AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI"

Transkript

1 AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI Ələkbər QASIMOV * Özet Bildiride dünya dramaturjisinin antik, klasik ve çağdaş örnekleri yer almışdır. Söz edilen eserlerin Azerbaycan tiyatrosunun gelişmesindeki rolü göz önüne çekilmiştir. Aynı zamanda Bakü tiyatroları ile beraber bölgelerdeki Nahçıvan, Gence, Şeki, Ağdam, Lenkeran, Sumqayıt ve bunun gibi tiyatroların faaliyetleri de araştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Bildiri, klasik, Nahçivan, Gence, Şeki Summary The article covers ancient, classical and modern samples of the world drama. Furthermore, this article covers the role of these works in the formation and prosperity of Azerbaijan theatres. Effective activities of Baku theatres, as well as Nakhchivan, Ganja, Shaki, Aghdam, Lankaran, Sumgait and other theatres in this field are broadly elucidated in this article. Key words: Article, classic, Nakhchivan, Ganja, Shaki * AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının və Jurnalistlər Birliyinin üzvü 25

2 Vətənpərvərlik prinsipləri əsasında yaranan, daim xalqına bağlı olan, onu hər bir dövr- də milli azadlığa səsləyən, yeniliyə, gözəl işlərə ruhlandıran 136 yaşlı Azərbaycan teatrının ideya mənbəyi həm də Avropa və Rusiyanın mütərəqqi teatr sənəti, o cümlədən dünya dramaturgiyası olmuşdur cü il martın 10-da, yeni təqvimlə 22-də - Novruz bayramının ikinci günündə, Bakıda M.F.Axundovun Lənkəran xanı vəzirinin sərgüzəşti komediyasının tamaşası ilə Yaxın Şərqin ilk teatrı Azərbaycan teatrı doğuldu. Elə həmin gündən, 20 ildən artıq vaxt ərzində Azərbaycan teatrı Axundov komediyaları ilə kövrək addımlarını atdı, Nəcəf bəy Vəzirovun, Sultanməcid Qənizadənin, Əbdürrrəhim bəy Haqvrdiyevin pyeslərilə formalaşdı. Nəhayət, 1894-cü ilin mayında, Bakıda L.Tolstoyun Əvvəlinci şərabçı pyesinin tamaşası göstərildi. Həmin pyesi tərcümə edən S.Qənizadə Azərbaycan səhnəsinə ilk dəfə olaraq rus dramaturgiyasını gətirmiş oldu. Bu hadisədən bir neçə il sonra, 1896-cı ildə, yenə Bakıda Nəriman Nərimanov N.V.Qoqoldan tərcümə etdiyi Müfəttiş əsərinə özünün rejis- sorluğu ilə ilk dəfə Azərbaycan dilində səhnə həyatı verir. Tamaşaçılar tərəfindən çox bəyə- nilən və rəğbətlə qarşılanan bu tamaşa bir neçə il dəfələrlə nümayiş etdirilmişdir cü ildə Kaspi qəzeti 17 sentyabr tarixli nömrəsində Azərbaycan səhnə həvəskarlarının bu tama şadakı uğurlu çıxışlarının bəyənildiyini, xüsusən də Qorodniçi rolunda N.Nərimanovun oyu- nunun yüksək qiymətləndirildiyini bildirərək, bu tamaşanın tez-tez, heç olmasa, ayda iki dəfə göstərilməsini arzu edirdi. Qəzetlər həmin tamaşanın Tağıyev Teatrı nda göstərildiyini də vurğulayırdılar. Bəli, Bakıda belə bir teatr binası 1880-ci ildən mövcud idi. Milyonçu-messanat Hacı Zeynalabdin Tağıyev dəniz kənarına yaxın bir ərazidə, özünün buğda anbarının yerində, xüsusi layihə əsasında gözəl bir teatr binası tikdirmişdi. Bina elə belə də adlanır dı Tağıyev Teatrı. Bakıya ara-sıra qastrola gələn müxtəlif teatr truppaları ilə yanaşı, vaxt aşırı yerli teatr truppaları da tamaşalalarını bu binada göstərmək imkanı əldə etmişdilər. XIX əsrin sonlarında Bakıda Azərbaycan milli teatrının formalaşması və inkişafı əyalətlərdə də yerli ziyalıları teatr təşkil etməyə həvəsləndirirdi cü ildə Naxçıvanda, 1884-cü ildə Şuşada, daha sonralar Şəkidə, Gəncədə, Qubada yerli teatr truppaları yarandı. Maraq lıdır ki, bu əyalət teatr truppaları arasında ilk dəfə olaraq Şuşada tərcümə pyesinə müraciət olunmuş və 1884-cü ildə burada V.Şekspirin Otello faciəsi tamaşaya qoyulmuşdur. Hətta dünyaşöhrətli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov Kaspi qəzetində bu barədə belə məlumat vermişdi: Otello ya mən təxminən 20 il bundan qabaq, Şuşa Şəhər Teatrında, tatar dilində (Azərbaycan dilində - Ə.Q.) tamaşa eləmişəm ( Kaspi - 260, 25 noyabr 1917-ci il). Şuşada, 1904-cü il avqustun 22-də göstərilən Otello tamaşası isə elə böyük uğur qa- zanmışdı ki, onun əks-sədası müxtəlif yerlərdən gəlirdi. Bakıda Kaspi (7.IX.1904), Tiflis- də Kafkaz (26.IX.1904), Moskvada Novosti dnya (8.IX.1904) qəzetləri Azərbaycanın bir əyalət teatrında hazırlanan bu müvəffəqiyyətli tamaşa barəsində oxucularına geniş məlumat vermişdilər. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan teatrının budaqları daha da şaxələnə rək geniş coğrafi miqyas alır. Belə ki, bu dövrdə Tiflisdə, İrəvanda, 26

3 Təbrizdə, Aşqabadda Azərbaycan teatr truppaları təşəkkül tapır və formalaşır. XX əsrin ilk illərindəndən, xüsusən də 1905-ci ildən sonra Türkiyə yazıçıları arasında dramaturgiyaya meyl xeyli güclənmişdi. Həmin dövrdə Azərbaycan teatrlarında da Türkiyə dramaturgiyasına maraq artdı. Türkiyə- dən gətirilən pyeslər bəzən tərcümə olunmadan belə Bakıda və əyalətlərdə tamaşaya qoyu- lurdu. N.Kamalın Vətən, yaxud Silistrə pyesi ilk dəfə 1907-ci ilin dekabrında, gəncəli mü əllim M.Axundzadə tərəfindən tərcümə edilərək, 1908-ci ilin yanvarında Gəncə teatr truppa sının ifasında nümayiş etdirilmişdi. Bundan sonra 1912-ci ildə həmin əsər Bakıda, Nicat Cəmiyyətinin aktyorları tərəfindən Vətən, yaxud Osmanlı müharibəsi adı ilə tamaşaya qo yulmuş, baş rolda Hüseyn Ərəblinski, bir neçə gün sonra isə Abbasmirzə Şərifzadə çıxış et- mişlər. Bu vaxt Nicat Cəmiyyətinin sədri Məmmədəmin Rəsulzadə idi ci ildə isə həmin pyesə Naxçıvan Teatrı da müraciət etdi. O zaman burada olan Türkiyə qoşunlarının komandanı Kazım Qarabəkir paşa Vətən, yaxud Silistrə tamaşasının baş məsləhətçisi olmuş, rejissor Rza Təhmasibə və rəssam Bəhruz Kəngərliyə dəyərli tövsi- yələr verərək, tamaşanın real və gözəl alınmasında yaxından köməklik göstərmişdir. Məhz həmin dövrdə ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasında Bakıda və əyalətlərdəki teatrlara diqqət və qayğı xeyli dərəcədə artmışdı. Teatrların repertua rına şəxsən M.Rəsulzadə ciddi fikir verir, Azərbaycanın klassik, o cümlədən dünya və rus dramaturgiyasının ən yaxşı nümunələrinin tamaşaya qoyulmasını tövsiyə edirdi. Azərbaycanda 1920-ci ilin 28 aprel çevrilişindən sonra ictimai-siyasi vəziyyətin kökün- dən dəyişməsi bütün sahələr kimi teatrlara da öz təsirini göstərdi ci ildə Tağıyev Teatrı əsaslı təmir olunaraq, 1922-ci ilin yanvarından təntənəli açılışla D.Bünyadzadə adı- na Türk Dövlət Akademik Dram Teatrı adı ilə fəaliyyətə başladı cü ildə isə Bakıda Yaxın Şərqin ilk Teatr Texnikumu açıldı. Bu dövrdə teatrın repertuarında əsasən klassik milli dramaturgiya nümunələləri və yeni quruluşu təbliğ edən müasir pyeslər, səhnələşdirmələr və səhnəciklər əsas yer tuturdu. Tərcü mə əsərlərindən isə əsasən Türkiyə dramaturgiyasına üstünlük verilirdi. Lakin 1924-cü ildən Türkiyə dramaturqlarının əsərləri repertuara daxil edilmədi və 1925-ci ildən bütün teatrların repertuarında olan belə pyeslər pantürkizm i, panislamizm i təbliğ edən əsərlər damğası ilə qadağan edildi ci ildə isə belə əsərlərin müəllifləri, rejissorları və aktyorlar (baş rol ların ifaçıları) repressiya burulğanında məhv edildilər. 37-ci il fırtınasında milli səhnəmiz Hüseyn Cavid kimi dramaturqunu, Abbasmirzə Şərifzadə, Ülvi Rəcəb kimi aktyorlarını itir-di cu ildə Bakıda Uşaq Teatrı yarandı. Görkəmli sənət xadimləri N.Vəzirov, Ə.Haq-verdiyev, C.Məmmədquluzadə, N,Nərimanov hələ 20-ci illərin əvvəllərindən Bakıda uşaqlar üçün bir teatr yaradılması təklifini irəli sürürdülər. Yaranan yeni teatr Azərbaycan və rus böl mələrindən ibarət idi. Azərbaycan bölməsi ilk tamaşasını 1930-cu il yanvarın 30-da göstərdi Bu Qırmızı qalstuk (müəllif İvanter) tamaşası idi. Bakı Uşaq Teatrı 1936-cı ilin iyun ayın dan 27

4 28 KÜLTÜR EVRENİ - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ - UNIVERSE OF CULTURE Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı adlandırıldı. Bakıda yaranan yeni teatrlar (Bakı İşçi Teatrı, Bakı Uşaq Teatrı) müəyyən yaradıcılıq nailiyyətləri əldə etsələr də, bu dövrdə (30-cu illərin əvvəllərində) milli səhnə sənətimiz öz yüksəlişini Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının fəaliyyətilə büruzə verirdi. Həmin illərdə A.Korneyçukun Platon Kreçet ( Polad Qartal, rej. A.İskəndərov), J.B.Molyerin Skapenin kələkləri (rej. R,Darablı), V.Şekspirin Romeo və Cülyetta, Maqbet (rej. A. Tuqanov) kimi tərcümə pyesləri tamaşaya qoyulyr. 30-cu illərdə Naxçıvan, Gəncə və Ağdam teatrları da məhsuldar yaradıcılıq yolu keç-mişlər ci ildə dövlət dram teatrı statusunu alan Naxçıvan Teatrı elə həmin ildə N.V. Qoqolun Evlənmə komediyasını uğurla tamaşaya qoymuşdu ci ildə görkəmli səhnə xadimi Sidqi Ruhulla Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının direktoru və baş rejissoru təyin edilir. O, buradakı fəaliyyəti dövründə milli dramaturfgiya ilə yanaşı xarici əsərlərə də quruluş verir. Onun rejissoru olduğu Otello tamaşası (1932) böyük uğur əldə etmiş və geniş əks-səda doğurmuşdu. Həmin tamaşada baş rolda yerli aktyor (sonralar xalq artisti) İsa Musayevlə ya naşı A.Şərifzadə də bir neçə dəfə çıxış etmişdi ci ildə isə Naxçıvana dəvət olunan rejissor İsmayıl Hüseynov Hamlet tamaşası na quruluş verir. Moskvada ali rejissor təhsili almış Həsən Ağayev də Naxçıvan DTD-dakı fəaliyyəti dövründə ( ) A.Ostrovskinin Günahsız müqəssirlər, K.Trenyovun Lyubov Yarovaya, G.Mdivaninin Vətən namusu, V.Şekspirin Otello, Hamlet əsərlə rini də tamaşaya qoymuşdur ci ildən fəaliyyətə başlayan Gəncə Dövlət Dram Teatrı 30-cu illərdə A.Korney- çukun Polad Qartal, V.Vişnevskinin Nikbin faciə, V.Şkvarkinin Özgə uşağı kimi tər- cümə əsərlərinə də müraciət etmişdir ci ildə təşkil edilmiş Ağdam Dövlət Dram Teatrında həmin illərdə belorus dra- maturqu K.Krapivanın Son gülən və G.Mdivaninin Vətən namusu pyesləri tamaşaya qo yulmuşdu. Böyük Vətən müharibəsinin başlanması Azərbaycan teatrlarının da repertuar siyasəti- nə öz təsirini göstərdi. Bu dövrdə Bakı teatrları kimi, Naxçıvan, Gəncə, Ağdam teatrları da əsasən vətənpərvər ruhlu əsərlərə müraciət edərək arxa cəbhədə, həm stasionar, həm də səy- yar tamaşalar, səhnəciklər göstərir, xalqı mübarizəyə ruhlandırır, qələbəyə inam yaradırdılar ci illər arası teatrlar tərcümə pyeslərinə də müraciət etmiş və bu zaman həmin əsərlərin dövrlə səsləşməsini əsas götürmüşlər. Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının bu qəbildən ilk quruluşu K,Simonovun Bizim şəhərli oğlan əsəri əsasında hazırladığı Vətən oğlu tamaşası olmuşdur. Bundan sonra V.Kokkun Mühəndis Sergeyev pyesi tamaşaya qoyuldu. Teatr həmçini qeyrimüha- bə mövzulu, klassik tərcümə əsərlərinə də müraciət etmişdir cü ildə A.Ostrovskinin Tufan əsəri əsasında hazırlanmış tamaşa bu qəbildəndir. Müharibə illərində Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı da tərcümə pyeslərini tamaşaya qoy muşdur. Burada müharibə mövzulu tamaşaların hazırlığında milli dramaturgiyaya müraciət olunsa da V.Şekspirin Otello, Hamlet, F.Şillerin Qaçaqlar, K.Qoldoninin İki ağanın bir nökəri əsərləri də vaxtaşırı nümayiş

5 etdirilmişdir. Fərəhli haldır ki, Naxçıvan Teatrın- dan cəbhəyə yollanan 15 nəfərdən biri aktyor Abbas Quliyev müharibədən Sovet İttifaqı Qəhrəmanı kimi qayıtmışdı. Bu dövrdə muxtar respublikada ikinci bir teatr da Ordubad Dövlət Dram Teatrı fəaliyyət göstərirdi cü ildə bu teatra Məmmədsəid Ordubadinin adı verilmiş, elə həmin ildə Naxçıvan Teatrının 60 illiyi də təntənə ilə qeyd olunmuşdur cı ilin fevralında Bakıda Klassik rus dramaturqlarının əsərlərinə Ümumittifaq baxışı keçirildi. Baxışın yekunlarına həsr olunmuş konfransda SSRİ Nazirlər Soveti yanında İncəsənət İşləri Komitəsinin komissiyası Azərbaycan DADT-nın Tufan və Cehizsiz qız tamaşalarını böyük nailiyyət kimi qeyd etmiş (hər iki tamaşanın quruluşçu rejissoru Ələsgər Şərifov olmuşdur), Gəncə Teatrının Müfəttiş tamaşasını qənaətbəxş hesab etmiş, Azərbay can Dövlət Rus Dram Teatrının Qurdlar və qoyunlar, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçı- lar Teatrının Müfəttiş tamaşalarını isə zəif quruluş kimi qiymətləndirmişdi. Həmin ildə gənc rejissor Mehdi Məmmədov Azərbaycan DAD Teatrında V.Şekspirin On ikinci gecə komediyasına uğurlu quruluş verir. Müharibədən sonrakı illərdə də əyalət teatrlarında kollektivləri canlandırmaq, yaradıcı lıq ruhunu yüksəltmək işinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Müharibə dövründə Azərbaycan İncəsə nət İşləri İdarəsinin sərəncamı ilə Quba Dövlət Dram Teatrının direktoru və baş rejissoru tə- yin olunmuş Naxçıvan Teatrının aparıcı aktyoru və rejissoru İsa Musayev artıq doğma teatrı na qayıtmışdı ci ilin martında isə Naxçıvan DDT-nın direktoru və baş rejissoru İbra- him Həmzəyev Qaryagin (indiki Füzuli) Dövlət Dram Teatrına qısamüddətli rəhbər təyin olunur. Burada milli dramaturgiya ilə yanaşı opera və operettalara da quruluş verən və de- mək olar ki, bütün baş rollarda arvadı Z.Həmzəyeva ilə birlikdə çıxış edən İ.Həmzəyev J.B. Molyerin Jorj Danden əsərini də tamaşaya qoymuşdur ci ilin yayında isə Gəncə DDT Naxçıvana qastrol səfəri edir, klassik və müasir milli əsərlərdən ibarət repertuarla yanaşı, Lope de Veqanın Bostan iti, V.Şkvarkinin Öz- gə uşağı tamaşalarını da nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, demək olar ki, 1950-ci illərdən başlayaraq Naxçıvan və Gəncə teatrları repertuarında xarici dramaturgiyanın zənginliyilə digər əyalət teatrlarından fərqlənir. Bu dövrdə Naxçıvan Teatrında Lope de Veqanın Sevilya ulduzu, A.Ostrovskinin Cehizsiz qız, Fiqeyredonun Ezop, G.Mdivaninin Konsulu ogurladılar, R. Kauqverin Ağır cəza, N.Hikmətin Kor padşah, V.Lavrenyovun Hücum, K.Qoldoninin Mehmanxana sahibəsi, Ə.Nesinin Toros canavarı, A.Makayonokun Tribunal kimi yaddaqalan tamaşaları rəğbətlə qarşılanmışdır. Teatr 1970-ci ildə Mehmanxana sahibəsi tamaşası ilə Bakıda olmuş, tamaşa televiziya ilə bütün respublikaya translyasiya edilmişdir. Mətbuatda bu tamaşa haqqındakı resenziyalarda rejissor (B.Qələndərli), rəssam (M.Qasımov) işi və baş rolun Ifası (Z.Həmzəyeva) xüsusilə yüksək qiymətləndirilmişdir. Gəncə Dövlət Dram Teatrı bu illərdə N.Hikmətin Kəllə (bu tamaşaya müəllif özü də baxmışdır), Ə.Nesinin Buraya gəlin, F.Şillerin Məkr və məhəbbət, A.S.Puşkinin Qara- çılar, Fiqeyredonun Tülkü və üzüm, Evripidin Medeya, 29

6 E.Braqinski və E.Ryazanovun Həmişə təmizlikdə kimi əsərlərinə müraciət edərək maraqlı tamaşaların hazırlanmasına nail olur. Xüsusən Medeya tamaşası (rej. Yusif Bağırov) nəinki respublika, hətta Ümumit- tifaq miqyasında geniş əkssəda doğurmuşdu. Bu barədə Teatr jurnalının 1970-ci il tarixli 8-ci nömrəsində yazılır ki, Kirovabad (Gəncə - Ə.Q.) Teatrının Medeya tamaşasının əsas mövzusunu insanların ədalət uğrunda mübarizəsi təşkil edir. Bu mübarizə yalnız ərlə arvad arasında getmir. Medeya rolunu ifa edən gənc aktrisa Zemfira Əliyeva temperamentə və ca- zibədarlığa malikdir. O,... iradəli, qorxmaz, ehtiraslı və incikliyə görə intiqam almağı baca- ran bir qadının sonsuz və dəhşətli qəzəbini inandırıcılıqla göstərir ci ildə Ağdam Dövlət Dram Teatrı yenidən bərpa edildi, Sumqayıt və Mingəçevir, 1973-cü ildə Lənkəran şəhərlərində dövlət dram teatrları fəaliyyətə başladılar ci ildə isə Şəki Dövlət Dram Teatrı bərpa edildi. Yarandığı ilk illərdən tərcümə pyeslərinə, xüsusən də dünyaşöhrətli əsərlərə maraq gös- tərən N.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrına Tartüf (J.B.Molyer), Qış nağılı (V.Şekspir). Nikbin faciə (V.Vişnevski), Qaçaqlar (F.Şiller), Müfəttiş (N.V.Qoqol), Soldat Şveykin macəraları (Y.Qaşek), kimi tamaşalar böyük uğur və şöhrət qazandırdı. S.Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrı 1981-ci ildə Bakıya qastrol səfəri edərək milli və dünya dramaturgiyasından nümunələrlə paytaxt tamaşaçılarına uğurlu hesabat ver- mişdir. Kollektivin təqdim etdiyi Arturo Uinin karyerası (B.Brext), Pələng və kaftar (Ş.Petefi), Meteor (F.Dürrenmatt) tamaşaları da teatr tənqidi tərəfindən yüksək qiymətlən- dirilmişdir. Şəki Teatrı 1984-cü ildəki Moskva qastrolunda da böyük müvəffəqiyyət qazandı. Həmin ilin Pravda qəzetinin 201-ci nömrəsində şəkililərin nümayiş etdirdikləri 17 tamaşa haqqında Moskva sənətşünaslarının və teatr tənqidçilərinin müsbət fikirləri geniş dərc olun- du. Ə.Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrının 1989-cu ilin noyabrında Bakı qastrolunda digər tamaşalarla bərabər Qismət (A.Kamyu) tamaşası da böyük rəğbətlə qar- şılandı ci illərdə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaya qoyulması daha məhsuldar olmuşdur. Vanya dayı (A.P.Çexov), Canlı meyid (L.Tolstoy), Cehizsiz qız (A.Ostrovski), Zıkovlar, Meşşanlar (M.Qorki), Unudulan adam, Məhəbbət əfsanəsi (N.Hikmət), Şeytanın şagirdi (B.Şou), Mariya Tüdor (V.Hüqo), Antoni və Kleopatra, Hamlet, Fırtına, Heç nədən hay-küy (V.Şekspir), Məkr və məhəbbət, Orlean qızı (F.Şiller), Nazirin xanımı (B.Nuşiç), Qızıl (Y.O* Nil), Darıxma, ana! (N.Dumbadze) kimi gözəl, məzmunlu tamaşalar indi də xatirələrdə, yaddaşlarda yaşamaqdadır. 60-cı illərdə Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı da dünya dramaturgiyasından bəhrələn- miş, bir sıra baxımlı tamaşalar ərsəyə gətirmişdir. O zaman baş rejissor olan Zəfər Neməto- vun məhz bu sahədə xidmətləri danılmazdır. Hələ 1961-ci ildə onun quruluş verdiyi və Ə.İs- mayılovla birgə V.Hüqonun eyniadlı əsəri əsasında səhnələşdirdiyi Qavroş tamaşası və 1966-cı ildə tamaşaya qoyduğu V.Şekspirin Romeo və Cülyetta əsəri böyük maraq və rəğ- bətlə qarşılanmış, yüksək 30

7 qiymətləndirilmişdir. Maraqlı haldır ki, 80-ci illərdə paytaxt teatrlarında dünya dramaturgiyasına, xüsusən də klassikaya müraciət say etibarı ilə xeyli azalsa da əyalət teatrlarında bu ənənə davam et- mişdir. 70-ci illərin ikinci yarısında Gəncə Teatrında hazırlanmış Antiqona (Sofokl) və Otello (V.Şekspir) tamaşaları öz uğurları ilə böyük əks-səda doğurmuş, uzun illər teatrın repertuarında olmuşdur. Bu baxımdan C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının da o dövrdə və xüsusən 80-ci illərdəki fəaliyyəti çox səmərəli qiymətləndirilir. Həmin illərdə teatrın səhnəsində Dördüncü (K.Simonov), Zirehli qatar (V.İvanov), Məzəli hadisə (K.Qoldoni), Bayramın birinci günü (N.Hikmət), Dörd ekiz haqqında nağıl (P.Pancev), Qaraağaclar altında məhəbbət (Y.O*Nil), Sükut divarı (P.Messina), Gülən adam (G.Vayzenborn), Günahsız müqəssirlər (A.Ostrovski) kimi tamaşalara quruluş verilmişdir ci ildə isə özünün gecikmiş 100 illiyini qeyd edən Naxçıvan Teatrının həyatında daha bir əlamətdar hadisə baş verir. Teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Sofoklun Elektra faciəsi həmin il Tbilisidə keçirilən Ümumittifaq Teatr Festivalında nümayiş etdirilir və xüsusi diploma layiq görülür. Mərkəzi Televiziya tərəfindən lentə alınan həmin tamaşanı bir neçə gündən sonra bütün sovet tamaşaçıları seyr etmək imkanı qazanmışdılar. 90-cı illərdə Naxçıvan Teatrı heç bir tərcümə pyesinə müraciət etməmişdir. 20 ilə yaxındır ki, böyük sənət ənənələrinə malik olan bu qədim teatrın səhnəsində dünya klassik dramaturgiyasından heç bir nümunə görünmür. 90-cı illərin əvvəllərində respublikadakı ictimai-siyasi vəziyyət, o cümlədən Ermənistanla müharibə bütün sahələr kimi teatrlara da öz təsiri-ni göstərdi. Əyalətlərdəki xüsusən döyüş bölgələrindəki teatrlar iflic vəziyyətə düşdülər. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı, Şuşa və Ağdam teatrları bu gün Bakıda Qaçqın te- atr statusu ilə fəaliyyət göstərirlər ci ilin sonlarından Azərbaycan Akademik Milli Teatrı adlanan ana teatrımız həmin ildə K. Fiqeyredonun Məhəbbət və azadlıq (rej.m.fərzəlibəyov) tamaşasını hazırlamışdı cü ildən ölkədə əmin-amanlıq və sabitlik yarandıqdan sonra Milli Teatrın bu dir çəliş dövrü başlandı. Bu dövrdə Qaraağaclar altında ehtiras (Y.O*Nil), Şah Edip (Sofokl), Kral Lir (V.Şekspir) kimi əsərlər tamaşaya qoyuldu. Hətta Kral Lir (rej. Bəhram Osma- nov) 1966-cı ilin mayında Moskvada A.P.Çexovun şərəfinə hər il keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalında uğurla nümayiş etdirildi. Bağlanmaq təhlükəsilə üzləşmiş Dövlət Rus Dram Teatrı və Musiqili Komediya Teatrı da 90-cı illərin ortalarından fəaliyyətlərini tam bərpa etdilər. Yenicə yaradılmış Bakı Bələdiyyə, Kamera və Gənclər teatrlarına dövlət statusu verildi. XXI əsrin ilk illərindən paytaxt teatrlarında dünya dramaturgiyasına, xüsusən də klassikaya müraciət meyli geniş vüsət aldı. Bir neçə teatr müxtəlif illərdə V.Şekspir əsərlərinə yeni səhnə həyatı verdi. Akademik Milli Teatrda Hamlet (rej. Azərpaşa Nemətov), Dövlət Rus Dram Teatrında Kral Lir (rej. Aleksandr Şarovski), Bakı Kamera Teatrında Otello (rej. İrina Perlova) tamaşaya qoyuldu. Uzaq sahillərdə filminin Mixaylosu xalq artisti Nodar Şaşıqoğlu kral Liri 31

8 özünə məxsus tərzdə, böyük uğurla ifa etdi, Otello tamaşaçılara tamamilə müasir variantda, yeni traktovkada təqdim olundu və böyük rəğbətlə qarşılandı ci il dekabrın 7-də, Milli Teatrda Hamlet ə baxdıqdan sonra yaradıcı heyətlə görüşən ümummilli lider Heydər Əliyev tamaşadan aldığı təəssüratı bölüşərkən demişdir:...əsərlər var ki, müəyyən dövrə həsr olunub, ancaq o dövrdə yaşayır, klassiklərin əsərlərisə həmişə yaşayır. Xüsusilə Şekspir yaradıcılığı, onun əsərləri...şekspir həmişə ona görə yaşayır ki, onun hər bir əsəri özündə fəlsəfi fikirlər daşıyır. Ona görə də mən çox məmnunam ki, siz bu əsəri səhnəyə qoymusunuz. Əgər siz gələcəkdə də belə əsərləri unutmasanız yaxşı olar... Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin böyük diqqət və qayğısı sayəsində Bakıda və bölgələrdə olan bütün dövlət teatrlarının maddi-texniki bazası tamamilə yeniləşdirilərək möhkəmləndirilir, binaları, xüsusən səhnələri dünya standartlarına uyğun şəkildə əsaslı təmir olunur. Ötən il 125 illik yubileyi qeyd olunan Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında da muxtar respublika rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə səhnənin və tamaşa zalının yenidənquraşdırılması, binanın isə əsaslı təmirinə bu günlərdə start veriləcəkdir. İnanırıq ki, dövlətin bu diqqət və qayğısına teatrlarımız yeni yaradıcılıq uğurları, sanballı səhnə əsərləri və möhtəşəm tamaşalarla cavab verəcəklər. ƏDƏBİYYAT 1. Azərbaycan teatrının salnaməsi 1975, Bakı Azərnəşr, 584 s. 2. İ.Kərimov 2002, Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri, Bakı, Maarif, 576 s. 3. İ.Kərimov 1978, Azərbaycan Dram Teatrı, Bakı, İşıq, 200 s. 5. M.Məmmədov 1966, Teatrlar, aktyorlar, tamaşalar,bakı, Azərnəşr,220 s. 6. C.Səfərov, A.Babayev 1974, Şərəfli yol Bakı, Azərnəşr, 155 s. 7. Ə.Qəhrəmanov 2004, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Bakı, Min bir mahnı, 414 s. 32

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. İtmiş Oğul

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. İtmiş Oğul Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir İtmiş Oğul Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Lazarus Uyğunlaşdıran: Ruth Klassen; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Azərbaycan Kukla Teatrının yaranmasının 80 illiyi (1931) Bakı - 2011 Giriş. Teatrın

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Allah İbrahimin sevgisini sınayır Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Byron Unger; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Tammy S. Tərcümə edən: Günay Əsədova

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF 1 Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? 1 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 9802 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 846513 2 3 Ədədin yazılışının mövqeli sistemi 93765 Yüzlük

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

Ədəbiyyatın əbədiyaşarlıq ünvanı

Ədəbiyyatın əbədiyaşarlıq ünvanı AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI MƏDƏNĠYYƏT VƏ TURĠZM NAZĠRLĠYĠ F. KÖÇƏRLĠ ADINA RESPUBLĠKA UġAQ KĠTABXANASI ELMĠ-METODĠKA ġöbəsġ Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanmış metodik

Detaylı

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr)

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr) Vəli Əliyev Qarabağ (Qədim dövr) - 3, 3 /'W )* < 0 3 + g 3,«-/( i - W ) Vəli Əliyev. Qarabağ (Q əd im dövr) (A zərbaycan, türk, rus v ə in gilis dillərində) Bakı. Ç aşıoğlu - M ultim edia, 2010-2 0 4 səh.

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Azərbaycan diasporu: Müasir çağırışlar və sistemli fəaliyyətin təşkili

Azərbaycan diasporu: Müasir çağırışlar və sistemli fəaliyyətin təşkili Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, Milli Elmlər Akademiyasının akademiki Azərbaycan diasporu: Müasir çağırışlar və sistemli fəaliyyətin təşkili Bakı, 12 iyul,

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Daniel və şirlərin quyusu

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Daniel və şirlərin quyusu Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Daniel və şirlərin quyusu Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Jonathan Hay Uyğunlaşdıran: Mary-Anne S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

SƏRHƏDLƏR AŞAN POEZİYA. (medodik vəsait)

SƏRHƏDLƏR AŞAN POEZİYA. (medodik vəsait) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Xalq şairi Rəsul Rzanın anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə SƏRHƏDLƏR

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. Əlisa Nicat 80-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait. Söz xəzinədarı Əlisa Nicat

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. Əlisa Nicat 80-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait. Söz xəzinədarı Əlisa Nicat F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası Əlisa Nicat 80-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait Söz xəzinədarı Əlisa Nicat Bakı -2016 1 Tərtibçi: Aynurə Əliyeva Sevil Əhmədova Redaktor

Detaylı

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2016-cı il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan M A T E R İ A L L A R QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan Prof. Misir Mərdanov Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri M A T E R İ A L L A R HƏMSƏDRLƏR Prof. Dr. Ahmet Saniç

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi

Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi Đstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqli Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım,

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK

VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK HAZİRAN 2012 Caspian Oil & Gas Fuarı Özel Sayısı VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK 82 - HAZİRAN 12 EDİTÖR DEN REDAKTORDAN Kafkaslar ın

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün Ədəbiyyat dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün Ədəbiyyat dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün Ədəbiyyat dərsliyi Müəlliflər: Nizami Cəfərov İsa Həbibbəyli Nurlana Əliyeva Afət Bakıxanova Bakı: Çaşıoğlu, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil

Detaylı

Görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi

Görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası Görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi Sultanməcid Qənizadənin 150 illiyi münasibətilə mərkəzi kitabxanaların uşaq şöbələri, MKS-nin şəhər, qəsəbə, kənd kitabxana

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Zəngin Adam, Kasıb Adam Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən:

Detaylı

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ Fransanın Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunda (İNALCO - İnstitut National des Langues et Civilisations Orientales) Azərbaycan dilini tədris edən Aygün Eyyubova

Detaylı

ci illərdə İran elmi fikirində Azərbaycan dili məsələsi

ci illərdə İran elmi fikirində Azərbaycan dili məsələsi Vidadi Mustafayev 1958-1978- ci illərdə İran elmi fikirində Azərbaycan dili məsələsi (Təbriz Universiteti Ədəbiyyat fakültəsinin jurnalı əsasında) 1945-ci il dekabr ayının 12-də Güney Azərbaycanda təşkil

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNİN REKONSTRUKSiYASI VƏ MODERNİZASİYASI. Məruzəçilər: Hikmət Əliyev, Qalib Həmidov, Araz Məmmədzadə

PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNİN REKONSTRUKSiYASI VƏ MODERNİZASİYASI. Məruzəçilər: Hikmət Əliyev, Qalib Həmidov, Araz Məmmədzadə PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNİN REKONSTRUKSiYASI VƏ MODERNİZASİYASI Məruzəçilər: Hikmət Əliyev, Qalib Həmidov, Araz Məmmədzadə Bu il (2016-cı il) Respublikamızda paylayıcı elektrik şəbəkələrində islahatlara

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

Milli Hökumətin Siyasi, İqtisadi və Mədəni Reformlarının Yerinə Yetirilməsində Demokratik Mətbuatın Mübarizəsi

Milli Hökumətin Siyasi, İqtisadi və Mədəni Reformlarının Yerinə Yetirilməsində Demokratik Mətbuatın Mübarizəsi Mirrəhim Vilayi Milli Hökumətin Siyasi, İqtisadi və Mədəni Reformlarının Yerinə Yetirilməsində Demokratik Mətbuatın Mübarizəsi Azərbaycan Demokrat Firqəsi hakim partiya olduğu gündən doğma Azərbaycan dilində

Detaylı

Azərbaycan dili milli varlığımızın aynasıdır. ( 21 fevral Ana dili günü nə həsr olnmuş metodik vəsait)

Azərbaycan dili milli varlığımızın aynasıdır. ( 21 fevral Ana dili günü nə həsr olnmuş metodik vəsait) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ Azərbaycan dili milli varlığımızın aynasıdır. ( 21 fevral Ana dili günü nə həsr

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

ABB-də 1,400-ə yaxın insan çalışır. İngiltərənin

ABB-də 1,400-ə yaxın insan çalışır. İngiltərənin 14 YANVAR 2014 Təqdimat Finansist "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC 1992-ci ilin yanvarın 10-dan fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Azərbaycan Respublikasında dövlət nəzarətində olan və bank

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Görkəmli yazıçı, dramaturq Əli Səmədlinin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

Xoş gəlmişsiniz!

Xoş gəlmişsiniz! Xoş gəlmişsiniz! Hörmətli xanımlar və cənablar, möhtəşəm və əsrarəngiz ölkəyə, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz! Niyə möhtəşəm və əsrarəngiz? Ona görə ki, o, dünyanın iki hissəsinin qovuşuğunda yerləşir- Avropa

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. UŞAQLARIN YAXIN DOSTU (metodik məktub)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. UŞAQLARIN YAXIN DOSTU (metodik məktub) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ Şair Zahid Xəlilin anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə UŞAQLARIN YAXIN

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Azərbaycanın görkəmli uşaq yazıçısı Qəşəm İsabəylinin anadan olmasının 65 illiyi

Detaylı

Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti Sabancı Universiteti 1996-cı ildə qurulan Sabancı Universiteti, araşdırmalara və fərdə fokuslanan fənlərarası təhsillə qabaqda gələn bir qlobal universitetdir; Akademik seçki və performansın azadlığı və

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ 1 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ... MƏTBUAT TARİXİ Fənnindən MOLLA NƏSİRƏDDİN JURNALI VƏ ZİYALI OBRAZI mövzusunda

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır Áèëèðñÿí, íÿ åòìèø êöðäëÿð áèð çàìàí? Ãÿäèì Àâðîïàíûí õà ïÿðÿñòëÿðè, Ìöñÿëìàí êå ìèøèí þéðÿíñÿ ÿýÿð, Ñÿù. 4 Ñÿù.

xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır Áèëèðñÿí, íÿ åòìèø êöðäëÿð áèð çàìàí? Ãÿäèì Àâðîïàíûí õà ïÿðÿñòëÿðè, Ìöñÿëìàí êå ìèøèí þéðÿíñÿ ÿýÿð, Ñÿù. 4 Ñÿù. 1:4-=.QXD 7/31/2011 6:38 AM Page 1 KÜRD DÎPLOMAT xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır. Diplomata-kurdi.com H.Əliyev Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò Rojnama heftename civakî ` sîyasî Ãèyìÿòè, Hêjaye 40 ãÿïèê

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

BAĞIMSIZLIK SONRASINDA, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERî TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER

BAĞIMSIZLIK SONRASINDA, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERî TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER BAĞIMSIZLIK SONRASINDA, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERî TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER Dr. Erdal KARAMAN Qafqaz Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bakü/Azerbaycan erdalkaraman@yahoo.com

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi. haqqında məlumat. Tarix: 04/10/2017

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi. haqqında məlumat. Tarix: 04/10/2017 Peşə Təhsili Üzrə Dövlət Agentliyinin İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi haqqında məlumat Tarix: 04/10/2017 Məktəb haqqında məlumat Şəhər / Rayon: İsmayıllı şəhəri Ünvan: Ə.Ələkbərzadə küç 34 Email: WEB sayt:

Detaylı

Bülleten No: 30 / iyun 2015 İYUN 2015 I AVROPA OYUNLARI AZßRBAYCANDA iyun dən çox atlet. 50 avropa ölkəsi. 20 idman növü.

Bülleten No: 30 / iyun 2015 İYUN 2015 I AVROPA OYUNLARI AZßRBAYCANDA iyun dən çox atlet. 50 avropa ölkəsi. 20 idman növü. Bülleten No: / iyun İYUN I AVROPA OYUNLARI AZßRBAYCANDA - iyun.-dən çox atlet. avropa ölkəsi. idman növü. #mediabaku #baku baku.com Bцlleten No: / iyun Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ VƏ NAXÇIVAN

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ VƏ NAXÇIVAN AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ VƏ NAXÇIVAN i:' t'rcricientinın ;, r 'i V l ; I C \ i *'-v, C* A süv.noi Naxçıvan 2010 M 99 Baş məsləhətçi: V asif T alıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mdclisin Sədri

Detaylı

AZERBEYCAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE HÜSEYİN CAVİD İN RÖLÜ

AZERBEYCAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE HÜSEYİN CAVİD İN RÖLÜ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması İlahe NOVRUZOVA * NOVRUZOVA, İlahe (2014). Azerbaycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid in Rolü. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi:

Detaylı

Türk dünyasının böyük söz ustadı

Türk dünyasının böyük söz ustadı AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ. ( Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 85 illiyi münasibətilə) Türk dünyasının böyük

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Möcüzələr adamı, Elişa

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Möcüzələr adamı, Elişa Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Möcüzələr adamı, Elişa Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Lazarus Uyğunlaşdıran: Ruth Klassen Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Azərbaycanda Sənaye sektorunun inkişafı

Azərbaycanda Sənaye sektorunun inkişafı Rüblük iş və iqtisadiyyat jurnalı Mart 2016 say 26 ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda Sənaye sektorunun inkişafı Mustafa Babanlı: Hasan Yalçınkaya: Ali Gümüş: Böyük planlarımızdan biri universitetdə ingilis dilində

Detaylı

AKİF AŞIRLI NARGİN ADASINDA TÜRK ƏSİRLƏRİ

AKİF AŞIRLI NARGİN ADASINDA TÜRK ƏSİRLƏRİ AKİF AŞIRLI NARGİN ADASINDA TÜRK ƏSİRLƏRİ "Elm və təhsil" Bakı 2011 1 Rəyçilər: Prof.Dr. Bingür Sönmez Sarıkamış Dayanışma Gurubu Başkanı Musa Qasımlı Tarix elmləri doktoru, professor Akif Aşırlı. Nargin

Detaylı

Beynəlxalq aləmdə tanınmaq uğrunda mübarizə

Beynəlxalq aləmdə tanınmaq uğrunda mübarizə Azərbaycanın müstəqilliyi Sovet Rusiyasında da yaxşı qarşılanmadılar.rusiya Azərbaycana hələ də öz əyaləti kimi baxırdı.o Bakını Rusiya Respublikasının əsas şəhərlərindən biri hesab edirdi.1918-ci ilin

Detaylı

Babaşova Turan Əjdər qızı

Babaşova Turan Əjdər qızı Bakı Dövlət Universiteti TARİX fakültəsi Babaşova Turan Əjdər qızı Kurs işi: Mövzu: Qarabağ probleminin tarixşünaslığı Bakı 2012 1 Plan: I Fəsil: Dağlıq Qarabağ probleminin yaranma səbəbləri II Fəsil:

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

Azərbaycanın yüz illərlə parçalanmış, bölünmüş, dağıdılmış cisminin bütünlüyü müqəddəs arzumdur.

Azərbaycanın yüz illərlə parçalanmış, bölünmüş, dağıdılmış cisminin bütünlüyü müqəddəs arzumdur. Bütöv Azərbaycan haqqında Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə həyatımın mənasıdır. Azərbaycanın yüz illərlə parçalanmış, bölünmüş, dağıdılmış cisminin bütünlüyü müqəddəs arzumdur. İnsanın fikrində daima

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ EYYUBOVA AYTƏN-in MƏTBUAT TARİXİ Fənnindən RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA

Detaylı

PLAN

PLAN PLAN 1. Antik fəlsəfənin meydana gəlməsi və mərhələləri 2. Klassik dövrün filosofları (Georgi, Protaqor, Sokrat,Pifaqor,Aristotel) 3. Sokratın fəlsəfi düşüncələri 4. Aristotel fəlsəfəsinin ən böyük xidmətləri.

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK MƏNTİQİ TƏFƏKKÜRÜN YOXLANILMASI ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI 1. Ədədi ardıcıllıqda sual işarəsi yerinə hansı ədəd gəlməlidir? 5? 7 7 14 11 16 15? A) 32; 4 B) 3; 32 C) 13; 5 D) 32; 7 E) 3; 8 2. Qanunauyğunluğu

Detaylı

Politologiya Fənni Üzrə Kollokvium Suallarının Cavabları

Politologiya Fənni Üzrə Kollokvium Suallarının Cavabları Politologiya Fənni Üzrə Kollokvium Suallarının Cavabları Sıra 1 Politologiyanın metodoloji əsasları. Politologiyanın tədqiqat obyektinin genişliyi və mürəkkəbliyi burada istifadə olunan metodların və tədqiqat

Detaylı

MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ

MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ Ziddiyyət hər hansı bir hərakatın həyatililiyinin əsasıdır Q.Hegel İnsanlar fikirləşdikləri kimi talelərini qurmaq

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı