi için her þeyi yaptýlar ve her zamanda yapacaklar" þeklinde konuþtu. "Kendimizi partiye taþýtmayalým, biz partiyi taþýyalým" diyen Milletvekili Tufan Köse, "Yürekten inanarak iktidar yürüyüþü baþlatmamýz gerekiyor. Bunun içinde partimizi düþünerek çok çalýþmamýz gerekiyor. Sermaye iþçi düþmanlarýna bu ülkeyi býrakmayalým" dedi. Milletvekili Köse'nin konuþturulmama tepkisi! Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bürosu'nun açýlýþýnda Milletvekili Tufan Köse'nin sitemi damga vurdu. Ýpekli Caddesindeki açýlýþ töreni sýrasýnda CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas arasýnda kýsa süreli bir tartýþma yaþandý. Milletvekili Köse açýlýþ töreninde kendisine konuþmak için söz verilmemesine tepki gösterdi. Köse'nin, kurdele kesmek üzere davet edildiklerinde Cengiz Atlas'a "Bana da konuþma hakký vermelisiniz, yakýþýksýz iþler yapýyorsunuz" þeklinde tepki gösterdi. Cengiz Atlas'ýn Köse'ye cevap vermemesiyle tartýþma daha fazla uzamadý. Köse il baþkanlarýyla birlikte açýlýþ kurdelesini kesti. Davetlilere Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bürosu hakkýnda bilgi veren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, hayýrseverler tarafýndan baðýþlanan kýyafetlerin burada ihtiyaç sahiplerine teslim edildiðini bildirdi.

11 Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta son profesyonel karþýlaþmalarýna çýkan Çorumspor. Hafta karþýlaþmasýnda deplasmanda karþý karþýya geldiði Bergama Belediyespor'a 3-2 yenilmekten kurtulamadý. Bergama Eylül Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Ýstanbul bölgesi hakemlerinin yönettiði karþýlaþmanýn golleri kýrmýzý siyahlýlar adýna. Dakikada Erol ve. Dakikada Gökhan kaydetti. Evsahibi Bergama Belediyespor'un golleri ise. Dakikada Önder, 1. Dakikada kemal ve 30. Dakikada Emrecan'dan geldi. Kýrmýzý siyahlýlarýnardý ardýna gol yeme sorunu bu karþýlaþmada da kendini gösterdi. Ýlk yarýnýn baþlarýnda. ve 1 dakikalarda yenilen 2 golle bir anda gardý düþen kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýyý 30. Dakikada yediði 3. gole. Dakikada Erol ile cevap verdi ve ilk yarýyý 3-1 geri kapattý. Ýkinci yarýda deplasmanda oynamasýna raðmen gol arayan Çorumspor. Dakikada Gökhanla bir gol daha kaydetmesine raðmen karþýlaþmayý 3-2 kaybetti. MAÇTAN DAKÝKALAR 1. dakikada Lütfi'nin sað kanattan gönderdiði topu önünde bulan Koray'ýn sert þutunu kaleci Serkan kornere çeldi. Sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda arka direkte bomboþ pozisyonda kalan Melih topa dokunamayýnca takýmýný golden etti.. dakikada ceza sahasýnýn önünde kazanýlan serbest vuruþta topun baþýna geçen Önder, akýl dolu bir vuruþla kaleci Serkan'ýn bakýþlarý arasýnda topu aðlara gönderdi: 1-0. dakikada sað kanatta topla buluþan Önder'in ceza alaný içerisine orta-þut karýþýmý gönderdiði top üst direðe çarparak oyunu terk etti. 1. dakikada sol kanattan kullanýlan faul atýþýnda Kemal topu havalandýrdý, yere çarpan top herkesin bakýþlarý arasýnda aðlarla buluþtu: dakikada sol kanattan Güner'in ortasýna penaltý noktasý üzerinde topla buluþan Melih'in rövaþata denemesi direðin dibinden auta çýktý. 30. dakikada orta sahada kazanýlan faul atýþýnda topun baþýna geçen Emrecan, yaklaþýk 45 metreden topu Çorumspor kalesine gönderdi, kaleye doðru süzülen topa Serkan müdahale edemeyince top aðlarla buluþtu: 3-0. dakikada sol kanatta Fatih'in uzak direðe gönderdiði topu önünde bulan Erol, plase bir vuruþla topu aðlarla buluþturdu. 3-1 ÝKÝNCÝ YARI 54. dakikada sol kanattan Fatih ceza sahasý dýþýndan sert vurdu, top kalecide kaldý. SPOR ZORLADIK AMA OLMADI Ligden düþmesi kesinleþen kýrmýzý siyahlýlar, küme düþme mücadelesi veren Bergama Belediyespor'a ecel terleri döktürdü. Bergama Belediyespor taraftarlarý karþýlaþma sonunda takýmýmýzý ayakta alkýþladýlar. BERGAMA BELEDÝYESPOR: 3 ÇORUMSPOR: 2 SAHA: Bergama Eylül HAKEMLER: Murat Özcan, Mehmet Yýldýrým, Tunay Ateþ BERGAMA BELEDÝYESPOR: Bekir, Emrecan, Cüneyt, Güner, Lütfü, Koray, Tuncer (Dk. 2 Durmuþ), Yýlmaz, Kemal, Önder (Dk. 5 Mehmet), Melih (Dk. 0 Oktay) ÇORUMSPOR: Serkan, Metehan, Samet Bayrak, Erol, Yasin Tüzün (Dk. Ubeydullah), Yasin Özkarslý, Abdussamet (Dk. 2 Gökhan), Osman Bodur, Fatih, Osman Seçgin, Onur. SARI KARTLAR: Cüneyt (Bergama Belediyespor), Samet Bayrak, Yasin Tüzün (Çorumspor) GOLLER: Dk. Önder, Dk.1 Kemal, Dk. 30 Emrecan (Bergama Belediye), Dk. Erol, Dk. Gökhan (Çorumspor) dakikada ceza sahasý içerisine gönderilen topa yine Fatih vurdu, top bir kez daha kalecide kaldý. 0. dakikada kazanýlan faul atýþýnda Fatih topu kaleye gönderdi, kaleci Bekir son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.. dakikada geliþen Çorumspor ataðýnda ceza alaný içerisinde topla buluþan Gökhan, sert vurdu, top Bekir'den döndü, boþta kalan topu Fatih kale yerine auta gönderdi.. dakikada ceza sahasý içerisine atýlan uzun topu önünde bulan Yýlmaz, kaleci Serkan ile karþý karþýya kaldý, bu futbolcunun vuruþu az farkla üstten auta çýktý.. dakikada Çorumspor aradaki farký 1'e indirdi. Bu dakikada sað kanatta Gökhan'ýn altýpas içerisine yaptýðý ortayý iyi takip eden Yasin Özkarslý akýl dolu bir kafa vuruþuyla aðlara göndermeyi baþardý: 3-2. Toplu Sonuçlar Puan Durumu BERGAMA BEL. 3-2 ÇORUMSPOR GÖLCÜKSPOR 1-0 ANKARA DEMÝR. KIRIKHANSPOR 2-1 SANDIKLISPOR FATÝH KARAGÜM. 0-2 BEÞÝKDÜZÜSPOR ORHANGAZÝSPOR 2-0 KASTAMONUSPOR ÝSTANBULSPOR A.Þ. 2-1 DÝYARBAKIR B. PAZARSPOR 1-2 TEKÝROVA B. KAYSERÝ ÞEKERSPOR 3-0 BELEDÝYE VANSPOR SÝÝRTSPOR 2-1 ANADOLU ÜSK. Takýmlar 1.DÝYARBAKIR B. 2.FATÝH KARAGÜMRÜK 3.ÝSTANBULSPOR A.Þ. 4.PAZARSPOR 5.TEKÝROVA B..KIRIKHANSPOR.KAYSERÝ ÞEKERSPOR.ORHANGAZÝSPOR.ANADOLU ÜSK..ANKARA DEMÝR..BELEDÝYE VANSPOR.SANDIKLISPOR.GÖLCÜKSPOR.BEÞÝKDÜZÜSPOR 15.KASTAMONUSPOR 1.BERGAMA B. 1.SÝÝRTSPOR 1.ÇORUMSPOR O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI ÇORUMSPOR - KAYSERÝ ÞEKER. DÝYARBAKIR B. - FATÝH KARAGÜM. PAZARSPOR - ÝSTANBULSPOR BELEDÝYE VANSPOR - GÖLCÜKSPOR ANADOLU ÜSK. - ORHANGAZÝSPOR TEKÝROVA BEL. - KASTAMONUSPOR SANDIKLISPOR - BERGAMA BEL. BEÞÝKDÜZÜSPOR - KIRIKHANSPOR ANKARA DEMÝRSPOR - SÝÝRTSPOR AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Ýskilip farklý kaybetti 4-0 Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta ilimizi temsil eden Ýskilip Belediyespor, deplasmanda karþýlaþtýðý Ankara ekibi Adliyespor'a 4-0 maðlup oldu.bölgesel Amatör Ligin 25. Haftasýndaþampiyonluk kovalayan güçlü rakibi Adliyespor'a farklý maðlup olurken bu sonucun ardýndan ekimizin 25 puanda kalýrken Adliyespor puanýný 55'e yükseltti. Ýskilip Belediyespor'un küme düþme mücadelesindeki rakibi Yahþihanspor ise Akyurt Belediyespor'u -1 maðlup etti. Yahþihanspor puanýný 24'e yükseltirken, son hafta oynanacak olan karþýlaþmalardan çýkacak ssonuçlara göre küme düþen takýmlar belli olacak. Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. 1.Amatör Küme Play-Off Ligi Ulukavakspor-Ýl Özel Ýdarespor -0 Çimentospor-Osmancýkgücü Amatör Küme Büyükler Ligi: Çorum Belediyespor-He Kültürspor 1-1 Düvenci Belediyespor-Ortaköyspor 1- Osmancýk Fener-Kargýserispor 2-1 Ýskilipspor-Uðurludað Belediye 5-3 Oðuzlar Belediyespor-Çorumspor Amatör Küme U1 Ligi: Ýl Özel Ýdarespor-Çorumspor 2-4 Ulukavakspor-Ýskilipspor Bel. 3-4 Osmancýk Belediye-Ýskilipspor 2-3 U1 Play-Off Ligi: Çorum Belediyespor-Çorumspor 0-1 Gençlerbriliði-Ýskilip Belediyespor -0 U Ligi: Gençlikspor-Çorumspor -0 Çimentospor-He Kültürspor 3-2 Mimar Sinan-Alaca Belediyespor 3-1 Çorumspor-Ulukavakspor 5-0 Ptt Gençlikspor-Osmancýk Bel. -0 Gençlerbriliði-Osmancýkgücüspor 2-0 Sungurluspor-Osmancýk Fener 5-3 (Haber Servisi) U15 Türkiye Futbol Þampiyonu Samsun Kadýköyspor oldu Çorum'dan çýktý, Türkiye Þampiyonu oldu Özel Sporcularýn Karadeniz Bölge Þampiyonasý sona erdi Samsun ve Ordu Türkiye Kupasý'nda Hafta içerisinde baþlayan Özel Spor Basketbol Karadeniz Bölge Þampiyonasý dün sona erdi. Çorum Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan basketbol müsabakalarýnda takým kýyasýya mücadele ederken, Denizli'de yapýlacak Türkiye Kupasý maçlarýnda mücadele edecek takýmlarda belli oldu. Vali Sabri Baþköy'ün de katýlýmýyla açýlýþý gerçekleþen bölge þampiyonasýnda Samsun ve Ordu takýmlarýnýn yüzü güldü. Þampiyona boyunca A grubunda iyi maçlar çýkaran Samsun Zafer Ýþ Okulu ve Ordu Özel Sporcular Kulübü ilk iki sýrada yer alarak Denizli'de yapýlacak Türkiye Kupasý Müsabakalarý'nda yer almaya hak kazandýlar. Samsun ve Ordu takýmlarý iki Giresun ve bir Düzce takýmlarýný geride býrakarak baþarýya ulaþtýlar. Spor servisi U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nýn 1. Kademe maçlarýnda olduðu gibi, 2. Kademe maçlarýný da Çorum'da oynayan ve grup birincisi olarak Nevþehir'de düzenlenen Türkiye finallerine yükselen Samsun Kadýköyspor U15 Türkiye Futbol Þampiyonu oldu. Samsun ekibi final karþýlaþmasýnda Ýstanbul Damlaspor'u penaltýlarla 4-1 yendi. Nevþehir'de 4 takýmýn katýldýðý final karþýlaþmalarýna katýlan Samsun Kadýköyspor ilk maçýnda Diyarbakýr DSÝ'yi yenerken, ilk maçýnda Salihli Belediyespor'u yenen Ýstanbul Damlaspor ile finalde karþýlaþtý. Oldukça zevkli ve çekiþmeli karþýlaþmaya sahne olan karþýlaþmanýn normal süresi 0-0 tamamlandý. Penaltý atýþlarýna gidilen final karþýlaþmasýnda penaltýlarda Ýstanbul ekibine 4-1'lik üstünlük saðlayan Samsun Kadýköyspor U15 Türkiye Futbol Þampiyonu oldu.üçüncülük karþýlaþmasýnda ise Salihli Belediyespor, Diyarbakýr DSÝ'yi 1-0 yendi. Final müsabakasýndan sonra dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarýný Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan, Nevþehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Mustafa Avcý ve Nevþehir Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Eser Aydýn verdi. Spor servisi

12 Çorumspor haberi sayfa 'de Bergama Belediyespor'a ecel terleri döktüren Çorumspor karþýlaþmayý 3-2 kaybetmesine raðmen ayakta alkýþlandý. Kýrmýzý siyahlýlarýn maç haberi, Adliyespor'a farklý yenilen BAL temsilcimiz Ýskilip Belediyespor haberi, Amatör küme maç sonuçlarý ve diðer spor haberleri sayfa 'de. Çorum Belediyespor ile SancaktepeBelediyespor ligin ilk yarýsýnda olduðu gibi sahadan yine beraberlikle ayrýldýlar. Ligin ilk yarýsýnda oynanan karþýlaþmada 2-2 eþitlikle sonuçlanmýþtý. RÖVANÞTA YENÝÞEMEDÝLER STAD: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Ahmet Aslan, Ýlhan Akþakar, Burak Tuðran ÇORUM BELEDÝYESPOR: Emrah **, Mehmet Keleþ **, Haydar *(dk 4 Murathan *) H. Ýbrahim **, Volkan *(Dk 5 Hasan *), Oðuzhan Yalçýn **(dk Oðuzhan Saraçoðlu *), Yiðitcan **, Ethem **, Serdar **, Eray **, Macit ** SANCAKTEPE BELEDÝYESPOR: Taylan **, Uðurcan **, Hakan **, Cemal ***, Melik **, Erhan *, Erkan *(dk 2 Nuri *), Cihan *(dk Eren *), Yaþar *(dk 4 Ahmet *), Uður **, Bülent ** GOLLER: Dk 35 Serdar(Belediyespor) Dk Cemal(Sancaktepe) SARI KARTLAR: M. Keleþ, Oðuzhan Yalçýn, Oðuzhan Saraçoðlu, Serdar, Eray(Belediyespor), Hakan, Erhan(Sancaktepe) 1-1 Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ÇorumBelediyespor, play-off mücadelesi veren SancaktepeBelediyesporile 1-1 berabere kaldý. Dr. Turhan KýlýçcýoðluStad'ýnda oynanan karþýlaþmaya Kaan, Ýmam, Okan ve Ýbrahim Selen'den yoksun kadrosuyla çýkan mavi beyazlýlarýn golü 35. Dakikada Serdar'dan gelirken, konuk ekibinin golü. Dakikada Cemal'den geldi. Kümede kalma yolunda kazanarak rahatlamak isteyen mavi beyazlýlar play-off mücadelesi veren SancaktepeBelediyesor karþýlaþmasýnýn ilk yarýsýnda beklenilen oyununu sahaya yansýtamazken teknik direktör Halit Kýlýç, 2 ön liberolu oyun düzenini benimseyerek önce kaybetmemeyi düþününce mavi beyazlýlar rakibi karþýsýnda etkili olamadý. Oyunun ikinci yarýsýnda zorunlu oyuncu deðiþiklikleri teknik direktör Halit Kýlýç'a oyuna hamle þansýný býrakmazken, mavi beyazlýlarýn kendi sahasýndan çýkmakta zorlandýðý ve gol arayýþýný kontra ataklara býrakmasý dikkat çekti. Ýkinci yarýda savunmanýn ilk yarýya oranla daha az hata yapmasýda karþýlaþmanýn 1-1 berabere bitmesinde etken olurken ligin son haftalarýna girildiðinde SancaktepeBelediyespor'dan alýnan 1 puan dahi kazanç olarak puan hanesine kaydedildi. MAÇTAN DAKÝKALAR 4. dakikada Halil Ýbrahim'in ara pasýnda ceza alaný içerisinde topla buluþan Mehmet Keleþ, ayaðýnýn dýþýyla topu kaleye gönderdi, kaleciyi geçen top direðin dibinden auta çýktý.. dakikada sol kanata açýlan topa Serdar hareketlendi, son çizgiye inen Serdar altýpas içerisindeki Mehmet Keleþ'e pasýný aktarmak istedi ancak son anda araya giren savunma topu uzaklaþtýrmayý baþardý.. dakikada Çorum Belediyespor kalesinde golü gördü. Bu dakikada sað kanattan kullanýlan köþe vuruþunda ceza alaný içerisine gelen topa Cemal'in vuruþu direkten döndü, savunmanýn bir türlü uzaklaþtýramadýðý top ceza yayý üzerinde Yaþar'ýn önünde kaldý, bu futbolcunun topa geliþine sert vuruþunu kaleci Emrah kornere çeldi, yine ayný kanattan kullanýlan köþe vuruþunda ceza alaný içerisine yapýlan ortada Çorum Belediyespor savunmasýnýn uzaklaþtýrmak istediði yine Cemal'in önünde kaldý, bu futbolcunun yerden vuruþu önce direðe çarptý, daha sonra kaleci Emrah'a çarpan top aðlarla buluþtu: dakikada ceza alaný içerisine yapýlan ortaya Erhan kafayý vurdu, savunmanýn bir türlü uzaklaþtýramadýðý top Cihan'ýn önünde kaldý, bu futbolcunun vuruþu herkesin bakýþlarý arasýnda direðin dibinden auta gitti. 35. dakikada Çorum Belediyespor eþitliði yakaladý. Bu dakikada sað çaprazdan kazanýlan serbest vuruþta Oðuzhan Yalçýn'ýn ceza alaný içerisine yaptýðý ortayý iyi takip eden Serdar güzel bir kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi: dakikada ceza alaný içerisine yapýlan ortada Sancaktepe savunmasý Mehmet Keleþ'i unuttu, top biraz uzaðýnda kalan Keleþ, zor pozisyonda topa dokundu ancak kaleci son anda topu kornere çeldi. ÝKÝNCÝ YARI 50. dakikada ceza alaný içerisine gönderilen topta Eray, topu sektirince topu iyi takip eden Mehmet Keleþ, rakipten önce müdahale ederek topu taca gönderdi. 53. dakikada sað kanattan geliþen atakta Mehmet Keleþ'in ceza alaný içerisine yaptýðý ortayý kaleci Taylan, Serdar'dan önce çýkarak topun sahibi oldu. 2. dakikada orta sahada topu alan Oðuzhan Yalçýn, sað kanattan hareketlenen Mehmet Keleþ'in önüne akýl dolu bir pas gönderdi, savunmanýn ayaðýndan seken topu Mehmet Keleþ, son çizgide kontrol etmeyi baþardý. Bu futbolcu kötü bir orta yapýnca Çorum Belediyespor mutlak bir golden oldu. 0. dakikada Halil Ýbrahim'in ara pasýnda topla buluþan Mehmet Keleþ, kaleci ile karþý karþýya kaldý, zor pozisyonda vuruþunu yapan Keleþ'in topunu kaleci kornere çeldi. 4. dakikada ceza yayý üzerinde topla buluþan Eray, þut çekmek yerine sol kanattan hareketlenen Oðuzhan Yalçýn'a pasýný aktardý. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu kalecinin kucaðýna býraktý. 1. dakikada Oðuzhan Yalçýn'ýn sað kanattan ortasýna Serdar kafayý vuramadý, arka direðe açýlan topa Murathan hamle yapmak istedi ancak topu auta gönderdi.. dakikada Çorum Belediyespor ceza alaný içerisine gönderilen topa savunma müdahale edemeyince Erhan Aydýn penaltý noktasý üzerinde rövaþata vuruþla topu kaleye gönderdi, iyi yer tutan Emrah topun sahibi oldu.. dakikada Çorum Belediyespor ceza alaný içerisinde oluþan tehlikede topla buluþan Coþkun, kaleye yönünü döner dönmez vurdu, top Emrah'ta kaldý. Toplu Sonuçlar DÝYARBAKIR 3-0 MARDÝNSPOR GÜMÜÞHANE 1-1 KEÇÝÖRENGÜCÜ DARICA G.B 1-2 ALTINORDU ÇORUM BLD 1-1 SANCAKTEPE MALTEPESPOR 2-0 OYAK RENAULT YÝMPAÞ YOZGAT 3-1 ELAZIÐ BLD KOCAELÝSPOR 2-2 BEYLERBEYÝ ARSÝNSPOR 0-1 K.MARAÞ BLD ERZURUM BB 1-0 ISPARTA EMRE Takýmlar 1.ALTINORDU 2.DARICA G.B 3.KEÇÝÖRENGÜCÜ 4.K.MARAÞ BLD 5.ERZURUM BB.GÜMÜÞHANE.SANCAKTEPE BLD.MALTEPESPOR.OYAK RENAULT.YÝMPAÞ YOZGAT.ARSÝNSPOR.KOCAELÝSPOR.BEYLERBEYÝ.ÇORUM BLD 15.ISPARTA EMRE 1.ELAZIÐ BLD 1.DÝYARBAKIR 1.MARDÝNSPOR Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI BEYLERBEYÝ - ARSÝNSPOR KEÇÝÖRENGÜCÜ - ÇORUM BLD ALTINORDU - ERZURUM BB YÝMPAÞ YOZGAT - DARICA G.B ISPARTA EMRE - MALTEPESPOR OYAK RENAULT - GÜMÜÞHANE SANCAKTEPE - KOCAELÝSPOR ELAZIÐ BLD - MARDÝNSPOR K.MARAÞ BLD - DÝYARBAKIR

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı