slamiyetten Ínce T³rklerde Aile Hukuku

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "slamiyetten Ínce T³rklerde Aile Hukuku"

Transkript

1 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 133 slamiyetten Ínce T³rklerde Aile Hukuku In Turks before Islam the Law of Family MehmetMANDALOLU ÍZET slamiyetæten ncet³rklerdeailetoplumuntemelidir.aile,t³rkhukuksistemiolant reiþin dekendine zg³birhukukanlay²²nasahiptir.aileninolumas²ndakibuanlay²; rf,ôdet, gelenek,g reneklerolarakg r³lmektedir.aileninolumas²,s zkesmeilebalay²pd³³nt re niyledevamedenveþocuund³nyayagelmesiyletamamlananbirs³reþolarakg r³lmektedir. Bus³reþte,kal²nveþeyizÆinvarl²²aileninb³t³nl³³n³koruyanunsurlardand²r.Ailehuku kuaþ²s²ndankal²nveþeyizæinvarl²²boanman²n n³ndekibirengelolarakg r³lmektedir. Bundandolay²eskiT³rklerdeboanmaolaylar²fazlag r³lmez.eskit³rkailehukukunda kad²na nemverildiig r³lmektedir.kad²n,sadeceaileninmal²n²norta²deil,ayn²zamanda kendimal²n²ndakullan²c²s²d²r.koca,kar²s²n²nbabaevindengelirkengetirdiiþeyiz³zerinde hiþbirhakkasahipdeildir.ailehukukuaþ²s²ndan,kad²nlarahsim³lkiyetsahibidirler.kad² naverilen nem,cezahukukuuygulamalar²ndadag r³lmektedir.kad²nakar²ilenensuþlar l³mlecezaland²r²lm²t²r.hukukiaþ²daneskit³rklerdeataerkilbiryap²g r³lmesineramen kad²nlar²ndas zsahibiolduklar²n²g r³yoruz.ãocuklar²ndurumuiset regereinceg³vence alt²naal²nm²t²r.ailehukukununtemeli,mirasvem³lkiyethukukunadayanmaktad²r. ò ANAHTAR KELMELER Aile,Hukuk,Miras,Kad²n,Erkek,Ãocuk ò ABSTRACT BeforeIslamamongtheTurksthefamilyisthebasisofsociety.Family,incustomsof Turkishlegalsystemhasauniqueunderstandingoflaw.Thisunderstandingoffamilyforma tion,customs,traditionsandcustomsobserved.theformationofthefamily,theweddingce remonybeginswithcuttingaprocessofongoingandcompletedthechildisseenastheorigin. Dr. Tarih Íretmeni, Keþi ren Anadolu Lisesi,

2 134 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS Inthisprocess,thepresenceofdowryandbridestrousseauparcelprotecttheintegrityofthe family.thepresenceofdowryandbridestrousseauintermsoffamilylawisseenasabarrier todivorce.therefore,inancientturksdivorceeventswerenætseen.inoldturkishfamilylaw, womenaregivenimportance.womennotonlyfamilyfinancialpartner,butalsotheuserof theirpossessions.husbanddoesnothavewifeæsfatheræshouseanyrightsovertrousseaubro ughtbaytheway.intermsoffamilylaw,womenaretheownerofpersonalproperty.theim portanceofwomeninthecriminallawpracticemayalsooccur.crimescommittedagainst womensentencedtodeath.althoughinancientturksapatriarchalbuildingseethatlegal pointofviewthatwomen.thesituationofchildrenisensuredaccordingtocustom.thebasis offamilylaw,inheritanceandpropertylawisbased. ò KEY WORDS Family,Law,Inheritance,Womens,Mens,Childrens.

3 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 135 Giri slamiyetæten ncekit³rklerdeaile,toplumunenk³þ³kbirimiydi.ailenin meydanagelmesiiþingereklibaz²toplumsalkurallarb³t³n³t³rklerdehukuk anlay²²n²nolumas²ndaetkiliolmutur.yaz²l²olmayanhukukikurallarb³t³ n³olarakkar²m²zaþ²kant re,eskit³rklerde nemlidir.t re,eskit³rklere atalar²ndankalanb³t³nkurallartoplam²(g kalp1977:17),ôkanunömanas²n daeskit³rksosyalhayat²n²d³zenleyenômecburiökaidelerb³t³n³(kafesolu 1993:233)olaraktan²mlanmaktad²r.T re,slamiyetæten ncekit³rktoplumun dahôkimvegeþerliolantekdeerdi.t³rklerbudurumu,ôil(devlet)gidert r³ (t re) kal²rö s z³ ile ifade ediyorlard² (Koca 2002: 15). Toplumda t renin neminianlataneniyis zhiþ³phesizôt rekonuuncahansusarödeyimidir (Aksoy 2011: 12). Eski T³rklerde t re hereyin ³st³nde g r³lmektedir. T re, yaz²l²olmayankurallarb³t³n³d³r.nsanl²ktarihindeyaz²dan nces z,yaz²l² hukuktan nces zl³hukukolduuiþinbirþokyaz²l²hukukuygulamas²daha þoks zl³hukukdeneyimlerindenortayaþ²km²t²r.yaz²l²hukukundahasonra yasaya d n³t³rd³³ kurallar, s zl³ hukukun daha nceden uygulad²² ve genellik kazand²rd²² kurallard²r ( Ouz 2012: 104). Bu s zl³ kurallar b³t³n³ slamiyetæten nce T³rklerde t re olarak g r³lmektedir. T re; rf, Ôdet, gele nek, g renekeklinde kar²m²za þ²kmaktad²r. T re, T³rklerde sadece sosyal hayat²d³zenleyenbirkurallarb³t³n³deilayn²zamandas zl³normlarb³t³ n³d³r.t re,hereyin³st³ndeolup,t³rklerinb³t³nfertleriyleuymakzorun daolduklar²hukukkurallar²d²r.h³k³mdarlardat reyeuymakzorundad²rlar. T renin deitirilmez h³k³mler iþerdii sonucu þ²kar²lmamal²d²r. T re huku kunun h³k³mleri, t²pk² yaz²l² hukukun h³k³mleri gibi eskimektedir ( Ouz 2012:104).H³k³mlerieskiyen,deitirilmesigerekent re,þevreveimkônlara uygun yeniliklere aþ²kt² (Kafesolu 1993: 234). Bu durum, t renin yeniliklere aþ²k olduunu ya da t renin deiebilir zelliklerinin bulunduunu g sterir. T³rkh³k³mdarlar²yerevezamanag reômeclisölerininonay²n²almaksuretiy le t reye yeni h³k³mler getirebiliyorlard² ( Kafesolu 1993: 234). Kurultayda al²nan deiiklik karar² hakan taraf²ndan onayland²ktan sonra y³r³rl³e gir mektedir. Buradan KaanƲn tek ba²na karar verme yetkisine sahip olmad²², ancakmeclisindekikarar²onaylad²ktansonray³r³rl³egirdiinig rmekteyiz.

4 136 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS T reninuygulanmas²na zg³bir rneiasyahundevletiileavrupahun Devletini mukayese ederek vermemiz m³mk³nd³r. Asya Hun Devleti, en nemli d nemini devlet tekilatlanmas², askeri, siyasi vb. baar²lar² aþ²s²ndan Mete ( Motun) zaman²nda yaam²t²r. Mete zaman²nda Hun Devleti, devlet tekilat²vekurumlar²aþ²s²ndanileribirseviyeyeulam²t².avrupahundevle ti de bu seviyeye Attila zaman²nda ulam²t²r. Attila d neminde de Avrupa Hun Devleti siyasi, ekonomik, askeri ve k³lt³rel aþ²lardan ileri bir seviyeye ulam²t²r.avrupahundevletinde,siyasi,ekonomik,askerivek³lt³relkarar larmeclisteal²nm²,t rekurallar²uygulanm²t²r. T reninanayasah³km³ndeadalet,iyilik,fedakôrl²k,eitlik,kiilikgibide imez prensiplerinin bulunmas² (Kafesolu 1993: 235), aile kurumunun ko runmas²n²vetoplumdakimensubiyetfikrininpekitirilmesini(aksoy2011:12) salamaktad²r. Ailenin devaml²l²² t re taraf²ndan g³vence alt²na al²nm²t²r. Aile ³yelerinde ôben l³rsem þocuklar²m ve eim ne olurö diye bir kuku ve korkuolmamas²t reninailefertlerineverdiig³venceninsonucudur.ailenin reisi konumundaki beyinhayat²n² kaybetmesindensonraailesine, þocuklar²na kimin bakaca² t rece tayin edilmitir. Aile d²ar²ya kar² bir b³t³nd³ (Ígel 1979:167).Buradant reninailehukukuaþ²s²ndannedenlib³y³kbirsorumlu luasahipolduug r³lmektedir. 1. EskiT³rklerdeHukukiAþ²danAileninOlumas² Aile,ôana,baba,þocuklarvetaraflar²nkanakrabalar²ndanmeydanagelmi ekonomikvetoplumsalbirbirlikötir(g³ler1992:39).aile,toplumolmaanla y²²n²nbalang²c²d²r.birbirineakrabal²kbalar²ilebal²olanfertlerintoplam² d²r(koca2002:15).eskit³rktoplumundailksosyalbirlikolanaile,b³t³ntop lumsalb³nyeninþekirdeidurumundaidi(kafesolu1993:216;ígel2001:237; lgen2005:827).kanakrabal²²esas²nadayananailedereiserkekti.aileninesas þekirdeinibaba,oulvetorunlaroluturuyordu.evlenipgidenk²zlarileonla r²nþocuklar²ailedensay²lmazlard²(ígel2001:237;lgen2005:827). G kt³rklerdeaileilebilgilerimizinkayna²n²orhunkitabelerioluturmak tad²r. Kitabelerde geþen ifadelerden G kt³rklerdeki aile yap²s² hakk²nda bilgi sahibiolmakm³mk³nd³r.k ltiginabidesidoucephesinde sttemavig k, alttaya²zyerk²l²nd²kta,ikisiaras²ndainsanoluk²l²nm²,insanolunun³zerineatam Bumin Kaan,stemi Kaan oturmu. Oturarak T³rk milletinin ilini t resini tutu vermi,d³zenleyivermi(ergin1983:20)ifadelerigeþmektedir.buradanyery³ z³n³nnas²lyarat²ld²²veyery³z³ndet³rkmilletininnas²lt resahibiolduu anla²lmaktad²r. Bu anlat²ta T³rklerin hukuki normlar²n²n olduu ve bunun

5 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 137 bir d³zenleme sonucu oluturulduu g r³lmektedir. G kt³rklerde ailenin olumas²n²salayanifadeiseyineorhunkitabeleriændegeþmektedir.buradaki ifadeyeg re;ôt³rkmilletiyokolmas²ndiye,milletolsundiye,babamlterikaanæ², annemlbilgehatunug ³ntepesindentutupkald²rm²olacakö(Ergin1983:20).Bu ifadedent³rklerdeaileyap²s²ileilgilien nemliþ²kar²m,þekirdekaileyap²s² n²n olduudur. Orhun KitabeleriÆne g re T³rk ailesi ana, baba ve þocuktan olumaktad²r.eergeniaileyap²s²olsayd²kitabelerdebunayerverilirdi. EskiT³rkdevletlerindesosyalvehukukikurallar²nb³t³n³net read²ve rilmektedir(ayd²n1995:33).t re,aileilekiileriþinbirôg reneköidi.t re, ayn²zamandabirôyolö,dahadorusuôyaamayoluöidi(ígel1979:232233). EskiT³rklerdeah²s,ailevemirashukukununolumas²ndat reninetkisibu lunmaktad²r.t reninoluumuileilgilien nemlibilgikayna²m²z²orhunki tabeleri oluturmaktad²r. Orhun KitabeleriÆne g re t re, halk aras²nda zaman iþindevarolan rfveôdetlerinbelirlibirs³reþiþindehukukibiryap²kazanma s²vesosyalyapt²r²mlar²nyan²s²rahukukiyapt²r²mlar²ndadevreyegirmesidir (Ayd²n1995:33).Buradanailehukukununtemelinioluturan rf,ôdet,gelenek, g reneklerideerlendirmekdorubiryakla²molacakt²r. slamiyetæten ncet³rklerdeaileninmeydanagelmesievlilikyoluylager þeklemektedir.evliliingerþeklemesi zelhukukaþ²s²ndanincelenmesigere ken bir konudur. ónk³ aile m³essesesinin kurulmas² amac²yla d³zenlenen evlilikmerasimlerit reyeg reyap²lmaktad²rvet regereincemeydanagetiri len aile d³zeni daha sonraki kuaklara aktar²lmaktad²r. T³rkþede kullan²lan ôevlenmeö veyaôevlendirmeö tabirlerievlenen erkek veya k²z²nbaba oca²n danayr²larakyenibirev(aile)meydanagetirdiininifadesidir(kafesolu1993: 216). Buradaki ifadeden evlilikyoluyla yeni bir yuva kurulmas²anla²lmakta d²r.t³rkanlay²²nag reôevlenmeveyuvakurmaöt³rkdevletlerinintemeli idi(ígel1979:174;g³ler1992:50).ohaldeyenibiryuvakurulduunag re zel m³lkiyet kavram² ortaya þ²km²t²r diyebiliriz. Evlilik birbirlerini seven, birbirleriylebir m³rbiraradayaamay²g zealanikiinsan²nbirlikteliklerinin zihinlerdevetoplumg z³nderesmilemesidir(erkul2002:5859).eskit³rk lerdeevlilikyoluylabuberaberliintoplumg z³nderesmibirkimlieb³r³n d³r³lmesihukukiaþ²dandeerlendirilmelidir.ã³nk³hukukiolarakevlilikle rin dier insanlar ve kanun n³nde belgelendirilmesi gerekir. Eski T³rklerde bu uygulaman²n yap²ld²²n² g rmekteyiz. Evlenme, eski T³rklerde toplumsal

6 138 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS birg revdi.bekôrl²kay²psay²l²rd²(erkul2002:63).kagarl²mahmud,evliliin gerþeklemesiiþinikikiiaras²ndaarac²l²kyapan,evlenmezaman²ndad³n³r leraras²ndagidipgelenkiilerinolduunuvebukiilereôarkuþ²ödenildiini ifade etmektedir (Kagarl² Mahmud 1985: I, 141). T³rklerde evlilik, olan ve k²z²nortakiradesiileailelerinkar²l²kl²r²zas²nabal²yd²(koca2002:16). EskiT³rklerdebirgenþevlenirkennekar²s²n²kendibabas²n²noca²nageti rirdinedekendisikar²s²n²noca²nagiderdi.þg³veylikolmad²²gibiiþgelin likdeyoktu(g kalp1976:296).buradaneskit³rklerdeahsim³lkiyetkavra m²n²nolutuunug rmekteyiz.ã³nk³yenievlenenþiftkendiyuvalar²n²kur mak suretiyle kendilerine ait malm³lk sahibi de olmaktad²rlar. Bu durumun toplumsaly n³ise,þiftinkendisosyalortam²n²oluturmas²d²r. Hundevletindehakanlar²nk²zald²klar²belirliboylarvard²r.Hunlar²nsos yoekonomik aþ²dan gelimi boylar² k²z kaþ²rmayoluile evlenme y ntemine bavurmam²lard²r(yakut2002:408409).ã³nk³hunlar²nôk²zkaþ²rmaögele nei ile evlendiklerine dair hiþbir belge bulunmamaktad²r ( Ígel 1979: 162). Ãinkaynaklar²ndaneldeedilenbilgilereg re,kuzeyuygurlardaaile,resmive hukukibirevlenmeakdinedayanm²t²r.evliliiôkavumaköolarakniteleyen Uygurlar,evliliinakvehisy n³n³belirtmilerdir.uygurlardakanh²s²ml²² evlenmeye engeldir. Evlenmenin belli bir ya² yoktur ve bulu evlenme iþin yeterlidir(yakut2002:423). Eski T³rklerde aile yap²s² devletlerin þounda ayn²ekilde meydana gel mitir.budurumunolumas²ndaaileyimeydanagetirenesaslar²n rfveôdet hukukueklindezamaniþindekurallamas²etkiliolmutur.buoluumdadev letlerinrol³hukukundieralanlar²nag res²n²rl²d²r(dursun2011:110). T³rktoplumuataerkilbiryap²yasahiptir.Yanibabaveerkekotoritesige lenekselyap²n²ntemeltalar²ndanbiridir.atayavebabayakar²gelmek,onla r²ns z³ndenþ²kmakuyadabuekildecezagerektirenbirsuþtur(ouz2012: 109).Ailey netimindebabahukukuesast²r.ailetipik³þ³kailedir(dursun2011: 110).T³rktoplumundadoanþocuklarbaban²nsoyunaaittirvesoyerkekþo cukladevameder.bunedenledoanþocuklar²nbabas²n²nkimolduubilinme lidir.dedekorkutkitab²ændageþenôoulkimdenolduunanas²biliröatas z³ konuylailikiliokunabilir.evlilikkurumu zelindeevlenecekgenþlerinkimler leevleneceineaileninvebunadahaþokerkeklerinkararvermesid³³ncesihe korunmutur.yadab³t³ngelenekbiþimlerikorunarakevlenecekolangenþle rinr²zalar²n²nal²nmas² nplandad²r.k²zisteme,s zkesme,nian,k²nagecesi,

7 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 139 d³³nvb.t renlerbuotoriteyitan²yan,tan²mlayanvedestekleyenpratiklerdir (Ouz2012:109110). slamiyetæten ncet³rklerdeaileyap²s²n²nhukukiolarakyasalat²²evlilik t³r³ d²tan evlenme olarak tan²mlanan egzogami biþimindeki evliliktir. T³rk lerded²ar²danevlenme(exogamie)esast²(donuk1988b:8).t³rklerdeg r³len egzogamianlay²²n²nbulunmad²²n²iddiaedenarat²rmac²lardabulunmakta d²r.buarat²rmac²lardanesrayakut, zellikleg kt³rklerdeevlenmegenellikle ekzogamiktemelleredayanmad²²n²ifadeetmektedir.(yakut2002:416).bura dakitart²²lankonuhukukiaþ²danbak²ld²²ndakanaatimcet³rklerdekievlilik m³essesesinin d²tan gerþekleen biþimidir. ónk³ T³rklerde olanlar d²ar² danevlendirilmekte,k²zlardad²ar²yaverilmekteydi(koca2002:16).t³rklerde g r³lenegzogamibiþimindekievlilikanlay²²n²nvarl²²nabakabirg r³ka zand²ran Bahaeddin Ígel ise, konuyu Hunlara kadar g t³rmektedir. Bahaed din Ígel, Ãin kaynaklar²ndan elde ettii bilgiler dorultusunda, Hunlar²n ge limi babaerkil aile yap²s²na sahip olduunu, babaerkil ailenin temelinin de d²ar²dan evlenmeye yani ekzogamiye dayand²²n² ifade etmektedir (Yakut, 2002: 408). Kafesolu da, T³rklerde g r³len evlenme tipinin d²tan evlenme (egzogami)biþimindeolduug r³³ndedir(dursun2011:110). T³rklerde aile yap²s²n² oluturan hukuki bir etken evlilik tiplerinden þok elilikolarakdeerlendirilenmonogamibiþimindekievliliinolupolmad²²d²r. Bu konuda da arat²rmac²lar aras²nda farkl² g r³ler bulunmaktad²r.brahim Kafesolu,T³rklerdeg r³lenevliliintekelilik(monogami)olduug r³³n dedir(dursun2011:110).abd³lkadirdonuk,eskit³rktoplumundagenellikle tek elilik (monogamie) g r³ld³³n³, bunun yan²nda h³k³mdar ailesinde si yasisebeplerlebirdenfazlakad²nlarlaevlenmeninvarolduunuifadeetmek tedir(donuk,1988b:8).esrayakutisebukonudabirazdahafarkl²d³³nmek tedir.onag ret³rklerde,þokkad²nlaevliliks zkonusudur.lkkad²nevinba kad²n² olmutur. Daima denklie dikkat edilmitir. Y³ksek mevkide bulunan birkad²n,kendisindenaa²durumdabulunanbirerkekleevlenemediigibi; dengiolmayanbirk²zlaevlenenerkeinþocuklar²datoplumtaraf²ndanfarkl² davran²larlakar²lanm²t²r(yakut2002:416).orhant³rkdoan,hunlarara s²ndaþokkad²nlaevlenmeninhôkimolduug r³³ndedir.bug r³³nedaya nak noktas²n² ise, T³rklerde g r³len Levirat tipi evlenmenin varl²² olutur

8 140 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS maktad²r.dierbirdeyile,leviratkaidesindenþ²kart²lanbirsonuþtur(t³rk doan1992:34;yakut2002:409). slamiyetæten ncet³rklerdeaileyap²s²n²noluumununincelendiimaka lemizde evlilik m³essesesinin hukuki aþ²dan deerlendirilmesi gereken dier birevliliktipileviratusolarakifadeedilenevlenmebiþimidir.leviratyani³vey anneileevlenmegeleneihunlara zg³d³r(t³rkdoan1992:5).hunlarlabir likte balayan bu evlilik tipinin hukuki olarak incelendiinde farkl² neticeler eldeedilecektir.hunlarda zelhukukaþ²s²ndanleviratkaidesineg re,babala r²n l³m³nden sonra oullar²n²n ³vey anneleri ile b³y³k kardelerinin l³ m³ndensonrak³þ³kkardelerinyengeleriileamcalar²n l³m³ndensonraye enlerin yengeleri ile evlenmeleri hukuki bir g rev olarak kabul edilmitir (Íel1981:352; G kalp 1976: 233; Yakut 2002:409). Hunlarda g r³len levirat tipi evlenme G kt³rklerde de g r³lmektedir. G kt³rklerde oullar, babalar² l³nce³veyannelerinialmakzorundad²rlar.kardeleriveamcalar² ld³³nde de kar²lar²n² almak, kardeler ve yeenler iþin bir gerekliliktir. Bu prensibin amaþlar²dahundevletindekiyleayn²d²r(yakut2002:416). Leviratuygulamas²T³rkaileyap²s²ndahukukiolarakdeerlendirildiinde deuygulanmas²gerekenbirzorunluluktu.nitekimbabalar² lenoullar,anne leriilek³þ³kkardeleriniailelerinekat²p,bakmakvebeslemekzorundaidiler. Ílenkardelerineleriileþocuklardasokaktakalmazlard².Yaayankardeler hemen onlar² kendi ailelerine katarlar ve onlara sahip þ²karlard² (Ígel 1979: 164). T³rklerde leviratusun gayesi, T³rk topluluklar²nda dul kalan kad²nlar² þaresizb²rakmamak,himayeetmekveonlar²nhayat²n²teminatalt²naalmakt² (K ymen1973:20;kafesolu,1993:294).hunlardab³y³kkarde l³nce,ondan sonragelenkarde, lenkardeininkar²s²ileþocuklar²n²,eerdulisterseal²p, kendiailesinekatabiliyordu.dulistemezseb ylebirevliliinolamayaca²bi linmektedir(ígel1979:176177).leviratgeleneiyledulkalankad²nlar²naile b³t³nl³³ iþerisinde tutulmas² ailenin ortak m³lk³n³n parþalanmas²n²n da n³ne geþmekte idi. B ylece ortak m³lkiyet anlay²², t redeki bu evlilik biþi miyle korunmu oluyordu. Rasony², leviratus geleneinin cemiyetin her taba kas²ndaayn²ekildeg r³lmedii,buôdetiny³ksektabakayahasolduug r³ ³ndedir(Rasony²1971:57). EskiT³rklerdeaileninmeydanagelmesis zkesimiilegerþeklemektedir. S zkesmeayn²zamandaevlilikiþinat²lanen nemliad²md²r.s zkesmet³rk lerde,þokdeerverilenbirantlamad²r(ígel1979:183).buradans zlemenin yap²ld²²anlam²þ²kar²lmaktad²r.kesmekelimesiburadaart²kevlilikiininhu kukiaþ²danbirnoktayagetirildiining stergesidir.s zkesmeileevlilikhaya

9 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 141 t²nabirbalang²þyap²lm²t²r.baz²t³rkboylar²ndas zkesmeantlamas²n²nôat ³zerindeöyap²ld²²bilinmektedir.K²zveolantaraf²at³zerinebinmiolarak kar²la²r veb yleceantla²rlard²( Ígel 1979:183;Ígel2001: 268). Buantla maylak²zveerkeks zlenmekte,b ylecenianl²l²ks³reþleribalamaktad²r. T³rklerde baban²n sonsuz bir ôvelayet hakk²ö g r³nmemektedir (Ígel 1979: ). Baban²n sonsuz velayet hakk²n²n bulunmamas² k²z²n² istedii kiiyeveremeyeceininkan²t²d²r.ohaldebabak²z²n²istediikiiyeveremeye ceineg rek²z²n²nisteklerinedikkatetmekdurumundad²r.ayn²zamandaba bak²z²n²nevlenmekisteyipistemediinidebilmelidir.k²z²nbabayabuisteini aþ²kþas ylemesit³rkk³lt³r³ndebeklenilmeyecekbirdavran²olsagerektirki evlenmekisteyenk²zbabas²naraz²olduunug sterenbirsembolvermekdu rumunda kalm²t²r. S z kesiminde k²z²n, evlenmeye raz² olduunu g steren, ôr²zal²kösembol³b³t³nt³rkillerindeômendilöidi(ígel1979:183184).ev lenmedeelerinr²zas²ndanbakaanababan²ndar²zas²gereklidir.ayr²cak²z²n kendihayatarkada²n²seþmekte zg³rolmas²aileiþerisindem³lkiyetinyan²n daferdindeh³rolduunug stermesibak²m²ndan nemlibirhukukidurum dur(donuk198081:165). S z kesiminin tamamlanmas²ndan sonraki aama, nian yapmad²r. Eski T³rklerde nian, evlenme iþin bir evlenme vaadi ve ayn² zamanda bir n akidædir. Nianl² anlam²nda ôadakl²ö s z³ kullan²lmaktayd² (Ígel 1979: 184). slamiyetæten ncekit³rklerdeevlenmeiþinmuayyenbiryaart²n²nolmamas² babalar²nk³þ³kyatakiþocuklar²n²veyavesayetalt²ndakiþocuklar²evlendir melerine neden olmutur (Arsal 2002: 90). Evlenmelerde ya s²n²r²n²n bulun mamas² slamiyetæten nce T³rklerde ôbeik kertmesiö biþiminde nianlar²n yap²lmas²nanedenolmutur.ôbeikkertmenianö;tan²klar,antlamavedua ileyap²l²rd².beikkertmesinianl²lar,ergenlikþa²nagelince,ikincidefayeni den nianlan²rlard² (Ígel 1979: 184). Ergenlik d neminde nian²n tazelenmesi hukuki aþ²dan deerlendirildiinde reit olma durumunun T³rklerde nemli olduunug stermektedir.ã³nk³evliliingerþekleebilmesiiþingenþadayla r²nbellibiryaaulamalar²gerekmektedir.buy³zdenbeikkertmesinianl²la r²nyenidenikincikeznianlanmalar²eskit³rktoplumundayamefhumunun olduunud³³nd³rmektedir.nianlanmaiþinergenlikd nemininbeklenmesi evlilikiþindeb ylebiruygulaman²nolduunud³³nd³rmektedir.niant renineayr²ca,ôk³þ³kd³³nödedenmitir(ígel1979:184).g³n³m³zdeni

10 142 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS anmerasimindeôy³z³ktakmaöôdetiiseeskit³rkleredayanmaktad²r.dede KorkutÆtaBeyBeyrek,nianl²s²BanuÃiþekÆeyenidenbiry³z³ktakm²t².Nian y³z³³kutluidi.dedekorkutætadendiigibiniany³z³³n³nôiþindebinbir nianvard²ö(ígel1979:184).niandansonranikôhæageþilirki,anadoluædave OrtaAsyaÆdanikÔh,yayg²nolarakôkal²nantlamas²ndansonravek²zevindeö k²y²l²rd²(ígel2001:268). slamiyetæten ncekit³rklerdeailehayat²aþ²s²ndan nemlibirtoplant²d³ ³n merasimleridir. D³³nler nikôh²n k²y²lmas²ndan sonra gerþekletirilmek tedir.t³rklerded³³n,yenibirevaþma,ayn²zamandasoyundevam²anlam² na gelmektedir (Berber 2009: 3). T³rklerde evlenme s²ras²nda d³³n yapma zorunlulukolarakg r³lmektedir(k ymen1973:21).g kt³rklerded³³n,her ailenin servet derecesine g re yap²lm²t²r. Orhun yaz²tlar²nda Bilge Kaan, T³rgiKaan²nak²z²m²fevkaladeb³y³kd³³nleverdim;T³rgiKaan²n²nk²z²n²da fevkaladeb³y³kd³³nleolumaal²verdimdiyerekbugeleneiaþ²kþaifadeetmi tir ( Yakut 2002: 417). Eski T³rklerde d³³n merasiminde yerine getirilmesi gereken baz² Ôdetler bulunmaktad²r. Bu Ôdetlerin ba²nda æk³denæ ad² verilen d³³nyemeigelmektedir(k ymen1973:21).halkdabuyemeklerekat²lmak tayd². Bu durum hem halk²n g z³nde y netimin itibar²n² art²rmakta, hem de devlet y netimindeki herkesi bir araya getirerek aralar²nda kaynama salan maktayd².ayr²cat³rkt resindeh³k³mdary nettiihalk²nkarn²n²doyurmak la m³kellef olduundan d³³nlerde bu g revini de ifa etmekteydi (Berber 2009:4).D³³nyemeindensonrahalkda²l²r,b yleceevlilikhayat²balard². T³rklerdek²zalmaveevlenme,kolaybiriolarakg r³lmemitir.g kt³rk yaz²tlar²ndaôk²zös z³n³nbakabirkar²l²²daôpahal²ödemekti(ígel1979: 180).G kt³rkkitabelerindegeþenbuifadedenk²ziþinbellibirmiktar deme ninyap²ld²²anla²lmaktad²r.ancakbuifadebirmal²ndeeriolarakg r³lme melidir. Kitabelerde geþen bu ifade bir bedel olarak anla²lmal²d²r. Bu bedel, eskit³rklerdeevlenmeninm³himbirart²k²zailesineverilenkal²nd²r(donuk : 165).Kal²n, T³rk aile hukukunun temeli ve g³vencesi olarak g r³l mektedir. Kal²n, erkek ailesinden k²z²n ailesine verilen bir aile mal²d²r (Ígel 2001: 263). Kagarl² Mahmud, kal²næ², nc³l mihir olarak kad²na verilen þeyiz olarakdeerlendirmektedir(kagarl²mahmud1985:iii,371372).ídenenka l²nda,olanailesindekiherkesinbirpay²vemirashakk²vard²r.hunlardab³ y³kkarde l³nce,ondansonragelenkarde, lenkardeininkar²s²ileþocukla r²n²,eerdulisterseal²p,kendiailesinekatabiliyordu.dulistemezseb ylebir evliliinolamayaca²bilinmektedir(ígel1979:176177).

11 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 143 Baz²kaynaklardakal²nƲng³veyitaraf²ndank²ziþink²z²nbabas²naveveli sineverilenbellibirmiktarmalolduuifadeedilmektedir(yakut2002:423). Buradaki tart²ma konusu kal²næ² kimin verdiidir. Baz² arat²rmac²lara g re kal²ngerþekteng³veytaraf²ndanm²verilmektedir?yoksag³veyinbabas²tara f²ndanm²verilmektedir?slamiyetæten ncet³rklerdeevlenmebiral²msat²m akdiolarakg r³lmemitir(yakut2002:423).kal²n,k²z²nevlenmedesat²nalma bedelideil,sadecek²z²nyetitirilmesiveterbiyesiiþinyap²lanmasraflar²nkar ²l²²olaraktelakkiolunurdu(Donuk198081:165).T³rklerdek²zal²n²psat²lan bir mal olarak deerlendirilmediinden kal²n, bal²k paras² olarak da alg²lan mamal²d²r.kal²n,birk²zsat²²demekdeildir.t³rklerdekad²n,bireya,mal deildir.bununiþinde denenkal²n,birgelinfiyat²olamaz.ã³nk³kad²n,evli likhayat²ndabirk leolarakg r³nm³yordu(ígel1979:178).eerkal²n,bal²k paras²olarakalg²lanm²olsayd²t³rkailehukukununtemelinitekiledemez di.buradankal²n²nk²z²nyetitirilmesiiþinyap²lanharcamalarakar²l²kolarak al²nanbirbedelolduug r³lmektedir.kal²n,verilenincinsvemiktar²iseevle nenlerinservetine g re deiirdi (Donuk : 165). Kal²n; at,deve, koyun gibiþeitliehlihayvanlardanoluurdu(rasony²1971:56;koca,2002:16).kal²n olarak denen bu hayvanlar²n miktar², birkaþ ba hayvandan olabildii gibi y³zlerceat,binlercekoyundaolabilmitir(yakut2002:423).kal²næ²nmiktar² nekadary³ksekolursa,gelinin,damad²nveaileninprestijlerideokadarart maktayd²(koca2002:1617). Olunuevlendirmekbaban²nkaþ²n²lmazbirvazifesiidi.Eerbababuvazi fesiniyerinegetirmez,gerekliolankal²nhakk²n²vermezseoulôevbark,ösa hibiolabilmekiþinoulbabas²n²nmal²ndanbirk²sm²n²zorlaalabilirdi.buda suþsay²lmazd²(ígel1979:178180;g kalp1976:285).baban²nimkôn²yoksa veyayoksulise,olunuþal²t²rabilirvekazand²²paray²da,kal²nhakk²naya zabilirdi.kal²n demebiremekvefedakôrl²kiiidi.buevlenmeebirmerui yetveriyordu(ígel1979:178180).buradanoluevlendirmenin,baban²nvazi fesiolduug r³lmektedir.bababug reviniyerinegetirdiindeanla²lanoki, babakal²n²kendisi demektedir.yanitart²t²²m²zkonu,kal²n²g³veymi de mektedir,yoksababas²m² demektedir?sorusununcevab²olabilmelidir.yuka r²dadaifadeettiimgibi,bukavramkargaas²n²nsonland²r²lmas²gerekmekte dir.kanaatimcekal²n,evlenenolan²nbabas²n²nmal²ndanolduunag re,ba bamal²ndank²z²nailesineverilenbirmald²r.yadababan²n,olunaailemira

12 144 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS s²ndanverdiievlenmepay²d²r.kal²n²alanolunbabamiras²ndanal²palma d²²isemirashukukuileilgilik²s²mdadeerlendirilecektir. Kal²n²nhukukiolarak denmesikonusundaarat²rmayapanhukuktarih þisim.akifayd²nbukonudaug r³lereyervermektedir:ôkal²n,d rtb l³m denoluur:1karamal:s zkesmean²ndababayaverilenmal.bababununlak²z²na þeyizhaz²rlamakzorundad²r.2yel³:nianl²erkeinilkziyaretindenianl²s²naver diihediye.3t³ymal:d³³nmasraflar²nakatk²dabulunmak³zereverilenmal.4 S³tHakk²:K²z²nannesinedamattaraf²ndanverilenhediye(Ayd²n1995:37).Kal² n²n denmesinind rtaamadagerþeklemesibirkezverilenbirbedelolmama s²,kal²n²bal²kparas²ndanay²ranen nemliunsurolmal²d²r.kal²n²n,k²z²nba bas²na,kendisineveannesineverilmeside nemlidir.ã³nk³k²z²nyetitirilme siyleilgiliannevebaban²ng revleriayr²ayr²d²r. Hukuktarihþisi,M.AkifAyd²n,kal²n²nhukukimahiyetikonusundad rt farkl² fikrin ileri s³r³ld³³n³ belirtmektedir. Bu d rt farkl² fikir unlardan olumaktad²r:ô1evlilikbirsat²makdi,kal²ndabirsat²bedelidir.2kal²n,baban²n k²z²nayapt²²masraflar²niadesiveyahutg r³lenhizmetlerintazminidir.3kal²n,vela yethakk²n²nbedelidir.evlenmeilevelayethakk²babadankocayabubedelkar²l²²nda devredilmiolmaktad²r.4kal²n,nezaketiþinverilenbirhediyeved³³nmasraflar²na kat²lmad²rö(ayd²n1995:37).eskit³rklerde,kal²n²n denmesisonucundave layethakk²n²nbabadanþ²kmas² nemlidir.ã³nk³kal²n² denenk²z²nbabas² n²n ³zerinde velayet hakk² bulunmamaktad²r. Kal²n kar²l²²nda kocas²n²n obas²na giden bir T³rk k²z², hukukunun bir k²sm²n² terk etmee mecburdu (G kalp1976:288289). T³rklerde kal²n, yayg²n olarak taksitle denebilirdi (Ígel 1979: 176; Ígel 2001:263).Kal²n²ntaksitle denmesidurumuzaten demebiþimindendeanla ²lmaktad²r.ónk³kal²n,evlilikhaz²rl²klar²n²nbelirlievrelerinde denmekte dir. Ancak T³rklerde k²z kaþ²ranlara kal²n² pein olarak denme zorunluluu konmutur. Kal²n² pein demede, arac²lar, tan²klar ve ailelerin toplant²s² ile yap²l²rveyenibirantlamameydanagelirdi(ígel1979:176;ígel2001:256). ôkal²ns²zk²zvermeös z³ilkdefag kt³rkyaz²lar²ileyaz²lm²yaz²tlardag r³lmektedir(ígel1979:180).eskit³rkyaz²tlar²ndansuciyaz²t²ndageþenôk² z²m²nkal²ns²zbirtimmar²may³zerturugbertimö.k²z²m²cihazs²zverdim. sta d²ma y³z er ve bir mesken verdim (Orkun 1936: ) ibaresindenslami yetæten nceki T³rklerde kal²n verilmeden de evliliklerin gerþekletii g r³l mektedir.k²z²ncihazs²zverilmesiþeyizolmadanverildiianlam²nagelmekte dir. Kal²n, tamamen denmedikþe d³³n yap²lmazd² (Ígel 2001: 263). Kal²n antlamas²ndansonrak²zevindenikôhk²y²l²r.ônikôhk²ymaös z³b³t³nt³rk

13 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 145 illerindeayn²ekildes ylenir.nikôhk²y²lmadan ncekal²nveþeyizlerinmik tar² tespit edilir ( Ígel 1979: 185). Kal²n ve þeyizin miktar²n²n tespit edilmesi hukuki olarak mal²n teminat alt²na al²nmas²n² salamak amac²ylad²r. Anado luænun baz² b lgelerinde gelinin þeyizinin yaz²lmas² ve aile b³y³kleri taraf²n dan imza alt²na al²nmas² bu anlay²²n devam ettiini g sterir. Eski T³rklerde nikôhs²zevliliks zkonusudeildir(t³rkdoan1992:14). M. Akif Ayd²n kal²nla ilgili hukuki durumu u ekilde aþ²klamaktad²r: ôt³rklerdenian²nbozulmas²durumundaeerbu,erkektaraf²n²narzusu³zerineol musa,k²z²na²rkusurluolmas²durumum³stesna,verilenkal²n,gerial²nmaz.aksi durumdakal²n²niadesigerekir.erkekvek²z²nd³³nden nce lmesidurumundaerke invarsakardei,aabeyinyerinegeþmehakk²nasahiptir.k²ztaraf²bunar²zag ster mezsekal²niadeedilir.eererkekkardelerdenhiþbiribuevlilier²zag stermezseka l²n²n iade mecburiyeti kalkar. K²z²n lmesi durumunda ise varsa k²z kardein lenin yerinialmas²gerekir.budurumundaonuniþinbald²zkal²n²ad²ylak³þ³kbirilaveya p²l²r.k²zkardein lenk²z²nyerinialmamas²durumundakal²n²niadesigerekirö(ay d²n1995:37). Birbirinisevenailelerkal²n²hesabakatmaks²z²ndahabeikteikenþocukla r²n²birbirinenianlamaktaidiler.k²ztaraf²k²z²n²vermektenvazgeþtiitakdir deald²²kal²n²iadeetmeemecburdu(donuk198081:165). EskiT³rklerdeþeyiz,kal²nkadar nemlidir.kal²nakar²l²kolarakk²ztaraf² da þeyiz yapmak zorundad²r. Ãeyiz, baba mal²ndan k²za d³en bir payæd²r (Ígel 2001: 263). K²z baba oca²n²n mal²ndan hissesini al²r, ôyumuö adl² bir þeyiz getirirdi. Bu þeyiz, aile aras²nda verilen hediyelerden, armaanlardan olumaktad²r(g kalp1976:296).ãeyizinmiktar²enazkal²n²nyar²s²kadarol mal²d²r. Kocan²n bu þeyiz mal² ³zerinde hiþbir tasarruf hakk² yoktur (Donuk :165).Kocan²nþeyizmal²³zerindetasarrufhakk²n²nbulunmamas²aile hukukuaþ²s²ndanailede zelhukukunveyaahsimaledinmekavram²n²nol duuanlam²nadagelmektedir.k²z,þeyizinial²rgidervekocaevinink³t³³ne yaz²l²rd².bundansonrada,yayg²nolarak,babamal²ndanbirmirashakk²kal mazd² (Ígel 1979: 178). K²z, baba mal²ndan miras²n² ald²²na g re kocas²yla birlikte m³terek bir mal²n sahibi olmaktad²r. ónk³ k²z þeyizini getirmekte, g³veydebabamal²ndanhissesinialmaktad²r.gelinileg³veyimallar²n²birle tirerek, m³terek bir ev sahibi olurlard² (G kalp 1976: 296). G kalpæin bu d³

14 146 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ³ncesi T³rk aile hukukunda ortak m³lkiyet kavram²n²n olutuunu d³³n d³rmektedir.ohaldetart²makonusu,aileiþinde zelm³lkiyetveortakm³l kiyetkavram²n²nolupolmad²²d²r.kocan²nþeyizmal²³zerindetasarrufhak k²n²nolmamas² zelm³lkiyetinvarl²²n²g³þlendirirken,gelinveg³veyinmal lar²n²birletirmeksuretiyleyenimalsahibiolmalar²ortakm³lkiyetkavram²n² oluturmaktad²r.han²m²nvefat²halindeþocuklar²yoksaþeyizinkad²n²nakra balar²na iade edilmesi zel m³lkiyet kavram²n² g³þlendirmektedir (Donuk :165).Eerhan²m²nvefat²halindeþeyizindekocayakalm²olduug r³lseydiohaldeortakm³lkiyetkavram²n²ngelitiinekanaatgetirebilirdik. DedeKorkutÆta,ôol²olanevermi,k²z²olank þ³rmiödendiigibik²z²n pay²olanevineg þ³r³l³yordu(ígel1979:182).eskit³rklerde,gelininmal² olan þeyizine ôsepö ad² verilmektedir ( Kagarl² Mahmud 1985: I, 319). Eski T³rklerde þeyiz, hayvan s³r³leri, yard²mc² insanlar, k²zlar, yengeler gelinde getirilmitir(ígel1979:183).evlenenoullarhisselerinial²pailedenayr²larak yeniailekurmak³zereþ²karlar,babaeviisegeridekalanenk³þ³koulakal²rd² (Kafesolu 1993: 216; Dursun 2011: 110). Baba oca²n² t³tt³rd³³ iþin k³þ³k oulaôottiginö(ateprensi)denmekteydi(koca2002:16). T³rklerdeaileninb l³nmemesineb³y³k nemverilirdi,bunedenleolan evlendikten sonra babas²n²n izni olmadan evinden ayr²lamazd² (Aksoy 2011: 12). Ancak bu durum T³rklerde boanman²n olmad²²anlam²nagelmemekte dir.ailehayat²n²ndevametmesininsak²ncal²olduuveyaeleraras²ndabirta k²manlamazl²klar²nþ²kt²²durumlardaboanmayabavurulduug r³lmek tedir.eski T³rk toplumunda koca, kar²s²n², kad²n kocas²n² boayabilir. Koca kar²s²n²n getirdii þeyizin bedelini verirken, kad²n da para vermek veya mih rindenvazgeþmeksuretiylekocas²ndanboanabilirdi(uydu1995:173). T³rklerdebirerkekkar²s²n²boayabilirveyaevdenkovabilirdi.Ancakbu durumda, k²z evine vermi olduu kal²n da yanm² olurdu (Ígel 1979: 179). Buradanerkeinsebepsizyerekar²s²n²boamadurumus zkonusudur.erkek haks²z olduu iþin kal²n, k²z evinde kalmaktad²r. Ancak kad²n²n gayr² meru ilikileriþindeolmas²kocaiþinbirboanmasebebidir.kad²nkusurluiseailesi kal²n² iade etmek zorundad²r ( Ayd²n 1995: 38). Burada kad²n²n gayr² meru ilikiiþindeolmas²kusurkabuledildiindenerkektaraf²n²nverdiikal²nk²z²n ailesitaraf²ndangeriverilmekzorundad²r.kad²nda,istediizamankaþ²pbaba evine gidemezdi. Bu durumda k²z evinin kal²n² geri vermesi gerekirdi (Ígel 1979:179).Kad²n²nbabaevinesebepsizyeregitmesikal²n²niadesebebidir.Ko can²n kar²s²na fena muamelede bulunmas², bakalar²yla gayr² meru ilikiler iþinegirmesiveiktidars²zolmas²durumlar²ndakad²n²nboanmahakk²n²nol

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı