KĐMYASAL BAĞLAR. Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĐMYASAL BAĞLAR. Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır."

Transkript

1 KĐMYASAL BAĞLAR Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır. Đki atom veya atom grubu arasında bir molekül oluşturmak üzere etkileşme, kimyasal bağ olarak tanımlanır. Atomlar, bağ oluşturmak üzere bir araya geldikleri zaman, çekirdeklerine en uzakta bulunan elektronlar etkileşirler. Bu etkileşim sonucunda bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla ya da iki atomun elektronlarını ortak kullanmasıyla kimyasal bağ oluşur. Kimyasal bağ oluşumunsda bir atomun en dış tabakasındaki elektronları önemlidir. Bu tabakaya değerlik (Valans) tabakası bu tabakadaki elektronlara da değerlik 8Valans) elektronları denir. A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı periyodik sistemde grup numaralarına eşittir. Atomlar bağ oluştururken daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler ve bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Bir kimyasal bağ oluşurken atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı bir hale geçerler ve elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bu Oktet Kuralı olarak bilinir. Oktet Kuralına göre atomlar elektron alarak veya vererek değerlik tabakalarındaki elektron sayılarını sekize çıkarırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir. Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasıdır.

2 1 bağ yapabilir. Orbital tam dolu olduğundan bağ yapamaz. Bir tane yarı dolu orbitali vardır. 1 bağ yapabilir. 2 bağ yapması gerekir. Ancak C'nun 4 bağ yaptığı biliniyor. O halde uyarılmış durumda; 4 tane yarı dolu orbital olur. Dolayısıyla 4 bağ yapabilir. Üç bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz. 2 bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz.

3 1 bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz. Yarıdolu orbital olmadığından bileşik yapamaz. Kimyasal bağlarda kullanmakta olduğumuz elektro nokta formüllerine değerlik-bağ Yapıları ya da Lewis Yapıları denir. Amerikan bilim adamı G. N. Lewis in adı verilen bu gösterimde, elementin simgesi etrafında değerlik elektronu kadar nokta koyarak veya çoğunlukla bir çift elektron yerine bir çizgi çizerek ve tek elektron için nokta koyarak değerlik elektronları belirtilir. Lewis simgeleri sadece atomlar için değil atom iyonları için de kullanılır. Aşağıda bazı atomların ve iyonların Lewis simgeleri verilmiştir. A Grupları elementleri için genel Lewis simgeleri de aşağıda gösterilmiştir. Kimyasal Bağlar; 1. Đyonik Bağlar 2. Kovalent Bağlar 3. Metal Bağları 4. Hidrojen Bağları olmak üzere gruplandırılmıştır.

4 1. ĐYONĐK BAĞLAR Đyonik bağ, bir atomun değerlik tabakasından bir veya birkaç elektronun, diğer bir atomun değerlik tabakasına geçmesi ile oluşur. Elektron(lar) kaybeden atom pozitif iyon (katyon) ve elektron(lar) alan atom negatif iyon (anyon) haline geçer. Đyonik bağ, zıt yüklü bu iyonlar arasındaki çekme sonucu oluşur. Kolayca elektron kaybeden atomlar elektropozitif ve elektron alan atomlar elektronegatif olarak tanımlanır. Đyonik bağlar içeren bileşikler iyonik bileşikler olarak bilinir. Örnek olarak, lityum ve flor atomlarından lityum florür bileşiğinin oluşmasını inceleyelim. Lityum ve flor atomlarının elektron dizilişlerini yazalım: Li 3 : 1s 2 2s 1 ve F 9 : ls 2 2s 2 2p 5 Etkileştikleri zaman, Li, değerlik tabakası olan 2s alt tabakasından bir elektron kaybederek Li + iyonu haline geçer ve asal gaz ile ile aynı elektron dizilişinde olur. Li tarafından verilen elektronu alan F, değerlik tabakasındaki elektron sayısını sekize çıkararak F iyonu haline geçer ve asal gaz Ne ile aynı elektron dizilişinde olur. Li + ve F iyonları oluştuktan sonra birbirlerini çekerler ve bu çekme nedeniyle iyonik bağ oluşur. Đyonik bağlar, iyonik katıların oluşmasına yol açar.

5 Đyonik katılar, tek tek moleküller yerine, aynı yüklü iyonlar arasındaki itme en az ve farklı yüklü iyonlar arasındaki çekme en fazla olacak şekilde düzenlenmiş iyonlardan ibarettir. Örneğin, lityum florür, LiF kristalinde, her Li + katyonu, altı tane F anyon ve her F anyon, altı tane Li + katyonu ile çevrilmiştir. iyonik bağ oluşması sırasında atomların elektron kaybederek veya alarak iyonlar oluşturduğunu ve böylece asal gaz elektron dizilişine sahip olduklarını yukarıda belirttik. He dışında, bu diziliş, değerlik tabakasında sekiz elektrona karşılık gelir ve ns 2 np 6 ile gösterilir. He'de elektron dizilişi 1s 2 dir ve H, H + ve Be 2+ iyonları da bu dizilişe sahiptir. Đyonik bağ oluşmasında, valens yani değerlik; alınan veya verilen elektron sayısı olarak veya "atomların, değerlik tabakalarındaki elektron sayılarını sekize çıkarmak için alınan veya verilen elektron sayısı" şeklinde tanımlanabilir. Bu amaçla kullanılacak daha doğru sözcük, elektrovalens sayısı veya elektrovalensdir, Valens (elektrovalens), IA Grubu elementleri için +1, IIA Grubu elementleri için +2, VIA Grubu elementleri için -2, VIIA Grubu elementleri için -1'dir. IA ve IIA Grupları elementleri iyonlaşarak kendilerinden önce gelen ve VIA ve VIIA Grupları elementleri iyonlaşarak kendilerinden sonra gelen asal gazların elektron dizilişine sahip olurlar. Oktet kuralı, genel olarak A Grupları elementlerine uygulanır ve geçiş elementlerine uygulanmaz. Kural olarak, bir atomdan pozitif bir iyon oluşurken, baş kuantum sayısı en büyük olan tabakadan elektron(lar) verilir; onun için geçiş elementleri, bir aşağıdaki tabakanın d elektronlarını vermeden, s elektronlarını verirler. Örneğin, Zn, 4s elektronlarını vererek Zn 2+ iyonunu oluşturur. O halde, Zn 2+ iyonunun elektron dizilişi 3s 2 3p 6 3d 10 olacaktır. Değerlik tabakası için ns 2 np 6 nd 10 dizilişi, psodoasal gaz elektron dizilişi olarak bilinir.

6 Bir iyonik bileşikte elementlerin atom sayıları, iyon haline gelmek için aldıkları ve verdikleri elektron sayıları ile belirlenir. Örneğin, Ca (IIA Grubu) ve H (IA Grubu) arasındaki tepkimede, Ca, Ca 2+ iyonu ve H, H hidrür iyonu haline geçerek oktet kuralına uyarlar. O halde bir tane Ca 2+ iyonu, iki tane H iyonu ile birleşerek nötral CaH 2 bileşiğini oluşturur ve kazanılan ve kaybedilen elektron sayıları eşitlenir. Tepkimenin denklemini ve diğer birkaç örnek aşağıda verilmiştir. Birbiriyle iyonik bağ oluşturarak birleşen iki atomun iyonlaşma enerjileri birbirinden ne kadar farklı ise bunların meydana getireceği kimyasal bileşik de o kadar daha sağlamdır. Başka bir ifade ile; elektron vererek +1 yüklü iyon haline geçen atomun iyonlaşma enerjisi ne kadar düşükse ve elektron alarak -1 yüklü iyon haline geçen diğer atomun elektron ilgisi ne kadar yüksekse bu iki atom birbiri ile o kadar daha dayanıklı bileşik meydana getirmektedir. Metallerin iyonlaşma enerjileri düşüktür ve elektron vererek katyon haline geçmek eğilimindedirler Ametallerin ise elektron ilgileri büyüktür ve elektron alarak anyon haline geçmek eğilimindedirler. Bu nedenle, metaller ve ametaller arasında oluşan bileşiklerin çoğu iyoniktir. Özelikle IA ve IIA Grubu metalleri (Be dışında), periyotlu dizgede sağ üst köşedeki elementlerle (O, F, Cl ve Br, S) iyonik bileşikler oluştururlar.

7 2. KOVALENT BAĞLAR Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir. Bir iyonik bileşiğin oluşmasında pozitif ve negatif iyonlar arasındaki çekme kuvveti Coulomb yasaları ile bellidir, fakat iyonların, birbirinden, aralarında itme olmayacak kadar uzak olmaları gerekir. Đyonlar, birbirine yaklaştıkça itme kuvveti, çekme kuvvetinden daha baskın olmaya başlar. Bir katyonun oluşması için gerekli enerji (iyonlaşma enerjisi) bir anyonun oluşması sırasında salınan enerji ve iyonik bileşiğin oluşması sırasında salınan enerji (sırasıyla elektron ilgisi ve kristal enerjisi) toplamı ile karşılanamaz. Bu durumda bir kovalent bağ oluşur. Kovalent bağ, bir elektron çiftinin atomlar arasında ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Bağlayıcı kuvvet, ortaklaşa kullanılan elektronlar ile pozitif atom çekirdekleri arasındaki çekme kuvvetidir. Đyonik bağda olduğu gibi, kovalent bağın da kararlılığı, bağın oluşması ile bağlanan atom çiftinin enerji düzeyindeki düşmedir. Kovalent bağın analizine geçmeden önce, oluşmasını aşağıdaki gibi de açıklayabileceğimizi belirtelim. Đyonik bağ oluşmasına yol açan neden, atomlar arasındaki elektron alışverişiydi ve iyonlaşan atomlar asal gaz elektron dizilişine sahip oluyorlardı. Fakat, asal gaz elektron dizilişine sahip olmak için her ikisinin de elektron alması gerekli iki atom etkileşirse ne olur? En basit örnek, iki tane H atomundan H 2 molekülü oluşmasıdır. Her H atomunun Đle: atomuna benzemesi için bir elektrona gereksinimi vardır; yani elektron alışverişi yoluyla her ikisi de asal gaz elektron dizilişini alamaz. Bunun yerine, H atomları, elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.

8 Elektron çiftinin bu şekilde ortaklaşa kullanılması ile kovalent bağ oluşur ve bir çift nokta, H H veya daha uygun olarak bir çizgi, H H ile gösterilir. Kovalent bağ oluştuktan sonra, elektron çifti, bir yerine iki atom çekirdeği tarafından çekildiği için kovalent bağlı durum, bağlanmamış atomlar durumundan daha kararlıdır. Đki atomlu moleküller halinde bulunan ametaller, H 2, F 2, Cl 2, Br 2, I 2, N 2 ve O 2 'dir. Özetle, atom çekirdekleri ile elektron çiftleri arasındaki çekme kuvveti sonucu enerji açığa çıkar. Atomlar üzerindeki elektronlar arasında itme kuvveti de vardır. Bu çekme ve itme kuvvetlerinin dengelenmesi sonucu atomlar birbirine belli uzaklıkta bulunurlar; yani, belli atomlar arasında oluşacak kovalent bağın uzunluğu bellidir. Đyonik bağda olduğu gibi, kovalent bağların sayısı da atomların, çoğunlukla, asal gaz elektron dizilişine sahip olmak için gereksinme duydukları elektron sayısı ile belirlenir. Bir atomun oluşturduğu kovalent bağların sayısına, yani çiftleştiği elektronların sayısına kovalens (veya kovalens sayısı) denir. Bir atomun kovalensi, asal gaz elektron dizilişine erişmek için gerekli elektron sayısıdır. Örneğin, bazı elementlerin kovalensleri: H ve Halojenler: 1, O ve S: 2, N ve P: 3, C ve Si: 4. Aşağıda bazı kovalent bileşiklerin formülleri verilmiştir. Kovalent bağlar; Polar ve Apolar Kovalent Bağ olmak üzere ikiye ayrılır.

9 BAĞIN POLARLIĞI Elektron çiftinin, moleküldeki atomlar tarafından tamamen eşit olarak kullanıldığı kovalent bağlara apolar veya nonpolar bağlar, atomlar arasında eşit olarak ortaklaşa kullanılmayan kovalent bağlara ise polar bağlar denir. Örneğin, H-H ve Cl-CI bağları tamamen kovelenttir; ; çünkü bağın elektronları atomlar arasında eşit paylaşılmıştır. Soygazlar hariç, diğer gaz halindeki elementlerin molekülleri arasındaki bağ apolar kovalent bağdır. Hidrojen gazının oluşumunda iki hidrojen atomunun yörüngeleri şekildekine benzer girişim yaparak elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Böylece iki hidrojen atomu apolar kovalent bağ ile bağlanarak yörüngelerindeki elektron sayılarını ikiye tamamlarlar. Elektron nokta yapısıyla; Apolar Kovalent Bağ Fakat H-Cl bağı tamamen kovalent veya tamamen iyonik değildir. H-CI bağında Cl atomunun H atomundan daha fazla elektron çekici olduğu yani daha elektronegatif olduğu bilindiğine göre H atomunda kısmi bir pozitif yük ve Cl atomunda kısmi bir negatif yük bulunacaktır. Çünkü, farklı atomlar arasında oluşan bir kovalent bağın elektronları, genellikle bir atom tarafından daha fazla çekilir ve diğer atom biraz pozitif yük kazanır.

10 HF polar kovalent bağlı bir bileşiktir. Bu polarlığı açıklamaya çalışalım. Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Genel olarak, iki atomlu moleküllerde bulunan atomların elektron ilgileri birbirinden ne kadar farklı ise molekülün polaritesi de o kadar fazladır. Polar moleküllere dipol moleküller de denilebilir. Polar bir molekülün dipol özelliği, kantitatif olarak dipol momenti ile tayin edilir. Dipol momenti ise molekülde bulunan iki atomun kutupluktan dolayı sahip oldukları ve birbirine değerce eşit, fakat işaretçe zıt olan elektrik yüklerinin mutlak değeri ile pozitif ve negatif merkez arasındaki uzaklığın çarpımı olarak ifade edilir. µ = q.d Burada; µ: Dipol momenti q: Kutuplardaki zıt elektrik yükleri d: Kutuplar arası uzaklık

11 Örneğin HCl molekülü tam olarak iyonik olsaydı, H + ve Cl - iyonlarının birim elektrik yükleri 1, coulomb ve H-Cl molekülündeki bağ uzunluğu 1, m olduğundan, H + Cl - nin teorik dipol momentini; µ = (1, coulomb)(1, m) = 2, coul.m Dipol momentinin ifade edilmesinde kullanılan birim Debye (D) dir. Ve 1 D = 3, coul.m dir. Buna göre HCl molekülünün teorik dipol momenti µ = 6,08 D olur. HCl molekülünün deneysel olarak bulunan dipol momenti ise 1,03 D dir. Bu durumda; 1,03 D/6,08 D = 0,169 = 0,17 olur. Buna göre H-Cl bağının %17 si iyonik bağdır diyebiliriz. Koordinatif Kovalent Bağ Đki atom arasında kovalent bağlanmayı meydana getiren elektron çifti sadece bir atom tarafından temin ediliyorsa bu tip bağa koordinatif kovalent bağ denir. Burada, kovalent bağı oluşturan iki elektron aynı atomdan verilir.

12 Bağ Türleri: Tek Bağ (Single bond) atomlar arasında iki elektron bulunur. 1 çift = 2 elektron paylaşılır. Çift bağ (Double bond) atomlar arasında dört elektron bulunur. 2 çift = 4 elektron paylaşılır. Üçlü bağ (Triple bond) atomlar arasında altı elektron bulunur. 3 çift = 6 elektron paylaşılır. O = C = O H Cl C O LEWĐS YAPILARI Atomların Lewis simgeleri ile nasıl yazılacağını daha öncde göstermiştik. Şimdi ise moleküllerin Lewis yapılarının nasıl yazılacağına bakalım. Lewis fomülleri, atomlarda olduğu gibi moleküller için de elektron-nokta formülleri veya daha çok değerlik bağı formülleri olarak bilinir. Basit moleküllerin ve iyonlarını Lewis yapılarının yazılması için aşağıdaki genel yolun izlenmesi yararlıdır: 1. Đlk olarak yapıdaki bütün atomlar tarafından sağlanan değerlik elektronlarının toplam sayısı bulunur. A türü her tür element tarafından sağlanan elektron sayısı elementin grup numarasına eşittir. Negatif bir iyon için elektron sayısı iyonun yük sayısı kadar arttırılır. Pozitif bir iyon için ise elektron sayısı iyonun yükü kadar azaltılır.

13 2. Hidrojen atomlarının her birine 2 elektron (dubleti oluşturmak için) ve diğer atomların her birine de 8 elektron (okteti oluşturmak için) ait olmak üzere gereken elektron sayısı hesaplanır. Elektron Sayısı = 2 (H atomlarının sayısı) + 8 (Diğer atomların sayısı) 3. Đkinci basamakta elde edilen elektron sayısından birinci basamakta elde edilen elektron sayısı çıkarılırsa final yapıda paylaşılması gereken elektron sayısı yani bağ yapan elektron sayısı bulunur. 4. Bağ yapan elektronların sayısının yarısı son yapıdaki kovalent bağ sayısını verir. Bağ Sayısı = Bağ yapan elektron sayısı / 2 5. Molekülün yapısında bulunan atomların simgeleri yapı içerisinde bulunacakları şekilde düzenlenir. Açısal yapı olup olmadığı göz önüne alınır. Önce her simge arasında bir kovalent bağ gösterilir daha sonra belirlenen kovalent bağ sayısına göre çoklu bağlar oluşturulur. Burada yapıda olabilecek her bir hidrojen atomunun bir tek bağ yapabildiği unutulmamalıdır. 6. Toplam değerlik elektronları sayısından bağ yapan elektron sayısı çıkarılarak paylaşılmamış elektron sayısı bulunur. Bu paylaşılmamış elektronlar her bir atomun elektron oktedini tamamlamak üzere atomlar etrafında noktalar ile belirtilir. Paylaşılmamış ē Sayısı = Toplam Değerlik ē Sayısı Bağ Yapan ē Sayısı Soru: Aşağıdaki moleküllerin ve iyonların Lewis yapılarını çiziniz. (a) SO 2, (b) PCl 3, (c)c1o, (d) SO 4-2, (e) CH 2 O, (f) NH 4 + (g) HCN a) SO 2 (Bu molekül açısal olup iki O atomu merkezi bir S atomuna bağlanmıştır.) Đlk olarak atomlar tarafından sağlanan değerlik elektronlarının toplam sayısını bulalım. 6 (S atomundan) + 2x6 (2 O atomundan) = 18 (her iki atomda VIA grubu) Daha sonra okteti oluşturmak için gereken elektron sayısını bulunur. Elektron sayısı = 2 (0) + 8(3) = 24 *Yapıda H atomu olmadığı için 0 alınır.

14 Bağ yapan elektron sayısı = = 6 Kovalent bağ sayısı = 6/2 = 3 Toplam değerlik elektronları sayısından bağ yapan elektronların sayısı çıkarılırsa paylaşılmamış elektron sayısı bulunur. Paylaşılmamış elektronlar yapıdaki her bir atomun elektron oktetini tamamlamak üzere atomlar etrafında noktalar halinde belirtilir. Paylaşılmamış elektron sayısı = 18-6 = 12 FORMAL YÜK Molekül (veya iyonlar) içinde atomların yüklerinin belirtilmesi için formal yük ve yükseltgenme sayısı (veya basamağı) kavramları geliştirilmiştir. Formal yük ve yükseltgenme sayısı, bağlarda elektron çiftlerinin atomlar tarafindan nasıl paylaşıldığına dayanır. Formal yükde bağ elektronlarının atomlar tarafından eşit paylaşıldığı, yani bağın polarlığı gözönüne alınmadan bağın her elektronunun bir atoma ait olduğu kabul edilir. Formal yük, bir atomun bir molekülde veya bir iyonda sahip olduğu (sahip olmuş görüldüğü) elektron sayısı ile nötral atomun degerlik elektronları sayısı karşılaştırılarak bulunur. En kolayı, aşağıdaki formülü kullanmaktır. Formal yük = Değerlik elektronları sayısı (Grup numarası)-(bağ yapmamış yani ortaklanmamış elektronların sayısı + Kovalent bağların sayısı) Kovalent bağların sayısı, gerçekte bağ yapmış elektronların sayısının yarısına eşittir. Bir molekülde formal yüklerin toplamı, sıfır ve bir iyonda formal yüklerin toplamı, iyonun yüküne eşittir.

15 Örnek: Nitrik asitin (HNO 3 ) atomlarının formal yüklerini bulunuz. Çözüm: H'in formal yükü = 1 - (0 + 1) = 0 α O 'in formal yükü = 6 - (4 + 2) = 0 β O 'in formal yükü = 6 - (6 + 1) = -1 γ O 'in formal yükü = 6 - (4 + 2) = 0 N'un formal yükü = 5 - (0 + 4) = 1 Molekülde formal yüklerin toplamı = 0 Örnek: Aşağıdaki yapıların hangisi iyondur? Çözüm: SF 6 'da formal yüklerin toplamını bulalını: S'ün formal yükü = 6 - (0 + 6 )= 0 F ların formal yükü = 7 (6 + 1) = 0 Formal yüklerin toplamı = 0 ve SF6, bir moleküldür. AlF g 'da formal yüklerin toplamını bulalım:

16 Al'un formal yükü = 3 - (0 + 6) = -3 F ların formal yükü = 7 - (6 + 1) = 0 Formal yüklerin toplamı = -3 ve [AlF 6 ] -3 bir iyondur. YÜKSELTGENME SAYISI Kovalent bir molekülün atomlarına ilişkin formal yüklerin tayin edilmesinde, bağı oluşturan elektronların bağlanan atomlar arasında eşit olarak paylaşıldığı Kabul edilmiş ve elektronların eşit bir şekilde paylaşılmamasının neden olacağı herhangi bir bağ polarlığı da ihmail edilmişti. Formal yükler kovalent moleküllerin yapısını ve bazı özelliklerini incelerken yararlıysa dab u kavram tek başına sadeve bir kabulden ibarettir. Formal yük gibi yapılan bir diğer Kabul de yükseltgenme sayısı veya yükseltgenme basamağı kavramıdır. Yükseltgenme sayısı bağın polarlığını gözönünde bulunduran ve belirli kurallara gore bir bileşiğin atomlarına ilişkin tayin edilen yüklerdir. Iki atomdan oluşmuş iyonik bir bileşikte bir atomun yükseltgenme sayısı bu atomdan türetilmiş iyonun yüküyle aynıdır. Yükseltgenme sayılarının belirlenmesinde bazı kurallar vardır. Bunlar; 1. Herhangi bir serbest atomun ya da bir elementrin molekülündeki herhangi bir atomun yükseltgenme sayısı sıfırdır. Örneğin; Fe, Na 2, H 2, O 2,. v.b. 2. Bileşikler elektriksel bakımdan nötral olduğundan bir bileşikteki atomların yükseltgenme sayıları toplamı sıfırdır. 3. Tek atomlu bir iyonun yükseltgenme sayısı o iyonun yükü ile aynıdır. Çok atomlu bir iyonu oluşturan atomların yükseltgenme sayılarının toplamı o iyonun yüküne eşittir., 4. En elektronegetif element olan Flor un tüm Flor içeren bileşiklerdeki yükseltgenme sayısı -1 dir. 5. Oksijen içeren bileşiklerin çoğunda oksijenin yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak oksijenin yükseltgenme sayısının farklı olduğu bir kaç istisna vardır. Bunlar; - Peroksitlerde her bir oksijenin yükseltgenme sayısı -1 olup peroksit iyonunun (O 2-2 ) toplam yükseltgenme sayısı -2 dir. - Süperoksit iyonunda (O 2 -) her bir oksijene ilişkin yükseltgenme sayısı -1/2 dir.

17 - OF 2 bileşiğinde oksijenin yükseltgenme sayısı +2 dir. 6. Hidrojenin yükseltgenme sayısı metal hidrürler dışındaki tüm bileşiklerde +1 dir. CaH 2, LiH, NaH,. v.b. gibi metal hidrür bileşiklerinde ise hidrojenin yüksletgenme sayısı -1 dir. Örnek: H 3 PO 4 deki fosfor un yükseltgenme sayısı nedir? Örnek: Dikromat Cr 2 O 7-2 iyonundaki Krom un yükseltgenme sayısı nedir? 3.METALIK BAĞ Metal atomları arasındaki elektron paylaşımından kaynaklanan bağlardır. Paylaşıma konu olan elektronlar, metal atomlarının en dış yörüngelerinde bulunan ve dolayısıyla serbest olarak nitelendirilen elektronlardır. Metalik bağ, pozitif metal iyonları ile çevresindeki serbest elektronlar arasındaki çekim kuvvetidir. Aynı metale ait atomlar da, aralarında bu tür bağlar kurarak, bilinen kristal yapılara (metaller, alaşımlar gibi) yol açabiliyor. Metalik bağ, elektron paylaşımına dayanıyor olması açısından kovalent bağa benziyor. Fakat, bağı oluşturan elektronların uzaysal dağılımı, belli bir yer veya yerlerde yoğunlaşmamış olup, bir bakıma kristal yapı içerisinde dolaşmaktadır. Hangi elektronun hangi atoma ait olduğu bilinmemektedir. 4.HĐDROJEN BAĞI Bazı hidrojen içeren moleküller arası çekim kuvvetleri olağanüstü yüksektir. Bu çekim kuvvetleri, hidrojenin atom çapı küçük ve çok elektronegetif olan elelementlere kovalent bağlı olduğu durumlarda görülür. Bu bileşiklerde elektronegatif element bağ elektronlarını öyle kuvvetli çeker ki hidrojen önemli miktarda pozitif (+) yük kazanır. Bir molekülün hidrojen atomu ve diğer bir molekülün elektronegatif elementinde bulunan paylaşılmamış elektron çifti birbirini çekerek bir hidrojen bağı oluşturur. Her hidrojen atomu küçük boyutlu olduğu için bir hidrojen bağı yapabilir.

18 Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük olan lar ile oluşturduğu (HF, H 2 O, NH 3 ) bileşiklerde molekülleri bir arada tutan kuvvet hidrojen bağıdır. H nin oksijene bağlı olduğu R OH (alkol) ve (Karboksilli asit) bileşiklerinde molekül arası bağlar yine hidrojen bağıdır.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ Moleküllerin ve İyonların Lewis Yapısıyla Gösterimi 1- Oktet Kuralı Kullanılarak Lewis Yapılarının Yazımı: - Tek Bağlı Moleküller için Lewis Yapıları - Çok Katlı Bağ Moleküller için

Detaylı

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur).

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur). 5.111 Ders Özeti #11 Bugün için okuma: Bölüm 2.7 (3. Baskıda 2.8) Rezonans ve Bölüm 2.8 (3. Baskıda 2.9) Formal Yük. Ders #12 için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10) Radikaller ve Biradikaller, Bölüm 2.10

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s PROBLEM 1.1 b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 4 ) ç ) 14 Si; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Değerlik elektronları:

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Lewis Sembolleri İyonik Bağ Metalik Bağ Kovalent Bağ Oktet Kuralının İstisnaları Kovalent Bağlı Moleküllerin Özellikleri Kovalent Bağın Bazı

Lewis Sembolleri İyonik Bağ Metalik Bağ Kovalent Bağ Oktet Kuralının İstisnaları Kovalent Bağlı Moleküllerin Özellikleri Kovalent Bağın Bazı Lewis Sembolleri İyonik Bağ Metalik Bağ Kovalent Bağ Oktet Kuralının İstisnaları Kovalent Bağlı Moleküllerin Özellikleri Kovalent Bağın Bazı Özellikleri Molekül Şekilleri Rezonans Bağ Kuvveti(Enerjisi)

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOMLAR ARASI BAĞLAR MALZEME 2. HAFTA 1 ATOMSAL BAĞ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomsal bağların

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Metal ve Ametallerin Genel Karşılaştırması Atom Özellikleri ve Kimyasal Bağlar Lewis Elektron-Nokta Simgeleri: Atomların Kimyasal Bağ Gösterimleri İyonik Bağ Modeli İyonik Bağ Enerji Durumu: Örgü

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER 5.111 Ders Özeti #13 Bugün için okuma: Bölüm 3.1 (3. veya 4. Baskıda) Temel VSEPR Modeli, Bölüm 3.2 (3. ve 4. Baskıda) Merkez Atomu üzerinde Yalın Çiftli Moleküller. Ders #14 için okuma: Bölüm 3.8 (3.

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER Biyokimyanın tanımı yaşamın temel kimyası ile ilgilenen bilim dalı (Bios, Yunancada yaşam demektir.) canlı sistemin yapısını ve fonksiyonlarını kimyasal

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Atom ve moleküller arası Atomsal bağlar

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Atom ve moleküller arası Atomsal bağlar Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Atom ve moleküller arası Atomsal bağlar İçerik Atomlararası denge mesafesi Elastisite modülü Atomlar niçin bağ yapmak ister? İyonik bağ Kovalent bağ Metalik bağ

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı