KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu"

Transkript

1 KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu

2 KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Molekül: Birbirine kovalent bağlarla bağlı yüksüz atom gruplarıdır. Aynı tür atomlar element moleküllerini, farklı tür atomlar bileşik moleküllerini oluşturur. İyon: Pozitif (+) ya da negatif (-) yüklü atomlara iyon adı verilir. Kararsız atomlar daha kararlı bir elektron dizilimine ulaşabilmek için iyon haline gelirler. Radikal: Serbest radikaller ya da kısaca radikaller ortaklaşmamış elektronu bulunan yüksek enerjili ve kararsız ara ürünlerdir. Serbest radikallerin formülleri, eşleşmemiş elektronun bulunduğunu belirtmek için genellikle bir noktayla birlikte yazılır,

3 Örneğin; metil ( CH 3 ) ve hidroksil ( OH) radikallerinde olduğu gibi. Ayrıca oktetini tamamlamamış atomlar da radikal sayılabilirler. radikal olarak verilebilir. NO, NO 2 ve ClO 2, gibi moleküller de eşleşmemiş elektron içerdiklerinden radikal sayılabilir ve NO, NO 2, ClO 2 olarak gösterilebilir, Radikaller zincirleme reaksiyonların gerçekleştirilmesinde başlatıcı olarak görev yaparlar.

4 ÖRNEK 1:

5 ÇÖZÜM 1:

6 Bağların Oluşum Mekanizması Birbirinden uzakta bulunan iki bağımsız kimyasal tür birbirine yaklaştırıldığında türlerin elektron bulutları ve çekirdekleri arasında çeşiili elektrostatik etkileşimler meydana gelir. Bu etkileşimler; 1. Negatif yüklü elektronlar birbirini iter. 2. Pozitif yüklü çekirdekler birbirini iter. 3. Pozitif yüklü çekirdekler komşu kimyasal türün elektronlarını çeker. Aynı anda gerçekleşen etkileşimler karşılaştırıldığında çekme kuvvetlerinin aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşimler oluşur. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ da denir. Çekme-itme kuvvetleri farkının küçük olduğu durumlarda ise zayıf etkileşimler meydana gelir. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir.

7

8 GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Aynı ya da farklı türden atomların kuvvetli etkileşimlerle birarada tutulmalarını sağlayan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlanma sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal Bağ Enerjisi: Atomlar arası bağlar oluşurken açığa çıkan enerji, bu bağları kopararak molekülü atomlarına ayırmak için verilmesi gereken enerjiye eşittir. Bu enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir.

9 * İki atom arasında bağ oluşurken açığa çıkan enerji ne kadar büyükse bağ o kadar kuvvetlidir. * Bağ enerjisi yaklaşık olarak 40 kj/mol ya da daha büyük olan bağlar kimyasal bağ olarak kabul edilir. 40 kj/mol den daha az enerjili bağlar ise zayıf etkileşimler sonucu oluşan bağlardır denilebilir. Bunlar fiziksel bağ kabul edilir. * Bir molekülde bağ enerjilerinin toplamı ne kadar büyükse, molekül o kadar kararlı bir yapıya sahiptir. * Atomların bağ oluşturma nedeni kararlılığa ulaşmaktır. En kararlı elementler soygazlardır. Bu nedenle diğer element atomları, aralarında elektron alışverişi yaparak ya da elektron ortaklığı kurarak elektron dizilişlerini soygazların elektron dizilişine benzetir

10 * Birden fazla sayıda katmana sahip olan atomların son katmanındaki elektronları 8'e tamamlamalarına oktet kuralı denir. Tek katmana sahip olan atomların katmanındaki elektron sayısını 2'ye tamamlamasına dublet kuralı denir. Bu kurallar genellikle periyodik cetvelin A grubundaki elementler için geçerlidir. * Soygaz atomları kararlı yapıda bulunduklarından kimyasal bağ oluşturmazlar.

11 ÖRNEK 2:

12 ÇÖZÜM 1: Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji ne kadar büyükse, oluşan bağ o kadar kuvvetli olacağından bağ kuvvetleri arasındaki ilişki Z 2 > Y 2 > X 2 şeklindedir. YANIT B

13 Lewis Elektron-Nokta Yapısı Bir elementin elektron - nokta yapısı, elementin sembolü etrafına değerlik elektronu kadar nokta konularak yazılır. Bu elektronlardan eşlenmiş olanlar çift, eşlenmemiş olanlar (bağ yapımına katılanlar) tek olarak gösterilir. Değerlik elektronlarının bu şekilde gösterilmesine Lewis elektron nokta gösterimi denir.

14 İYONİK BAĞ Metal ve ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucunda elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşan kimyasal bağlardır. Örneğin: Na + + Cl - NaCl (iyonik bileşik) Lewis yapıları sadece atomlar için değil oluşturdukları iyonlar için de kullanılır. NaCl, MgCl2, KF, CaBr 2 gibi iyonik bileşiklerin de Lewis yapıları gösterilebilir.

15 Örneğin; NaCl iyonik bileşiğinin elektron nokta gösterimini yapalım; Na ve Cl atomlarının elektron dağılımları ve Lewis gösterimleri;

16 Na atomu soygaz kararlılılığına ulaşmak için 1 elektron vermeli, Cl atomu soygaz kararlılığına ulaşmak için 1 elektron almalıdır. Bu durumda Na atomu 1 elektronunu Cl atomuna verir. Bileşiğin Lewis gösterimi yapılırken Na atomunun 1 elektronu Cl atomunun sembolü çevresine yerleştirilir. Oluşan Na + ve Cl - iyonlarının elektrostatik çekim kuvveti ile birbirlerine uyguladıkları çekim sonucunda, iyonik bağlı yemek tuzu (NaCl) bileşiği oluşur.

17 * İyonik bileşiklerde Lewis gösterimleri yapılırken elektronlar metalden ametale yer değiştirmiş olarak gösterilir. * Son katmanında 1, 2 ve 3 elektron bulunduran (Helyum ve hidrojen hariç) atomlar metaldir. * Son katmanında 5, 6 ve 7 elektron bulunduran atomlar ametaldir. * Metaller son katmanlarındaki elektronları vererek, ametaller de son katmanlarına elektron alarak iyonik bağ oluşturur ve kararlı hale geçer. * 3A grubunda bulunan bor (B) atomu grubundaki diğer atomların aksine elektronları ortaklaşarak bağ oluşturmayı tercih eder. * Son katmanında 4 elektron bulunduran atomlardan bazıları 4 elektron vererek bazıları 4 elektron alarak bazıları da 4 elektronlarını ortak kullanarak soygaz kararlılığına ulaşırlar.

18 ÖRNEK 3:

19 ÇÖZÜM 3:

20 İyonik Bağın Kuvveti İyonik bileşiklerde, iyonik bağın kuweti (sağlamlığı) bileşikteki katyon ve anyonların yükleri ile çaplarına bağlıdır. * Zıt yüklü iki iyon arasındaki çekim kuvveti, katyon ve anyonların yük merkezlerinin arasındaki uzaklığın karesiyle ters, yük miktarı ile doğru orantılıdır. * İyonik bağı oluşturan atomların elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik bağın kuvveti de artar. * İyonik bileşiklerin erime noktaları iyonik bağın sağlamlığı ile doğru orantılı olduğundan bağ kuvveti arttıkça bileşiğin erime noktası da artar.

21 İyonik Bileşiklerin Genel ÖzelIikleri * Metal-ametal atomları arasında elektrostatik çekim kuwetiyle oluştuklarından, oldukça sağlam bir kristalik yapıya sahiptirler. * Kırılgan yapılıdırlar, işlenemezler. * Oda koşullarında genellikle katı haldedirler. * Erime ve kaynama sıcaklıkları oldukça yüksektir. * Katı halde elektrik akımını iletmezler. Ancak sıvı halde ve sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler. * Genellikle suda iyi çözünürler. * Suda (+) ve (-)yüklü iyonlarına ayrışarak çözünürler. * Aktifliği fazla olan metal ile aktifliği fazla olan ametalin oluşturduğu bileşiğin iyonik karakteri daha fazla olur.

22 İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı İyonik bileşikleri oluşturan birimler atomlar değil, metal ve ametallerin oluşturduğu iyonlardır. Metaller elektron vererek katyon, ametaller de elektron alarak anyon oluştururlar. Oluşan metal katyonları ile ametal anyonları elektriksel itme ve çekme kuvvetlerini denk geleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgülü yapı oluşturur. İyonik yapılı bileşiklerin çeşitli geometrik şekillerde oluşturdukları düzenli örgü yapısına kristal denir. Kristalleri oluşturan birimler iyonlardır. Kristal yapıda her iyon belirli sayıda zıt yüklü komşu iyonun çekim kuweti etkisindedir. Örneğin; Yemek tuzu kristalinde her Na + iyonu çevresinde 6 Cl - iyonu ile, her Cl - iyonu da çevresinde 6 Na + iyonu ile sıkıca bağlanmıştır. İyonik bileşiklerde genellikle anyonlar katyonlardan çok büyük olduğundan, anyonların oluşturduğu bir örgüde aradaki boşluklara katyonlar girmiştir.

23 İyonik bileşiklerin formüllerine karşılık gelen bir molekülleri yoktur. Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin içerdikleri atom sayıları oranını gösteren birer basit formülleri vardır.

24 İyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar. Katıların tanecikleri arasındaki boşluklar çok az olduğundan sadece titreşim hareketi yapabilirler. Bu nedenle iyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. İyonik bileşiklere ait kristaller ısıtıldıklarında eriyerek sıvı hale geçerler. Sıvı halde iyonlar arasındaki boşluklar arttığı için iyonlar daha hareketli hale geçerek yer değiştirebilirler. Bu durumda sıvı haldeki iyonik bileşikler elektrik akımını iletir. İyonik bileşikler suda çözünerek iyonlarına kadar ayrılır. Su molekülleri iyonlar arasına girerek iyonlara yaklaşıp, iyon arın etrafını sararlar. Su moleküllerinin (-) ucu (oksijen) pozitif iyonlara, (+) ucu (hidrolen) ise negatif iyonlara doğru yönelir. Bu durumda iyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinde iyonlar serbestçe hareket edebilir ve iyonik bileşiklerin sulu çözeltileri de elektrik akımını iletir.

25 KOVALENT BAĞ Ametal atomları, soygaz kararlılığına ulaşmak için, elektron alarak anyon oluşturmak dışında, kendi atomları arasında son katmanlarındaki elektronları ortaklaşa kullanarak da bağ oluşturabilirler. Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan kimyasal bağlara kovalent bağ denir. * Bir atomun oluşturabileceği bağ sayısı, değerlik elektronlarındaki eşleşmemiş elektron sayısı kadardır. * Kovalent bağlar apolar ve polar olmak üzere ikiye ayrılır.

26 A) Apolar Kovalent Bağ Aynı tür ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlardır. * Apolar kovalent bağ içeren molekü lerde bağ yapımında kullanılan elektronlar, elektronları çekme gücü aynı olan iki atom taraflndan eşit kuvvetle çekildiğinden, oluşan molekülde polarlık (kutuplaşma) oluşmaz. Bu şekidde oluşan moleküller apolardır (kutupsuz). Örneğin: H 2,O 2, N 2 gibi. * Apolar moleküllerden oluşan maddeler genellikle, apolar çözücülerde daha iyi çözünürler.

27 H 2 molekülünün bağ yapısını incelersek; H 2 molekülünü oluşturan H atomlarının atom numarası 1'dir. H 2 moleküllerini oluşturan H atomlarının birer elektronları vardır. Bu birer elektronlarını ortaklaşa kullanarak iki H atomu aralarında bir kovalent bağ oluşturup birbirine bağlanır. H 2 molekülünde H atomları aynı periyottaki soygaz olan helyum atomunun elektron dizilimine ulaşmak için (dublet kuralı) birer elektronlarını ortak kullanırlar.

28 Kovalent bağlarda ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti denir. Bağlayıcı bir çift elektron ya karşılıklı olarak gösterilir ya da bir çizgi ile "-" şeklinde gösterilir. Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortakianmamış elektron çifti denir.

29 F 2 molekülünün bağ yapısını incelersek; F 2 molekülünü oluşturan F atomlarının atom numarası 9'dur. F atomu son katmanına 1 elektron aldığında soygaz elektron düzenine ulaşır. F 2 molekülünü oluştururken iki flor atomu birer elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Her iki flor atomu da son katmanlarındaki elektron sayısını sekize tamamlar (Oktet kuralı) ve kendileriyle aynı periyottaki Neon soygazının elektron dizilimine ulaşırlar.

30 Atomlar arasında ortak kullanılan elektron sayısı oluşacak bağ sayısını belirler. Bağı oluşturan iki atom birer elektronlarını ortaklaşa kullanıyorsa 1 tane kovalent bağ oluşur. Bu bağ, atomlar arasında "-" şeklinde gösterilir. Tekli kovalent bağ olarak isimlendirilir. Bağı oluşturan iki atom ikişer elektronlarını ortaklaşa kullanıyorsa 2 tane kovalent bağ oluşur. Bu bağlar atomlar arasında " = " şeklinde gösterilir. İkili kovalent bağ olarak isimlendirilir. Bağı oluşturan iki atom üçer elektronlarını ortaklaşa kullanıyorsa 3 tane kovalent bağ oluşur. Bu bağlar atomlar arasında " " şeklinde gösterilir. Üçlü kovalent bağ olarak isimlendirilir. İki atom arasında tek bağ varsa bu bağ sigma (σ) bağıdır. Birden fazla sayıda bağ varsa ilki sigma (σ) diğerleri pi (π) bağıdır. Sigma bağı oluşmadan pi bağı oluşmaz. Sigma bağları pi bağlarından daha kuvvetlidir.

31 O 2 molekülünün bağ yapısını incelersek; Oksijen atomunun son katmanında 6 elektron vardır. O 2 molekülünü oluştururken iki oksijen atomu 2 ikişer elektronlarını ortaklaşa kullanırsa; Lewis yapısında her oksijen atomunun 2 tane bağlayıcı elektronu, 4 tane de ortaklaşmış elektronu olduğu görülür. 4 bağlayıcı elektron iki oksijen atomu arasında ikili kovalent bağ (=) oluşturur.

32 N 2 molekülünün bağ yapısını incelersek; Azot atomunun son katmanında 5 elektron vardır. N 2 molekülünü oluştururken iki azot atomu üçer elektronlarını ortaklaşa kullanırsa; Lewis yapısında her azot atomunun 3 tane bağlayıcı elektronu, 2 tane ortaklaşmış elektronu olduğu görülür. 6 bağlayıcı elektron iki azot atomu arasında üçlü kovalent bağ ( ) oluşturur.

33 B) Polar Kovalent Bağ Farkll tür ametal atomları arasında oluşan kimyasal bağlardır. Farklı ametal atomları arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar kovalent bağlı bileşik moleküllerini oluşturur. Örneğin; * Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa, aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru ametal atomlarının bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri (elektronegatiflik) artar. * Polar kovalent bağ içeren moleküllerde, bağ yapımında kullanılan elektronlar, elektronları çekme gücü farklı olan iki atom tarafından çekildiğinden, bağ elektronları elektronegatifliği fazla olan atoma doğru yönlenerek bu atomu (-) kutuplu, diğerini ise (+) kutuplu yapar. Böylece kurulan bağda polarlık oluşur. Örneğin; HF molekülünde (-) kutup F, (+) kutup ise H dir. Polar moleküllerden oluşan maddeler genellikle polar çözücülerde daha iyi çözünürler.

34 HF molekülünün bağ yapısını incelersek; Hidrojen ve flor atomlarının birer tane ortaklanmamış elektronu vardır. Bu elektronlar bağlayıcı elektronlar olduğu için H ve F atomları arasında tekli kovalent bağ ile HF molekülü oluşur.

35 H 2 O molekülünün bağ yapısını incelersek; Hidrojen atomlarının birer ortaklanmamış elektronu, oksijen atomunun ise iki ortaklanmamış elektronu vardır. Oksijen atomunun bağlayıcı elektronlarından her biri, hidro.ien atomlarının bağlayıcı elektronları ile 2 tane tekli kovalent bağ yaptığında H 2 O molekülü oluşur.

36 CO 2 molekülünün bağ yapısını incelersek; Oksijen atomlarının ikişer ortaklanmamış elektronu, karbon atomunun ise dört ortaklanmamış bağlayıcı elektronu vardır. Karbon atomunun bağlayıcı elektronlarından iki tanesi, bir oksijen atomunun bağlayıcı elektronları ile; diğer iki tanesi de diğer oksijen atomunun bağlayıcı elektronları ile 4 tane kovalent bağ yaparak CO 2 molekülünü oluşturur.

37 C 2 H 2 molekülünün bağ yapısını incelersek; Hidrojen atomlarının birer, karbon atomlarının ise dörder ortaklanmamış bağlayıcı elektronu vardır. İki karbon atomu üçer bağlayıcı elektronu ile birbirlerine bağlanarak üçlü kovalent bağ, birer bağlayıcı elektronları ile de hidrojen atomlarının bağlayıcı elektronları arasında iki tekli kovalent bağ yaparak C 2 H 2 molekülünü oluşturur.

38 C) Koordine Kovalent Bağ Lewis bağ kuramı, bir çift elektronun ortaklaşılmasını kovalent bağ olarak tanımlar, Ancak bu tanım bağ oluşumuna iki atomun birer elektronla katkıda bulunduğu anlamına gelmez. Ortaklaşan elektron çiftinin her ikisinin de aynı atomdan geldiği kovalent bağa koordine kovaient bağ (koordinasyon bağı) denir. Örneğin; NH 3 molekülünün Lewis yapısına dördüncü bir H atomu bağlamaya çalışılırsa, dördüncü H atomunun elektronu ile N atomu etrafındaki değerlik elektronlarının toplam sayısı dokuza ulaşacağından oktet kuralı geçersiz olur. Bu nedenle NH 4 molekülü oluşmaz. Fakat NH + 4 iyonunun oluşması mümkündür.

39 NH 3 'ün N atomu ve H + iyonu arasında oluşan bağ bir koordine kovalent bağdır. Buna karşın, bağ oluştuktan sonra dört N-H bağından hangisinin koordine kovalent bağ olduğu bilinemez. Bu nedenle koordine kovalent bağın normal kovalent bağdan farklılığı anlaşılamaz. BF 4 ve H 3 O + iyonlarında da aynı şekilde koordine kovalent bağ oluşur.

40 Kovalent Bileşiklerin Genel Özellikleri * Genellikle ametal atomları arasında elektronların ortak kullan ılmasıyla oluşurlar. * En küçük birimleri moleküllerdir. * Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletmezler. * Suda genellikle moleküllerine ayrışarak çözünürler. * Bu çözeltiler elektriği iletmez. (C 6 H 12 O 6, C 2 H 5 OH... gibi) * Suda iyonlaşarak çözünenler sulu çözeltilerinde elektriği iletir. (HCl, HNO 3, NH 3... gibi) * Oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz halde bulunanları vardır. * Genellikle erime ve kaynama sıcaklıkları iyonik bileşiklerden düşüktür. Ancak bazı elementlerin oluşturduğu kovalent bağlı yapılarda, atomlar arasında sürekli bir kovalent bağ örgüsü oluşur. * Bu yapılara kovalent ağ örgülü katılar denir. Bu katıların erime ve kaynama sıcaklıkları çok yüksektir.

41 ÖRNEK 4:

42 ÇÖZÜM 4:

43 ÖRNEK 5:

44 ÇÖZÜM 5:

45 Kimyasal Bağların İyonik - KovaIent Karakteri İyonik bağ, Na ve Cl gibi elektronegatiflikleri çok farklı atomlar arasında; kovalent bağ ise elektronegatiflikleri aynı veya yakın atomlar arasında gerçekleşir. Gerçekte ise bir kimyasal bağ, iyonik bağla kovalent bağ arasında özellikler taşır. Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark büyüdükçe bağın iyonik karakteri artar. * Farklı tür ametal atomları arasındaki kovalent bağ bir mikiar iyonik karakter taşır. Bağ yapan iki atom arasındaki elektronegativite farkı çok küçükse bağ oldukça kovalenttir, elektronegativite farkı çok büyükse bağ oldukça iyoniktir.

46 MOLEKÜL POLARLIĞI

47 Merkez atom olan karbon atomuna uçlarda bulunan O atomları tarafından bir çekim uygulanır. C = O bağları polar olduğu halde,molekülün her iki ucunda da oksijen atomları bulunduğundan bir yük dengesizliği yoktur. Moleküldeki üç atom aynı doğruda olduğundan elektriksel çekim kuvvetleri birbirini dengeler. Bu durumda molekül apolar yani kutupsuzdur.

48 UYARI: * Bir molekülde merkez atomun son katmanında bağ yapmayan elektron bulunuyorsa molekül polar (kutuplu) dır. * Bir molekülde merkez atomun son katmanındaki tüm elektronlar bağ yapmışsa ve bağlı olduğu tüm atomlar aynı cins ise molekül apolar (kutupsuz) dır. * Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla kimyasal bağ gerçekleştiğinde moleküller oluşur. Kovalent bağlı yapılar molekülü oluştururken, iyonik bağlı yapılarda moleküllerden bahsedemeyiz.

49 ÖRNEK 6:

50 ÇÖZÜM 6:

51 METALİK BAĞ İyonlaşma enerjileri oldukça düşük olan metal atomlarının boş değerlik orbitalleri bulunmaktadır. Metal atomları değerlik elektronlarını çok güçlü çekemediğinden, metal atomlarının değerlik elektronları oldukça oynaktır. Oynak değerlik elektronları komşu atomların boş değerlik orbitallerine geçerek, komşu atomların çekim etkileri altına girerler. Bu şekilde oluşan ve metal atomiarını birarada tutan çekim kuvvetlerine metalik bağ denir. * Metalik bağ kuvveti, metalin değerlik elektron sayısı arttıkça ve çapı azaldıkça artar. * Metallerin erime sıcaklığı, metalik bağ kuvveti ile doğru orantılıdır. * Metalik bağ, metallere ısı ve elektrik iletkenliği, dövülüp işlenebilme, parlaklık, erime ve kaynama noktalarının yüksek olması gibi özellikleri kazandırır.

52 ZAYIF ETKİLEŞİMLER Bağ enerjilerinin çok daha küçük olduğu etkileşimlere moleküller arası etkileşimler (zayıf etkileşimler) denir. Bunlar, maddelerin erime ve kaynama noktası, çözünürlük gibi fiziksel özelliklerini etkileyen fiziksel bağlardır. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin maddenin yoğun halleri olan katı ve sıvılardaki etkileri çok daha fazladır. Molekülün polarlığı ya da apolarlığı moleküller arası etkileşimin türünü belirler. Polar moleküller birbirlerini dipol - dipol kuvveti (kutupların çekimi) ile çeker. Apolar moleküllerde ise dipol dipol kuvvetlerinden söz edilmez. Apolar moleküllerde indüklenmiş dipol oluşur ve bu da moleküller arası çekim kuvveti oluşmasına yol açar.

53 * Moleküller arası çekimler (fiziksel etkileşimler), atomlar arası çekimlerden (kimyasal bağ) çok daha zayıftır. * Maddelerin fiziksel hal değişimi sırasında kimyasal özellikleri değişmez. Sadece moleküller arasındaki bağlar değişir. Maddeleri oluşiuran atomlar ve iyonlar arasındaki bağ yapısı değişmez. Yeni maddeler oluşmaz. * Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan maddeler oda koşullarında katı haldedir. Bu maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri zayıfladıkça önce sıvı sonra gaz hale geçerler. * Farklı maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünmemesi, maddelerin molekül yapılarının birbirine benzeyip benzememesi ile ilgilidir. Polar bir molekülün (+) kutbu diğer polar molekülün (-) kutbu ile etkileşerek moleküller arasında bir çekim kuvveti oluşturur. Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri birbirine yakın olan moleküller birbiri içerisinde homojen olarak dağılarak karışım oluştururlar.

54 Kalıcı DipoIlük Bir kovalent bağda pozitif yük merkezi ile negatif yük merkezinin farklı olması kalıcı bir dipol (kutupluluk) oluşturur. Örneğin; HCl molekülünde Clatomu H atomuna göre elektronları daha çok çeker ve Cl atomu yakınında elektron yoğunluğu, H atomununkinden fazla olur. Negatif (-) yükün merkezi Cl çekirdeğine daha yakındır. Yük dağılımı eşit olmadığından molekül polardır yani kalıcı dipole sahiptir.

55 Anlık ve İndüklenmiş Dipoller Maddelerin elektron yapısı açıklanırken, belli bir anda belirli bir bölgede elektron yük yoğunluğundan ya da olasılığından söz edilir. Belli bir anda elektronların bir atomun ya da molekülün bir bölgesine yığılma olasılığı vardır. Elektronların böyle hareket etmesi, normal olarak apolar olan bir molekülün polarlaşmasına yol açar. Bir anlık dipol (geçici dipol) yapı oluşur. Bunun nedeni komşu taneciklerin yükleri veya taneciklerin çarpışmasıdır. Yani molekül geçici bir dipol momentine sahiptir. Bu olaydan sonra komşu atom ya da moleküldeki elektronlar da yer değiştirerek dipol oluşturur. Bu bir indükleme olayıdır ve oluşan yeni dipole indüklenmiş dipol denir. Elektron sayısı arttıkça molekülün kutuplanabiiirliği (polarlanabilirliği) artar.

56 VAN DER WAALS BAĞLARI Genel olarak hidrojen bağları dışındaki zayıf etkileşimler Van der Waals bağı olarak tanımlanır. 1. Dipol- Dipol Bağları PCl 3, OF 2 ve HCl gibi polar moleküller arasındaki etkileşimlerdir. Çift kutuplu bir molekülün, diğer bir çift kutuplu molekülü çekmesidir. Bir molekülün (+) kutbu ile diğer molekülün (-) kutbu arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir. * Bu elektrostatik etkileşimden dolayı polar moleküllerin aynı ortamdaki kaynama noktaları, apolar moleküllerin kaynama noktalarından daha yüksektir. Ayrıca polar moleküllerden oluşan sıvılar birbiri içinde çözünür.

57 2. İyon - Kalıcı Dipol Bağları Bu etkileşim, bir iyonun polar bir molekül ile etkileşimini kapsar. Ortamdaki katyonlar polar molekülün negatif yüklü kutbu, anyonlar ise pozitif yüklü kutbu ile etkileşirler. Yemek tuzunun (NaCl) su içerisinde çözünmesi olayı bu etkileşime verilebilecek en güzel örnektir. Nacl kristali suya atıldığında polar su molekülleri zıt yüklü uçları ile iyonlara yaklaşır ve onları kristal örgüsünden kopararak su içerisinde dağılmasına neden olur.

58 3. İndüklenmiş Dipol Bağları a) İyon - İndüklenmiş Dipol Bağları Bu etkileşim, bir iyonun apolar bir molekül ile etkileşimini kapsar. Apolar bir molekülün yanında bir iyon yer aldığında, iyon tarafından uygulanan kuvvetle apolar molekülün elektron dağılımı bozulur. Apolar molekülde geçici bir dipolleşme (indüklenmiş dipol) oluşur. İyon ile indüklenmiş dipol arasındaki bu etkileşime, iyon - indüklenmiş dipoi bağları adı verilir. Bu etkileşimin çok zayıf olması dolayısıyla iyonik maddeler apolar çözücülerde çok az çözünürler.

59 b) Dipol- İndüklenmiş Dipol Bağları: Bir atomun ya da apolar bir molekülün yanında bir polar molekül yer aldığında atomun ya da apolar molekülün elektron dağılımı, polar molekül tarafından uygulanan kuvvete bağlı olarak bozulur. Bunun sonucunda da farklı bir dipol şekli ortaya çıkar. Apolar molekülde geçici bir dipollük oluşur. Apolar moleküldeki pozitif ve negatif yüklenme, atomun yakınında bulunan bir polar molekülden kaynaklandığından indüklenmiş dipol (geçici dipol) oluşur. Polar molekül ile indüklenmiş dipol arasındaki etkileşime de dipoi- indüklenmiş dipol etkileşimi adı veriiir.

60 c) İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Bağları (London Kuvvetleri) Apolar moleküller ve soygazlar arasındaki zayıf etkileşimlerdir. London kuvvetleri, elektronların kinetik ve potansiyel enerjiye sahip olmalarından kaynaklanır. Elektronlar, hareket halinde olduğundan herhangi bir anda moleküldeki elektron dağılımı düzgün olmayabilir ve molekülde anlık dipoller oluşur. Başka bir anda anlık dipolün yönü farklı olacaktır. Çünkü elektronlar sürekli olarak hareket halindedir. En zayıf bağlardır. Bu bağların kuvveti molekülü oluşturan atomların elektron sayısı, tanecik büyüklüğü ve taneciklerin birbirine değme yüzeyi ile doğru orantılıdır. London kuvvetleri arttıkça moleküllerin erime ve kaynama noktaları da artar.

61 Örneğin; Oda koşullarında; halojenlerden F 2 ve Cl 2, Br 2 sıvı, l 2 ise katı haldedir. Bunun nedeni, molekül büyüdükçe London çekim kuvvetlerinin artması ve artan bu çekim kuwetlerinin etkisiyle maddenin fiziksel halinin değişmesidir. * Tüm moleküller arasında London çekim kuvvetleri bulunur. Ancak zayıf etkileşimler olduklarından ihmal edilebilirler. * Apolar moleküllerin birbiri içinde çözünmesinde London kuvvetleri etkindir. Örneğin: CCl 4 içinde l 2 nin çözünmesi

62 HiDROJEN BAĞLARI Hidrojen atomunun F, O ve N gibi elektronegatifliği fazla olan atomlarla bağ yaparak oluşturduğu bileşiklerin molekülleri arasında hidrojen bağları oluşur. Bu tür moleküllerden birinin hidrojeni diğer molekülün (-) kutbunu çeker. Örneğin: NH 3, HF, H 2 O, C 2 H 5 OH * Hidrojen bağları, bileşiklerin kendi molekülleri ya da farklı bileşiklerin molekülleri arasında oluşabilir. Hidrojen bağları, moleküller arası etkileşimler arasında en kuvvetli olanıdır. * Hidrojen bağı içeren moleküller suda iyi çözünürler ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. * Hidrojene bağlanan atomun elektronegatifliği arttıkça hidrojen bağının kuweti artar. Ayrıca elektronegatiflikleri aşağı yukarı eşit olanlarda ise molekülün küçük olması hidrojen bağının kuvvetlenmesine neden olur.

63 ÖRNEK 7:

64 ÇÖZÜM 7:

65 ÖRNEK 8:

66 ÇÖZÜM 8:

67 ÖRNEK 9:

68 ÇÖZÜM 9:

69 ÖRNEK 10:

70 ÇÖZÜM 10:

71 Siteye gitmek için

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test - 1... 2 Lewis Sembolleri Test - 2...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Atom ve moleküller arası Atomsal bağlar

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Atom ve moleküller arası Atomsal bağlar Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Atom ve moleküller arası Atomsal bağlar İçerik Atomlararası denge mesafesi Elastisite modülü Atomlar niçin bağ yapmak ister? İyonik bağ Kovalent bağ Metalik bağ

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür. KATILAR KRĠSTAL KATI Sert SıkıĢtırılmayan Tanecikleri belirli geometrik Ģekle sahiptir. ĠYONĠK KRĠSTAL Anyon- katyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluģur (iyonik bağ içerir). Sert-sağlam-

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s PROBLEM 1.1 b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 4 ) ç ) 14 Si; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Değerlik elektronları:

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOMLAR ARASI BAĞLAR MALZEME 2. HAFTA 1 ATOMSAL BAĞ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomsal bağların

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE Katıhal Fiziği - I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE 1 Giriş Bir kristali bir arada tutan şey nedir? Elektrostatik etkileşme elektronlar (-) ile + iyonlar arasındaki

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

ATOM VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR

ATOM VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR ATOM VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR 1 Potansiyel enerji (kj/mol) Çekme İtme Atomlararası denge mesafesi Atomlar birbirleri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimlerden biride atomlar arası itme

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Doğada bulunan maddelerin birtakım ortak özellikleri vardır. Maddelerin kütleleri, hacimleri, tanecikli yapıları ve eylemsizlikleri onların ortak özellikleridir. I. Kimyasal

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Metal ve Ametallerin Genel Karşılaştırması Atom Özellikleri ve Kimyasal Bağlar Lewis Elektron-Nokta Simgeleri: Atomların Kimyasal Bağ Gösterimleri İyonik Bağ Modeli İyonik Bağ Enerji Durumu: Örgü

Detaylı

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER»

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» Uygun bir çözücü içerisinde bir ya da birden fazla maddenin çözündüğü veya moleküler düzeyde disperse olduğu tektür (homojen: her tarafta aynı oranda çözünmüş veya dağılmış

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ Moleküllerin ve İyonların Lewis Yapısıyla Gösterimi 1- Oktet Kuralı Kullanılarak Lewis Yapılarının Yazımı: - Tek Bağlı Moleküller için Lewis Yapıları - Çok Katlı Bağ Moleküller için

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı