MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri"

Transkript

1 MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç

2 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin Kullan Sicil ve ifre Temini e-devlet ifresinin Kullan MKK Yat mc Hizmetleri AloMKK Yat mc Ça Merkezi ( ) e-cas (Yat mc Uyar Sistemi) e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yat mc li kileri Portal Elektronik Rapor Gönderim Sistemi Rassal Rapor Gönderimi Yat mc Blokaj Otomatik Blokaj / 9

3 KISALTMALAR SPK: Sermaye Piyasas Kurulu ST: Borsa stanbul TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas TAKASBANK: stanbul Takas ve Saklama Bankas KAP: Kamuyu Ayd nlatma Platformu FEAS: Avrasya Borsalar Federasyonu MKK: Merkezi Kay t Kurulu u MKS: Merkezi Kaydi Sistem (Kaydi Sistem) e-yönet: MKK Kurumsal Yönetim ve Yat mc li kileri Portal e-genel Kurul: MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi e-cas: MKK Yat mc Uyar Sistemi e-ürün: MKK Elektronik Ürün Senetleri Merkezi e-veri: MKK Sermaye Piyasalar Veri Bankas e- irket: MKK irketler Bilgi Portal YÖNETMEL K: Merkezi Kay t Kurulu u'nun Kurulu, Faaliyet, Çal ma ve Denetim Esaslar Hakk nda Yönetmelik TEBL : Kaydile tirilen Sermaye Piyasas Araçlar na li kin Kay tlar n Tutulmas n Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli TÜB TAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu TTGV: Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf TÜS AD: Türk Sanayicileri ve adamlar Derne i BS: Devlet ç Borçlanma Senetleri MERS S: Merkezi Sicil Kay t Sistemi UYAP: Ulusal Yarg A Sistemi PTT: Türkiye Posta Telgraf Te kilat GSM: Mobil leti im Sistemi (Cep Telefonu) SMS: K sa Mesaj Servisi 3 / 9

4 1. Merkezi Kay t Kurulu u Ülkemizde menkul k ymetlerin saklanmas 2005 y na kadar Takasbank taraf ndan fiziken yürütülmü tür. Bu dönemde Takasbank fiziken bas senetlerin immobilizasyonunu sa lam, fiziki senetleri kendi kasas nda toplam ve mü teri baz nda saklama sistemine geçmi tir. Mü teri baz nda saklama sistemi daha sonra yerini mü teri ismine saklama sistemine b rakm r. Sermaye piyasalar için kaydile tirme reformunun ilk ad ise 1999 y nda Sermaye Piyasas Kanunu na eklenen 10/A maddesi ile birlikte at lm r. Bu reformun ana ö esi olarak menkul k ymetlerin ve bunlara ili kin haklar n elektronik ortamda kayden izlenmesi ile görevlendirilen MKK, 2001 y nda kurulmu tur. MKK ya ili kin hukuki altyap yine 2001 y nda Bakanlar Kurulu taraf ndan ç kar lan Merkezi Kay t Kurulu u'nun Kurulu, Faaliyet, Çal ma ve Denetim Esaslar Hakk nda Yönetmelik ve 22 Aral k 2002 tarih, say Resmi Gazete de yay mlanan Kaydile tirilen Sermaye Piyasas Araçlar na li kin Kay tlar n Tutulmas n Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli (Seri: IV, No: 28) ile tamamlanm r. MKK n n temel amac uluslararas sermaye piyasalar uygulamalar da takip ederek, piyasalar n etkinli inin art lmas ba lam nda üzerine dü en sorumluluklar tam anlam yla yerine getirmek ve kar la labilecek riskleri minimize etmektir. MKK n n idari yap lanmas 2002 y nda ba lam r. Kaydile tirme sürecine öncelikle yat m fonlar ile ba lanm 28 Kas m 2005 tarihinde MKB de i lem gören pay senetlerinin topluca kaydile tirilmesi ile devam edilmi tir. Bu a amadan sonra yeni sermaye piyasas araçlar n ihrac tamamen kaydi olarak yap r hale gelmi tir. Yürütülen çal malar sonucunda MKK n n yaz ve kurulumu kendisine ait olan ve i lemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sa layan Merkezi Kaydi Sistem- MKS Projesi, TÜB TAK taraf ndan maliyet dü ürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin uygulanmas niteli i ile Ar-Ge projesi olarak benimsenerek ekonomik olarak desteklenirken, TÜB TAK, TTGV ve TÜS AD taraf ndan 11 Aral k 2007 de düzenlenen 7. Teknoloji Kongresi Ödül Töreninde de Ba ar Ödülü alm r. 4 / 9

5 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc MKK da i lemler kural olarak üyeler arac ile yap lmaktad r ancak sermaye piyasas araçlar na ili kin kay tlar MKK nezdinde hak sahibi baz nda tutulmaktad r. Yat mc MKK üyesi arac ile ilk kez i lem yapt nda, MKK her yat mc ya özel bir sicil numaras olu turmakta ve ayn yat mc n farkl kurumlardaki hesaplar na ili kin bilgileri tek bir sicil numaras yla bir araya getirerek, yat mc n portföyüne ili kin hizmetler sunmaktad r. MKK n n Yat mc Bilgilendirme Hizmetlerinden faydalanmak isteyen yat mc lar n öncelikle sicil ve ifre bilgilerine sahip olmalar gerekmektedir. Gerçek ki i ya da tüzel ki i yat mc lar n, MKK üyesi ihraçç irketlerde, yat m kurulu lar nda veya bankalarda hesap açmas ve bu i lem sonras na ili kin operasyonel süreç, a daki ekilde detayl olarak yer almaktad r. Ayn yat mc n farkl kurumlardaki hesaplar na ili kin bilgileri bu sicil numaras yard yla bir araya getirilerek, yat mc n portföyüne ili kin hizmetler bir arada sunulmaktad r. Yat mc n farkl kurumlarda birden fazla hesab bulunsa dahi, mü terek-ortak bulunan hesaplar da dahil olmak üzere, sicil numaras bir tanedir. Yat mc bu sicil ile birlikte MKK taraf ndan kendisine iletilen ifre arac ile MKK hizmetlerinden faydalan r. 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin Kullan 3.1. Sicil ve ifre Temini MKK üyeleri arac ile yat mc lar için MKK nezdinde hesap aç lmas takiben sicil numaras olu turulduktan sonra, Pay senedi, özel sektör borçlanma arac, devlet iç borçlanma senedi, di er menkul k ymet ya da yap land lm ürün i lemi gerçekle tiren, 5 / 9

6 Hesab nda bulunan yat m fonu kat lma belgelerinin portföy de eri TL nin üzerinde olan, yat mc lar için otomatik olarak ifre üretilir ve MKK da kay tl adreslerine sicil- ifre bilgisi MKK taraf ndan postayla gönderilir. Bu ko ullar gerçekle mese dahi yat mc n hesab n oldu u yat m kurulu una ba vurarak sicil- ifre talebinde bulunmas durumunda sicil- ifre bilgisi postayla yat mc n adresine gönderilir. ifresini unutan yat mc lar n hesab n bulundu u üyeye ba vurarak yeni ifre talebinde bulunmalar gerekmektedir. ifrenin bloke edilmesi halinde numaral ça merkezinden ifrenin tekrar kullan r hale getirilmesi mümkündür e-devlet ifresinin Kullan MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri e-devlet uygulamas taraf ndan sa lanan hizmetler aras ndad r. e-devlet ifresi PTT ubelerinden, ahsen ba vuru ile, üzerinde T.C. kimlik numaras bulunan kimlik ibraz ile temin edilmektedir. e- DEVLET Kap üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdi inden, ifreler ba vuru sahipleri için özel olarak olu turulmaktad r. Bu nedenle ancak kimlik ibraz ve ahsen ba vuru ile ifreler verilmektedir. e- DEVLET ifresine sahip olan yat mc lar, bu ifrelerini kullanarak e-mkk Bilgi Portal üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilirler. 4. MKK Yat mc Hizmetleri Yat mc lar, sicil ve bu sicile ba olarak MKK taraf ndan olu turularak yat mc lara iletilen ifreleri ile, Bilgilendirme Blokaj lemleri kapsam ndaki hizmetlerden faydalanabilmektedir. 6 / 9

7 Bilgilendirme, telefon ve internet arac ile yat mc lara sunulan hizmetler kapsam nda portföydeki menkul k ymetler ve hesap hareketlerine ili kin bilgilerin raporlanmas, e-posta iletisi ve/veya k sa mesaj olarak gönderilmesi hizmetidir. Yat mc blokaj, yat m hesaplar nda bulunan menkul k ymetlerin hesap sahibinin bilgisi d nda i lem yap lmas n engellenmesidir.yönelik 4.1. AloMKK Yat mc Ça Merkezi ( ) Yat mc lar, Türkiye nin her yerinden alan kodu çevirmeden, (444 0 MKK) numaral telefonu arayarak MKK n n Sesli Yan t Sistemi olan Ça Merkezi ne ula abilirler. Sesli Yan t Sistemi ne sicil ve ifre ile giri yap lmaktad r. stenilen raporlar n e-posta veya faks ile al nmas sa lanmaktad r e-cas (Yat mc Uyar Sistemi) e-cas MKK n n yat mc lar anl k bilgilendirme hizmetleri kapsam nda devreye ald sistemdir. Bu sistem yat mc lar n, hesaplar nda bulunan menkul ymetlere ili kin olas hata ya da suistimalleri, MKK da kay t olu tu u anda fark etmelerini sa layarak, olu abilecek münferit ya da sistemik risklerin azalt lmas veya yok edilmesini hedeflemi tir. Yat mc lar n geçerli bir e-posta adresi ile e-yönet Portal üzerinden e-cas sistemine kay t olmalar yla, hesaplar ndan herhangi bir menkul k ymet ç hareketinde an nda SMS veya e-posta ile haberdar olma imkanlar sa lanm r e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yat mc li kileri Portal MKK taraf ndan olu turulan e-yönet portal nda ortaklar ile ihraçç irketler aras nda internet, e-posta ve mobil ileti im tabanl sürekli ve standart bilgi al veri i sa lamaya yönelik hizmetler sunulmaktad r. Portal sayesinde irketler ortaklar na do rudan ula abilmekte, ayn ekilde ortaklar, ortak olduklar irketleri ile ilgili pek çok bilgiye kolayl kla bütüncül bir yakla m içinde ula abilmektedirler. irketlerin, ortaklar na özel anketler düzenleyerek bilgi al veri ini de sa lamas mümkündür. 7 / 9

8 e-yönet Portal üyeli inde yat mc lar, MKK sicil numaralar ve ifreleriyle ya da e-devlet ifreleri ile üyelik yapabilmektedir Elektronik Rapor Gönderim Sistemi e-yönet portal ndan yap lacak tercihler do rultusunda, MKK sisteminde yat mc ad na aç lm tüm yat m hesaplar nda bulunan menkul k ymet bilgileri, hesaplar nda gerçekle en i lemlere ili kin hareketleri ve bu i lemlere ili kin komisyon raporlar n düzenli olarak her ay e-posta kanal ndan gönderimini sa layan uygulamad r Rassal Rapor Gönderimi Kaydile tirme Tebli i nin ilgili hükümleri ve Yönetim Kurulumuzun alm oldu u karar çerçevesinde, istatistiksel yöntemlerle her ay maksimum yat mc ya, Kurulu umuz kay tlar nda yer alan ay sonu hesap bilgisi posta ile gönderilmektedir. Söz konusu gönderilere ili kin yat mc dan veya üyelerimizden ücret al nmamaktad r Yat mc Blokaj Yat mc Blokaj, yat mc n, MKK daki serbest alt hesaplar nda bulunan menkul ymetlerini bloke ederek, hesab n kendi iradesi d nda kullan lmas önleyen bir sistemin uygulanmas r. Bloke i lemine konu olan alt hesaptaki k ymetler, blokaj çözülmeden hesab n bulundu u üye taraf ndan hesaptan ç kart lamaz. Blokaj i lemi, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yat mc blokaj uygulamas nda tutulanlar hariç tüm k ymetler üzerine uygulanabilece i gibi, seçilen ymetler üzerine ve adet baz nda da yap labilmektedir. Yat mc n, blokeli hesab ndaki k ymetleri satmak istemesi durumunda; yat m kurulu unaa sat emri vermeden önce blokaj çözmesi gerekmektedir. Sermaye art na konu ymetler bloke edilmi se, hesaba eklenen yeni paylar da blokajl olarak hesaba geçmektedir. 8 / 9

9 Blokaj koyma i lemi hafta içi 21:00 08:00 saatleri aras nda, hafta sonu ise saat rlamas olmaks n gerçekle mektedir. Ayr ca hafta içi blokaj koyma saatleri nda yat mc blokaj emri veren yat mc n i lemi 21:00-08:00 saatleri aras nda gerçekle tirilmek üzere sisteme kaydedilmektedir. Blokaj çözme i lemi ise günün herhangi bir an nda saat s rlamas olmaks n yap labilmektedir Otomatik Blokaj Otomatik Blokaj ile yat mc blokaj sisteminin daha etkin kullan amaçlanm r. Otomatik blokaj sistemi yat mc lar n günün herhangi bir saatinde gerek mevcut menkul k ymetlerine gerekse gelecekte hesab nda bulunacak k ymetlere yönelik k ymet ve adet baz nda bloke alt na alma talimat vermelerine imkan sa lamaktad r. Blokaj koyma i lemi hafta içi 21:00 08:00 saatleri aras nda hafta sonu ise saat rlamas olmaks n uygulanmaktad r. Otomatik blokaj n fark ; yat mc n blokaj koymak üzere sisteme belirtilen zaman diliminde girme zorunlulu unu ortadan kald rmak ve yaln zca hesab nda bulunan de il, hesab na gelecek ymetleri de kapsayacak ekilde i lem yapacak olmas r. Böylece Otomatik Blokaj Sistemi sayesinde günün herhangi bir saatinde; belirtilen tarih aral nda gerçekle mek üzere talimat iletilmesi mümkündür. 9 / 9

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE KULLANIM KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler BENİM SAYFAM... 4 İHRAÇÇI SAYFALARI... 5 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME VE UYARI SİSTEMİ... 6 PORTFÖY/BAKİYE...

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı