GENEL KONTENJAN PUAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KONTENJAN 2 38 180 PUAN"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Eğitim- Öğretim yılı özel yetenek sınavına iliģkin bilgiler aģağıdadır YGS 1,YGS-2 YGS-3,YGS- EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ENGELLĠ KONTENJANI** GENEL KONTENJAN 4,YGS 5,YGS 6 puanlarından (Ham puan) herhangi birinden en az Müzik Öğretmenliği PUAN Engelli öğrenciler için (Bedensel engelli, görme engelli, iģitme engelli, otizm engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla) YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. **Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana aktarılacaktır. ÖN KAYIT VE SINAV TARĠHLERĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Müzik Öğretmenliği ÖN KAYIT TARĠHĠ Temmuz 2015 SINAV TARĠHĠ 27 Temmuz 2015 tarihinden sınav bitinceye kadar (Tüm adaylar için sınav baģlangıç tarihi 27 Temmuz 2015) SINAV YERĠ : Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Merkez YerleĢke NĠĞDE SINAV SAATĠ : 27 Temmuz 2015 günü saat da baģlayacak olup, iki aģamalı Ģekilde gerçekleģtirilecektir. ÖN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1.Adayın 2015 yılına ait YGS Sonuç belgesi internet çıktısı (Aday 2015 YGS 1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS 5, YGS 6 puanlarından herhangi birinden en az 180 puan almıģ olmalı) 2. Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi. 3. Son 6 ay içerisinde 4,5 x 6 cm boyutunda çekilmiģ 2 adet vesikalık fotoğraf. 4. Ön kayıt baģvuru dilekçesi

2 ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA GETĠRECEKLERĠ BELGELER 1. Ön kayıt sırasında düzenlenmiģ olan resimli Sınav GiriĢ Kartı, 2. Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi) 3. KurĢun kalem, silgi. SINAV PROGRAMI VE YÖNTEMĠ Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek GiriĢ Sınavı 27 Temmuz 2015 günü saat da baģlayacak olup, iki aģamalı Ģekilde gerçekleģtirilecektir. I. AġAMA SINAVI Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavının I. AĢaması, ön eleme niteliğindedir. I. AĢama sınavı iki etaptan (yazılı ve uygulamalı) oluģmaktadır. Sınavın I. AĢamasında baģvuru sayısına göre grup sayısı belirlenecek ve adaylar ilk etapta müziksel dikte sınavlarının yapılacağı sınıfa/sınıflara aday numaralarına göre yerleģtirileceklerdir. Grupların sınav soruları birbirleriyle eģdeğer nitelikte olup, sınav günü sınav jürisi tarafından hazırlanacaktır. I. AĢama sınavının ilk etabında baģvuru yapan adayların hepsi aynı gün müziksel dikte sınavına alınacaktır. Ġlan edilen gün ve saatte mazeretli olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemezler. I. AĢama Sınavının Etapları I. AĢama Sınavının I. Etabı (Müziksel Dikte): I. AĢama sınavının ilk etabında adaylar sınav günü ve saatinde belirlenen sınıfa/sınıflara toplu Ģekilde yerleģtirilirler. Adaylara bu etapta iki adet müziksel dikte sorusu sorulur. Adayların bu etaptan aldıkları puanlar, 100 puan üzerinden hesaplanır. I. AĢama Sınavının II. Etabı: I. AĢama sınavının ikinci etabı, toplu olarak gerçekleģtirilen müziksel dikte sınavını takiben ve adayların aday numaralarına göre sınav jürisinin bulunduğu sınıfa/sınıflara sırayla alınmasıyla gerçekleģtirilir. Adaylara bu bölümde tek ses, iki ses, üç ses, dört ses, ezgi ve ritim tekrarına yönelik sorular yöneltilir. Aday sorulara uygulamalı olarak cevap verir. Adayların bu etaptan aldıkları puanlar da, 100 puan üzerinden hesaplanır. Adayların I. AĢama Sınavındaki BaĢarı Puanlarının Hesaplanması: Adayların I. AĢama sınavından aldıkları baģarı puanları, sınavın her iki etabından aldıkları puanların ortalaması alınarak hesaplanır. Her iki etabın toplam baģarı puanı üzerindeki etkisi %50 dir. I. AĢama (ön eleme) sınavını takiben adayların baģarı puanları en yüksekten en düģüğe doğru sıralanır. I. AĢama sınavında baģarılı bulunan ilk 100 aday II. AĢama sınavına girmeye hak kazanır. (100. sırada yer alan adayla sonraki sıradaki aday / adayların puanlarının eģitliği durumunda bu adaylar da II. AĢama sınavına girme hakkı kazanırlar.) I. AĢama sınavı ön eleme amaçlı olup, adayın II. AĢama sınavındaki baģarı puanının hesaplanmasında herhangi bir etkiye sahip değildir. I. AĢama sınavı sonuçları, sınavın bittiği gün Eğitim Fakültesi ve Üniversitenin internet sitesinde duyurulacaktır. II. AġAMA SINAVI Sınavın Etapları: 1. DeĢifre Solfej Adaylar jüri tarafından belirlenen bir solfej parçasını deģifre ederek seslendireceklerdir.

3 2. Müziksel Söyleme Sınavın bu bölümünde adayın, ses özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında tüm adayların Ġstiklal MarĢı nı doğru, temiz bir sesle eģliksiz ve anlaģılır biçimde söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) adayların kendileri tarafından seçilir. Bu sınavda adayların ses özelliklerine göre belirlenen eserler çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür. Adayların bu sınavda müziksel söyleme becerileri puanlanırken aģağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. a) Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste kısıklık, hıģırtı ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması. b) Sesin Tınısı, Gürlüğü ve GeniĢliği: Yeterince gür bir sese, geniģ bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olunması. c) Doğru ve Temiz Söyleme: ġarkının doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmesi. d) KonuĢmada AnlaĢılırlık: Seslendirilen Ģarkıda sözlerin açık ve anlaģılır olması. e) Müziksel Duyarlılık: Seslendirilen Ģarkıda sesin duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılması ile eserin nüans özelliklerine uygun seslendirilmesi. 3. Müziksel Çalma Sınavın bu bölümünde adayın çalgı çalabilme becerileri ölçülür. Adayların müziksel çalabilme becerileri aģağıda belirtilen aģamalarda gerçekleģtirilir. a) DeĢifre Çalma: Adaylar sınav esnasında jüri tarafından belirlenecek bir etüt ya da eseri çalgıları ile deģifre edeceklerdir. b) Bir ya da Birden Fazla Eseri Çalgısıyla Çalma: Adaylar; tuģlu-dokunmalı (piyano), mızraplı/tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.), yaylı (keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve üflemeli (blokflüt, yan flüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir eseri (Jüri üyeleri ihtiyaç duydukları takdirde birden fazla eser dinlemek isteyebilir) çalacaklardır. Fiziksel yapısı çalgı çalmaya ya da müzik yapmaya uygun olmadığı jüri tutanağıyla kararlaģtırılan aday için puanlama (değerlendirme) yapılmayacaktır. Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.), mekanik öğeler taģıyan ve programlanabilir öğeleri olan (elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmeyecektir. Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano dıģındaki çalgıları beraberinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir. Adayların bu sınavda müziksel çalma becerileri puanlanırken aģağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur: - Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru ve kesintiye uğratılmaksızın seslendirilmesi, - Teknik Düzey:

4 Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği, -Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması, -Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir. NOTLAR * II. AĢama sınavında yer alan Solfej, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma sınavlarına iliģkin not dağılımı II. AĢama jüri üyeleri tarafından tespit edilecektir. ** I. AĢama (ön eleme) sınavını kazanıp II. AĢama sınavına girmeyen adaylar için YerleĢtirme Puanı hesaplanmaz. Dolayısıyla, adayların baģarılı sayılabilmeleri için II. AĢama sınavına girmeleri ön Ģarttır. ***II. AĢama sınavında 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak, 50 ve üzeri puan alan adayların puanları hesaplanacaktır. 50 puandan aģağı alan adaylar elenecektir. GENEL HÜKÜMLER * Özel Yetenek Sınavına giren adaylar bu hükümleri kabul etmiģ sayılır. * Sınava cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir. * Sınav esnasında görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI Özel Yetenek Sınavında baģarılı olanlar puan sırasına göre (büyükten küçüğe) kontenjan kadar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Sınav sonuçları Üniversitenin Ġnternet sitesinden duyurulacaktır. KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ Kesin kayıt listesinde yer alan adayların kayıtları, 07 Eylül 2015 tarihinde Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Kayıt Bürosunda ve saatleri arasında yapılacaktır. Asıl adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek aday puan sıralı listeye göre yedek adaylardan alınacaktır. Kontenjan dolana kadar yedek listeden kayıt yapılmasına devam edilecektir. Yedek adayların kesin kayıt iģlemleri 08 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır. Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavları ile yedek listede olan adaylar dilekçelerini Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı na vermek zorundadırlar. KESĠN KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR 1. Kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir. 2. Adaylar kayıt için Ģahsen baģvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz. 3. Kayıt için istenen belgelerin aslı olmak durumundadır. 4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 5. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez. 08 Eylül 2015 tarihinde saat 15:00 a kadar 6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite gerekli yasal iģlemleri yapmada yetkilidir. KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

5 1. Adayın 2015 yılı YGS Sonuç Belgesi (Ġnternet çıktısı) 2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (BaĢarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiģse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge adet 4,5 x 6 cm boyutunda son altı ay içinde önden, kolayca tanınabilecek Ģekilde çekilmiģ fotoğraf. 4-Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1993 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair belge). 5. Kesin Kayıt Dilekçesi (Kayıt bürosundan alınacaktır).

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI 2015/2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAMSUN - 2015

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA BURSA ESKĠġEHĠR BĠLECĠK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM ĠLANI Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ ne 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI için Enstitümüz Sanat ve Tasarım, Resim ve Müzik Anasanat Dallarına belirtilen

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi

Detaylı