BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ"

Transkript

1 IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO , Geçerli sözleþme ¹ : RD / SINIR TANIMAYAN PROJELER

2 Sizin iþletmeniz ve bizim çevremiz Hiç iþletme veya ofisinizdeki çevreye karþý olan tutumunuzu düþündünüz mü? Yan etkileri azaltmak ve kaynak tasarrufu yapmak için neler yapýyorsunuz? Enerji tasarruflu ampuller taktýnýz mý, elektronik veri tabaný oluþturdunuz mu, atmosfere zarar vermemek için filtre taktýnýz mý ya da atýk su arýtma tesisleri yaptýnýz mý? Ya da hala ofis elemanlarý, klima çalýþýrken pencereleri açýyor veya tonlarca kaðýda baský mý alýyor Ve siz yetkili kiþilere para cezalarý ödüyor ve çevre zararlarýnýn giderilmesi için masraf mý yapýyorsunuz Çevreyi korumak size sadece masraf deðil, yararlý da olabilir! Çevreye yapýlan yatýrýmýn uzun vadede ekonomik olarak avantajlý olduðuna inanýyoruz. Bu yöndeki çaba yatýrým yetkilileri, yatýrýmcýlar, tedarikçiler, müþteriler ve halkýn þirkete itibarýný artýrabilir. Tasarruf edilen kaynaklar ise sizin için baþka bir avantajdýr. Yasal çevre standartlarýna uymayan bir iþ, þüphesiz, enerji tüketimi için bertaraf ücretleri, atýklar gibi önemli maliyetlerden kayýplar verecektir... Maliyetleri azaltmak ve mümkünse, çevre üzerindeki olumsuz etkileri durdurmak için, çevre mevzuatýnýn uygulanmasý iþ için gereklidir.

3 Bu özellikle aþaðýdaki alanlarla ilgilidir:? Depolama, imha, arýtma ve atýk ve ambalaj geri dönüþüm;? Kimyasal maddelerin yönetimi;? Hava emisyonlarý;? Atýk sular;? Arazi ve toprak;? Biyolojik çeþitlilik. Ýyi çevresel uygulamalar; hammadde, enerji, su, atýk ve ambalaj için daha düþük vergi tüketimi saðlayarak maliyetlerinizi düþürebilir. Bu çift etkiye neden olan en etkili adýmlardan bazýlarý - çevrenin korunmasý ve para tasarrufu! Sýnýr ötesi bölgede küçük ve orta ölçekli iþletmelerin ortak eko-güçleri projesi, sizin gibi yeni veya yararlý bir þeyler öðrenmek isteyenler için oluþturulmuþtur. Proje, IPA Fonu aracýlýðýyla Avrupa Birliði ve Bulgaristan- Türkiye devlet bütçesi tarafýndan ortak finanse edilen Katýlým Öncesi Yardým Aracý kapsamýnda Bulgaristan ve Türkiye arasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý (IPA) ile yürütülmektedir. Bunu okurken, projenin ilginizi çekmesini ve projede yer almak için adresine kayýt olmanýzý umuyoruz. internet sitesi, çevreye ilgi duyan ve kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý için kendini sorumlu hisseden herkese açýktýr ve yararlý olabilir. Bu internet sitesinden en çok, Bulgaristan- Türkiye sýnýr ötesi bölgesindeki KOBÝ'ler faydalanacaktýr. Þu andan itibaren size birlikte çalýþmayý öneriyoruz. Çevresel kanunlara uygun ve kriz durumunda ve zorlu çevresel þartlar altýnda sizi daha saðlam hale getirecek olan bu birliktelik deðerli vaktiniz küçük bir kýsmýný alacak ve ücreti olmayacak fakat firmanýzýn geleceðini kayda deðer þekilde deðiþtirecek.

4 Her konuda daha fazla bilgi için sitesindeki KOBÝ'lerin sorumluluðunda olan eko-kaynak veri tabanýna ulaþabilirsiniz. Ýnternet sitesi, proje, Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa Birliði düzenlemeleri ile ilgili önemli bilgiler içerdiðinden en çok yarar Bulgaristan ve Türkiye'nin sýnýr bölgesindeki KOBÝ'lere olacaktýr. Ýnternet sitesi, Bulgarca, Türkçe ve Ýngilizce olarak geliþtirilmiþtir.? Bu hedef doðrultusunda en önemli adýmlardan biri, ekolojik çevre baðlamýnda öz deðerlendirme için oluþturulmuþ online bir test ile þirketinizin çevreye uygunluðunu görebilirsiniz. Sorular ve cevaplar ile bu test biçimi, çevre üzerinde ne ölçüde zararlý etkiye sahip olduðunuzu ve çevre standartlarý ve uygulamalarýnýn tanýtýmý için hazýr olup olmadýðýnýzý deðerlendirmek mümkün olacaktýr. Sonuçlar, iþletmeniz ve çevre arasýndaki etkileþimi geliþtirmek ve iyileþtirmek için size sunulur.

5 Eko-haritalama, çevre yönetimi giriþi için pratik bir araçtýr.? Þirketin çevre üzerindeki etkisini ilk incelemesinde kullanýlýr.? Görsel yaklaþým, iþletmenizin çevre üzerindeki etkisini anlamak için kolay ve anlaþýlýr bir araçtýr.? Eko-haritalar, çevre yönetimi (EMS) sistemi ile tanýþmak için bir yoldur.? Eko-haritalama, þirket içinde var olan çevresel sorunlarýn anlaþýlýr olmasý ve çevresel konularýn görselleþtirilmesi için birkaç ECO-harita kullanýr.? Farklý eko-haritalar, grafikler gibi yararlý kümeler meydana getirir ve çevre ile ilgili acil eylem planlarý oluþturmaya yardýmcý olur. internet sitesinde, dört katmanlý ekoharitalar ile oluþturulmuþ üretim tesislerine ait eko-haritalama örnekleri bulunabilir. EKO-HARÝTALAR SU ENERJÝ HAVA ATIK

6 Her iþletme, tam bir eko-haritalamayý projenin internet sitesinden, KOBÝ'ler için oluþturulmuþ EMAS adlý "kolay" bir programý rehber olarak kullanarak tek baþýna yapabilir. EMAS (bir topluluk eko-yönetim ve denetim þemasý) þirketler ve kamu kuruluþlarý için, çevreyi deðerlendirmek, yönetmek ve sürekli olarak çevre performansýný artýrmak için gönüllü bir standarttýr. EMAS programýnýn ana unsurlarý çevresel performans, güvenilirlik ve þeffaflýktýr. Yýllýk faaliyetleri ayarlama ve çevresel hedeflerin gerçekleþtirilmesi ile birlikte kayýtlý iþletmeler, kendileri ile ilgili mevzuata uygun olduðuna dair kanýt elde eder. Üçüncü bir taraf (baðýmsýz denetçiler), listelenen iþletmelerin güvenilirliðini doðrulamaktadýr. Þeffaflýk, bu kiþiler tarafýndan hazýrlanan ve kamuoyuna sunulan bir çevre raporu ile elde edilir. Bulgaristan ile Türkiye arasýndaki sýnýr bölgesinde, çeþitli flora ve fauna için yaþam alaný oluþturan ve belirli özellikleri barýndýran eþsiz doðal kaynaklara sahip çeþitli alanlar bulunmaktadýr. Bu bölgede ayný zamanda, kýrsal ve kentsel alanda olmak üzere 1,5 milyon kiþi yaþamaktadýr. En büyük sorunlardan biri, sýnýr bölgesinde faaliyet gösteren iþletmelerin neden olduðu endüstriyel kirliliktir. Temel olarak, büyük üretici ve madencilik þirketleri en büyük kirleticilerdir, ama KOBÝ'lerin olumsuz "katýlýmý" da göz ardý edilmemelidir. Bölgedeki ekonominin omurgalarýndan biri olduðu için bu iþletmeler de çevre üzerinde iz býrakmaktadýr, belki bireysel olarak deðil ama KOBÝ'lerin çok sayýda olmasý çevreyi etkilemektedir.

7 Avrupa düzeyinde yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýna göre KOBÝ'lerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve yasal dayanaklara tam anlamýyla uyulmamasý, bu iþletmelerin çevreye tam uyum saðlayamamasý, kapasitenin kötü kullanýmý ve bilgi ve yönetim bilinci eksikliði ya da çevreyi korumanýn maliyetinin yüksek olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu durum her iki taraf için de geçerlidir ve özellikle sýnýr bölgesinde bulunan KOBÝ'ler için sorun teþkil etmektedir. Sýnýr bölgesindeki çevrenin korunmasý, ortak bir yaklaþým ve ortak çaba gerektirir. Bölgenin flora ve faunasýnýn olumsuz etkilenmesi, sýnýrýn her iki tarafýndaki endüstriyel kirlilik kaynaklanmaktadýr. Her iki ülkedeki KOBÝ'lerin geliþimleri, sorunlarý ve ihtiyaçlarý ayný seviyededir.

8 IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 Lider Ortak: HASKOVO TÝCARET VE SANAYÝ ODASI Haskovo ili, Haskovo bölgesi, Bulgaristan G. S. Ràkîvski Caddesi ¹ 17 tel: ; tel./faks: web: Ortak: UZUNKÖPRÜ TÝCARET VE SANAYÝ ODASI Uzunköprü, Edirne, Türkiye Cumhuriyet Meydaný ¹ 17 Tel: ; Faks: web: Sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www. eco-forces-bgtr.eu Bu yayýn, IPA Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Bulgaristan-Türkiye CCI No: 2007CB16IPO008 Programý kapsamýnda Avrupa Birliði tarafýndan desteklenmiþtir. Bu yayýnýn içeriðinden sadece Haskovo Ticaret ve Sanayi Odasý sorumludur, hiçbir þekilde Avrupa Birliði ve programýn yönetim otoritesinin görüþlerini yansýtmamaktadýr. SINIR TANIMAYAN PROJELER

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 6 Ekim - Kasým - Aralýk 2012 Dergimizin 6. sayýsýnda sizlere güzel haberler verebildiðimiz için mutluyuz. Temmuz 2012 itibariyle "Ýç Denetim, Ýç Kontrol ve Risk Yönetimi

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: 975-7215-59-7 2005, Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

Dosya Ambalaj ve REACH Ýliþkisi Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði nin 3 Eylül 2008 ve Tepav ýn 31 Ekim 2008 tarihlerinde düzenledikleri REACH Seminerleri

Detaylı