Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFD1290TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFD1290TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3566544"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:.. 4 Nakliye emniyetini ç kart n z Cihaz kurulumu Cihaz n düzeyinin ayarlanmas... Su ebekesine Balant... Cihazdan su boalt lmas Elektrik ebekesine balant.... Yeni cihaz n z tan y n z.... Program ve s cakl k program seçme kumandalar «Açma / Kapama» ilevi seçme dümeleri Deterjanlar ve katk maddeleri.. Çama r y kamaya haz rlama... Y kama / Yükleme kapa n açma / Çama r doldurma / Yükleme kapa n kapatma. Çama r y kama

3 Y kama program sonu / Makinay kapat n.. Temizlik / Bak m / Donmaya kar koruma Temizlik / Bak m / Donmaya kar koruma Ar zalar Onar m kolay küçük ar zalar.... Teknik Yard m Servisi..... Teknik Özellikler..... Tüketimler tr Güvenlik tavsiyeleri ve genel nitelikte uyar lar Mevcut cihaz, dal n n geçerli kurallar n yerine getirmektedir. güvenlik!! Evcil hayvanlar makinadan uzak tutunuz. S cak y kamada suyun boalt lmas na dikkat ediniz! Cihaz çal t r lmadan önce göz önünde bulundurulmas gereken noktalar:! Cihaz çal t rmadan önce mevcut talimatlar dikkatlice okuyunuz! Bunlar, cihaz n kurulumu, kullan m ve güvenlii için önemli bilgileri ve tavsiyeleri içermektedir. Daha sonra bir baka kullan c taraf ndan kullan labilecei için, cihaz n kullan m talimatlar n saklay n z! Cihaz montaj talimatlar na uygun olarak monte ediniz. Nakliye emniyetini sökünüz ve saklay n z. Görünür hasar izi ta yan ya da kusurlu olan hiç bir cihaz elektrik ebekesine balamay n z! üphe ettiiniz bir durumla kar la rsan z, Teknik Yard m Servisi'ne ya da cihaz ald n z distribütöre dan n z. Eer besleme kablosu hasara uram sa, Üreticinin Resmi Servisi taraf ndan salanacak dier özel bir kablo ile deitirilmelidir! Cihaz n korunmas için dikkat edilmesi gereken noktalar:!! Cihaz n üzerine ç kmay n z! Yükleme kapakç n ne dayanak olarak kullan n z, ne de üzerine aya n zla bas n z! dikkat edilmesi yerde! Makina ta n rken gereken noktalar:!!! Nakliye emniyetini monte ediniz!! bulunduu! Cihaz n içinde kalm birikintilerini boalt n z! olabilecek su Cihaz n nakli s ras nda çok dikkatli olunuz! Cihaz kavramak ve kald rmak için cihaz n ön taraf ndaki unsurlar ve kumandalar kullanmay n z!! Giysileri y karken dikkat edilmesi gereken noktalar:! Cihaz sadece, ehir ebekesinden salanan souk suyla çal t r lmal d r!! Ambalaj malzemeleri oyuncak deildir! lan tüm ambalaj malzemeleri doa ile dosttur, geri dönüüm yap labilir ve yeniden kullan labilirler. Kartonlar % 80 ila % 100 aras nda geri dönüümlü, kullan lm ka ttan olumaktad r. effaf koruyucu levhalar polietilenden (PE), balant çemberleri polipropilenden (PP), ve kal b dökülmü parçalar da kloroflorokarbonsuz (CFC) genletirilmi poliestirenden (PS) yap lm t r. Bu malzemeler, hidrokarbürlü saf bileimlerdir ve geri dönüümlüdür. Kullan lm cihaz n parçalanmas! Kullan lm cihaz n z parçalamadan ve yerine yeni bir birimi koymadan önce cihaz kullan lmaz hale getirmeniz gerekmektedir: Bunun için cihaz n prizini elektrik ak m ndan ay r n z. Cihaz n balant kablosunu kesiniz ve prizle birlikte ay r n z. Çocuklar n bu k s mla oynarken kendilerini buraya kilitleyip ölüm tehlikesine (asfixia) maruz kalmalar n önlemek amac yla kap n n kilitlerini ve kapama birimlerini sökünüz veya onlar kullan lmaz hale getiriniz. Kullan lm cihazlar, geri dönüümlü malzemelerin topland ya da geri kazan ld resmi merkezlere bu amaçla teslim edilerek birleiminde bulunan deerli malzemeler geri kazan labilir (örnein Belediye Parçalama Merkezleri ya da Servisleri ya da benzeri kurulular). Eski cihaz n z n çevreye sayg l bir ekilde yok edilmesine ya da parçalara ayr lmas na dikkat ederek çevrenin korunmas na aktif bir ekilde katk da bulununuz. Çevrenin Korunmas / Enerji tasarrufu için Tavsiyeler Çevre için en ekonomik ve en az zararl kullan m, her zaman makinan n kabul edebilecei maksimum miktarda giysi makinaya konularak gerçekletirilir: Beyaz ve renkli giysiler (dayan kl kumalar) 5,0 kg Narin giysiler 3,0 kg Çok narin giyecekler, yünlüler 2,0 kg Böylelikle enerji tasarrufu salars n z: Enerji tasarrufu için özel programlardan birini ve daha düük s cakl klar seçiniz, örnein: Dayan kl kumatan az veya normal kirli beyaz ve kirli çamarlar y kamak için «beyazlar / renkliler Normal» program ile 90 /C yerine 60 /C s cakl i; Narin giysileri y kama için ise «sentetikler» program ile 60 /C yerine 40 /C s cakl i seçiniz. Aa daki ekilde enerji ve deterjan tasarrufu yapm olursunuz: Normalden az kirli çama rlar n ön y kama program ile y kanmas ndan vazgeçerek. Aa daki ekilde enerji ve zamandan tasarruf edebilirsiniz: Y kanabilecek tipteki giysiler için, k sa süreli özel programlarla az kirli çama rlar için y kamay seçerek. Aa daki ekilde deterjandan tasarruf edebilirsiniz: Suyun sertlik derecesi, çama r n kirlilik derecesi ve y kanacak çama r miktar gibi deterjan kutular nda belirtilen özel talimatlara bal olarak deterjan miktar n ayarlayarak. 4 tr Nakliye emniyetin ç kar lmas! Makinan n kap s n n balang ç hareketinden önce makinan n arka k sm nda bulunan nakliye emniyetini ç kartmak zorunludur. Dikkat! Anahtar kaymas durumunda yaralanma tehlikesi! Çapraz kirii (travers), contay ve 4 balant vidas n geveterek ç kart n z «A». Devam nda yere dümü olacak dört ay r c eleman «B» ç kart n z. Bunun için makinay hafifçe einiz.! Makinan zda dokümanla birlikte bir çantada bulunan «C» ve «D» koruyucu t palar n monte ediniz. Makinan z sadece 4 balant vidas n n tak l olduu halde nakledilebilecektir «A». Bunun için makinan n «E» arka panelini sökmek ve daha önceki noktalarda tarif edilen ilemlerin tersini gerçekletirmek gerekmektedir.

4 tr 5 Cihaz n kurulumu! Cihaz kurulurken, cihaz besleme ya da boaltma ebekelerine ve elektrik ak m na balarken, güvenlik talimatlar n n, Uyar lar n, Genel Tavsiyelerin, genel özellikte gözlemlerin ya da su ve elektrik ak m n salayan yerel irketlerin kural ve isteklerinin yerine getirilmi olduuna dikkat edilmelidir. Cihaz kald r rken dikkat ediniz! Yaralanma Tehlikesi! Cihaz kumandalardan ya da d ar unsurlardan tutarak kald rmay n z! doru ç kan!!! üphe duyulmas durumunda, bu konu ile ilgili bir teknisyen cihaz su ebekelerine ve elektrik ak m na balamak için ça r lmal d r. Bütün cihazlar, fabrikada normal çal ma artlar alt nda ciddi denetim ve denemelere tabi tutulmutur. Belli oranda bir nem veya hatta makinan n içinde bulunabilecek su tortusu ya da pis su borusu bu denemelere dahildir. Yerletirme Santrifüj süresince cihaz n salam ve güvenli pozisyonunu garanti etmek amac yla cihaz n yerletirilecei yüzey ile yer, salam ve düz olmal d r. Hal lar ya da köpüklü kauçuun arka yüzeyinden yap lm dier malzemeler gibi yumuak zeminli döemeler makina için uygun yerletirme alanlar deildir.! Tahta kalaslar üzerine oturtulan zemin olmas durumunda, cihaz 30 mm kal nl nda, suya dayan kl ve zemine vidalanm tahta kaideli bir levha üzerine yerletirilmelidir. Cihaz her zaman odan n ya da bulunduu mekan n bir köesine monte edilmelidir. alt somunlar n sökünüz. Desteklerin yüksekliklerini düzeltiniz. Hiçbir ekilde cihaz, su s t c s üzerinden balamay n z! sonunda bulunan plastik somun bulunduu yerde su musluuna k vr lan dier filtre ise borunun içinde temizlenmelidir (demonte edilemez). Su kaçaklar ndan ya da su bask nlar sonucu oluabilecek hasarlar önlemek amac yla, su musluu cihaz uzun süre çal mayacak veya evden uzun süre ayr kal nacak ise mutlaka kapat lmal d r. Sadece boru mafsallar n n plastik alt somunlar n elle s k t r n z.!!!! 8 tr Cihazdan su boalt lmas! Su boaltma ebekesine cihaz monte ederken ve balarken, borunun k vr lmam ve t kanmam olmas na dikkat ediniz. Boruyu çekmeyiniz! Su boaltma n burumas n önlemek amac yla, son durulama suyu makinan n içinde kal r. K Ekstra durulama Santrifüjsüz Program ek durulama devri yapar. D Düme bas l : Son durulamadan sonra makina suyu boalt r ama çama ra santrifüj yap lmaz. Narin kumalar için tavsiye edilir. 12 tr Deterjanlar ve katk maddeleri Önden doldurmal çama r makinalar için kullan lan tüm toz ya da s v deterjanlar kullanabilirsiniz.! Çok ; kar c tuz. Bölme 2: Son çalkalama için ek maddeler, örnein yumuat c. 18 tr Çama r y kama Bir y kama program seçiniz Ekteki program tablosunu inceleyiniz. stenilen programa gelene kadar, program seçicisini saatin akrep yelkovan yönünde (saa doru) çeviriniz. Çama r için uygun olan s y, s cakl k seçicisi vas tas yla ayarlay n z. Harekete geçirmek istediiniz ek fonksiyon düme ya da dümelerine bas n z. Y kama program sonu / Makinay kapatma Bütün programlar giysilerin santrifüjden geçirilmesiyle otomatik olarak biter. Makinay kapat n z «Açma / Kapama» dümesine bas n z. Makina kapat lm t r. Görev pilotu kapat l r. 2 dakika sonra yükleme kapa n aç n z ve makinadan çama r ç kar n z.! Tamburun içinde ya da conta lastiinde s k m olabilecek yabanc cisimleri (klips, z mba, bozuk para vs. ) ç kart n z! Oksitlenme tehlikesi! Makinan n yükleme kapa n havan n içeriye girmesi ve onu kurutabilmesi için aç k b rak n z. lemi bitirmek ve balang ç pozisyonuna dönmelerini salamak için dümelere bas n z. Su musluunu kapat n z. Bir program balat n z Yükleme kapa n n kapal olduundan emin olunuz. yi kapanmam olmas durumunda, bir güvenlik anahtar cihaz n harekete geçmesini engeller. «Açma / Kapama» dümesine bas n z. Görev pilotu yanar ve seçilen program çal maya balar. Seçilen program n ilerlemesi Seçilen y kama program n n güncel hali program seçme kumandas na bal gösterge vas tas yla gözlemlenebilir. Seçilen bir program deitirme Eer yanl l kla bir y kama program seçmi ve harekete geçirmiseniz, bu yanl l k u ekilde düzeltilebilir: «Açma / Kapama» dümesine basarak cihaz n balant s n kesiniz. Yeni bir program seçme kumandas n saa doru çevirerek (saat yönünde) seçiniz. «Açma / Kapama» dümesine basarak cihaz tekrar çal t r n. tr 19 Temizlik / Bak m / Donmaya kar koruma! Makinada herhangi bak m gerçekletirmeden önce makinay elektrik ebekesinden ay rmal ve su musluunu kapamal s n z. Çözücü kullanmay n z. Bu malzemeler makinan n parçalar nda kusurlar yaratabilir, zehirli buharlar oluturabilir veya sal k için zararl olabilir ve patlamaya neden olabilir. c ve kuvvetli özellikte malzemeler kullanmay n z. pompas n temizlemeden önce makinan n içinde kalm olabilecek suyu boaltmak gerekir. Pompan n t kal olmas durumunda içinden 20 litreye kadar su ç kabilir. Uygulama ekli 1. Çama r makinas n n önyüzündeki kaideyi plastik vidalar n balar n bir para yard m yla ç kart n z.! Yanma tehlikesi! Kullan lm y kama suyunun soumas n bekleyiniz. Su boaltma pompas n n temizlii 2. Tahliye pompas n n kapa alt na yükseklii az olan bir kap koyunuz (boaltma filtresi). Kapa tam olarak ç kartmadan, suyun azar azar akmas n salamak için gevetiniz. Kap dolduu zaman, tahliye pompa kapa n kapat n z. Ayn ilemi art k su ç kmayana kadar ne kadar yapmak gerekiyorsa, o kadar tekrar ediniz. Yere akm olabilecek sular uygun bir bezle siliniz. 3. Tahliye pompa kapa n tümüyle ç kart n z. 4. Birikmi olabilecek yabanc madde ve tüyleri ç kart n z. Pompan n iç k sm n temizleyiniz. Petekler hareket ettirilmelidir. 5. Tahliye pompa kapa n tekrar s k t r n z ve yerinde sabitleyiniz. yice kapanm olduundan emin olunuz. 6. Kaideyi monte ettiiniz pozisyonunda sabitleyiniz. tr 21 Makinan n su ç k filtrelerinin temizlenmesi Makinan n su ç k ndaki filtreler, musluk aç kken ve su girmezken veya sadece makinada çok az su varken temizlenmelidir. Filtreler, ebekenin musluk suyunu makinan n su besleme borusu ile birletiren, elektrovalf balant s nda, makinan n arka k sm nda, mafsal rakorunda yerletirilmitir. Uygulama ekli 1.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Öncelikle su besleme borusunun bas nc n boalt n z: Su musluunu kapat n z. Y kama programlar seçicisinden «normal» program n seçiniz ve s cakl k ayar n «0» pozisyonuna getiriniz. «Açma / Kapama»dümesine bas n z. 40 saniye boyunca çal t r n z. «Açma / Kapama» dümesine basarak makinay kapat n z. 2. Su musluu besleme borusunu gevetiniz. Filtreyi bol musluk suyu alt nda çalkalay n z. 3. Musluk borusunu tekrar s k t r n z. 4. Makinan n arka k sm ndaki mafsal n su besleme borusunu ç kart n z. 5. Düz a zl pensler yard m yla filtreyi ç kart n z; temizleyiniz ve tekrar yerine monte ediniz. 6. Boruyu birleme yerinden s k t r n z ve sabitleyiniz. 7. Su musluunu kapat n z. giri borusundan suyu boalt n z: 1. Su musluunu kapat n z. 2. Musluk suyu besleme borusunu gevetiniz. Borunun ucunu bir kab n içine koyunuz. 3. içindeki su boalt lm t r. 4. cihazlarda yap lmas gerekli tamiratlar, sadece elektrikçiler ve bu konuda uzmanlam teknisyenler taraf ndan gerçekletirileceklerdir. Hatal ya da doru olmayan ekilde yap lan tamiratlar ciddi tehlikeler yaratabilir ve kullan c da önemli hasarlara yol açabilir. Ar za Görev pilotu yanm yor Olas sebep / Onar m ekli Cihaz n prizi balanmam ya da ebeke ak m ç k iyi yerletirilmemi. ebeke sigortas att. Elektrik ak m ikmalinde kesinti. Ak m ikmali kesintisi ya da cihazda ar za meydana gelmesi durumunda, çama r makinadan ç kartmak amac yla acil su boaltmas gerçekletirilebilir (bak n z "Boaltma pompas temizlii" bölümü) Balant / Balant kesme dümesi bas l deil. Yükleme kapa iyi kapat lmam. Herhangi bir ar za yok! Su cihaz n içinde, görülebilir k sm n alt nda kal yor. Çama r n kirlilik derecesi normalden yüksek. Deterjan miktar yetersiz. Deterjan miktar n üreticinin talimat na göre ayarlay n z. Y kama s cakl ve y kama program n çama r için daha uygun ekilde seçiniz. Gereinden fazla deterjan kullan ld. Cihaz n balant s n 5 10 dakika süresince kesiniz. Köpük oluumunu durdurmak için deterjan gözüne bir çorba ka yumuat c y yar m litre su ile kar t rarak koyunuz. Bir sonraki y kamada deterjan miktar n azalt n z. Baz deterjanlar, hiçbir ekilde durulama sonuçlar n etkilememelerine ramen büyük miktarda köpük yayarlar. Bir ar zadan söz edilmiyor! bir ar za yok! emniyeti sökülmemi. Makinan n kurulum talimatlar n inceleyiniz. pompas t kal. Boaltma borusu k vr lm ya da t kal. Emniyet ilevi aktif halde. L komutu seçili, Flot Durulamadan sonra dur.» Su musluu kapal. Su ç k filtreleri kirli. «L Elektrik ak m ikmalinde kesinti Y kama süreci balam yor Y karken su görünmüyor Y kama sonucu tatmin edici deil Deterjan gözünden köpük ç k yor Son durulamadan sonra köpük görülüyor Motorda tuhaf gürültüler Pompada gürültü Makina y karken ve santrifüj yaparken titriyor Cihaz santrifüj yapm yor ya da kullan lm suyu boaltm yor Yükleme kapa aç lam yor Çama r makinas na su girmiyor tr 23 Teknik Yard m Servisi Teknik Yard m Servisi'ni aramadan önce ar za kendi ba n za çözemeyeceinizden emin olunuz. (Bak n z «Onar m Kolay Küçük Ar zalar» Bölümü). Bu gibi durumlarda teknisyenin yapaca harcamalar garanti servisinin kapsam na girmediinden bu ekilde gereksiz harcamalardan kurtulmu olacaks n z.! Eer yukar da say lan maddeleri incelemenize ramen ar zay gideremiyorsan z, cihaz n z n balant s n sökünüz, ak m ç k prizini ç kart n su musluunu kapat n z ve Teknik Yard m Servisine haber veriniz! Teknik Yard m Servisinin gelmesi için bavurduunuzda ürünün numaras n ve üretim numaras n belirtmeyi unutmay n z. (E Nr) (FD). Her iki numara cihaz n özellikleri levhas nda, yükleme kapa n n çerçevesinin içine yerletirilmi olarak bulunur. Buraya cihaz n z n numaras n not ediniz. E Nr. FD Ürün numaras Üretim numaras Teknisyenlerimize doru ürün ve üretim numaralar n göstererek gereksiz gidip gelmeleri önlemeye katk da bulununuz. Bu sizin de gereksiz harcamalardan tasarruf etmenizi salar. 24 tr Teknik Özellikler a Genilik b Yükseklik c Derinlik A rl k Tamburun kapasitesi Elektrik ebekesi gerilimi Sigorta Su ebeke bas nc 59,5 cm 85,0 cm 56,0 cm yakla k 70 kg Levhaya göre özellikleri 1 10 bar tr 25 Tüketimler Program Renkli çama r 40 /C Renkli çama r 60 /C Beyaz Çama r 90 /C Narin kumal giysiler 40 /C Çok narin kumal giysiler, 30 /C giysiler Yünlüler 30 /C Çama r a rl 5 kg* 5 kg* 5 kg 3 kg* 2 kg 2 kg* Tüketimler ** Enerji 0,60 Kwh 0,95 Kwh 1,70 Kwh 0,40 KWh 0, KWh 0,20 KWh Su 54 l 49 l 61 l 50 l 55 l 35 l Süre 118 dakika 140 dakika 118 dakika 75 dakika 50 dakika 60 dakika * EN normuna göre deneme programlar : 1999 e IEC Ed : 02 ** Üst k s mda tablo içinde verilen tüketim deerleri sadece bir fikir vermek içindir ve ölçülerde bas nca, sertlik derecesine, çama r makinas n besleyen ebeke suyu s cakl na, çama r makinas n n bulunduu mekan ya da odan n s cakl na, çama r makinas na konan çama r n cinsine ve miktar na, kullan lan deterjana, elektrik ebekesinde meydana gelen gerilim dalgalanmalar na ve dier seçilmi ek ilevlere bal olarak farkl l klar meydana gelebilir. 26 tr tr

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin tr çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WMG 823 C TK.C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437591

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WMG 823 C TK.C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437591 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

. Temizleme... 18. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22

. Temizleme... 18. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22 SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22 SN SX çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

. Temizleme... 19. / Programlara genel bakı... 21. 1 Cihazın kullanılması... 23

. Temizleme... 19. / Programlara genel bakı... 21. 1 Cihazın kullanılması... 23 çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük kullanımda...............

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 19. 1 Cihazın kullanılması... 21

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 19. 1 Cihazın kullanılması... 21 SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL AMWX- 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KAL- MAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan,

Detaylı