ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak iki aşamalı özel yetenek sınavlarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge; sınavlara başvuru, yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların ilan edilerek duyurulmasına ve kesin kayıtla ilgili işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen; Bölüm: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü, Dekan: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını, Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesini, Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü, Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, ifade eder. Sınavların ilan edilmesi MADDE 4 (1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanlar, aday olmak için gerekli koşullar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ilgili bölüm başkanının görüşü alınarak Fakülte Kurulunca belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Dekanlık tarafından ilan edilir. Ön kayıt ve kabul şartları MADDE 5 (1) Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler: a) T.C. ya da K.K.T.C. vatandaşı olmak, b) Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM nin geçerli Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yönteminde istenen şartlara sahip olmak. Ancak, Fakülte Kurulu nun önerisi ile ÖSYM nin geçerli şartlarından düşük olmamak koşulu ile her yıl yeni bir başvuru puanı belirlenebilir. c) Ön kayıt sırasında doldurulacak dilekçe ve başvuru formu, ç) İlgili yıla ait YGS sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi. Başvuru yapılan yıldan önceki yıl YGS tarafından merkezi sistemle ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar (Açık Öğretim ve sınavsız geçişler hariç) YGS sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisini ön kayıt dosyasına eklemek zorundadırlar. d) Diplomanın aslı ya da onaylı fotokopisi e) 4,5 x 6 cm ebadında son üç ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 2 adet fotoğraf f) Özel Yetenek Sınavı giriş kartı (Ön kayıt dosyasında verilir, aday tarafından doldurulur ve onaylanarak adaya geri verilir.) g) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ile karşılaştırılacaktır) Sınava giriş belgeleri MADDE 6 (1) Adayların özel yetenek sınavına girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur: a) Özel Yetenek Sınavı giriş kartı (ön kayıt sırasında adaylar tarafından doldurulacak ve Dekanlıkça onaylanarak kendisine verilecektir), b) Fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport). Sınav düzenleme kurulu MADDE 7 (1) Sınav Düzenleme Kurulu Dekan veya görevlendireceği bir Dekan Yardımcısının başkanlığında, Bölüm Kurulunun teklif edeceği Resim-İş Eğitimi-Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından en az birer öğretim üyesi / görevlisinden oluşur. Dekan, gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verebilir. Sınav düzenleme kurulunun görevleri MADDE 8 (1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçleri hazırlamak, sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak, (2) Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek, (3) Sınavda kullanılacak model, araç ve gereçlerini sağlamak, (4) Sınavları güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmak, (5) Sınav Düzenleme Kurulu özel yetenek sınav sonuçları ile değerlendirmeye alınacak diğer sınav sonuçlarını birlikte hesaplayarak, asıl ve yedek listelerin hazırlanması ve ilan edilmesi ile ilgili işlerde yetkili ve sorumludur.

2 Sınav komisyonu ( jüri ) MADDE 9 (1) Özel Yetenek Sınav komisyonu, Bölüm Kurulunun yazılı görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınav komisyonu öncelikle öğretim üyelerinden seçilir; zorunlu hallerde öğretim görevlisi/okutmanlardan ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle oluşturulur. Sınav komisyonunun görevleri MADDE 10 (1) İlgili yıla ait hazırlanan özel yetenek giriş sınavı kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde sınavları yaparak sonuçlandırmak. (2) Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak. Gözetmenler MADDE 11 (1) Gözetmenler, Dekanın onayı ile Fakülte nin diğer bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından seçilir. Gözetmenlerin görevleri MADDE 12 (1) Sınav kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde görevli olduğu salonda sınavın güvenli, düzenli ve kurallara uygun yapılmasını sağlamak. (2) Sınav sonunda, sınav evrakını salonda görevli en az bir öğretim elemanı ile birlikte sınav komisyonuna teslim etmek. Sınav tarihleri yeri ve saati MADDE 13 (1) Özel yetenek sınav tarihleri, yeri ve saati; a) Bölüm Başkanının teklifi, Fakülte Kurulunun ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin web sayfası ile basın yayın organlarında ilan edilir. (2) Özel yetenek sınav komisyonunun teklifi ve Sınav Düzenleme Kurulunun önerisi ile sınav tarih ve saatlerinde senato kararına uygun görülen değişiklikler Dekanlık tarafından yazılı olarak duyurulur. Sınavların yapılışı MADDE 14 (1) Özel yetenek sınavları Bölüm Başkanının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile o yıla ait hazırlanan sınav kurallarına göre, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde giriş sınavı jürisi tarafından yapılır. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar kendilerine hatırlatılır. (2) Adayların başarılı olabilmeleri için, yapılacak sınavların her aşamasından 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Sınav disiplini MADDE 15 (1) Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenir ve bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır. Sınav malzemesi MADDE 16 (1) Sınav Düzenleme Kurulunca belirlenen, adaylara sınavda kullanılmak üzere verilecek olan ve yanlarında getirmeleri gereken malzemeler Fakülte web sayfasından duyurulur. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı özel yetenek sınavı MADDE 17 (1) I inci aşama desen sınavının içeriği aşağıdaki gibidir. a) Adaylar canlı modelden veya objeden vb. desen çalışması yapar. Sınav Komisyonu, Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile yaptırılması istenilen desen çalışmasının özelliğine göre sınav kılavuzunda belirtilen sınav süresi ve dinlenme aralıklarında kısmi değişiklik yapabilir. b) Adayların bu aşamada yaptığı desen çalışması, aşağıda verilen puan tablosu göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı sayılabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekir. Bu aşamadan 50 puan alamayan adaylar başarısız ilan edilir ve ikinci aşama sınavına alınmazlar. c) Resim yeteneği değerlendirme ağırlıkları aşağıdaki gibidir. 1) Alan kullanımı (yerleştirme) : % 20 2) Oran-orantı-anatomi-perspektif : % 40 3) Hareket-denge : % 20 4) Çizgisel değer-ışık gölge : % 20 dir. (2) II nci aşama sınavı imgesel sınavı aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirilecektir. a) Bu aşamada adayın yaratıcılığını ön plana çıkartan imgesel (hayali) çalışma yaptırılır. Adaylar sınav komisyonunun tercihine göre kendilerine verilecek bir konuyu (metin, görsel vb.) resim kâğıdı üzerine çizerler. Adayların en az üç figürlü imgesel çalışma yapmaları istenir. Bununla beraber, adaylar figür dışında objelerden de yararlanabilirler. Bu aşama için gerekli süre, konunun özelliğine göre sınav komisyonu tarafından belirlenir ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. b) Resim yeteneği değerlendirme ağırlıkları aşağıdaki gibidir. 1) Kompozisyon: % 30 2) Çizgisel ifade: % 30 3) Yaratıcılık-gözlem gücü-konuya uygunluk ve resimsel dile dönüştürülmesi: % 40 Yerleştirme puanların belirlenmesi MADDE 18 (1) Özel yetenek I inci aşama sınavının % 50 si, II nci aşama sınavının % 50 si alınarak Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) bulunur. Bu puan, her yıl ÖSYM sınav kılavuzunun Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler başlığı altında verilen, ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP SP) na dönüştürülür. Elde edilen bu standart puan,

3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve o yıla ait YGS puanı (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ile birlikte, ÖSYM sınav kılavuzunda Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler başlığı altında açıklandığı şekliyle, yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında kullanılır. Bu hesaplamada YGS puan türlerinden en yükseği değerlendirmeye alınır. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı özel yetenek sınavı MADDE 19 (1) I inci aşama sınavı aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır. a) Müzik yetenek sınavının I inci aşaması, ön eleme niteliğinde olup önce yazılı (dikte) sınav, daha sonra bireysel uygulama sınavı olarak yapılır. Adayın müzikal işitme yeteneği genel boyutları ile ölçülüp değerlendirilir. 1) Bu aşamada adayın müzikal yazma (dikte), (Bütün adaylar belirtilen gün ve saatte gruplar halinde sınava alınır. Bu aşamada adaylardan kendilerine dağıtılacak mühürlü nota kâğıdına piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi ölçü, not a ve süreleri ile yazmaları istenir. Yazma için verilecek süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilir.) iki ses işitme, üç ses işitme, dört ses işitme, ezgi işitme ve ritim işitme yetenekleri değerlendirilir. 2) Müzik yetenek sınavının I inci aşamasında, yapılan elemede, 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar II inci aşama sınavına girme hakkı kazanırlar. Diğer adaylar başarısız ilan edilir. I inci aşama puanı, II nci aşama sınavına %50 olarak katkıda bulunur. Puanlama ve soru sayısı aşağıdaki gibidir: BİRİNCİ AŞAMA SORU SAYISI VE PUANLAMA TABLOSU Dikte İki Ses Üç Ses Dört Ses Ezgi Ritim Toplam Puan Soru Sayısı X Puan= Puan Yazılı sınav 2x2=4 2x3=6 2x5=10 2x20=40 1x10= notunun %30 u (2) II nci aşama sınavı aşağıdaki evrelerden oluşur. a) II nci aşama sınavı bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı II nci aşamasında aşağıdaki sıra izlenir: 1) Ön şart özelliklerini değerlendirme: Ön şart özellikleri puan ile değerlendirilmez, yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez ve durumu bir tutanakla tespit edilerek aday başarısız ilan edilir. 2) Müzikal özelliklerini değerlendirme: Bu değerlendirmede 100 üzerinden 50 ve daha yüksek puan alanlar başarılı kabul edilir. (3) Ön şart özellikleri aşağıdaki gibidir: a) Ses Özelliği: Adayın sürekli/kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır. b) Konuşma Özelliği: Adayın Müzik Eğitimi Anabilim Dalında sağlıklı öğrenim görmesinde ve müzik öğretmeni olarak yetişmesinde engelleyici konuşma kusurları (ileri derecede kekemelik, pepelik bulunmamalıdır). c) Bedensel Özellikler: Adayda sağırlık veya çok ağır işitme özelliği, Anabilim Dalında öğretimi yapılan enstrümanları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyecek bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede çolaklık vb.) bulunmamalıdır. ç) Ön şart özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınmazlar. (4) Ön şart özelliklerini değerlendirme aşağıdaki gibidir. a) Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması ve yinelemesi istenir. Ön Şart Özellikleri başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; Değerlendirme aşamasından önce Sınav Komisyonu Kararı ve Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile topluca gözden geçirilerek karara bağlanır. b) Ön Şart Özellikleri bakımından istenmeyen özelliklerden birine veya bazılarına sahip olduğu halde çeşitli yollarla bunu gizleyen ya da gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayın, bu durumu sonradan anlaşıldığında, kesin kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmış olsa dahi öğrenciden sağlık raporu istenir ve durumuna göre kaydının silinmesi sağlanır. (5) Müzikal özellikleri değerlendirme aşağıdaki gibidir. İKİNCİ AŞAMA PUANLAMA TABLOSU Birinci Aşama Puanı Müziksel Okuma Müziksel Söyleme Müziksel Çalma Toplam (Deşifre-Solfej) %50 %10 %15 %25 %100 a) Müzikal özellikler ve bunların ikinci aşama müzik yetenek sınavı içindeki ağırlıkları; 1) I inci aşamadan alınan puanın %50 sidir. 2) Müziksel Okuma (Deşifre-solfej) Yeteneği (Bu sınavda aday öğrenciler salona birer birer alınır ve kendilerinden daha önce karşılaşmadıkları ezgilerden okuması istenir.) sınavında 100 puan üzerinden alınan puanın %10 u değerlendirmeye alınır.

4 3) Müziksel söyleme yeteneği (Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Tüm adayların İstiklal Marşı nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser adayların kendileri tarafından seçilir. Bu sınavda adayların ses özelliklerine göre belirlenen eserler çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür.) sınavında 100 puan üzerinden alınan puanın %15 i değerlendirmeye alınır. Adayların bu sınavda müziksel söyleme becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur: a) Sağlıklı sese sahip olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özellikler bulunmamalıdır. b) Sesin tınısı gürlüğü ve genişliği: Aday yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olmalıdır. c) Doğru ve temiz söyleme: Şarkı doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmelidir. ç) Konuşmada anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözler, açık ve anlaşılır olmalıdır. d) Müziksel duyarlılık: Seslendirilen şarkıda ses duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılmalıdır. (4) Müziksel çalma yeteneğinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur. Sınavda 100 puan üzerinden alınan puanın %25 i değerlendirmeye alınır. a) Müziksel çalma yeteneğinde adayların tuşlu dokunmalı (piyano), mızraplı, tezeneli gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.) yaylı sürtmeli (keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve soluklu üflemeli (blokflüt, yanflüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) enstrümanlardan biriyle kendi hazırladıkları bir eseri çalmaları gerekir. b) Enstrüman çeşidine bakılmaksızın her aday asıl enstrüman eserinin yanında mutlaka piyano ile de bir eser seslendirmek zorundadır. Enstrümanı piyano olan adaylar ise iki ayrı eser sunmak zorundadır. c) Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.) mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri olan (elektronik org vb.) enstrümanlarla sınava girilmez. Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışındaki enstrümanları beraberinde getirirler. ç) Doğru ve temiz çalma: Enstrümanından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru/koparılmadan seslendirilmesi değerlendirilir. d) Teknik düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilir. e) Müziksel yorum: Enstrümandan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müziksel çalınması değerlendirilir. f) Eserin düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilir. Yerleştirme puanlarının belirlenmesi MADDE 20 (1) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı II nci aşama sınavında yapılacak değerlendirmede ön şart özellikleri bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylelikle aday elenmiş olur. (2) Adayların II nci aşama sınavında aldığı puan, kesin değerlendirmede ve sıralamada, adayların ÖYSP-SP sini hesaplamada kullanılır. Elde edilen bu standart puan, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ( AOBP ) ve o yıla ait YGS puanı ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler başlığı altında açıklandığı şekliyle yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında kullanılır. Bu hesaplamada YGS puan türlerinden en yükseği değerlendirmeye alınır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı MADDE 21 (1) Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi; ÖSYM nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (yerleştirme puanı) ilgili alanlar için en yüksekten en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, asıl adaylar listesi, sınav kılavuzunda belirlenen kontenjan sayısı kadar, yedek adaylar listesi ise II nci aşamada başarılı olan tüm adayların ilan edilmesiyle oluşturulur. Özel yetenek sınav sonuçları Dekanlık onayını takiben, Fakülte Dekanlığı tarafından panolarda ve Fakültenin web sayfasında ilan edilir. (2) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana öncelik tanınır. Sınava itirazlar MADDE 22 (1) Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç sınav sonuçlarının açıklandığı günü takip eden gün saat 12:00 ye kadar Dekanlığa başvuruda bulunabilirler. Kesin kayıtlar MADDE 23 (1) Asıl listede kazananların kesin kayıtları Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve ilanda belirtilen günlerde Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihlerde Yerleştirme Puan sıralamasına göre yedek listeden kontenjan açığı kapatılır. (2) Asıl ve yedek listelerde kesin kayıt hakkını kazananlar belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler. Kesin kayıt için istenen belgeler MADDE 24 (1) Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen kesin kayıt için gerekli belgelerin yanında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı için Devlet Hastanesi ya da Tıp Fakültesi Göz Kliniğinden renk körlüğü bulunmadığını, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için eğitimini sürdüremeyecek derecede işitme kaybına sahip olmadığını gösteren resmi onaylı rapor ekleyeceklerdir.

5 Yürürlülükten kalkan yönerge MADDE 25 (1) Üniversitemiz Senatosunun 28/07/2004 tarih ve 2004/14 sayılı oturumunda alınan 5 sayılı kararla kabul edilen Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi yürürlülükten kaldırılmıştır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 26 (1) Bu yönergede bulunmayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde bulunan genel hükümler uygulanır. Yürürlülük MADDE 27 (1) Bu yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28 (1) Bu yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. * Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunun 22/05/2013 tarih ve sayılı oturumunda alınan 01 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programları 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU AĞRI-2015

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV İLANI/TEMEL İLKE VE KURALLARI SINAV

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Dayanak Madde 1: Amaç; Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 2012 YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU Temmuz 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönerge Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi nin Lisans programlarına

Detaylı

MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV İLANI

MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV İLANI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV İLANI TEMEL İLKE VE KURALLARI 1 DUYURU

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

EK-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR

EK-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR Sayfa 1 / 11 EK-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato:16 Mayıs 2014 / 324-3-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato:16 Mayıs 2014 / 324-3-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato:16 Mayıs 2014 / 324-3-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin

Detaylı

GENEL KONTENJAN 2 38 180 PUAN

GENEL KONTENJAN 2 38 180 PUAN GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı 2015-2016 Eğitim- Öğretim yılı özel yetenek

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI NEVŞEHİR 1 SINAVLARIN DUYURULMASI Nevşehir Hacı

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU NEVŞEHİR T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ -2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi okullar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Öğrenci Kabulü ve Kayıt

İKİNCİ BÖLÜM. Öğrenci Kabulü ve Kayıt AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Eğitim-Öğretim ve Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MALATYA- 2015 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI

2014-2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ -2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ve ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ ve ESASLARI KILAVUZU 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi;

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÖLÜMLERİNİN

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU 2014 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN

Detaylı

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İçindekiler 1. Fakülte ve bağlı bölümler 2. Bölümlerin kontenjanları 3. Ön kayıt koşulları 4. Sınav tarihleri

Detaylı

hazırladığımız öğrencilerimiz haklı gururumuzdur.

hazırladığımız öğrencilerimiz haklı gururumuzdur. Sevgili Öğrenciler, Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı dünyamızda yükselen değerlerin başında eğitim, bilim ve sanat gelmektedir. Sakarya Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne şehir, bölge ve Türk gençliğini

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

YÖNETMELİK. e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı