Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Önemli cihazýn olasý zararlardan sakýnýlmasýyla ilgili bilgileri ifade eder. Bu sembol faydalý bir takým bilgiler ve pratik ipuçlarýný ifade eder. Bu sembol çevre korunmasýna yardým etmek için alýnabilecek tedbirleri ifade eder Elektrik Güvenliði Cihazýn doðru kurulmuþ ve yetkili bir teknisyen tarafýndan topraklanmýþ olduðundan emin olun. Bu cihaz sadece yetkili bir servis personeli tarafýndan kontrol edilmelidir. Yetkisiz kiþiler tarafýndan gerçekleþtirilen onarýmlar yaralanmalara ve ciddi bozulmalara yol açabilir. Eðer cihazýnýzýn tamire ihtiyacý varsa yerel servis merkezinizle temasa geçin. bu talimatlara uyulmadýðý takdirde hasar meydana gelebilir ve garanti geçersiz kalabilir. Düz bir hizada monte edilen cihazlar sadece ilgili standartlara uygun olan kabin ve tezgahlara monte edildikten sonra çalýþtýrýlabilirler. Bu, VDE (Alman Elektrik Mühendisleri Birliði) tarafýndan da gerekli görüldüðü gibi elektrikli parçalarýn kýsa devre ihtimaline karþý yeterli korumayý garanti eder. Eðer cihazýnýz bozulursa veya kýrýlma, çatlak veya bozulmalar görünürse: - tüm piþirme gözlerini kapatýn; - ocaðýn ana güç kaynaðý (priz) ile baðlantýsýný kesin; ve - yerel servis merkezinizle temasa geçin. Eðer ocaðýn üstü çatlarsa, olasý elektrik þoku tehlikesine karþý cihazý kapatýn. Cam yüzey deðiþtirilene kadar ocaðýnýzý kullanmayýn. Ocaðý alüminyum folyo, alüminyum folyoya sarýlý yiyecekler veya alüminyum piþirme kaplarýnda paketlenmiþ donmuþ gýdalarý ýsýtmak için kullanmayýn. Çocuk Güvenliði Bu cihaz, sorumlu bir yetiþkinin gözetimi olmaksýzýn küçük çocuklar ve yetkin olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir. Cihazla oynamamalarýný garanti altýna almak için küçük çocuklar izlenmelidir. Piþirme iþlemi sýrasýnda piþirme gözleri ýsýnacaktýr. Küçük çocuklarý cihazýn yanýndan daima uzak tutun. 3 Güvenlik (devam ediyor) TR Kullaným Sýrasýnda Güvenlik Bu cihaz sadece evde normal piþirme ve kýzartma yapmak için kullanýlmaktadýr. Ticari veya endüstriyel kullaným için tasarlanmamýþtýr. Ocaðý asla odayý ýsýtmak için kullanmayýn. Ocaðýn yakýnýndaki ana prize elektrikli aygýtlarý baðlarken dikkatli olun. Kablolar ocaðýn üstü ile temasa geçmemelidir. Aþýrý ýsýtýlmýþ yaðlar aniden alev alabilir. Bu nedenle örneðin patates kýzartmasý gibi yaðda piþirilen yiyecekler hazýrlarken ocaðýn baþýndan ayrýlmayýn. Kullandýktan sonra piþirme gözlerini kapatýn. Kontrol panelini daima temiz ve kuru tutun. Ocaðýn üzerine asla kolayca tutuþabilen maddeler koymayýn. Bu yangýna yol açabilir. Temizlik Sýrasýnda Güvenlik Temizlikten önce cihazý daima kapatýn. Güvenlik sebepleri nedeniyle cihazý asla buhar püskürtücü veya yüksek basýnçlý temizleyici ile temizlemeyin. Ocaðý bu kýlavuzda yer alan temizleme ve bakým talimatlarý doðrultusunda temizleyin. Elden Çýkartma Talimatlarý Ambalajlarýn Atýlmasý Bu cihazýn ambalajýnda tamamen geri dönüþtürülebilir malzemeler kullanýlmýþtýr. Karton ve köpükten oluþmuþ bölümler uygun þekilde iþaretlenmiþtir. Lütfen ambalaj malzemelerini ve eski cihazlarýnýzý güvenlik ve çevresel þartlara göre atýnýz. Eski Cihazýnýzýn Uygun Þekilde Atýlmasý Dikkat: Eski cihazýnýzý atmadan önce herhangi bir tehlike oluþturmamasý için onu çalýþmaz duruma getirin. Bunu yapmak için cihazý güç kaynaðýndan çýkartmak ve kablolarý sökmek üzere yetkili bir teknisyene baþvurun. Bu cihaz ev çöplerinin içine atýlmaz. Toplama tarihleri ve halka kapalý atýk bölgeleri hakkýnda bilgiyi yerel yetkililerden veya belediyeden öðrenebilirsiniz. 4 Ocaðýn Kurulumu Önemli: Cihazýn doðru kurulmuþ ve yetkili bir teknisyen tarafýndan topraklanmýþ olduðundan emin olun. Lütfen bu talimatlara uyun. Hatalý kurulumun sonucu olarak gerçekleþebilecek herhangi bir hasar garanti kapsamýnda deðildir. Teknik veriler bu kýlavuzun sonunda yer almaktadýr. TR Düzenlemeler ve Uyum Bu cihaz aþaðýdaki standartlarý karþýlamaktadýr: EN ve EN , evde kullanýlan elektrikli cihazlarýn güvenliði ve benzer amaçlarla ilgili olarak; EN veya DIN / / 44548, ev için tasarlanmýþ elektrikli piþiriciler, ocaklar, fýrýnlar ve ýzgaralarýn kullaným özellikleriyle ilgili olarak; EN ; EN 55014; EN ; ve EN , elektromanyetik uyumluluk için temel þartlarla ilgili olarak (EMC). Bu cihaz aþaðýdaki EU Yönergeleri ile uyumludur: tarihli 73 / 23 / EWG (Düþük Gerilim Yönergesi); tarihli 89 / 336 / EWG (Düzeltme Yönergesi 92 / 31 / EWG dahil olmak üzere EMC Yönergesi); ve 93 / 68 / EWG CE Etiketleme Yönergesi Kuran Kiþi Ýçin Güvenlik Talimatlarý Bir cihazýn ana güç þebekesinden kolaylýkla çýkartýlabileceði þekilde gerekli elektrik tertibatýný saðlanmýþ olmalýdýr.

3 Hat (kablo) koruyucular, sigortalar (vida tipi sigortalar taþýyýcýdan çýkartýlýr), kaçak önleyiciler ve kontaktörler uygun izolasyon araçlarý arasýnda sayýlabilir. Yangýn korumasý uygun olmasý için bu cihaz EN þartlarýna riayet eder. Bu tip bir cihaz yüksek bir dolapla veya tek tarafýnda duvar desteði ile monte edilebilir. Ocaðýn altýna çekmece konulmamalýdýr. Kurulum, elektrik çarpmasý riskini garanti altýna almalýdýr. Cihazýn yerleþtirildiði mutfak ünitesi DIN 68930'un þartlarýný saðlamalýdýr. Neme karþý koruma saðlamak için tüm kesik yüzeyler uygun bir dolgu macunu ile kaplanmalýdýr. Fayanslý tezgâhlarda ocaðýn yerleþtirildiði bölgedeki ek yerleri sýva ile tamamen kaplanacak þekilde mutlaka doldurulmalýdýr. Doðal, suni taþ veya seramik tezgâhlarda buraya suni reçine veya karýþýk yapýþtýrýcýlarla anlýk hareket yaylarý baðlanmalýdýr. Contalarýn herhangi bir boþluða izin vermeyecek þekilde tezgâha doðru þekilde baðlandýðýndan emin olun. Ýlave silikon dolgular uygulanmamalýdýr; servis geldiðinde bunun çýkartýlmasý zor olur. Çýkartýlacaðý zaman ocak aþaðýdan yukarýya doðru itilmelidir. 5 Ocaðýn Kurulumu (devam ediyor) TR Ana Güç Kaynaðýna Baðlanmasý Baðlantýlarý yapmadan önce cihazýn nominal gerilimini (voltaj) kontrol edin. Sýnýflandýrma plakasýnýn üzerindeki voltaj deðeri mevcut kaynak voltajýna karþýlýk gelmelidir. Sýnýflandýrma plakasý ocak kasasýnýn alt kýsmýnda yer almaktadýr. Kablolarý devreye baðlamadan önce kabloya giden gücü kesin. Isýtma elemanýnýn voltajý AC230 V~'dur. Ayrýca cihaz AC220 V~ deðerindeki eski aðlarla da mükemmel çalýþýr. Ocak, cihazýn ana güçten kontak açýklýk geniþliði en az 3mm olacak þekilde tüm kutuplarýyla ayrýlmasýný saðlayacak örneðin otomatik hat korumalý kesme düzeneði, kaçak durdurma tertibatý veya sigorta gibi bir aygýt kullanarak ana güç kaynaðýna baðlanýr. Ana güce (prize) baðlantý kablosu olarak H05SS - F (180 C) tipi bir kablo veya daha üst seviyedeki bir tanesi kullanýlmalýdýr.l;zeyi : Cihazda seramik cam bir piþirme yüzeyi ile dört adet hýzlý bir þekilde devreye giren piþirme gözleri vardýr. Ocaðýn güçlü radyant ýsýtýcý elemanlarý gözlerin ýsýnmasý için gerekli olan zamaný belirgin bir þekilde kýsaltýrlar. Dokunmatik Kontrol Sensörleri : Cihazýnýz dokunmatik kontrol sensörleri ile çalýþtýrýlmaktadýr. Kolay Temizleme : Seramik cam piþirme yüzeyi ile kontrol sensörlerinin avantajý temizleme açýsýndan son derece eriþebilir olmalarýdýr. Düz ve pürüzsüz bir yüzeyi temizlemek çok kolaydýr. Açma/Kapama Sensörü : "Açma/Kapama" kontrol sensörü ayrý güç anahtarý olan bir cihaz saðlar. Bu sensöre dokunarak güç kaynaðýný tamamen açabilir veya kapatabilirsiniz. Kontrol ve Ýþlev Göstergeleri : Dijital ekran ve gösterge ýþýklarý ayarlar ve etkin fonksiyonlar hakkýnda bilgi saðladýð&yerinin dijital ekranlarýnda ("hot") sýcak) sembolü ile görüntülenir. Piþirme gözü çoktan kapatýlmýþ olsa bile kalan ýsý göstergesi ancak piþirme gözü yeteri kadar soðuduðunda söner. Kalan ýsýyý yiyecekleri çözmek veya sýcak tutmak için kullanabilirsiniz. Önemli: Kalan ýsý göstergesi aydýnlýk kaldýðý sürece yanma riski devam eder. birlikte hala kendinizi yakma ihtimali devam etmekte olur. takdirde yüzey zarar görebilir. olabildiðince ince ve düz olmalýdýr. bu tencereler yüzey boyunca kaydýrýlýrsa kalýcý çizikler oluþabilir. Soðuduðunda tava tabanlarý normal olarak hafifçe içe doðru eðilir (konkav). Onlar asla dýþa doðru eðilmezler (konveks). Eðer, düdüklü tencere, aðýr piþiren bir tencere veya wok gibi özel bir tencere kullanmak istediðinizde lütfen üreticinin talimatlarýna dikkat edin. Enerji Tasarrufu Hakkýnda Ýpuçlarý Aþaðýdaki noktalara dikkat etmek suretiyle kayda deðer bir enerji tasarrufu saðlayabilirsiniz. Doðru! Yanlýþ! 13 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) TR Kaplarýnýzý ve tencerelerinizi piþirme gözünü çalýþtýrmadan önce mutlaka yerleþtirin. / Off " sensörüne dokunun. Dijital göstergede ibaresi görüntülenir. durumda ýsý ayarý 0 deðerine gider. Bir ýsý ayarý seçin. 2. Piþirme Gözü " kontrol sensörüne dokunun. Bu, dýþtaki piþirme gözünü açacaktýr. Gösterge ýþýðý aydýnlanýr. 3. Dýþtaki piþirme gözünü kapatmak için "Çiftli Piþirme Gözü " kontrol sensörüne dokunun.

4 18 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) Bir Piþirme Gözünün Kapatýlmasý Bir piþirme gözünü kapatmak için kontrol panelinin ýsý ayarlama ve dokunmatik sensörleri veya tuþlarýný kullanarak ýsý ayarýný olarak ayarlayýn. TR Çocuk Güvenlik Kilidinin Kullanýmý Ýstemeden bir piþirme gözünün açýlmasý ve piþirme yüzeyinin çalýþmaya baþlamasý ihtimaline karþý koruma saðlamak amacýyla çocuk güvenlik kilidini kullanabilirsiniz. Kilit kontrol sensörü sadece güç açýk iken kullanýlabilir. Çocuk Güvenlik Kilidinin Etkinleþtirilmesi 1. Kontrol sensörüne yaklaþýk 3 saniye kadar basýn. Onay olarak akustik bir sinyal sesi duyulacaktýr. yaklaik 3 sn 2. Herhangi bir ýsý ayar kontrol sensörüne basýn. ibaresi ekranda görüntülenir. Bu çocuk güvenlik kilidinin etkinleþtirildiðini ifade eder. 19 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) TR Çocuk Güvenlik Kilidinin Açýlmasý 1. Kontrol sensörüne yaklaþýk 3 saniye kadar dokunun. Onay için akustik bir sinyal duyacaksýnýz. yaklaik 3 sn Zamanlayýcýyý kullanmanýn iki yolu vardýr: Güvenli kesme olarak zamanlayýcýnýn kullanýmý Piþirme gözü için özel bir zaman ayarlandý ise bu zaman süresi dolar dolmaz piþirme gözü otomatik olarak kendini kapatýr. Bu iþlev birden fazla piþirme gözü için eþ zamanlý olarak kullanýlabilir. Geri sayým için zamanlayýcýnýn kullanýmý Eðer piþirme gözü açýk ise geri sayým zamanlayýcýsý kullanýlamaz. Güvenli kesme uygulamak istediðiniz piþirme gözlerinin açýlmasý gerekir. 1. Zamanlayýcýnýn kontrol sensörünü kullanarak güvenli kesme zamaný ayarlamak istediðiniz piþirme gözünü seçin. Ýlk aktif piþirme gözü seçildikten sonra zamanlayýcýnýn kontrol sensörüne dokunun. Böylece ilgili gösterge yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlar. Örneðin, sol öndeki gösterge sol önde bulunan piþirme gözünü ifade eder. Zamanlayýcý ekranýnda simgesi görüntülenir. Bir sonraki aktif piþirme gözünü seçmek için tekrar zamanlayýcýnýn kontrol sensörüne basýn. 20 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) 2. kesme böylece etkinleþtirilmiþ olur. 2. Zamanlayýcý kontrol sensörüne dokunun. zamanlayýcý iþlevi etkin konuma geçer ve kalan süre zamanlayýcý ekranýnda görüntülenir. Kalan süreyi düzenlemek için zamanlayýcýnýn kontrol sensörüne dokunun ve ayarý deðiþtirmek için zamanlayýcý ayarý kontrol sensörlerine dokunun. veya 21 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) TR Kontrol Panelinin Kilitlenmesi ve Açýlmasý Piþirme iþlemi sýrasýndaki herhangi bir durumda, "Açma/Kapama " kontrol ayarlarýnýn kazara (örneðin bir bezle panelin silinmesi gibi) deðiþtirilmesine karþý önlem olarak kontrol paneli kilitlenebilir. 1. Kilit kontrol sensörüne yaklaþýk 3 saniye kadar dokunun. Kilit kontrol sensöründeki gösterge ýþýðý aydýnlanýr. Bu durumda kontrol sensörleri kilitlenmiþ olur. 2. Kontrol sensörünü açmak için kontrol sensörüne yaklaþýk 3 saniye kadar tekrar basýn. Kilit kontrol sensöründeki gösterge ýþýðý söner. yaklaþýk 3 sn Özel Yiyeceklerin Piþirilmesi Ýçin Önerilen Ayarlar Aþaðýdaki tabloda yer alanlar size yol gösterecektir. Isý ayarlarý kullanýlan piþirme kabýnýn kalitesi ve piþmekte olan yiyeceðin miktarý da dâhil olmak çeþitliliðe baðlý olarak farklý piþirme yöntemleri için gereklidir. Düðme Ayarý Piþirme Yöntemi Isýtma Sote Kýzartma Yoðun Kýzartma Kýzartma Kaynatma Buðulama Güveç Kaynatma Eritme Kullaným Örnekleri Büyük miktarda sývý ýsýtma, makarna kaynatma, et kavurma (gulaþ kýzartma, eti soteleme gibi) Biftek, fileto, kýyma kavurma, sosis, gözleme / katmer Þnitzel / pirzola, ciðer, balýk, köfte, sahanda yumurta 1.5 litreye kadar sývý, patates ve sebze piþirme Küçük miktarda sebze, pilav ve süt ürünü buðulamasý ve aðýr ateþte piþirilmesi Tereyaðý eritme, jelatin eritme, çikolata eritme Not Yukarýdaki tabloda gösterilen ýsý ayarlarý sadece size yol göstermesi açýsýndan verilmiþtir. Özel piþirme kaplarý ve yiyeceklere göre ýsý ayarlarýný düzenlemeniz gerekir. 22 Temizlik ve Bakým Ocak Önemli: Temizleme maddeleri ýsýnmýþ seramik cam yüzey ile temas etmemelidir: Temizliðin ardýndan tüm temizleme maddeleri yeterli miktarda temiz su ile temizlenmelidir. Aksi takdirde yüzey ýsýndýðýnda kalan atýklar hoþ olmayan etkilere neden olabilirler. Izgara, mangal veya fýrýn spreyleri, ovalama pedleri veya aþýndýrýcý tencere temizleyicileri kullanmayýn. Seramik cam yüzeyi her kullanýmýn ardýndan henüz dokunmak için sýcakken hemen temizleyin. Bu sayede ocaðýn üstüne sýçrayan yemek artýklarýnýn yanarak sertleþmesi önlenir.

5 Kireç, su lekesi, yað damlasý ve metalik solmalarý satýn almýþ olduðunuz seramik cam veya paslanmaz çelik temizleyicisi ile temizleyin. TR Hafif Lekeler ve Kirler 1. Seramik cam yüzeyi nemli bir bezle silin. 2. Temiz bir bezle kurulayýn. Temizleme maddesinin kalýntýlarý yüzey üzerinde býrakýlmamalýdýr. 3. Seramik cam piþirme yüzeyinin tümünü haftada bir kez satýn almýþ olduðunuz seramik cam veya paslanmaz çelik temizleyicisi ile bütünüyle temizleyin. 4. Yeterli miktarda temiz su kullanarak seramik cam yüzeyi silin ve temiz, tiftik býrakmayan bir bezle kurulayýn. Ýnatçý Lekeler ve Kirler 1. Taþmýþ ve inatçý bir kire dönüþmüþ yiyeceði temizlemek için cam raspasý kullanýn. 2. Cam raspasýný seramik cam yüzeye açý oluþturacak þekilde yerleþtirin. 3. Keskin yüzüyle kazýyarak kiri çýkartýn. Cam raspalarý ve seramik cam temizleyicileri konuyla ilgili uzman maðazalardan alýnabilir. 23 Temizlik ve Bakým (devam ediyor) TR Kir Problemi 1. Öncelikler cam yüzeye zarar verebilecek olan yanmýþ þeker, erimiþ plastik, alüminyum folyo ve benzeri maddeleri ocak henüz sýcakken cam raspasýný kullanarak hemen alýn. Önemli: Cam raspa sýcak bir piþirme gözü üzerinde kullanýlýrken kendinizi yakma riski vardýr: 2. Soðuduðunda ocaðý normal bir þekilde temizleyin. Eðer üstünde erimiþ bir þey olan piþirme gözü soðumuþsa piþirme gözünü tekrar ýsýtýn ve yeniden temizlemeye çalýþýn. Seramik cam yüzey üzerindeki çizikler ve koyu lekeler örneðin keskin kenarlarý olan bir tava tarafýndan yapýlmýþ olabilir ve bunlar temizlenemez. Ancak bunlar ocaðýn çalýþmasýný engellemez. Ocak Tezgahý Önemli: Ocak tezgâhýnýn üzerinde sirke, limon suyu ve kireç çözücü kullanmayýn; aksi takdirde donuk görünümlü lekeler meydana gelebilir. 1. Ocak tezgâhýný nemli bir bezle silin. 2. Kurumuþ artýklarý ýslak bir bezle nemlendirin. Silin ve kurulayýn. Cihazýnýza Zarar Vermekten Sakýnmak Ýçin Ocaðýn üstünü çalýþma veya saklama alaný olarak kullanmayýn. Ocaðýn üstünde tencere yokken veya tencere boþken piþirme gözünü çalýþtýrmayýn. Seramik cam çok saðlamdýr ve ani ýsý deðiþikliklerine dayanýklýdýr, ancak kýrýlmaz deðildir. Özellikle keskin veya sert nesnelerin ocak yüzeyine düþmesiyle zarar görebilir. bu tencereler yüzey boyunca kaydýrýlýrsa kalýcý çizikler oluþabilir. çizilebilir veya zarar görür. soðumasýna izin verilirse temizlemeye çalýþýlýrken yüzey zarar görebilir. Plastik, alüminyum folyo ve fýrýn folyosu gibi eriyebilecek tüm materyalleri seramik cam yüzeyden uzak tutun. Eðer bunlar veya bunlara benzer bir madde ocak yüzeyinde erirse vakit geçirilmeden raspa ile temizlenmelidir. 24 Garanti ve Servis Sýk Sorulan Sorular ve Sorun Giderme Bir aksaklýk, aþaðýdaki talimatlarýn yardýmý ile kendi baþýnýza düzeltebileceðiniz küçük bir hatadan kaynaklanýyor olabilir. Piþirme gözleri iyi durumda çalýþmýyorsa ne yapmalýyým? Aþaðýdaki olasýlýklarý kontrol edin: Sigorta kutusundaki sigorta saðlam durumda olmalýdýr. Eðer sigortalar bir kaç kez sorun çýkartýrsa yetkili bir elektrikçi çaðýrýn. Cihazý uygun þekilde açýn. Kontrol panelindeki kontrol göstergeleri aydýnlanýr. Piþirme gözünü açýn. Piþirme gözlerini istenilen ýsý deðerine ayarlayýn. Piþirme gözleri açýlmýyorsa ne yapmalýyým? Aþaðýdaki olasýlýklarý kontrol edin: Açma/Kapama tuþunun aktive edilmesiyle istenen piþirme gözünün açýlmasý iþlemi arasýnda 10 saniyeden fazla süre geçmiþ. ("Cihazýn Açýlmasý" bölümüne bakýn) Kontrol paneli kýsmen nemli bir bez veya sývýya maruz kalmýþ olabilir. Kalan ýsý göstergesi dýþýnda ekran aniden kaybolursa ne yapmalýyým? Bu iki olasýlýktan birinin sonucu olabilir: Açma/Kapama sensörü kazara harekete geçirilmiþ olabilir. Kontrol paneli kýsmen nemli bir bez veya sývýya maruz kalmýþ olabilir. Piþirme gözleri kapandýktan sonra kalan ýsý deðeri ekranda görünmüyorsa ne yapmalýyým? Aþaðýdaki olasýlýklarý kontrol edin: Piþirme gözleri kýsa bir süre için kullanýlmýþtýr ve bu nedenle yeteri kadar ýsýnmamýþ olabilir. If the Eðer piþirme gözü sýcaksa lütfen müþteri servis merkezini arayýn. Piþirme gözleri açýlmýyorsa veya kapanmýyorsa ne yapmalýyým? Bu aþaðýdaki olasýlýklardan birisine baðlý olabilir: Kontrol paneli kýsmen nemli bir bez veya sývýya maruz kalmýþ olabilir. Çocuk güvenlik kildi açýk durumda. ekraný aydýnlanýyorsa ne yapmalýyým? Aþaðýdakileri kontrol edin: Kontrol paneli kýsmen nemli bir bez veya sývýya maruz kalmýþ olabilir.

6 Powered by TCPDF ( Sýfýrlamak için kontrol sensörünü "Açýn / Kapatýn". 25 Garanti ve Servis (devam ediyor) TR Brülör kýrmýzýlaþmadýðýnda bunun anlamý ne olabilir? Piþirme gözünün seçilen ýsý deðeri bir sensör tarafýndan gözün açýlmasý ve kapatýlmasý þeklindeki bir süreç ile devam ettirilir. Bu yüzden piþirme alanýnýn yüzeyi her zaman kýrmýzý renkte olmaz. Eðer düþük bir ýsý deðeri seçildiyse ýsý, açýlýp kapanma döngüsünü daha yüksek deðerde seçilen ýsýya göre çok daha sýk yapacaktýr. Yüksek deðerdeki ýsý da açýlýp kapanma süreci içinde çalýþýr. Cihazýn kullanýmýnda meydana gelen bir sorun nedeniyle servis çaðýrmak istediðinizde, müþteri hizmetleri teknisyeni tarafýndan yapýlacak bu ziyaret garanti süresi içinde dahi olsa fiyatlandýrýlabilir. Servis Yardým veya servis hizmeti için aramadan önce lütfen "Sorun Giderme" bölümünü kontrol edin. Eðer hala yardýma ihtiyacýnýz varsa aþaðýdaki talimatlarý uygulayýn. Bu teknik bir hata mýdýr? Eðer öyle ise lütfen müþteri hizmetleri merkezinizle temasa geçin. Gelecekteki olasý görüþmeler için hazýrlýklý olun. Bu sorunlarýn çözülmesini kolaylaþtýracaktýr ve müþteri hizmetleri ziyaretinin gerekli olup olmadýðý konusunda karar vermeyi de kolaylaþtýrýr. Lütfen aþaðýdaki bilgileri not edin: Problemin þekli nedir? Problem hangi þartlarda meydana geliyor? Aradýðýnýzda cihazýnýzýn model ve seri numarasý lütfen aklýnýzda olsun. Bu bilgi aþaðýdaki þekilde olmak üzere cihazýn üzerindeki plakada yer almaktadýr: Model tanýmý S / N kodu (10 haneli) (seri numarasý) Kolayca baþvurabilmek için aþaðýdaki bilgileri buraya kaydetmenizi tavsiye ederiz: Model: Seri Numarasý: Garanti sürecinde olsa bile ne zaman ödeme yapmak zorunda kalýrsýnýz? "Sorun Giderme" bölümünde verilen çözümlerden birisini uygulayarak kendi baþýnýza gidermiþ olduðunuz bir sorununuz varsa, Eðer müþteri servisi teknisyeni, ziyareti öncesinde ilgili bilgileri alamadýðýndan bir kaç servis görüþmesi yapmak zorunda kalmýþsa ve sonuç olarak örneðin, parçalar için ilave ziyaretler yapmak zorunda kalmýþsa. Telefon görüþmesine yukarýda anlatýldýðý þekilde hazýrlýklý olarak baþlarsanýz bu ziyaretlerin maliyetini engellemiþ olursunuz. 26 Teknik Veriler Ocaðýn Boyutlarý Geniþlik 575 mm Derinlik 505 mm Yükseklik 55 mm TR Tezgah Kesim Boyutlarý Geniþlik Derinlik Köþe Yarýçapý 560 mm 490 mm 3 mm Piþirme Gözleri Konum Sol Ön Sol Arka Sað Arka Sað Ön Çap 129 / 215 mm 148 mm 170 / 265 mm 148 mm Güç 750 / 2,200 W 1,200 W 1,500-1,600 / 2,400 W 1,200 W 230 V ~ 50 Hz 7.0 kw Baðlantý Gerilimi Maksimum Baðlý Güç Deðeri Aðýrlýk: Net 8. 0 kg Brüt 10.5 kg 27 Code No. :DG A-03.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Tehlike! Uyarıyı dikkate almamanız, elektrik çarpması sonucunda hayati risk taşıyan yaralanmalara neden olabilir.

Tehlike! Uyarıyı dikkate almamanız, elektrik çarpması sonucunda hayati risk taşıyan yaralanmalara neden olabilir. GİRİŞ Bir De'Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinizi tehlikeye atma ya da cihaza zarar verme riskinden kaçınmak için lütfen birkaç dakikanızı ayırarak bu talimatları okuyunuz. Bu talimatlarda

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanları - Smartline

Elektrikli kaynatma kazanları - Smartline Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Setüstü Endüksiyon Ocaklar

Setüstü Endüksiyon Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7.

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7. x Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

BODY HAIR TRIMMER MT 5531

BODY HAIR TRIMMER MT 5531 BODY HAIR TRIMMER MT 5531 A B C D H E F G 2 GÜVENLİK Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 7 Cihaz sadece

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

İçindekiler. Teknik bilgiler.. 2. Önsöz...3. Parçalar...4. Kullanım talimatları..5, 6, 7. Sıkça sorulan sorular / problemler 8

İçindekiler. Teknik bilgiler.. 2. Önsöz...3. Parçalar...4. Kullanım talimatları..5, 6, 7. Sıkça sorulan sorular / problemler 8 1 İçindekiler Teknik bilgiler.. 2 Önsöz......3 Parçalar...4 Kullanım talimatları..5, 6, 7 Sıkça sorulan sorular / problemler 8 Bakım ve sorun giderme..9 Teknik Bilgiler Kutunun içindekiler 1 Adet Cavex

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Duvara monte gazlı ocaklar

Duvara monte gazlı ocaklar Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma kιlavuzu. OCE400 Pişirme bölümü

Kullanma kιlavuzu. OCE400 Pişirme bölümü [tr] Kullanma kιlavuzu OCE400 Pişirme bölümü ô İçindekiler[tr] Kul lanmakιlavuzu Güvenlik uyarıları... 2 Hasar nedenleri...3 Çevre koruma... 4 Çevrenin korunması kurallarına uygun imha...4 Enerji tasarruf

Detaylı

Gazlı Makarna Pişiriciler

Gazlı Makarna Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Kaynatma kazanları - Standardline

Kaynatma kazanları - Standardline Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı