slamiyetten Ínce T³rklerde Aile Hukuku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "slamiyetten Ínce T³rklerde Aile Hukuku"

Transkript

1 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 133 slamiyetten Ínce T³rklerde Aile Hukuku In Turks before Islam the Law of Family MehmetMANDALOLU ÍZET slamiyetæten ncet³rklerdeailetoplumuntemelidir.aile,t³rkhukuksistemiolant reiþin dekendine zg³birhukukanlay²²nasahiptir.aileninolumas²ndakibuanlay²; rf,ôdet, gelenek,g reneklerolarakg r³lmektedir.aileninolumas²,s zkesmeilebalay²pd³³nt re niyledevamedenveþocuund³nyayagelmesiyletamamlananbirs³reþolarakg r³lmektedir. Bus³reþte,kal²nveþeyizÆinvarl²²aileninb³t³nl³³n³koruyanunsurlardand²r.Ailehuku kuaþ²s²ndankal²nveþeyizæinvarl²²boanman²n n³ndekibirengelolarakg r³lmektedir. Bundandolay²eskiT³rklerdeboanmaolaylar²fazlag r³lmez.eskit³rkailehukukunda kad²na nemverildiig r³lmektedir.kad²n,sadeceaileninmal²n²norta²deil,ayn²zamanda kendimal²n²ndakullan²c²s²d²r.koca,kar²s²n²nbabaevindengelirkengetirdiiþeyiz³zerinde hiþbirhakkasahipdeildir.ailehukukuaþ²s²ndan,kad²nlarahsim³lkiyetsahibidirler.kad² naverilen nem,cezahukukuuygulamalar²ndadag r³lmektedir.kad²nakar²ilenensuþlar l³mlecezaland²r²lm²t²r.hukukiaþ²daneskit³rklerdeataerkilbiryap²g r³lmesineramen kad²nlar²ndas zsahibiolduklar²n²g r³yoruz.ãocuklar²ndurumuiset regereinceg³vence alt²naal²nm²t²r.ailehukukununtemeli,mirasvem³lkiyethukukunadayanmaktad²r. ò ANAHTAR KELMELER Aile,Hukuk,Miras,Kad²n,Erkek,Ãocuk ò ABSTRACT BeforeIslamamongtheTurksthefamilyisthebasisofsociety.Family,incustomsof Turkishlegalsystemhasauniqueunderstandingoflaw.Thisunderstandingoffamilyforma tion,customs,traditionsandcustomsobserved.theformationofthefamily,theweddingce remonybeginswithcuttingaprocessofongoingandcompletedthechildisseenastheorigin. Dr. Tarih Íretmeni, Keþi ren Anadolu Lisesi,

2 134 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS Inthisprocess,thepresenceofdowryandbridestrousseauparcelprotecttheintegrityofthe family.thepresenceofdowryandbridestrousseauintermsoffamilylawisseenasabarrier todivorce.therefore,inancientturksdivorceeventswerenætseen.inoldturkishfamilylaw, womenaregivenimportance.womennotonlyfamilyfinancialpartner,butalsotheuserof theirpossessions.husbanddoesnothavewifeæsfatheræshouseanyrightsovertrousseaubro ughtbaytheway.intermsoffamilylaw,womenaretheownerofpersonalproperty.theim portanceofwomeninthecriminallawpracticemayalsooccur.crimescommittedagainst womensentencedtodeath.althoughinancientturksapatriarchalbuildingseethatlegal pointofviewthatwomen.thesituationofchildrenisensuredaccordingtocustom.thebasis offamilylaw,inheritanceandpropertylawisbased. ò KEY WORDS Family,Law,Inheritance,Womens,Mens,Childrens.

3 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 135 Giri slamiyetæten ncekit³rklerdeaile,toplumunenk³þ³kbirimiydi.ailenin meydanagelmesiiþingereklibaz²toplumsalkurallarb³t³n³t³rklerdehukuk anlay²²n²nolumas²ndaetkiliolmutur.yaz²l²olmayanhukukikurallarb³t³ n³olarakkar²m²zaþ²kant re,eskit³rklerde nemlidir.t re,eskit³rklere atalar²ndankalanb³t³nkurallartoplam²(g kalp1977:17),ôkanunömanas²n daeskit³rksosyalhayat²n²d³zenleyenômecburiökaidelerb³t³n³(kafesolu 1993:233)olaraktan²mlanmaktad²r.T re,slamiyetæten ncekit³rktoplumun dahôkimvegeþerliolantekdeerdi.t³rklerbudurumu,ôil(devlet)gidert r³ (t re) kal²rö s z³ ile ifade ediyorlard² (Koca 2002: 15). Toplumda t renin neminianlataneniyis zhiþ³phesizôt rekonuuncahansusarödeyimidir (Aksoy 2011: 12). Eski T³rklerde t re hereyin ³st³nde g r³lmektedir. T re, yaz²l²olmayankurallarb³t³n³d³r.nsanl²ktarihindeyaz²dan nces z,yaz²l² hukuktan nces zl³hukukolduuiþinbirþokyaz²l²hukukuygulamas²daha þoks zl³hukukdeneyimlerindenortayaþ²km²t²r.yaz²l²hukukundahasonra yasaya d n³t³rd³³ kurallar, s zl³ hukukun daha nceden uygulad²² ve genellik kazand²rd²² kurallard²r ( Ouz 2012: 104). Bu s zl³ kurallar b³t³n³ slamiyetæten nce T³rklerde t re olarak g r³lmektedir. T re; rf, Ôdet, gele nek, g renekeklinde kar²m²za þ²kmaktad²r. T re, T³rklerde sadece sosyal hayat²d³zenleyenbirkurallarb³t³n³deilayn²zamandas zl³normlarb³t³ n³d³r.t re,hereyin³st³ndeolup,t³rklerinb³t³nfertleriyleuymakzorun daolduklar²hukukkurallar²d²r.h³k³mdarlardat reyeuymakzorundad²rlar. T renin deitirilmez h³k³mler iþerdii sonucu þ²kar²lmamal²d²r. T re huku kunun h³k³mleri, t²pk² yaz²l² hukukun h³k³mleri gibi eskimektedir ( Ouz 2012:104).H³k³mlerieskiyen,deitirilmesigerekent re,þevreveimkônlara uygun yeniliklere aþ²kt² (Kafesolu 1993: 234). Bu durum, t renin yeniliklere aþ²k olduunu ya da t renin deiebilir zelliklerinin bulunduunu g sterir. T³rkh³k³mdarlar²yerevezamanag reômeclisölerininonay²n²almaksuretiy le t reye yeni h³k³mler getirebiliyorlard² ( Kafesolu 1993: 234). Kurultayda al²nan deiiklik karar² hakan taraf²ndan onayland²ktan sonra y³r³rl³e gir mektedir. Buradan KaanƲn tek ba²na karar verme yetkisine sahip olmad²², ancakmeclisindekikarar²onaylad²ktansonray³r³rl³egirdiinig rmekteyiz.

4 136 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS T reninuygulanmas²na zg³bir rneiasyahundevletiileavrupahun Devletini mukayese ederek vermemiz m³mk³nd³r. Asya Hun Devleti, en nemli d nemini devlet tekilatlanmas², askeri, siyasi vb. baar²lar² aþ²s²ndan Mete ( Motun) zaman²nda yaam²t²r. Mete zaman²nda Hun Devleti, devlet tekilat²vekurumlar²aþ²s²ndanileribirseviyeyeulam²t².avrupahundevle ti de bu seviyeye Attila zaman²nda ulam²t²r. Attila d neminde de Avrupa Hun Devleti siyasi, ekonomik, askeri ve k³lt³rel aþ²lardan ileri bir seviyeye ulam²t²r.avrupahundevletinde,siyasi,ekonomik,askerivek³lt³relkarar larmeclisteal²nm²,t rekurallar²uygulanm²t²r. T reninanayasah³km³ndeadalet,iyilik,fedakôrl²k,eitlik,kiilikgibide imez prensiplerinin bulunmas² (Kafesolu 1993: 235), aile kurumunun ko runmas²n²vetoplumdakimensubiyetfikrininpekitirilmesini(aksoy2011:12) salamaktad²r. Ailenin devaml²l²² t re taraf²ndan g³vence alt²na al²nm²t²r. Aile ³yelerinde ôben l³rsem þocuklar²m ve eim ne olurö diye bir kuku ve korkuolmamas²t reninailefertlerineverdiig³venceninsonucudur.ailenin reisi konumundaki beyinhayat²n² kaybetmesindensonraailesine, þocuklar²na kimin bakaca² t rece tayin edilmitir. Aile d²ar²ya kar² bir b³t³nd³ (Ígel 1979:167).Buradant reninailehukukuaþ²s²ndannedenlib³y³kbirsorumlu luasahipolduug r³lmektedir. 1. EskiT³rklerdeHukukiAþ²danAileninOlumas² Aile,ôana,baba,þocuklarvetaraflar²nkanakrabalar²ndanmeydanagelmi ekonomikvetoplumsalbirbirlikötir(g³ler1992:39).aile,toplumolmaanla y²²n²nbalang²c²d²r.birbirineakrabal²kbalar²ilebal²olanfertlerintoplam² d²r(koca2002:15).eskit³rktoplumundailksosyalbirlikolanaile,b³t³ntop lumsalb³nyeninþekirdeidurumundaidi(kafesolu1993:216;ígel2001:237; lgen2005:827).kanakrabal²²esas²nadayananailedereiserkekti.aileninesas þekirdeinibaba,oulvetorunlaroluturuyordu.evlenipgidenk²zlarileonla r²nþocuklar²ailedensay²lmazlard²(ígel2001:237;lgen2005:827). G kt³rklerdeaileilebilgilerimizinkayna²n²orhunkitabelerioluturmak tad²r. Kitabelerde geþen ifadelerden G kt³rklerdeki aile yap²s² hakk²nda bilgi sahibiolmakm³mk³nd³r.k ltiginabidesidoucephesinde sttemavig k, alttaya²zyerk²l²nd²kta,ikisiaras²ndainsanoluk²l²nm²,insanolunun³zerineatam Bumin Kaan,stemi Kaan oturmu. Oturarak T³rk milletinin ilini t resini tutu vermi,d³zenleyivermi(ergin1983:20)ifadelerigeþmektedir.buradanyery³ z³n³nnas²lyarat²ld²²veyery³z³ndet³rkmilletininnas²lt resahibiolduu anla²lmaktad²r. Bu anlat²ta T³rklerin hukuki normlar²n²n olduu ve bunun

5 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 137 bir d³zenleme sonucu oluturulduu g r³lmektedir. G kt³rklerde ailenin olumas²n²salayanifadeiseyineorhunkitabeleriændegeþmektedir.buradaki ifadeyeg re;ôt³rkmilletiyokolmas²ndiye,milletolsundiye,babamlterikaanæ², annemlbilgehatunug ³ntepesindentutupkald²rm²olacakö(Ergin1983:20).Bu ifadedent³rklerdeaileyap²s²ileilgilien nemliþ²kar²m,þekirdekaileyap²s² n²n olduudur. Orhun KitabeleriÆne g re T³rk ailesi ana, baba ve þocuktan olumaktad²r.eergeniaileyap²s²olsayd²kitabelerdebunayerverilirdi. EskiT³rkdevletlerindesosyalvehukukikurallar²nb³t³n³net read²ve rilmektedir(ayd²n1995:33).t re,aileilekiileriþinbirôg reneköidi.t re, ayn²zamandabirôyolö,dahadorusuôyaamayoluöidi(ígel1979:232233). EskiT³rklerdeah²s,ailevemirashukukununolumas²ndat reninetkisibu lunmaktad²r.t reninoluumuileilgilien nemlibilgikayna²m²z²orhunki tabeleri oluturmaktad²r. Orhun KitabeleriÆne g re t re, halk aras²nda zaman iþindevarolan rfveôdetlerinbelirlibirs³reþiþindehukukibiryap²kazanma s²vesosyalyapt²r²mlar²nyan²s²rahukukiyapt²r²mlar²ndadevreyegirmesidir (Ayd²n1995:33).Buradanailehukukununtemelinioluturan rf,ôdet,gelenek, g reneklerideerlendirmekdorubiryakla²molacakt²r. slamiyetæten ncet³rklerdeaileninmeydanagelmesievlilikyoluylager þeklemektedir.evliliingerþeklemesi zelhukukaþ²s²ndanincelenmesigere ken bir konudur. ónk³ aile m³essesesinin kurulmas² amac²yla d³zenlenen evlilikmerasimlerit reyeg reyap²lmaktad²rvet regereincemeydanagetiri len aile d³zeni daha sonraki kuaklara aktar²lmaktad²r. T³rkþede kullan²lan ôevlenmeö veyaôevlendirmeö tabirlerievlenen erkek veya k²z²nbaba oca²n danayr²larakyenibirev(aile)meydanagetirdiininifadesidir(kafesolu1993: 216). Buradaki ifadeden evlilikyoluyla yeni bir yuva kurulmas²anla²lmakta d²r.t³rkanlay²²nag reôevlenmeveyuvakurmaöt³rkdevletlerinintemeli idi(ígel1979:174;g³ler1992:50).ohaldeyenibiryuvakurulduunag re zel m³lkiyet kavram² ortaya þ²km²t²r diyebiliriz. Evlilik birbirlerini seven, birbirleriylebir m³rbiraradayaamay²g zealanikiinsan²nbirlikteliklerinin zihinlerdevetoplumg z³nderesmilemesidir(erkul2002:5859).eskit³rk lerdeevlilikyoluylabuberaberliintoplumg z³nderesmibirkimlieb³r³n d³r³lmesihukukiaþ²dandeerlendirilmelidir.ã³nk³hukukiolarakevlilikle rin dier insanlar ve kanun n³nde belgelendirilmesi gerekir. Eski T³rklerde bu uygulaman²n yap²ld²²n² g rmekteyiz. Evlenme, eski T³rklerde toplumsal

6 138 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS birg revdi.bekôrl²kay²psay²l²rd²(erkul2002:63).kagarl²mahmud,evliliin gerþeklemesiiþinikikiiaras²ndaarac²l²kyapan,evlenmezaman²ndad³n³r leraras²ndagidipgelenkiilerinolduunuvebukiilereôarkuþ²ödenildiini ifade etmektedir (Kagarl² Mahmud 1985: I, 141). T³rklerde evlilik, olan ve k²z²nortakiradesiileailelerinkar²l²kl²r²zas²nabal²yd²(koca2002:16). EskiT³rklerdebirgenþevlenirkennekar²s²n²kendibabas²n²noca²nageti rirdinedekendisikar²s²n²noca²nagiderdi.þg³veylikolmad²²gibiiþgelin likdeyoktu(g kalp1976:296).buradaneskit³rklerdeahsim³lkiyetkavra m²n²nolutuunug rmekteyiz.ã³nk³yenievlenenþiftkendiyuvalar²n²kur mak suretiyle kendilerine ait malm³lk sahibi de olmaktad²rlar. Bu durumun toplumsaly n³ise,þiftinkendisosyalortam²n²oluturmas²d²r. Hundevletindehakanlar²nk²zald²klar²belirliboylarvard²r.Hunlar²nsos yoekonomik aþ²dan gelimi boylar² k²z kaþ²rmayoluile evlenme y ntemine bavurmam²lard²r(yakut2002:408409).ã³nk³hunlar²nôk²zkaþ²rmaögele nei ile evlendiklerine dair hiþbir belge bulunmamaktad²r ( Ígel 1979: 162). Ãinkaynaklar²ndaneldeedilenbilgilereg re,kuzeyuygurlardaaile,resmive hukukibirevlenmeakdinedayanm²t²r.evliliiôkavumaköolarakniteleyen Uygurlar,evliliinakvehisy n³n³belirtmilerdir.uygurlardakanh²s²ml²² evlenmeye engeldir. Evlenmenin belli bir ya² yoktur ve bulu evlenme iþin yeterlidir(yakut2002:423). Eski T³rklerde aile yap²s² devletlerin þounda ayn²ekilde meydana gel mitir.budurumunolumas²ndaaileyimeydanagetirenesaslar²n rfveôdet hukukueklindezamaniþindekurallamas²etkiliolmutur.buoluumdadev letlerinrol³hukukundieralanlar²nag res²n²rl²d²r(dursun2011:110). T³rktoplumuataerkilbiryap²yasahiptir.Yanibabaveerkekotoritesige lenekselyap²n²ntemeltalar²ndanbiridir.atayavebabayakar²gelmek,onla r²ns z³ndenþ²kmakuyadabuekildecezagerektirenbirsuþtur(ouz2012: 109).Ailey netimindebabahukukuesast²r.ailetipik³þ³kailedir(dursun2011: 110).T³rktoplumundadoanþocuklarbaban²nsoyunaaittirvesoyerkekþo cukladevameder.bunedenledoanþocuklar²nbabas²n²nkimolduubilinme lidir.dedekorkutkitab²ændageþenôoulkimdenolduunanas²biliröatas z³ konuylailikiliokunabilir.evlilikkurumu zelindeevlenecekgenþlerinkimler leevleneceineaileninvebunadahaþokerkeklerinkararvermesid³³ncesihe korunmutur.yadab³t³ngelenekbiþimlerikorunarakevlenecekolangenþle rinr²zalar²n²nal²nmas² nplandad²r.k²zisteme,s zkesme,nian,k²nagecesi,

7 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 139 d³³nvb.t renlerbuotoriteyitan²yan,tan²mlayanvedestekleyenpratiklerdir (Ouz2012:109110). slamiyetæten ncet³rklerdeaileyap²s²n²nhukukiolarakyasalat²²evlilik t³r³ d²tan evlenme olarak tan²mlanan egzogami biþimindeki evliliktir. T³rk lerded²ar²danevlenme(exogamie)esast²(donuk1988b:8).t³rklerdeg r³len egzogamianlay²²n²nbulunmad²²n²iddiaedenarat²rmac²lardabulunmakta d²r.buarat²rmac²lardanesrayakut, zellikleg kt³rklerdeevlenmegenellikle ekzogamiktemelleredayanmad²²n²ifadeetmektedir.(yakut2002:416).bura dakitart²²lankonuhukukiaþ²danbak²ld²²ndakanaatimcet³rklerdekievlilik m³essesesinin d²tan gerþekleen biþimidir. ónk³ T³rklerde olanlar d²ar² danevlendirilmekte,k²zlardad²ar²yaverilmekteydi(koca2002:16).t³rklerde g r³lenegzogamibiþimindekievlilikanlay²²n²nvarl²²nabakabirg r³ka zand²ran Bahaeddin Ígel ise, konuyu Hunlara kadar g t³rmektedir. Bahaed din Ígel, Ãin kaynaklar²ndan elde ettii bilgiler dorultusunda, Hunlar²n ge limi babaerkil aile yap²s²na sahip olduunu, babaerkil ailenin temelinin de d²ar²dan evlenmeye yani ekzogamiye dayand²²n² ifade etmektedir (Yakut, 2002: 408). Kafesolu da, T³rklerde g r³len evlenme tipinin d²tan evlenme (egzogami)biþimindeolduug r³³ndedir(dursun2011:110). T³rklerde aile yap²s²n² oluturan hukuki bir etken evlilik tiplerinden þok elilikolarakdeerlendirilenmonogamibiþimindekievliliinolupolmad²²d²r. Bu konuda da arat²rmac²lar aras²nda farkl² g r³ler bulunmaktad²r.brahim Kafesolu,T³rklerdeg r³lenevliliintekelilik(monogami)olduug r³³n dedir(dursun2011:110).abd³lkadirdonuk,eskit³rktoplumundagenellikle tek elilik (monogamie) g r³ld³³n³, bunun yan²nda h³k³mdar ailesinde si yasisebeplerlebirdenfazlakad²nlarlaevlenmeninvarolduunuifadeetmek tedir(donuk,1988b:8).esrayakutisebukonudabirazdahafarkl²d³³nmek tedir.onag ret³rklerde,þokkad²nlaevliliks zkonusudur.lkkad²nevinba kad²n² olmutur. Daima denklie dikkat edilmitir. Y³ksek mevkide bulunan birkad²n,kendisindenaa²durumdabulunanbirerkekleevlenemediigibi; dengiolmayanbirk²zlaevlenenerkeinþocuklar²datoplumtaraf²ndanfarkl² davran²larlakar²lanm²t²r(yakut2002:416).orhant³rkdoan,hunlarara s²ndaþokkad²nlaevlenmeninhôkimolduug r³³ndedir.bug r³³nedaya nak noktas²n² ise, T³rklerde g r³len Levirat tipi evlenmenin varl²² olutur

8 140 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS maktad²r.dierbirdeyile,leviratkaidesindenþ²kart²lanbirsonuþtur(t³rk doan1992:34;yakut2002:409). slamiyetæten ncet³rklerdeaileyap²s²n²noluumununincelendiimaka lemizde evlilik m³essesesinin hukuki aþ²dan deerlendirilmesi gereken dier birevliliktipileviratusolarakifadeedilenevlenmebiþimidir.leviratyani³vey anneileevlenmegeleneihunlara zg³d³r(t³rkdoan1992:5).hunlarlabir likte balayan bu evlilik tipinin hukuki olarak incelendiinde farkl² neticeler eldeedilecektir.hunlarda zelhukukaþ²s²ndanleviratkaidesineg re,babala r²n l³m³nden sonra oullar²n²n ³vey anneleri ile b³y³k kardelerinin l³ m³ndensonrak³þ³kkardelerinyengeleriileamcalar²n l³m³ndensonraye enlerin yengeleri ile evlenmeleri hukuki bir g rev olarak kabul edilmitir (Íel1981:352; G kalp 1976: 233; Yakut 2002:409). Hunlarda g r³len levirat tipi evlenme G kt³rklerde de g r³lmektedir. G kt³rklerde oullar, babalar² l³nce³veyannelerinialmakzorundad²rlar.kardeleriveamcalar² ld³³nde de kar²lar²n² almak, kardeler ve yeenler iþin bir gerekliliktir. Bu prensibin amaþlar²dahundevletindekiyleayn²d²r(yakut2002:416). Leviratuygulamas²T³rkaileyap²s²ndahukukiolarakdeerlendirildiinde deuygulanmas²gerekenbirzorunluluktu.nitekimbabalar² lenoullar,anne leriilek³þ³kkardeleriniailelerinekat²p,bakmakvebeslemekzorundaidiler. Ílenkardelerineleriileþocuklardasokaktakalmazlard².Yaayankardeler hemen onlar² kendi ailelerine katarlar ve onlara sahip þ²karlard² (Ígel 1979: 164). T³rklerde leviratusun gayesi, T³rk topluluklar²nda dul kalan kad²nlar² þaresizb²rakmamak,himayeetmekveonlar²nhayat²n²teminatalt²naalmakt² (K ymen1973:20;kafesolu,1993:294).hunlardab³y³kkarde l³nce,ondan sonragelenkarde, lenkardeininkar²s²ileþocuklar²n²,eerdulisterseal²p, kendiailesinekatabiliyordu.dulistemezseb ylebirevliliinolamayaca²bi linmektedir(ígel1979:176177).leviratgeleneiyledulkalankad²nlar²naile b³t³nl³³ iþerisinde tutulmas² ailenin ortak m³lk³n³n parþalanmas²n²n da n³ne geþmekte idi. B ylece ortak m³lkiyet anlay²², t redeki bu evlilik biþi miyle korunmu oluyordu. Rasony², leviratus geleneinin cemiyetin her taba kas²ndaayn²ekildeg r³lmedii,buôdetiny³ksektabakayahasolduug r³ ³ndedir(Rasony²1971:57). EskiT³rklerdeaileninmeydanagelmesis zkesimiilegerþeklemektedir. S zkesmeayn²zamandaevlilikiþinat²lanen nemliad²md²r.s zkesmet³rk lerde,þokdeerverilenbirantlamad²r(ígel1979:183).buradans zlemenin yap²ld²²anlam²þ²kar²lmaktad²r.kesmekelimesiburadaart²kevlilikiininhu kukiaþ²danbirnoktayagetirildiining stergesidir.s zkesmeileevlilikhaya

9 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 141 t²nabirbalang²þyap²lm²t²r.baz²t³rkboylar²ndas zkesmeantlamas²n²nôat ³zerindeöyap²ld²²bilinmektedir.K²zveolantaraf²at³zerinebinmiolarak kar²la²r veb yleceantla²rlard²( Ígel 1979:183;Ígel2001: 268). Buantla maylak²zveerkeks zlenmekte,b ylecenianl²l²ks³reþleribalamaktad²r. T³rklerde baban²n sonsuz bir ôvelayet hakk²ö g r³nmemektedir (Ígel 1979: ). Baban²n sonsuz velayet hakk²n²n bulunmamas² k²z²n² istedii kiiyeveremeyeceininkan²t²d²r.ohaldebabak²z²n²istediikiiyeveremeye ceineg rek²z²n²nisteklerinedikkatetmekdurumundad²r.ayn²zamandaba bak²z²n²nevlenmekisteyipistemediinidebilmelidir.k²z²nbabayabuisteini aþ²kþas ylemesit³rkk³lt³r³ndebeklenilmeyecekbirdavran²olsagerektirki evlenmekisteyenk²zbabas²naraz²olduunug sterenbirsembolvermekdu rumunda kalm²t²r. S z kesiminde k²z²n, evlenmeye raz² olduunu g steren, ôr²zal²kösembol³b³t³nt³rkillerindeômendilöidi(ígel1979:183184).ev lenmedeelerinr²zas²ndanbakaanababan²ndar²zas²gereklidir.ayr²cak²z²n kendihayatarkada²n²seþmekte zg³rolmas²aileiþerisindem³lkiyetinyan²n daferdindeh³rolduunug stermesibak²m²ndan nemlibirhukukidurum dur(donuk198081:165). S z kesiminin tamamlanmas²ndan sonraki aama, nian yapmad²r. Eski T³rklerde nian, evlenme iþin bir evlenme vaadi ve ayn² zamanda bir n akidædir. Nianl² anlam²nda ôadakl²ö s z³ kullan²lmaktayd² (Ígel 1979: 184). slamiyetæten ncekit³rklerdeevlenmeiþinmuayyenbiryaart²n²nolmamas² babalar²nk³þ³kyatakiþocuklar²n²veyavesayetalt²ndakiþocuklar²evlendir melerine neden olmutur (Arsal 2002: 90). Evlenmelerde ya s²n²r²n²n bulun mamas² slamiyetæten nce T³rklerde ôbeik kertmesiö biþiminde nianlar²n yap²lmas²nanedenolmutur.ôbeikkertmenianö;tan²klar,antlamavedua ileyap²l²rd².beikkertmesinianl²lar,ergenlikþa²nagelince,ikincidefayeni den nianlan²rlard² (Ígel 1979: 184). Ergenlik d neminde nian²n tazelenmesi hukuki aþ²dan deerlendirildiinde reit olma durumunun T³rklerde nemli olduunug stermektedir.ã³nk³evliliingerþekleebilmesiiþingenþadayla r²nbellibiryaaulamalar²gerekmektedir.buy³zdenbeikkertmesinianl²la r²nyenidenikincikeznianlanmalar²eskit³rktoplumundayamefhumunun olduunud³³nd³rmektedir.nianlanmaiþinergenlikd nemininbeklenmesi evlilikiþindeb ylebiruygulaman²nolduunud³³nd³rmektedir.niant renineayr²ca,ôk³þ³kd³³nödedenmitir(ígel1979:184).g³n³m³zdeni

10 142 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS anmerasimindeôy³z³ktakmaöôdetiiseeskit³rkleredayanmaktad²r.dede KorkutÆtaBeyBeyrek,nianl²s²BanuÃiþekÆeyenidenbiry³z³ktakm²t².Nian y³z³³kutluidi.dedekorkutætadendiigibiniany³z³³n³nôiþindebinbir nianvard²ö(ígel1979:184).niandansonranikôhæageþilirki,anadoluædave OrtaAsyaÆdanikÔh,yayg²nolarakôkal²nantlamas²ndansonravek²zevindeö k²y²l²rd²(ígel2001:268). slamiyetæten ncekit³rklerdeailehayat²aþ²s²ndan nemlibirtoplant²d³ ³n merasimleridir. D³³nler nikôh²n k²y²lmas²ndan sonra gerþekletirilmek tedir.t³rklerded³³n,yenibirevaþma,ayn²zamandasoyundevam²anlam² na gelmektedir (Berber 2009: 3). T³rklerde evlenme s²ras²nda d³³n yapma zorunlulukolarakg r³lmektedir(k ymen1973:21).g kt³rklerded³³n,her ailenin servet derecesine g re yap²lm²t²r. Orhun yaz²tlar²nda Bilge Kaan, T³rgiKaan²nak²z²m²fevkaladeb³y³kd³³nleverdim;T³rgiKaan²n²nk²z²n²da fevkaladeb³y³kd³³nleolumaal²verdimdiyerekbugeleneiaþ²kþaifadeetmi tir ( Yakut 2002: 417). Eski T³rklerde d³³n merasiminde yerine getirilmesi gereken baz² Ôdetler bulunmaktad²r. Bu Ôdetlerin ba²nda æk³denæ ad² verilen d³³nyemeigelmektedir(k ymen1973:21).halkdabuyemeklerekat²lmak tayd². Bu durum hem halk²n g z³nde y netimin itibar²n² art²rmakta, hem de devlet y netimindeki herkesi bir araya getirerek aralar²nda kaynama salan maktayd².ayr²cat³rkt resindeh³k³mdary nettiihalk²nkarn²n²doyurmak la m³kellef olduundan d³³nlerde bu g revini de ifa etmekteydi (Berber 2009:4).D³³nyemeindensonrahalkda²l²r,b yleceevlilikhayat²balard². T³rklerdek²zalmaveevlenme,kolaybiriolarakg r³lmemitir.g kt³rk yaz²tlar²ndaôk²zös z³n³nbakabirkar²l²²daôpahal²ödemekti(ígel1979: 180).G kt³rkkitabelerindegeþenbuifadedenk²ziþinbellibirmiktar deme ninyap²ld²²anla²lmaktad²r.ancakbuifadebirmal²ndeeriolarakg r³lme melidir. Kitabelerde geþen bu ifade bir bedel olarak anla²lmal²d²r. Bu bedel, eskit³rklerdeevlenmeninm³himbirart²k²zailesineverilenkal²nd²r(donuk : 165).Kal²n, T³rk aile hukukunun temeli ve g³vencesi olarak g r³l mektedir. Kal²n, erkek ailesinden k²z²n ailesine verilen bir aile mal²d²r (Ígel 2001: 263). Kagarl² Mahmud, kal²næ², nc³l mihir olarak kad²na verilen þeyiz olarakdeerlendirmektedir(kagarl²mahmud1985:iii,371372).ídenenka l²nda,olanailesindekiherkesinbirpay²vemirashakk²vard²r.hunlardab³ y³kkarde l³nce,ondansonragelenkarde, lenkardeininkar²s²ileþocukla r²n²,eerdulisterseal²p,kendiailesinekatabiliyordu.dulistemezseb ylebir evliliinolamayaca²bilinmektedir(ígel1979:176177).

11 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 143 Baz²kaynaklardakal²nƲng³veyitaraf²ndank²ziþink²z²nbabas²naveveli sineverilenbellibirmiktarmalolduuifadeedilmektedir(yakut2002:423). Buradaki tart²ma konusu kal²næ² kimin verdiidir. Baz² arat²rmac²lara g re kal²ngerþekteng³veytaraf²ndanm²verilmektedir?yoksag³veyinbabas²tara f²ndanm²verilmektedir?slamiyetæten ncet³rklerdeevlenmebiral²msat²m akdiolarakg r³lmemitir(yakut2002:423).kal²n,k²z²nevlenmedesat²nalma bedelideil,sadecek²z²nyetitirilmesiveterbiyesiiþinyap²lanmasraflar²nkar ²l²²olaraktelakkiolunurdu(Donuk198081:165).T³rklerdek²zal²n²psat²lan bir mal olarak deerlendirilmediinden kal²n, bal²k paras² olarak da alg²lan mamal²d²r.kal²n,birk²zsat²²demekdeildir.t³rklerdekad²n,bireya,mal deildir.bununiþinde denenkal²n,birgelinfiyat²olamaz.ã³nk³kad²n,evli likhayat²ndabirk leolarakg r³nm³yordu(ígel1979:178).eerkal²n,bal²k paras²olarakalg²lanm²olsayd²t³rkailehukukununtemelinitekiledemez di.buradankal²n²nk²z²nyetitirilmesiiþinyap²lanharcamalarakar²l²kolarak al²nanbirbedelolduug r³lmektedir.kal²n,verilenincinsvemiktar²iseevle nenlerinservetine g re deiirdi (Donuk : 165). Kal²n; at,deve, koyun gibiþeitliehlihayvanlardanoluurdu(rasony²1971:56;koca,2002:16).kal²n olarak denen bu hayvanlar²n miktar², birkaþ ba hayvandan olabildii gibi y³zlerceat,binlercekoyundaolabilmitir(yakut2002:423).kal²næ²nmiktar² nekadary³ksekolursa,gelinin,damad²nveaileninprestijlerideokadarart maktayd²(koca2002:1617). Olunuevlendirmekbaban²nkaþ²n²lmazbirvazifesiidi.Eerbababuvazi fesiniyerinegetirmez,gerekliolankal²nhakk²n²vermezseoulôevbark,ösa hibiolabilmekiþinoulbabas²n²nmal²ndanbirk²sm²n²zorlaalabilirdi.buda suþsay²lmazd²(ígel1979:178180;g kalp1976:285).baban²nimkôn²yoksa veyayoksulise,olunuþal²t²rabilirvekazand²²paray²da,kal²nhakk²naya zabilirdi.kal²n demebiremekvefedakôrl²kiiidi.buevlenmeebirmerui yetveriyordu(ígel1979:178180).buradanoluevlendirmenin,baban²nvazi fesiolduug r³lmektedir.bababug reviniyerinegetirdiindeanla²lanoki, babakal²n²kendisi demektedir.yanitart²t²²m²zkonu,kal²n²g³veymi de mektedir,yoksababas²m² demektedir?sorusununcevab²olabilmelidir.yuka r²dadaifadeettiimgibi,bukavramkargaas²n²nsonland²r²lmas²gerekmekte dir.kanaatimcekal²n,evlenenolan²nbabas²n²nmal²ndanolduunag re,ba bamal²ndank²z²nailesineverilenbirmald²r.yadababan²n,olunaailemira

12 144 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS s²ndanverdiievlenmepay²d²r.kal²n²alanolunbabamiras²ndanal²palma d²²isemirashukukuileilgilik²s²mdadeerlendirilecektir. Kal²n²nhukukiolarak denmesikonusundaarat²rmayapanhukuktarih þisim.akifayd²nbukonudaug r³lereyervermektedir:ôkal²n,d rtb l³m denoluur:1karamal:s zkesmean²ndababayaverilenmal.bababununlak²z²na þeyizhaz²rlamakzorundad²r.2yel³:nianl²erkeinilkziyaretindenianl²s²naver diihediye.3t³ymal:d³³nmasraflar²nakatk²dabulunmak³zereverilenmal.4 S³tHakk²:K²z²nannesinedamattaraf²ndanverilenhediye(Ayd²n1995:37).Kal² n²n denmesinind rtaamadagerþeklemesibirkezverilenbirbedelolmama s²,kal²n²bal²kparas²ndanay²ranen nemliunsurolmal²d²r.kal²n²n,k²z²nba bas²na,kendisineveannesineverilmeside nemlidir.ã³nk³k²z²nyetitirilme siyleilgiliannevebaban²ng revleriayr²ayr²d²r. Hukuktarihþisi,M.AkifAyd²n,kal²n²nhukukimahiyetikonusundad rt farkl² fikrin ileri s³r³ld³³n³ belirtmektedir. Bu d rt farkl² fikir unlardan olumaktad²r:ô1evlilikbirsat²makdi,kal²ndabirsat²bedelidir.2kal²n,baban²n k²z²nayapt²²masraflar²niadesiveyahutg r³lenhizmetlerintazminidir.3kal²n,vela yethakk²n²nbedelidir.evlenmeilevelayethakk²babadankocayabubedelkar²l²²nda devredilmiolmaktad²r.4kal²n,nezaketiþinverilenbirhediyeved³³nmasraflar²na kat²lmad²rö(ayd²n1995:37).eskit³rklerde,kal²n²n denmesisonucundave layethakk²n²nbabadanþ²kmas² nemlidir.ã³nk³kal²n² denenk²z²nbabas² n²n ³zerinde velayet hakk² bulunmamaktad²r. Kal²n kar²l²²nda kocas²n²n obas²na giden bir T³rk k²z², hukukunun bir k²sm²n² terk etmee mecburdu (G kalp1976:288289). T³rklerde kal²n, yayg²n olarak taksitle denebilirdi (Ígel 1979: 176; Ígel 2001:263).Kal²n²ntaksitle denmesidurumuzaten demebiþimindendeanla ²lmaktad²r.ónk³kal²n,evlilikhaz²rl²klar²n²nbelirlievrelerinde denmekte dir. Ancak T³rklerde k²z kaþ²ranlara kal²n² pein olarak denme zorunluluu konmutur. Kal²n² pein demede, arac²lar, tan²klar ve ailelerin toplant²s² ile yap²l²rveyenibirantlamameydanagelirdi(ígel1979:176;ígel2001:256). ôkal²ns²zk²zvermeös z³ilkdefag kt³rkyaz²lar²ileyaz²lm²yaz²tlardag r³lmektedir(ígel1979:180).eskit³rkyaz²tlar²ndansuciyaz²t²ndageþenôk² z²m²nkal²ns²zbirtimmar²may³zerturugbertimö.k²z²m²cihazs²zverdim. sta d²ma y³z er ve bir mesken verdim (Orkun 1936: ) ibaresindenslami yetæten nceki T³rklerde kal²n verilmeden de evliliklerin gerþekletii g r³l mektedir.k²z²ncihazs²zverilmesiþeyizolmadanverildiianlam²nagelmekte dir. Kal²n, tamamen denmedikþe d³³n yap²lmazd² (Ígel 2001: 263). Kal²n antlamas²ndansonrak²zevindenikôhk²y²l²r.ônikôhk²ymaös z³b³t³nt³rk

13 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 145 illerindeayn²ekildes ylenir.nikôhk²y²lmadan ncekal²nveþeyizlerinmik tar² tespit edilir ( Ígel 1979: 185). Kal²n ve þeyizin miktar²n²n tespit edilmesi hukuki olarak mal²n teminat alt²na al²nmas²n² salamak amac²ylad²r. Anado luænun baz² b lgelerinde gelinin þeyizinin yaz²lmas² ve aile b³y³kleri taraf²n dan imza alt²na al²nmas² bu anlay²²n devam ettiini g sterir. Eski T³rklerde nikôhs²zevliliks zkonusudeildir(t³rkdoan1992:14). M. Akif Ayd²n kal²nla ilgili hukuki durumu u ekilde aþ²klamaktad²r: ôt³rklerdenian²nbozulmas²durumundaeerbu,erkektaraf²n²narzusu³zerineol musa,k²z²na²rkusurluolmas²durumum³stesna,verilenkal²n,gerial²nmaz.aksi durumdakal²n²niadesigerekir.erkekvek²z²nd³³nden nce lmesidurumundaerke invarsakardei,aabeyinyerinegeþmehakk²nasahiptir.k²ztaraf²bunar²zag ster mezsekal²niadeedilir.eererkekkardelerdenhiþbiribuevlilier²zag stermezseka l²n²n iade mecburiyeti kalkar. K²z²n lmesi durumunda ise varsa k²z kardein lenin yerinialmas²gerekir.budurumundaonuniþinbald²zkal²n²ad²ylak³þ³kbirilaveya p²l²r.k²zkardein lenk²z²nyerinialmamas²durumundakal²n²niadesigerekirö(ay d²n1995:37). Birbirinisevenailelerkal²n²hesabakatmaks²z²ndahabeikteikenþocukla r²n²birbirinenianlamaktaidiler.k²ztaraf²k²z²n²vermektenvazgeþtiitakdir deald²²kal²n²iadeetmeemecburdu(donuk198081:165). EskiT³rklerdeþeyiz,kal²nkadar nemlidir.kal²nakar²l²kolarakk²ztaraf² da þeyiz yapmak zorundad²r. Ãeyiz, baba mal²ndan k²za d³en bir payæd²r (Ígel 2001: 263). K²z baba oca²n²n mal²ndan hissesini al²r, ôyumuö adl² bir þeyiz getirirdi. Bu þeyiz, aile aras²nda verilen hediyelerden, armaanlardan olumaktad²r(g kalp1976:296).ãeyizinmiktar²enazkal²n²nyar²s²kadarol mal²d²r. Kocan²n bu þeyiz mal² ³zerinde hiþbir tasarruf hakk² yoktur (Donuk :165).Kocan²nþeyizmal²³zerindetasarrufhakk²n²nbulunmamas²aile hukukuaþ²s²ndanailede zelhukukunveyaahsimaledinmekavram²n²nol duuanlam²nadagelmektedir.k²z,þeyizinial²rgidervekocaevinink³t³³ne yaz²l²rd².bundansonrada,yayg²nolarak,babamal²ndanbirmirashakk²kal mazd² (Ígel 1979: 178). K²z, baba mal²ndan miras²n² ald²²na g re kocas²yla birlikte m³terek bir mal²n sahibi olmaktad²r. ónk³ k²z þeyizini getirmekte, g³veydebabamal²ndanhissesinialmaktad²r.gelinileg³veyimallar²n²birle tirerek, m³terek bir ev sahibi olurlard² (G kalp 1976: 296). G kalpæin bu d³

14 146 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ³ncesi T³rk aile hukukunda ortak m³lkiyet kavram²n²n olutuunu d³³n d³rmektedir.ohaldetart²makonusu,aileiþinde zelm³lkiyetveortakm³l kiyetkavram²n²nolupolmad²²d²r.kocan²nþeyizmal²³zerindetasarrufhak k²n²nolmamas² zelm³lkiyetinvarl²²n²g³þlendirirken,gelinveg³veyinmal lar²n²birletirmeksuretiyleyenimalsahibiolmalar²ortakm³lkiyetkavram²n² oluturmaktad²r.han²m²nvefat²halindeþocuklar²yoksaþeyizinkad²n²nakra balar²na iade edilmesi zel m³lkiyet kavram²n² g³þlendirmektedir (Donuk :165).Eerhan²m²nvefat²halindeþeyizindekocayakalm²olduug r³lseydiohaldeortakm³lkiyetkavram²n²ngelitiinekanaatgetirebilirdik. DedeKorkutÆta,ôol²olanevermi,k²z²olank þ³rmiödendiigibik²z²n pay²olanevineg þ³r³l³yordu(ígel1979:182).eskit³rklerde,gelininmal² olan þeyizine ôsepö ad² verilmektedir ( Kagarl² Mahmud 1985: I, 319). Eski T³rklerde þeyiz, hayvan s³r³leri, yard²mc² insanlar, k²zlar, yengeler gelinde getirilmitir(ígel1979:183).evlenenoullarhisselerinial²pailedenayr²larak yeniailekurmak³zereþ²karlar,babaeviisegeridekalanenk³þ³koulakal²rd² (Kafesolu 1993: 216; Dursun 2011: 110). Baba oca²n² t³tt³rd³³ iþin k³þ³k oulaôottiginö(ateprensi)denmekteydi(koca2002:16). T³rklerdeaileninb l³nmemesineb³y³k nemverilirdi,bunedenleolan evlendikten sonra babas²n²n izni olmadan evinden ayr²lamazd² (Aksoy 2011: 12). Ancak bu durum T³rklerde boanman²n olmad²²anlam²nagelmemekte dir.ailehayat²n²ndevametmesininsak²ncal²olduuveyaeleraras²ndabirta k²manlamazl²klar²nþ²kt²²durumlardaboanmayabavurulduug r³lmek tedir.eski T³rk toplumunda koca, kar²s²n², kad²n kocas²n² boayabilir. Koca kar²s²n²n getirdii þeyizin bedelini verirken, kad²n da para vermek veya mih rindenvazgeþmeksuretiylekocas²ndanboanabilirdi(uydu1995:173). T³rklerdebirerkekkar²s²n²boayabilirveyaevdenkovabilirdi.Ancakbu durumda, k²z evine vermi olduu kal²n da yanm² olurdu (Ígel 1979: 179). Buradanerkeinsebepsizyerekar²s²n²boamadurumus zkonusudur.erkek haks²z olduu iþin kal²n, k²z evinde kalmaktad²r. Ancak kad²n²n gayr² meru ilikileriþindeolmas²kocaiþinbirboanmasebebidir.kad²nkusurluiseailesi kal²n² iade etmek zorundad²r ( Ayd²n 1995: 38). Burada kad²n²n gayr² meru ilikiiþindeolmas²kusurkabuledildiindenerkektaraf²n²nverdiikal²nk²z²n ailesitaraf²ndangeriverilmekzorundad²r.kad²nda,istediizamankaþ²pbaba evine gidemezdi. Bu durumda k²z evinin kal²n² geri vermesi gerekirdi (Ígel 1979:179).Kad²n²nbabaevinesebepsizyeregitmesikal²n²niadesebebidir.Ko can²n kar²s²na fena muamelede bulunmas², bakalar²yla gayr² meru ilikiler iþinegirmesiveiktidars²zolmas²durumlar²ndakad²n²nboanmahakk²n²nol

15 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 147 duukabuledilmektedir.boanmadakocan²nkusurluolmas²durumundaka d²nkal²n²iadeetmezvegetirmiolduuþeyizigerig t³r³r.hiþbirtaraf²nku surluolmamas²durumundakad²n²nailesikal²n²iadeeder,erkekdeþeyizigeri verir(ayd²n1995:38). G r³l³yorkievlilik ncesindekal²næ²nverilmiolmas²eskit³rklerdeaile nin salam hukuki temeller ³zerine oturtulmas²n² salam²t²r. Bu durum, ka l²næ²nsalamtemeller³zerineoturmas²,aileb³t³nl³³n³nkorunmas²vekeyfi durumlardabub³t³nl³³nbozulmas²n²n n³negeþilmesiiþindir.nitekimka l²næ²nverilmiolmas²ailehukukuveaileb³t³nl³³aþ²s²ndan nemlibirôaile Sigortas²öd²r. Baka bir deyile unutulmayan ve kaybolmayan bir ôdepozitoö gibiidi(ígel1979:179). 2. T³rklerdeKad²n²nSosyalveHukukiStat³s³ Kagarl²Mahmud,eskiT³rklerdekad²niþinôavratöveôuragutökelimele rininkullan²ld²²n²ifadeetmektedir(kagarl²mahmud1985:i,138509).t³rk aile yap²s²nda otorite sahibi olarak baba g r³lmesine ramen eski T³rklerde evinsahibikad²nd².bundandolay²evkad²n²iþins ylenenenyayg²ns zôevciö idi(ígel2001:251;ígel1979:172;caferolu1968:68).yikad²n,evindayana ², d²ar²da da kocas²n²n bir yard²mc²s²d²r ( Ígel 1979: 173). Dede Korkut hikôyelerindegeþenuifadelerkad²n²nkocas²nayard²mc²olduunug sterme siaþ²s²ndan nemlidir:ôbenyerimdendurmadan(yaniayaakalkmadan),kad²nye rindendurmas²gerektiö(ígel1979:173).g³n³m³zdeherbaar²l²erkeinarka s²ndabirkad²n²nvarl²²n²nbilinmesieskit³rklerdeng³n³m³zekadarulam² bir durum olmal²d²r. ónk³ eski T³rklerde g r³len bu zellii ta²yan T³rk kad²n²herdaimkocas²nayard²mc²olmaktad²r. EskiT³rklerkad²naveaileyeb³y³k nemvermilerdir.ailetoplumunte meliolarakg r³lm³t³r.esas²ndabutemelkad²nadayanmaktad²r.kad²n,ai lede þocuklar² yetitiren, erkeini kollayan, g zeten olduuna g re toplumun geleceinede y n veren kiidir. Buy³zden eski T³rklerde kad²n itibarsahibi olup, muharebede d³man eline d³mesi b³y³k zillet say²l²rd² ( Kafesolu 1993: 217). Eski T³rklerde bir kad²n hiþbir surette mal gibi al²n²p, sat²lamaz. T³rk toplumunun bug³ne kadar varl²²n² devam ettirmesinin sebeplerinden birisi,aileyevekad²naverdii nemdenkaynaklanmaktad²r(g meþ2006:17). Kad²n²n toplumsal ve dini hayatta nemli rolleri vard²r. Evin idaresi kad²na

16 148 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS b²rak²lm²t²r.sosyalveekonomikfaaliyetleregeni lþ³dekat²labilmievile rindenbakaavc²l²k,þiftþilikyapm²,s³r³sahibiolmu, lenlerevekurultay larakat²lm²t²r(aky²lmaz2000:11).kad²nerkeigibicesurvesavaþ²olmal²d²r amaonuntemelrol³,kocas²n²nistekleriniyerinegetirmek,kocas²savaagide cekse onun sava elbiselerini, silahlar²n² ve at²n² haz²rlamakt²r. Kad²n²n g³zel veansl²olmas²tercihnedenidir(tezcan2000:25). EskiT³rklerdedevlety neticisiolankaanlar²nbirdenfazlaevlilikyapt²k lar² bilinmektedir. Kaanlar²n bu evliliklerinden olan han²mlar²ndan ilki ba hatun olarak g r³lmektedir. Eski T³rklerde ilk kad²n, evde ôba Kad²nö idi (Ígel2001:252).BirinciHatunlar²ndevletiþindeveKaan²nyan²ndakiyerleri þoksalamidi.hattas²rfsiyasibirgayeilebilgekaanæ²nhatunæu,kocas²iþin birãinliprensesbileistemiti.ãinliprenseslernekadarsoyluolurlarsaolsun lar,onlar²nþocuklar²n²ndevletiþindeyerleriyoktu(ígel1979:193).radloffæa g re dul analar, olanlar evlendikten sonra bile b³t³n ailenin ôba kad²n²ö olurdu. T³rk ailelerinde, ba kad²nlar²n rolleri, her zaman iþin þok b³y³k ol mutu.yoksulise,kocas²ndank³þ³kolankarde,duluveþocuklar²himayesine al²rd².(gumilev2003:101;ígel2001:248249).resmiãintarihikaynaklar²ndan iþiye g re; Mete, Tuman²n Ulu Hatundan doan oludur. Ulu Hatun, Me teninbabas²tuman²nilkhan²m²naverilenadd²r.kincisiisekumahatundur. Birincihatundandoanb³y³koul,ikincidendoanisek³þ³kouldur(Yakut 2002:409).Kuma,gerþekkad²ndanoldukþafarkl²d²r.Kuman²naileyekat²lmas² bir e gibi deil, hatunun k²z kardei tarz²nda olmutur. Kumalar²n þocuklar² babalar²n²nservetindenpayalamam²lard²r(g kalp1989:72;yakut2002:409). Kuma þocuklar²n²n babalar²n²n servetinden pay alamamalar², T³rk soyundan gelenhatunþocuklar²n²nservetinsahibiveveliahtolabildiklerinig stermekte dir. T³rk devletinde kaandan sonra ikinci s²ray² katun almaktad²r. (Donuk 1988b: 30). T³rk tarihinde kad²nlar²n h³k³mdarlar²n naibi olabilmeleri veya devletiþindeb³y³ks zsahibiolmalar²(t³rkdoan1992:6)devlety netiminde bile kad²nlar²n kocalar²yla eit haklara sahip olduunu g stermektedir. Ãin kaynaklar²hunlarda,kaan²n hatununun ayn² kaan gibi kutsall²a sahip ol duundanvedevlety netimindensorumlukiiolarakbilindiindens zetmi lerdir ( Yakut 2002: 409). AttilaÆn²n yan²na giden Dou Roma elþilerinin Atti laæn²n huzuruna þ²kmadan nce Hun imparatorunun kar²s² Ar²kan taraf²ndan kabuledilip,parlakziyafetlerlea²rlanmas²(ãandarl²olu1977:62)t³rklerde devlety netimindekad²nlar²ns zsahibiolduunug sterendierbir rnektir. G kt³rklerdeh³k³mdareinindevletidaresinde nemlirol³olduubilinmek

17 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 149 tedir (Rasony² 1971: 57). 642 y²l²nda G kt³rk Devleti zaman²nda T les boyla r²ndanolansirtardular²nkaan²bilgekaanayinet lesboyuolanamaãinæ eitaatedenchæipilideriholi,halk²taraf²ndansirtarduslideribilgeæyeteslim edildiindeonu ld³rmekisteyenbilgekaan,hatunununitiraz²³zerineidam² durdurdu.holihapseat²ld²(taa²l1999:55).bu rnekteneskit³rkdevletle rindehatunlar²ny³kseksiyasig³cesahipolduklar²,cezalar²deitirebilmeg³þ veiktidarlar²n²nolduuanla²lmaktad²r.725y²l²ndaãindengelenelþiyikar² layanheyetaras²ndabilgekaan²nkar²s²pofuhatunyeralm²t²r(yakut2002: 416; Taa²l 2004: 9091). Bilge KaanƲn kar²s²n²n elþilik heyetini kar²lamas², devlety netimindekocas²ylaeithaklarasahipolduunug stermektedir.aile toplumun temeli, T³rk devlet tekilat²n²n en k³þ³k birimi olduuna g re hu kukiaþ²dandevletinentepesindeyeralankiilerdebileeitlikkavram²g r³l mektedir.ohaldeeskit³rklerdehukukiolarakkad²nerkekeitliininmevcut olduunus yleyebiliriz.fermanlar²nmuhakkaksuretteôhakanilehatunbu yururkiàödiyebalamas²laz²md².sadeceôhakanbuyururkiàödiyebala yanfermanlar²nh³k³mleribaz²yerlerdeyerinegetirilmezdi.uluyasaædaka d²nhaklar²n²koruyanm³eyyidelermevcuttur(ãandarl²olu1977:6364).g k t³rklerde kad²na verilen nem Orhun KitabeleriÆnden kolayl²kla anla²labil mektedir.yaz²tlardankaanlar²nhatunad²verileneleriylebirliktetahtaþ²k t²klar²anla²lmaktad²r.ayr²cakaan ld³³zamanþocuklar²nvelayethakk²da annelerinegeþmitir.kutlukkaan²n l³m³ndensonraoullar²n²nvelisianne leribilgehatunolmutur(yakut2002:416).orhunkitabeleriændegeþenbabam Kaanuþtuundak³þ³kkardeimK ltiginyediya²ndakald²...umaygibiannem hatunundevletine,k³þ³kkardeimk ltiginerad²n²ald²(yakut2002:416)ifade siyle Bilge Kaan, babas²n²n ld³³nde annesinin devlete ve kardeine sahip þ²kt²²n²anlatmaktad²r.buradadakad²na nemverildiig r³lmektedir.g k t³rklerdekad²na nemvermekteveonaôeödiyehitapetmekteidiler.uygur larvii.as²rdahen³zdevletlerinikurmadan nceuygurlar²nkaan²savalarla urat²²ndandolay²anas²uluhatun:ôhtilaflaravedavalarabak²yor;kanunlara tecav³zedenleriiddetle,fakatadaletlecezaland²r²yordu.busayedeuygurlararas²nda nizamkurulmubuluyordu.ö(turan1969:126).kaan²nannesininadaletisala maklag revliolmas²kad²naverilen nemig stermektedir.ohaldekad²niþin ortayaþ²kanbirstat³adaletilerinisalamaklag revliolmaiidir.yaniyarg²þ l²kg reviniyerinegetirmilerdir.uygurkaanlar²ndanb ³KaanÃinÆeh³ cumettiizamanbuseferehatunudabizzatkat²lm²t²(ígel1979:116).

18 150 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS Eski T³rkler anneye ô gö derlerdi. Ana ad² babadan daha nce gelir ve ôanababaödenirdi(ígel2001:247248).dedekorkutædageþenôanababaveya anaataö eklindeki deyimler, anan²n ailedeki yerini g stermesi bak²m²ndan nemlidir(lgen2005:827).uygurlardaanaata,anababas zleriþokyayg²n d²r. Kad²na b³y³k deer verilmitir. Annelerini,anam tulu kutlu aa diye adland²ran Uygurlar²n, eskiiirleri, anneyituluk vekutluluk isimlendir meleriyle onurland²rm²t²r (G³ler 1992: 74 vd; Yakut 2002: 423). Ana ve baba kavram²n²nayn²ifadedegeþmesiaileiþindekad²nveerkeineithaklarasahip olduklar²n²g stermektedir.ohaldet³rkaileyap²s²eitlikesas²nag reekil lenmitirdiyebiliriz. 3. T³rklerdeErkeklerinSosyalveHukukiStat³s³ T³rkailesindeerkeindekad²nkadarsosyalvehukukistat³s³bulunmak tad²r.erkeksadecesavaan,þal²anbireydeilayn²zamandaailesinekar²da sorumluolankiidir.t³rkailesistemindeôbabahakk²öyaniôatal²kö,t³rkler desonsuzdeildi(ígel2001:247).eskit³rklerdebabal²khakk²n²nsonsuzhak larasahipolmamas²ferdi zg³rl³kleringelimesiaþ²s²ndan nemlidir.meteve OuzKaan,t reyekar²geldilerdiye,babalar²n²bile ld³rebiliyorlard²(ígel 2001:247).Babaûoulilikileriiþerisindebaban²nolunayadaolunbabaya kar²³st³nl³³bulunmamaktad²r.ailehukukuaþ²s²ndant³rkhukuksistemi iþindekii zg³rl³klerinin nplandaolduug r³lmektedir.ílm³b³y³klere tazim, atalara sayg² ôbaba Hukukuönun inanþ sahas²ndaki belirtisi olarak g r³lmektedir(kafesolu1993:291). T³rkailesistemindebabaaileninreisiolarakg r³lmesineramenkad²n²n daaile³zerindehakvesorumluluklar²n²nolmas²bukonununincelenmesige rektiiniortayakoymaktad²r.ãal²mam²zdaortayakoyduumuzt³rkailesis teminde kad²n ile erkeineit haklarasahip olduufikri bir kezdaha doru lanmaktad²r. Bu eitlii g steren rnek Dede Korkut hikôyelerinde geþmekte dir.dedekorkutædadirsehan,þocuuolmad²²iþinal²yorvekar²s²naôbusuþ senden midir yoksa benden midir?öeklinde dert yanarken, ona k t³ s z s yle mekten kaþ²n²yor ve g³nah² kar²s²yla eit olarak paylama yolunu tercih edi yordu (Ígel 2001: 249;lgen 2005: 827). G r³l³yor ki, en olumsuz durumda dahi kad²n ile erkek eithaklarasahiptir. Buradanþ²kar²lacak dier bir sonuþ elerin birbirlerini suþlamak yerine, hatay² veya kusuru kendi aralar²nda b l³meleridir. EskiT³rktoplumyap²s²ndahukukiaþ²danailehayat²,d³zenekonulmu tur.buailed³zeni,nikôhavetekelievliliedayanmaktad²r(rasonyi1971:57).

19 T RKYAT ARATIRMALARI DERGS ò 151 Ohaldeerkekbakabirkad²nlaevlenemeyecek.Budahukukiolarakerkein ailesine ve eine bal² olmas² zorunluluunu ortaya koymaktad²r. Evliliklerin olumas²nda hukuki olarak kar²m²za þ²kan bir baka konu, evliliklerin s²n²r land²r²lmas²d²r.eskit³rklerdeyafark²fazlaolanevliliklereizinverilmez.ya l²kuaktanerkek,genþkuaktanbirkad²nlaevlenemezdi(kafesolu1993:229). Yafark²fazlaolankiilerinevlenmelerininengellenmesiT³rklerdeailehaya t²nda elerin birbirleriyle uyumunu salamak aþ²s²ndan nemlidir. Yine yal² bir erkek kendisinden yaþa k³þ³k bir kad²nla evlenemediine g re, burada h eninsosyalaþ²dandevaml²l²²hemdefizikseluygunluunsalanmas² amaþlanmaktad²r.ã³nk³yal²birerkekheran l³mlekar²kar²yakalabilir. Erkein l³m³einindulkalmas²na,þocuklar²n²nyetimkalmas²nanedenolabi lir. Hukuki ve sosyal aþ²dan anne ve þocuklar s²k²nt² yaayabilir. Bu y³zden erkeinkendisindenyaþak³þ³kolanbirkad²nlaevlenmesineizinverilmemi tir. EskiT³rklerdenikÔh,aileninolumas²n²salayan nemliunsurlardanbiri dir.birþeits zlemedir.bus zlemeninvarl²²erkekaþ²s²ndanbakabirka d²nla olamayaca²n²n da teminat²d²r. NikÔh iþin ana ve baban²n onay²artt²r. Evlenenerkein,gelininanababas²nabirmiktarmalvermesigelenektir,verilen bu mala ôkal²ngö denir. Kal²n² verilen gelin, ailenin eit ³yesidir (Ígel 2001: 256). Kal²n, ayn² zamanda erkein her istediinde eini babas²n²n evine g n dermesiniveyaboamas²n²engellemektedir.t³rkler,tarihboyuncaaileninb l³nmemesine dikkat etmitir (Ígel 2001, 247). Gelin, kocas²n²n yurdunda hak sahibi olmaktad²r. Kocas²n²n lmesi durumunda, kad²na kocas²n²n mallar² ve þocuklar²n²nvelayetikalmaktad²r.kad²n²nerkein l³m³ndensonramallar²n² veþocuklar²n²nvelayetinialmas²bizeeskit³rklerdehayattaolanerkeinmal²n sahibiolduunud³³nd³rmektedir.erkek,ailehayat²ndahayattaikenþocuk lar²nvelayetinibulundurankimsedir.hayattaolanbaban²nþocuklar²nvelaye tinialmas²ataerkilbiryap²yasahipolduunun, ld³ktensonravelayetinanne yegeþmesikad²nileerkeineithaklarasahipolduununveerkeinmiras²n²n kad²nakald²²n²nbirg stergesidir. 4. M³lkiyet,MirasveCezaHukuku Eski T³rklerde aile hukukunun temeli miras ve m³lkiyet hukukuna da yanmaktad²r.mirasvem³lkiyetkavramlar²t³rklerdemalveservetinpayla²

20 152 ò T RKYAT ARATIRMALARI DERGS m²,ortakkullan²m²olarakdeerlendirilmektedir.miraspay²naeskit³rklerde ô l³ödenir.bupaykiilereolduukadarbudunveboylaradaverilenbirhis seidi.ô l³gödebirpayd²r.ancaktanr²taraf²ndaninsanlara³letirilenak²lve ansiþin deb yle denirdi (Ígel 1979:190191).Ailenin b³t³n mal²n²numum ailefertlerineait(g kalp1976:296)olmas²eskit³rktoplumundam³lkiyethu kukununolumas²nanedenolmugibig r³nmektedir.eskit³rklerdezaman² gelip,yuvay²terkedenþocuklar²nberaberlerindehaklar²nad³enmal²almalar² (G meþ 2006: 18)ahsi m³lkiyetin olduunu g stermektedir.ayn² aile yap² s²nda g r³len ortak m³lkiyet veahsi m³lkiyet kavramlar² zihinleri kar²t²r maktad²r.burada tart²²lmas² gereken ve cevaparanmas² gereken soruôt³rk lerdekim³lkiyetanlay²²n²nortakm²?yoksaahsimi?öolduusorusudur. slamiyetæten ncekit³rklerdeb³t³nþocuklar²n,anavebabalar²n²nmira s²ndahissesivard²r(uydu1995:172).miras²nintikaliiþinbabaveanan²n lme si laz²m gelmezdi (G kalp 1976: 296). Erkekler baba mal²ndan paylar²n²n bir k²sm²n²birkahramanl²ksonucumillibiradalarakeldeetmektedirler.oulbu lu ya²na geldikten sonra bir kahramanl²k g stermee þal²²rd² ve bir kahra manl²k g sterdii g³n cemiyet taraf²ndan milli bir ad verilirdi. Dede Korkut Kitab²ndakahramanl²kg sterdiktensonramillibiradalmahususundaôozanö rehberliketmektedir.ozank³þ³kkahraman²nbabas²naôseninolunbirkahra manl²kyapt².onabirmilliadverdik.sendeonas³r³lerinden,otalar²ndan,oymakla r²ndanay²r²pbirorduverö(g kalp1976:296)demektedir.kahramanl²²nmilli biradla d³llendirildiivebabamal²ndanbelirlibirmiktarmal²nolunaveril diig r³lmektedir.buradakiæorduækelimesigerþekmanadakibirordudeil dir. G³þ ve iktidar sahibi olmas² iþin olunun servet sahibi olmas² anlam²na gelmelidir. Baba hayatta iken, babas²ndan mal alarak ayr²lm², m³stakil bir ôevö kurmu oullar mirastan hisse alamazlar (Uydu 1995: 172). Ãocuklar²n annevebabas²n²nmallar²ndanpaylar²n²almalar²iþindierbiry ntemevliliin gerþeklemesidir.evlenecekolank²zyadaerkekkendisined³enmallar²al²rd². K²z bunu þeyiz olarak erkek ise arazi,ev, s³r³ vb.gibial²rd². Baba evi ise en k³þ³kolanerkekkardeekal²rd².babaoca²n²odevamettirirdi(donuk :163).Evlendiizamanbirmiktarþeyizalm²k²zlardababamiras²ndanhis sealamazlar(uydu1995:172).ãeyizhakk²n²alank²z²nbabaevindebakabir hakk²kalm²yordu.baban²nterbiyeveyetitirmesi,þokm³himdi.ãokeskibir atas z³, ôer olu yoklukta kalmazö diyordu. S z ve ³t de bir miras gibi idi. EskiT³rkler,bunadaôkumarruöderlerdi.13.Y³zy²ldansonraise,T³rklerde art²k,ômirasalmaös z³g r³lmeebalam²t²(ígel1979:190).t³rkaileyap² s²nda erkek ve k²zlar²n evlenirken baba mal²ndan kendilerine d³en paylar² yanibabamiras²ndanhaklar²n²almalar²malpayla²m²gibibirsorununyaan

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EK-I EGZOZ GAZI EM SYON L M STASYONU YETK LEND RME PROTOKOL RNE PROTOKOL N KONUSU

EK-I EGZOZ GAZI EM SYON L M STASYONU YETK LEND RME PROTOKOL RNE PROTOKOL N KONUSU EK-I EGZOZ GAZI EM SYON L M STASYONU YETK LEND RME PROTOKOL RNE PROTOKOL N KONUSU Madde 1: Bu protokol, 30/11/2013 tarih ve 28837 say l Resmi Gazete 'de yay mlanan Egzoz Gaz Emisyonu Kontrol ile Benzin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı