İSTATİSTİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "----------------------------İSTATİSTİK-----------------------"

Transkript

1 İSTATİSTİK ) I. Pareto grafiği + II.Parametre grafiği III.Histogram + IV.Grup grafiği V.Daire grafiği + Yukandakilerden hangisi veya hangileri verilerin görselleştirilmesinde kullanılan grafik türlerinden biri değildir? a. I ve III b. II ve IV (Cevap) c. III ve IV d. Yalnız II e. I ve V 2) I.Frekans poligonu - II.Sütun + III.Histogram - IV.Daire + Yukandakilerden hangisi veya hangilen kategorik verilerin gösteriminde kullanılan grafik türlerinden biri değildir? a. I ve III (Cevap) b. I ve II c. II ve IV d. Yalnız I e. Yalnız III 3) Gruplar f Yukarıdaki gruplandırılmış serinin modu hangisidir? a. 17 (Cevap) b. 23 c. 21 d. 25 e ) 2,5,8,10,4 Yukarıdaki basit serinin harmonik ortalaması hangisidir? a. 3,12 b. 6,15 c. 4,26 (Cevap) d. 1,24 e. 5,33 5-) Aşagıdakılerden hangisi istatistikte birim olarak değerlendirilmez? a. meslek b. aile c. rüya (Cevap) d. taşıt e. öğrenci 6) I. Bitki ve hayvanlar + II.Hipnoz temelli veri kaynaklan III.Yayımlanmamış belgesel veri kaynaklan + IV.Kalıntı doğal veri kaynaklan +

2 Yukandakilerden hangisi veya hangileri veri kaynaklarından değildir? a. II ve III b. I ve IV c. Yalnız II (Cevap) d. Yalnız I e. I ve II 7) Gruplar f Yukarıdakı gruplandırılmış serinin kareli ortalaması nedir? a b (Cevap) c d e ) Verilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Verinin gerçek durumu olduğu gibi yansıtması gerekir. + b. Verilerin mümkün olduğunca az olması beklenir. (Cevap) c. Veriler, güvenilir olmalıdır. + d. Belirli bir anda toplanmış veriler kesit verileridir. + e. Panel veriler, zaman serisini de içermektedir + 9) Gruplar f Yukardakı gruplandırılmıs serının ucuncu desılı hesaplanırken dıkkate alınacak desıl sınıfı hangisidir? a b c d (Cevap) e ) I. Varyans + II.Pörsentil III.Değişim katsayısı + IV.Ortalama sapma + V.Değişim aralığı Yukandakilerden hangisi veya hangileri parametrik değişkenlik ölçülerinden biri değildir? a. Yalnız II b. Yalnız I c. I ve III d. II ve V (Cevap) e. IV ve V 11) Altı birimli bir serideki değerlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının kareleri toplamı 45 ise bu serinin standart sapması hangisidir? a. 2 b. 1 c. 3 (Cevap) d. 5 e. 4

3 12) Aritmetik ortalama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Serideki aşıri uçlardan etkilenmektedir. + b. Serideki birimlenn aritmetik ortalamadan sapmalan toplamı sıfırdır. + c. Serideki birimlerin aritmetik ortalamadan sapmalannın kareleri toplamı minimumdur. + d. Bir merkezî eğilim ölçüsüdür. + e. Serideki birimlerin kareleri toplamının serideki birim sayısına bölünmesiyle elde edilir. (Cevap) 13) Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlannın ortalaması 20'dir. Öğrencilerin yaşlannın toplamı 980 olduğuna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? a. 37 b. 49 (Cevap) c. 54 d. 58 e ) Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak olan bir çalışmada, Erzurum'da kredi kartı kullanımı ile gelir düzeyi arasındaki ilişki araştınlacaktır. Bu çalışmanın anakütlesi aşağıdakilerden hangisi olur? a. Erzurum'daki kredi kartı sahiplikleri (Cevap) b. Atatürk Üniversitesi'ndeki kredi kartı sahiplikleri c. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kredi kartı sahipliklen d. Dünyadaki kredi kartı sahiplikleri e. Türkiye'deki kredi kartı sahiplikleri 15) Aşağıdakilerden hangisi istatistikte nitel veri olarak değerlendirilemez? a. Medeni durum b. cinsiyet c. yaş (Cevap) d. meslek e. doğum yeri 16) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi parametre değerini göstermektedir? a. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü (Cevap) b. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı c. Bir fakültede tesadüfi olarak seçilen 50 öğrencinin yaş ortalaması d. Bir üniversitede okuyan öğrencilerin doğum tarihleri e. Bir ildeki otuz yaş üstü işsizlerin sayısı 17 ) 1.72,1.24,1.45,1.53,1.92,1.63,1.84,1.35,1.60,1.51 Bir sınıftaki öğrencilerin boy ölçüm verileri yukarıdaki gibidir. Bu serinin değişim aralığı aşağıdakilerden hangisidir? a b c d (Cevap) e ) Değişim katsayısı %40 olan bir serinin varyansı 4 ise, bu serinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? a. 7 b. 1 c. 9 d. 3 e. 5 (Cevap) 19) Değişim katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. En iyi değişkenlik ölçüsüdür. b. Değişim katsayısında aritmetik ortalama standart sapmanın yüzdesi olarak ifade edilir. (Cevap) c. Farklı ölçü birimleriyle ifade edilen serileri karşılaştınr. d. Varyansı ve aritmetik ortalaması bilinen bir serinin değişim katsayısı da hesaplanabilir. e. Parametrik değişkenlik ölçüsüdür. 20) Seri türleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. Bir kreşteki çocukların boyları - Basit seri b. Bir üniversitede bölümlere göre öğrenci sayılan - Dağılma serisi c. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşları ve not ortalamaları - Bileşik seri (Cevap) d. Bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı - Nitel bölünme serisi

4 e. Bir sinemada satılan günlük bilet sayısı - Zaman serisi 21) Aşağıdakilerden hangisi istatistik serilerini sınıflandırma kriterlerinden biri değildir? a. Gözlem serileri (Cevap) b. Gruplandırılmış seriler c. Nitel bölünme serileri d. Zaman serileri e. Mekân serileri 22) Gruplar...den çok kümülatif frekans Yukarıdaki gruplandırılmış serinin mutlak frekanslan aşağıdakilerden hangisidir? a. 10,7,12,5 (Cevap) b. 5,13,6,10 c. 7,10,5,12 d. 8,10,11,5 e. 4,12,5,13 23) 5,3,7,2,5,6,2,7,6,3,6,5 Yukarıdaki serinin medyan değeri hangisidir? a. 2 b. 6 c. 7 d. 5 (Cevap) e. 3 24) ParametriK olmayan merkezî eğilim ölçüleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Pörsentiller bir seriyi on eşit parçaya ayınr. b. Kartiller bir seriyi dört eşit parçaya ayınr. (Cevap) c. Desiller bir seriyi yüz eşit parçaya ayınr d. Serinin orta noktası, mod değerini venr. e. Serideki tüm birimlerle hesaplanmaktadır. 25 ) 6, 4,1, 9 Yukarıdaki serinin varyansı hangisidir? a b c d (Cevap) e SOSYAL HİZMET MEVZUATI Ülkemizde resmi huzurevlerinden yararlanmak isteyen kişiler için asgari yaş sınırı kaçtır? A) 75 ve üzeri B) 50 ve üzeri C) 60 ve üzeri (Cevap) D) 55 ve üzeri E) 65 ve üzeri 2-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sözleşmelerin çıkarılma nedenleri arasında yer almaz? A) çeşitli nüfus gruplarını korumak (cevap) B) ulusal mevzuatın eksikliklerini gidermek C) toplum düzenlerinde evrensellik yaratmak D) insan haklarını yaygınlaştırmak E) ortak değerleri yaratmak

5 3-Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun psikososyal hizmetleri kapsamında yer almaktadır? A) Öğrencilerin okul, yurt ve çevreye uyumlarının sağlanması (Cevap) B) Öğrencilere barınma olanaklarının sağlanması C) Öğrencilere öğrenim kredisi sağlanması D) Öğrencilere sağlık hizmeti sağlanması E) Öğrencilerin akademik başarısının artırılması 4-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu idari yönden aşağıdaki bakanlıkların hangisine bağlı olarak çalışmaktadır? A) çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı B) milli eğitim bakanlığı C) gençlik ve spor bakanlığı (Cevap) D) başbakanlık E) aile ve sosyal politikalar bakanlığı yılında çıkarılan Ailenin Korunmasına Dair Kanun un temel odağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aile refahının artırılması B) Resmi nikahın yaygınlaştırılması C) Aile içinde çocukların korunması D) Aile içi şiddetin önlenmesi (Cevap) E) Boşanmaların önlenmesi 6-Tarihsel süreç içinde hukuksal yaptırımların yazılı olması ilkesinin yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi en önemli etkiye sahiptir? A) Parlamenter rejimlerin ortaya çıkması B) Demokratik rejimlerin ortaya çıkması C) Aynı suça aynı cezanın verilmesi (Cevap) D) Hüküm verenlerin kişisel görüşlerinin önem kazanması E) hukukun bir disiplin olarak gelişmesi 7- I. Yasama II. Yürütme III. Yargı Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde TBMM yetki ve sorumluluk taşımaktadır? A) I, II ve III B) Yalnız II C) Yalnız I (Cevap) D) I ve II E) I ve III 8- BM ye bağlı olan aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi ağırlıklı olarak gençlerle ilgili çalışmalar yürütmektedir? A) dünya sağlık örgütü WHO B) uluslararası af örgütü Amnesty International C) BM eğitim bilim ve kültür organizasyonu UNESCO (Cevap) D) BM kalkınma programı - UNDP E) BM uluslararası çocuk fonu - UNICEF 9- Şiddet önleme ve İzleme merkezleri aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisiyle kurulmuştur? A)Türk medeni kanunu B)Bm kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi C)Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun (Cevap) D)Türk ceza kanunu E)Çocuk koruma kanunu 10- I. Fiziksel II. Cinsel III. Ekonomik IV. Sözel Yukarıdakilerin hangileri Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte adı geçen şiddet türlerindendir? A) I, II ve III B) I, II, III ve IV (Cevap) C) I ve IV

6 D) I ve II E) I, II ve IV yılında çıkarılan Türk medeni kanununa göre kadın ve erkek için asgari evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? A) 17 yaşını doldurunca (Cevap) B)15 yaşını doldurunca C)18 yaşını doldurunca D)14 yaşını doldurunca E)16 yaşını doldurunca 12- Yaptırım kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yasama organının belirlediği kurallardır B) Yasama organının belirlediği cezalardır (Cevap) C) Yürütme organının hukuki sorumluluğudur D) Bir ilkeyi ortaya koymak anlamındadır E) Türkçede tüzel düzenlemeler olarak da kullanılır anayasasının hangi maddesinde sosyal hizmetler alanına giren gruplar açık bir şekilde tanımlanmıştır? A)49. madde B)60. madde C)61. madde (Cevap) D)127. madde E)125. madde 14- Aşağıdakilerden hangisi Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin, şiddeti uygulayan kişiye verdikleri destek hizmetleri arasında yer alır? A)kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek B)gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak C)meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak (Cevap) D)psikososyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak E)barınma geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetlerini koordine etmek 15- Aşağıdakilerden hangisi sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin topluma yeniden kazandırılmasına dönük yasal düzenlemelerden biridir?a)korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmesine ilişkin tüzük B)yetiştirme yurtlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin yönetmelik C)çocuk koruma kanunu D)aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname E)çocuk ve gençlik merkezleri yönetmeliği (Cevap) 16- Aşağıdakilerden hangisi BM nin yaşlı ilkeleri arasında yer alan bakım ilkesi kapsamındadır?a)yaşlı bireyler, mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamında yaşamalıdır B) yaşlı bireyler, bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır C) yaşlı bireyler, toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidir D) yaşlı bireyler, her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir (Cevap) E) yaşlı bireyler, itibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır 17- BM tarafından hazırlanan en yaygın sosyal mevzuat aşağıdakilerdem hangisidir? A)her türlü ırk ve ayrımcılığının tasfiye edilmesi ne dair uluslararası sözleşme B)çocuk hakları sözleşmesi C) ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi D) Kopenhag toplumsal kalkınma bildirisi E)insan hakları evrensel bildirgesi (Cevap) 18- Yaşlılar sosyal güvenlik haklarıyla ilgili yürürlükta olan temel yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir A)5434 sayılı Türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kurumu B)5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigorta kanunu (Cevap) C)4958 sayılı sosyal sigortalar kurumu kanunu

7 D)506 sayılı sosyal sigortalar kanunu E)1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu 19- I. Mali hukuk II. Medeni hukuk III. Borçlar hukuku IV. Ceza hukuku Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri özel hukukun kapsamında yer almaktadır? A)Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, II ve III E) II ve III (Cevap) 20- Aile mahkemelerinin 4787 sayılı kanun la kurulmasına dayanak oluşturan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuk Koruma Kanunu B) Türk Medeni Kanunu (Cevap) C) Ailenin Korunmasına Dair Kanun D) 1982 Anayasası E) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 21- Türkiye de istenilen mevzuata ulaşmak için başvurulabilecek en kapsamlı basılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A)düstur (Cevap) B)özel kaynaklar C)külliyatlar D)TBMM tutanak dergileri E) resmi gazete 22- I. Eşitlik II. Demokrasi III. Güvenlik IV. Adalet V. Hak Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri hukukun dayandığı temel kurallar arasında yer almaktadır? A) IV ve V B) Yalnız III C) I, II ve IV D) I, IV ve V (Cevap) E) I, III ve V 23- Aşağıdakilerden hangisinde çocuk koruma kanunu nun temel amacı doğru olarak verilmiştir? A)korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması (Cevap) B)çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde yargı ve kararların yerine getirilmesinde çocuğun kimliğinin gizlenmesi C)çocuk satışı, pornografisi ve fuhuşun önlenmesinin garanti altına alınması D)korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere verilen sosyal hizmetlerin düzenlenmesi E) çocukların çağdaş ve kaliteli bir yaşam sürmelerinin sağlanması 24- Kadınlara malları üzerinde tasarruf hakkı tanınması ilk defa hangi yasal düzenleme ile hükme bağlanmıştır? A)1921 anayasası B)1926 türk medeni kanunu (Cevap) C)2001türk medeni kanunu D)1998 ailenin korunmasına dair kanun E)2007 ailenin korunmasına dair kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 25- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı kişilerin evde bakım hizmetlerinden yararlanması koşullarından biri değildir? A)aile tarafından verilen bakımın yetersiz kalması B)tıbbi bakıma ihtiyacın olmaması C)ruh sağlığının yerinde olması D)herhangi bir özrün olmaması E)sosyal güvencenin olmaması (Cevap)

8 AÇIKLAMALAR 1- Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak,bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıylakurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu, Cevap : 60 ve üzeri 2-Kimi devletler üstü kuruluşlar tarafından toplum düzenlerinde evrensellikyaratmak, insan haklarını her toplumda olabildiğince geçerli kılmak, adaletli vevicdana uygun ortak değerler yaratmak ve bunları tüm dünyada geçerli kılmakamaçlarıyla uluslararası sözleşmeler çıkarılır. Cevap : Çeşitli nüfus gruplarını korumak 3-Psikososyal hizmetlerpsikososyal servis; yurtlarda barınan öğrencilerin, kendi bünyelerinden veçevre şartlarından kaynaklanan ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlarının veihtiyaçlarını belirlenmesine, çözümlenmesine; okul, yurt ve çevresiyle karşılıklıuyumlarına; yaşam koşullarının korunmasına, geliştirilmesine yardımcı olmakamacıyla, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet veren birimdir. Cevap : Öğrencilerin okul yurt ve çevreye uyumlarının sağlanması 4-Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlı kuruluşlarıgençlik ve Spor Bakanlığının hizmet birimleri dışında bağlı kuruluşlar da yeralmaktadır. Bunlar: Spor Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat BaşkanlığıYukarıda ifade edilen bağlı kuruluşlar arasında Spor Hizmetleri GenelMüdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,gençlere verdikleri hizmetler dolayısıyla aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Cevap : Gençlik ve spor bakanlığı 5-Ailenin korunmasına dair kanunun odak noktası aile içi şiddettir. Cevap : Aile içi şiddetin önlenmesi 6-Bugünkü Avrupa hukuk sisteminin temelini Roma hukuku oluşturmaktadır.bu uygulama tarihsel süreç içinde hukukun iki temel ilkesinin yerleşmesine yolaçmıştır:a) Aynı suça aynı ceza verilmesi ilkesi, bunun için deb) bu yaptırımların yazılı olması ilkesi Cevap : Aynı suça aynı cezanın verilmesi 7-Devlet işleyişi üç erke dayanır. Yasama, yürütme ve yargı erki. Yasama yasayapma gücünü, yürütme yasaların uygulanması gücünü, yargı da yargılama gücünüifade eder. Yasama organı Türkiye de Türkiye Büyük Millet Meclisi dir. Yürütmeerki Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından, yargı erki bağımsız mahkemeler eliyleyerine getirilir. Cevap : Yalnız I 8-Eğitim alanında da uluslararası normlar sürekli geliştirilmektedir. UNICEF(çocukların sağlığı ve eğitimi) ve UNESCO (gençlerin eğitimi) bu alanda sözleşmeler,projeler hazırlamaktadırlar. Burda gençlerin unesco yazıo o yüzden Cevap : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) Ailenin Korunmasına Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girenailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ileyürürlükten kalkmıştı. Ancak, yeni yasada, 2007 Ailenin KorunmasınaDair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 2008 AileninKorunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda getirilentedbirler, uygulama usulleri aynen korunmuştur. Yeni yasa buradaöğrendiklerimize ilaveten bazı ek tedbirler ve esasen şiddet önleme veizleme merkezlerinin açılmasını öngörmektedir yasasını ünitedörtte ayrıntılarıyla izleyecegiz. Yine 2008 yılında yapılan, buradaincelediğimiz yönetmelik de 2012 yasası uyarınca yürürlükten kalkıpyakın gelecekte yerine yenisi gelecektir. Cevap : AileninKorunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 10-Kanunda şiddet Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarargörmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemelhareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesinide içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel,psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı olaraktanımlanmaktadır. Cevap : I, II, III ve IV 11-Yeni Türk Medeni Kanunu 2001 yılında mecliste kabul edilip ve 1 Ocak 2002tarihinde yürüklüğe girmiştir. Yeni medeni kanunla gelen, aileye yönelikdeğişiklikler şöyle özetlenebilir: Evlenme yaşı: Evlenme yaşı yeniden düzenlenerek yükseltilmiştir. 1926medeni kanununda evlenme yaşı kadınlar için on dört erkekler için on yediidi, yeni yasa ile kadın ve erkek farkı olmadan herkesin on yedi yaşınıbitirince evlenebilmesi hükmedilmiştir (Md. 124/1). Cevap : 17 yaşını doldurunca 12-Yaptırım (Müeyyide)Hukuk yaptırımsız olmaz. Yaptırım, hukuk kurallarının uygulanabilmesi, yanihukuk kurallarına uyulmasının sağlanması için yasa koyucu tarafından belirlenmişcezalardır. Cevap : Yasama organının belirlediği cezalardır

9 Anayasasının 61.maddesi sosyal hizmetler alanına girengrupları açık bir şekilde belirlemiş, korunmaya, bakıma, yardıma ve rehabilitasyonamuhtaç çocuk, sakat ve yaşlılara öncelik tanıyarak, devletin bu alanda gerekliteşkilat ve tesisleri kurması veya kurdurması hükmünü getirmiştir. Cevap : 61. madde 14- c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin:1. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalıksağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim verehabilitasyon programlarına katılmasına,2. Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsalbozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veyatedavi edilmesi,3. Meslek edindirme kurslarına katılmasına,yönelik faaliyetlerde bulunmak. Cevap : Meslek edindirme kurslarına katılmasına,yönelik faaliyetlerde bulunmak. 15- Çocuk ve Gençlik Merkezleri YönetmeliğiAmaçMadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokaktayaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları vetopluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevli, Çocuk ve Gençlik Cevap : Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği 16- BakımYaşlı bireyler; Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakımhizmetleri verilmelidir. Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalıve gözetilmelidir. Cevap : Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalıve gözetilmelidir. 17- Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan en yaygın sosyal mevzuat 1948 yılındayayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dir Cevap : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 18-Yaşlıların sosyalgüvenliğiyle ilgiliyürürlükte olan yasa5510 sayılı SosyalSigortalar ve GenelSağlık SigortasıKanunu dur. Cevap : 5510 sayılı SosyalSigortalar ve GenelSağlık SigortasıKanunu 19- Medeni hukuk, medeni usul hukuku, borçlar hukuku, ticarethukuku, icra ve iflas hukuku, devletler özel hukuku, özel hukukun altında yeralır. Cevap II ve III 20-Yeni medeni kanunu takiben gelen en önemli gelişme bu yeni yasayıuygulayacak aile mahkemelerinin 2003 yılında 4787 sayılı Aile MahkemelerininKuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunla kurulmasıdır. Cevap Türk medeni kanunu Resmî Gazete (1920 yılından beri.)2. Düstur (1851 yılından beri.)3. Külliyatlar (Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı, Yürürlükteki Bazı KanunlarıMülga (Kaldırılmış) Hükümleri Külliyatı, Kanun Hükmünde KararnamelerKülliyatı, Yürürlükteki Tüzükler Külliyatı, Bakanlar Kurulu KararıylaYürürlüğe Konulan Yönetmelikler Külliyatı olarak beş farklı külliyat vardır.)4. TBMM Tutanak Dergisi (1920 yılından beri.)bu kaynaklardan en kapsamlısı Düstur dur. Düstur TBMM tarafından çıkarılantüm yazılı hukuk düzenlemelerini içeren kitaplar dizinidir. Cevap Düstur 22-Hukuk yansızdır, yan tutmaz. Dayandığı temel kurallar adalet, hak ve eşitliktir. Cevap I, IV, V 23-Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklarınkorunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl veesasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Cevap : korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklarınkorunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması 24-Ülkemizde ilk medeni kanun 1926 tarihinde yapılmıştır. Bu kanun ilk olarakaşağıdaki unsurları hükme bağlamıştır: Evlilik ve boşanmayı yazılı akite bağlamak Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanabilmesi durumunu ortadankaldırmak Kadınlara boşanma hakkı vermek Velayet hakkını düzenlemek ve anneye velayet hakkı vermek Kadınlara malları üzerinde tasarruf hakkı tanımak Cevap : 1926 Türk Medeni Kanunu 25-Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi birözrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğerdestek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılaraevde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi,günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla "Evde Bakım Hizmeti"sunumu yapılmaktadır. Cevap Sosyal güvencenin olmaması

10 SOSYAL HİZMET İLKE VE TEKNİKLERİ ).. keşfetme aşaması olarakta adlandırılır.bu aşamada sorun ya da amaç üzerinde detaylı olarak durulur.cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Gelişme aşaması (Cevap) B)İzleme aşaması C)Başlangıç aşaması D)Değerlendirme aşaması E)Sonlandırma aşaması 2)Aşağıdakilerden hangisi mesleki görüşmelerde gerçekleştirilmesi beklenen orta vadeli amaçlar arasında yer almaz? A)Müracaatçının karar verme becerisi kazanması B) Müracaatçının kendi gücünü ve olanaklarını daha iyi tanıması C)Problemin çözümü D)Kişisel bütünlüğün sağlanması (Cevap) E) Müracaatçının kendisiyle ilgili alternatifler oluşturabilmesi 3)Sosyal hizmet uzmanları Müracaatçıların soru sormalarına ve anlatılanların tamamını anlamalarına olanak tanımalıdır. Cümlede aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? A)Bilgilendirilmiş olay (Cevap) B)İçtenlik ve özgürlük C)Gizlilik D)Kendi kaderini belirleme E)Müracaatçıya ilgi gösterme 4) I.Açık ve kapalı uçlu sorular sormak II.Müracaatçıya odaklanmak III.Süreci gözlemlemek IV.Müracaatçıyı yeri geldiğinde eleştirmek Yukarıdakilerden hangileri çözüm odaklı mülakatı gerçekleştirirken sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken becerilerdendir? A)I ve II B)II ve III (Cevap) C)I, III ve IV D)I ve IV E)I, II ve III 5)Mülakat ve konuşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Mülakatta rollerin açık bir şekilde tanımlanması yoluna gidilmez. (Cevap) B)Mülakatta bir kasıt, planlanmış bir amaç ve hedef vardır. C)Konuşmada taraflar eşit güç ve otoriteye sahip olabilirler. D)Konuşmada sıklık, zaman, yer ve süre formüle edilmemiştir. E)Mülakatta taraflar kültürel olarak farklı olabilirler. 6)Aşağıdakilerden hangisi sen basamağı, ben basamağı ve onlar basamağını kapsamamaktadır?a)karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını ve desteklediğini belirtir. B)Kendisine anlatılan sorunu içselleştirir ve kendi sorunuymuş gibi algıla, onunla birlikte üzülür. (Cevap) C) Kendisine anlatılan sorunu gerektiğinde sorun sahibinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler. D) Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler ve konuya ilişkin sorular sorar. E)Dinleyen kişi,sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından eleştirir. 7)Aşağıdaki eleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)Kurumun ve sosyal hizmet uzmanının müracaatçıya yardım edip edemeyeceğine karar vermesi-başlangıç aşaması B)Müracaatçının sorunlarını tek başına çözebilecek düzeye gelmesi-sonlandırma aşaması C)Müracaatçıyı yardım ilişkisine yöneltme- Başlangıç aşaması D)Müracaatçının yeni sorun çözme stratejileri geliştirmesine yardım etme-gelişme aşaması E)Müracaatçının sorun tarihini öğrenme- Sonlandırma aşaması (Cevap) 8) başkalarının bizim görüşümüzü ya da görüşlerimizi hoşgörüyle kabul etmesidir.cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Etkileşim B)Etkileme (Cevap) C)Doyum D)İletişim E)Empati

11 9) I.Bekleme odasında müracaatçıyı gözlemlemek.ii. Buz kırıcı rolde olmakiii. Selamlaşmaya önem vermek.iv.müracaatçıya resmi bir şekilde davranmakyukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal hizmet uzmanının mülakata başlamadan önce yapması beklenenler arasındadır? A)I, II ve III (Cevap) B)I, II, III ve IV C)I ve IV D)III ve IV E) Yalnız I 10) I.Sizi buraya getiren nedir?ii.buraya geldiğinizde ne tür duygular içerisindeydiniz?iii.bizden ne bekliyorsunuz?yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mülakatın açılış sorunları arasındadır? A)I, II ve III B)II ve III C)Yalnız II D)I ve III (Cevap) E)Yalnız I 11)Kurumun hizmet ve politikasının değerlendirilmesi, sürekli gelişiminin sağlanması açısından yararlıdır.yetersiz, etkisiz kaynak israfına neden olan uygulama ve politikaların düzeltilmesinde, kaldırılmasında veya revize edilmesinde önemli bir etkisi vardır.yukarıda kayıt tutma ve rapor hazırlama türlerinden hangisi açıklanmaktadır? A)Öğretim amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama B)Araştırma amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama C)İdari amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama (Cevap) D)Mesleki amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama E)Pratik amaçlı kayıt tutma ve rapor hazırlama 12)Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında güven ilişkisinin kurulması önemlidir.bu aşamada müracaatçının deneyimlerini somut bir şekilde keşfetmesi ve aydınlatması için bazı mesleki beceriler kullanılır.bu beceriler aktif katılım, dinleme ve duyguları yansıtma olabilir.paragrafta tanımlanan mülakat aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A)Yapılanma aşaması B)Amaçlar oluşturma aşaması C)Harekete geçme aşaması D)Sonuçlandırma aşaması E)Problemlerin aydınlatılması aşaması (Cevap) 13) I.Başkalarının gereksinimlerine anında tepkide bulunma II.Şimdi ve buradayı yaşama ve bunu kabul iletme III.İletişimlerinde somut olma IV.Müracaatçının farklılıklarını görmezden gelerek müracaatçıya etkili bir iletişim kurma Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal Hizmet Uzmanının yardım edici özelliğiyle ilgilidir? A) I, II, III ve IV B) II ve III C)Yalnız I D)Yalnız IV E) I, II ve III (Cevap) 14) I.Saptanan hedeflere ulaşıldı mı? II.Başta saptanan amaç veya amaçlara hangi düzeyde ulaşıldı? III.Hangi müdahaleler amaca ulaşmada yardımcı oldu? Yukarıdaki sorular mülakatın hangi aşamasını kapsamaktadır? A)Gelişme B)Planlama C)İzleme D)değerlendirme (Cevap) E)Başlangıç 15) mülakatın başlangıç aşamasından itibaren müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasında geçen konuşmalar, müracaatçının fiziksel özelliklerini, kişisel bilgilerini, davranışlarını, reaksiyonlarını, etkileşim sürecini, sosyal hizmet uzmanının sürece katkısını duygu, düşünce, yorum ve değerlendirmelerini ayrıntılı bir şekilde içerir.cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Özet raporu B)Teşhis ve tedavi raporu C)Süreç raporu (Cevap) D)Sosyal inceleme raporu E)Psiko-sosyal inceleme raporu

12 16)Aşağıdakilerden hangisi mülakatın gelişme aşamasında sosyal hizmet uzmanının sorumlu olduğu işlevlerden biri değildir? A)Müracaatçının çevresel koşulları yerine, bireysel özelliklerini dikkate almak (Cevap) B)Müracaatçı hakkında psiko-sosyal inceleme yapmak C)Müracaatçının sorun çözme becerilerini kullanmasına imkan vermek D)Müracaatçının endişesini azaltmaya çalışmak E)Müracaatçı hakkında açıklamalar ve değerlendirmeler yapmak 17)Aşağıdakilerden hangisi mesleki ilişki sürecinde olması gerekenlerden biri değildir? A)Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıya geri bildirim vermekten kaçınır. (Cevap) B)Problem çözme odaklı olarak sürdürülür. C) )Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla birlikte karar verir. D)Karşılıklı güven ilişkisi kurulur. E) )Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı koşulsuz kabul eder. 18)Tepki veren kişi karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorun üzerinde düşünmez, sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez.bu soruna ilişkin kendi duygu ve düşüncelerinden söz etmez.cümlede özellikleri verilen aşamalı empati sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir? A)Ben basamağı B)Onlar basamağı (Cevap) C)Teşhis basamağı D)Sen basamağı E)Sorun çözme basamağı 19)Müracaatçı ve Müracaatçı sisteminin sosyal durumdaki değişmeyi etkileyen ve müracaatçıya sosyal işlevselliğin kazandırılmasını veya müracaatçının geliştirilmesini hedefleyen mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Tanı yada karar verme amacıyla yapılan mülakatlar B)İlk görüşme mülakatları C)Bilgi toplama veya sosyal inceleme amacıyla yapılan mülakatlar D)Tedavi amaçlı yapılan mülakatlar (Cevap) E)Bilgi verme amacıyla yapılan mülakatlar 20) I.Karşılama ve selamlama II.Müracaatçının zayıf yönlerine vurgu yapma III.Problemleri belirleme IV.Müracaatçının farklılıklarını görmezden gelme Yukarıdakilerden hangileri ilk mülakat değerlendirme listesinde yer alan konulardandır? A) III ve IV B) I, II, III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I ve III (Cevap) 21) I.Sonlandırma düşüncesinin müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı tarafından karşılıklı kabulü II.Müracaatçıya verilen hizmetler, belirtilen amaçlar, en azından bunların bir çoğunun gerçekleştirilmesi III.Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçıların belirlenen hedefler doğrultusunda amaçlar oluşturulması. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sonlandırma aşamasının gerekenleri arasında yer alır? A) I ve II (Cevap) B) I, II ve III c)yalnız III D) II ve III E)Yalnız II 22) Bireyin yeni olay ve durumlar karşısında var olan ilişkilerini ortaya çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdüleri amaca göre belli bir sonuç elde etme işi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Yansıtma B)Yüzleştirme C)Sempati D)Empati E)Sorun Çözme (Cevap) 23) Müracaatçının bir çelişkiyi uygun hale getirmesine yada bir bahaneyi veya yanlış yorumlamayı anlamasına yardımcı olan mülakat tekniği hangisidir? A)Yüzleştirme (Cevap)

13 B)Etkileşim C)Somutlama D)Empati E)Kendini açma 24) I.müracaatçının kişisel bilgileri II.müracaatçının öz geçmişi III.amaçların oluşturulması IV.tanı ve tedavi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri psıko-sosyal inceleme raporunda yer alan baslıklardandır? A) I, II ve IV (Cevap) B) I, II ve III C)I ve IV D) II ve IV E) Yalnız III 25) Kurumun hizmetlerinin ve müracaatçılarının beklentilerinin,gerekli bilgilerin doldurulması ve sözsüz iletişim unsurlarıyla müracaatçıların ele alınması mülakatın hangi aşamasında gerçekleşir? A)Başlangıç aşaması (Cevap) B)Sonlandırma aşaması C)Planlama aşaması D)Değerlendirme aşaması E)Gelişme aşaması AÇIKLAMALAR 1-MÜLAKATIN GELİŞME (ORTA) AŞAMASIBu aşama keşfetme aşaması olarak da adlandırılmaktadır. Mülakatın anaaşaması olarak ele alınır ve mülakatlarda zaman en çok bu aşamada harcanır. Cevap Gelişme Aşaması 2-2. Orta vadeli amaçlara mülakat seansları sonunda ulaşılmaya çalışılır. Problemin çözümü Müracaatçının kendi gücünü ve olanaklarını daha iyi tanıması,geliştirmesi Karar verme becerisi kazanması Kendisiyle ilgili alternatifler yaratabilmesi ve bunlar arasından seçimyapabilmesi orta vadede kazanılması gereken amaçlardandır. Cevap Kişisel bütünlüğün sağlanması 3-Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarınıbilgilendirirken açık ve anlaşılır bir dil kullanarak yardımın amacı, riskleri,sınırlılıkları, maliyeti, uygun alternatifleri, danışanın onay vermeyebileceğine ya daverdiği onayı geri alabileceğine ilişkin ve onayın kapsadığı zaman dilimine yönelikbilgi vermelidirler. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının soru sormasına veanlatılanları tamamen anlamalarına olanak tanımalıdır.bilgilendirilmiş onay: Cevap: Bilgilendirilmiş Onay 4-Çözüm odaklı mülakatı gerçekleştirirken sosyal hizmet uzmanının sahip olmasıve uygulaması beklenen bazı beceriler vardır. Aşağıda sıralanmış olan bubecerilerin doğru zamanda ve şekilde uygulanabilmesi durumunda etkililiğiolacaktır. Sözü geçen beceriler; Sosyal hizmet uzmanının sözsüz davranışları Tekrar ya da netleştirme soruları sormak Açık uçlu soru sormak Özetlemek Tolere etmek ya da sessiz kalabilmek Müracaatçının sözsüz davranışlarını gözlemleyebilmek Süreci gözlemlemek Kompliman yapmak Müracaatçının kabullerini dikkate almak Empati Odağı müracaatçıya çevirmek Farklılıkları ortaya koyabilecek sorular yoluyla çözüm konuşmasınıtasarlayabilmek ve uygulayabilmektir. Cevap II ve III 5- Mülakat ve Konuşma Arasındaki FarklılıklarKONUŞMA MÜLAKATKasıtlı olmayabilir, bir plan ya da amaçiçermeyebilir.bir kasıt, planlanmış bir amaç vehedef vardır.roller açık olarak tanımlanmaz. Sosyal hizmet uzmanı vemüracaatçının rolleri açık olaraktanımlanmıştır.sıklık, zaman, yer ve süre formüleedilmemiştir.sıklık, zaman, yer ve süre spesifikolarak belirlenmiştir.konuşma kalıpları informel de olabilir. Konuşma kalıpları formeldir, bellibir şekilde yapılandırılmış veorganize edilmiştir.konuşmacılar/taraflar eşit güç veotoriteye de sahip olabilir.taraflar arasında eşit güç veotorite yoktur.konuşmacılar/taraflar kültürel olarakçoğu zaman benzerdir.taraflar kültürel olarak farklıolabilir. Cevap Mülakatta rollerin açık bir şekilde tanımlanması yoluna gidilmez 6-7. Destekleme: Karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını vedesteklediğini belirtir. 9. Tekrarlama: Kendisine iletilen mesajı (sorunu) gerektiğinde mesaj sahibininkullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler; yani dilediği mesajıkaynağına yansıtmış olur. 8. Soruna Eğilme: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, konuyailişkin sorular sorar. 2. Eleştiri: Dinleyen kişi sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısındaneleştirir, yargılar.

14 Cevap b sorunu içselleştirir Müracaatçının sorununu gerçek yönleriyle görmesine ve yeni sorunçözme stratejileri geliştirmesine yardım edilir.gelişme. Müracaatçının sorun tarihini öğrenme gibi bir ifade sonlandırma aşamasında yoktur. Cevap Müracaatçının sorun tarihini öğrenme 8- Etkileme: Başkalarının bizim görüşümüzü ya da görüşlerimizi hoşgörüylekabul etmesidir. Cevap Etkileme 9-Sosyal hizmet uzmanının mülakata başlamadan önce: İyi bir gözlemci olması Bekleme odasında veya koridorda da müracaatçıyı gözlemlemesi Sözsüz iletişim unsurları ile müracaatçıyı ele alması, giyim, alışkanlıklar,beden duruşu, gözler ve bakış gibi Müracaatçıya nasıl hitap edeceğine karar vermesi, ne çok resmî ne deinformel bir hitap olmamalı; burada yaş önemli bir belirleyicidir; yaniçocuk yaşta bir müracaatçıya ismiyle hitap etmek daha olumlu bir ilişkikurulmasına yardımcı olmaktadır. Tokalaşmaya önem vermesi; çünkü selamlaşmanın sembolik ifadesidir. Müracaatçının üzerinde manto, kaban, mont vs. varsa çıkarması ve askıyaalmasına yardımcı olmak, sandalyeye oturmasını beklemek. Sıcak birşekilde müracaatçıyı karşılamasında yarar olacaktır. Örneğin depresif ya dayas içindeki bir müraccatçıya gülümsemesi ya da 5 yaşında bir çocuklatokalaşması uygun olmayabilir. Sosyal hizmet uzmanı karşılamada buzkırıcı olmalıdır. Görüşmeye vaktinde başlama, görüşme sırasında bireyi dikkatle dinleme,rahat bir biçimde oturmasını sağlama, kendini ifade etmede güçlükçekiyorsa yardımcı olma ve nazik muamele etme gibi hususlar uzmanınonu önemsediğini, ona değer verdiğini, saygı duyduğunu ifade eder vearalarında iletişim kurulmasını hızlandırır. Sosyal hizmet uzmanı söz vedavranışları ile başvurana anlattıklarınızla ne demek istediğinizi,yaşadığınız sıkıntıları anlıyorum; sizinle beraberim mesajını verebilmelidir. Cevap I-II-III 10- Sizi buraya getiren nedir? Gelişteki amacın nedir? Buraya gelirken neler hissettin? Daha önce yaşadığı durumla ilgili neler yaptığı, ne tür çözümlerbulmaya çalıştığı vs? Kurumla ilk temasının nasıl gerçekleştiği? Bizden ne bekliyorsunuz? Bu çalışmadan neler bekliyorsun? tarzında sorular olabilir. I ve III soruda aynen var.ii şık gelişme aşamasında örnek olarak gösterilmiş o yüzden, Cevap I ve III 11-cevap İdari Amaçlı Kayıt Tutma ve Rapor Hazırlama Yetersiz, etkisiz ve kaynak israfınaneden olan uygulamların ve politikların düzeltilmesinde, kaldırılmasında veyarevize edilmesinde önemli bir etkisi vardır. 12- Problemin Aydınlatılması Aşaması: İlk iş olarak sosyal hizmet uzmanı vemüracaatçı arasında güven verici bir ilişkinin kurulması önemlidir. Buaşamada müracaatçıya deneyimlerini somut bir şekilde keşfetmesi veaydınlatması için bazı mesleki becerileri kullanılır. Bu beceriler aktif katılım,dinleme, içerik ve duyguları yansıtma ve soru sorma olabilir. Cevap : Problemin Aydınlatılması Aşaması 13-Bu bağlamda yardım edici özelliği ile sosyal hizmet uzmanına bakacak olursak: O anda yaşadıklarını doğrudan karşısındaki kimseye ifade edebilme Bu mesajları çarpıtmadan iletebilme Başkalarının mesajlarını çarpıtmadan dinleyebilme Mesajını iletme süreci içinde gerçek güdüsünün farkında olma ve açığavurma Başkalarıyla iletişiminde spontan ve özgür olma Başkalarının gereksinimlerine anında tepkide bulunma Doğru zamanı bekleme ve doğru tepkide bulunmak için kendine zamantanıma Kendisinin hassas taraflarını ve içdünyasındaki şeyler i genellikle açığavurma Şimdi ve burada yı yaşama ve bunu iletme Bağımsızlığını arama Psikolojik olarak yakın olmaktan hoşlanma İletişimlerinde somut olma Başkalarına yardım etmeye istekli olma Cevap Sosyal hizmet uzmanı, her mülakatın sonunda, mülakatı yeniden gözdengeçirerek değerlendirme yapması önemli ve yararlıdır. Kadushin (1997), sosyalhizmet uzmanının mülakatın yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi içinkendisine aşağıdaki soruları sorması gerektiğini belirtmektedir. Bu sorular: Bu mülakatın amacı ne idi (hem kurum hem de müracaatçı açısından)? Başta saptanan amaç veya amaçlara hangi düzeyde ulaşıldı? Hangi amaçlar gerçekleştirilmedi? Saptanan hedeflere ulaşıldı mı? Saptanan hedeflerden hangisi veya hangilerine ulaşıldı? Hangi müdahaleler başarıyı engelledi? Hangi müdahaleler amaca ulaşmada yardımcı oldu? Cevap Değerlendirme 15- Süreç raporunda,mülakatın başlangıç aşamasından itibaren kronolojik olarak müracaatçı ile sosyalhizmet uzmanı arasında geçen konuşmalar, müracaatçının fiziksel özellikleri, kişiselbilgileri (adres, telefonları, kimlik bilgileri, iş durumu, gelir durumu, aile yapısı,eğitim durumu, sağlık durumu gibi), davranışları, reaksiyonları, etkileşim süreci,sosyal hizmet uzmanının sürece katkısı, duygu, düşünce, yorum vedeğerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yer yer alır. Cevap Süreç Raporu 16- Bireysel ve çevresel olanaklara dikkatini çekilir.

15 Cevap a çevresel koşulları yerine Bazı sosyalögeler taşımasına rağmen esas amacı, müracaatçının mesleki ilişkiden yararlanaraksorunlarını çözmesini ve huzura kavuşmasını sağlamaktır. Mesleki ilişki için sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında güven bağınınkurulması gerekir. ve onları koşulsuzca bir kişi olarak kabul etme Mesleki ilişkiye dair kurallar ve müracaatçı haklarına ilişkin bilgi verme(kayıtlar, oturumlara zamanında gelme, amaç ve hedefleri birlikteplanlama vs) Cevap a shu müracaatçıya geri bildirim vermekten kaçınır 18- Onlar BasamağıBu basamakta tepki veren kişi, karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorunüzerinde düşünmez; sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez; busoruna ilişkin kendi duygu ve düşüncelerinden söz etmez. Cevap Onlar basamağı 19- Tedavi amaçlı mülakatların amacı, müracaatçı ve müracaatçı sisteminde vesosyal durumunda değişmeyi etkilemektir. Terapötik değişiklikler sonucumüracaatçının sosyal işlevselliğinin kazandırılması veya geliştirilmesi hedeflenir. Cevap tedavi amaçlı 20- Çizelge 1 İlk Mülakat Değerlendirme Listesi Sosyal Aşama (Karşılama ve selamlama)problemin belirlenmesi (Buraya ne getirirsin?) Müracaatçının bakış tarzı Başkalarının bakış tarzıistendik sonuçların/isteklerin belirlenmesi Müracaatçının bakış tarzı Başkalarının bakış tarzı Problemin tarihçesi Cevap I ve III 21- sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçıbirlikte değerlendirerek sonlandırırlar. Sosyal hizmet mülakatı amaca ulaşılmasıveya tartışılan konunun sona ermesiyle sona erer. I Müracaatçının hangikonularda başarılı oldunduğu ve hangi konularda başarısızolunduğuna ilişkin görüşlerini açıkça ifade etmesine olanak verilir. Cevap I ve II 22-Bireyin yeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileriortaya çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdülen amaca göre belli bir sonuç eldeetme işi ya da karmaşık bir durumla karşılaşan bireyin, bu durumun üstesindengelip amaca ulaşabilmesi için göstermesi gereken girişim ve ansal bileştirmeyeteneği olarak tanımlanan sorun çözme bilinçli, mantıklı, çaba gerektiren veamaca dönük bir eylemi ima etmektedir. Cevap Sorun Çözme 23- En yalın hâliyle yüzleştirme; müracaatçının kaçındığı bir duygu,düşünce veya davranışlarla karşılaşmasını sağlayan bir tepkidir. Kaçınma davranışıbazen müracaatçının mesajlarındaki çelişkili ifadelerinde ortaya çıkabilir.yüzleştirme tekniği ile müracaatçının bir çelişkiyi akla uygun hâle getirmeyi ya dabahaneyi veya yanlış yorumlamayı anlamasına yardımcı olur. Cevap Yüzleştirme 24- psiko-sosyal inceleme ve değerlendirme raporundamüracaatçının kişisel bilgileri, sağlık durumu, fiziksel özellikleri, sorunu, öz geçmişi,tanı, tedavi ve öneriler gibi başlıklar yer almaktadır. cevap I II ve IV 25- Mülakat bekleme odasından mülakat yapılan yere kadar geçen bir yolculukturbir anlamda. Sosyal hizmet uzmanının mülakata başlamadan önce: İyi bir gözlemci olması Bekleme odasında veya koridorda da müracaatçıyı gözlemlemesi Sözsüz iletişim unsurları ile müracaatçıyı ele alması, giyim, alışkanlıklar,beden duruşu, gözler ve bakış gibi. Cevap Başlangıç Aşaması

16 SOSYAL ÇEVRE VE İNSAN DAVRANIŞI )Anne babadan kalıtım yolu ile geçen ve bireyde biyolojik yatkınlık oluşturan tüm özelliklere? a) prototip b) fenotip c) gamat d) GENOTİP (Cevap) e) fertilizasyon 2)I. ZigotII. EmbriyoIII. HücreIV. FetüsHamileliğin dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a)i,ii ve III b)i,ii ve IV (Cevap) c) I ve III d) III ve IV e) II,III ve IV 3) Toplum, bir bütün olarak ahlâki kararlarda rehberdir.yukarıdaki görüş Kohlberg in ahlâk gelişimi evrelerinden hangisine aittir? a)sosyal sözleşme b) Kanun ve nizam (Cevap) c)itaat ve ceza d) Hazcı ve araçsal e) İyi oğlan/iyi kız 4) Mezzo sistemlere örnek olarak. Verilebilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a)toplumlar b)organizasyonlar c)toplumsal örgütler d)aileler (Cevap) e)bireyler 5) Farkında olunmayan ancak uyaranların etkisi ile hatırlanabilern düşünce ve algılamaların oluşturduğu yapıdır. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? a) İd b)bilinç Öncesi (Cevap) c) Bütünlük d)halüsilasyon e)bilinç 6) l. Uyaran Genellemesi ll. Koşullu Tepkiler lll. Tepkisel Koşullanma IV. Edimsel Koşullanma V. Model Alma Yukarıdakilerden hangisi davranışların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan davranışçı öğrenme sürecidir? A) IV (Cevap) b) I c) III d) II e)v 7) Aşağıdakilerden hangisi insan davranışı ve sosyal çevre konusundaki yaklaşımlardan biridir?a)gerçeklik kuramı b)transaksiyonel analiz yaklaşımı c)davranış değerlendirme yaklaşımı (Cevap) d)varoluşçuluk yaklaşımı e)gestalt yaklaşımı 8) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk keşfinin ortaya çıktığı zaman dilimidir? a)9.yy b)13.yy (Cevap) c)10.yy d)18.yy e)15.yy 9) Aşağıdakilerden hangisi İşlem Öncesi Dönem in özelliklerinden biri değildir?

17 a)mantıksal düşünme (Cevap) b)dili kullanmayı öğrenme c)canlandırmacılık davranışının gelişimi d)paralel oyun oynama e)benmerkezci düşünce 10) I.Kural değişiklikleriii.sınırları çizmekiii.rol müzakereleriiv.yeni bir bireysel özerklik tanımı yapmakyukarıdaki verilen aile görevleri, aile yaşam döngülerinden hangisine aittir? a)orta yaşlı ebeveynler b)evden ayrılan çocuğu olan aileler c)küçük çocuğu olan aileler d)boomerang safhası e)ergen çocuğu olan aile (Cevap) 11) Organizmanın biyokimyasal bileşiminde meydana gelen değişim sonrası olgunlaşarak,fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirip ve biyolojik olarak farklılaşmasıdır. Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a)hazırbulunuşçuluk b)büyüme c)olgunlaşma d)öğrenme e)gelişim (Cevap) 12) İnsanların iç ve dış uyarıcıar karşısında göstermiş olduğu tepkilere denir.cümlede boş bırakılan yere ağaşıdakilerden hangisi getirilmelidir? a)otorite b)deneyim c)kazanım d)geri bildirim e)davranış (Cevap) 13)Erikson un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı nda çocuğun fiziksel gelişiminin ilerlediği ve motor becerilerinin geliştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? a)başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu dönemi b)yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemi c) ÖZERKLİĞE KARŞI UTANÇ ve KUŞKU DÖNEMİ (Cevap) d)kimliğe karşı kimlik kargaşası dönem ie)genişliğe karşı suçluluk dönemi 14)Aşağıdakilerden hangisi görsel/alansal zekâya örnektir? a)problem çözme b)spor yapma c)şarkı söyleme d)harita okuma (Cevap) e)dans etme 15)Doğum sonrası ilk dört haftaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? a)erken doğan b)yeni DOĞAN (Cevap) c)prematüre d)ilk yetişkinlik e)erken bebeklik 16)Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemini açıklayan yaklaşımlardan biri değildir? a)çalişan AİLE ÇOCUĞU (Cevap) b)azınlık grubu çocuğu c)toplumsal yapısal çocuk d)kabile çocuğu e)toplumsal olarak kurulmuş çocuk 17)Aşağıdakilerden hangisi Piaget in Bilişsel Gelişim Kuramı ndaki aşamalardan biri değildir? a)işlem Öncesi Dönem b)duygusal-motor Dönemi c)soyut İşlemler Dönemi d)problem ÇÖZME DÖNEMİ (Cevap)

18 e)somut İşlemler Dönemi 18)Ensest vakaların görüldüğü sistem aile sistemlerine örnektir.cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a)sınırları kapalı (Cevap) b)sınırları açık c)yarı saydam d)bazen açık bazen kapalı e)geçirgen 19) Çocuğun dokunduğu oyuncaktan duyduğu sesi tekrar duymak için oyuncağa dokunma davranışı aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir? a)refleksif davranış b)üçüncü döngüsel tepkiler c)birincil döngüsel tepkiler d) Mantıksal Çözümler bulma e)ikincil döngüsel tepkiler (Cevap) 20)Çocukların kendilerine özgü giysiler giydikleri, oyuncaklarla oynamaya başladıkları dönem hangisidir? a)15.yy b)20.yy c)18.yy d)17.yy (Cevap) e)12.yy 21) Kişiliği id, ego ve süperego olarak ayıran teori aşağıdakilerden hangisidir? a)topografik Teori b)yapısal Teori (Cevap) c)tip Teorisi d)gestalt Teorisi e)psiko-sosyal Gelişim Teorisi 22)Harhangi bir davranışı bir başka bireyin davranışlarını gözlemleyerek öğrenmeye ne denir? a)ayırt etme b)tepki genellemesi c)sınama d)koşullu Tepkiler e)model alma (Cevap) 23)Bireyin varlığı için öncelik taşıyan, onu destekleyen, koruyan ve ihtiyaçlarına cevap veren birincil sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) AİLE SİSTEMİ (Cevap) b)okul Sistemi c)ekonomik sistem d)sosyal Sistem e)ekolojik sistem 24) Diğer davranış ve becerilerilerin öğrenilebileceği gibi,değerlerin de öğrenilebileceğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? a)psikoanalitik b)ahlâk c)davranışçı d)varoluşçu e)sosyal Öğrenme (Cevap) 25) İnsanların ihtiyaçları olabilir, fakat benim ihtiyaçlarım ve huzurum herkesten önemlidir. Görüşü Kohlberg in ahlâk gelişimi evresinden hangisine örnektir? a)kanun ve Ceza b)hazci VE ARAÇSAL (Cevap) c)sosyal sözleşme d)evrensel etik ilkeler e)iyi oğlan/iyi kız AÇIKLAMALAR 1-Anne babadan kalıtım yolu ile geçen ve bireyde biyolojik yatkınlık oluşturantüm özellikler, kısaca kodlanmış yapı bireyin genotipini oluştururken, Cevap Genotip

19 2-Döllenmeden doğuma kadar geçen sürebazı kaynaklarda embriyonal ve fetal dönem olarak iki döneme ayrılarakincelenmekte iken, bazı kaynaklarda üç döneme ayrılarak incelenmektedir. Bunlar: Zigot, Dölüt ya da Tohum Dönemi: Embriyo Dönemi: Fetüs Dönemi: C evap I-II-IV 3-Evre 4Kanun ve nizam Toplumu bir bütün olarak ahlaki kararlarındarehber olarak görür. Kuralların mutlak, katı ve değiştirilemez olduğunudüşünür. Cevap : Kanun ve Nizam 4-Mezzo sistem, bireyin yakın çevresini oluşturan vetoplumla ilişki kurmasında aracı olduğu düşünülen sistemlerdir. Bu sistem içine aile, yakın arkadaşlar ve küçük gruplar dâhil edilebilir. Cevap Aileler 5-Bilinç öncesi, o anda farkında olmadığımız ancak, herhangi bir uyaransayesinde bilince taşıdığımız düşünce, duygu ve bilgilerimizi içerir. Cevap : Bilinç Öncesi 6-Skinner, insan davranışlarının, doğurduğu sonuçlara bağlı olarak koşullandığınıileri sürmekte ve bu durumu edimsel koşullanma (operant conditioning) olarakadlandırmaktadır (Yazgan İnanç ve Yerlikaya 2008:182). Edimsel koşullanmaözellikle ABD de baskın öğrenme tipidir. Cevap Edimsel Koşullanma 7- Sosyal hizmetin insan davranışı ve sosyal çevre konusundakiyaklaşımları sistem kuramı, ekolojik, güçlendirme ve davranışdeğerlendirme yaklaşımları şeklindedir. Cevap Davranış Değerlendirme Yaklaşımı 8-Aries (1962) e göre, çocukluğun keşfi süreci 13. yüzyılda başlamış, yansımaları yüzyıl sanat tarihinde görülmüştür. Cevap 13. yy 9-İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş): Bu dönemde, çocuklarda henüz mantıksaldüşünme gelişmemiştir. Cevap Mantıksal düşünme 10-Ergen çocuğu olanaileler Belirli/Uygun sınırlar dahilinde, ergenlerin bağımsızlıkihtiyaçlarıyla ilgilenmek Yeni bir bireysel özerklik tanımı yapmak Kural değişiklikleri, sınırları çizmek ve rol müzakereleri Cevap Ergen çocuğu olan aileler 11-Gelişim; Organizmanın, dokularının ve vücut sıvılarının yapısında, biyokimyasalbileşiminde meydana gelen birçok değişim sonrası olgunlaşması, fonksiyonlarını eniyi şekilde yerine getirmesi ve biyolojik olarak farklılaşmasıdır. Cevap gelişim 12-İnsanların iç ve dış uyarıcılar karşısında göstermiş olduğu tepkilere davranış denir. Cevap Davranış Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku Dönemi (1,5-3 yaş): Bu dönemde, çocuğunfiziksel gelişimi ilerlemiş, motor becerileri artmıştır. Cevap Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku Dönemi 14- Görsel/Alansal Zekâ: Boyama, çizme, harita okuma, motif çizme, örnekyaratma. Cevap harita okuma 15-Doğumdan sonraki ilk dört hafta yenidoğan (neonatal) dönemi olarakadlandırılır. Cevap yenidoğan 16-James ve arkadaşları (1999), çağdaş çocukluğu anlamak için belli başlı dörtyaklaşım olduğunu belirtmektedir. Bunlar; toplumsal olarak kurulmuş çocuk, toplumsal yapısal çocuk, "azınlık grubu çocuğu ve kabile çocuğu dur. Cevap Çalışan aile çocuğu 17- Tablo 1: Bilişsel Gelişimin Evreleri Bilişsel Gelişimin Evreleri Duyusal -Motor Dönemi(0-2 yaş)refleksif Davranışlar (0-2 ay)birincil Döngüsel Tepkiler (2-4 ay)ikincil Döngüsel Tepkiler (4-8 ay)ikincil Tepkilerin Kooridnasyonu veamaca Yönelik Davranışlar (8-12 ay)üçüncül Döngüsel Tepkiler (12-18 ay)mantıksal Çözümler Bulma (18-24 ay) İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş) Sembolik Dönem (2-4 yaş) Sezgisel Dönem (4-7 yaş) Somut İşlemler Dönemi (7-11) yaş Soyut İşlemler Dönemi (11 yaş ve üstü) Cevap Problem Çözme Dönemi

20 18-Sınırları kapalı ailesistemlerinde genellikle üyelerin birbirleriyle ve aile dışı diğer sistemlerle ilişkilerigüvene dayalı, olumlu ve rahatlatıcı değildir. Ensest vakalarının görüldüğüailelerde aile sisteminin sınırlarının kapalı olması dikkat çekmektedir. Cevap Sınırları Kapalı 19- İkincil Döngüsel Tepkiler (4-8 ay): Bu da temel olarak raslantısal olarakyapılan ve bireye haz verdiği için tekrarlanan tepkilerdir. Bu tepkiler isenesnelerden kaynaklanır. Örneğin, çocuk bir oyuncağa dokunur,oyuncaktan ses çıkar. Çıkan bu ses çocuğun hoşuna gittiği için, çocuk sesitekrar duymak amacıyla oyuncağa dokunma davranışını tekrarlar. Bueylemler çevreyi tanımaya yönelik eylemlerdir. Cevap İkincil Döngüsel Tepkiler yüzyılın başlarından itibaren, çocuklar kendilerine özgü giysilere, oyunlar,öykülere, müziğe ve resimlere sahip olmaya başladılar. Cevap 17.yy 21-Yapısal Teori ise kişiliğin, id, ego ve süper ego olmak üzere üç bölümdenoluştuğunu söylemektedir. Cevap Yapısal Teori 22-İkinci tip öğrenmeye model alma adı verilmektedir. Model alma, davranışın birbaşka bireyin bu davranışı uyguladığını gözleyerek öğrenilmesini ifade etmektedir. Cevap Model Alma 23-Aile sistemi, bireyin varlığı için öncelik taşıyan, onu destekleyen, koruyan,ihtiyaçlarına cevap veren birincil ortamdır. Cevap Aile Sistemi 24-Sosyal Öğrenme TeorisiAlbert Bandura, ahlaki davranışları vurgulamaktadır. Ona göre, nasıldavranılacağına ilişkin içsel standartlar sonradan kazanılmaktadır. Ahlakidavranışlar ebeveynler ve diğer otorite figürlerinin ahlaki açıklamaları üzerine inşaedilmektedir. Bu nedenle Bandura, tıpkı diğer davranış ve becerilerinöğrenilebileceği gibi, değerlerin de öğrenileceğini savunur. Cevap Sosyal Öğrenme 25-Evre 2Hazcı ve araçsal yönelim Başkalarının ihtiyaçlarını kabul eder fakat kendiihtiyaçlarına başkalarınınkine kıyasla öncelik verir. Cevap Hazcı ve Araçsal İKTİSAT ) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? *kaynaklar tam kullanılmamıştır 2) bir mala ait piyasa dengede iken arz eğrisinin sağa doğru kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? *malın fiyatında bir düşme meydana gelir (Cevap) 3) ortalama sabit maliyet ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?*üretim arttıkça düzenli bir şekilde azalır 4) aşağıdakilerden hangisi bir firmanın eş-maliyet doğrusunun eğimi ile ilgili doğrudur?*üretim faktörleri fiyatlarının oranına eşittir 5) aşağıdakilerden hangisi uzun dönem ile ilgili olarak doğrudur?*bütün girdiler değişkendir 6) üretim faktörleri arz eğrilerinin kısa dönem esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?*az esnek 7) ekonominin bir bütün olarak işleyişi ile ilgilenen iktisat dalı hangisidir?* makro iktisat 8) ortalama toplam maliyet düşerken marjinal maliyet ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? *ortalama maliyetin altındadır 9) aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen bir değişim, talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur? *malın kendi fiyatı 10) aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?*firma 11) bütçe doğrusunun eğiminde bir değişme olmaksızın sağa kayması halinde elde dilecek tüketici denge noktalarının geometrisi hangisidir?*talep eğrisi 12)ekonomik karar birimlerinin tüketim yatırım tasarruf gibi kararlarında dikkate almaya gerek duymayacakları ölçüde düşük ve sürdürülebilen enflasyon oranını ifade eden makro ekonomik kavram nedir?*fiyat istikrarı

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.bu irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YAŞLI BİREYLERE SOSYAL DESTEK HİZMETİ VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 762SHD019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TANIMLAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 9 1.1. Gerekçe... 9 1.2.

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI II

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI II HEDEFLER İÇİNDEKİLER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI II Kadın ve Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Kuruluşları Aile Danışma Merkezleri Kadın ve Erkek Konukevleri Toplum Merkezleri Aile Mahkemeleri Yaşlılara Yönelik

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET Sağlık alanı, sosyal hizmet mesleğinin en saygın uygulama alanlarından birisidir. Mesleğin ortaya çıktığı yirminci yüzyılın başından itibaren

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r

SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r SUNUŞ Türkiye de nüfusun yüzde 12.29 unu oluşturan özürlü yurttaşlarımızın başta Anayasa mız olmak üzere 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU. Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU

YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU. Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU 1 Başlık ve İçerik Düzeni Bölüm 1 Çocuk Tanımı, İstismarı, İhmali Bölüm 2 Çocuk Haklarının Önemi ve Anlamı

Detaylı

ÜNİTE 1 = Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi **Adli sosyal hizmetin kökeni 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik cezalandırmacı adli

ÜNİTE 1 = Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi **Adli sosyal hizmetin kökeni 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik cezalandırmacı adli ÜNİTE 1 = Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi **Adli sosyal hizmetin kökeni 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik cezalandırmacı adli uygulamalara paralel olarak modern, tamamlayıcı ceza uygulamalarının

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ "İnsanlık çocuklara elindeki en iyi şeyi borçludur" Çocuk Hakları Bildirgesi İlkesi Fatma SAVAŞ SANDALCI * http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm 23

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

BÖLÜM-1. İNSAN KAYNAKLARI, İŞLEVLERİ, İLKELERİ ve ÖRGÜTLENMESİ

BÖLÜM-1. İNSAN KAYNAKLARI, İŞLEVLERİ, İLKELERİ ve ÖRGÜTLENMESİ BÖLÜM-1 İNSAN KAYNAKLARI, İŞLEVLERİ, İLKELERİ ve ÖRGÜTLENMESİ 1.1. YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Kamu ya da özel tüm örgütler "ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere birey ya da grup faaliyetlerinin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET TEORİLERİ

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET TEORİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SOSYAL HİZMET TEORİLERİ Genelci (Bütüncül) Sosyal Hizmet Yaklaşımı Sistem Teorisi Ekolojik Sistem Yaklaşımı Güçlendirme Yaklaşımı SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 35 Bent 1 Kapsamında Taraf Devletlerce Sunulacak Olan Sözleşmeye Özgü Belgeye Dair Kılavuz

Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 35 Bent 1 Kapsamında Taraf Devletlerce Sunulacak Olan Sözleşmeye Özgü Belgeye Dair Kılavuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi CRPD/C/2/3 Dağıtım: Genel 18 Kasım 2009 Özgün Lisanı: İngilizce Engelli Hakları Komitesi İkinci Oturum Cenevre, 19 23 2009 Engelli Hakları Sözleşmesi Madde

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı