MYO'da Nevruz coþkusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYO'da Nevruz coþkusu"

Transkript

1 Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde eðlence programý düzenledi. SAYFA 3 TE AK Parti saldýrganlarý Çorumlu çýktý AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlýðý'na yönelik çifte saldýrýnýn zanlýlarý, polisin 14 kiþilik 'Eylem Potansiyeli Yüksek Aranan DHKP-C'liler' listesinden çýktý. Zanlýlarýn her ikisinin de Çorumlu olduðu belirlendi. Konuyla ilgili haber Türkiye Gazetesinin dün ki sayýsýnda yer aldý. Haber þöyle: SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI MYO'da Nevruz coþkusu 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "112 çalýþanlarýnýn sorunlarý çözüm bekliyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "22-28 Mart Acil Týp Teknisyenleri Haftasý" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "75 milyon insanýmýza ülkemizin dört bir yanýnda 7 gün 24 saat sýkýntýya, strese, coðrafi engellere raðmen acil saðlýk hizmetinin sunan Acil Týp Teknisyenlerinin haftasýný kutluyor, insanlarýn hayatý ile ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarýþan ATT'lerimizin hak ettikleri deðeri görmesini bekliyoruz" dedi. Acil Saðlýk Çalýþanlarýnýn görevleri baþýnda þiddete maruz kaldýklarýna deðinen Saatçi, "Ýnsanlarýn hayatlarýný kurtarmak için canla baþla mücadele eden saðlýk personellerinin her zaman yanýnda olacaðýz. SAYFA 4 TE Hitit Üniversitesi Nevruz Bayramýný çeþitli etkinliklerle kutladý. Etkinlikler kapsamýnda dün Meslek Yüksekokulunda Nevruz kutlamasý yapýldý. Meslek Yüksek Okulunda gerçekleþtirilen kutlama programýnda ilk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý "Türk Kültüründe Nevruz/Yenigün" konulu konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi ve Milliði Eðitim Müdürlüðünün ortak yürüttüðü "Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþatýyor, Öðreniyor" projesi kapsamýnda bu konferansýnda minik öðrenciler izlediler. Yasin YÜCEL SAYFA 5 TE Diyanet Vakfýndan Vali Baþköy'e ziyaret Türkiye Diyanet Vakfý'nýn yeniden yapýlanmasý kapsamýnda yapýlan çalýþmalarýn ve yýl içerisindeki faaliyetleri Ýl Müftülüðü personeli ve din görevlilerine aktarmak amacýyla Çorum'a gelen Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyet 2. Baþkaný Mazhar Bilgin ve Genel Müdür Ýsmail Palakoðlu seminer öncesinde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. SAYFA 6 DA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden huzurevi ziyareti Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Baþhekim Taner Sazak, Prof. Dr. Faruk Çoþkun, hastane idarecileri Atýl Üzelgün Huzurevini ziyaret ettiler. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarette hastane heyeti huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti. SAYFA 3 TE Muhsin Yazýcýoðlu konferansý yarýn BBP merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma etkinlikleri kapsamýnda yarýn konferans düzenlenecek. SAYFA 2 DE Giriþimcilik sertifikalarýný aldýlar Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öðrencilerinden oluþan 80 kiþiye Uygulamalý Giriþimcilik Eðitim Sertifikalarý törende daðýtýldý. Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifikasýný alan öðrenciler Türkiye'nin her yerinde ve istedikleri bir tarih de iþ kurduktan sonra 2 yýl içinde baþvurduklarý ilin KOSGEB Ýl Müdürlüðüne müracaat ederek 30 bin TL'ye kadar hibe alabilecekler. Ayrýca ilk 1 yýl için her ay iþletme giderlerinin ayný destekten karþýlanabileceði gibi sabit yatýrým desteði ile de geri ödemeli destekten yararlanabilecekler. SAYFA 2 DE Tarih Bölümü Yüksek Lisans Programýna YÖK onayý Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yeni bir programa daha açýklamasýna izin çýktý.yükseköðretim Genel Kurulu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde... SAYFA 2 DE Þeker Ýþ'te genel kurul heyecaný Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesinin 7. Olaðan Genel Kurulu yarýn yapýlacak.þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman genel kurul hakkýnda yaptýðý açýklamada, genel kurulun 23 Mart Cumartesi günü saat 9.00'da... SAYFA 34 TE Fem öðrencileri YGS öncesi stres attýlar Çorum Fem Dershanesi yaklaþan YGS öncesinde moral gecesi düzen ledi. Öðrenciler gecede, yaklaþýk yedi aydýr süren yoðun sýnav maratonundan az da olsa uzaklaþýp stres attýlar. SAYFA 3 TE

2 2 2 AJANDA Giriþimcilik sertifikalarýný aldýlar Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öðrencilerinden oluþan 80 kiþiye Uygulamalý Giriþimcilik Eðitim Sertifikalarý törende daðýtýldý. Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifikasýný alan öðrenciler Türkiye'nin her yerinde ve istedikleri bir tarih de iþ kurduktan sonra 2 yýl içinde baþvurduklarý ilin KOS- GEB Ýl Müdürlüðüne müracaat ederek 30 bin TL'ye kadar hibe alabilecekler. Ayrýca ilk 1 yýl için her ay iþletme giderlerinin ayný destekten karþýlanabileceði gibi sabit yatýrým desteði ile de geri ödemeli destekten yararlanabilecekler. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, KOSGEB Ýl Müdürü Vekili Gökhan Yürürer, HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi ÝÝBF Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer, MYO Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. S. Öznur Sakýnç ve sertifika almaya hak kazanan toplam 80 öðrencinin katýldýðý sertifika daðýtým töreninde, öðrencilere baþarý dileklerini ileten Rektör Alkan belge almaya hak kazanan öðrencileri tebrik ederek sertifikalarýný verdi. Ýmsâk :3:52 Güneþ :5:33 Ýþrak :6:22 Öðle :11:58 Ýkindi :15:25 Akþam :18:02 Yatsý :19: Ay, 31 Gün, 12. Hafta Ýbret alýnacak hâdiseler pek çoktur. Fakat, bunlardan ibret alanlar ise çok azdýr. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SEVDA BAHÇESÝ Tarih Bölümü Yüksek Lisans Programýna YÖK onayý Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yeni bir programa daha açýklamasýna izin çýktý.yükseköðretim Genel Kurulu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Programýnýn açýlmasý teklifine onay verdi. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Muhsin Yazýcýoðlu konferansý yarýn BBP merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma etkinlikleri kapsamýnda yarýn konferans düzenlenecek. Afra Düðün Salonunda saat 19.00'da yapýlacak olan konferansa Türk Ocaklarý Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu ve Alperen Ocaklarý eski Genel Baþkaný Doðan Öztaþkýn katýlacak. Yýl: 8 Sayý: 2431 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Arif Ersoy, Çaðrý Vakfý'nýn konferansýnda konuþacak Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn her hafta düzenlediði konferanslar devam ediyor. Konferansýn bugün yapýlacak olan bölümüne Çorum eski Belediye Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy konuþmacý olarak katýlacak. Bugün saat 20.00'da Belediye Konferans Salonunda yapýlacak olan programda Arif Ersoy, "Ýrfan ve Ýmar Eksenli Eðitim" konusunda konuþacak. Belediye'den yaþlýlara özel program Çorum Belediyesi, Mart Yaþlýlar Haftasý nedeniyle program düzenleyecek. 23 Mart Cumartesi günü Ýnci Restaurant'ta düzenlenecek olan program saat 13.00'da baþlayacak. Çorum Belediyesi olarak þehirde yeni doðan çocuklardan yaþlýlara kadar her yaþtan insana hizmet verdiklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal belediyeciliðin bir gereði olarak yaþlýlarý da unutmadýklarýný, onlara yönelik faaliyetler düzenlediklerini ifade etti Mart tarihleri arasýnýn Yaþlýlar Haftasý olarak kutlanmasýna raðmen Çorum Belediyesi olarak yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, aktif hayatýn içerisinde yer almasý ve yaþama baðlý kýlýnmasý için yýl boyunca yaþlýlara yönelik birçok çalýþma yürüttüklerini ifade eden Baþkan Külcü, "Yaþlýlarýmýz bizlerin baþ tacýdýr. Bizim nazarýmýzda yaþlýlarýn çok farklý bir yeri vardýr. Her insan için deðiþik bir anlam ve mana ifade eden yaþlýlýk, hayatýn çok özel bir dönemidir. Yaþlýlarýmýz, dün ile bugün arasýnda köprü kuran kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýz saðlayan en deðerli hazinelerimizdir. Belediye olarak þu anda tespitini yaptýðýmýz 112 yaþlý ailenin evde bakým hizmetini gerçekleþtiriyoruz. Yaþlýlarýmýz için hizmetlerimiz ve projelerimiz devam edecektir" dedi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cahit KÜLEBÝ Bir gül mahzun durur bahçede Yapraklarý yorgun. Sen pembe güllerin en pembesi! Hasta solgun. Bir gül taze durur bahçede Yapraklarý diri. Sen beyaz güllerin en beyazý Sabahlar kadar iri. Bir gül baygýn durur bahçede Yapraklarý serin. Sen sarý güllerin en sarýsý Yaðmur gibisin. Pembe gül hülyandýr açýlmýþ, Beyaz gül yanaklarýn, Sarý gül daðýnýk saçlarýndýr, Ve mahzun kalbim ateþ gibi Yanan dudaklarýndýr. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,809 1,819 EUR 2,337 2,352 STERLiN 2,74 2,785 JPY YENi 0,0188 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A BAÞAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...110

3 3 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde eðlence programý düzenledi.okul bahçesinde yapýlan kutlamaya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Aktif Yaþam Kulübü üyeleri ile öðrenciler katýldý. Programda Baþkan Külcü öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Öðrenciler daha sonra gönüllerince eðlendiler. Kubilay Kaan YÜCEL -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Nevruz coþkusu 19 Mayýs'ta yaþandý Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Diyanet Vakfý'ndan Baþkan Külcü'ye ziyaret Nevruz Bayramý kutlamalarý dün 19 Mayýs Ýlkokulunda yapýldý. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen kutlamalara Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru okul müdürleri öðrenciler ve veliler katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný 19 Mayýs Ýlkokulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni Mehmet Canbakan gerçekleþtirdi. Ardýndan 6/A sýnýf öðrencileri Buse Karaaslan, Emre Býyýk ve Beyza Nur Coþkun 'Anadolu'da Bahar' adlý þiiri okudular. 6/A sýnýf öðrencisi Melike Tüzün'ün 'Nevruz' þiiri okumasýnýn ardýndan temsili nevruz ateþini Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Okul Müdürü Yunus Gayretli yaktý. Protokol ve öðrenciler ateþin üstünden atlayarak Nevruzu kutladýlar. Sonrasýnda ise Ergenekon'dan çýkýþý simgeleyen temsili demir dövme töreni gerçekleþtirildi. Program çeþitli yarýþmalar ve müzik dinletisi ile sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyeti 2. Baþkaný Mazhar Bilgin ve Türkiye Diyanet Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü' yü ziyaret ettiler. Ziyaretin baþýnda Mazhar Bilgin, Baþkan Külcü'ye Ahmed Hatipoðlu Beste Külliyatý isimli eseri, Külcü ise Bilgin'e iþlemeli tabak hediye etti. Mazhar Bilgin konuþmasýnda inþasý devam eden Meydan Camine katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Diyanet Vakfýnýn tanýtýmý için ziyaretler gerçekleþtirdiklerini kaydeden Bilgin, "Diyanet Vakfý gerek yurt içi gerekse yurt dýþýnda çok sayýda güzel faaliyete imza atýyor. Eðitim hizmetlerimiz tüm hýzýyla devam ediyor. Yurt dýþýnda yurtlar, Ýmam Hatip okullarý ve Ýlahiyat Fakültelerimiz var. Afrika'da ve Latin Amerika'da da çalýþmalarýmýz var" dedi. Daha sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Diyanet Teþkilatý ve Vakfýn son yýllarda kendini adeta yeninden formatladýðýný ifade ederek, "Ýrþat ve yapýsal anlamda ne yapýlmasý gerekiyorsa o yapýlýyor. Bundan dolayý da halkta büyük bir memnuniyet var. Ýnsana yapýlan yatýrýmý erteleyemezsiniz Diyanet'te son yýllarda bu yönde güzel hizmetler gerçekleþtiriyor. Bu hizmetlerde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Fem öðrencileri YGS öncesi stres attýlar Çorum Fem Dershanesi yaklaþan YGS öncesinde moral gecesi düzenledi. Öðrenciler gecede, yaklaþýk yedi aydýr süren yoðun sýnav maratonundan az da olsa uzaklaþýp stres attýlar. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda þiir ve þarkýlar seslendirildi. Öðrencilerin hazýrladýðý tiyatro ve taklit gösterileri de yoðun ilgi gördü. Gösterilerin ardýndan çekiliþle hediyelerin verildiði gecede öðrenciler halay çekerek YGS öncesi moral depoladýlar. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden huzurevi ziyareti Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Baþhekim Taner Sazak, Prof. Dr. Faruk Çoþkun, hastane idarecileri Atýl Üzelgün Huzurevini ziyaret ettiler. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarette hastane heyeti huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti. Heyete bulunan dahiliye Uzmaný Dr. Öztürk Savaþ ve ekibi tarafýndan da kurumda kalan yaþlýlara saðlýk taramasý da yapýldý. Ziyaretle ilgili bir açýklama yapan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, "Geçmiþine sahip çýkamayan geleceðine de sahip çýkamaz. Yaþlýlarýmýzý sadece bir hafta deðil hergün hatýrlamamýz gerekir. Hastanemize geldiklerinde kendilerine bundan önce olduðu gibi bundan sonrada her türlü konuda yardýmcý olunacaktýr" dedi. Zorlu, hastane ve huzurevi idaresinin ortaklaþa sosyal projelerde ve etkinliklerde bulunacaðýný dile getirerek yaþlýlara kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu ifade etti. Musa Zorlu ve beraberinde ki heyet huzurevinde kalan yaþlýlarla bir süre sohbet ederek, 1900 doðumlu olan Hacer Özkan'a çiçek verdiler. Yaþlýlar ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek hastane heyetine teþekkür ettiler.

4 4 "112 çalýþanlarýnýn sorunlarý çözüm bekliyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "22-28 Mart Acil Týp Teknisyenleri Haftasý" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "75 milyon insanýmýza ülkemizin dört bir yanýnda 7 gün 24 saat sýkýntýya, strese, coðrafi engellere raðmen acil saðlýk hizmetinin sunan Acil Týp Teknisyenlerinin haftasýný kutluyor, insanlarýn hayatý ile ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarýþan ATT'lerimizin hak ettikleri deðeri görmesini bekliyoruz" dedi. Acil Saðlýk Çalýþanlarýnýn görevleri baþýnda þiddete maruz kaldýklarýna deðinen Saatçi, "Ýnsanlarýn hayatlarýný kurtarmak için canla baþla mücadele eden saðlýk personellerinin her zaman yanýnda olacaðýz. Kaza, yangýn veya benzeri afet olaylarýnda, ilk müdahaleyi gerçekleþtiren 112 saðlýk çalýþanlarý, olay yerlerinde hasta ve hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete uðramaktadýr. Hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde hasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete uðrayan arkadaþlarýmýz, kendilerine yapýlan bu muameleyi asla hak etmemektedir. Ýnsanlarýn hayatýný kurtarmaya çalýþan arkadaþlarýmýzýn maruz kaldýklarý þiddet olaylarýna yetkililer bir an önce çözüm bulmalýdýr" ifadelerini kullandý. Acil Týp Teknisyenlerinin çok zor þartlar altýnda çalýþtýklarýný kaydeden Saatçi, "Acil saðlýk çalýþanlarý son derece zor þartlarda görev yapmaktadýr. Bu kadar hayati görev icra eden ATT'lerimizin zihinlerinin hem mesleki sorunlarla hem de yetersiz çalýþma koþullarý ile mücadele etmek zorunda kalmamalýdýr. Her yýl, acil hastalara, trafik kazalarýna, yangýnlara müdahaleye gitmekte olan ambulansta görevli arkadaþlarýmýz, yaþanan kazalar nedeniyle hayatlarýný yitirmekte ya da yaralanmaktadýr. 112 Acil Servislerin riskli birim statüsüne alýnmasý önemli bir kazanýmdýr. Sendikamýzýn, gayretleri ve mücadelesi neticesinde 112 Acil Servis riskli birim kabul ettirilmiþ ve çalýþanlarýmýza maddi anlamda kýsmen de olsa bir iyileþme saðlanmýþtýr" þeklinde kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný korumak ve çözüm üretmek için gece gündüz çalýþtýklarýný dile getiren Saatçi, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Sendika olarak ülkemizde saðlýk hizmetlerinin geliþimine katký saðlamak ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný korumak için her türlü çalýþmaya kararlýlýkla devam ettiðimizin ve edeceðimizin kamuoyu tarafýndan bilinmesini ister, hekiminden hemþiresine, paramediðinden Acil Týp Teknikerine, þoföründen memuruna kadar 112 Acil Servislerinde hizmet veren tüm arkadaþlarýmýzýn Mart Acil Týp Teknisyenleri Haftasý'ný kutlar, hak ettikleri deðeri görmelerini dilerim." Milletvekili Köse, köylerin sorunlarýný Bakan Bayraktar'a sordu CHP Milletvekili Tufan Köse Çorum'da bazý köylerin yaþadýklarý sorunlarý ile ilgili Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn cevaplamasý amacýyla TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Milletvekili Köse yazýlý soru önergesinde þunlarý dile getirdi: "Sungurlu Ýlçesi Akpýnar Köyü sakinleri köylerinde uzun süredir açýktan akan, içme suyuna karýþmakta olduðu iddia edilen ve kötü koku yayan kanalizasyonla ilgili sorunlarýný dile getirmektedirler. Kanalizasyon için 2012 Mart ayýnda çukurlar açýldýðý ancak çözümün devamýnýn gelmediði ve üstü kapatýlan kanalizasyon borularýnýn tamir edilmeden açýk bir þekilde kapatýldýðý konusunda iddialar söz konusudur. Merkez köylerinden Eskiköy, Çalyayla, Kýzýlpýnar ve Acýpýnar sakinleri köylerindeki yol ve ulaþým sorunlarý nedeniyle zorluklar yaþadýklarýný dile getirmektedirler. Bu köyler Çorum'un aktif olarak meyve ve sebze üreten köyleridir. Bu durum, köylü üreticilerin merkeze taþýma ve satýþ yapmasýný engellemekte, köylünün gelir problemleri yaþamasýna ve köyden göçlere neden olmaktadýr. Köylünün beklentisi, Eskiköy, Çalyayla, Kýzýlpýnar ve Acýpýnar köyleri grup yolunun asfalt çalýþmasý yapýlmasýdýr. Kargý Ýlçesine baðlý Çobanlar Köyü uzun süreden beri kendilerine 1989'da zamanýn valisi tarafýndan verilmiþ olan grup yolu sözünü beklemektedirler. Bahsedilen köy 14 köyün birlikte kullanacaðý grup yoludur. Çobanlar Köyü'nde ikamet eden yaklaþýk 200 aile ve köye ulaþmaya çalýþanlar yolu kullanýrken zorluk yaþamakta, araçlarýnýn lastiklerinin zarar gördüðünü ve kartellerin delindiðini belirtmektedirler. Kýþýn ise kötü ulaþým koþullarýndan dolayý köy boþalmaktadýr. Köylüler yol çalýþmasý gerçekleþirse, bölgenin canlanacaðý, hayvancýlýk ve üretimin artacaðý beklentisi içindedirler. Köy halký olarak tek ve en önemli istekleri köy yolunun asfaltlanmasýdýr." Yalçýnkaya ailesi yardým bekliyor KTML'de öðrenciler "Bir Kelime Bir Ýþlem"de yarýþtý Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde 'Bir Kelime Bir Ýþlem Bilgi Yarýþmasý' düzenlendi. Okulun konferans salonunda Sosyal Etkinlikler Kulübünce düzenlenen ve 10'cu sýnýflar arasýnda yapýlan yarýþmasýnda öðrencilere 14 kelime ve 10 iþlem soruldu. Kýz Teknik Meslek Lisesi Okul Müdürü Elvan Güneþ, Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Gösterir, öðretmen ve çok sayýda öðrencinin izlediði yarýþmada Jüri üyesi olarak ise Coðrafya Öðretmeni Ahmet Bolat, Edebiyat Öðretmeni Tülay Oktay ve Matematik Öðretmeni Bekir Yýldýz görev yaptý. Yasin YÜCEL Bir cinayetten dolayý eþi cezaevinde bulunan Ceylan Yalçýnkaya, birisi 7, diðeri 9 yaþýnda bulunan 2 çocuðuyla birlikte son derece güç þartlar içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, il ve merkez ilçe kadýn kollarý yöneticileriyle birlikte dün Yalçýnkaya ailesine moral ve destek ziyaretinde bulundular. Ziyarette CHP Kadýn Kollarý Yöneticileri Hatice Topsakal, Nazire Yýlmaz, Hülya Halýcý ve Sevgi Özdemir de hazýr bulundu. Eþinin yaklaþýk 4 yýl önce bir cinayetten dolayý cezaevine girdiðini belirten Ceylan Yalçýnkaya, eþinin cezaevine girmesinin ailesi için kötü günlerin baþlangýcý olduðunu söyledi. Eþinin cezaevine girmesiyle birlikte 2 çocuðuyla birlikte ortada kaldýðýný vurgulayan Yalçýnkaya, bu süre içerinde ailesinin geçimini 2 çocuðu için aldýðý 500 TL'lik öðrenim bursuyla ikame etmek zorunda kaldýðýný bildirdi.çocuklarý için aldýðý öðrenim Þeker Ýþ'te genel kurul heyecaný Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesinin 7. Olaðan Genel Kurulu yarýn yapýlacak. Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman genel kurul hakkýnda yaptýðý açýklamada, genel kurulun 23 Mart Cumartesi günü saat 9.00'da Þeker Fabrikasý iþçi yemekhanesinde gerçekleþtirileceðini belirtti. bursu dýþýnda baþka hiçbir gelirlerinin olmadýðýný acýlý gözlerle ifade eden Ceylan Yalçýnkaya, bu parayla ailesini geçindirdiði gibi cezaevinde bulunan eþine de harçlýk gönderdiklerini kaydetti.oturduklarý evin kiralýk olduðunu ve aylýk 225 TL kira ödediklerini anlatan Yalçýnkaya, belediyeden aylýk olarak aldýklarý gýda yardýmlarýyla son derece güç þartlarda yaþama tutunmaya çalýþtýklarýný aktardý. Eþi ile birlikte bir çocuðunun da böbrek hastasý olduðunu ifade eden Ceylan Yalçýnkaya, yeþil kartlarýnýn olmasýna karþýn oðlunun saðlýk harcamalarýnýn da zaten son derece kýsýtlý olan aile bütçesini önemli ölçüde etkilediðini bildirdi. Tüm bunlar yetmiyormuþ gibi birde eþinin mahkeme giderlerinden dolayý kendilerine icra geldiðini anlatan Ceylan Yalçýnkaya, bu parayý da ödeyemediklerini ifade etti. Ceylan Yalçýnkaya, çocuklarýyla birlikte son derece sor durumda olduklarýný bu nedenle devletin ilgili kurumlarý baþta olmak üzere hayýrsever vatandaþlardan ailesine yardým eli uzanmasýný beklediklerini sözlerine ekledi.

5 MYO'da Nevruz coþkusu Hitit Üniversitesi Nevruz Bayramýný çeþitli etkinliklerle kutladý. Etkinlikler kapsamýnda dün Meslek Yüksekokulunda Nevruz kutlamasý yapýldý. Meslek Yüksek Okulunda gerçekleþtirilen kutlama programýnda ilk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý "Türk Kültüründe Nevruz/Yenigün" konulu konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi ve Milliði Eðitim Müdürlüðünün ortak yürüttüðü "Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþatýyor, Öðreniyor" projesi kapsamýnda bu konferansýnda minik öðrenciler izlediler. Mustafa Bakan yaptýðý konuþmada Nevruz'un baharýn müjdecisi ve yenigün olarak adlandýrýldýðýný ifade ederek, "Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden daðý eritip çýkmalarýný, baharýn geliþini, doðanýn uyanýþýný temsil Türküler ve þiirler Çanakkale Þehitleri için Çorum Belediyesi tarafýndan Çanakkale Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlediði Esat Kabaklý konseri ve Serdar Tuncer þiir dinletisi Çorumlulara duygu dolu dakikalar yaþattý. Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran kalabalýða karþý Çanakkale Savaþlarý ile ilgili önemli bilgiler aktaran, Çanakkale Savaþý'nýn hikâyelerini anlatan Serdar Tuncer þiirleriyle dinleyicilere duygulu dakikalar yaþattý. Programýn sonunda sahne alan ünlü Türk Halk Müziði sanatçýsý Esat Kabaklý da sazý ve türküleriyle davetlileri hüzünlendirdi. Seslendirdiði birbirinden güzel türkülere salonu dolduran yüzlerce davetli de eþlik etti. Kahramanlýk türkülerini seslendiren ünlü halk ozaný Esat Kabaklý, Çanakkale ruhunu her Türk gencinin mutlaka öðrenmesi gerektiðini eder. Doðu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve topluluklarý tarafýndan, M.Ö. 8. yüzyýldan günümüze kadar her yýl 21 Martta kutlanýr. Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri de ise resmî bayram olarak kutlanýrken, 1995 yýlýndan itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiþtir. Türk Takvimi de bir gün 12 bölüme ayrýlýr, her bölüme Çað adý verildi. Bir çað iki saat, dolayýsýyla bir gün de 24 saattir. Her bir çað ise sekiz Keh'ten ibarettir. Yýlbaþý olarak gece-gündüz eþitliðinin yaþandýðý 21 Mart nevruz günü olarak kutlanýr" dedi. Konferans sonrasýnda MYO bahçesinde Nevruz þenlikleri düzenledi. Burada ki etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik personel ve çok sayýda öðrenci katýldý. Programda kýsa bir konuþma yapan Rektör Alkan, sadece doðaya deðil insanlarýn yaþantýlarýna da bahar gelmesi temennisinde bulundu. Sonrasýnda ise halk oyunlarý gösterisi yapýldý. Akademisyenler ile öðrencilerin türküler eþliðinde halay çekmesinin arýndan Nevruz ateþi yakýldý. Kutlama programý pilav daðýtýmýnýn ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL belirterek, "Çanakkale Türk Milletinin þuurudur" dedi. Program sonunda Esat Kabaklý'ya Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Serdar Tuncer'e de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çiçek takdim etti. -"ÇANAKKALE HAFTASINI DOLU DOLU YAÞIYORUZ"- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çanakkale Haftasý'ný dolu dolu yaþamaya çalýþtýklarýný ve Ýstiklal Þairi Merhum Mehmet Akif Ersoy'u da ayný hissiyatla andýklarýný belirterek "Bu millet Mehmet Akif'in cenazesine bir þey yapmadý ama hatýrasýna çok þey yapmaya yüzyýllar boyunca devam edecek. Birinci sýnýftan sekizinci sýnýfa kadar çocuklarýmýza Ýstiklal Marþý'ný ve Çanakkale Þehitleri için yarýþmalar, konferanslar düzenleyerek haftamýzý dolu dolu kutlamaya çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen programa Çorum belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya, Zeki Gül, Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile çok sayýda vatandaþ katýldý. BÝNEVLER MEVKÝÝ PARK YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Binevier Mevkii Park Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý 2013/ Ýdarenin a) Adresi :Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mahmutevler 6. Sokak, Mahmutevler 19. Sokak, Binevler 49.Sokak, Bayat Gediði 13. Sokak c) Ýþe baþlama tarihi Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler île yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþier ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVXH. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Man. Gazi Cad, No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Aitmiþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sinir Deðer Katsayýsý (N) ; 1,20 Basýn;236 Resmi ilanlar de DED'den diksiyon kursu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan diksiyon kursu açýlacak. 30 Mart Cumartesi günü baþlayacak olan diksiyon kursu, TDED konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Diksiyon kursunu Umut Radyo'nun sahibi Uður Çýnar verecek. TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, derneklerinin Çorum'da diksiyon kursunun öncüsü olduðunu, bu zamana kadar çok sayýda diksiyon kursu açtýklarýný ve Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerini Çorumlularla buluþturduklarýný söyledi. TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, bundan önce düzenledikleri diksiyon kurslarýna Türkiye'nin en ünlü spiker ve seslendirme sanatçýlarýndan Þener Mete, Sýrrý Er, Mesut Mertcan, Jülide Sönmez, Osman Yýlmaz gibi isimleri davet ettiklerini 30 Mart'ta baþlayacak olan diksiyon kursunda da 5 yine ünlü isimleri Çorum'a getireceklerini belirtti. Candan, diksiyon dersleri ile insanlarýn doðru iletiþim kurabilmeleri, mesleklerinde daha baþarýlý olabilmeleri, dinleyenleri ikna gücünü geliþtirebilmeleri ve insanlar arasýnda daha fazla sevilmelerine yardýmcý olacaðýna inandýklarý için bu tür kurslarý açmayý uygun gördüklerini söyledi. Turhan Candan, diksiyon kursuna katýlmak isteyenlerin Azapahmet Sok. No: 37/3 adresindeki dernek binasýndan veya numaralý telefonu arayarak detaylý bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.

6 Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümü öðrencilerinin stajlarý ile ilgili Anitta Otel ile iþbirliði protokolü imzalandý. Ýmza törenine Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Anitta Otel Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ve Anitta Otel Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan katýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan imza öncesinde yaptýðý açýklamada, "Çorumla ilgili tüm paydaþlarýmýz bize destek veriyor. Bu destekler sonrasýnda hep beraber güzel sonuçlar elde ediyoruz. Öðrencilerimize kolay iþ imkaný ve toplumsal fayda saðlayacak programlar açma gayreti içerisindeyiz" dedi. Alkan konuþmalarýna, "Amacýmýz olabildiðince ilgili programla sektörü bir araya getirmektir. Gerçekleþtirilecek bu iþbirliði ile gerek öðrencilerimiz tesislerinize gelerek, gerekse sizler üniversitemize gelerek öðrencilerimize Türkiye Diyanet Vakfý'nýn yeniden yapýlanmasý kapsamýnda yapýlan çalýþmalarýn ve yýl içerisindeki faaliyetleri Ýl Müftülüðü personeli ve din görevlilerine aktarmak amacýyla Çorum'a gelen Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyet 2. Baþkaný Mazhar Bilgin ve Genel Müdür Ýsmail Palakoðlu seminer öncesinde Vali bilgi paylaþýmýnda bulunabileceklerini ve öðrencilerimize staj imkaný saðlayacak bu oluþumu saðlayan ve bu projeye emeði geçen herkese çok teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Anitta Otel Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk ise Rektör Alkan'a yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek, "Memleket aþkýyla koþunca, yorulduðunu hissetmiyor insan" dedi. Ayaklarý yere bastýðý mühletçe memleket için koþmaya devam edeceklerini belirten Barlýk, memlekette ne yapýlýrsa yapýlsýn çalýþacak kadro olmadan bir sonuca varýlamayacaðýný ve bu anlamda eðitimi çok önemsediklerini dile getirerek öðrencilerin her konuda arkadaþlarýnýn bilgi birikimlerinden istifade edebileceklerini söyledi. Barlýk, imzalanan projenin her iki tarafa da hayýrlý olmasýný diledi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez de MYO'da yeni açýlan programlar hakkýnda bilgi verdi. TEK 6 Anitta ve Hitit Üniversitesi iþbirliði yapacak Diyanet Vakfýndan Vali Baþköy'e ziyaret Rektör Alkan, üniversitelerin gittiði yerleri canlandýracaðýný ama bu seferde Çorum merkezinin bu öðrenci gücünden istifade edemeyeceðini belirterek, "Bizden binadan ziyade, bilimin ýþýðýnda yaþadýðý coðrafyanýn, kültürel seviyesini artýrmamýz ve toplumsal sorunlarýný çözmemiz isteniyor. Üniversitemizin tüm yükseköðretim kurumlarýnda günümüz koþullarýna cevap verebilecek, "sektörde ne yapacaðý belli olan programlar" açarak öðrencilerimizin sektörle daha kolay entegre olmalarýný saðladýk. Bu tarz iþbirliði protokollerini bu anlamda üniversite olarak çok önemsiyoruz" þeklinde kaydetti. Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyet 2. Baþkaný Mazhar Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfý'nýn yurtiçi ve yurtdýþý faaliyetleri hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi.kendilerini Çorum'da aðýrlamaktan ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Türkiye Diyanet Vakfý'nýn, yurtiçi ve yurtdýþýndaki vakýf hizmetlerini her geçen gün arttýðýna dikkat çekerek, bu baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. ÇORUM SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI ONARIM ÝÞÝ ÇORUM SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Onarým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Çepni Malý. Hýdýrlýk Cad. No:63 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiþbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63 Çorum/MERKEZ b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPÝM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B 111 GRUP ÝÞLER VE BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimar 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý )karþýlýðý Çorum SYDV Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63 Çorum/MERKEZ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63 Çorum/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini. Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn: Resmi ilanlar de Vali Baþköy'den Tuzcular'a ziyaret Çorum'da ki iþletme sahiplerine iade-i ziyaretlerini sürdüren Vali Sabri Baþköy, bu kapsamda Büyük Otel ve Tuzcular Petrol'ün sahipleri Mustafa Tuzcu ve Ali Tuzcu'yu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda firma ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda Mustafa Tuzcu'dan bilgi alan Vali Baþköy, Tuzcu ailesine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ýskilip Etnografya Müzesi çalýþmalarý devam ediyor Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu ile Ýskilip Belediyesi'nin ortak yürüttüðü Etnografya Müzesi oluþturma çalýþmalarý devam ediyor. Müze projesi kapsamýnda MYO Mimari Restorasyon Bölümü hocalarý ve öðrencileri restorasyon çalýþmalarýna baþladýlar. Öðr. Gör. Cemal Ekin tarafýndan verilen 'Geleneksel Yapý Sistem ve Öðeleri' dersi kapsamýnda yapýdaki özgün kapý, pencere gibi detaylarýn konservasyonu çalýþmasýna baþlandý. Uygulama atölyesine dönüþen müzenin üç boyutlu çizimi Uzm. Doðan Koþan ve Mimari Restorasyon bölümü öðrencisi Oðuzhan Temiz tarafýndan tamamlandý.

7 AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlýðý'na yönelik çifte saldýrýnýn zanlýlarý, polisin 14 kiþilik 'Eylem Potansiyeli Yüksek Aranan DHKP-C'liler' listesinden çýktý. Zanlýlarýn her ikisinin de Çorumlu olduðu belirlendi. Konuyla ilgili haber Türkiye Gazetesinin dün ki sayýsýnda yer aldý. Haber þöyle: AK Parti'ye yönelik lav silahlý ve Adalet Bakanlýðý'na yönelik el bombalý saldýrýlara iliþkin soruþturma sürüyor. Güvenlik kameralarýnýn olay günü kaydettiði görüntülerden hareketle kimlikleri saptanan DHKP-C'li saldýrganlarýn, M.K ve M.K olduðu öðrenildi. M.K. ve M. K.'nun AK Parti Genel Merkezi'ne yönelik lav silahlý saldýrýyý birlikte gerçekleþtirdikleri bildirildi. YUNANÝSTAN'DAKÝ GRUPTAN Saldýrýlarýn üzerinden yaklaþýk üç gün geçmesine raðmen hala yakalanamayan zanlýlarýn isimlerinin, terörle mücadele polisinin daha önce hazýrlayýp tüm birimlere daðýttýðý 14 kiþilik 'Eylem Potansiyeli Yüksek Aranan DHKP-C'liler' listesinde yer aldýðý anlaþýldý. M.K ve M.K'un isimleri, Yunanistan'da olduðu deðerlendirildi. BÝR ÇOK KEZ GÖZALTINA ALINDILAR Ankara'daki çifte saldýrýyý polis tarafýndan her yerde aranýrken gerçekleþtirdiði anlaþýlan saldýrganlarýn, bugüne kadar birçok kez gözaltýna alýndýklarý öðrenildi. M.K hakkýnda biri Ýstanbul ve biri Çorum'da olmak üzere iki ayrý arama kararý bulunduðu; M.K'un ise Ankara'daki dört ayrý dosya kapsamýnda arandýðý bildirildi. Bu iki teröristin Yunanistan'ýn kýsa süre önce kapattýðý Lavrion kampýnda eðitim aldýklarý sanýlýyor. ZANLILARIN DETAYLARI Zanlýlardan Muharrem K.'nýn, 2003 yýlýnda Çorum kýrsalýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý tarafýndan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik ortaklaþa düzenlenen operasyonda örgüte yardým ve yataklýktan gözaltýna alýndýðý ortaya çýktý. O dönem gözaltýna alýnarak tutuklanan zanlýlardan Muharrem K.'nýn 2 yýl hapis yattýðý ve 2005 AK Parti saldýrganlarý Çorumlu çýktý Fem Akademiden Çanakkale Þehitleri'ni anma programý Fem Akademi Çanakkale Þehitlerini anma programý düzenlendi. Çanakkale Þehitlerini Anma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen program HÝTÝTSÝAD konferans salonunda gerçekleþtirildi. Konferansa konuþmacý olarak Tarihçi Ýbrahim Düz katýldý. TSO, seçimi mayýsýn ilk haftasý yapmak istiyor TOBB seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararý ile ertelenmesinin ardýndan Oda ve Borsalar yeni seçim tarihlerini belirlemeye baþladýlar. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn da seçimleri mayýsýn ilk haftasý yapmak için baþvuruda bulunduðu öðrenildi. yýlýnda tutuksuz yargýlanmak üzere cezaevinden tahliye edildiði, Yargýtay tarafýndan cezasý onanan Muharrem K.'nýn ardýndan daha sonra yasa dýþý yollardan Yunanistan'a kaçtýðý bilgisine ulaþýldý. Diðer zanlý Murat K.'nýn ise uzun yýllar önce Çorum'u terk ederek bütün irtibatýný kestiði bildirildi. Bir süre yurt dýþýnda kalan Muharrem K.'nýn, tekrar Türkiye'ye giriþ yaptýðý ve diðer zanlý Murat K. ile AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlýðý'na saldýrýyý gerçekleþtirdiði ifade edildi. AK Parti genel merkezine yapýlan saldýrýda baþkanlýk makamýnýn bulunduðu katýn özellikle seçildiði kaydedilirken, lav mermisinin isabet ettiði bölgenin Baþbakan Erdoðan'ýn makam odasýnýn bir metre uzaklýkta olduðu bildirildi. Öte yandan, saldýrýyý gerçekleþtiren M.K. ve M.K.'nýn daha önce açýklanan 15 kiþilik bombacý listesinde olduðu ortaya çýktý. Emniyet Genel Müdürlüðü 15 kiþilik listede yer alan her iki zanlýnýn Yunanistan'da olduklarý bildirilmiþti. Belediye, merhum baþkanlar için mevlit okutacak Çorum Belediyesi, Belediye Baþkanlýðý yapmýþ olup da vefat eden baþkanlar için Ulucami'de mevlit okutacak. 25 Mart Pazartesi günü Ulucami'de ikindi namazýndan sonra okutulacak olan mevlitte cami cemaatine gül suyu ve çikolata ikram edilecek yýlýnda kurulan Çorum Belediyesi'ne bu zamana kadar Çorum'a hizmet eden 24 Belediye Baþkaný için okutulacak olan mevlide tüm Çorum halkýný davet eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum Belediyesi'ne emeði geçmiþ ve vefat etmiþ olan tüm Belediye Baþkanlarýna Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan eski Belediye Baþkanlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Allah, Onlara saðlýklý ve uzun ömürler versin" dedi. Fidanlar toprakla buluþtu 7 ULUKAVAK MAHALLESÝ PARK YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ulukavak Mahallesi Park Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý 5. Sokak, Çiftlik Çayýrý 28. Sokak, Söðütevler 19. Sokak, Selçuk 8. Sokak c) Ýþe baþlama tarihi Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVII1. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: Resmi ilanlar de AKÇADER'den Çanakkale Þehitlerini anma programý Dünya Ormancýlýk Günü etkinlikleri kapsamýnda Anadolu Lisesi'nde fidan dikildi.anadolu Lisesi öðrencileri, Coðrafya dersi Çevre ve Ýnsan Ünitesi kapsamýnda ekim ayýnda pet þiþe ve saksýlara diktikleri ýhlamur, ceviz, badem, elma ve ayva tohumlarýnýn birkaç ayda küçük birer fidan haline gelmesinden duyduklarý mutluluðu idareci ve öðretmenleri ile paylaþtýlar.öðrenciler, kendi emekleri ile dikip, büyüttükleri fidanlar yanýnda Ortaklar Fidancýlýk'tan temin edilen ýhlamur ve kestane fidanlarýný okul bahçesine diktiler.anadolu Lisesi Müdür yardýmcýsý Þuayip Yýldýz etkinlikle ilgili olarak "Amacýmýz öðrencilerimize çevre bilinci kazandýrmak. Aðaç ve tabiat sevgisi oluþturmak. Bu amaçla Dünya Ormancýlýk Günü'nde diktiðimiz bu fidanlarýn bakýmýný da öðrencilerimiz ile birlikte yapacaðýz. Etkinliðe katýlan Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað, Edebiyat Öðretmeni Barýþ Koç, Beden Eðitimi Öðretmeni Turgut Uðuz ve öðrencilerimize okulum adýna teþekkür ediyorum" dedi. Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 98. Yýldönümü nedeniyle dernek merkezinde program düzenledi. Dernek üyelerinin katýldýðý program Mehmet Akif Ersdoy'un "Çanakkale Þehitlerine" adlý þirinin okunmasýyla baþladý. Ardýndan ÝHL Edebiyat Öðretmeni Karaca Eldem sunum yaptý. Sunumunda Kurtuluþ Savaþý hakkýnda bilgiler veren Eldem, "Kaynaklarda, 1. Dünya Savaþý ve Türk Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Anadolu'da 2.5 milyon Müslümanýn öldüðüne iliþkin tahminler vardýr. Çanakkale Savaþý'na Anadolu topraklarýnýn yaný sýra Osmanlý Devleti'nin terk ettiði topraklardan, Suriye, Filistin, Lübnan, Irak, Kosova, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan'dan da katýlým olmuþ ve her birinden onlarca þehit düþmüþtür" dedi. Çanakkale, Kurtuluþ ve Sarýkamýþ savaþlarýndan görüntülerin yer aldýðý sinevizyon gösterisinin ardýndan þehitlerin ruhuna okunan dualarla program son buldu.

8 Çin'de görevli amerikalý bir subay bir gün pekin'de bir lokantaya girdi. garsonun getirdiði Çince mönüye garip garip baktý. gelen mönüden birþey anlamasa da bozuntuya vermedi ve parmaðýný Çince bir yazýnýn üzerine basarak garsona gösterip, ne geleceðini merakla beklemeye baþladý.bir müddet sonra garson bir tabak meyve getirdi. Amerikalý subay garsona meyveyi kenara koymasýný iþaret ederek parmaðýyla listedeki baþka bir yeri gösterdi. Bu kez, bir dilim pasta geldi. Subayýn karný çok acýkmýþtý. Parmak yöntemiyle güzel bir yemek seçemeyeceðini de anlamýþ bulunuyordu. Kelime Avý Çevresindeki masalara baktý. karþý masada bir Çinli et yemeði yiyordu. subay, karþý masadaki adamýn yediði yemeði gösterdi ve ðarsona o yemekten getirmesini iþaret etti.yemek geldi, subay büyük bir iþtahla eti yemeye baþladý. Birkaç lokma sonra, þimdiye dek bu tatta bir et yemeði yemediðini fark etti. Pekin ördeklerinin ününü duymuþtu. bu acaba onun eti miydi? garsonu çaðýrdý, eti gösterdi ve kollarýný kanat gibi yaparak, "vak, vak?!" dedi. Çinli garson soruyu anlamýþtý. "hayýr" anlamýnda baþýný salladýktan sonra, doðru yanýtý verdi: "hav, hav, hav!" Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Hastaneler, 1 Nisan'da avuç içi okuma sistemine geçiyor Hastanelerin hastanýn kimliðini biyometrik yöntemle doðrulama sistemi Türkiye genelinde 1 Nisan'da uygulanmaya baþlýyor. Konya'daki pilot uygulamadan sonra 20 ilde sistemin kesintisiz bir þekilde çalýþtýðýný söyleyen Fujitsu Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Halit Zaim, "Sistem yaklaþýk 4 aydýr kesintisiz çalýþýyor. 1 Nisan itibariyle 81 ildeki 3 bin kadar hastane ayný teknolojiyi kullanmaya baþlayacak. Yaklaþýk 15 milyon dolara mal olacak projeyle ilgili çalýþmamýzý tamamlamak üzereyiz." dedi. Ankara Sharaton Otel'de yapýlan Kamu Yararýna Teknoloji konferansý öncesi basýn mensuplarýna açýklama yapan Zaim, "Maliye Bakanlýðý'nýn (VEDOP) Kamu Ýhale Kurumu'na HEKAP, bazý bankalara avuç içi ile ATM kullanma hizmetleri sunduk. Son zamanlarda biyometrik konusundaki bilgi birikimimiz Avrupa'nýn da üzerine çýktý. Fujitsu kendi ülkesi Japonya ve ABD'da Ar Ge faaliyetleri gösteriyor. Türkiye'nin de Fujitsu için biyometrik alanda bir merkez olmasý için çalýþmalar yapýyoruz. Çünkü kurduðumuz sistemler Mýsýr, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin ilgisini çekmeye baþladý. Bu ülkelerden sistemi yerinde inceleyenler var." dedi. Türkiye'deki yaptýklarý çalýþmalar anlatan Zaim son olarak þunlarý söyledi: " Türkiye'de Fujitsu olarak baþladýðýmýz notebook üretiminde 250 bin rakamýna ulaþtýk. Bu yýlýn ikinci yarýsýnda server ve depolama cihazlarýnýn da üretimine baþlýyoruz. SGK hastaneleri için ürettiðimiz biyometrik kimlik tanýmlama iþini yerli iþ ortaðýmýzla birlikte yapýyoruz. Biyometrik kimlik tanýmlamada yerlilik oraný yeni teknoloji oraný yüzde 74'e ulaþtý. Fatih projesine olan ilgimiz de devam ediyor. Fakat biz cihazý üretim ve yazýlýmdan öte uçtan uca çözüm sunmayý hedefliyoruz." (CÝHAN) Diþleriniz için bu gýdalara dikkat! Sinema animasyon Yerli dizi 20:00 22:40 Þrek 3 8 Karýsý Prenses Fiona nýn babasý Kral Harold ýn hastalanmasý üzerine Þrek hemen harekete geçer. Kralýn yerine geçecek birisini bulmasý gerekmektedir. Eðer Kral ýn yerine geçecek birisini bulamaz ise hiç istemediði tahta kendisi oturmak zorunda kalacaktýr. Þrek, Fiona ve kadim dostlarý Çizmeli Kedi; yeni kralý bulabilmek için eðlenceli bir maceraya atýlýr. Yönetmen : Chrris Miller, Raman Hui (100 dakika) Arka Sokaklar Nadir, bir otoyol ihalesinde, ihaleden çekilmeyi kabul etmeyen Tayangir Ýnþaat firmasýnýn sahibi Andaç ýn kardeþini kaçýrarak adamlarýna dövdürür. Andaç, kardeþinin baþýna gelenleri polise haber verir. Rýza Baba ve ekip iþe koyulur... Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Gamze Özçelik, Uður Pektaþ, Zeynep Beþerler Yönetmen : Orhan Oðuz 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Diþlerinizin saðlýklý ve bembeyaz olmasý için düzenli olarak diþ fýrçalamanýn, diþ ipi kullanmanýn yaný sýra diþ dostu gýdalar tüketmelisiniz. Peki hangi gýdalarýn diþinizle dost olduðunu hangilerinin ise diþlerinize zarar verdiðini biliyor musunuz? uzmanlar sýklýkla yapýþkan ve þekerli gýdalarýn diþleriniz için zararlý olduðunu ifade ediyor. Bunlar diþlerinizin üzerinde uzun süre kalýyor ve diþlerinizin çürümesine neden oluyor. Ayrýca asitli gýdalar da diþ minesine zarar veriyor. Kola gibi hem asitli, hem de þekerli olan içecekler ise diþleriniz için iki kat daha fazla zararlý.aðzýnýzdaki tükürük doðal olarak diþlerinizdeki kalýntýlarý yýkar ve gýdalarýn diþlerinize yapýþmasýný önlemeye çalýþýr. Ancak kullandýðýnýz ilaçlar gibi bazý nedenlerle tükürük üretimi azalýnca diþleriniz yediðiniz gýdalara karþý savunmasýz kalýr. Bu noktada ise yediðiniz gýdalara dikkat etmeniz önemli. Yerli dizi Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Yýllardýr Bilal e âþýk olan Þükran ise Feyza nýn ortaya çýkmasýyla duygularýný sorgulamaya baþlar. Gençlik Yýllarý Kleopatra Kleopatra nýn gençlik yýllarýnda babasý XII. Ptolemy, Mýsýr üzerinde azalan gücünü geri kazanabilmek için güçlü Romalýlara rüþvet vermeye baþlamýþtý. XII. Ptolemy M.Ö. 58 yýlýnda Roma ya gittiðinde, yönetimi karýsý VI. Kleopatra Tryphaina ve büyük kýzý IV. Berenice müþterek olarak devraldýlar. Döndüðünde karýsý VI. Kleopatra ölmüþtü. Bunun üzerine XII. Ptolemy, Romalý güçlerin de yardýmýyla kýzý Berenice i infaz ettirdi ve tahtýný geri kazandý.daha sonra 9 yaþýndaki oðlunu o sýralar 18 yaþýnda olan diðer kýzý Kleopatra yla evlendirdi. Ancak Kleopatra tek baþýna hükümdar olmak istiyordu. En azýndan kendisinden çok küçük olan kardeþiyle ayný haklarý paylaþmak istemiyordu. M.Ö. 48 yýlýnda, Kleopatra vekiller tarafýndan görevden kovuldu. Bu sýrada, babasýnýn müttefiki Pompey, Roma Ýmparatoru Julius Caesar ýn askerlerince takip edilerek Mýsýr a geldi. Pompey kardeþi XIII. Ptolemy nin destekçileri tarafýndan öldürüldü. Kleopatra ve Julius Caesar Efsanelere göre Kleopatra kendini bir halý içinde Julius Caesar a sundu ve onun desteðini kazandý. Kardeþi XIII. Ptolemy, Sezar la giriþtiði bir savaþta öldü. Sezar, Kleopatra yý diðer kardeþi XIV. Ptolemy nin yardýmcýsý olarak hükümdar ilan etti. M.Ö. 46 yýlýnda, Kleopatra yeni doðan oðluna Ptolemy Caesarion adýný verdi ve onun Caesar ýn çocuðu olduðunu iddia etti.sezar hiçbir zaman resmî olarak babalýðý kabul etmedi ama o yýl Kleopatra yý Roma ya götürdü. O sýrada hala Calpurnia ile evliydi. Ancak Roma nýn karýþýk ortamýna Kleopatra nýn Caesar ýn karýsý olduðu iddialarý da eklenince, olaylar M.Ö. 44 te Caesar ýn katledilmesiyle son buldu. Onun ölümünden sonra Kleopatra Mýsýr a döndü ve oðlu XV. Ptolemy Caesarion u da yardýmcýsý yaparak hükümdarlýðýný ilan etti.kleopatra ve Marcus Antonius M.Ö. 41 yýlýnda, bölgenin yeni Romalý askerî yöneticisi Marcus Antonius geldiðinde, ilk isteði Kleopatra yý görmek oldu. Kleopatra bir þekilde onu masumiyetine ve Caesar ýn ölümüne neden olan olaylara sebep olmadýðýna inandýrdý. FIRINDA PASTIRMALI KURU FASULYE Malzemeler 250 gram kuru fasulye 2 adet soðan Yarým çay bardaðý Mýsýrözü yaðý 1 çorba kaþýðý domates salçasý 2 adet sivri biber 50 gram pastýrma 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 tatlý kaþýðý nane 1 çay kaþýðý karabiber, tuz Yemeðin Tarifi Kuru fasulyeyi haþlayýn. Soðanlarý yemeklik doðrayýn. Yarým cay bardaðý sývý yaðý kýzdýrýn. Ümit, mutluluktan alýnmýþ bir miktar borçtur. Joseph Joubert Soðanlarý içine atýp, kavurun. Üzerine 1 çorba kasýðý domates salçasý, 2 adet küçük doðranmý biberi ilave edin. Haþlanmýþ fasulyeleri de tencereye alýn. Üzerini örtecek kadar su ilave edin. Kýsýk ateþte sebzeler suyunu çekene kadar piþirin. Ocaktan aldýðýnýz tencereyi fýrýn kabýna boþaltýn. Pastýrmayý küçük küçük doðrayýn, 1 çorba kasýðý tereyaðýný eritin. Pastýrmalarý içine atýp kavurun. Fasulyelere ekleyin. Tuzum serpin. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda 15 dakika piþirin, 1 tatlý kasýðý nane ve 1 cay kasýðý karabiberi ekleyip servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Bizim okul 20:00 Huzur Sokaðý 23:15 Kim Milyoner olmak ister? Zeynep Yerli Dizi Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Yerli Dizi Eve Düþen Yýldýrým Yerli Dizi Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Vay kaynanam vay,22:30 Yaparým bilirsin 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Yerli Dizi Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:40 Þrek Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Yerli Dizi Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý 23:15 Saniye

9 Size bir selâm verildiði zaman, ondan daha güzeliyle veya ayný selamla karþýlýk verin. Þüphesiz Allah her þeyin hesabýný gereði gibi yapandýr. Nisâ, 4/86 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HAL 'Hal' tasavvuf yolcusunun makamlarýndan birisidir. Tasavvufçulara göre hal, kulun isteði, celp etme giriþimi ve kazanma isteði olmadan kalbine gelen neþe-hüzün, rahatlýk-sýkýntý, þevk-dert, heybet-heyecan gibi durumlara denir. Buna göre haller, Allah (c.c.) vergisidir, makamlar ise çalýþarak kazanýlýr. Haller Allah (c.c.)'ýn cömertlik ve lütfundan gelir. Makamlar ise cehd ve gayret ederek ulaþýlýr. Makamda istikrar vardýr, hal ise sürekli deðiþmektedir. Ebu Ali Dekkak (r.a.)'ýn Resûlullah (s.a.v.)'in: "Kalbimi bir örtü bürür de onu kaldýrmak için günde Allah Teala'dan yetmiþ defa af dilerim." [1] hadisini açýklarken þöyle dediðini iþitmiþtim. 'resûlullah (s.a.v.) halleri itibariyle ebedi ve devamlý bir yükseliþ durumunda idi. Bir halden daha yüksek bir hale ulaþtýðý zaman eski halini düþünür, yeni haline nazaran eski halini bir hicap ve örtü kabul ederdi. O'nun halleri ebedi ve devamlý artýþ göstermekte idi.' [2] Hal, tasavvuf yolcusu bir insanýn kendi derinliklerinde ötelerden gelen esintileri yaþamasý ve kalp ufkunda cereyân eden gece-gündüz, sabah- akþam, farklýlýðýnýn duyulup hissedilmesidir. Onu insanýn cehd ve gayreti olmadan, insan kalbini saran sevinç- hüzün, kabz- bast þeklinde anlayanlar, bu oluþ ve seziþin devam ve istikrârýna 'makam', onun zevâl bulup gitmesine de 'nefsânîlik' demiþler. Bu ittibarla, 'hal'e, bir ilahi mevhibe ve gönül yamaçlarýnýn 'üns' esintiler, 'makam'a da insan irade ve azminin bu nefehâtý soluklayýp benliðine mal ederek ikinci bir fýtrata ulaþmasý diyebiliriz. Hal; yaratýlýþ, hayata mazhariyet, nur ve rahmet gibi, perdesiz her þeyin gerçek kaynaðýný gösterir ve hâlis tevhidi ihtar eder. Makam ise, sa'y u gayretin sisli- dumanlý prizmasý içinde dediðini der ve hakikati o kadar net aksettiremez. Onun içindir ki, kalbe gelen vâridatýn duyulup sezilmesi ve her lâhza, kalplerde 'kenzen' bilinen doðru ayrý bir yol vurulmasý; içinde biraz da kendimizi anlatmanýn bulunduðu o vâridatýn kendi rengimize göre ifâde edilmesinden daha kadirþinâsca bir davranýþ sayýlmýþtýr. Allah Teala'nýn kudreti dahilinde bulunan lütuflarýn sonu yoktur. Mutlak ve ideal izzet Hakk'ýn hakký olunca, hakiki manadaki izzete ve yüksekliðe ulaþmak imkansýz olur. O halde kul haaleri itibariyle devamlý olarak yükseliþ vaziyetinde olacaktýr. [3] Bundan dolayýdýr ki, Hz. Muahammed (s.a.v.), bir makam münasebetiyle: "Allah sizin cisim ve sûretlerinize deðil, kalplerinize nazar eder (bakar).." diyerek Allah (c.c.) katýnda önemsenen noktayý hatýrlatýp, halkça yönelinecek mihrâbý iþ'ar ile âyineyi, tecelliye tevcih buyurmak istemiþtir. Derecesi daha düþük bir rivayette, kalpleri yanýnda ameller de zikredilerek; "Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar..." beyaný ise, hâlin devamýyla ulaþýlan 'makam'a hal hatýrýna bir iltifâttýr. Hal; mutlak iradenin muradýna uygun vakitlerde, ara ara gelen tecelliler.. bu tecellilerin yayýlma sahasý kalp ufku.. avlayýp bir kalýba ifrað eden de his ve þuurdur. Bu itibarla makama, dalgalarý inmiþ, istikrara ulaþmýþ bir pâye nazarýyla bakýlmasýna karþýlýk; hal, yüksek takdîrlere baðlý gel- gitlerin aðýnda, her zuhur bir evvelkisinden ayrý ve farklý kareler içinde, sürekli belirip kaybolan ve týpký güneþten gelen deðiþik boy ve renklerdeki dalga paketlerine benzetilebilir. Hassas ruh ve marifetle uyanmýþ þuurlar, suyun üzerindeki kabarcýklarda, güneþin akislerini gördükleri gibi, gönül yamaçlarýnda da, hâl dalgalanmalarýný öyle görür, hisseder ve ayrý ayrý anlayarak ona karþýlýk verirler.. Kalp balansýný iyi ayarlayamamýþ, dolayýsýyla da baðlantýsýz kalmýþ kopuk ruhlar, bunlarý birer vehim ve hayal sanabilirler; varlýða Hakk'ýn nûruyla bakanlar için bunlar çok açýk gerçeklerdir. En büyük Hal insaný olan Peygamber (s.a.v.), bir önceki mazhariyetlerini, bir sonraki durumu itibariyle derin gördüðünden o derin hâlin nuruyla Allah (c.c.) gönüllerimizi donatsýn! "Ben günde yetmiþ defa istiðfar ediyorum..." buyururlardý. Zaten, sonsuzluða dönük bir ebedi yolculukta, ebedi ýþýk ve ebedi buraka ihtiyâcýný hisseden dupduru bir gönlün, baþka türlü düþünmesi de mümkün deðildir. [4] Allah (c.c.)'ýn kulunu ulaþtýrdýðý hiçbir mana ve hal yoktur ki, ondan daha üstün olanýný yaratmak ve kulunu oraya ulaþtýrmak O'nun kudreti dahilinde olmasýn. [5] [1] Müslim, Zikir, s. 41. [2] Kuþeyri Risalesi, S. Uludað. [3] A.g.e. [4] Kalbin Zümrüt Tepelerinden, M.F.Gülen. [5] Kuþeyri Risalesi, S. Uludað. CUMA FETHULLAH GÜLEN 1) Allah Resûlü (aleyhi ekmelü't-tehâyâ) bize bir hedef gösterirken, Cennet'te yüz mertebe bulunduðunu ve Firdevs'in, makam bakýmýndan en yüksek derece olduðunu belirttikten sonra, 'Allah Teâlâ'dan Cennet'i istediðiniz zaman, Firdevs'i isteyiniz.' buyurarak, himmetimizi âli tutmamýz gerektiðine iþaret etmiþtir. Dahasý, bize Firdevs talebinden de öte isteklerde bulunma edebini öðretmiþ ve Cenâb-ý Hak'tan neler isteyebileceðimizi gösteren dualar talim buyurmuþtur. Ondan öðrendiðimiz dualar sayesindedir ki, sabah-akþam 'Allah'ým, Cemâlini seyretme arzusuyla içimizi doldur, Sana kavuþma þevkiyle gönlümüzü coþtur ve ötede Cemâlinle bizi serfiraz kýl' diyoruz; Cemâlullah'ý müþahedeye, rýza-yý Ýlahîyi tahsile ve rýdvâna ermeye talip olduðumuzu ilan ediyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz'den öðrendiðimiz bu dualar, asla dûnhimmet olmamamýz ve himmetimizi hep âlî tutmamýz gerektiðini salýk veriyor. Dolayýsýyla, namazýn hakikatini idrak etme hususunda da yüce himmetli olmalý; Cenâb-ý Hak'tan selef-i salihînin ibadet aþk u iþtiyakýný, onlardaki kulluk temkinini dilenmeli ve namazý þuurluca ikâme edebilmek için inâyet-i Ýlahiyeyi talep etmeliyiz. Belki herbirimiz þöyle demeliyiz: 'Allah'ým! Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz namazý hangi enginlikte ikâme ediyor idiyse, bana da o idraki lutfeyle; namazýn manasýný benim ruhuma da duyur. Rabb'im, ben de Peygamber Efendimiz'in eda ettiði gibi namaz kýlmak ve onu benliðimin bütün zerrelerinde duymak istiyorum.. namaz esnasýnda Sen'den baþka bütün mülahazalara karþý kapanmayý ve tamamen namazlaþmayý arzu ediyorum.. Ne olur Allah'ým, bu lütfunu bana da nasip eyle!..' Evet, peygamberâne bir ibadet ufkuna mazhar olmayý istemek peygamberlik istemek demek deðildir. Bu talep, her hususta takip edilmesi gereken Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu'nu ibadet hayatý itibarýyla da örnek almak ve namazda daha bir derinleþmek talebidir. Sizin bu türlü bir duanýz kat'iyen boþa gitmez. Bu duada istekli ve ýsrarlý olursanýz, Allah sizi mahrum etmez. 2) Namazýn hakikatini idrak etme isteði kavlî ve kalbî bir duadýr; bu duanýn fiilî yanýný ise en baþta bu mevzuda yazýlmýþ eserleri okumak teþkil eder. Namazý þuurluca kýlmak isteyen bir mü'min þayet onunla alakalý üçbeþ kitap okumamýþ, büyüklerin bu konudaki mütalaalarýný öðrenme gayretinde bulunmamýþ ve meselenin nazarî yanýný dahi ihmal etmiþse, onun bu talebinde samimi olduðu söylenemez. Öyleyse, namaz yolcusu ikinci adým olarak, gönlüne ibadet iþtiyaký salacak, onu namazýn nurlu iklimlerinde dolaþtýracak ve mana âleminin büyüklerinin namazla alakalý engin anlayýþlarýný, derin duyuþlarýný aktararak içine haþyet dolduracak makaleleri ve kitaplarý okumalýdýr. Hazreti Üstad, bazý risaleleri önemli gördüðünden dolayý yüz on beþ defa okuduðunu belirtmiþtir. Bir mü'min, Zât-ý Ulûhiyet hakikatiyle, iman esaslarýyla ve ibadetlerin mana Cumanýz Mübarek Olsun... "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haþr ü neþr olmak da yine Allah'ýn huzurunda olacaktýr." Amin "Tevbe ettiren ve tevbeleri kabul eden" anlamýna gelen "et-tevvab" ismi þerifi Kur'aný kerimde 11 defa geçmekte. "derken Adem, Rabbinden kelimeler aldý. (Ve onlarla yalvardý da) Allah'da tevbesini kabul etti. Þüphesiz O tevbeleri kabul eden ve esirgeyendir." (Bakara 37) Tevbe suresinin 118 nci ayetinde bizlerin tevbe etmesi için bize tevbeyi öðretenin ve tevbeleri kabul edip mükafatlandýranýn Allah (c.c.) olduðunu ifade eder. Þair: "Kýl tevbe seyyiatýna gözler kapanmadan, Vaktiyle gör hesabýný defter kapanmadan." Yani "Gözlerin kapanmadan, ölmeden önce günahlarýna piþman olduðunu ve afvýný Allah'tan iste" diyor. Tevbe günahýn cinsinden olur. Milletin malýný zimmetine geçirip sonra istiðfar etmek tevbe deðildir. Zimmetine geçirdiði malý sahiplerine vermek, sonra istiðfar etmektir tevbe. Rabbimiz bizim hatalarýmýzý, günahlarýmýzý nasýl afvettireceðimizi bize öðretiyor ve bizi afvediyor. "et-tevvaba" iman eden bizlerde bize karþý suç iþleyenlerin özrünü kabul edeceðiz. Özür dilemese bile piþmanlýk duymasý özür dilemesi demektir. Afvedici olacaðýz. DUA NAMAZ ÂÞIKLARININ ÜÇ ÖZELLÝÐÝ ESMAÜL HÜSNA ET-TEVVAB buuduyla alakalý birkaç eseri hiç olmazsa birkaç defa gözden geçirmeli deðil midir? 3) Hem kavlî hem de fiilî duada ýsrarlý olma, matlubu elde etme mevzuunda kararlý ve istikrarlý bir tavýr ortaya koyma ve aktif sabýrla, adým adým hedefe yürüme de neticeye ulaþma yolunda çok önemli diðer bir þarttýr. Namaz sevdasý tâlibin gönlüne hemen düþmeyebilir; insan birkaç günde, birkaç ayda, hatta birkaç yýlda namaz hakikatini duyamayabilir. Dolayýsýyla, talepte ve neticeye götürecek sebepleri yerine getirme mevzuunda ýsrarlý olmak pek mühimdir. Þayet, namaz kahramanlýðýna adaysanýz, sizi o ufka taþýyacak hiçbir argümaný kullanmayý ihmal etmemelisiniz. Hangi ses, hangi soluk sizi þahlandýrýyor ve kalbinizi coþturuyorsa, bir kere deðil, belki yüz kere ayný vesileye baþvurmalýsýnýz. Belki bir kitabý onlarca kez okumalý, bir kaseti birkaç kere dinlemeli, bir büyüðün sözlerine defalarca kulak vermeli ve oturup kalkýp hep gözünüzü diktiðiniz hedefi düþünmelisiniz. 'Olmuyor!' diyerek, yoldan dönmeyi asla aklýnýza getirmemeli ve kat'iyen aceleci davranmamalýsýnýz. Unutmamalýsýnýz ki, bu yolda belki senelerce sular gibi çaðlayacak, pek çok kayaya çarpacak ama her an biraz daha arýnacak ve sonunda ummana ulaþacaksýnýz. Niyetinizin derinliði ve gayret ü himmetinizin yüceliði nispetinde ötede siz de her biri bir namaz âþýðý olan 'ilkler'in hemen arkasýnda yerinizi alacaksýnýz. 1- Allah'tan, selef-i salihînin ibadet aþk u iþtiyakýný, onlardaki kulluk temkinini dilenmeli ve bu konuda inâyet-i ilahiyeyi talep etmeliyiz. 2-Namaz yolcusu, gönlüne ibadet iþtiyaký salacak, onu namazýn nurlu iklimlerinde dolaþtýracak makaleleri ve kitaplarý okumalýdýr. 3-Hem kavlî hem de fiilî duada ýsrarlý olma, matlubu elde etme mevzuunda kararlý bir tavýr ortaya koyma, neticeye ulaþma yolunda çok önemlidir. Müthiþ bir gün önümüzde... Göklerin yarýlýp parçalanacaðý, cehennemin köpürüp alevleneceði ve kýyametten sonra bir kere daha üfürülen surla beraber bütün ölülerin diriltilip hesaba çekilmek üzere toplanacaðý bir gün... Her ferdin, yalýn ayak, baþý çýplak bir vaziyette kendi sýrasýnýn gelmesini dehþet ve korkuyla bekleyeceði; kardeþinden, anasýndan, babasýndan, eþinden ve oðullarýndan kaçacaðý, kendi baþýnýn çaresine düþeceði; peygamberlerin dahi "nefsî, nefsî" diyeceði bir gün... Kâfirler için hazýrlanan zincirler, bukaðýlar ve çýlgýn alevlerin herkesi dehþete düþüreceði; pek çoklarýnýn kapkara, ekþi ve asýk bir suratla beklerken, adeta bel kemiklerinin kýrýlacaðý; burada kulluk vazifesini yerine getirmeyenlere "Haydi yalanladýðýnýz þeye doðru yürüyün! Yürüyün, gölgesi olmayan ve alevden korumayan üç buudlu (katmerli) cehennem karanlýðýna!" denileceði ve muflislerin yüzükoyun sürüm sürüm ateþe sürükleneceði bir gün... Ýþte, güneþin yaklaþtýrýlýp her yaný kavuracaðý, beyinlerin kaynayýp terin gýrtlaða ulaþacaðý ve sebeplerin bütün bütün iflas edip her þeyin insanýn aleyhine döneceði o gün insanlar, altýna girip gizlenmek, güneþin yakýcýlýðýndan azýcýk korunmak için küçücük, ufacýk da olsa bir gölge arayacaklar.. arayacaklar; ama o gün Hakk'ýn himaye ve inâyetinden baþka gölge de olmayacak.seslerin kesileceði, canlarýn gelip gýrtlaklara dayanacaðý, baþlarýn dönüp bakýþlarýn bulanacaðý o gün, tek bir sýðýnak olacak; o da Allah'ýn himâyesinin gölgesi.. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): "Allah yedi zümreyi, kendi zýllinden baþka sýðýnak olmayan (kýyamet) gününde, zýlli altýnda himaye buyuracaktýr." buyuruyor ve hem bu talihli insanlarýn kimler olacaðýný haber veriyor, hem onlardan biri olmamýz için bizi ikaz ve teþvik ediyor ve hem de saðlýklý bir toplumun ancak o insanlarýn sýfatlarýný üzerinde bulunduran kimselerle meydana geleceðini bildiriyor. Bu yedi grup insan þunlardýr: Hak, adalet ve istikâmeti temsil eden idareci; ömrünü ibadet neþvesi içinde geçiren genç; mescidlere dil beste olan kimse; birbirlerini Allah için seven, bir araya geldiklerinde Allah için bir araya gelen, ayrýlýrken de Allah için ayrýlan, Hak rýzasýný, Hak sevgisini mihrâb edinmiþ muhabbet fedâileri; güzel ve zengin bir kadýnýn talep aðýnda (nefsine baþkaldýrýp) "Ben Allah'tan korkarým." diyen adam; solundakine infak ettiði þeyden, saðýndaki bir þey hissetmeyecek þekilde sadakasýný gizli eda eden kahraman ve yapayalnýzken Allah'ý (cc) anýp da gözleri yaþlarla dolan, yalnýzlýk anlarýný tefekkür ve murâkabe ile buudlaþtýran, yer yer gönlünde bestelediði duygularýný yanaklarýndan süzülen yaþlarla seslendiren, gözyaþý kelimeleriyle Dost'a içini dökebilen duygu ve gönül insaný. HZ. HAFSA (r.anha) 9 Ey Allahým! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açýp kapayýncaya kadar (da olsa) nefsimle baþbaþa býrakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden baþka ilâh yoktur. Ebu Dâvûd, Edeb,110 SAHABE HAYATI Hazret-i Hafsa radýyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)'in kýzý... Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir islâm hanýmefendisi... O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadýnlardan... Üçüncü hicri yýlda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aileleri arasýna katýlarak mü'minlerin annesi olma þerefini elde eden bahtiyarlardan... O, Mekke'de Peygamberlik gelmezden (Bi'set'ten) beþ sene önce doðdu. Babasý, islâm tarihinde adâletiyle ün salan, ikinci halife Hz. Ömer (r.a)dir. Annesi Zeynep, Osman Ýbni Maz'ûn (r.a)'ýn kýz kardeþidir. Babasý ile birlikte Mekke'de müslüman oldu. Ashab'tan Huneys Ýbni Huzâfe (r.a) ile evlendi. ilk müslümanlarýn safýnda yer alan bu bahtiyar karý-koca birlikte önce Habeþistan'a, daha sonra Medine'ye hicret etti. Huneys (r.a), Abdullah Ýbni Huzâfe (r.a)'ýn kardeþidir. Bedir ve Uhud gazvelerine iþtirak etmiþtir. Her iki gazvede de kahramanca çarpýþtý. Uhud savaþýnda ciddi þekilde yaralandý. Medine'ye dönüldüðünde þehadet þerbetini içti. Hazreti Hafsa (r.anhâ) genç yaþta dul kaldý.hz. Ömer (r.a) kýzýnýn dul olarak kalmasýna gönlü râzý deðildi. Biran önce onu evlendirmeliydi. O devirde iddetini tamamlayan kadýnlarýn fazla beklemeden evlenmesi daha uygun görülüyordu. Bir baba olarak Hz. Ömer (r.a) da kýzýnýn iyi bir kimse ile evlenmesini arzu ediyordu. Bunun için düþündü, taþýndý ve onu Hz. Osman (r.a)'a nikâhlamaya karar verdi. Hz. Osman da o sýrada dul kalmýþtý. Hanýmý Peygamberimiz'in kýzý Rukiyye (r.anhâ) vefat etmiþti. Rahatlýkla teklif yapýlabilirdi. Vakit kaybetmeden Osman'a gitti. Kýzý Hafsa'yý nikâhlýyabileceðini söyledi. Bu konudaki görüþmeleri Abdullah Ýbni Ömer radýyallahu anhümâ bizzat babasýndan þöyle nakletmektedir : Osman Ýbni Affan'a gittim. Onu hüzünlü gördüm. Üzüntüsünü gidermek ve teselli etmek için ona Hafsa'dan bahsettim. Ýstersen Hafsa'yý sana nikâhlýyayým dedim. Osman birden cevap veremedi. Hemen evet diyemedi. Biraz düþünmek için zaman istedi ve Hele bir düþüneyim dedi. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra karþýlaþtýðýmýzda, þimdilik evlenemiyeceðim diye özür diledi. Hz. Ömer ayný teklifi Hz. Ebûbekir (r.a)'a yapmayý düþündü. Onunla karþýlaþtýðýnda: istersen sana kýzým Hafsa'yý nikahlýyayým dedi. Hz. Ebûbekir de sustu. Aðzýný açýp da bir söz söylemedi. Hiçbir cevap vermedi. Bu sebeple ona, Osman'a gücendiðinden daha fazla kýzdý. Hz. Ömer (r.a) iki samimi arkadaþýndan müsbet bir cevap alamayýnca caný sýkýldý, içerledi. Üzüntülü bir þekilde Rasûlullah (s.a)'in huzuruna girdi ve þöyle dedi: Yâ Rasûlallah! Ben Osman'a þaþýyorum. Hafsa'yý ona nikâhlamak istedim de yanaþmadý. Ebûbekir de öyle... Ýki Cihan Güneþi Efendimiz Ömer'e tebessüm ederek: Yâ Ömer! Hafsa, Osman'dan, Osman da Hafsa'dan daha hayýrlý birisiyle evlenecektir. buyurdu. Hz. Ömer büsbütün merak içerisinde kalmýþtý. Osman'dan daha hayýrlý damât kim olabilirdi? Merak içerisinde aradan yine birkaç gün geçti. Nebiyy-i Ekrem (s.a) Efendimiz Hafsa'ya tâlib oldu. Hz. Ömer (r.a)'a: Sen kýzýn Hafsa'yý bana nikâhlarsýn. Ben de kýzým Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikâhlarým, buyurdu. Hz. Ömer bu müjdeye çok sevindi. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz bu haberle Hafsa'yý kendisine Allah'ýn nikâhladýðýný anlatmak istiyordu. Bunun üzerine kýsa zamanda düðün hazýrlýklarý tamamlandý. Hicretin üçüncü yýlýnda þaban ayý içerisinde Hz. Hafsa, Resûli Ekrem (s.a) Efendimizle nikâhlanarak mü'minlerin annesi olma þerefine erdi. Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz bu nâzikâne teþebbüsü ile üç büyük sahâbîsi arasýndaki dostluðu, kardeþliði, din baðýný hýsýmlýkla, akrabalýkla daha da kuvvetlendirmiþ oldu. Âiþe'yi nikahlayarak Hz. Ebûbekir (r.a)'i Hafsa'yý nikahlayarak da Hz. Ömer (r.a)'i taltif etti. Onlarý kendine kayýnpeder, kýzlarýný da mü'minlerin anneleri olma bahtiyarlýðýna kavuþturdu. Hz. Ebûbekir (r.a) kendine teklifte bulunan Hz. Ömer'e müsbet-menfi bir cevap veremediði için üzülüyordu. Fakat baþka çaresi de yoktu. Çünki bir sýrrý muhafaza etmesi gerekiyordu. Hz. Hafsa ile Fahr-i Kâinat (s.a)'in evleneceðini biliyordu. Bunu söylemek emanete hýyanet olacaktý. Bu sebepten sükût etti. Nikâh kýyýldýktan sonra Hz. Ömer (r.a)'a gelerek özür diledi ve durumu þöyle izah etti: Hafsa'yla evlenmemi istediðin, benim de sana cevap vermediðim zaman herhalde bana gücenmiþsindir. dedi. Hz. Ömer de: Evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebûbekir (r.a) þunlarý söyledi: Bana bu konuyu açtýðýnda sana bir cevap vermeyiþimin sebebi, Rasûlullah (s.a)'in Hafsa ile evlenmekten söz etmesidir. Elbette onun sýrrýný ifþâ edemezdim, þayet Nebiyy-i Muhterem, Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi, elbette onunla evlenirdim diyerek onu teselli etti. Ne nezâket!.. Ne edeb!.. Ne sýr saklayýcýlýk!.. Ýþte islâm edebi!... Emanet bir sýr... Sükût bir hazinedir... Emanete riâyet ve sükûtu ihtiyar etmek ise insanýn emniyeti ve süsüdür... Hz. Hafsa (r.anhâ), Rasûlullah (s.a)'ýn evine Sevde ve Aiþe (r.anhümâ) annelerimiz varken gelin olarak geldi. O, Ýki Cihan Güneþi Efendimizin saâdethânelerine geldiðinde yirmi yaþlarýndaydý. Sevde (r.anhâ) annemiz Âiþe (r.anhâ) gibi onu da büyük bir gönül rahatlýðý içinde karþýladý. Her ikisine de hizmet etti. Hafsa (r.anha) da gençti. Bilgili ve onurluydu. Özü sözü birdi, iradesi kuvvetliydi. Hâne-i seâdette iki genç annemiz olmuþtu, ikisi de Efendimize hizmet etme yarýsýnda gayretlerini esirgemiyorlardý. Son derece nâzik davranýyorlardý. Sevgi ve hürmette kusur etmemeye çalýþýyorlardý. Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz de iki aziz arkadaþlarýnýn kýzlarý olmalarý sebebiyle gücünün yettiðince onlara müsâmaha ile davranýyordu. Kadýnlýk zaafiyetlerini, gençliklerini göz önüne alarak daha merhametli, daha þefkatli muâmele ediyordu. Fakat beþer olarak sýkýntýlý zamanlar da geçiriyordu, þöyle ki: Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a) efendimiz Zeynep binti Cahþ (r.anhâ) annemizin evinde bal þerbeti içmiþti. Biraz da yanýnda fazla kalmýþtý. Bu durum iki genç annemizin dikkatlerini çekti ve aralarýnda anlaþarak. Efendimizin yanýna vardýklarý zaman kendisinden megâfir kokusu geldiðini söylediler. Efendimiz megâfir yemediðini, bal þerbeti, içtiðini söyledi ve : Demek ki balý yapan arý megâfir yalamýþ diyerek bir daha bal þerbeti içmemeðe yemin etti. Bunun üzerine Allah Teâlâ Tahrim sûresini nâzil buyurdu. Meâli þöyledir: Ey Peygamber! Eþlerinin rýzasýný gözeterek Allah'ýn sana helâl kýldýðý þeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok baðýþlayan, çok esirgeyendir. Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz bir ara hanýmlarýndan ayrýlarak uzlete çekilmiþti. Genç ailelerini eðitmek istiyordu. Ashab arasýnda bu durum, Rasûlullah hanýmlarýný boþadý, diye yayýldý. Hz. Ömer (r.a) bu haberi iþitince doðruca Efendimizin odasýna yöneldi. Kýzý Hafsa'nýn bir hatasý olabileceðini düþünerek Efendimiz'den içeri girmeye izin istedi ve huzura girerek Efendimizin gönlünü rahatlatacak þu sözleri söyledi : Ya Rasûlallah! Kadýnlardan dolayý ne kadar sýkýntý çekiyorsun, þayet onlarý boþarsan Allah da melekleri de seninle beraberdir. Ben de, Ebûbekir de, mü'minler de seninle beraberiz... dedi. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz tebessüm etti. Gül yüzünden nurlar saçýldý. Ömer'in kalbine huzur verecek ve mü'minleri sevindirecek þu cevabý verdi. Hanýmlarýný boþamadýðýný, sadece uzlete çekildiðini söyledi. Hz. Ömer mescide geldi ve durumu müslümanlara izah etti. Hz. Hafsa (r.anhâ) yaratýlýþ icâbý biraz celâlli idi. Hz. Âiþe (r.anhâ) onu þöyle tavsif ediyor: Hafsa tam manasýyla babasýnýn kýzýdýr. Kuvvetli bir iradesi vardýr. Özü sözü birdir. Birgün Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimiz Hafsa annemizin yanýnda Hudeybiye'de biat eden ashabýný anarak: inþaallah, Hudeybiye'de biat eden ashâbým Cehenneme girmez, buyurdu. Hafsa (r.anhâ) da : içinizden oraya uðramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleþmiþ bir hükümdür. (Meryem sûresi; 71) âyetini okuyarak hatýrlatmada bulundu. Efendimiz de ona: Sonra, biz Allah'tan sakýnanlarý kurtarýrýz; zalimleri de diz üstü çökmüþ olarak orada býrakýrýz. (Meryem sûresi; 72) ayetini okuyarak cevap verdi. Hicretin 45. yýlýnda Hz. Muaviye'nin halifeliði döneminde altmýþ yaþýnda iken vefat eden Hz. Hafsa (r.anhâ)'nin cenâze namazýný Medine valisi Mervan Ýbni Hakem kýldýrdý. Cennet-i Bakî'a'da mü'minlerin annelerinin yanýna; ebedî istirahatgâhýna tevdi edildi. Cenab-ý hak'tan þefaatlerini niyaz ederiz. Amin.

10 10 Buharaevler KTML'den yaþlýlara jest Vali Baþköy Çorum Yumurtayý inceledi Vali Sabri Baþköy, Çorum Yumurta Pazarlama A.Þ. yönetimini ziyaret etti sonrasýnda ise fabrikanýn tasnif ve paketleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Çorum Yumurta Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaarslan, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Seber, Yönetim Kurulu Üyeleri Reha Kip ve Mustafa Çelik ile Genel Müdür Vedat Kaplan'a Çorum Yumurta tesislerinde ziyarette bulunan Vali Baþköy, yönetim kurulu üyelerinden Çorum'un yumurta sektörü açýsýndan potansiyeli ve bu kapsamda yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý ve yönetim kurulu üyelerine baþarýlý çalýþmalar diledi. Ziyaret sýrasýnda Çorum Yumurta Pazarlama A.Þ.'nin tasnif ve paketleme tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaarslan'dan tesis ve çalýþanlar hakkýnda bilgi aldý. Buharaevler KTML anasýnýfý öðrencileri ve kýz öðrenci pansiyonunda kalan öðrenciler Mart Yaþlýlar Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek yaþlýlarla zaman geçirdiler. Yaþlýlarla sohbet eden,onlarýn anýlarýný, yaþam tecrübeleriyle ilgili nasihatlerini dinleyen öðrenciler, kýsa bir zaman diliminde de olsa huzurevi sakinleri ile zaman geçirmekten memnun olduklarýný dile getirdiler. Çeþitli hediyelerle huzurevi sakinlerinin gönüllerini alan öðrenciler, pansiyonda bu tür etkinliklerin düzenlenmiþ olmasýndan mutluluk duyduklarýný belirterek, tekrar ziyaret etmek üzere söz verdiler. Anasýnýfý Öðretmeni Sibel Baþoðlu, öðrencilerin geziden çok memnun ayrýldýklarýný belirterek, anne, baba, nine ve dede gibi aile büyüklerine karþý duygu ve düþüncelerinin, onlara karþý duyulmasý gereken saygý ve sevginin sonsuz olmasý gerektiðini minik öðrencilerinin de bu konuda hassasiyetle davrandýðýný ifade etti. Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi sakinleri ise kendilerini ziyaret eden öðrenci ve öðretmenlere teþekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Huzurevi ziyaretine katýlan Okul Müdürü Sabriye Esen, Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardýmcýsý Necla Kurt öðrencilere yönelik sanatsal ve sosyal faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceðini belirtti. Eti Lisesi'nden ODTÜ gezisi Fatih Anadolu Lisesinde "Sýnav Stresini Yenme" semineri Fatih Anadolu Lisesinde "Sýnav Stresini Yenme" konulu seminer düzenlendi. Okulun konferans salonunda yapýlan seminere konuþmacý olarak Öðrenci Koçu Mustafa Gürbüz katýldý. Gürbüz, öðrencilere sýnav öncesinde ve sýrasýnda nasýl davranmalarý gerektiði konularýndan bilgiler verdi. Gürbüz ayrýca, öðrencinin hedeflerini nasýl belirleyeceðini, nasýl ders çalýþmasý gerektiðini, çevre ile iletiþimde dikkat edilmesi gerekenleri, sýnav stres ve heyecanýnýn nasýl yenileceði hakkýnda açýklamalarda bulundu. "Çanakkale Zaferi varoluþ mücadelesidir" Özlenen Çanakkale Ruhu isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere Osmancýk'a gelen Ýstanbul Dünya Sahnesi Yönetmeni Mehmet Sabri Arafatoðlu, "Osmancýk Belediyesi'nin ilköðretim öðrencilerine yönelik olarak Çanakkale Zaferi'nin anlatýlmasý için dört yýldýr sürdürdüðü çizgi roman serisi tüm Türkiye'ye örnek Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda Çanakkale Zaferinin 98. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Törende açýlýþ konuþmasý yapan, Yüksekokul Müdürü Öðr. Gör. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, "Bugün savaþ tarihine altýn harflerle yazýlan Çanakkale Zaferi'ni kutlamanýn ve bu vatan için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizi anmanýn onurunu yaþýyoruz. Çanakkale Zaferi, Kurtuluþ Savaþý'nýn ilk meþalesinin yakýldýðý, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atýldýðý bir azmin mücadelesi olmuþtur. Türk Ordusu'nun Çanakkale'de vermiþ olduðu bu büyük mücadele; baþta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ön plana çýkardýðý kahramanlar ve askeri dehalar ile de ayrý bir önem kazanmaktadýr. Çanakkale zaferi, vatanýn bütünlüðü ve baðýmsýzlýk söz konusu olduðunda, Türk milletinin neleri baþarabileceðinin en güzel kanýtýdýr" dedi. Okutman Mine Demir ise yaptýðý konuþmada "Týpký insanlarýn hayatlarýnda olduðu gibi milletlerin de tarihlerinde dönüm noktalarý vardýr. Milletler, tarihlerinin bu dönüm noktalarýnda çoðu kez var oluþ mücadeleleri vermiþlerdir. Ýþte Çanakkale Savaþlarý ve Türk Milleti'nin kazanmýþ olduðu bu büyük zafer Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarýndan birini teþkil eder. Türk Milleti Çanakkale Zaferi ile adeta bir var oluþ mücadelesi vermiþ ve bu mücadeleyi büyük bir zafere dönüþtürmesini bilmiþtir" ifadelerini kullandý. Öðrencilerden Kübra Aydýn, Elif Özen, Emre Yolcu, Samet Sansar ve Rýdvan Solmaz "Çanakkale Geçilmez" oratoryosunu seslendirirken, Sercan Tulum da, Mehmet Akif Ersoy'un destanlaþmýþ "Çanakkale Þehitlerine" isimli þiirini seslendirdi. Program Azime Coþan'ýn seslendirdiði Çanakkale türküleri ile sona erdi. olacak bir proje" dedi. Osmancýk Belediyesi ve Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði tarafýndan Çanakkale Zaferi nedeniyle "Özlenen Çanakkale Ruhu" isimli tiyatro oyunu Ýstanbul Dünya Sahnesi oyuncularý tarafýndan sahnelendi. Tiyatro için ilçeye gelen yönetmen Mehmet Sabri Arafatoðlu ve tiyatro ekibi Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çýplak da hazýr bulundu. Ziyarette Çanakkale Zaferi nedeniyle dört yýldýr ilköðretim öðrencilerine yönelik zaferin anlatýlmasý için çizgi roman serisi baþlattýklarýný ifade eden Belediye "Osmancýk Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak proje yürütüyor" Baþkaný Bekir Yazýcý, "Bu kapsamda dört seri halinde dört yýldýr Yahya Çavuþ, Koca Seyit, Nusret Mayýn Gemisi ve bu yýl da Conkbayýrý Þanlý Direniþ isimli çizgi romanlarý daðýttýk. Amacýmýz gençlerimizin ve geleceðimizin teminatý öðrencilerimizin bu þanlý Çanakkale destanýný çizgi romanlar eþliðinde öðrenmeleridir. Bu kapsamda bu seriyi sürdüreceðiz" dedi. Ýstanbul Dünya Sahnesi Yönetmeni Arafatoðlu da bu uygulamanýn bir projeye dönüþtürülerek tüm Türkiye'ye örnek olacaðýný ifade etti. Arafatoðlu, "Osmancýk Belediyesi'nin baþlattýðý bu Çanakkale çizgi roman serisi tüm ülkemize örnek olacak bir kültür projesidir. Böylece gençlerimizin Çanakkale Zaferi'ni öðrenmelerindeki ilgi artmýþ olacaktýr" diye konuþtu. Osmancýk'ta Çanakkale Zaferi'nin sahnelenmesinden dolayý Ýstanbul Dünya Sahnesi ekibine teþekkür eden Baþkan Yazýcý, tiyatro oyuncularýna Osmancýk pirinci ve Çanakkale Çizgi Romanlarý'ndan hediye etti. Eti Anadolu Lisesi Gezi Kulübü öðrencileri, Ortadoðu Teknik Üniversitesi (OD- TÜ) Tanýtým Fuarý'na katýldý. Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþen geziye bazý öðretmenler ve 48 öðrenci katýldý. Üniversite sýnavý öncesi motivasyon saðlamasý amacýyla düzenlenen geziye katýlan öðrenciler, ODTÜ kampüsünde yer alan bölümleri ziyaret ettiler. Üniversite öðrencileri ile birlikte öðle yemeði yiyen öðrenciler, yükseköðretim heyecanýný yaþadýlar. Ankara'da hayvanat bahçesini de giden öðrenciler, Form Alýþveriþ Merkezi gezisinin ardýndan Çorum'a döndüler.. Hitit ve Beder Üniversiteleri iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Arnavutluk'un Hena e Plote (Beder) Üniversitesi, arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Anlaþma kapsamýnda iþbirliði yapýlacak alanlar þöyle: "Araþtýrma, araþtýrmacý ve öðretim elemaný deðiþimi, örenci deðiþimi, her iki kurumun araþtýrmacýlarý tarafýndan yürütülen ortak araþtýrma projeleri, yeni programlarýn oluþturulmasýnda karþýlýklý yol gösterme, karþýlýklý bilgi ve yayýn alýþveriþi, konferans, kongre, seminer ve çalýþtay organizasyonlarý." Kafkasya üniversiteleri ile iþbirliði yapýlmalý Çorum Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Mustafa Dalamanlý, yönetim kurulu üyeleri; Birkan Demirci, Salih Demirci, Canan Çuha, Mustafa Tümer, Uður Urhan'dan oluþan heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Dalamanlý, derneðin faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, Kafkasya Bölgesinde bulunan üniversitelerle ortak iþ birliði yapýlmasý yönünde destek istedi. Dalamanlý, Kafkasya Kültürünün yaþatýlmasýna yönelik AB Birliði projelerinde üniversiteyle ortak çalýþma yapmak istediklerini ifade eden Dalamanlý, Rektör Alkan'a dernekte yapýlacak olan etkinliklere davet etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Kafkasya Kültürünün köklü bir geçmiþe sahip olduðunu ve geniþ bir coðrafya da yaþandýðýný ifade ederek bu kültürün yaþatýlmasý için hazýrlanacak her türlü projelere gönülden destek vereceklerini belirtti. Rektör Alkan, dünyanýn bir sürü ülkesinde bulunan üniversitelerle ortak iþbirliði yapýldýðý gibi Kafkasya Bölgesinde yer alan üniversitelerle de iþ birliði yapýlabileceðini ifade ederek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

11 11 MYO'lu gönül elçilerinden tiyatro jesti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi" kapsamýnda Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu gönül elçileri, Sevgi Evlerindeki çocuklarla tiyatroda bir araya geldiler. Meslek Yüksekokulu öðretim görevlileri ve öðrencileri, Sevgi Evlerindeki çocuklarla birlikte tiyatroya katýlarak hoþça vakit geçirdiler. Oyun sonunda tiyatro oyuncularýyla bir araya gelen Sevgi Evleri çocuklarý oyun hakkýnda konuþarak bol bol fotoðraf çektirdiler. Düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Nevzat Koçak, Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdür Yardýmcýsý Adem Öztürk, ÝÝBP Bölüm Baþkaný Yard. Doç. Dr. Öznur Sakýnç ile akademisyenler Öðr. Gör. Özlem Kaya, Öðr. Gör. Ýsmail Yýldýrým ve çok sayýda öðrenci katýldý. Osmancýk Metro'dan Vali Baþköy'e ziyaret Osmancýk Metro Dinlenme Tesisleri'nin sahibi Emrah Tüysüz ve Genel Müdür Nizam Akyüz, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler.metro Dinlenme Tesisleri'nin Osmancýk ilçesinin ekonomisine ve istihdamýna katký yaptýðýný belirten Vali Baþköy, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Tüysüz ve Akyüz'e teþekkür etti. "Atalarýmýzýn Çanakkale de zafer kazanma sebebi Kur'an-ý Kerimi rehber edinmeleridir" "Gönül Elçileri" projesi Mühendislikte tanýtýldý Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi tarafýndan organize edilen "Yol Haritamýz Kur'an" konulu konferans önceki akþam gerçekleþtirildi. Ýlim Yayma Cemiyeti konferans salonunda yapýlan program Muharrem Kunduz'un Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Mehmet Karadað Sunuculuðunu Alparslan Onbaþý'nýn yaptýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað, konferans izlemeye gelen herkese teþekkür etti. Bu tür programlarý aylýk periyotlarda düzenlemeye çalýþtýklarýný kaydeden Karadað, "Geçen ay Emin Yýldýrým hocamýzýn katýlýmý ile Kerebi Gazi konulu konferans düzenlemiþtik. Bugün Abdullah Yýldýz hocamýzýn katýlýmý ile "Yol Haritamýz Kur'an" konulu konferansýmýzý gerçekleþtiriyoruz, 2 Nisan 2013 tarihinde Araþtýrmacý Yazar Ömer Naci Yýlmaz hocamýz "Çanakkale Þuuru" konulu programýmýzda aramýzda olacak. Yine 13 Nisan 2013 de ise altý kiþilik bir kurra ekibiyle hocalamýz Kur'an ziyafeti vereceklerdir" diyerek sözlerini tamamladý. Araþtýrmacý yazar Abdullah Yýldýz, Çorum'a yaklaþýk 6 yýl önce yine Ýlim Yayma Cemiyeti vesilesiyle Namaz Abdullah Yýldýz Gönüllüleri Platformu olarak Namazla Diriliþ konferansý için geldiðini hatýrlatarak sözlerine baþladý. Bu tür programlara çok ihtiyaç olduðunu vurgulayan Abdullah Yýldýz, "Bizlerin bazý okullara, bölümlere gidebilmek için belirli sýnavlara girmemiz gerekiyor ve bu sýnava girebilmek içinde iyi hazýrlýk yapmamýz gerekiyor. Bunun için birçok kitap alýp okuyoruz, soru bankasý, konu anlatýmlar vesaire ama þu içinde yaþadýðýmýz alemde hayatýmýz boyu süren bir sýnav ve hayatýmýz boyunca çalýþacaðýmýz tek bir kitap var oda Kur'an ý Kerim'dir. Ýçinde bulunduðumuz tarih, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Þehitlerini anma haftasý, Çanakkale de düþmana karþý, amansýz mücadele veren ecdadýmýz, donanma ve silah bakýmýndan çok güçlü olan iþgal kuvvetlerine karþý iman gücü ile karþýlýk vermiþlerdir. Atalarýmýzýn Çanakkale de zafer kazanma sebebi Kur'an-ý Kerimi rehber edinmeleridir. Bedir de Ashabýn zaferi, Kur'an-ý Kerimi yol haritasý edinmelerindendir. Dolayýsýyla Kur'an -ý Kerimi tekrar tekrar okuyup, anlayýp, yaþamak gerekir. Kitabýmýz Kur'an-ý Kerimi yavaþ yavaþ, hissede hissede, anlaya anlaya kesintisiz sürekli okumamýz gerekir" dedi. "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri" projesi Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde tanýtýldý. Tanýtým programýna Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri" projesi hakkýnda genel bir bilgi vererek, bu sayýsal içerikli hizmet yarýþýnda geri kalmak istemediklerini dile getirdi. Sayýsal çokluðun beraberinde proje üretimini de getirdiðini ve bunu çok önemsediklerini belirten Baþköy, Mühendislik Fakültesi öðrencilerinin projeye destek saðlayacaklarý konusunda ümitli olduðunu dile getirerek projeye destek istedi. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve çok sayýda akademik personel ile öðrencilerin katýldýðý tanýtým toplantýsýnda, baþta Prof. Dr. Aykul olmak üzere diðer akademisyenler ve öðrenciler Gönül Elçisi olmak için internetten kayýt yaptýrdýlar. "Nevruz, bölücülerin ihanet malzemesi haline gelmemeli" Türk Eðitim Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn Nevruz bayramý nedeniyle yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Nevruz, milli kültürümüz içerisinde birlik ve beraberlik sembolü olarak muhafaza ettiðimiz önemli bir kültür mirasýmýzdýr" dedi. Nevruz'un, Türk insanýný birbirine kenetleyen, baðlayan, Ergenekon'dan demir daðlarý eriterek dirilen atalarýnýn ruhlarýyla yanan bir ateþ olduðunu dile getiren Aydýn, "Bu ateþ, hiç sönmeden binlerce yýl yandý ve gelecekte de kývýlcýmlarýndan binlerce gönlü tutuþturarak "ortak kültür ocaðý"nda binlerce ruhu ýsýtacaktýr.türk Eðitim-Sen olarak, bayramlarý birlikte kutlamak bir sosyal fayda prensibini de beraberinde getireceði düþüncesindeyiz. Bayramlarýn özündeki sevgi, kardeþlik ve yardýmlaþma ilkeleri Nevruz'un da temel prensibini oluþturmaktadýr. Þairin de dediði gibi "Dostluklar pekiþir þenlikler olur, dargýnlýklar kalkar ve unutulur, sofralar kurulur, yemekler yenir, gönül birliðine çaðrýdýr Nevruz." Türk Eðitim-Sen olarak þunu da belirtmeliyiz ki Nevruz'u bahane ederek, illegal faaliyetlerde bulunanlar, etnik çatýþmalarý körüklemekte ve ülkemizi sýkýntýya sürüklemek için gaflet planlarýný devreye sokmaktadýrlar. Bu niyeti zaman zaman, sözde yapýlan nevruz kutlamalarýnda! gördük. Devletimiz, milli bir bayramýmýzýn bölücü hainlerin ve iþbirlikçilerinin ihanet malzemesi haline getirilmesine fýrsat vermemelidir. Nevruz Bayramý'nýn bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini; büyük milletimizin kutlu yarýnlarýna bir adým olmasýný diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Kýzýlay'dan MYO'da kan baðýþý kampanyasý Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþ Merkezi Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Öðrencilerin ilgisinin yüksek olduðu kan baðýþý kampanyasý MYO kantininde yapýldý. Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi yetkilisi Dr. Yeþim Yýlmaz, Meslek Yüksek Okulu'ndan önce Saðlýk Meslek Yüksek Okulu'nda kan baðýþý kampanyasý düzenlediklerini söyledi. Önümüzdeki haftada Mühendislik Fakültesi'nde kan baðýþý kampanyasý yapacaklarýný belirten Yýlmaz, kan baðýþýnýn çok önemli olduðunu dile getirerek öðrencilere teþekkür etti.

12 Taraftarlardan veda yürüyüþü Çorumspor taraftarlarý yarýnoynanacak olan Çorumspor- Ýstanbulspor maçý öncesi veda yürüyüþü yapacak. Cumartesi günü saat 12:00 da saat kulesi Hürriyet parký önünde toplanacak olan kýrmýzý siyahlý taraftarlar maç öncesi stadyuma yürüyerek kümeden düþmesi kesinleþen Çorumspor'a son görevlerini yerine getirmek için yürüyüþ yapacak. Yürüyüþe katýlmak ve destek vermek isteyen taraftarlarýn cumartesi günü saat 12:00 da Hürriyet parkýnda toplanmasý bekleniyor. Zeki Gül Baþkanlýðýndaki Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu belli oldu. Olaðan mali genel kurulda verilen önerge ile mevcut yönetime profesyonel futbol takýmýnýn devredilmesi yetkisi verildi. ÝDDÝALAR VE CEVAPSIZ SORULAR AKILLARI KARIÞTIRDI? BAÞKAN GÜL ÝLE 2. DÖNEM Bu sezon ilk kez Spor Toto 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Çorum Belediyespor'un Olaðan Genel Kurulu dün gerçekleþtirildi. Çorum Belediyespor 3. Ligdeki yoluna Zeki Gül baþkanlýðýnda devam edecek. Genel Kurula Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, yönetici Mustafa Zeki Gül Kanat, Kerep Kahramantekin,ÇorumsporKulübü yöneticisigüngör Atak,Çorumspor Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü, kulüp üyeleri ve taraftarlar katýldý. Belediyesporgenel kuruluna katýlým beklentilerin aksine vasat düzeyde olurken,çorum Belediyespor Yönetim Kurulu'da belirlendi.çorum Belediyespor Olaðan Genel Kurulunun dilek temennilere bölümüne geçilmeden önce verilen önerge ile mevcut yönetime Çorum Belediyespor Profesyonel takýmýný devretme ve isim deðiþikliði yetkisi verildi. YÖNETÝM BELLÝ OLDU Çorum Belediyespor yeni yönetim kurulu Zeki Gül, Mustafa Ercan, Mustafa Kanat, Hüseyin Teke, Mustafa Mertek, Ziya Boyacýoðlu, Halit Karslý, KerepKahramantekin, Olgun Bek, Tufan Durak, Ömer Faruk Karateke'den oluþtu. ZEKÝ GÜL: BORÇ BATAÐINA SOKMADAN YÖNETTÝK Belediyespor Olaðan Genel Kurulu'nun dilek ve temenniler Mehmet Mustafa Avþar bölümünde konuþan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, konuþmasýnda kulübü kendi yaðýnda kavrulan bir kulüp olarak yönettiklerini ve kulübü sonuçta borç bataðýna sokmadan ve hiçbir nakdi destek almadan bugünlere getirdiklerine dikkat çekti. Ve kendisinin de önce Çorumsporlu sonra Çorum Belediyesporlu olduðunu söyleyerek konuþmasýný tamamladý. M.MUSTAFA AVÞAR: BELEDÝYESPOR'UN YENÝ ADI 'ÇORUM 2013FUTBOL KULÜBÜ' OLACAK Çorum Belediyespor Olaðan Genel Kurulunun dilek temennilere bölümüne geçilmeden önce verilen önerge ile mevcut yönetime Çorum Belediyespor Profesyonel takýmýnýn bir baþka yönetime veya þirkete devretme yetkisi verilmesi önerildi. Bu önerge oy çokluðu ile kabul edildi. Bu önerge ile gelecek yýl kulübün devredilmesine kesin gözü ile bakýlan iþadamý Mehmet Mustafa Avþar'da bir sunum yaparak kulübün gelecekte nasýl bir yapýya kavuþturulacaðý yönünde bilgiler verdi. Ýþadamý Mehmet Mustafa Avþar kulübün isminde deðiþikliðe giderek kulübün ismini 'Çorum 2013 Futbol Kulübü' olarak deðiþtireceklerini ve Çorum Futbol Yatýrýmlarý San. ve Tic. A.Þ olarak þirketleþmeye geçeceklerini söyledi. Avþar, daha sonraki planlarýnda ilk 3 yýlda 2. Lig hedeflerinin 2025 yýlýnda ise Avrupa Kupalarý hedeflerinin olduðunu söyledi.- Adnan Yalçýn Ispanak: "Destek verenleri görmek çok güzel" Dün gerçekleþtirilen Çorum Belediyespor Olaðan Genel Kurulunda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor Profesyonel takýmýnýn gelecek yýl Ýstanbul'da ikamet eden Ýskilipli iþadamý Mehmet Mustafa Avþar'a devredileceði öðrenilirken, bu devir sonrasýnda spor camiasýnýn akýllarýný karýþtýran sorular ve iddialar birbiri ardýna geldi. Bu sorulardan ilki Mehmet Mustafa Avþar'ýn kulübü devralmasýndan sonra kulüp isminde açýklanandan baþka bir deðiþikliðe gidip gitmeyeceði ardýndan kulübü baþka bir þehre taþýyýp taþýyamayacaðý ve Ýstanbul'da ikamet ederken Çorum Belediyespor'u almak adýna neden bu kadar hevesli olduðu gibi sorular akýllarý kurcaladý. BELEDÝYESPOR'A GETÝRDÝÐÝ FUTBOL CULAR REDEDÝLMÝÞ ÝDDÝALARI! Bir ilginç iddiaya göre,mehmet Mustafa Avþar'ýn futbol menajeri olduðu ve sezon baþýnda Çorum Belediyespor'a futbolcu teklif ettiði ancak bu futbolcularýn sezon baþýnda teknik adam Hayrettin Gümüþdað tarafýndan reddedildiði bu yüzden Avþar ile Gümüþdað arasýnda gerginlik yaþandýðý yönünde de iddialar bir kez daha Avþar'ýn asýl iþinin ne olduðu yönünde sorularý akýllara getirdi. ÝÞADAMI MI, ORGANÝZATÖR MÜ, MENAJER MÝ? Ýþadamý olarak tanýtýlan Mehmet Mustafa Avþar'ýn Bolu BESYO Okulu mezunu olmasýna raðmen ne iþ yaptýðý mesleðinin ne olduðu Belediyespor yönetimi tarafýndan da bilinmediði iddialarý ortaya atýlýrken, bir baþka iddiaya göre Avþar'ýn menajerlik ve spor organizatörlüðü yaptýðý iddia edildi. -Adnan Yalçýn Çorumspor'da hazýrlýklar tamam Ýstanbulspor ile yarýn evinde karþýlaþacak olan Çorumspor'da bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarý dün yapýlan tek çalýþmayla tamamlandý.kýrmýzý siyahlýlarda dün yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýlýrken sakatlýðý devam eden Samet Sur takýmla birlikte çalýþtý. Yetgin Özbey ve Nurettin Kabalak yönetiminde yapýlan çalýþmada Ýstanbulspor maçýnýn taktiði çalýþýlýrken yan top ve þut çalýþmasý da gerçekleþtirildi. Antrenmanda futbolcularýn hýrsý dikkat çekti. Ýstanbulspor maçý öncesindeki son çalýþmada takýmda baþka eksik futbolcu bulunmuyor. Adnan Yalçýn Belediyespor bugün gidiyor Ligin 29.haftasýnda deplasmandamardinspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla tamamlarken takým bugün Mardin'e gidecek. Hafta içinde yaptýðý antrenmanlarla hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor, sabah saatlerinde karayoluyla Ankara'ya hareket ederken Ankara'dan ise havayoluyla Mardin'e gidecek. Saat 12.00'da Mardinspor ile karþýlaþacak olan Mavi-Beyazlýlar Yay Grand Hotel'de kampa girecek ve maç saatini beklemeye baþlayacak. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak U15 takýmýnýn Kastamonu'ya gitmesi için kendilerine verilen desteðin mutluluk verici olduðunu belirtti. Yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Baþkan Rumi Ispanak "U15 Türkiye þampiyonasý 1. kademe maçlarý için takýmýmýz Kastamonu grubunda yer almýþtýr. Son derece zor günler yaþadýðýmýz bir gerçektir. Takýmýmýzýn Kastamonu iline gitmesi bizi maddi ve manevi olarak zor bir durumda býraktý. Takýmýmýzýn Kastamonu'ya gitmesinde maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen Sayýn, Valimiz Sabri Baþköy baþta olmak üzere, Sayýn, AKParti Ýl Baþkanýmýz Ahmet Sami Ceylan, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Avukat Ali Beyaz'a Çorumspor camiasý adýna teþekkürlerimizi ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Takýmýmýzý yalnýz býrakmadýlar ve gençlerimize katkýlarda bulunmalarý bizleri son derece mutlu etmiþtir. Þahsým, Yönetim Kurulum ve sporcularýmýz adýna teþekkür ediyoruz. Yanýmýzda destek verenleri görmek çok güzel. Her zaman desteklerini esirgemeyeceklerini biliyoruz ve eminiz. Ben, tekrar bizlere maddi manevi destek olan herkese teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. Çorumspor U15 takýmý ilk maçýnda yenildi 3-2 U15 grup maçlarý baþladý Ýlimizde yapýlan U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe karþýlaþmalarý dün 1 nolu sentetik sahada oynanan karþýlaþmalarla baþladý. 6 takýmýn 2 grupta mücadele ettiði ilk gün karþýlaþmalarýnda A grubunda Samsun Kadýköyspor ile Trabzon Ýdmanocaðýsporkarþýlaþtý. Karþýlaþmayý Samsun ekibi 2-1 kazandý. Günün ikinci maçýnda ise Tokatspor'un rakibi Kastamonu Taþköprüspor evraklarýný Kastamonu ASKF'ye onaylatmadýðý için karþýlaþmaya çýkarýlmadý. Kastamonu ekibinin karþýlaþmalardan ihraç edildiði öðrenildi. Müsabakalarda bugünde saat 13.00'de Ankara Demirspor-Tokatspor ve saat 15.00'de Ankara Polatlý Bugsaþspor-Trabzon Ýdmanocaðý maçlarý oynanacak. Adnan Yalçýn U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe maçlarý için Kastamonu'da bulunan Çorumspor U15 takýmý ilk maçýnda Bartýn Kemerspor'a 3-2 yenilerek grup maçlarýna kötü bir baþlangýç yaptý. Gruptan çýkma þansýný oldukça zora sokan kýrmýzý siyahlýlar bugün Zonguldak Sarayspor ile ikinci karþýlaþmasýný oynayarak grup maçlarýný tamamlayacak. Adnan Yalçýn

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 20 Mayýs 2015 Sayý : 432 1.00 TL. (KDV. Dahil)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı