İSTATİSTİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "----------------------------İSTATİSTİK-----------------------"

Transkript

1 İSTATİSTİK ) I. Pareto grafiği + II.Parametre grafiği III.Histogram + IV.Grup grafiği V.Daire grafiği + Yukandakilerden hangisi veya hangileri verilerin görselleştirilmesinde kullanılan grafik türlerinden biri değildir? a. I ve III b. II ve IV (Cevap) c. III ve IV d. Yalnız II e. I ve V 2) I.Frekans poligonu - II.Sütun + III.Histogram - IV.Daire + Yukandakilerden hangisi veya hangilen kategorik verilerin gösteriminde kullanılan grafik türlerinden biri değildir? a. I ve III (Cevap) b. I ve II c. II ve IV d. Yalnız I e. Yalnız III 3) Gruplar f Yukarıdaki gruplandırılmış serinin modu hangisidir? a. 17 (Cevap) b. 23 c. 21 d. 25 e ) 2,5,8,10,4 Yukarıdaki basit serinin harmonik ortalaması hangisidir? a. 3,12 b. 6,15 c. 4,26 (Cevap) d. 1,24 e. 5,33 5-) Aşagıdakılerden hangisi istatistikte birim olarak değerlendirilmez? a. meslek b. aile c. rüya (Cevap) d. taşıt e. öğrenci 6) I. Bitki ve hayvanlar + II.Hipnoz temelli veri kaynaklan III.Yayımlanmamış belgesel veri kaynaklan + IV.Kalıntı doğal veri kaynaklan +

2 Yukandakilerden hangisi veya hangileri veri kaynaklarından değildir? a. II ve III b. I ve IV c. Yalnız II (Cevap) d. Yalnız I e. I ve II 7) Gruplar f Yukarıdakı gruplandırılmış serinin kareli ortalaması nedir? a b (Cevap) c d e ) Verilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Verinin gerçek durumu olduğu gibi yansıtması gerekir. + b. Verilerin mümkün olduğunca az olması beklenir. (Cevap) c. Veriler, güvenilir olmalıdır. + d. Belirli bir anda toplanmış veriler kesit verileridir. + e. Panel veriler, zaman serisini de içermektedir + 9) Gruplar f Yukardakı gruplandırılmıs serının ucuncu desılı hesaplanırken dıkkate alınacak desıl sınıfı hangisidir? a b c d (Cevap) e ) I. Varyans + II.Pörsentil III.Değişim katsayısı + IV.Ortalama sapma + V.Değişim aralığı Yukandakilerden hangisi veya hangileri parametrik değişkenlik ölçülerinden biri değildir? a. Yalnız II b. Yalnız I c. I ve III d. II ve V (Cevap) e. IV ve V 11) Altı birimli bir serideki değerlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının kareleri toplamı 45 ise bu serinin standart sapması hangisidir? a. 2 b. 1 c. 3 (Cevap) d. 5 e. 4

3 12) Aritmetik ortalama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Serideki aşıri uçlardan etkilenmektedir. + b. Serideki birimlenn aritmetik ortalamadan sapmalan toplamı sıfırdır. + c. Serideki birimlerin aritmetik ortalamadan sapmalannın kareleri toplamı minimumdur. + d. Bir merkezî eğilim ölçüsüdür. + e. Serideki birimlerin kareleri toplamının serideki birim sayısına bölünmesiyle elde edilir. (Cevap) 13) Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlannın ortalaması 20'dir. Öğrencilerin yaşlannın toplamı 980 olduğuna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? a. 37 b. 49 (Cevap) c. 54 d. 58 e ) Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak olan bir çalışmada, Erzurum'da kredi kartı kullanımı ile gelir düzeyi arasındaki ilişki araştınlacaktır. Bu çalışmanın anakütlesi aşağıdakilerden hangisi olur? a. Erzurum'daki kredi kartı sahiplikleri (Cevap) b. Atatürk Üniversitesi'ndeki kredi kartı sahiplikleri c. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kredi kartı sahipliklen d. Dünyadaki kredi kartı sahiplikleri e. Türkiye'deki kredi kartı sahiplikleri 15) Aşağıdakilerden hangisi istatistikte nitel veri olarak değerlendirilemez? a. Medeni durum b. cinsiyet c. yaş (Cevap) d. meslek e. doğum yeri 16) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi parametre değerini göstermektedir? a. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü (Cevap) b. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı c. Bir fakültede tesadüfi olarak seçilen 50 öğrencinin yaş ortalaması d. Bir üniversitede okuyan öğrencilerin doğum tarihleri e. Bir ildeki otuz yaş üstü işsizlerin sayısı 17 ) 1.72,1.24,1.45,1.53,1.92,1.63,1.84,1.35,1.60,1.51 Bir sınıftaki öğrencilerin boy ölçüm verileri yukarıdaki gibidir. Bu serinin değişim aralığı aşağıdakilerden hangisidir? a b c d (Cevap) e ) Değişim katsayısı %40 olan bir serinin varyansı 4 ise, bu serinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? a. 7 b. 1 c. 9 d. 3 e. 5 (Cevap) 19) Değişim katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. En iyi değişkenlik ölçüsüdür. b. Değişim katsayısında aritmetik ortalama standart sapmanın yüzdesi olarak ifade edilir. (Cevap) c. Farklı ölçü birimleriyle ifade edilen serileri karşılaştınr. d. Varyansı ve aritmetik ortalaması bilinen bir serinin değişim katsayısı da hesaplanabilir. e. Parametrik değişkenlik ölçüsüdür. 20) Seri türleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. Bir kreşteki çocukların boyları - Basit seri b. Bir üniversitede bölümlere göre öğrenci sayılan - Dağılma serisi c. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşları ve not ortalamaları - Bileşik seri (Cevap) d. Bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı - Nitel bölünme serisi

4 e. Bir sinemada satılan günlük bilet sayısı - Zaman serisi 21) Aşağıdakilerden hangisi istatistik serilerini sınıflandırma kriterlerinden biri değildir? a. Gözlem serileri (Cevap) b. Gruplandırılmış seriler c. Nitel bölünme serileri d. Zaman serileri e. Mekân serileri 22) Gruplar...den çok kümülatif frekans Yukarıdaki gruplandırılmış serinin mutlak frekanslan aşağıdakilerden hangisidir? a. 10,7,12,5 (Cevap) b. 5,13,6,10 c. 7,10,5,12 d. 8,10,11,5 e. 4,12,5,13 23) 5,3,7,2,5,6,2,7,6,3,6,5 Yukarıdaki serinin medyan değeri hangisidir? a. 2 b. 6 c. 7 d. 5 (Cevap) e. 3 24) ParametriK olmayan merkezî eğilim ölçüleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Pörsentiller bir seriyi on eşit parçaya ayınr. b. Kartiller bir seriyi dört eşit parçaya ayınr. (Cevap) c. Desiller bir seriyi yüz eşit parçaya ayınr d. Serinin orta noktası, mod değerini venr. e. Serideki tüm birimlerle hesaplanmaktadır. 25 ) 6, 4,1, 9 Yukarıdaki serinin varyansı hangisidir? a b c d (Cevap) e SOSYAL HİZMET MEVZUATI Ülkemizde resmi huzurevlerinden yararlanmak isteyen kişiler için asgari yaş sınırı kaçtır? A) 75 ve üzeri B) 50 ve üzeri C) 60 ve üzeri (Cevap) D) 55 ve üzeri E) 65 ve üzeri 2-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sözleşmelerin çıkarılma nedenleri arasında yer almaz? A) çeşitli nüfus gruplarını korumak (cevap) B) ulusal mevzuatın eksikliklerini gidermek C) toplum düzenlerinde evrensellik yaratmak D) insan haklarını yaygınlaştırmak E) ortak değerleri yaratmak

5 3-Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun psikososyal hizmetleri kapsamında yer almaktadır? A) Öğrencilerin okul, yurt ve çevreye uyumlarının sağlanması (Cevap) B) Öğrencilere barınma olanaklarının sağlanması C) Öğrencilere öğrenim kredisi sağlanması D) Öğrencilere sağlık hizmeti sağlanması E) Öğrencilerin akademik başarısının artırılması 4-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu idari yönden aşağıdaki bakanlıkların hangisine bağlı olarak çalışmaktadır? A) çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı B) milli eğitim bakanlığı C) gençlik ve spor bakanlığı (Cevap) D) başbakanlık E) aile ve sosyal politikalar bakanlığı yılında çıkarılan Ailenin Korunmasına Dair Kanun un temel odağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aile refahının artırılması B) Resmi nikahın yaygınlaştırılması C) Aile içinde çocukların korunması D) Aile içi şiddetin önlenmesi (Cevap) E) Boşanmaların önlenmesi 6-Tarihsel süreç içinde hukuksal yaptırımların yazılı olması ilkesinin yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi en önemli etkiye sahiptir? A) Parlamenter rejimlerin ortaya çıkması B) Demokratik rejimlerin ortaya çıkması C) Aynı suça aynı cezanın verilmesi (Cevap) D) Hüküm verenlerin kişisel görüşlerinin önem kazanması E) hukukun bir disiplin olarak gelişmesi 7- I. Yasama II. Yürütme III. Yargı Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde TBMM yetki ve sorumluluk taşımaktadır? A) I, II ve III B) Yalnız II C) Yalnız I (Cevap) D) I ve II E) I ve III 8- BM ye bağlı olan aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi ağırlıklı olarak gençlerle ilgili çalışmalar yürütmektedir? A) dünya sağlık örgütü WHO B) uluslararası af örgütü Amnesty International C) BM eğitim bilim ve kültür organizasyonu UNESCO (Cevap) D) BM kalkınma programı - UNDP E) BM uluslararası çocuk fonu - UNICEF 9- Şiddet önleme ve İzleme merkezleri aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisiyle kurulmuştur? A)Türk medeni kanunu B)Bm kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi C)Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun (Cevap) D)Türk ceza kanunu E)Çocuk koruma kanunu 10- I. Fiziksel II. Cinsel III. Ekonomik IV. Sözel Yukarıdakilerin hangileri Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte adı geçen şiddet türlerindendir? A) I, II ve III B) I, II, III ve IV (Cevap) C) I ve IV

6 D) I ve II E) I, II ve IV yılında çıkarılan Türk medeni kanununa göre kadın ve erkek için asgari evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? A) 17 yaşını doldurunca (Cevap) B)15 yaşını doldurunca C)18 yaşını doldurunca D)14 yaşını doldurunca E)16 yaşını doldurunca 12- Yaptırım kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yasama organının belirlediği kurallardır B) Yasama organının belirlediği cezalardır (Cevap) C) Yürütme organının hukuki sorumluluğudur D) Bir ilkeyi ortaya koymak anlamındadır E) Türkçede tüzel düzenlemeler olarak da kullanılır anayasasının hangi maddesinde sosyal hizmetler alanına giren gruplar açık bir şekilde tanımlanmıştır? A)49. madde B)60. madde C)61. madde (Cevap) D)127. madde E)125. madde 14- Aşağıdakilerden hangisi Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin, şiddeti uygulayan kişiye verdikleri destek hizmetleri arasında yer alır? A)kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek B)gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak C)meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak (Cevap) D)psikososyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak E)barınma geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetlerini koordine etmek 15- Aşağıdakilerden hangisi sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin topluma yeniden kazandırılmasına dönük yasal düzenlemelerden biridir?a)korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmesine ilişkin tüzük B)yetiştirme yurtlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin yönetmelik C)çocuk koruma kanunu D)aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname E)çocuk ve gençlik merkezleri yönetmeliği (Cevap) 16- Aşağıdakilerden hangisi BM nin yaşlı ilkeleri arasında yer alan bakım ilkesi kapsamındadır?a)yaşlı bireyler, mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamında yaşamalıdır B) yaşlı bireyler, bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır C) yaşlı bireyler, toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidir D) yaşlı bireyler, her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir (Cevap) E) yaşlı bireyler, itibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır 17- BM tarafından hazırlanan en yaygın sosyal mevzuat aşağıdakilerdem hangisidir? A)her türlü ırk ve ayrımcılığının tasfiye edilmesi ne dair uluslararası sözleşme B)çocuk hakları sözleşmesi C) ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi D) Kopenhag toplumsal kalkınma bildirisi E)insan hakları evrensel bildirgesi (Cevap) 18- Yaşlılar sosyal güvenlik haklarıyla ilgili yürürlükta olan temel yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir A)5434 sayılı Türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kurumu B)5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigorta kanunu (Cevap) C)4958 sayılı sosyal sigortalar kurumu kanunu

7 D)506 sayılı sosyal sigortalar kanunu E)1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu 19- I. Mali hukuk II. Medeni hukuk III. Borçlar hukuku IV. Ceza hukuku Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri özel hukukun kapsamında yer almaktadır? A)Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, II ve III E) II ve III (Cevap) 20- Aile mahkemelerinin 4787 sayılı kanun la kurulmasına dayanak oluşturan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuk Koruma Kanunu B) Türk Medeni Kanunu (Cevap) C) Ailenin Korunmasına Dair Kanun D) 1982 Anayasası E) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 21- Türkiye de istenilen mevzuata ulaşmak için başvurulabilecek en kapsamlı basılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A)düstur (Cevap) B)özel kaynaklar C)külliyatlar D)TBMM tutanak dergileri E) resmi gazete 22- I. Eşitlik II. Demokrasi III. Güvenlik IV. Adalet V. Hak Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri hukukun dayandığı temel kurallar arasında yer almaktadır? A) IV ve V B) Yalnız III C) I, II ve IV D) I, IV ve V (Cevap) E) I, III ve V 23- Aşağıdakilerden hangisinde çocuk koruma kanunu nun temel amacı doğru olarak verilmiştir? A)korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması (Cevap) B)çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde yargı ve kararların yerine getirilmesinde çocuğun kimliğinin gizlenmesi C)çocuk satışı, pornografisi ve fuhuşun önlenmesinin garanti altına alınması D)korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere verilen sosyal hizmetlerin düzenlenmesi E) çocukların çağdaş ve kaliteli bir yaşam sürmelerinin sağlanması 24- Kadınlara malları üzerinde tasarruf hakkı tanınması ilk defa hangi yasal düzenleme ile hükme bağlanmıştır? A)1921 anayasası B)1926 türk medeni kanunu (Cevap) C)2001türk medeni kanunu D)1998 ailenin korunmasına dair kanun E)2007 ailenin korunmasına dair kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 25- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı kişilerin evde bakım hizmetlerinden yararlanması koşullarından biri değildir? A)aile tarafından verilen bakımın yetersiz kalması B)tıbbi bakıma ihtiyacın olmaması C)ruh sağlığının yerinde olması D)herhangi bir özrün olmaması E)sosyal güvencenin olmaması (Cevap)

8 AÇIKLAMALAR 1- Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak,bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıylakurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu, Cevap : 60 ve üzeri 2-Kimi devletler üstü kuruluşlar tarafından toplum düzenlerinde evrensellikyaratmak, insan haklarını her toplumda olabildiğince geçerli kılmak, adaletli vevicdana uygun ortak değerler yaratmak ve bunları tüm dünyada geçerli kılmakamaçlarıyla uluslararası sözleşmeler çıkarılır. Cevap : Çeşitli nüfus gruplarını korumak 3-Psikososyal hizmetlerpsikososyal servis; yurtlarda barınan öğrencilerin, kendi bünyelerinden veçevre şartlarından kaynaklanan ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlarının veihtiyaçlarını belirlenmesine, çözümlenmesine; okul, yurt ve çevresiyle karşılıklıuyumlarına; yaşam koşullarının korunmasına, geliştirilmesine yardımcı olmakamacıyla, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet veren birimdir. Cevap : Öğrencilerin okul yurt ve çevreye uyumlarının sağlanması 4-Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlı kuruluşlarıgençlik ve Spor Bakanlığının hizmet birimleri dışında bağlı kuruluşlar da yeralmaktadır. Bunlar: Spor Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat BaşkanlığıYukarıda ifade edilen bağlı kuruluşlar arasında Spor Hizmetleri GenelMüdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,gençlere verdikleri hizmetler dolayısıyla aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Cevap : Gençlik ve spor bakanlığı 5-Ailenin korunmasına dair kanunun odak noktası aile içi şiddettir. Cevap : Aile içi şiddetin önlenmesi 6-Bugünkü Avrupa hukuk sisteminin temelini Roma hukuku oluşturmaktadır.bu uygulama tarihsel süreç içinde hukukun iki temel ilkesinin yerleşmesine yolaçmıştır:a) Aynı suça aynı ceza verilmesi ilkesi, bunun için deb) bu yaptırımların yazılı olması ilkesi Cevap : Aynı suça aynı cezanın verilmesi 7-Devlet işleyişi üç erke dayanır. Yasama, yürütme ve yargı erki. Yasama yasayapma gücünü, yürütme yasaların uygulanması gücünü, yargı da yargılama gücünüifade eder. Yasama organı Türkiye de Türkiye Büyük Millet Meclisi dir. Yürütmeerki Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından, yargı erki bağımsız mahkemeler eliyleyerine getirilir. Cevap : Yalnız I 8-Eğitim alanında da uluslararası normlar sürekli geliştirilmektedir. UNICEF(çocukların sağlığı ve eğitimi) ve UNESCO (gençlerin eğitimi) bu alanda sözleşmeler,projeler hazırlamaktadırlar. Burda gençlerin unesco yazıo o yüzden Cevap : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) Ailenin Korunmasına Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girenailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ileyürürlükten kalkmıştı. Ancak, yeni yasada, 2007 Ailenin KorunmasınaDair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 2008 AileninKorunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda getirilentedbirler, uygulama usulleri aynen korunmuştur. Yeni yasa buradaöğrendiklerimize ilaveten bazı ek tedbirler ve esasen şiddet önleme veizleme merkezlerinin açılmasını öngörmektedir yasasını ünitedörtte ayrıntılarıyla izleyecegiz. Yine 2008 yılında yapılan, buradaincelediğimiz yönetmelik de 2012 yasası uyarınca yürürlükten kalkıpyakın gelecekte yerine yenisi gelecektir. Cevap : AileninKorunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 10-Kanunda şiddet Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarargörmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemelhareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesinide içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel,psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı olaraktanımlanmaktadır. Cevap : I, II, III ve IV 11-Yeni Türk Medeni Kanunu 2001 yılında mecliste kabul edilip ve 1 Ocak 2002tarihinde yürüklüğe girmiştir. Yeni medeni kanunla gelen, aileye yönelikdeğişiklikler şöyle özetlenebilir: Evlenme yaşı: Evlenme yaşı yeniden düzenlenerek yükseltilmiştir. 1926medeni kanununda evlenme yaşı kadınlar için on dört erkekler için on yediidi, yeni yasa ile kadın ve erkek farkı olmadan herkesin on yedi yaşınıbitirince evlenebilmesi hükmedilmiştir (Md. 124/1). Cevap : 17 yaşını doldurunca 12-Yaptırım (Müeyyide)Hukuk yaptırımsız olmaz. Yaptırım, hukuk kurallarının uygulanabilmesi, yanihukuk kurallarına uyulmasının sağlanması için yasa koyucu tarafından belirlenmişcezalardır. Cevap : Yasama organının belirlediği cezalardır

9 Anayasasının 61.maddesi sosyal hizmetler alanına girengrupları açık bir şekilde belirlemiş, korunmaya, bakıma, yardıma ve rehabilitasyonamuhtaç çocuk, sakat ve yaşlılara öncelik tanıyarak, devletin bu alanda gerekliteşkilat ve tesisleri kurması veya kurdurması hükmünü getirmiştir. Cevap : 61. madde 14- c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin:1. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalıksağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim verehabilitasyon programlarına katılmasına,2. Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsalbozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veyatedavi edilmesi,3. Meslek edindirme kurslarına katılmasına,yönelik faaliyetlerde bulunmak. Cevap : Meslek edindirme kurslarına katılmasına,yönelik faaliyetlerde bulunmak. 15- Çocuk ve Gençlik Merkezleri YönetmeliğiAmaçMadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokaktayaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları vetopluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevli, Çocuk ve Gençlik Cevap : Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği 16- BakımYaşlı bireyler; Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakımhizmetleri verilmelidir. Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalıve gözetilmelidir. Cevap : Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalıve gözetilmelidir. 17- Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan en yaygın sosyal mevzuat 1948 yılındayayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dir Cevap : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 18-Yaşlıların sosyalgüvenliğiyle ilgiliyürürlükte olan yasa5510 sayılı SosyalSigortalar ve GenelSağlık SigortasıKanunu dur. Cevap : 5510 sayılı SosyalSigortalar ve GenelSağlık SigortasıKanunu 19- Medeni hukuk, medeni usul hukuku, borçlar hukuku, ticarethukuku, icra ve iflas hukuku, devletler özel hukuku, özel hukukun altında yeralır. Cevap II ve III 20-Yeni medeni kanunu takiben gelen en önemli gelişme bu yeni yasayıuygulayacak aile mahkemelerinin 2003 yılında 4787 sayılı Aile MahkemelerininKuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunla kurulmasıdır. Cevap Türk medeni kanunu Resmî Gazete (1920 yılından beri.)2. Düstur (1851 yılından beri.)3. Külliyatlar (Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı, Yürürlükteki Bazı KanunlarıMülga (Kaldırılmış) Hükümleri Külliyatı, Kanun Hükmünde KararnamelerKülliyatı, Yürürlükteki Tüzükler Külliyatı, Bakanlar Kurulu KararıylaYürürlüğe Konulan Yönetmelikler Külliyatı olarak beş farklı külliyat vardır.)4. TBMM Tutanak Dergisi (1920 yılından beri.)bu kaynaklardan en kapsamlısı Düstur dur. Düstur TBMM tarafından çıkarılantüm yazılı hukuk düzenlemelerini içeren kitaplar dizinidir. Cevap Düstur 22-Hukuk yansızdır, yan tutmaz. Dayandığı temel kurallar adalet, hak ve eşitliktir. Cevap I, IV, V 23-Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklarınkorunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl veesasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Cevap : korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklarınkorunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması 24-Ülkemizde ilk medeni kanun 1926 tarihinde yapılmıştır. Bu kanun ilk olarakaşağıdaki unsurları hükme bağlamıştır: Evlilik ve boşanmayı yazılı akite bağlamak Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanabilmesi durumunu ortadankaldırmak Kadınlara boşanma hakkı vermek Velayet hakkını düzenlemek ve anneye velayet hakkı vermek Kadınlara malları üzerinde tasarruf hakkı tanımak Cevap : 1926 Türk Medeni Kanunu 25-Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi birözrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğerdestek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılaraevde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi,günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla "Evde Bakım Hizmeti"sunumu yapılmaktadır. Cevap Sosyal güvencenin olmaması

10 SOSYAL HİZMET İLKE VE TEKNİKLERİ ).. keşfetme aşaması olarakta adlandırılır.bu aşamada sorun ya da amaç üzerinde detaylı olarak durulur.cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Gelişme aşaması (Cevap) B)İzleme aşaması C)Başlangıç aşaması D)Değerlendirme aşaması E)Sonlandırma aşaması 2)Aşağıdakilerden hangisi mesleki görüşmelerde gerçekleştirilmesi beklenen orta vadeli amaçlar arasında yer almaz? A)Müracaatçının karar verme becerisi kazanması B) Müracaatçının kendi gücünü ve olanaklarını daha iyi tanıması C)Problemin çözümü D)Kişisel bütünlüğün sağlanması (Cevap) E) Müracaatçının kendisiyle ilgili alternatifler oluşturabilmesi 3)Sosyal hizmet uzmanları Müracaatçıların soru sormalarına ve anlatılanların tamamını anlamalarına olanak tanımalıdır. Cümlede aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? A)Bilgilendirilmiş olay (Cevap) B)İçtenlik ve özgürlük C)Gizlilik D)Kendi kaderini belirleme E)Müracaatçıya ilgi gösterme 4) I.Açık ve kapalı uçlu sorular sormak II.Müracaatçıya odaklanmak III.Süreci gözlemlemek IV.Müracaatçıyı yeri geldiğinde eleştirmek Yukarıdakilerden hangileri çözüm odaklı mülakatı gerçekleştirirken sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken becerilerdendir? A)I ve II B)II ve III (Cevap) C)I, III ve IV D)I ve IV E)I, II ve III 5)Mülakat ve konuşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Mülakatta rollerin açık bir şekilde tanımlanması yoluna gidilmez. (Cevap) B)Mülakatta bir kasıt, planlanmış bir amaç ve hedef vardır. C)Konuşmada taraflar eşit güç ve otoriteye sahip olabilirler. D)Konuşmada sıklık, zaman, yer ve süre formüle edilmemiştir. E)Mülakatta taraflar kültürel olarak farklı olabilirler. 6)Aşağıdakilerden hangisi sen basamağı, ben basamağı ve onlar basamağını kapsamamaktadır?a)karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını ve desteklediğini belirtir. B)Kendisine anlatılan sorunu içselleştirir ve kendi sorunuymuş gibi algıla, onunla birlikte üzülür. (Cevap) C) Kendisine anlatılan sorunu gerektiğinde sorun sahibinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler. D) Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler ve konuya ilişkin sorular sorar. E)Dinleyen kişi,sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından eleştirir. 7)Aşağıdaki eleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)Kurumun ve sosyal hizmet uzmanının müracaatçıya yardım edip edemeyeceğine karar vermesi-başlangıç aşaması B)Müracaatçının sorunlarını tek başına çözebilecek düzeye gelmesi-sonlandırma aşaması C)Müracaatçıyı yardım ilişkisine yöneltme- Başlangıç aşaması D)Müracaatçının yeni sorun çözme stratejileri geliştirmesine yardım etme-gelişme aşaması E)Müracaatçının sorun tarihini öğrenme- Sonlandırma aşaması (Cevap) 8) başkalarının bizim görüşümüzü ya da görüşlerimizi hoşgörüyle kabul etmesidir.cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Etkileşim B)Etkileme (Cevap) C)Doyum D)İletişim E)Empati

11 9) I.Bekleme odasında müracaatçıyı gözlemlemek.ii. Buz kırıcı rolde olmakiii. Selamlaşmaya önem vermek.iv.müracaatçıya resmi bir şekilde davranmakyukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal hizmet uzmanının mülakata başlamadan önce yapması beklenenler arasındadır? A)I, II ve III (Cevap) B)I, II, III ve IV C)I ve IV D)III ve IV E) Yalnız I 10) I.Sizi buraya getiren nedir?ii.buraya geldiğinizde ne tür duygular içerisindeydiniz?iii.bizden ne bekliyorsunuz?yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mülakatın açılış sorunları arasındadır? A)I, II ve III B)II ve III C)Yalnız II D)I ve III (Cevap) E)Yalnız I 11)Kurumun hizmet ve politikasının değerlendirilmesi, sürekli gelişiminin sağlanması açısından yararlıdır.yetersiz, etkisiz kaynak israfına neden olan uygulama ve politikaların düzeltilmesinde, kaldırılmasında veya revize edilmesinde önemli bir etkisi vardır.yukarıda kayıt tutma ve rapor hazırlama türlerinden hangisi açıklanmaktadır? A)Öğretim amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama B)Araştırma amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama C)İdari amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama (Cevap) D)Mesleki amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama E)Pratik amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama 12)Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında güven ilişkisinin kurulması önemlidir.bu aşamada müracaatçının deneyimlerini somut bir şekilde keşfetmesi ve aydınlatması için bazı mesleki beceriler kullanılır.bu beceriler aktif katılım, dinleme ve duyguları yansıtma olabilir.paragrafta tanımlanan mülakat aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A)Yapılanma aşaması B)Amaçlar oluşturma aşaması C)Harekete geçme aşaması D)Sonuçlandırma aşaması E)Problemlerin aydınlatılması aşaması (Cevap) 13) I.Başkalarının gereksinimlerine anında tepkide bulunma II.Şimdi ve buradayı yaşama ve bunu kabul iletme III.İletişimlerinde somut olma IV.Müracaatçının farklılıklarını görmezden gelerek müracaatçıya etkili bir iletişim kurma Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal Hizmet Uzmanının yardım edici özelliğiyle ilgilidir? A) I, II, III ve IV B) II ve III C)Yalnız I D)Yalnız IV E) I, II ve III (Cevap) 14) I.Saptanan hedeflere ulaşıldı mı? II.Başta saptanan amaç veya amaçlara hangi düzeyde ulaşıldı? III.Hangi müdahaleler amaca ulaşmada yardımcı oldu? Yukarıdaki sorular mülakatın hangi aşamasını kapsamaktadır? A)Gelişme B)Planlama C)İzleme D)değerlendirme (Cevap) E)Başlangıç 15) mülakatın başlangıç aşamasından itibaren müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasında geçen konuşmalar, müracaatçının fiziksel özelliklerini, kişisel bilgilerini, davranışlarını, reaksiyonlarını, etkileşim sürecini, sosyal hizmet uzmanının sürece katkısını duygu, düşünce, yorum ve değerlendirmelerini ayrıntılı bir şekilde içerir.cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Özet raporu B)Teşhis ve tedavi raporu C)Süreç raporu (Cevap) D)Sosyal inceleme raporu E)Psiko-sosyal inceleme raporu

12 16)Aşağıdakilerden hangisi mülakatın gelişme aşamasında sosyal hizmet uzmanının sorumlu olduğu işlevlerden biri değildir? A)Müracaatçının çevresel koşulları yerine, bireysel özelliklerini dikkate almak (Cevap) B)Müracaatçı hakkında psiko-sosyal inceleme yapmak C)Müracaatçının sorun çözme becerilerini kullanmasına imkan vermek D)Müracaatçının endişesini azaltmaya çalışmak E)Müracaatçı hakkında açıklamalar ve değerlendirmeler yapmak 17)Aşağıdakilerden hangisi mesleki ilişki sürecinde olması gerekenlerden biri değildir? A)Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıya geri bildirim vermekten kaçınır. (Cevap) B)Problem çözme odaklı olarak sürdürülür. C) )Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla birlikte karar verir. D)Karşılıklı güven ilişkisi kurulur. E) )Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı koşulsuz kabul eder. 18)Tepki veren kişi karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorun üzerinde düşünmez, sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez.bu soruna ilişkin kendi duygu ve düşüncelerinden söz etmez.cümlede özellikleri verilen aşamalı empati sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir? A)Ben basamağı B)Onlar basamağı (Cevap) C)Teşhis basamağı D)Sen basamağı E)Sorun çözme basamağı 19)Müracaatçı ve Müracaatçı sisteminin sosyal durumdaki değişmeyi etkileyen ve müracaatçıya sosyal işlevselliğin kazandırılmasını veya müracaatçının geliştirilmesini hedefleyen mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Tanı yada karar verme amacıyla yapılan mülakatlar B)İlk görüşme mülakatları C)Bilgi toplama veya sosyal inceleme amacıyla yapılan mülakatlar D)Tedavi amaçlı yapılan mülakatlar (Cevap) E)Bilgi verme amacıyla yapılan mülakatlar 20) I.Karşılama ve selamlama II.Müracaatçının zayıf yönlerine vurgu yapma III.Problemleri belirleme IV.Müracaatçının farklılıklarını görmezden gelme Yukarıdakilerden hangileri ilk mülakat değerlendirme listesinde yer alan konulardandır? A) III ve IV B) I, II, III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I ve III (Cevap) 21) I.Sonlandırma düşüncesinin müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı tarafından karşılıklı kabulü II.Müracaatçıya verilen hizmetler, belirtilen amaçlar, en azından bunların bir çoğunun gerçekleştirilmesi III.Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçıların belirlenen hedefler doğrultusunda amaçlar oluşturulması. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sonlandırma aşamasının gerekenleri arasında yer alır? A) I ve II (Cevap) B) I, II ve III c)yalnız III D) II ve III E)Yalnız II 22) Bireyin yeni olay ve durumlar karşısında var olan ilişkilerini ortaya çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdüleri amaca göre belli bir sonuç elde etme işi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Yansıtma B)Yüzleştirme C)Sempati D)Empati E)Sorun Çözme (Cevap) 23) Müracaatçının bir çelişkiyi uygun hale getirmesine yada bir bahaneyi veya yanlış yorumlamayı anlamasına yardımcı olan mülakat tekniği hangisidir? A)Yüzleştirme (Cevap)

13 B)Etkileşim C)Somutlama D)Empati E)Kendini açma 24) I.müracaatçının kişisel bilgileri II.müracaatçının öz geçmişi III.amaçların oluşturulması IV.tanı ve tedavi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri psıko-sosyal inceleme raporunda yer alan baslıklardandır? A) I, II ve IV (Cevap) B) I, II ve III C)I ve IV D) II ve IV E) Yalnız III 25) Kurumun hizmetlerinin ve müracaatçılarının beklentilerinin,gerekli bilgilerin doldurulması ve sözsüz iletişim unsurlarıyla müracaatçıların ele alınması mülakatın hangi aşamasında gerçekleşir? A)Başlangıç aşaması (Cevap) B)Sonlandırma aşaması C)Planlama aşaması D)Değerlendirme aşaması E)Gelişme aşaması AÇIKLAMALAR 1-MÜLAKATIN GELİŞME (ORTA) AŞAMASIBu aşama keşfetme aşaması olarak da adlandırılmaktadır. Mülakatın anaaşaması olarak ele alınır ve mülakatlarda zaman en çok bu aşamada harcanır. Cevap Gelişme Aşaması 2-2. Orta vadeli amaçlara mülakat seansları sonunda ulaşılmaya çalışılır. Problemin çözümü Müracaatçının kendi gücünü ve olanaklarını daha iyi tanıması,geliştirmesi Karar verme becerisi kazanması Kendisiyle ilgili alternatifler yaratabilmesi ve bunlar arasından seçimyapabilmesi orta vadede kazanılması gereken amaçlardandır. Cevap Kişisel bütünlüğün sağlanması 3-Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarınıbilgilendirirken açık ve anlaşılır bir dil kullanarak yardımın amacı, riskleri,sınırlılıkları, maliyeti, uygun alternatifleri, danışanın onay vermeyebileceğine ya daverdiği onayı geri alabileceğine ilişkin ve onayın kapsadığı zaman dilimine yönelikbilgi vermelidirler. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının soru sormasına veanlatılanları tamamen anlamalarına olanak tanımalıdır.bilgilendirilmiş onay: Cevap: Bilgilendirilmiş Onay 4-Çözüm odaklı mülakatı gerçekleştirirken sosyal hizmet uzmanının sahip olmasıve uygulaması beklenen bazı beceriler vardır. Aşağıda sıralanmış olan bubecerilerin doğru zamanda ve şekilde uygulanabilmesi durumunda etkililiğiolacaktır. Sözü geçen beceriler; Sosyal hizmet uzmanının sözsüz davranışları Tekrar ya da netleştirme soruları sormak Açık uçlu soru sormak Özetlemek Tolere etmek ya da sessiz kalabilmek Müracaatçının sözsüz davranışlarını gözlemleyebilmek Süreci gözlemlemek Kompliman yapmak Müracaatçının kabullerini dikkate almak Empati Odağı müracaatçıya çevirmek Farklılıkları ortaya koyabilecek sorular yoluyla çözüm konuşmasınıtasarlayabilmek ve uygulayabilmektir. Cevap II ve III 5- Mülakat ve Konuşma Arasındaki FarklılıklarKONUŞMA MÜLAKATKasıtlı olmayabilir, bir plan ya da amaçiçermeyebilir.bir kasıt, planlanmış bir amaç vehedef vardır.roller açık olarak tanımlanmaz. Sosyal hizmet uzmanı vemüracaatçının rolleri açık olaraktanımlanmıştır.sıklık, zaman, yer ve süre formüleedilmemiştir.sıklık, zaman, yer ve süre spesifikolarak belirlenmiştir.konuşma kalıpları informel de olabilir. Konuşma kalıpları formeldir, bellibir şekilde yapılandırılmış veorganize edilmiştir.konuşmacılar/taraflar eşit güç veotoriteye de sahip olabilir.taraflar arasında eşit güç veotorite yoktur.konuşmacılar/taraflar kültürel olarakçoğu zaman benzerdir.taraflar kültürel olarak farklıolabilir. Cevap Mülakatta rollerin açık bir şekilde tanımlanması yoluna gidilmez 6-7. Destekleme: Karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını vedesteklediğini belirtir. 9. Tekrarlama: Kendisine iletilen mesajı (sorunu) gerektiğinde mesaj sahibininkullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler; yani dilediği mesajıkaynağına yansıtmış olur. 8. Soruna Eğilme: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, konuyailişkin sorular sorar. 2. Eleştiri: Dinleyen kişi sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısındaneleştirir, yargılar.

14 Cevap b sorunu içselleştirir Müracaatçının sorununu gerçek yönleriyle görmesine ve yeni sorunçözme stratejileri geliştirmesine yardım edilir.gelişme. Müracaatçının sorun tarihini öğrenme gibi bir ifade sonlandırma aşamasında yoktur. Cevap Müracaatçının sorun tarihini öğrenme 8- Etkileme: Başkalarının bizim görüşümüzü ya da görüşlerimizi hoşgörüylekabul etmesidir. Cevap Etkileme 9-Sosyal hizmet uzmanının mülakata başlamadan önce: İyi bir gözlemci olması Bekleme odasında veya koridorda da müracaatçıyı gözlemlemesi Sözsüz iletişim unsurları ile müracaatçıyı ele alması, giyim, alışkanlıklar,beden duruşu, gözler ve bakış gibi Müracaatçıya nasıl hitap edeceğine karar vermesi, ne çok resmî ne deinformel bir hitap olmamalı; burada yaş önemli bir belirleyicidir; yaniçocuk yaşta bir müracaatçıya ismiyle hitap etmek daha olumlu bir ilişkikurulmasına yardımcı olmaktadır. Tokalaşmaya önem vermesi; çünkü selamlaşmanın sembolik ifadesidir. Müracaatçının üzerinde manto, kaban, mont vs. varsa çıkarması ve askıyaalmasına yardımcı olmak, sandalyeye oturmasını beklemek. Sıcak birşekilde müracaatçıyı karşılamasında yarar olacaktır. Örneğin depresif ya dayas içindeki bir müraccatçıya gülümsemesi ya da 5 yaşında bir çocuklatokalaşması uygun olmayabilir. Sosyal hizmet uzmanı karşılamada buzkırıcı olmalıdır. Görüşmeye vaktinde başlama, görüşme sırasında bireyi dikkatle dinleme,rahat bir biçimde oturmasını sağlama, kendini ifade etmede güçlükçekiyorsa yardımcı olma ve nazik muamele etme gibi hususlar uzmanınonu önemsediğini, ona değer verdiğini, saygı duyduğunu ifade eder vearalarında iletişim kurulmasını hızlandırır. Sosyal hizmet uzmanı söz vedavranışları ile başvurana anlattıklarınızla ne demek istediğinizi,yaşadığınız sıkıntıları anlıyorum; sizinle beraberim mesajını verebilmelidir. Cevap I-II-III 10- Sizi buraya getiren nedir? Gelişteki amacın nedir? Buraya gelirken neler hissettin? Daha önce yaşadığı durumla ilgili neler yaptığı, ne tür çözümlerbulmaya çalıştığı vs? Kurumla ilk temasının nasıl gerçekleştiği? Bizden ne bekliyorsunuz? Bu çalışmadan neler bekliyorsun? tarzında sorular olabilir. I ve III soruda aynen var.ii şık gelişme aşamasında örnek olarak gösterilmiş o yüzden, Cevap I ve III 11-cevap İdari Amaçlı Kayıt Tutma ve Rapor Hazırlama Yetersiz, etkisiz ve kaynak israfınaneden olan uygulamların ve politikların düzeltilmesinde, kaldırılmasında veyarevize edilmesinde önemli bir etkisi vardır. 12- Problemin Aydınlatılması Aşaması: İlk iş olarak sosyal hizmet uzmanı vemüracaatçı arasında güven verici bir ilişkinin kurulması önemlidir. Buaşamada müracaatçıya deneyimlerini somut bir şekilde keşfetmesi veaydınlatması için bazı mesleki becerileri kullanılır. Bu beceriler aktif katılım,dinleme, içerik ve duyguları yansıtma ve soru sorma olabilir. Cevap : Problemin Aydınlatılması Aşaması 13-Bu bağlamda yardım edici özelliği ile sosyal hizmet uzmanına bakacak olursak: O anda yaşadıklarını doğrudan karşısındaki kimseye ifade edebilme Bu mesajları çarpıtmadan iletebilme Başkalarının mesajlarını çarpıtmadan dinleyebilme Mesajını iletme süreci içinde gerçek güdüsünün farkında olma ve açığavurma Başkalarıyla iletişiminde spontan ve özgür olma Başkalarının gereksinimlerine anında tepkide bulunma Doğru zamanı bekleme ve doğru tepkide bulunmak için kendine zamantanıma Kendisinin hassas taraflarını ve içdünyasındaki şeyler i genellikle açığavurma Şimdi ve burada yı yaşama ve bunu iletme Bağımsızlığını arama Psikolojik olarak yakın olmaktan hoşlanma İletişimlerinde somut olma Başkalarına yardım etmeye istekli olma Cevap Sosyal hizmet uzmanı, her mülakatın sonunda, mülakatı yeniden gözdengeçirerek değerlendirme yapması önemli ve yararlıdır. Kadushin (1997), sosyalhizmet uzmanının mülakatın yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi içinkendisine aşağıdaki soruları sorması gerektiğini belirtmektedir. Bu sorular: Bu mülakatın amacı ne idi (hem kurum hem de müracaatçı açısından)? Başta saptanan amaç veya amaçlara hangi düzeyde ulaşıldı? Hangi amaçlar gerçekleştirilmedi? Saptanan hedeflere ulaşıldı mı? Saptanan hedeflerden hangisi veya hangilerine ulaşıldı? Hangi müdahaleler başarıyı engelledi? Hangi müdahaleler amaca ulaşmada yardımcı oldu? Cevap Değerlendirme 15- Süreç raporunda,mülakatın başlangıç aşamasından itibaren kronolojik olarak müracaatçı ile sosyalhizmet uzmanı arasında geçen konuşmalar, müracaatçının fiziksel özellikleri, kişiselbilgileri (adres, telefonları, kimlik bilgileri, iş durumu, gelir durumu, aile yapısı,eğitim durumu, sağlık durumu gibi), davranışları, reaksiyonları, etkileşim süreci,sosyal hizmet uzmanının sürece katkısı, duygu, düşünce, yorum vedeğerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yer yer alır. Cevap Süreç Raporu 16- Bireysel ve çevresel olanaklara dikkatini çekilir.

15 Cevap a çevresel koşulları yerine Bazı sosyalögeler taşımasına rağmen esas amacı, müracaatçının mesleki ilişkiden yararlanaraksorunlarını çözmesini ve huzura kavuşmasını sağlamaktır. Mesleki ilişki için sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında güven bağınınkurulması gerekir. ve onları koşulsuzca bir kişi olarak kabul etme Mesleki ilişkiye dair kurallar ve müracaatçı haklarına ilişkin bilgi verme(kayıtlar, oturumlara zamanında gelme, amaç ve hedefleri birlikteplanlama vs) Cevap a shu müracaatçıya geri bildirim vermekten kaçınır 18- Onlar BasamağıBu basamakta tepki veren kişi, karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorunüzerinde düşünmez; sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez; busoruna ilişkin kendi duygu ve düşüncelerinden söz etmez. Cevap Onlar basamağı 19- Tedavi amaçlı mülakatların amacı, müracaatçı ve müracaatçı sisteminde vesosyal durumunda değişmeyi etkilemektir. Terapötik değişiklikler sonucumüracaatçının sosyal işlevselliğinin kazandırılması veya geliştirilmesi hedeflenir. Cevap tedavi amaçlı 20- Çizelge 1 İlk Mülakat Değerlendirme Listesi Sosyal Aşama (Karşılama ve selamlama)problemin belirlenmesi (Buraya ne getirirsin?) Müracaatçının bakış tarzı Başkalarının bakış tarzıistendik sonuçların/isteklerin belirlenmesi Müracaatçının bakış tarzı Başkalarının bakış tarzı Problemin tarihçesi Cevap I ve III 21- sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçıbirlikte değerlendirerek sonlandırırlar. Sosyal hizmet mülakatı amaca ulaşılmasıveya tartışılan konunun sona ermesiyle sona erer. I Müracaatçının hangikonularda başarılı oldunduğu ve hangi konularda başarısızolunduğuna ilişkin görüşlerini açıkça ifade etmesine olanak verilir. Cevap I ve II 22-Bireyin yeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileriortaya çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdülen amaca göre belli bir sonuç eldeetme işi ya da karmaşık bir durumla karşılaşan bireyin, bu durumun üstesindengelip amaca ulaşabilmesi için göstermesi gereken girişim ve ansal bileştirmeyeteneği olarak tanımlanan sorun çözme bilinçli, mantıklı, çaba gerektiren veamaca dönük bir eylemi ima etmektedir. Cevap Sorun Çözme 23- En yalın hâliyle yüzleştirme; müracaatçının kaçındığı bir duygu,düşünce veya davranışlarla karşılaşmasını sağlayan bir tepkidir. Kaçınma davranışıbazen müracaatçının mesajlarındaki çelişkili ifadelerinde ortaya çıkabilir.yüzleştirme tekniği ile müracaatçının bir çelişkiyi akla uygun hâle getirmeyi ya dabahaneyi veya yanlış yorumlamayı anlamasına yardımcı olur. Cevap Yüzleştirme 24- psiko-sosyal inceleme ve değerlendirme raporundamüracaatçının kişisel bilgileri, sağlık durumu, fiziksel özellikleri, sorunu, öz geçmişi,tanı, tedavi ve öneriler gibi başlıklar yer almaktadır. cevap I II ve IV 25- Mülakat bekleme odasından mülakat yapılan yere kadar geçen bir yolculukturbir anlamda. Sosyal hizmet uzmanının mülakata başlamadan önce: İyi bir gözlemci olması Bekleme odasında veya koridorda da müracaatçıyı gözlemlemesi Sözsüz iletişim unsurları ile müracaatçıyı ele alması, giyim, alışkanlıklar,beden duruşu, gözler ve bakış gibi. Cevap Başlangıç Aşaması

16 SOSYAL ÇEVRE VE İNSAN DAVRANIŞI )Anne babadan kalıtım yolu ile geçen ve bireyde biyolojik yatkınlık oluşturan tüm özelliklere? a) prototip b) fenotip c) gamat d) GENOTİP (Cevap) e) fertilizasyon 2)I. ZigotII. EmbriyoIII. HücreIV. FetüsHamileliğin dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a)i,ii ve III b)i,ii ve IV (Cevap) c) I ve III d) III ve IV e) II,III ve IV 3) Toplum, bir bütün olarak ahlâki kararlarda rehberdir.yukarıdaki görüş Kohlberg in ahlâk gelişimi evrelerinden hangisine aittir? a)sosyal sözleşme b) Kanun ve nizam (Cevap) c)itaat ve ceza d) Hazcı ve araçsal e) İyi oğlan/iyi kız 4) Mezzo sistemlere örnek olarak. Verilebilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a)toplumlar b)organizasyonlar c)toplumsal örgütler d)aileler (Cevap) e)bireyler 5) Farkında olunmayan ancak uyaranların etkisi ile hatırlanabilern düşünce ve algılamaların oluşturduğu yapıdır. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? a) İd b)bilinç Öncesi (Cevap) c) Bütünlük d)halüsilasyon e)bilinç 6) l. Uyaran Genellemesi ll. Koşullu Tepkiler lll. Tepkisel Koşullanma IV. Edimsel Koşullanma V. Model Alma Yukarıdakilerden hangisi davranışların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan davranışçı öğrenme sürecidir? A) IV (Cevap) b) I c) III d) II e)v 7) Aşağıdakilerden hangisi insan davranışı ve sosyal çevre konusundaki yaklaşımlardan biridir?a)gerçeklik kuramı b)transaksiyonel analiz yaklaşımı c)davranış değerlendirme yaklaşımı (Cevap) d)varoluşçuluk yaklaşımı e)gestalt yaklaşımı 8) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk keşfinin ortaya çıktığı zaman dilimidir? a)9.yy b)13.yy (Cevap) c)10.yy d)18.yy e)15.yy 9) Aşağıdakilerden hangisi İşlem Öncesi Dönem in özelliklerinden biri değildir?

17 a)mantıksal düşünme (Cevap) b)dili kullanmayı öğrenme c)canlandırmacılık davranışının gelişimi d)paralel oyun oynama e)benmerkezci düşünce 10) I.Kural değişiklikleriii.sınırları çizmekiii.rol müzakereleriiv.yeni bir bireysel özerklik tanımı yapmakyukarıdaki verilen aile görevleri, aile yaşam döngülerinden hangisine aittir? a)orta yaşlı ebeveynler b)evden ayrılan çocuğu olan aileler c)küçük çocuğu olan aileler d)boomerang safhası e)ergen çocuğu olan aile (Cevap) 11) Organizmanın biyokimyasal bileşiminde meydana gelen değişim sonrası olgunlaşarak,fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirip ve biyolojik olarak farklılaşmasıdır. Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a)hazırbulunuşçuluk b)büyüme c)olgunlaşma d)öğrenme e)gelişim (Cevap) 12) İnsanların iç ve dış uyarıcıar karşısında göstermiş olduğu tepkilere denir.cümlede boş bırakılan yere ağaşıdakilerden hangisi getirilmelidir? a)otorite b)deneyim c)kazanım d)geri bildirim e)davranış (Cevap) 13)Erikson un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı nda çocuğun fiziksel gelişiminin ilerlediği ve motor becerilerinin geliştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? a)başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu dönemi b)yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemi c) ÖZERKLİĞE KARŞI UTANÇ ve KUŞKU DÖNEMİ (Cevap) d)kimliğe karşı kimlik kargaşası dönem ie)genişliğe karşı suçluluk dönemi 14)Aşağıdakilerden hangisi görsel/alansal zekâya örnektir? a)problem çözme b)spor yapma c)şarkı söyleme d)harita okuma (Cevap) e)dans etme 15)Doğum sonrası ilk dört haftaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? a)erken doğan b)yeni DOĞAN (Cevap) c)prematüre d)ilk yetişkinlik e)erken bebeklik 16)Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemini açıklayan yaklaşımlardan biri değildir? a)çalişan AİLE ÇOCUĞU (Cevap) b)azınlık grubu çocuğu c)toplumsal yapısal çocuk d)kabile çocuğu e)toplumsal olarak kurulmuş çocuk 17)Aşağıdakilerden hangisi Piaget in Bilişsel Gelişim Kuramı ndaki aşamalardan biri değildir? a)işlem Öncesi Dönem b)duygusal-motor Dönemi c)soyut İşlemler Dönemi d)problem ÇÖZME DÖNEMİ (Cevap)

18 e)somut İşlemler Dönemi 18)Ensest vakaların görüldüğü sistem aile sistemlerine örnektir.cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a)sınırları kapalı (Cevap) b)sınırları açık c)yarı saydam d)bazen açık bazen kapalı e)geçirgen 19) Çocuğun dokunduğu oyuncaktan duyduğu sesi tekrar duymak için oyuncağa dokunma davranışı aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir? a)refleksif davranış b)üçüncü döngüsel tepkiler c)birincil döngüsel tepkiler d) Mantıksal Çözümler bulma e)ikincil döngüsel tepkiler (Cevap) 20)Çocukların kendilerine özgü giysiler giydikleri, oyuncaklarla oynamaya başladıkları dönem hangisidir? a)15.yy b)20.yy c)18.yy d)17.yy (Cevap) e)12.yy 21) Kişiliği id, ego ve süperego olarak ayıran teori aşağıdakilerden hangisidir? a)topografik Teori b)yapısal Teori (Cevap) c)tip Teorisi d)gestalt Teorisi e)psiko-sosyal Gelişim Teorisi 22)Harhangi bir davranışı bir başka bireyin davranışlarını gözlemleyerek öğrenmeye ne denir? a)ayırt etme b)tepki genellemesi c)sınama d)koşullu Tepkiler e)model alma (Cevap) 23)Bireyin varlığı için öncelik taşıyan, onu destekleyen, koruyan ve ihtiyaçlarına cevap veren birincil sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) AİLE SİSTEMİ (Cevap) b)okul Sistemi c)ekonomik sistem d)sosyal Sistem e)ekolojik sistem 24) Diğer davranış ve becerilerilerin öğrenilebileceği gibi,değerlerin de öğrenilebileceğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? a)psikoanalitik b)ahlâk c)davranışçı d)varoluşçu e)sosyal Öğrenme (Cevap) 25) İnsanların ihtiyaçları olabilir, fakat benim ihtiyaçlarım ve huzurum herkesten önemlidir. Görüşü Kohlberg in ahlâk gelişimi evresinden hangisine örnektir? a)kanun ve Ceza b)hazci VE ARAÇSAL (Cevap) c)sosyal sözleşme d)evrensel etik ilkeler e)iyi oğlan/iyi kız AÇIKLAMALAR 1-Anne babadan kalıtım yolu ile geçen ve bireyde biyolojik yatkınlık oluşturantüm özellikler, kısaca kodlanmış yapı bireyin genotipini oluştururken, Cevap Genotip

19 2-Döllenmeden doğuma kadar geçen sürebazı kaynaklarda embriyonal ve fetal dönem olarak iki döneme ayrılarakincelenmekte iken, bazı kaynaklarda üç döneme ayrılarak incelenmektedir. Bunlar: Zigot, Dölüt ya da Tohum Dönemi: Embriyo Dönemi: Fetüs Dönemi: C evap I-II-IV 3-Evre 4Kanun ve nizam Toplumu bir bütün olarak ahlaki kararlarındarehber olarak görür. Kuralların mutlak, katı ve değiştirilemez olduğunudüşünür. Cevap : Kanun ve Nizam 4-Mezzo sistem, bireyin yakın çevresini oluşturan vetoplumla ilişki kurmasında aracı olduğu düşünülen sistemlerdir. Bu sistem içine aile, yakın arkadaşlar ve küçük gruplar dâhil edilebilir. Cevap Aileler 5-Bilinç öncesi, o anda farkında olmadığımız ancak, herhangi bir uyaransayesinde bilince taşıdığımız düşünce, duygu ve bilgilerimizi içerir. Cevap : Bilinç Öncesi 6-Skinner, insan davranışlarının, doğurduğu sonuçlara bağlı olarak koşullandığınıileri sürmekte ve bu durumu edimsel koşullanma (operant conditioning) olarakadlandırmaktadır (Yazgan İnanç ve Yerlikaya 2008:182). Edimsel koşullanmaözellikle ABD de baskın öğrenme tipidir. Cevap Edimsel Koşullanma 7- Sosyal hizmetin insan davranışı ve sosyal çevre konusundakiyaklaşımları sistem kuramı, ekolojik, güçlendirme ve davranışdeğerlendirme yaklaşımları şeklindedir. Cevap Davranış Değerlendirme Yaklaşımı 8-Aries (1962) e göre, çocukluğun keşfi süreci 13. yüzyılda başlamış, yansımaları yüzyıl sanat tarihinde görülmüştür. Cevap 13. yy 9-İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş): Bu dönemde, çocuklarda henüz mantıksaldüşünme gelişmemiştir. Cevap Mantıksal düşünme 10-Ergen çocuğu olanaileler Belirli/Uygun sınırlar dahilinde, ergenlerin bağımsızlıkihtiyaçlarıyla ilgilenmek Yeni bir bireysel özerklik tanımı yapmak Kural değişiklikleri, sınırları çizmek ve rol müzakereleri Cevap Ergen çocuğu olan aileler 11-Gelişim; Organizmanın, dokularının ve vücut sıvılarının yapısında, biyokimyasalbileşiminde meydana gelen birçok değişim sonrası olgunlaşması, fonksiyonlarını eniyi şekilde yerine getirmesi ve biyolojik olarak farklılaşmasıdır. Cevap gelişim 12-İnsanların iç ve dış uyarıcılar karşısında göstermiş olduğu tepkilere davranış denir. Cevap Davranış Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku Dönemi (1,5-3 yaş): Bu dönemde, çocuğunfiziksel gelişimi ilerlemiş, motor becerileri artmıştır. Cevap Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku Dönemi 14- Görsel/Alansal Zekâ: Boyama, çizme, harita okuma, motif çizme, örnekyaratma. Cevap harita okuma 15-Doğumdan sonraki ilk dört hafta yenidoğan (neonatal) dönemi olarakadlandırılır. Cevap yenidoğan 16-James ve arkadaşları (1999), çağdaş çocukluğu anlamak için belli başlı dörtyaklaşım olduğunu belirtmektedir. Bunlar; toplumsal olarak kurulmuş çocuk, toplumsal yapısal çocuk, "azınlık grubu çocuğu ve kabile çocuğu dur. Cevap Çalışan aile çocuğu 17- Tablo 1: Bilişsel Gelişimin Evreleri Bilişsel Gelişimin Evreleri Duyusal -Motor Dönemi(0-2 yaş)refleksif Davranışlar (0-2 ay)birincil Döngüsel Tepkiler (2-4 ay)ikincil Döngüsel Tepkiler (4-8 ay)ikincil Tepkilerin Kooridnasyonu veamaca Yönelik Davranışlar (8-12 ay)üçüncül Döngüsel Tepkiler (12-18 ay)mantıksal Çözümler Bulma (18-24 ay) İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş) Sembolik Dönem (2-4 yaş) Sezgisel Dönem (4-7 yaş) Somut İşlemler Dönemi (7-11) yaş Soyut İşlemler Dönemi (11 yaş ve üstü) Cevap Problem Çözme Dönemi

20 18-Sınırları kapalı ailesistemlerinde genellikle üyelerin birbirleriyle ve aile dışı diğer sistemlerle ilişkilerigüvene dayalı, olumlu ve rahatlatıcı değildir. Ensest vakalarının görüldüğüailelerde aile sisteminin sınırlarının kapalı olması dikkat çekmektedir. Cevap Sınırları Kapalı 19- İkincil Döngüsel Tepkiler (4-8 ay): Bu da temel olarak raslantısal olarakyapılan ve bireye haz verdiği için tekrarlanan tepkilerdir. Bu tepkiler isenesnelerden kaynaklanır. Örneğin, çocuk bir oyuncağa dokunur,oyuncaktan ses çıkar. Çıkan bu ses çocuğun hoşuna gittiği için, çocuk sesitekrar duymak amacıyla oyuncağa dokunma davranışını tekrarlar. Bueylemler çevreyi tanımaya yönelik eylemlerdir. Cevap İkincil Döngüsel Tepkiler yüzyılın başlarından itibaren, çocuklar kendilerine özgü giysilere, oyunlar,öykülere, müziğe ve resimlere sahip olmaya başladılar. Cevap 17.yy 21-Yapısal Teori ise kişiliğin, id, ego ve süper ego olmak üzere üç bölümdenoluştuğunu söylemektedir. Cevap Yapısal Teori 22-İkinci tip öğrenmeye model alma adı verilmektedir. Model alma, davranışın birbaşka bireyin bu davranışı uyguladığını gözleyerek öğrenilmesini ifade etmektedir. Cevap Model Alma 23-Aile sistemi, bireyin varlığı için öncelik taşıyan, onu destekleyen, koruyan,ihtiyaçlarına cevap veren birincil ortamdır. Cevap Aile Sistemi 24-Sosyal Öğrenme TeorisiAlbert Bandura, ahlaki davranışları vurgulamaktadır. Ona göre, nasıldavranılacağına ilişkin içsel standartlar sonradan kazanılmaktadır. Ahlakidavranışlar ebeveynler ve diğer otorite figürlerinin ahlaki açıklamaları üzerine inşaedilmektedir. Bu nedenle Bandura, tıpkı diğer davranış ve becerilerinöğrenilebileceği gibi, değerlerin de öğrenileceğini savunur. Cevap Sosyal Öğrenme 25-Evre 2Hazcı ve araçsal yönelim Başkalarının ihtiyaçlarını kabul eder fakat kendiihtiyaçlarına başkalarınınkine kıyasla öncelik verir. Cevap Hazcı ve Araçsal İKTİSAT ) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? *kaynaklar tam kullanılmamıştır 2) bir mala ait piyasa dengede iken arz eğrisinin sağa doğru kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? *malın fiyatında bir düşme meydana gelir (Cevap) 3) ortalama sabit maliyet ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?*üretim arttıkça düzenli bir şekilde azalır 4) aşağıdakilerden hangisi bir firmanın eş-maliyet doğrusunun eğimi ile ilgili doğrudur?*üretim faktörleri fiyatlarının oranına eşittir 5) aşağıdakilerden hangisi uzun dönem ile ilgili olarak doğrudur?*bütün girdiler değişkendir 6) üretim faktörleri arz eğrilerinin kısa dönem esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?*az esnek 7) ekonominin bir bütün olarak işleyişi ile ilgilenen iktisat dalı hangisidir?* makro iktisat 8) ortalama toplam maliyet düşerken marjinal maliyet ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? *ortalama maliyetin altındadır 9) aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen bir değişim, talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur? *malın kendi fiyatı 10) aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?*firma 11) bütçe doğrusunun eğiminde bir değişme olmaksızın sağa kayması halinde elde dilecek tüketici denge noktalarının geometrisi hangisidir?*talep eğrisi 12)ekonomik karar birimlerinin tüketim yatırım tasarruf gibi kararlarında dikkate almaya gerek duymayacakları ölçüde düşük ve sürdürülebilen enflasyon oranını ifade eden makro ekonomik kavram nedir?*fiyat istikrarı

SOSYAL HİZMET MEVZUATI

SOSYAL HİZMET MEVZUATI ------------------SOSYAL HİZMET MEVZUATI----------------------- 1- Ülkemizde resmi huzurevlerinden yararlanmak isteyen kişiler için asgari yaş sınırı kaçtır? A) 75 ve üzeri B) 50 ve üzeri C) 60 ve üzeri

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : İstatistiğe Giriş Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... İstatistiğe Giriş A Bu testte 20 soru

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8 Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı Sosyal Hizmete Giriş-8 Yasal çerçeve ve politika bağlamı Sosyal çalışmacıların sosyal hizmet uygulamalarındaki tüm yasal mevzuatı en ince detayına kadar

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN IİSTATIİSTIİK Mustafa Sezer PEHLI VAN İstatistik nedir? İstatistik, veri anlamına gelir, İstatistik, sayılarla uğraşan bir bilim dalıdır, İstatistik, eksik bilgiler kullanarak doğru sonuçlara ulaştıran

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU Hak Temelli Yaklaşım ve Ülke Çocuk Politikası y FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU HAK TEMELLI YAKLAŞIM HAKLAR, DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BELİRLER HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN ORTAYA

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler İzleme değerlendirme neden önemlidir? Kazanımlarımızın kurumlar içinde anlamından boşalmış bürokratik yapılara dönüşmesine

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek,

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, İSTATİSTİK 8.Hafta Değişkenlik Ölçüleri Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, Serilerin birbirlerine değişkenliklerini yorumlayabileceksiniz. 2

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ankara Çocuk Koruma Birimi Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği İstismarı -

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Tıptaki Yeri ve İşlevi

SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Tıptaki Yeri ve İşlevi TIBBA SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Tıptaki Yeri ve İşlevi KONUK Kahraman Eroğlu Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Bşk. MODERATÖR Prof. Dr. Arın Namal SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Sosyal Hizmet mesleği, sosyal refah

Detaylı

A t a b e y M e s l e k Y ü k s e k O k u l u İstatistik Sunum 4 Öğr.Gör. Şükrü L/O/G/O KAYA www.sukrukaya.org www.themegallery.com 1 Yer Ölçüleri Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı