BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ"

Transkript

1 Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar verilir.(gvk. Md. 92) Tahakkuk eden vergiler Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.(gvk. Md.117) B. Gelirleri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar izleyen yılın Şubat ayının başından 25 nci günü akşamına kadar verilir. (GVK. Md. 92) Tahakkuk eden vergiler Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. (GVK. Md.117) C. Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesi kapsamına giren yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin gelir vergisi beyannamesi işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının 15 nci günü akşamına kadar verilir.(gvk. Md. 42) Tahakkuk eden vergiler Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.(gvk. Md.117) 2. MUHTASAR BEYANNAME A. GVK. nun 94, Geç.61, Geç.64, Geç.67 (Maddenin birinci ve üçüncü fıkrasına göre yapılan vergi kesintileri hariç) ve Geç. 68 nci maddeleri kapsamında yapılan vergi kesintilerine ilişkin muhtasar beyannameler ödeme veya tahakkukun yapıldığı ayı izleyen ayın 23 ncü günü akşamına kadar verilir.(gvk. Md. 98) Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir.(gvk. Md.119) B. Hizmet erbabı sayısı 10 ve daha aşağı olanlar önceden bildirmek şartıyla,94 ncü madde (Zirai üründen kesilenler hariç) uyarınca kesilen vergilerin beyannamesi üç ayda bir olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (GVK. Md. 98)

2 Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir. (GVK. Md.119) C. GVK. nun Geçici 67 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca kesilen vergilere ilişkin muhtasar beyannameler üç aylık dönemler itibariyle Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının birinci gününden 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (GVK. Geç. Md.67) Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir.(gvk. Geç.Md.67) 3. MÜNFERĐT BEYANNAMELER Dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen diğer kazanç ve iratlarla ilgili olarak verilecek münferit beyannameler kazancın iktisap edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. (GVK. Md.101) Hesaplanan vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir.(gvk. Md.120) 4. GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAMELERĐ Takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle düzenlenen geçici vergi beyannameleri, dönemi izleyen ikinci ayın 14 ncü günü akşamına kadar verilir. (GVK. Mük. Md.120) Beyan edilen geçici vergi, beyannamenin verildiği ayın 17 nci günü akşamına kadar ödenir. (GVK. Mük. Md.120) 5. ASGARĐ VERGĐ BEYANNAMELERĐ Talih oyunları salonlarından elde edilen kazançlar üzerinden aylık dönemler halinde alınan asgari vergiye ilişkin beyanname, dönemi takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.(gvk. Mük. Md. 111) Asgari vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir.(gvk. Mük. Md. 111)

3 6. KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. YILLIK KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1 nci gününden 25 nci günü akşamına kadar verilir. (KVK. Md. 14 ve 25) Tahakkuk eden kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21 ve 29) B. ÖZEL BEYANNAMELER Dar mükellefler tarafında elde edilen diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak verilecek özel beyannameler kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir. (KVK. Md. 26) Tahakkuk eden vergiler, beyanname verme süresi içinde ödenir. (KVK. Md. 29) C. TASFĐYE BEYANNAMELERĐ a. Tasfiye giriş tarihinden o yılın sonuna kadar olan dönem ile tasfiye devamınca her takvim yılı bir tasfiye dönemi sayılır ve her döneme ilişkin tasfiye beyannamesi dönemi takip eden dördüncü ayın ( Nisan ayının) 1 nci gününden 25 nci günü akşamına kadar verilir. (KVK. Md. 14 ve 17) Tasfiye süresince verilen tasfiye beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergiler, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21) b. Tasfiyenin sonuçlanması halinde, bu dönemin tasfiye beyannamesi tasfiyenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 17) Tahakkuk eden vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. Ayrıca henüz vadesi gelmemiş diğer vergilerde bu süre içinde ödenir. (KVK. Md. 21) D. BĐRLEŞME NEDENĐYLE VERĐLEN KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ Birleşme nedeniyle verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesi birleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde verilir.(kvk. Md. 17 ve 18) Tahakkuk eden vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. Ayrıca henüz vadesi gelmemiş diğer vergilerde bu süre içinde ödenir. (KVK. Md. 21)

4 E. DEVĐR NEDENĐYLE VERĐLEN KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ a. Devir yolu ile birleşme işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyanname verme süresinden sonra gerçekleşmiş olması halinde, devir nedeniyle verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesi birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md.20) Tahakkuk eden vergi devir alan kurumun devrin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21) b. Devir işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesi verileceği ayın sonuna kadar geçen süre içinde yapılması halinde devir tarihine kadar olan döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ile birleşme öncesi döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 20) Her iki kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. (KVK. Md. 21) F. BÖLÜNME NEDENĐYLE VERĐLEN KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ a. Tam bölünme işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyanname verme süresinden sonra gerçekleşmiş olması halinde, bölünme tarihine kadar olan döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi tam bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 20) Tahakkuk eden vergiler devir alan kurumun bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21) b. Tam bölünme işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesi verileceği ayın sonuna kadar geçen süre içinde yapılması halinde bölünme tarihine kadar olan döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ile bölünme öncesi döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi tam bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 20) Her iki kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. (KVK. Md. 21) G. MUHTASAR BEYANNAMELER a. KVK. nun 15 nci maddesi kapsamında yapılan kesintilerine ilişkin muhtasar beyanname, ödeme veya tahakkukun yapıldığı ayı takip eden ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (KVK. Md.15 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği)

5 Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir. (KVK. Md. 15 ve GVK. Md. 119) b. KVK. nun 30 ncu maddesi kapsamında yapılan kesintilerine ilişkin muhtasar beyanname, ödeme veya tahakkukun yapıldığı ayı takip eden ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir.(kvk. Md. 31 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği) Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir. (KVK. Md. 31 ve GVK. Md.119) 7. KATMA DEĞER VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir döneme ait 1.No.lu KDV Beyannamesi ertesi ayın başından 24 ncü günü akşamına kadar verilir. (KDVK. Md. 41) B. Bir döneme ait 2.No.lu KDV Beyannamesi ertesi ayın başından 24 ncü günü akşamına kadar verilir. (KDVK. Md. 41) C. Đşin bırakılması halinde KDV Beyannamesi işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın başından 24 ncü günü akşamına kadar verilir.(kdvk. Md. 41) Yurtiçi ve yurtdışı taşıma işi yapanlar açısından KDV dönemi 3 ay, diğer hallede her aydır. Her üç durumda beyan üzerine tahakkuk eden katma değer vergisi beyannamenin verildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenir. (KDVK. Md. 46) 8. ÖZEL ÜKETĐM VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Akaryakıt ve ürünlerine ilişkin 1 No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ayın ilk 15 günü 1 nci ve ayın kalan günleri de 2 nci vergilendirme dönemidir.) takip eden 10 ncu günü akşamına kadar, B. Kayıt ve tescile tabi taşıtlara ilişkin 2/A No.lu ÖTV Beyannamesi tescilden önce, C. Kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlara ilişkin 2/B No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar, D. Alkollü içkilerle ilgili 3/A No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar,

6 E. Tütün ve tütün mamullerine ilişkin 3/B No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar, F. Kolalı gazozlara ilişkin 3/C No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) izleyen ayın 15 ncü günü akşamına kadar, G. Dayanıklı tüketim malları ile diğer mallara ilişkin 4 No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar, verilir. (ÖTVK. Md. 14) Özel tüketim vergilerinin tamamı Md.14) beyanname verme süresi içinde ödenir. (ÖTVK. 9. DAMGA VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Damga vergisi defteri tutan mükelleflerin bir ay içindeki vergiye tabi kağıtlara ait damga vergisi beyannamesi, ertesi ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (DVK Md. 22 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği ) Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen damga vergisi, beyannamenin verildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenir.(dvk. Md. 22 ) B. Đstihkaktan kesinti yapılan durumlarda bir ay içinde kesilen damga vergisine ilişkin beyanname, ertesi ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir.(dvk. Md. 23 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği) Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen damga vergisi, beyannamenin verildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenir.(dvk. Md. 23 ) C. Damga vergisi defteri tutmayanlar, damga vergisi beyannamesini kağıtların düzenlendiği tarihi izleyen 15 nci günü akşamına kadar vermek zorundadır. (DVK. Md. 22) Bu şekilde yapılan beyan üzerine tarh edilen damga vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.(dvk. Md. 22) 10. VERASET VE ĐNTĐKAL VERGĐSĐNE ĐLĐŞKĐN BEYANNAMELER Veraset ve Đntikal Vergisi Beyannamesi (1031/A); A. Ölüm Türkiye de vuku bulmuş ve mirasçılarda Türkiye de ise, ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, B. Ölüm Türkiye de vuku bulmuş ve mirasçılar yabancı bir memlekette ise, ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

7 C. Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ve mirasçılar Türkiye de ise, ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, D. Ölüm yurt dışında vuku bulmuş ve mirasçılar ölenin bulunduğu yabancı bir memlekette ise, ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, E. Ölüm yurt dışında vuku bulmuş ve mirasçılar da başka bir yabancı memlekette ise, ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde, F. Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolduğu tarihi takip eden bir ay içinde, G. Diğer şekilde vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde, verilir. (VĐVK. Md. 9) Veraset ve intikal vergisi tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. (VĐVK. Md. 19) H. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi (1031/B) yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir. (VĐVK. Md. 9) Tahakkuk eden veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. (VĐVK. Md. 19 ) 11. BANKA VE SĐGORTA MUAMELELERĐ VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bankalar ve bankerlerin bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerine ilişkin hizmet vergisi beyannamesi ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar, B. Sigorta şirketlerinin bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerine ilişkin hizmet vergisi beyannamesi ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar, verilir.(gid. VK. Md. 47) BSMV beyanname verme süresi içinde ödenir. (Gid. VK. Md. 48) 12. ÖZEL ĐLETĐŞĐM VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ Bir aya ilişkin özel iletişim vergisi beyannamesi izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar verilir. (Gid. VK. Md. 39)

8 Beyan üzerine tarh olunan özel iletişim vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. (Gid. VK. Md. 39) 13. ŞANS OYUNLARI VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ Şans oyunları vergisinde vergilendirme dönemi ay olup, bir vergilendirme dönemine ilişkin beyanname, ertesi ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar verilir.(şovk. Md. 6) Beyan üzerine tarh olunan vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.(şovk. Md.6)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler Mali Tatil Kapsamında Olan

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 2007 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? VERGİMİ KOLAYCA NASIL ÖDERİM? 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Gelir Vergisi'nin yapısından dolayı çalışanların maaşlarındaki artışa göre yer aldıkları gelir vergisi

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler GELİR

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı