Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi"

Transkript

1 Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 37-43, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Bilim ve Teknolojisi Sivas-Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi Ekrem Mutlu 1*, Tuğba Demir 2, Banu Kutlu 3, Telat Yanık 4 1 Hafik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hafik/Sivas Türkiye 2 Hafik Kamer Örnek M.Y.O, Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik-Sivas, Türkiye 3 Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli, Türkiye 4 Su Ürünleri Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye M A K A L E B İ L G İ S İ Geliş 26 Temmuz 2013 Kabul 22 Kasım 2013 Çevrimiçi baskı, ISSN: X Anahtar Kelimeler: Sivas Hafik Kurugöl Su Kalitesi Su Kirliliği Ö Z E T Kurugöl; Sivas ili Hafik ilçesi Kurugöl köyü sınırları içerisinde bulunan Sivas iline 54 km, Hafik ilçesine 24 km uzaklıkta, yüzölçümü 8.9 ha denizden yüksekliği 1362 m, ortalama derinliği 3,4-4 m olan jips platosu üzerinde dipten kaynayan su ile birlikte yağış ve kar suları ile beslenen doğal göldür. Kurugöl (Hafik-Sivas) Gölü nün sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerinde yıl boyunca meydana gelen değişimler belirlenerek su kalite özelliklerinin ortaya konması, kirlilik seviyesinin belirlenerek, canlı yaşamı açısından uygunluk durumunun tespiti, su kirliliği ve kontrol yönetmeliğine göre göl suyunun sınıflandırılması ve balıkçılık faaliyetlerine uygunluğu belirlenmişti. Kurugöl gölü SKKY de ki kıta içi su kaynaklarının sınıflandırmasına göre ölçülen parametreleri gereğince I-III sınıf su kalitesi arasında değişim göstermektedir. * Sorumlu Yazar: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 1(1): 37-43, 2013 Determination of Water Quality Parameters in Sivas - Kurugöl Lake A R T I C L E I N F O Article history: Received 10 July 2013 Accepted 22 November 2013 Available online, ISSN: X Keywords: Sivas Hafik Kurugöl lake Water quality Water polluation A B S T R A C T Kurugöl Lake; Sivas province Hafik county Kurugöl village located within the boundaries of Sivas province, 54 km, Hafik the town 24 miles away, an area of 8.9 ha altitude of 1362 m, an average depth of m with gypsum plateau on the bottom of the boiling water along with rainfall and snowmelt with the lake is fed naturally. Kurugöl (Hafik - Sivas) waters of Lake of the physical and chemical properties during the year changes occurring determining water quality characteristics to reveal the pollution levels are determined, living life in terms of the availability of the detection, water pollution and control regulations by the lake water classification and fishing activities, compliance with were identified. The inland lake in Kurugöl (SKKY) according to the classification of water resources in accordance with the parameters measured I-III water quality varies from class. * Corresponding Author:

2 Giriş Günümüzde; nüfus artışının yüksek olması ile birlikte, çağımızın büyük problemlerinden biri olan su kirliliği ve su kalitesi problemleri ortaya çıkmıştır. Bu sorun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. En önemli tatlı su rezervlerinden olan göller; doğal güzellikleri, içerdiği biyolojik çeşitlilik, balıkçılık, turizm ve hidrolojik döngüdeki rolü gibi birçok özellikleriyle önemli alanlardır. Ancak; gelişen teknoloji, nüfusun hızla artması, küresel iklim değişikliği, evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik kaynakları, göller üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır (Taş, 2011). Başlıca kirleticiler organik ve inorganik maddeler, tuzlar, mikroorganizmalar, deterjanlar, pestisitler, ağır metaller, askıda katı maddeler radyoaktivite, yağlar, petrol ürünleri, ısıdır (Ellis ve ark., 1989). Su alanları; geniş çeşitlilikteki flora ve fauna için yaşam alanı sağlamakta, hidrolojik ve kimyasal döngülerde önemli fonksiyonları bulunmakta, yeraltı suyunun depolanması, turizm, rekreasyon, balıkçılık ve doğal güzelliklerinin yanında en önemli tatlı su rezervleri, olmaları açısından önemli ekosistemlerdir. Göller sürekli alıcı ortam özelliği gösterdiğinden çevre kirliliğinden birincil derece etkilenirler. Evsel, endüstriyel ve tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirleticiler ilk olarak akarsulara karışmakta ve yine akarsular yoluyla göllere ve denizlere ulaşmaktadır (Taş, 2006). Çeşitli nedenlerle yüzey sularının bozulması, besleyici element dinamiği ve su kalitesi araştırmalarına her geçen gün daha fazla önem kazandırmaktadır. Bu nedenle göllerdeki besleyici element dinamiği ve su kalitesi üzerine de birçok araştırmalar yapılmaktadır (Tepe, 2009). Son 30 yıldır zirai ve endüstriyel faaliyetlerde meydana gelen bariz değişim Sivas ilinde su ve toprak kaynaklarının bozulmasına etki eden insan kaynaklı faktörlerden birisidir. Arazilerin ziraata açılması, toprakların tuzlaşması, yoğun zirai gübre kullanımı, erozyon ve organik madde ile bitkisel çeşitliliğin azalması en önemli çevresel problemler olarak su kaynaklarını tehdit eder olmuştur (Tepe, 2009). Bu nedenle; doğal kaynaklardan temin edilen, su ürünleri yetiştiriciliği yapılması düşünülen ve RAMSAR sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan sulak alanların sularının özellikleri çok iyi bilinmeli ve sulardaki ekolojik denge korunmalıdır. Gerekli önlemlerin alınabilmesi için su ortamında fiziksel ve kimyasal faktörlerin periyodik olarak araştırılması gerekir. Özellikle de; koruma altına alınmış, sucul yaşamın yoğun olduğu ortamlarında su kalitesi ve su kirliliğinin tespiti çok önem arz etmektedir. Sucul ortamda yaşayan canlıların ve balıkların; büyüme, üreme, beslenme ve hayatta kalması sucul ekosistemin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle yani su kalitesi ile doğrudan ilişki içindedir (Mutlu, 2004). Bazı parametrelerin artması sucul canlıların bir kısmının fazla üremesine ve dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda göl suyu kalitesinin bozulmasına ve sonuçta da kirlenmesine yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kurugöl (Hafik-Sivas) Gölü nün sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerinde yıl boyunca meydana gelen değişimler belirlenerek su kalite özelliklerinin ortaya konması, kirlilik seviyesinin belirlenerek, canlı yaşamı açısından uygunluk durumunun tespiti, su kirliliği ve kontrol yönetmeliğine göre göl suyunun sınıflandırılması ve balıkçılık faaliyetlerine uygunluğu belirlenmiştir. Materyal ve Metod Çalışma Alanı Kurugöl; Sivas ili Hafik ilçesi Kurugöl köyü sınırları içerisinde bulunan Sivas iline 54 km, Hafik ilçesine 24 km uzaklıkta, yüzölçümü 8,9 ha denizden yüksekliği 1362 m, ortalama derinliği m olan jips platosu üzerinde dipten kaynayan su ile birlikte yağış ve kar suları ile beslenen, K, D doğal göldür. Kurugöl gölü; Sivas ilinde göçmen kuşlar için yaşam alanı oluşturan önemli bir sulak alandır. Kurugöl Gölü; su kuşlarının yaşam alanı olması sebebiyle RAMSAR sözleşme hükümlerine göre koruma altına alınmış doğal bir göldür (Anonim,2011). Göl koruma altında olduğundan gölde ticari balıkçılık yapılmamakta, buda göldeki balık popülasyonlarının artmasına sebep olmaktadır. Su analizleri Mart 2011 tarihinde başlanan bu çalışma, bir yıl sürdürülmüştür. Su kalitesini oluşturan bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerin analizlerinde kullanılacak örnekler 3 istasyondan alınmış ve Şubat 2012 tarihine kadar devam etmiştir. Örnek almaya çıkmadan bir gün önce, ölçüm cihazları ve cam örnek kapları asit solüsyonuna daldırılıp, sonrasında saf suyla yıkanıp etüvde kurutularak bakım ve temizliği yapılmıştır.. Su örnekleri, örnek kaplarının göl suyuyla çalkalanmasından sonra, su yüzeyinin yaklaşık 15cm altından alınmıştır. Sıcaklık, ph, çözünmüş oksijen, tuzluluk ve elektriksel iletkenlik parametreleri arazi tipi cihazlar yardımıyla sahada ölçülmüştür. Çözünmüş oksijen ve sıcaklık YSI marka 52 model oksijen metre, ph ölçümü Orion marka 420A model ph metre, elektriksel iletkenlik (NS/cm) ve Tuzluluk (ppt) YSI marka 30/50 FT model iletkenlik ölçer ile ölçülmüştür. Diğer parametrelerden; toplam alkanite, toplam sertlik, nitrit, nitrat, amonyum azotu, sülfit, sülfat klorür, sodyum, potasyum askıda katı madde (AKM), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), kalsiyum, magnezyum, kurşun, demir, bakır ve kadmiyum analizleri yapmak için su örnekleri en geç 2 saat içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Laboratuarına getirilmiş ve aynı gün analiz edilmiştir. Toplam alkanite için sülfirik asitle, toplam sertlik için EDTA ile titrasyon yöntemi uygulanmıştır. Sonuç değerlerinde mg/l CaCO 3 cinsinden ifade edilmiştir. Kimyasal oksijen seviyesi; kuvvetli kimyasal oksitleyiciler kullanılarak doğal ve kirletici organik yükün parçalanması sırasında kullanılan oksijen miktarını saptamaya dayanan demir amonyum sülfat ile titrasyon yoluyla hesaplanmıştır. Nitrit (NO 3 ), nitrat (NO 2 ), amonyum azotu (NH 4 + ), fosfat, sülfat, sülfit, klorür, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum standart 38

3 prosedürlere uygun olarak su numunelerinin analizleri CECİL CE4003 marka spektrometre ile MERK fotometrik test kitleri kullanılarak kurşun, bakır, demir ve kadminyum su numuneleri PERKIN ELMER Marka ELMER ANALIST 800 Atomik Absorbsiyon Spektrometre ile laboratuarda belirlenmiştir. Askıda katı madde (AKM) analizi ise, su Whatman membran filtrelerden süzülüp, daha sonra filtre kâğıtlarının C de 24 saat bekletilmesi ile oluşan ağırlık farkından hesaplanmıştır. Her parametrenin aylık ortalamaları, standart sapmaları ve grafikleri Microsoft Office Professional 2007 ürününün bir parçası olan Office Excel 2007 kullanılarak hazırlanmıştır. Kurugöl ün mevsimsel ph ortalamaları ise Kış ın 8,63; İlkbahar da 8,75; Yaz ın 8,90 ve Sonbahar da 8,87 olduğu belirlenmiştir. Şekil 3. Aylık ph Değerleri Araştırma boyunca çözünmüş oksijen miktarı en düşük 9,86 mg/l (Eylül 2011), en yüksek 12,26 mg/l (Şubat 2012) ve yıllık ortalama 10,91 mg/l olduğu tespit edilmiştir. Mevsimsel olarak ise, Kış ın 11,84 mg/l, İlkbahar da 11,18 mg/l, Yaz ın 10,29 mg/l ve Sonbahar da 10,35 mg/l olarak bulunmuştur (Şekil 4). Şekil 1. Kurugöl Gölü Bulgular Kurugöl ün su sıcaklığı aylara göre önemli değişikler göstermiş, en düşük Şubat 2012 de 6 C olarak ölçülen su sıcaklığı en yüksek Eylül ayında 22,9 C ve yıllık ortalama 12,8 C olarak bulunmuştur (Şekil 2). Ayrıca mevsimsel hesaplanan ortalamalar sırası ile Kış ın7.1 C, İlkbahar da 9,2 C, Yaz ın 16,6 C ve Sonbahar da 18,2 C olarak bulunmuştur. Şekil 4. Aylık Çözünmüş Oksijen Değerleri (mg/l) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI); Şubat ayında 8,40 mg/l iken yaz aylarında daha da artış göstermiş ve Eylül 2011 de 14,78 mg/l ile en yüksek değerine ulaştığı belirlenmiştir (Şekil 5). Yıllık ortalama 10,84 mg/l olarak belirlenen KOI değeri aylar ve mevsimler arasında farklılıklar göstermiş Kış ın 8,82 mg/l, İlkbahar da 10,09 mg/l, Yaz ın 11,86 mg/l ve Sonbahar da 12,61 mg/l olduğu tespit edilmiştir. Şekil 2. Aylık Sıcaklık ( C) Ölçülen ph değerleri, Kurugöl Gölü nün bazik yapıda olduğunu göstermiş, en düşük ph değerinin 8,58 ile Şubat 2012 de, en yüksek 8,99 ile Eylül 2011 de olduğu ve ortalama değeri 8,78 olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). Şekil 5. Aylık Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) mg/l Değerleri 39

4 Kurugöl de elektriksel iletkenlik (E.İ.) değeri mevsimsel olarak çok büyük farklılıklar göstermiştir. Elektriksel iletkenlik değeri; tuzluluk değerine bağlı olarak buharlaşmanın fazla su sıcaklığının yüksek ve su seviyesinin en düşük olduğu yaz aylarında artış, su sıcaklığının düşük olduğu kış aylarında ise düşüş göstermiştir. En düşük Şubat 2012 de 132,06 µs/cm, en yüksek Eylül 2011 de 241,78 µs/cm ve yıllık ortalama 183,24 µs/cm olarak ölçülmüştür. Gölün elektriksel iletkenlik ortalamaları kış 136,51 µs/cm, ilkbahar 172,32 µs/cm, yaz 217,48 µs/cm ve sonbahar 206,67 µs/cm olarak tespit edilmiştir (Şekil 6). Şekil 6. Aylık Elektriksel İletkenlik (µs/cm) Değerleri Göldeki askıda katı madde (AKM) değerleri aylık olarak farklılıklar göstermiş olup Yaz aylarında yüksek Kış aylarında düşük miktarlarda bulunarak en yüksek 6,86 mg/l ile Eylül 2011 de, en düşük 0,05 mg/l ile Şubat 2012 de olduğu belirlenmiştir. AKM yıllık ortalaması 3,27 mg/l olup mevsimsel ortalamaları ise Kış ın 0.84 mg/l, ilkbahar da 2,05 mg/l, Yaz ın 4,79 mg/l ve Sonbahar da 5,40 mg/l olduğu tespit edilmiştir. Şekil 7. Aylık Askıda Katı Madde (mg/l) Değerleri Kurugöl gölünde nitrit, nitrat ve amonyum azotu (NH 4 ) seviyeleri çalışma süresince kış aylarında diğer aylara göre daha düşük değerlerde olduğu kaydedilmiştir. Gölde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında olmak üzere toplam dört ay nitrit tespit edilememiştir. Göldeki nitrit seviyesi yaz aylarında çok az artış göstermiş olup yaz ayları ortalaması 0,0012 mg/l ve sonbahar ayları ortalaması ise 0,0005 mg/l olarak belirlenmiştir. Gölde nitrit seviyesi en yüksek Temmuz 2011 tarihinde 0,0017 mg/l olarak tespit edilmiştir. Göldeki nitratın yıllık ortalaması 4,75 mg/l, yıl boyunca en düşük Şubat 2012 ayında 0,62 mg/l ve en yüksek 2011 Eylül ayında 8,98 mg/l olarak kaydedilmiştir. Nitrat değerinin mevsimsel ortalamaları kış 1,17 mg/l, ilkbahar 4,09 mg/l, yaz 6,92 mg/l ve sonbahar 6,85 mg/l olarak kaydedilmiştir. Amonyum azotu (NH 4 ) nun mevsimsel ortalamaları; kış 0,002 mg/l, ilkbahar 0,006 mg/l, yaz 0,025 mg/l ve sonbahar 0,025 mg/l dir. Amonyum azotu ocak ve Şubat aylarında gölde tespit edilmezken en yüksek değerini 2011 Eylül ayında 0,041 mg/l olarak tespit edilmiş ve gölün yıllık ortalaması 0,015 mg/l olarak hesaplanmıştır. Kurugöl ün toplam alkanite ve toplam sertlik değerleri birbirine paralellik göstermiş olup, sonuçlar birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Gölde toplam alkanite ve toplam sertlik değerleri kış mevsiminde düşüş, ilkbahar aylarında artış göstermiştir. En düşük toplam alkanite değeri Şubat 2012 de 233 mg/l CaCO 3, en yüksek Mayıs 2011 de 314,42 mg/l CaCO 3 ve yıllık ortalama 276,57 mg/l CaCO 3 olarak tespit edilmiştir. Toplam alkanite değerinin mevsimsel ortalamaları; Kış 250,79 mg/l CaCO 3, İlkbahar 287,11 mg/l CaCO 3, Yaz 290,94 mg/l CaCO 3 ve Sonbahar 277,44 mg/l CaCO 3 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). En yüksek toplam sertlik değeri Mayıs 2011 de 314,42 mg/l CaCO 3, En düşük Şubat 2012 de 231 mg/l CaCO 3 ve yıllık ortalama 275,73 mg/l CaCO 3 olarak belirlenmiştir. Kurugöl gölünde sülfat değeri aydan aya ve mevsimden mevsime büyük farklılıklar göstermiştir. Eylül 2011 de 119,42 mg/l, en düşük Şubat 2012 de 43 mg/l ve ortalama 83,11 mg/l olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Gölde sülfit ortalaması 2,32 mg/l seviyesine çıkmıştır. En düşük Şubat 2012 de 0,92 mg/l ve en yüksek Eylül 2011 de 4,06 mg/l olarak tespit edilmiştir. Sülfitin mevsimsel ortalamaları; Kış 1,34 mg/l, İlkbahar 1,81 mg/l, Yaz 3,01 mg/l ve Sonbahar 3,13 mg/l olarak bulunmuştur (Tablo 1). Kurugöl ün klorür değerleri aylar arası farklılıklar göstermiş Mayıs ayından Eylül ayına kadar sürekli olarak düşüş göstermiştir. En yüksek değeri Mayıs 2011 de 15,67 mg/l, en düşük Eylül 2011 de 12,06 mg/l ve yıllık ortalama 13,56 mg/l olarak bulunmuştur (Tablo 1). Gölde fosfat seviyesi; çok düşük seviyelerde tespit edilmiştir. En yüksek değeri Mayıs 2011 de 0,47 mg/l, en düşük Şubat 2011 de 0,06 mg/l ve yıllık ortalama 0,23 mg/l olarak tespit edilmiştir. Sucul yaşamın verimliliğini etkileyen önemli besleyici mineral olan fosfat ilkbahar aylarında artış göstermiştir. Fosfatın mevsimsel ortalamaları; Kış 0,08 mg/l, İlkbahar 0,28 mg/l, Yaz 0,34 mg/l ve Sonbahar 0,25 mg/l olarak bulunmuştur (Tablo 1). Kurugöl de magnezyum ve kalsiyum değerlerinin mevsimsel olarak artış ve azalışlar birbirine oldukça yakın olarak bulunmuştur. Magnezyum ve kalsiyum değerleri suyun debisinin en yüksek olduğu ilkbahar aylarında artış göstermiştir. En yüksek magnezyum değeri Mayıs 2011 de 51,67 mg/l, en düşüş Şubat 2011 de 27,42 mg/l ve yıllık ortalama 40,31 mg/l olarak tespit edilmiştir. Kalsiyum değerin yıllık ortalama değeri 41,74 mg/l dir. 40

5 En düşük Eylül 2011 de 36,42 mg/l ve en yüksek Mayıs 2011 de 53,06 mg/l olarak bulunmuştur. Kalsiyum değerinin mevsimsel ortalamaları; Kış 39,79 mg/l, İlkbahar 47,52 mg/l, Yaz 41,50 mg/l ve Sonbahar 38,18 mg/l olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). Kurugöl gölünde sodyum değerleri aydan aya ve mevsimden mevsime büyük farklılıklar göstermiştir. Mayıs 2011 tarihinde Ekim 2011 tarihine kadar göldeki sodyum değerleri düşüş göstermiştir. Sodyum değeri en yüksek Mayıs 2011 de 97,44 mg/l, en düşük Eylül 2011 de 71,06 mg/l ve yıllık ortalama değeri 82,28 mg/l olarak tespit edilmiştir. Sodyum değerinin mevsimsel ortalamaları; Kış 79,61 mg/l, İlkbahar 92,75 mg/l, Yaz 81,91 mg/l ve Sonbahar 74,87 mg/l olarak tespit edilmiştir. Potasyum değerinin yıllık ortalaması 8,39 mg/l olarak hesaplanmıştır. En düşük Eylül 2011 de 6,14 mg/l ve en yüksek Mayıs 2011 de 12,08 mg/l olarak belirlenmiştir. Potasyum değerinin mevsimsel ortalamaları Kış 7,63 mg/l, İlkbahar 10,67 mg/l, Yaz 8,41 mg/l ve Sonbahar 6,88 mg/l olarak hesaplanmıştır. Kurugöl gölünde ölçülen kurşun, bakır ve kadminyum değerleri oldukça düşük miktarlarda bulunmuştur. Kış aylarında kurşun, bakır ve kadminyum elementleri analizlerde tespit edilemezken en yüksek olarak bulundukları Mayıs 2011 ayında bile SKKY göre kabul edilebilir düzeyin 1/5 i oranında bulunmuştur. Demir elementi de; Kurugöl gölünde hiçbir ayda kabul edilebilir düzeyin üzerine çıkmamıştır. Gölde tespit edilen maksimum demir miktarı Haziran 2011 tarihinde 0,09 mg/l olup bu miktarda SKKY ye göre kabul edilebilir düzeyin altındadır. Gölde demir elementi çok düşük miktarda bulunduğu yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir. Tablo 1. Kurugöl e ait ortalama su kalitesi parametrelerinin mevsimsel değerleri ve standart sapmaları Su Kalitesi Parametreleri KIŞ İLKBAHAR YAZ SONBAHAR SD Toplam Alkanite (mg/l CaCO 3 ) 250,79 287,11 290,94 277,44 18, Magnezyum (mg/l) 35,99 46,46 40,88 37,93 4, Kalsiyum (mg/l) 39,79 47,52 41,50 38,18 4, Demir (mg/l) 0,01 0,05 0,07 0,02 0, Amonyum Azotu (mg/l) 0,00 0,01 0,02 0,03 0, Nitrat (mg/l) 1,17 4,09 6,92 6,85 2, Sülfit (mg/l) 1,34 1,81 3,01 3,13 0, Kurşun (mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bakır (mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kadmiyum (mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Sıcaklık ( C) 7,10 9,20 16,67 18,27 5, Tartışma ve Sonuç Sivas ili Hafik ilçesi Kurugöl köyü sınırları içerisinde bulunan, Sivas ilinde göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturan bir sulak alan olan Kurugöl gölü; jips platosu üzerinde kurulu olup, suyu hafif tuzlu, berrak ve kokusuzdur. Kurugöl gölünde yapılan yıllık çalışmanın her ayın 3. günü sabah saat ile saatleri arasında ölçülen su kalitesi parametreleri mevsimlere göre ortalama değerleri ve standart sapmaları Tablo 1 de verilmiştir. ph; suyun asitlik ve baziklik durumunu gösteren logaritmik ölçü birimidir. ph; 0 dan 14 e kadar bir skalada ölçülür. ph teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmiştir. ph ın suda artması veya azalması bazı bileşiklerin toksitesini etkiler (Mutlu ve Yanık, 2012). Kurugöl gölü bazik özellik gösterip SKKY ye göre su kalitesi 1-3 sınıf arasında değişmiştir. Çözünmüş oksijen derişimleri; dengeli bir sucul faunayı geliştirebilmek için önemli bir ölçüdür. Çözünmüş oksijen sucul yaşam için son derece gerekli bir bileşen olduğu kadar biyokimyasal oksidasyonlar içinde gereklidir. Tatlı sularda sucul yaşam için en az 5 mg/l çözünmüş oksijen olmalıdır (Atay ve Pulatsu, 2000). Çalışmamızda en düşük çözünmüş oksijen değeri; Eylül 2011 de 9,86 mg/l olup, ortalama değer ise 10,91 mg/l olarak bulunmuştur. Çalışma süresince çözünmüş oksijen değerleri mevsimsel olarak farklılıklar göstermiştir. Kurugöl gölü; çözünmüş oksijen değeri bakımından SKKY ye göre su kalitesi 1 sınıftır. Kimyasal oksijen değeri(koi); su ve atık suların kirlilik derecesini belirlemede kullanılan önemli bir parametredir. Kimyasal oksijen miktarı (KOI) nın sularda 25 mg/l den fazla bulunması kirlilik göstergesi olup, suda 50 mg/l den daha fazla bulunması ise suyun çok kirli olduğunu ve içinde bulunan su canlıları için toksik etki gösterebileceğini belirtmiştir (Güler, 1997). Kurugöl Gölünde en yüksek (KOI) miktarı Eylül 2011 de 14,78 mg/l ve yıllık ortalama ise 10,84 mg/l olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında Kurugöl Gölü SKKY göre su kalitesi I. Sınıftır. Tuzluluk; bir litre suda erimiş bulunan tuzların gram cinsinden ağırlığı olarak ifade edilmektedir ve birimsizdir. Tuzluluk; sıcaklık ve elektriksel iletkenlikle yakın ilişkilidir. Kurugöl gölü nün ortalama tuzluluk değeri 0,16 ppt dir. Göl; suyu hafif tuzlu su özelliği göstermektedir. Elektriksel iletkenlik (E.İ.) sudaki toplam çözünmüş madde miktarının bir göstergesi olup serolojik yapıya ve yağış miktarına bağlı olarak değişim göstermektedir (Temponeras ve ark., 2000). Kurugöl gölünde E.İ. ve tuzluluk değerleri birbirlerine paralel olarak kış aylarında düşüş, yaz aylarında yükseliş göstermiştir. Gölün, elektriksel iletkenlik değeri bakımında SKKY göre su kalitesi çok iyi durumdadır. Sudaki katı maddeler; buharlaşma ve 103ºC de kurutmadan sonra kalan rezidüler olarak tanımlanır. Aşırı katı birikimi, suda yaşam için bulunan çözünmüş oksijenin azalmasına ve ortamda ötrifikasyon oluşmasına katkıda bulunur (Havser, 1996). Kurugöl gölünde askıda katı madde (AKM) miktarı; yaz aylarında artış göstermiş, kış aylarında ise düşmüştür. Gölün ortalama AKM değeri 41

6 3,27 mg/l olup SKKY göre su kalitesi 2. Sınıftır. Yüzey sularına karışan azot kaynakları temel olarak doğal, evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklıdır. Azot türevleri olan; amonyum azotu (NH 4 + ), nitrit ve nitrat Kurugöl gölünde oldukça düşük miktarda tespit edilmiştir. Azot türevleri olan NH 4, nitrit ve nitrat kış aylarında çok çok düşük miktardayken, Eylül ayında en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Azot bileşikleri su kirliliğinde önemli etkilere sahip olup oksijen ve ötrifikasyona etkileri çok büyüktür. Kurugöl gölü amonyum azotu nitrit ve nitrat değeri olarak SKKY göre I. Sınıf su özelliğindedir. Toplam alkanite ve toplam sertlik değerleri gölde yıl boyunca birbirine yakın ve paralel seyretmiştir. Kireçli topraklardaki sularda; toplam alkanite ve toplam sertlik değerleri çoğu zaman birbirine yaklaşık ve eşittir. (BOYD and TUCKER, 1998).Kurugöl Gölünün ortalama sertlik değeri 275,73mg/L CaCO 3 olup SKKY göre orta sert su özelliğindedir. Suyun doğal anyonlarından olan sülfat; biyolojik verimin artması için doğal sularda bulunmalıdır (Taş ve ark., 2010). Çalışmada en yüksek sülfat miktarı Eylül 2011 de 119,42 mg/l ve ortalama sülfat değeri ise 83,11mg/L olarak bulunmuş olup SKKY göre Kurugöl gölünün su kalitesi I. Sınıftır. Çalışmada ölçülen sülfit Na 2 SO 4 sodyum sülfittir ve gölün ortalama sülfit değeri 0,92 mg/l olarak tespit edilmiştir. Bu değer en yüksek bulunması gereken sülfit değerinin 1/10 miktarından da daha düşük olup, Kurugöl gölü sülfit değeri bakımından su kalitesi oldukça iyi durumdadır. Klorür iyonları sağlıklı su için bir göstergedir. Çalışmada klorür miktarı en yüksek Mayıs 2011 de 15,67 mg/l ve ortalama 13,57 mg/l olarak tespit edilmiş olup Kurugöl ün klorür miktarı SKKY göre I. Sınıftır. Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI) kirli bir suyun kendiliğinden temizlenmesi sırasında 200 C sıcaklıkta 5 gün içinde tüketilen oksijen miktarı olarak tanımlanır (Yüceer, 2005). Çalışmada en yüksek BOI miktarı Eylül 2011 de 3,60 mg/l ve ortalama BOI miktarı 1,82 mg/l olup, göl SKKY ye göre su kalitesi 1. Sınıftır. Su kaynaklarında bulunan fosfor, ötrofikasyonun en temel elementidir (Harper, 1992). Fosfor; akarsu, göl ve denizlere ticaret gübreleri ve diğer tarımsal girdiler, kanalizasyon suları, deterjanlar, tekstil ve besin sanayi artıkları gibi çeşitli kaynaklardan ulaşmaktadır (Atay ve Pulatsu, 2000). Kurugöl gölünde fosfat miktarı en yüksek Mayıs 2011 tarihinde 0,47 mg/l olarak tespit edilmiştir. Gölde Mayıs ayında fosfor miktarının fazla olmasının nedeni gölün çevresinde bulunan tarım arazilerinde fosfor içeren ticaret gübrelerinin yoğun olarak kullanılması ve kullanıldıkları yerden erozyon ve yıkanma sonucunda suya karışmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gölün ortalama fosfat miktarı 0,23 mg/l olup SKKY göre su kalitesi III. Sınıftır. Ca ++ ve Mg ++ suda ki en önemli çözünmüş kötü maddelerdendir. Çalışma da Ca ++ ortalama değeri 41,74 mg/l olup normal sınırlar içindedir. Kurugöl gölünün Mg ++ ortalama değeri 40,31 mg/l olup normal sular için 5-60 mg/l arası Mg değeri normal olarak kabul edildiğinden gölün Magnezyum değeri normal sınırlar içindedir. Potasyum doğal sularda 1-10 mg/l, sodyum ise mg/l arası değişim gösterir (Boyd, 1998). Çalışmada ortalama potasyum değeri 8,39 mg/l ortalama sodyum değeri 82,28 mg/l olarak tespit edilmiş olup kirliliğe sebep verecek düzeyde olmadıkları görülmüştür. Çalışmada suda araştırılan ağır metal elementlerinden kurşun, bakır, kadminyum ve demir elementi bakımından Kurugöl gölü SKKY göre I. Kalite su özelliğindedir. Kurşun, bakır ve kadminyum değeri Mayıs 2011 de en yüksek 0,003 mg/l olarak bulunmuş olup kabul edilebilir değerinin 1/3 den daha azdır. Demir elementi ise Haziran 2011 de 0,09 mg/l ile en yüksek değerine ulaşmasına rağmen kabul edilebilir düzeyin altında bulunmuştur. Sonuç olarak; Kurugöl gölü su kalitesi, ekolojik özellikleri ve barındırdığı su kuşları ile yukarı Kızılırmak havzasında RAMSAR sözleşmesi kapsamınsa koruma altına alınan bir göl olarak önemli bir yere sahip olup; gölün suyu hafif tuzlu, berrak ve kokusuzdur. Kurugöl gölü SKKY de ki kıta içi su kaynaklarının sınıflandırmasına göre ölçülen parametreleri gereğince I- III sınıf su kalitesi arasında değişim göstermektedir. Kurugöl gölü; çevresinde ki tarım arazilerinde yoğun olarak ziraat yapılmasından dolayı, tarım arazilerinden yüzey akışı sonucunda göle giren suların karışması önlenmeli çevresinde bulunan hayvancılık tesislerinde göle karışan suların girdisi engellenmeli ve göl etrafında piknikçilerin sebep olduğu kirliliğe karşı gerekli önlem ve tedbirler alınmalıdır. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre; Kurugöl gölü kirlilik baskısı altında olup RAMSAR sözleşmesi kuralları gereğince gölün korunmasına yönelik yasalar titizlikle uygulanmalı ve ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçilmelidir. Gölün şu anki su kalitesi durumu bakımından iyi durumda olduğu, bu su kaynağının daha da kirlenmemesi, su kalitesinin korunması, doğal balık stokları ve diğer su canlılarının oluşturduğu doğal ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması açısından periyodik olarak sürekli izlenmesi gereklidir. Verileri tam olarak değerlendirilecek şekilde yürütülen izleme programı, gölün su kalitesi yönetim için yararlı bilgiler sağlayacaktır. Kaynaklar Anonim T.C. Sivas Valiliği Sivas 2011 Çevre Durum Raporu,536s Sivas Atay D, Pulatsü S Su Kirlenmesi ve Kontrolü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:1513, Ankara Aydın F Balık Üretiminde Su Kriterleri Ders Notları (Yayınlanmamış).Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölümü, Ankara. Boyd CE Water Quality for pond Aqurulture, Alabama Agricultural Experiment Station,Resourch and Development Series No:43, Auburn Boyd CE Water Quality for Pond Aquaculture,Alabama Agricultural Experiment. Dirican S Kılıçkaya Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) nün Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12: Ellis KV, White G, Warn AE Surface Water Pollution and Its Control Antony Rome Ltd. Chippenham, Wiltshire. Güler Ç Su Kalitesi Çevre Sağlığı Kaynak Dizisi, 43: 95 s. Ankara Hauser B Practical Manual Of Wastewater Chemistry. Lewis Puhlishers 137 p. Kara C, Çömlekçioğlu U Karaçay(Kahramanmaraş) ın 42

7 Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7: 1-7 Mansour SA, Sıdky MM Exotoxicological Studies. 6. The first Comparative Study between Lake Quaran and Wadi El-rayan Wetland (Egypt), With Respect to contamination of their major components. Food Chemistry,82: Mutlu E Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.B.D. Yüksek Lisans Tezi. Mutlu E, Yanık T Batıayaz Deresi (Samandağ) Su Kalitesinin Fiziko-Kimyasal yöntemlerel Belirlenmesi. Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IX Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı. Editörler, Lale BALAS, Aslı, N. GENÇ, Cilt II Taş B, Candan AY, Can ÖV, Topraka S Ulugöl (ORDU) nun Bazı Fiziko Kimyasal Özellikleri Journal of Fisheries Sciences, com 4: Taş B Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi. Ekoloji, 61: 6-15 Taş B Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1: Temponeras M, Kristiansen J, Moustaka Gouni M Seasonal Variation in Phytoplankton Composition an Physical Chemical Feactures of the Shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece Hydrobiologia, 424: Tepe Y Reyhanlı Yenişehir gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji, 70: Yüceer AM Akarsularda Su Kalitesinin izlenmesine Yönelik bir Dinamik Benzetim Yazılımı (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Entstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D

Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi

Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 Telat YANIK 2 Tuğba DEMİR 3 1 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hafik, Sivas 2 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri

Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri Ekrem MUTLU 1 Telat YANIK 2 Tuğba DEMİR 3 1 Kastamonu Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 A. Yalçın TEPE 2 1 Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu 2 Giresun Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 11 Titrimetrik Metot SM 4500 NH ₃ F SM 4500 NH ₃ C - Ön İşlem Distilasyon Metodu SM 4500 NH ₃ B Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metot TS EN 872 Zehirlilik Deneyleri

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ Yalçın TEPE* Ekrem MUTLU Alpaslan ATEŞ Nuri BAŞUSTA Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya-Hatay E-Posta: ytepe@mku.edu.tr ÖZET

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

ÇEV 219 Biyoçeşitlilik. Ötrofikasyon. Ötrofikasyon

ÇEV 219 Biyoçeşitlilik. Ötrofikasyon.   Ötrofikasyon ÇEV 219 Biyoçeşitlilik Ötrofikasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ötrofikasyon Eutrophication (Bataklıklaşma) kelimesi eski Yunancadaki eutrophos kelimesinden gelmektedir. Eutrophos:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Güvercinlik Mah. Okul Sok. No 221/C Bodrum 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 374 54 77 Faks : 0252 374 54 78 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ/TÜRKİYE

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I

Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I asitleşme-alkalileşme (tuzluluk-alkalilik) ve düşük toprak verimliliği Doç. Dr. Oğuz Can TURGAY ZTO321 Toprak İyileştirme Yöntemleri Toprak Kimyasal Özellikleri

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Atık Su Metaller ( Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel, Sodyum ) ICP-OES Metodu TS EN ISO 11885 Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Fatih Caddesi No:29 D:401-402 Çamdibi Bornova 35350 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 4620881 Faks : 0232 4620883 E-Posta : info@ekosferlab.com.tr

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ÇEVRE KORUMA SU KİRLİLİĞİ. Öğr.Gör.Halil YAMAK

ÇEVRE KORUMA SU KİRLİLİĞİ. Öğr.Gör.Halil YAMAK ÇEVRE KORUMA SU KİRLİLİĞİ Öğr.Gör.Halil YAMAK 1 Su Kirliliği Tabii sular, çözünmüş ve askı halinde bulunan yabancı maddeleri ihtiva ederler. Çoğunlukla, suyu kullanılabilir hale getirmek için bu maddeler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Sanayi Cad. No: 50/D Bornova 35100 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : info@deppolab.com Website : www.deppolab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 155-161 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ŞAHAN Denizyıldızı İlköğretim Okulu /KOCAELİ zeynepsahan@hotmail.com

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ 23 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29779 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından: TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ Gelişmiş ülkelerde bir taraftan su ürünleri yetiştiriciliğinin sağladığı sosyo-ekonomik yararlar dikkate alınırken bir taraftan da çevrenin korunması

Detaylı

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 201-208, 2004 Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir ştırma Yalçın TEPE Ekrem MUTLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Karamehmet Mah. 11. sk. No:21/B/4 MENTEŞE 48000 MUĞLA/TÜRKİYE Tel : 0252 818 02 00 Faks : 0 E-Posta : ekosistemege@gmail.com Website

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA/TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI İZMİR P.02-FR.04/rev00/31.07.2017 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:00 ile 13:00-16:00 arasındadır. Cumartesi ve Pazar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Sular kaynaklarından içme kullanma suyu olarak tüketiciye gelene kadar kalite ve güvenilirliğini

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI İçindekiler 1. Biyogaz tesislerinde sunduğumuz hizmetler...1 1.1 Probleme dair kısa bilgi...1 1.2 ALS Çek Cumhuriyeti'nin yeterlilikerine

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Applied Sciences and Engineering Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 75-89 (211) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı