SUNUġ Prof. Dr. Ali AKMAZ REKTÖR ġırnak, Nisan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ Prof. Dr. Ali AKMAZ REKTÖR ġırnak, Nisan 2014"

Transkript

1 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen ġırnak Üniversitesinin yönetim anlayıģı da çağın gereklerine göre değiģmekte ve geliģmektedir yılında kurulan, halkımıza hizmet veren üniversitemiz de çağın gereklerine ve modern yönetim anlayıģına uygun olarak daha da geliģerek büyümektedir. KuruluĢ tarihimizden itibaren içinde yer aldığımız sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin kazanımları ile üniversitemiz bizlere gurur vermektedir. Cumhuriyetimizin temel değerleri ve bütünlüğü içinde üzerine düģen görevleri yerine getirmekte olan ġırnak Üniversitesinin, 2013 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu, Stratejik Yönetim anlayıģının bir parçası olarak hazırlanmıģtır. Üniversitemiz Ġdari Faaliyet Raporu, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik" gereğince birimlerimizin hazırlamıģ oldukları birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmıģtır. Raporun hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanmıģ olan "Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi" kullanılmıģtır. Üniversitemiz 2013 yılı Ġdare Faaliyet Raporunun kamuoyunu bilgilendirme amacını en geniģ ölçüde karģılamasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Ali AKMAZ REKTÖR ġırnak, Nisan

2 I. GENEL BĠLGĠLER ġırnak Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanununun ek 101. Maddesine göre tarihinde kurulmuģtur yılı sonu itibariyle, ġırnak il merkezinde bulunan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, ġırnak Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cizre Ġlçesinde bulunan Cizre Meslek Yüksekokulu ve Silopi ilçesinde bulunan Silopi Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim vermektedir. Ayrıca Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu, Ġdil Meslek Yüksekokulu açılmıģ, ancak eğitim hizmeti verilmemektedir. Rektörlüğe bağlı; Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı, Atatürk Ġlke ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı ve Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı ile eğitim ve öğretime katkı sağlamakta, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile üniversite ile halk arasındaki iliģkileri geliģtirmek için hizmet vermektedir. Üniversitemizde tarihi itibariyle 11 akademik birimde 25 lisans programı, 12 önlisans programı ve 1 yüksek lisans programında eğitim ve öğretim verilmiģtir. Üniversitemizde tarihi itibarı ile önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrenci sayıları sırası ile 1.695, ve 36 olmuģtur. Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı dir tarihi itibariyle Üniversitemizde 6 Profesör, 3 Doçent, 29 Yardımcı Doçent olmak üzere 38 öğretim üyesi görev almıģtır. Buna ek olarak 76 Öğretim Görevlisi, 10 Okutman, 106 AraĢtırma Görevlisi ve 5 Uzman görev, 1 Eğitim- Öğretim Planlamacısı, 9 yabancı uyruklu personel olup toplam akademik personel sayısı 245 olmuģtur tarihi itibariyle Üniversitemizin personel sayısı 245 Akademik (198 kiģi aktif çalıģan 47 kiģi 35. Madde ile giden), 182 Ġdari personeli olmak üzere toplamda 426 dir yılı içerisinde ISI atıf dizinlerinde (SCI, SCIE VE SSCI) dizinlenmiģ olan dergilerde 7 makale yayınlanmıģ olup, ulusal dergilerde 26, uluslar arası dergilerde 41 makale türü yayınlanmıģtır. Bunlara ek olarak 53 uluslar arası bildiri, 10 ulusal bildiri, 9 kitap yayınlanmıģtır. A. Misyon Vizyon ve Temel Değerler Misyonumuz Evrensel bakıģ açısıyla bilgi ve teknoloji üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojiyi bölgenin ve ülkenin kalkınması yararına kullanmak; ulusal ve uluslararası iģbirliği ve dayanıģma anlayıģıyla toplumun yaģam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve araģtırma faaliyetlerine öncülük etmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu araģtırmacı, paylaģımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, giriģimci, geliģtirmeci, yaģam boyu öğrenmeyi hedef edinmiģ, kültürel ve estetik değerlere sahip bireyler yetiģtirmektir. Vizyonumuz Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne odaklı, yenilikçi, kalite anlayıģını benimsemiģ saygın bir üniversite olmaktır. Temel Değerler ġeffaflık, Özgürlük, 3

3 Özgünlük, Adalet ve eģitlik, Bilimsellik, Evrensellik, Yenilikçilik, Etik değerlere bağlılık, PaylaĢımcılık ve katılımcılık, Kalite odaklılık, Bölge, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık, Ġnsan haklarına ve çevreye saygılı olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ġırnak Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerince kurulmuģ olan bir devlet üniversitesi olup, Üniversitemizin yetki, görev ve sorumlulukları, diğer devlet üniversitelerinde olduğu üzere, bu Kanun'un ilgili hükümleri ile verilmiģtir. Bu nedenle, çalıģmamızda yetki, görev ve sorumluluklar ile ilgili tanımlamalar yapılırken ilgili Kanun hükümlerinden yararlanılmıģtır sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 'Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri' baģlıklı Dördüncü bölümünde verilmiģtir. Yükseköğretim Kurumlarının görevleri, 12. madde ile üniversite organları Maddeler ile Fakülte organları Madde ile Enstitüler 19. Madde ile Yüksekokullar Madde ile verilmiģtir. Bir yükseköğretim kurumu olarak, 12. Madde ye göre ġırnak Üniversitesi'nin görevleri: a. "ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c. Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, 4

4 i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır." Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları 13. Madde b) fıkrası ile; Senato'nun görev, yetki ve sorumlulukları 14. Madde b) fıkrası ile; Üniversite Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları 15. Madde b) fıkrası ile; Fakülte dekanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 16. Madde b) fıkrası ile verilmiģtir. Benzer Ģekilde Fakülte kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 17. Madde b) fıkrası ile Fakülte Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 18. Madde b) fıkrası ile; Enstitü müdürleri, Enstitü Kurulları ile Enstitü yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 19. Madde ile; Yüksekokul Müdürleri, Yüksekokul Kurulları ile Yüksekokul Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 20. Madde ile; ve en son olarak Bölüm BaĢkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 21. Madde ile verilmiģtir. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Üniversite kurullarına baģkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluģlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluģlar arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüģ ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluģturan kuruluģ ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiģtirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Üniversite Senatosu a. KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı baģında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. 5

5 b. Görevleri Senato, üniversitenin akademik organı olup aģağıdaki görevleri yapar: 1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüģ bildirmek, 3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Genel Sekreter Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģıdır ve bu teģkilatın çalıģmasından Rektöre karģı sorumludur. ġırnak Üniversitesi'nin idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalıģmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluģturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosuna Raportörlük yapmak baģlıca görevidir. Yetki ve Sorumlulukları: Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģı olarak yapacağı görevler dıģında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aģağıdaki görevleri yerine getirir. 1. Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasını sağlamak, 2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak, 3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, 4. Rektörlük yazıģmalarının koordinasyonunu sağlamak, 5. Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, 6

6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı a) Eğitim Alanları Derslikler Tablo 1. Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam b) Sosyal Alanlar (1) Kantinler ve Kafeteryalar Üniversitemizde 4 adet kantin bulunmaktadır. 1. ġırnak Meslek Yüksekokulu Binası 2. Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi Binası 3. Cizre Meslek Yüksekokulu Binası 4. Silopi Meslek Yüksekokulu Binası Kantin Sayısı: 3 Adet, Kantin Alanı: =390 m² dır. (2) Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 4 Adet Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 1900 KiĢi Personel yemekhane Sayısı: 5 Adet Personel yemekhane Kapasitesi: 500 KiĢi (3) Misafirhaneler ġırnak Üniversitesi Sosyal Tesisleri, müģteri memnuniyetini amaç edinerek 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Kafeterya-Lokal ve misafirhanemiz elemanları, gündüz ve akģam çalıģan temizlik görevlileri ile gün boyu hizmet vermeyi amaç edinmiģtir. Misafirhanemizde Ģuan 7 adet süit, 7 adet 1 kiģilik Özel Oda, 7 adet 2 kiģilik Oda ve 6 adet 3 kiģilik Oda olmak üzere 27 oda ile 46 yatak kapasitesine sahiptir. Oda tiplerine göre çeģitli özellikler ile donatılmıģ odalarımızın sağlık bilgisi kurallarına uygun olarak temizlikleri yapılmaktadır. Ayrıca oda tiplerine göre sürekli sıcak su, TV, mini buzdolabı ile rahat bir konaklama mekânı sağlayabilmek amacıyla hizmet verilmektedir. 7

7 Misafirhanemizde durumlarını belgeledikleri takdirde 2013 itibariyle Üniversitemiz görevlilerine % 20, diğer üniversite görevlilerine %10 kamu indirimi uygulanmaktadır. Diğer kamu görevlilerine ise normal tarife uygulanmaktadır. (4) Öğrenci Yurtları Üniversitemizde öğrenci yurtları bulunmamaktadır. (5) Lojmanlar Üniversitemizde 188 adet lojmanları bulunmaktadır. (6) Spor Tesisleri Üniversitemizde spor tesisleri bulunmamaktadır. (7) Toplantı - Konferans Salonları ġırnak Meslek Yüksekokulu binasında 150 kiģilik, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi binasında 99 kiģi kapasiteli konferans salonumuz mevcuttur. Tablo 2. Toplantı ve Konferans Salonları Kapasitesi 0-50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251-Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam (8) Sinema Salonu Üniversitemizde sinema salonu bulunmamaktadır. (9) Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Üniversitemizde eğitim ve dinlenme tesisleri bulunmamaktadır. (10) Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Yönergemiz 2011 yılı içersinde hazırlanmıģ olup Senato kararları ile kabul edilmiģtir yılı öğrenci kulüpleri sayısı 13 tür.kulüp isimleri aģağıda belirtilmiģtir: 1. Fotoğrafçılık Kulübü 2. Bilimsel AraĢtırmalar Kulübü 3. Gençlik Kulübü 4. Enerji Kulübü 5. Gezi ve Ġnceleme Kulübü 8

8 6. Spor Kulübü 7. Felsefe Kulübü 8. GiriĢimcilik ve Kariyer Kulübü 9. Sinema Kulübü 10. Folklor Kulübü 11. Müzik Kulübü 12. Ekonomi Kulübü 13. Avrupa Öğrencileri Formu Kulübü (11) Mezun Öğrenciler Derneği Üniversitemizin mezun öğrenciler derneği bulunmamaktadır. (12) Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Üniversitemizde okul öncesi ve ilköğretim okulu alanları bulunmamaktadır. c) Hizmet Alanları (1) Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo 3. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam (2) Ġdari Personel Hizmet Alanları Tablo 4. Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (KiĢi) Servis ÇalıĢma Odası , Toplam , d) Ambar Alanları Üniversitemizde 13 adet ambar bulunmaktadır. Ambar Alanı: 367,45 m² dır. e) ArĢiv Alanları Üniversitemizde 7 adet arģiv alanı bulunmaktadır. ArĢiv Alanı: 91,45 m² dır. 9

9 f) Atölyeler Üniversitemizde 2 adet atölye bulunmaktadır. Atölye Alanı: 140 m² dır. g) Hastane Alanları Hastanemiz mevcut olmamakla birlikte, Rehberlik ve Psikolojik danıģmanlık hizmet verilmektedir. 2. Örgüt Yapısı Üniversitemiz idari ve akademik birimleri tarihi itibarı ile aģağıdaki tabloda gruplar halinde gösterilmiģtir. Tablo 5. ġırnak Üniversitesi Birimleri Kod Birim F Fakülteler F1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi F1.1 İktisat Bölümü F1.2 İşletme Bölümü F1.3 Kamu Yönetimi Bölümü F2 İlahiyat Fakültesi F2.1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü F2.2 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü F2.3 Temel İslam Bilimleri Bölümü F3 Mühendislik Fakültesi F3.1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü F3.2 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü F3.3 İnşaat Mühendisliği Bölümü F3.4 Makine Mühendisliği Bölümü F3.5 Maden Mühendisliği Bölümü F3.6 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü F4 Ziraat Fakültesi F4.1 Bahçe Bitkileri Bölümü F4.2 Zootekni Bölümü F4.3 Bitki Koruma Bölümü F4.4 Biyosistem Mühendisliği Bölümü F4.5 Gıda Mühendisliği Bölümü F4.6 Peyzaj Mimarlığı Bölümü F4.7 Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü F4.8 Tarım Ekonomisi Bölümü F4.9 Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü F4.10 Tarla Bitkileri Bölümü F4.11 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü E Enstitüler E1 Fen Bilimleri Enstitüsü E2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD 10

10 M Meslek Yüksekokulları M1 Cizre Meslek Yüksekokulu M2 Şırnak Meslek Yüksekokulu M3 Silopi Meslek Yüksekokulu Y Yüksekokullar Y1 Turizm ve Otel İşletmeciliği Y. MB Merkezi Birimler GS Genel Sekreterlik DB Daire Başkanlıkları DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 İktisadi İdari Programlar Bölümü Sağlık Programları Bölümü Teknik Programlar Bölümü İktisadi İdari Programlar Bölümü Sağlık Programları Bölümü Teknik Programlar Bölümü Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Finans Bankacılık ve Sigortalı Bölümü Konaklama İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Bölümü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 11

11 ġekil 1. ġırnak Üniversitesi Organizasyon ġeması SENATO REKTÖR YÖNETĠM KURULU ÖZEL KALEM REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI Uluslar arası ĠliĢkiler Koordinatörlüğü Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġç Denetim Birimi Erasmus Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü Etik Kurulu BaĢkanlığı Koordinatörlüğü Stratejik Planlama Kurulu Ġç Kontrol Yönetim ve Ġzleme Kurulu Ġlahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ziraat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu ġırnak Meslek Yüksekokulu Cizre Meslek Yüksekokulu Silopi Meslek Yüksekokulu Ġdil Meslek Yüksekokulu GENEL SEKRETER Personel D. BaĢkanlığı Ġ. M. Ġ. D. BaĢkanlığı Yapı Ġ. T. D. BaĢkanlığı S.K.S. D. BaĢkanlığı Öğrenci Ġ. D. BaĢkanlığı Bilgi Ġ. D. BaĢkanlığı Strateji G. D. BaĢkanlığı GENEL SEKRETER YARDIMCISI Hukuk MüĢavirliği Basın ve Halkla ĠliĢkiler M. A.Ġ.Ġ.T. Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili. Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller. Bölüm BaĢkanlığı Döner Sermaye Müdürlüğü Kütüphane D. D. BaĢkanlığı 12

12 ġırnak Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üye listeleri tarihi itibarı ile aģağıda verilmiģtir. Bu tablolarda aynı zamanda Üniversitemizin akademik üst yöneticileri listelenmiģtir. Tablo 6. ġırnak Üniversitesi Senatosu Adı Soyadı Ġdari Görev Görev Prof. Dr. Ali AKMAZ Rektör BaĢkan Prof. Dr. Gürol OKAY Rektör Yardımcısı Üye Prof. Dr. Yakup BASMACI Rektör Yardımcısı Üye Prof. Dr. Seyit AVCI Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. Rafet EVYAPAN Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Üye Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS Ziraat Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. Gürol OKAY Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye Yrd. Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üye Öğr. Gör. R. Vedat SÖNMEZ Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAER ġırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Adem AHISKALI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim HÜSEYNĠ Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Dilan ALP Mühendislik Fakültesi Üyesi Üye Yrd. Doç. Dr. Bülent DARICI Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Üyesi Üye Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN Ġlahiyat Fakültesi Üyesi Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Genel Sekreter V. Raportör Tablo 7. ġırnak Üniversitesi Yönetim Kurulu Adı Soyadı Ġdari Görev Görev Prof. Dr. Ali AKMAZ Rektör BaĢkan Prof. Dr. Yakup BASMACI Rektör Yardımcısı Üye Prof. Dr. Seyit AVCI Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. Gürol OKAY Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. Rafet EVYAPAN Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Üye Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS Ziraat Fakültesi Dekanı Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Genel Sekreter V. Raportör ġırnak Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Daire BaĢkanlıkları yöneticilerine iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo 8. ġırnak Üniversitesi Merkezi Birimleri Üye Unvan Görev Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Genel Sekreter V. Daire BaĢkanlıkları Abdurrahman URAT Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ Hukuk MüĢaviri V. Nurettin ERSOY Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı Fikret ÜRGEN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanı Faysal YATMAN Öğrenci ĠĢler Daire BaĢkanı Osman KÖSE Personel Daire BaĢkanı 13

13 Sait ÇAKIRTAġ Süleyman Mustafa KAYAR Ali Osman ÜNLÜ Sağlık Kültür Spor Daire BaĢkanı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkan Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarına iliģkin tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiģtir. a) Yazılımlar Ġdari ve akademik birimlerimiz tarafından kendi iģlerinde kullanılan çok sayıda ofis yazılımları bulunmaktadır. Öğrenci iģleri otomasyon programı, kütüphane otomasyon programı, Personel Programı, e-bütçe, Say2000i ve KBS bunlar arasında bulunmaktadır. Diğer yazılımlar Ģunlardır: Ġhale Otomasyonu, YaklaĢık Maliyet Hesaplama Otomasyonu. b) Bilgisayarlar Toplam 1120 adet bilgisayarımız bulunmaktadır. Masa üstü bilgisayar Sayısı: 950 adet, TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 170 adettir. Cinsi c) Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: adettir. Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 34 adettir. d) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 9. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Projeksiyon Barkot Okuyucu Baskı makinesi (yazıcı dahil) Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri DVD ler Yazıcılar Akıllı Tahta

14 4. Ġnsan Kaynakları Üniversitemiz insan kaynaklarına iliģkin tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiģtir. Kadrolu personel verileri Personel Daire BaĢkanlığı tarafından sağlanmıģtır. Üniversitemizin 245 öğretim elemanı tam zamanlı statüde yılsonu itibarı ile görev almıģtır. a) Akademik Personel Üniversitemizde yılsonu itibarı ile tam zamanlı 233 kadrolu akademik personel görev almıģtır. Tablo 10. Akademik Personel Kadro Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Eğitim-Öğretim Planlayıcısı AraĢtırma Görevlisi Toplam b) Yabancı Uyruklu Akademik Personel Üniversitemizde yılsonu itibarı ile iki yabancı uyruklu akademik personel bulunmaktadır. Tablo 11.Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Adı Soyadı Birimi Geldiği Ülke Yrd. Doç. Dr. M. Ahmet EZZĠYADAT Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Ürdün Yrd. Doç. Dr. Elçin NECĠYEV Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Azerbaycan Öğretim Görevlisi Ahmad Said ALHUSSAĠN Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Suriye Öğretim Görevlisi Cengiz MURSELUV Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Azerbaycan Okutman Jivanhan SELVĠBEG Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Okutman Khloud HAMMOUD Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Okutman Nazir ALLHEĠKH Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Okutman M.Rachid ALDERSHAWĠ Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Okutman Berivan RAMADAN Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Avustralya Suriye Suriye Suriye Suriye Toplam

15 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. c) Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. Maddesinin değiģik fıkraları gereğince diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personelin listesi aģağıda verilmiģtir. 40. Madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanımız yoktur Sayılı Kanun un 35. Maddesi uyarınca toplam 47 AraĢtırma Görevlisi, ülkemizin 19 farklı üniversitesinde görevlendirilmiģtir. Tablo 12. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Görevli Öğretim Elemanları Adı Soyadı Unvanı Anabilim Dalı Gittiği Üniversite Mustafa Burak ÇELEBĠ AraĢtırma Görevlisi Hukuk Bilimleri Hasan CANSIZ AraĢtırma Görevlisi Kelam Mehmet BEġKĠRLĠ AraĢtırma Görevlisi Kontrol ve Kumanda Sistemleri Mesut KAYA AraĢtırma Görevlisi Tefsir Selçuk ASLAN AraĢtırma Görevlisi Yönetim Bilimleri Hikmet Salahaddin AraĢtırma Görevlisi Yönetim Bilimleri GEZĠCĠ Esra Nur KARAKUġ AraĢtırma Görevlisi Yönetim Bilimleri Ahmet ÖZALP AraĢtırma Görevlisi Din Eğitimi Muhammed Muhdi GÜNDÜZ AraĢtırma Görevlisi Din Eğitimi Mehmet ġükrü ÖZKAN AraĢtırma Görevlisi Din Felsefesi Abdulrezzak SEVĠNDĠK AraĢtırma Görevlisi Felsefe Tarihi Hikmet Nazım EKĠCĠ AraĢtırma Görevlisi Makine Mal. Ve Ġmalat Tek. Harun TAKCI AraĢtırma Görevlisi Mantık Emrullah GAZĠOĞLU AraĢtırma Görevlisi Bil. Müh. Kur. Temelleri Sedat ÖZCANAN AraĢtırma Görevlisi UlaĢtırma Befrin Neval BĠNGÖL AraĢtırma Görevlisi Yapı Selçuk Üniv. Marmara Üniv. Ġstanbul Teknik Üniv. Dilek ÇELĠK AraĢtırma Görevlisi Kent ve Çevre Sor. Hacettepe Üniv. Fırat ÇAPAN AraĢtırma Görevlisi Siyaset ve Sosyal Bilimler Haluk KURTULUġ AraĢtırma Görevlisi Kent ve Çevre Sor. Hayati ÜNLÜ AraĢtırma Görevlisi Siyaset ve Sosyal Bilimler Burak ĠYĠEKĠCĠ AraĢtırma Görevlisi Yönetim Bilimleri Ankara Üniv. Asaf Tolga ÜLGEN AraĢtırma Görevlisi Elektronik Abant Ġzzet Baysal Üniv. Rasım ÇELĠK AraĢtırma Görevlisi Bilgisayar Donanımı Anadolu Üniv. Recep ELMAS AraĢtırma Görevlisi Siyaset ve Sosyal Bilimler Uludağ Üniv. Bilal ÇOLAK AraĢtırma Görevlisi Muhasebe ve Finansman Mehmet HASKUL AraĢtırma Görevlisi Otomotiv Mahmut DĠRĠK AraĢtırma Görevlisi Bilgisayar Donanımı Ġnönü Üniv. Erhan KIRTEPE AraĢtırma Görevlisi Mak. Malz. ve Ġmalat Tek. Ege Üniv. Eren DEMĠR AraĢtırma Görevlisi Telekomünikasyon ġaban BÜLBÜL AraĢtırma Görevlisi Termodinamik ve Isı Tek. Karabük Üniv. Emre Esat TOPALOĞLU AraĢtırma Görevlisi Muhasebe ve Finansman Mersin Üniv. Adrurrahim AYĞAN AraĢtırma Görevlisi Türk-Ġslam Sanatları Mimar Sinan Üniv. 16

16 Metehan BOZTEPE AraĢtırma Görevlisi Mak. Malz. ve Ġmalat Tek. SErdal DAMARSEÇKĠN AraĢtırma Görevlisi Yenilenebilir Enerji Sis. Yusuf EMRE AraĢtırma Görevlisi Din Psikolojisi Çukurova Üniv Ġsmail YILDIZ AraĢtırma Görevlisi Elektromanyetik Alanları ve Mikro Dalga Tek. Birsen ÇEVĠK AraĢtırma Görevlisi Konaklama ĠĢletmeciliği Akdeniz Üniv Cüneyt YAGUZ AraĢtırma Görevlisi Hidrolik Gaziantep Üniv. Osman HANSU AraĢtırma Görevlisi Hidrolik Ceren AVCI AraĢtırma Görevlisi Konaklama ĠĢletmeciliği Gazi Üniv. Abdullah TURAN AraĢtırma Görevlisi Mak. Tek. Ve Dinamiği Dicle Üniv Sulan Erdemli AraĢtırma Görevlisi Mekanik GÜNASLAN Hüseyin AGGÜMÜġ AraĢtırma Görevlisi Mak. Tek. Ve Dinamiği Yıldız Teknik Üniv. Hüseyin GÜRBÜZ AraĢtırma Görevlisi Mekanik Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı d) BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizde 2013 yılında baģka üniversitelerden 3 öğretim üyesi görevlendirilmiģtir. Tablo 13. BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvanı Görevi Geldiği Üniversite Prof. Dr. Rektör Yardımcısı Batman Üniversitesi Prof. Dr. Rektör Yardımcısı Kahraman MaraĢ Üniversitesi Prof. Dr. Rektör Yardımcısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. e) SözleĢmeli Akademik Personel Üniversitemizde sözleģmeli akademik personel bulunmamaktadır. f) Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik personelimizin 45 i 36 yaģ ve üzeri dağılım göstermiģtir. Tablo 14. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 YaĢ ve altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 1,30 45,90 33,30 9,90 4,80 4,80 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. 17

17 g) Ġdari Personel 2013 yılı sonu itibarı ile üniversitemizde kadrolu olarak 182 idari personel çalıģmıģtır. Buna ek olarak 657/4B maddesi ile görev yapan personelimiz olmamıģtır. Personelimizden 129'si Genel Ġdari Hizmetler, 32'i Teknik Hizmetler,1 i Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, 2 si Sağlık Hizmeti Sınıfı ve 11'i Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev almıģtır. Tablo 15. Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. h) Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari personelimizin 120'si lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim almıģtır. Tablo 16. Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise On Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde 6,60 9,30 8,10 62,60 3,30 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. i) Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 17. Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 48,20 27,50 2,20 8,20 6,60 6,60 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. 18

18 j) Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari personelimizin 42'si 36 yaģ ve üzeri dağılım göstermiģtir. Tablo 18. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 YaĢ ve YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri Altı KiĢi Sayısı Yüzde 4,80 52,2 20, ,50 0,5 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. k) ĠĢçiler Üniversitemizde güvenlik ve temizlik kalemlerinde 75 personel hizmet alımı yolu ile çalıģtırılmıģtır. ĠĢçi statüsünde elemanımız yoktur. 5. Sunulan Hizmetler a) Eğitim Hizmetleri tarihi itibarı ile Üniversitemizde toplam 3121 öğrenci eğitim görmüģtür. Bunlardan 1695'i Fakültelerimizde lisans eğitimi ve 1390'ı meslek yüksekokullarımızda ön lisans eğitimi almıģtır. Ayrıca 36 öğrencimiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi almıģtır. (1) Öğrenci Sayıları Tablo 19. Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K T E K T K E Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Fakültelerde öğrenim gören öğrencilerimizden 214'ü tarihi itibarı ile hazırlık eğitimi almıģtır. Tablo 20. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı E K T E K T Sayı Fakülteler Yüksekokullar

19 Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (3) Öğrenci Kontenjanları Üniversitemiz programlarında doluluk oranı %99 oranında gerçekleģmiģtir.(2013 yılı ÖSS verileri) Tablo 21. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler %87 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları %72 Toplam %78 Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (4) Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sosyal Bilimler Enstitüsünde 36 öğrencimiz tarihi itibarı ile tezli yüksek lisans eğitimine devam etmiģtir. Tablo 22. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Sosyal Bilimler E. Doktora Yapan Sayısı Toplam Tezli Tezsiz Tefsir Ġslam Hukuku Tasavvuf Kelam Arap Dili ve Edebiyatı Hadis Ġslam Mezhepleri Toplam Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (5) Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmemiģtir. 20

20 b) Sağlık Hizmetleri Hastanemiz mevcut olmamakla birlikte, Rehberlik ve Psikolojik danıģmanlık hizmet verilmektedir. c) Ġdari Hizmetler Bu kısımda Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren Daire BaĢkanlıklarının hazırlamıģ oldukları 2013 yılı Birim Faaliyet Raporu çıktılarında yıl içerisinde sunmuģ oldukları idari hizmetlere iliģkin özet bilgiler yer almıģtır. Daha ayrıntılı hizmet bilgileri için akademik ve idari birimlerimizin 2013 yılı birim faaliyet raporlarına baģvurulabilir. (http://strateji.sirnak.edu.tr) Üniversitemiz önümüzdeki yıllarda idari birimlerimizin raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile kapasite geliģtirme çalıģmaları içerisinde olacaktır. Bu çalıģmalar Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülecektir. Misyon Genel Sekreterlik Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmıģ bireyler yetiģtirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaģlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; Ģehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliģimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir. Vizyon Eğitim, öğretim ve araģtırma kalitesi ile tanınmıģ ve tercih edilen; Takım çalıģmasını teģvik eden, katılımcı ve paylaģımcı bir yönetime sahip; Ġlimiz ve bölgemiz baģta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalıģmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum iģbirliği sağlamada öncü; Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaģ, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiģ, sürekli geliģen; bir üniversite olmaktır. Genel Sekreter; Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģıdır ve bu teģkilatın çalıģmasından Rektöre karģı sorumludur. ġırnak Üniversitesi nin idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalıģmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluģturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosuna raportörlük yapma baģlıca görevidir. 21

21 Yetki ve Sorumlulukları; Genel Sekreter, Üniversite idari teģkilatının baģı olarak yapacağı görevler dıģında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aģağıdaki görevlerini yerine getirir. Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzeni ve uyumlu çalıģmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek Rektörlük yazıģmalarının koordinasyonunu sağlamak, Üniversite idari teģkilatında görevlendirecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, Basın ve Halkla iliģkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören hizmetlerini düzenlemek, koordine etmek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Misyon ve Vizyon Misyonumuz: Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri alanındaki geliģmeleri yakından izleyerek, Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgi sistemleri ve donanım alt yapısını oluģturmak, akademik ve idari tüm faaliyetlerde bilgi teknolojilerin en verimli Ģekilde kullanılmasına yönelik olarak danıģmanlık, kurulum, geliģtirme, eğitim ve destek çalıģmalarını yürütmektir. Vizyonumuz: Üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sunduğu hizmetleri nicelik ve nitelik olarak sürekli geliģtiren, tüm paydaģlarının saygısını ve güvenini kazanmıģ, daima örnek gösterilen bir birim olmaktır. Mevzuat BaĢkanlığımızın ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini sürdürürken esas alacağı, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanarak Rektörlük onayına sunulmuģtur. Üniversitemizin BiliĢim Kaynakları Kullanım Yönergesi 2013 yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiģtir. BaĢkanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili genel mevzuatlar aģağıda sıralanmıģtır: ULAKNET Kullanım Politikası, Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından EriĢim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26680 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (26687 Sayılı Resmi Gazete), 22

22 Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26716 Sayılı Resmi Gazete), Kamu Kurumları Ġnternet Sitesi Kılavuzu ile Ġlgili 2007/4 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: Üniversitenin merkez ve taģra birimleriyle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, AraĢtırma Merkezleri ve diğer birimler) iģbirliği yaparak bilgi iģlem sistemini kurmak, iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi iģlem projeleri ile ilgili olarak Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve iģbirliği esaslarını belirlemek, Rektörlük merkez ve taģra birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, biliģim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına iliģkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım iģlerini yapmak veya yaptırmak, BiliĢim teknolojisindeki geliģmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iģ akıģı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliģtirmek,uygulamak veya uygulatmak, Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dıģı veri akıģı ve koordinasyonu sağlamak, Eğitim Ġstatistik Birimi ile iģbirliği yaparak merkez ve taģra teģkilatında bilgisayar kullanacak personel eğitiminde destek sağlamak, GeliĢen biliģim teknolojisini izlemek ve bunların Üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüģ ve önerilerde bulunmak, e-devlet projeleri geliģtirmek, iģletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin merkez ve taģra teģkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaģımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iģ ve iģlemleri için gerekli çalıģmaları yapmak ve uygulamak, Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluģturmak, geliģtirmek ve üniversite çalıģanlarına ile öğrencilerine bunları duyurmak, Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Daire BaĢkanının görevleri Ģunlardır: Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak, Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek, ÇalıĢmalara, personele ve hizmet donanımlarına yönelik denetimlerde bulunmak, Hizmetle ve personelle ilgili iyileģtirici tedbirler geliģtirmek, uygulamak ve üstlerine önermek, Görev alanına giren konularda biliģim ile ilgili politikalar belirlemek, uygulamak; birimler arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 23

23 BaĢkanlık ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Genel Sekreterlik makamına sunmak, Kanun ile kendisine verilen ve üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca, Daire BaĢkanı Bütçe harcamalarında Harcama yetkilisi olarak; Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Giderin gerçek gereksinme karģılığı olmasından, ProgramlanmıĢ hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından sorumludur. Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiģ keģif, hak ediģ, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden SayıĢtay a karģı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. Daire BaĢkanı yukarıda sayılan görevleri düzenli, hızlı, etkin ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Genel olarak Birimlerin görevleri Ģunlardır: Sorumlu olduğu Ģubenin çalıģmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bilgi iģlem teknolojisindeki geliģmeleri izlemek, yeni teknolojilerin üniversitenin ve Bilgi ĠĢlem Dairesinin bünyesindeki çalıģmalara uygulanabilirliğini araģtırmak, Proje çalıģmalarını kolaylaģtırmak amacıyla, tüm proje tasarımı, geliģtirme ve uygulama çalıģmalarını, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından belirlenmiģ standart, ilke ve yöntemlere uygun olarak gerçekleģtirilmesini sağlamak, ĠĢ dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalıģma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek, Kaliteli hizmet anlayıģını geliģtirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak, uyum içerisinde çalıģılmasını sağlamak, Hizmetle ilgili iyileģtirici tedbirleri geliģtirmek ve üstlerine önermek, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanının vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ġdari Hizmetler Biriminin görevleri Ģunlardır: BaĢkanlık personelinin gerekli kiģisel ve özlük bilgilerinin derlenmesi, her türlü izin, istirahat, geçici görev ve benzeri konulardaki kayıtları yürütmek, Gelen ve giden evrak kayıt, evrakların dosyalanması, arģiv iģlerini yürütmek, arģivlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, daire içi, kurum içi ve kurum dıģı evrak akıģını ve yazıģmaları usulüne uygun olarak sağlamak, 24

24 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca baģkanlık taģınır kayıt (Devir giriģ çıkıģ, zimmet, taģınır iģlem fiģi vb.) iģlemlerinin yapılması ve yılsonu hesaplarının ilgili kurumlara gönderilmesi, Eğitimlerin verilmesi için Genel Sekreterlik Makamına bağlı baģta Eğitim Ġstatistik Birimi olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalıģarak gerekli yazıģmaları yapmak, ÇalıĢma ofislerinde kullanımı tamamlanan arģivlik malzemenin depolanıp birim arģivine devir ve teslimini sağlamak, Kısmi zamanlı öğrenci alıp, birimimizde eğitim meslek tecrübesi kazandırmak, Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaģım ve muhabere iģlerine iliģkin sekretarya hizmetlerini görmek, Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iģ süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman iģlerinin yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Yazılım ve Web Biriminin görevleri Ģunlardır: Rektörlük merkez ve taģra birimlerinin veya BaĢkanlık iģ ve iģlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli, vatandaģ ve kurum odaklı hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler tasarlayarak yöneticilere sunmak, BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Projelerde çözümleme çalıģmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluģturmak, Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek, Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliģtirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak testler yapmak veya yaptırmak, Tasarlanan projelerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli belge ve bilgileri vermek, Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak, Ġnternet sayfası aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi, doküman paylaģımını gerçekleģtirmek, Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaģ odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaģımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalıģanlarına ve vatandaģlara en iyi hizmeti sunabilmek, Üniversitede düzenlenen her türlü duyuru ve etkinliği web sitesi yoluyla akademik ve idari personele duyurmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını saptamak ve tasarım sürecine katkıda bulunmak, BaĢkanlık tarafından yürütülen internet tabanlı projelere tasarım yapmak/yaptırmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iģ ve iģlemleri yerine getirmek, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 25

25 Ağ ve Sistem Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversiteye transfer edilen ve bilgi-iģlem ağ altyapısını doğrudan etkileyen teknolojilerin seçiminde merkezi bir yer edinmek, verimli bir teknoloji politikasının tüm üniversiteye yayılması için gerekli çalıģmaları yürütmek, Projelerde, yazılım geliģtirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek, Projelere iliģkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karģılaģılan sorunların çözüm çalıģmalarını yapmak/yaptırmak, Üniversitenin iç bilgi akıģını ve çalıģmakta olan projelerin iģleyiģini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek, Projeleri takip ederek, proje akıģı hakkında dokuman oluģturmak ve üst yönetime sunmak, Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalıģmasını sağlayacak tedbirleri almak, Firewall politikalarını belirlenmek ve yönetmek, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulu olan ve tüm üniversite birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir Ģekilde iģletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iģ prosedürlerini geliģtirmek, Bilgisayar iletiģim ağının kurulumu, yönetimi, iģletimi ve güvenliği konularında planlama çalıģmaları yapmak, Sistemde tutulan verilerin belirlenen periyotlarla yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir Ģekilde muhafaza etmek, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluģturmak, teknik Ģartname hazırlamak, güncellemek, Üniversitede kullanılan ağa ait bilgi akıģı kayıtlarını mevzuatlara uygun olarak tutmak, Üniversite ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan internet ağı hizmetleri konusunda çalıģmalar yapmak ve yapılan çalıģmaları duyurmak, Kampus Ağ Topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalıģanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek, Ġnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemek, hataların analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak, Bilgi gizliliğini, güvenliğini ve kiģisel mahremiyetin korunması konusunda gerekli tedbirleri almak, Bilgisayar iletiģim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak; performans iyileģtirme çalıģmaları yapmak, Sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dıģarıdan her türlü yetkisiz eriģime ve benzeri tehditlere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak, 26

26 Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, Üniversiteye transfer edilen biliģim teknolojilerinin üniversite öğrenci ve personeli tarafından kullanımına dönük kanal ve/veya platformları kullanmak, BaĢkanlık faaliyetlerini kapsayan iģ ve iģlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe, muhasebe personel, araç ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak veya yaptırmak, Kampuslara yeterli hız ve bant geniģliğinde, kesintisiz internet eriģiminin sağlanmak, sanal ağlar oluģturularak internet trafiğini optimize etmek, Gerek üniversitenin kamuoyundaki imajına dönük gerekse de üniversite içinde sağlıklı bir çalıģma iklimi yaratmaya dönük politikalara katkı sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Teknik ĠĢler Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve donanım ürünlerinin kurulum, bakım, onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak, Üniversite içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak ve bu çözümleri bir üst amire iletmek, Sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek, Gerekli idari ve teknik malzemelerin teminini, satın alma ve dağıtımı iģlemlerini yapmak veya yaptırmak ve kesintisiz hizmet alınmasını sağlamak, Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak, Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olmak, Üniversitenin güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarında çıkabilecek olası sorunları yerinde inceleyip sorunları çözmek, BiliĢim hizmetlerinde kullanılan, sistem altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik Ģartname hazırlanması gibi iģleri gerektiğinde yapmak, yaptırmak veya destek vermek, Üniversite birimlerindeki uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak, bu çözümleri bir üst amire iletmek, BaĢkanlığımıza ait her türlü malzeme, araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir Ģekilde takibini yapmak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. GerçekleĢtirme Görevlisi 5018 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. GerçekleĢtirme Görevlisinin görevleri Ģunlardır: 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden, 27

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

SUNUŞ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. Şırnak, Şubat 2015

SUNUŞ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. Şırnak, Şubat 2015 SUNUŞ Şırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuş olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla gelişen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) NİSAN 2015 - ŞIRNAK 1 SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ankara -2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 B-

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Çevre

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı