Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün Ədəbiyyat dərsliyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün Ədəbiyyat dərsliyi"

Transkript

1

2 Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün Ədəbiyyat dərsliyi Müəlliflər: Nizami Cəfərov İsa Həbibbəyli Nurlana Əliyeva Afət Bakıxanova Bakı: Çaşıoğlu, Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olmuş və açıq müzakirələrdə bildirilmiş qeydlər, iradlar və təkliflər əsasında hazırlanmış YEKUN RƏY 2

3 Yekun rəy aşağıdakı meyarlar əsasında formalaşmışdır: 1. Məzmunun işlənməsi baxımından; 2. Dil və yazı üslubu baxımından; 3. Dizayn və bədii tərtibat baxımından; 4. Tapşırıqların elmi-metodiki uyğunluğu baxımından. 1. Məzmunun işlənməsi baxımından Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində qüvvədə olan tədris proqramına uyğun hazırlanmış dərslik 176 səhifədən, proqram və mündəricatdan ibarətdir. Dərslik Azərbaycanın yeni dövr ədəbiyyatının III və ən yeni dövr ədəbiyyatının I, II mərhələlərini əhatə edir. Giriş də (səh.3-5) bədii ədəbiyyatın mahiyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatının keçdiyi inkişaf mərhələləri, milli intibah ənənələri, azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşması, ədəbiyyatda Şərq və Qərb ənənələri barədə müfəssəl məlumat verilmiş və ən nəhayət müasir Azərbaycan ədəbiyyatı öz müstəqilliyi, milli mütəşəkilliyi uğrunda mübarizə aparan, dünya birliyində layiqli yerini tutmağa çalışan bir xalqın ədəbiyyatı kimi xarakterizə edilmişdir. Dərsliyin Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ adlanan birinci bölməsinə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı adlı icmal (səh.6-15), Cəlil Məmmədquluzadə (səh.16-28) və Mirzə Ələkbər Sabir (səh.29-42) oçerkləri daxil edilmişdir. İcmalda XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan ədəbi-mədəni mühiti barədə məlumat verilmiş, Azərbaycan mətbuatındakı yüksəliş, ədəbi cərəyanlar, Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbi və Füyuzat ədəbi məktəbi, onların nümayəndələri məsələsinə, XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı problemlərinə toxunulmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə oçerkində ədibin həyat yolu işıqlandırılmış (səh.16-19), yaradıcılığından bəhs olunarkən qeyd olunmuşdur ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə böyük demokrat ədib, vətəndaş milli yazıçı, kiçik hekayənin böyük ustadı kimi daxil olmuşdur (səh.19). Daha sonra C.Məmmədquluzadənin nəsr əsərləri ( Danabaş kəndinin əhvalatları povesti, Poçt qutusu, Usta Zeynal, Saqqallı uşaq, Quzu, Proletar şairi, Şərq fakültəsi və s.), dramaturgiyası ( Çay dəstgahı, Ölülər, Kamança, Danabaş kəndinin məktəbi, Dəli yığıncağı və s.), publisistikası 3

4 ( Azərbaycan, Sizi deyib gəlmişəm, Təzə partilər, Azadeyi-vicdan, Cümhuriyyət və s.) elmi cəhətdən mübahisə doğurmayan şəkildə təhlil və təqdim olunur. Ayrıca bir mövzu kimi təqdim olunan Anamın kitabı tragikomediyasının təhlilində belə bir qənaətə gəlinir ki, Anamın kitabı əsəri böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan milli-mənəvi özünüdərk, Vətənçilik, birlik və müstəqillik dərsliyi,... milli ədəbiyyatımızın ən mükəmməl azərbaycannaməsidir (səh.28). Mirzə Ələkbər Sabir oçerki də (səh.29-42) yüksək elmi-filoloji səviyyəsi, anlaşıqlı dili, məsələnin metodik cəhətdən düzgün şərh olunması baxımından diqqəti cəlb edir. M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılıq yolu, obrazları, ideyalar aləmi, söz sənətinə gətirdiyi yeniliklər və s. dolğun məlumatların verildiyi bu oçerkdə M.Ə.Sabir irsindən seçilmiş nümunələr və onların təhlili ədibin sanki parlaq obrazını yaradır, böyük mütəfəkkiri şagirdlərə tanıda bildiyi kimi, həm də sevdirə bilir. Dərsliyin Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ adlanan ikinci bölməsinə XX əsrin 10-cu illərinin sonlarından 50-ci illərə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı adlı icmal (səh.43-52), Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Mir Cəlal oçerkləri daxil edilmişdir. Təxminən qırx illik ədəbiyyatın və ədəbiyyatşünaslığın ümumi mənzərəsini verilən icmalda ədəbiyyatın inkişaf təmayülləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərindəki ədəbi hərəkat və Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra bədii ədəbiyyatda baş verən köklü dəyişiliklər, əsasən, doğru işıqlandırılır. Poeziya, nəsr, daramaturgiya və ədəbiyyatşünaslıq barədə verilən materiallar qənaətbəxşdir. Hüseyn Cavid oçerki (səh.53-65) orta məktəb şagirdlərinin anlaya bildiyi dildə qələmə alınmışdır və bu oçerkdəki məlumat və təhlilləri öyrənən hər bir şagird H.Cavid ilə yanaşı, milli Azərbaycan romantizmi barədə də bu və ya digər bilgilər əldə edə bilər. Şəhriyardan bəhs edilərkən (səh ) Azərbaycan və Türkün səsi şeirlərinin verilməsi təqdirəlayiqdir. Dərsliyin Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ adlanan üçüncü bölməsinə XX əsrin ortalarından bu günə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatı adlı icmal (səh ), Rəsul Rza (səh ), Mirzə İbrahimov (səh ), İlyas Əfəndiyev ( ), İsmayıl Şıxlı ( ) və Bəxtiyar Vahabzadə (səh ) oçerkləri daxil edilmişdir. 4

5 XX əsrin əvvəllərinin ədəbiyyatımızın çoxəsrlik inkişafının xüsusi bir mərhələsinə çevrilməsi, xalq həyatının əks-sədası kimi çıxışı, milli məzmun kəsb etməsinin dərslikdə xüsusi vurğulanması diqqəti çəkən cəhətlərdəndir. Bütün bunlarla yanaşı, dərslikdə təkmilləşdirməyə ehtiyac duyulan aşağıdakı məsələlər vardır: Oçerklərdə tərcümeyi-hal xarakterli məlumatların və faktların çoxluğu narahatlıq doğurur. Belə faktları mümkün qədər azaltmaq və bədii əsərlərin təhlili ilə bağlı materialları genişləndirmək, icmalda adı çəkilən, haqqında dörd-beş, bəzən də iki-üç cümlə məlumat verilən daha sanballı yazıçılar haqqında oçerklər vermək məqsədəuyğun olar. Səhifə 17. Cəlil Məmmədquluzadə ilə bağlı məlumatda ixtisarlar aparılması məqsədəuyğundur. Səhifə 32. M.Ə.Sabirin Var rədifli qəzəlindən dərslikdə aşağıdakı üç beyt verilmişdir: Səri hər muyidə min aşiqi-nalanın var, Məgər, ey şux, bir cismdə min canın var?...hər mərəz çarəsini eyləmək asandı, təbib, Mərəzi-eşqə nə tədbir, nə fərmanın var? Sabira, qərq edər axır səni bu seyli-bəla, Olma qafil belə kim, dideyi-giryanın var. Hophopnamə nin 1960-cı il nəşrində birinci beytdəki Səri hər muyidə sözləri Hər səri-muyidə kimi, ikinci beytdəki nə fərmanın var? sözləri isə nə dərmanın var? kimi getmişdir (səh.336). Səhifə 33. M.Ə.Sabirin Molla Nəsrəddin jurnalının 32-ci nömrəsində (26 avqust 1907-ci il) imzasız çap olunmuş Hərçənd əsirani-qüyudati-zamanız misrası ilə başlanan və demək olar ki, hər bəndin sonunda (7 bənddə) nəqarət kimi Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz! misrası verilən 10 bəndlik müsəddəsi ədibin lirik şeiri kimi Fəxriyyə adı ilə təhlil olunmuşdur. Səhifə 37. M.Ə.Sabir oçerkində yazılır: M.Ə.Sabir Azərbaycan ədəbiyyatında süjetli satirik şeirin ilk yaradıcısıdır. Q.Zakirin və S.Ə.Şirvaninin satirik mənzum hekayələrini və onların da süjetə malik olduğu nəzərə alınsa, onda həmin cümlənin M.Ə.Sabir Azərbaycan ədəbiyyatında dialoq üzərində qurulan süjetli satirik şeirin ilk yaradıcısıdır kimi verilməsi daha düzgün olar. 5

6 Səhifə 48. S.Rüstəmdən bəhs edərkən onu yalnız kommunist ideologiyasının tərənnümçüsü olaraq məşhur olması kimi tünd rəngləri yumşaltmaq, onun Azərbaycan poeziyasında Cənub həsrətini, dərdini mövzulardan birinə çevirdiyini vurğulamaq lazımdır. Səhifə 53. Bir ahi-məzlumanə şeir, səhifə 58-də isə poema adlandırılır. Səhifə 56. Qeyd olunur ki, H.Cavid şeirlərini həm əruz, həm də heca vəznlərində yazmışdır. Əruz vəznli şeirlərinə aid nümunələr verilsə də, heca vəznli əsərlərinə aid heç bir nümunə verilmir. Səhifə 62. Qeyd olunur ki, Uçurum faciəsi (1919) ilə Hüseyn Cavid yaradıcılığının birinci mərhələsi başa çatır. H.Cavid haqqında tədqiqatlarda və H.Cavidin əsrlərinin çap olunduğu dörd cildliyin ikinci cildində qeyd olunur ki, Uçurum faciəsi 1917-ci ildə yazılmışdır (Hüseyn Cavid. Əsərləri, ikinci cild, Bakı, Yazıçı, 1882, səh.385). Səhifə 64. İblis faciəsi mükəmməl olduğu qədər də, mürəkkəb kompozisiyalı fəlsəfi səciyyə daşıyan bir əsər olduğundan şagirdlər onu mənimsəməkdə bir qədər çətinlik çəkirlər. Əsərin təhlilinə dərslikdə çox az yer ayrılmışdır. Təhlili bir qədər genişləndirməyə, əsas surətlərin səciyyəsini bir qədər aydınlatmağa ehtiyac vardır. Səhifə 70. Müəllifin yaradıcılığından orta məktəb üçün yerində olmayan bir bəndlik nümunə daha uyğun bir şeirlə əvəzlənsə, daha faydalı olardı. Səhifə 77. C.Cabbarlının Oqtay Eloğlu pyesində Firəngiz obrazının təhlilində belə bir cümlə verilib: Oqtay sürgündə olduğu illərdə o, təzədən taleyini səhnəyə bağlamaq qərarına gəlir. Bu, Oqtay sürgündən qayıtdıqdan sonra baş verir. Səhifə 150. İ.Əfəndiyevin Şeyx Xiyabani əsəri haqqında məlumatda əsərin ədəbiyyatımızda Azərbaycan xalqının birliyi probleminə həsr olunmuş ilk dram əsəri olduğu qeyd olunur. Növbəti səhifədə isə göstərilir ki, Xurşidbanu Natəvan dramında da xalqımızın taleyi və birliyi problemi diqqət mərkəzində durur. Yazılma tarixi nəzərə alınarsa, Xurşidbanu Natəvan dramı 1980-ci ildə, Şeyx Xiyabani dramı isə 1986-cı ildə yazılmışdır (səh.150). Dərslikdə bir neçə yerdə ( Səməd Vurğun, səh.81; Rəsul Rza, səh.130; Mirzə İbrahimov, səh.138, 142.) işlənən Böyük Vətən müharibəsi ifadəsinin II Dünya müharibəsi kimi işlədilməsi məqsədəuyğundur. 6

7 2. Dil və yazı üslubu baxımından Dərslik dil və üslub baxımından ənənəvi dərsliklərə verilən tələblərə əsasən, uyğundur. Bununla yanaşı, şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsi, qavrama xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, müəyyən sadələşdirmələr aparmağa ehtiyac vardır. Çünki, bir sıra materialların dili, təqdimi akademizmin təsiri ilə onun şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsini çətinləşdirir. Üslub və qrammatik baxımdan bəzi qüsur və çatışmazlıqlar vardır: Səhifə 7. vətənində deyil, (Vətənində) olmalıdır. Səhifə 13. vətən deyil, (Vətən) olmalıdır. Səhifə 16. aktyоr sifətilə (qismində) səhnəyə çıxmışdır. Səhifə 17. müasirləri arasında yеni tipli bir yazıçı ( yеni tipli yazıçı ifadəsi düzgün dеyil. Mirzə Cəlil burada nоvatоr yazıçı, yaxud yеni üslublu yazıçı kimi təqdim еdilsə, daha münasib оlar) kimi də tanınmağa başlamışdır. Səhifə 22. C.Məmmədquluzadənin bütün fikirləri (fikir) və düşüncələrini ümumiləşmiş şəkildə mənalandırır. Səhifə 23. eybəcərlikləri mənalandırmağa imkan açır (imkan verir, ya da imkan yaradır). Səhifə 32. Bütövlükdə isə M.Ə.Sabirin yaradıcılığı çоxcəhətlidir (çоxşaxəlidir). Səhifə 32. Klassik pоеziyada gеniş yayılmış FƏXRİYYƏ (bu sözün niyə böyük hərflərlə verilməsi anlaşılmır) janrını Səhifə 43. yaradıcılıq axımında (axınında) birləşdiyini görürük. Səhifə 44. XX əsrin əvvəllərində (əvvəllərindən) başlansa da Səhifə 49. hətta еpоpеyalar mеydana çıxır (mеydana gəlir, yaxud da yaranır). Səhifə 51. Mеyl (mеyil) etsə də. Səhifə 53. dünyagörüşünün inkişafında İstanbul Univеrsitеtində cu illərdə keçən tələbəlik illəri ( illəri sözü təkrarlandığından tələbəlik dövrü yazılsa, daha münasib оlar) mühüm mərhələ təşkil еdir. Səhifə 54. Оrta Asiya teatrlarında böyük uğurla səhnəyə çıxarılması ( səhnəyə qoyulması daha düzgündür, həmçinin cümlənin sonunda çıxarılması sözü bir də təkrarlanır) Səhifə 62. həmin dairənin (cəmiyyətin) faciəsi kimi. Səhifə 62. əslində isə dramaturqun məqsədi Tоpal Tеymur əsərində tiranlığı tənqid etməkdən, Pеyğəmbər də isə insanın müqəddəslik mərtəbəsinə yüksələ bilməsindən bəhs edirdi (yüksələ bilməsindən ibarət idi). 7

8 Səhifə 66. Balaca Cəfərin ailəsi şəhərin yuxarı hissəsində, о zaman Dağlı məhəlləsi adlanan hissədə (ərazidə) yaşayırdı. Səhifə 67. və burada da rus dilində təhsilini davam etdirmişdir.(fikirdə əsas vurğu rus dili sözünün üzərinə düşdüyündən cümlə belə yazılsa, daha münasib olar: və burada da təhsilini rus dilində davam etdirmişdir.) Səhifə 73. Tarixi süjetin ( tarixi sözü cümlədə təkrarlandığından əvvəldə verilməsinə lüzum yoxdur. Süjetin yazılarsa, daha düzgün olar) qayəsi xalqımızın xarici işğalçılara və müstəmləkəçilərə qarşı mübarizədə tarixini (tarixi mübarizəsini) bədii formada göstərmək idi. Səhifə 77. О, səhnəyə can atan ilk qaranquşdur, (.) lakin (Lakin) Firəngizin qardaşı Aslan bəy bacısını öz həyat ( həyat sözü artıqdır) planlarına qurban vеrir. Yenə həmin səhifədə aktrisalıq sadəcə bir peşə deyildi, (dеyil,) müasir mədəniyyətin rəmzidir, Səhifə 81. Məzarı Fəxri xiyabandadır (Fəxri Xiyabandadır.). Səhifə 85. uzaqgörənliklə faşizmin öz yurdlarında (öz bеşiyində) məğlub еdiləcəyini (boğulacağını) bildirdi. Səhifə 87. xaraktеrinə, müqayisəyə gəlmə (müqayisəyəgəlməz) sədaqətinə və Səhifə 89. ən böyük və dəhşətli katastrоflardan (faciələrdən, yaxud da fəlakətlərdən) biri idi. Səhifə 95. Şəhriyarın dünyagörüşünün inkişafı üçün (inkişafına) ciddi təsir оyatmışdır: (ciddi təsir еtmişdir:) Səhifə 96. о, nəzərəçarpacaq ciddi uğurlar ( nəzərəçarpacaq və ciddi sözlərindən hansısa biri çıxarılsa, daha düzgün оlar) qazanmışdır. Səhifə 99. Türk dili şеiri indiyədək ana dilimiz haqqında yazılmış şеirlərin ən mənalısı və kəsərlisidir: (Hansısa əsər haqqında belə qəti hökm çıxarmaq düzgün deyil) Səhifə 100. hər iki Azərbaycanın iftixar (fəxr) еdə biləcəyi Bakının Səhifə 103. Şəhriyarın (Şəhriyar) Hеydərbabaya salam pоеmasını kəlamlara cavab оlaraq yazmışdır. Səhifə 108. Mir Cəlalın bədii əsərləri yalnız Azərbaycan dilində dеyil, ( yalnız Azərbaycan dilində dеyil sözü artıqdır) rus, fransız və türk dillərində də Səhifə 109. Azərbaycan ədəbiyyatının qiymətli nümunələri sayılmağa layiqdir (qiymətli nümunələridir). 8

9 Səhifə 114. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı dərsliyindən indi də ali məktəblərdə istifadə оlunur (Bu cümlə mətndə təkrar vеrilib). Səhifə 116. Yazıçı onların simasında zalımlığa nifrət duyğuları aşılamaq məqsədi izləyir (güdür.). Səhifə 120. Ərdəbil şəhərinə köçürüldükdən (köçdükdən) sоnra Səhifə 121. bilavasitə həyatdan dоğulduğu (gəldiyi) üçün оlduqca təbii Yenə həmin səhifədə üsyankar səsi yalnız оdlu (alоvlu) şеirlərindən dеyil. Səhifə 127. maraqlansa da, ardıcıl (tam) təhsil almamış, daxil оlduğu təhsil оcaqlarını yarımçıq tərk еtmişdir Səhifə 131. еybəcər praktikaya (hallara) qarşı amansızdır. Səhifə 137. milli məsələ ilə bağlı talе yüklü (taleyüklü) prоblеmlər Yenə həmin səhifədə gеniş miqyaslı (Gеnişmiqyaslı) ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə M.İbrahimоv Bеynəlxalq Nеhru mükafatını da almışdı (mükafatına layiq görülmüşdü). Səhifə 143. Məmmədquluzadənin çоxcəhətli (çоxşaxəli) fəaliyyətinə Səhifə 147. və Fəxri xiyabanda (Xiyabanda) (Ümumiyyətlə, dərslik boyu Vətən, Xalq yazıçısı, Fəxri Xiyaban, Əməkdar elm xadimi kimi sözlər müxtəlif cür-gah böyük, gah da kiçik hərflərlə verilir.) dəfn olunmuşdur. Səhifə 148. böyük sənət aləminə (aləmində) addımlamaq üçün imkanlar tapır (imkan qazanır). Səhifə 149. yaxşı xüsusiyyətlərini özündə əks еtdirdi (еtdirirdi). Səhifə 152. Qızıl gül (Qızılgül) olmayaydı. Səhifə 171. qürurla san ki (sanki) yaşamaq istəmr (istəmir). 3. Dizayn və bədii tərtibat baxımından Dərsliyin bədii tərtibatı və dizaynı ənənəvi dərsliklərə uyğun olaraq qənaətbəxş olsa da, dərsliyin üz qabığının dərsliyin məzmunu ilə əlaqələndirilməsi tövsiyə edilir. Sual və tapşırıqlar fərqləndirilmiş şəkildə verilmişdir. Səhifələrdə seçim məqsədilə bölmələrin sayına uyğun olaraq 3 rəngdən istifadə edilmişdir. Lakin dərslikdə illüstrativ materiallardan, cədvəllərdən, rəsmlərdən istifadə olunmamışdır. Belə cədvəl və sxemlərin, rəsmlərin verilməsi əyanilik baxımından məqsədəuyğundur. 9

10 edilir. Mövzuların daxilində təqdim olunan əsərlərin adlarının kursivlə verilməsi təklif 4. Tapşırıqların elmi-metodiki uyğunluğu baxımından Dərsliyə mövzularla bağlı sual və tapşırıqların daxil edilməsi müsbət haldır. Lakin bu sual və tapşırıqların məzmun və ideya yükünə diqqət daha da artırılmalı, internet əsrində yaşayan gəncin duyum, düşüncə, anlam səviyyəsinə tam uyğunlaşdırılmalıdır. Sovet dövründən qalma ənənəvi sual-cavab bugünkü şagirdə yeni heç nə vermir. Bu sual və tapşırıqların yeni formalarla, yeni çalarlarla təqdim edilməsi təklif edilir. Məsələn, M.Cəlil, M.Ə.Sabir, eləcədə digər sənətkarlara həsr edilmiş yazıların sonunda verilən Monoloqu əzbərləyin, Şeiri əzbərləyin, S. Vurğun nə zaman vəfat etmişdir? və s. bu kimi olduqca sadə, hafizəyə əsaslanan sual və tapşırıqların yaradıcı, düşündürücü, mühakimə, şifahi və yazılı təqdimatlarla bağlı sual və tapşırıqlarla əvəz edilməsi məqsədəuyğundur. Nəticə 1. Dərslik qüvvədə olan tədris proqramının tələbləri əsasında yazılmışdır. 2. Mövzular elmi baxımdan əsaslı, sistemli, məzmunca dolğun işlənilmişdir. 3. Tərcümeyi-hal materiallarında artıq məqamlar nəzərə çarpır. 4. Dərslikdə lüğətin verilməsinə ciddi ehtiyac var. Təqdim olunan bəzi şeir parçalarında ərəb-fars sözlərinin izah olunması vacibdir. 5. Bir çox mövzuların izahı zamanı cümlələrin şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun olaraq redaktə edilməsinə ehtiyac var. 10

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi YEKUN RƏY

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi YEKUN RƏY Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi Müəlliflər: Ramin Mahmudzadə İsmayıl Sadıqov Naidə İsayeva Bakı: Bakı Nəşr, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olan qeydlər,

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

AZƏRBAYCAN DİLİ. 4-cü sinif. Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Dilrüba Cəfərova Xanım Qasımova

AZƏRBAYCAN DİLİ. 4-cü sinif. Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Dilrüba Cəfərova Xanım Qasımova AZƏRBAYCAN DİLİ. 4-cü sinif. Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Dilrüba Cəfərova Xanım Qasımova 1 Yekun rəydə verilmiş qeydlər Cavablar 1. Məzmunun işlənməsi baxımından 1. Dərslik komplekti

Detaylı

Ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 8-ci sinif Coğrafiya dərslik komplektinə dair İLKİN RƏY

Ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 8-ci sinif Coğrafiya dərslik komplektinə dair İLKİN RƏY Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Ümumtəhsil fənləri üzrə dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin elmi-metodiki monitorinqi şöbəsi Ümumtəhsil məktəblərində

Detaylı

www. hedef. edu. az 2 ÜQT 2

www. hedef. edu. az 2 ÜQT 2 26. Şifahi xalq ədəbiyyatı haqqında yanlış fikri müəyyən edin. A) Milli ədəbiyyatımızın bütün dövrlərində folklor nümunələri yaranmışdır. B) Şifahi xalq ədəbiyyatının yazılı ədəbiyyata təsiri müasir dövrümüzdə

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün Həyat bilgisi dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün Həyat bilgisi dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün Həyat bilgisi dərsliyi Müəlliflər: Gülər Mehdiyeva Bahar Kərimova Bakı: Aspoliqraf, 2013. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olan qeydlər, iradlar

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Gülşən Orucova Dilrüba Cəfərova Zahid Xəlilov Bakı: Altun Kitab, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Bakalavr hazrlığı üçün «Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» fənninin P R O Q R A M I «HS

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi Müəlliflər: Ramin Mahmudzadə İsmayıl Sadıqov Naidə İsayeva Bakı: Bakı Nəşr, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olan qeydlər,

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Zəngin Adam, Kasıb Adam Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən:

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Gülşən Orucovа Dilrüba Cəfərova Bakı: Altun Kitab, 2012. Dərsliklə bağlı

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. İtmiş Oğul

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. İtmiş Oğul Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir İtmiş Oğul Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Lazarus Uyğunlaşdıran: Ruth Klassen; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

Mirzə Ələkbər Sabirin həyatı

Mirzə Ələkbər Sabirin həyatı Mündəricat Giriş...3 1. Mirzə Ələkbər Sabirin həyatı...4 2. Sabir yaradıcılığının tədqiqi...11 3. Sabir irsinin tədqiqi və öyrənilməsində yeni mərhələ...21 Nəticə...23 İstifadə olunmuş ədəbiyyat...24 2

Detaylı

HƏDƏF KURSLARI. 2 MQT 3

HƏDƏF KURSLARI.  2 MQT 3 26. M.Füzulinin Əql yar olsaydı qəzəlinin məzmunu ilə bağlı səhv fikirləri göstərin. 1. Lirik qəhrəman şam kimi sevgilisi yolunda canını qurban verməyə hazırdır. 2. Sevgilisini görmək ona nəsib olsaydı,

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Respublikanın təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi

Respublikanın təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi Respublikanın təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi Müəlliflər: Məcid İsmixanov Aynur Rüstəmova Ceyran Bayramova Bakı: XXI YNE, 2012. Dərsliklə bağlı

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün Təsviri incəsənət dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün Təsviri incəsənət dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün Təsviri incəsənət dərsliyi Müəlliflər: Məhsəti Məmmədova Bənövşə Mirzəyeva Nəzakət Əliyeva Bakı: Aspoliqraf, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Bakalavr hazrlığı üçün «Ədəbiyyatşünaslığa giriş» fənninin P R O Q R A M I

Detaylı

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF 1 Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? 1 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 9802 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 846513 2 3 Ədədin yazılışının mövqeli sistemi 93765 Yüzlük

Detaylı

YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ "YENİLİKLƏR"

YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ YENİLİKLƏR YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ "YENİLİKLƏR" Akif MƏMMƏDOV, pedaqoji elmlər nanıizədi 2003-2004-cü tədris ilində müəllimlərin istifadəsinə bir neçə yeni dərslik verildi. Onlardan biri də 8-9-cu siniflər üçiin professor

Detaylı

Türk dünyasının böyük söz ustadı

Türk dünyasının böyük söz ustadı AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ. ( Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 85 illiyi münasibətilə) Türk dünyasının böyük

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyatt və menecment Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması Fənn: Standartlaşdırma və sertifikasiya SƏRBƏST İŞ

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri 2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gündə) neft (milyon ton) ŞD qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat məsrəfləri, $milyon AÇG BTC ŞD CQBK

Detaylı

İBTIDAI SINIFLƏRDƏ RIYAZIYYAT TAPŞIRIĞI ÜZRƏ KARTOÇKALAR. İstifadə təlimatı

İBTIDAI SINIFLƏRDƏ RIYAZIYYAT TAPŞIRIĞI ÜZRƏ KARTOÇKALAR. İstifadə təlimatı İBTIDAI SINIFLƏRDƏ RIYAZIYYAT TAPŞIRIĞI ÜZRƏ KARTOÇKALAR İstifadə təlimatı Bu materialın hazırlanması Amerika xalqının xeyirxah arzusu və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə mümkün olmuşdur.

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün Azərbaycan dili dərslik komplekti

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün Azərbaycan dili dərslik komplekti Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün Azərbaycan dili dərslik komplekti Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Dilrüba Cəfərova Sahibə Məmmədova Aynur Rüstəmova (MMV) Bakı: Altun Kitab, 2013.

Detaylı

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK MƏNTİQİ TƏFƏKKÜRÜN YOXLANILMASI ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI 1. Ədədi ardıcıllıqda sual işarəsi yerinə hansı ədəd gəlməlidir? 5? 7 7 14 11 16 15? A) 32; 4 B) 3; 32 C) 13; 5 D) 32; 7 E) 3; 8 2. Qanunauyğunluğu

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün Ümumi biologiya dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün Ümumi biologiya dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün Ümumi biologiya dərsliyi Müəlliflər: Məcnun Babayev Əli Hüseynov Nüşabə Məmmədova Bakı: Çaşıoğlu, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olmuş və

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

AZERBEYCAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE HÜSEYİN CAVİD İN RÖLÜ

AZERBEYCAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE HÜSEYİN CAVİD İN RÖLÜ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması İlahe NOVRUZOVA * NOVRUZOVA, İlahe (2014). Azerbaycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid in Rolü. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi:

Detaylı

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Departament Uşaq Psixologiyası,PSYC310, 3kredit Psixologiya Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr Tədris semestri Payız 2016 Fənni tədris edən müəllim

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

SƏRHƏDLƏR AŞAN POEZİYA. (medodik vəsait)

SƏRHƏDLƏR AŞAN POEZİYA. (medodik vəsait) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Xalq şairi Rəsul Rzanın anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə SƏRHƏDLƏR

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

DAVETLİSİ

DAVETLİSİ DAVETLİSİ -------------- O zaman ki, İsa sizin ürəyinin qapını ayaqları ve knocks. siz onun səsini eşitmək, onun ruh və Allahın Spirit gəlmək və sizin ruhu ilə əbədi və onlardan bir ilə olacaq ürəyin qədər

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Allah İbrahimin sevgisini sınayır Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Byron Unger; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Tammy S. Tərcümə edən: Günay Əsədova

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli respublika xüsusi internat məktəbinin müəllimi HƏSƏNOVA SVETA DADAŞ QIZI

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli respublika xüsusi internat məktəbinin müəllimi HƏSƏNOVA SVETA DADAŞ QIZI Redaktor: Professor KƏRİMOV YƏHYA ŞƏFİ OĞLU Rəyçilər: Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli respublika xüsusi internat məktəbinin müəllimi DALQILICOVA İRADƏ ARİF QIZI Sağlamlıq imkanları məhdud

Detaylı

Ədəbiyyatın əbədiyaşarlıq ünvanı

Ədəbiyyatın əbədiyaşarlıq ünvanı AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI MƏDƏNĠYYƏT VƏ TURĠZM NAZĠRLĠYĠ F. KÖÇƏRLĠ ADINA RESPUBLĠKA UġAQ KĠTABXANASI ELMĠ-METODĠKA ġöbəsġ Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanmış metodik

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

Görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi

Görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası Görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi Sultanməcid Qənizadənin 150 illiyi münasibətilə mərkəzi kitabxanaların uşaq şöbələri, MKS-nin şəhər, qəsəbə, kənd kitabxana

Detaylı

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Rufət Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) Cahid Ġsmayıloğlu MAHMUD KAġĞARLININ «DĠVANÜ LÜĞAT-ĠT-TÜRK» ƏSƏRĠNDƏ ONOMASTĠK LEKSĠKA və baģqa yazılar

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Daniel və şirlərin quyusu

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Daniel və şirlərin quyusu Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Daniel və şirlərin quyusu Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Jonathan Hay Uyğunlaşdıran: Mary-Anne S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children

Detaylı

ŞEİR ÇƏLƏNGİ (Türk Dünyası (yeni nəsil) şeir antologiyası)

ŞEİR ÇƏLƏNGİ (Türk Dünyası (yeni nəsil) şeir antologiyası) Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi www.dgtyb.org, www.bizimyazi.com ŞEİR ÇƏLƏNGİ (Türk Dünyası (yeni nəsil) şeir antologiyası) 3 cilddə. II cild QHT Nəşriyyatı BAKI 2016 Layihə rəhbəri: Tərtibçilər: Redaktor:

Detaylı

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə P R O Q R A M Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş Məktəbəqədər

Detaylı

1. Didaktika anlayışına verilən şərhlər

1. Didaktika anlayışına verilən şərhlər DİDAKTİKA TƏHSİL VƏ TƏLİM HAQQINDA NƏZƏRİYYƏDİR Əhatə olunan məsələlər: 1. Didaktika anlayışına verilən şərhlər. 2. Didaktikanın inkişafı. 3. Didaktikanın qolları və əsas anlayışları. 4. Didaktika və idrak

Detaylı

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. Əlisa Nicat 80-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait. Söz xəzinədarı Əlisa Nicat

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. Əlisa Nicat 80-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait. Söz xəzinədarı Əlisa Nicat F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası Əlisa Nicat 80-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait Söz xəzinədarı Əlisa Nicat Bakı -2016 1 Tərtibçi: Aynurə Əliyeva Sevil Əhmədova Redaktor

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ 1 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ... MƏTBUAT TARİXİ Fənnindən MOLLA NƏSİRƏDDİN JURNALI VƏ ZİYALI OBRAZI mövzusunda

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

VALEH HACILAR, AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI. (Borçalı-Qarapapaq Folkloru)

VALEH HACILAR, AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI. (Borçalı-Qarapapaq Folkloru) VALEH HACILAR, AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI (Borçalı-Qarapapaq Folkloru) Oruc ƏLİYEV AMEA Folklor İnstitutunda müxtəlif istiqamətlərdə seriya kitabların çapı həyata keçirilməkdədir. Bunlardan Azərbaycan

Detaylı

AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI

AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI Ələkbər QASIMOV * Özet Bildiride dünya dramaturjisinin antik, klasik ve çağdaş örnekleri yer almışdır. Söz edilen eserlerin Azerbaycan tiyatrosunun gelişmesindeki

Detaylı

PLAN

PLAN PLAN 1. Antik fəlsəfənin meydana gəlməsi və mərhələləri 2. Klassik dövrün filosofları (Georgi, Protaqor, Sokrat,Pifaqor,Aristotel) 3. Sokratın fəlsəfi düşüncələri 4. Aristotel fəlsəfəsinin ən böyük xidmətləri.

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Azərbaycanın görkəmli uşaq yazıçısı Qəşəm İsabəylinin anadan olmasının 65 illiyi

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan M A T E R İ A L L A R QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan Prof. Misir Mərdanov Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri M A T E R İ A L L A R HƏMSƏDRLƏR Prof. Dr. Ahmet Saniç

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. UŞAQLARIN YAXIN DOSTU (metodik məktub)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. UŞAQLARIN YAXIN DOSTU (metodik məktub) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ Şair Zahid Xəlilin anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə UŞAQLARIN YAXIN

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

Azərbaycan dili milli varlığımızın aynasıdır. ( 21 fevral Ana dili günü nə həsr olnmuş metodik vəsait)

Azərbaycan dili milli varlığımızın aynasıdır. ( 21 fevral Ana dili günü nə həsr olnmuş metodik vəsait) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. F. KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ Azərbaycan dili milli varlığımızın aynasıdır. ( 21 fevral Ana dili günü nə həsr

Detaylı

HTML İLK ANLAYIŞLAR. HTML - Hyper Text Mark-up Language (Hiper Mətn Hazırlamaq üçün Dil)

HTML İLK ANLAYIŞLAR. HTML - Hyper Text Mark-up Language (Hiper Mətn Hazırlamaq üçün Dil) HTML DƏRSLİK 1. HTML - HAQQINDA İLK ANLAYIŞLAR 2. HTML - FAYLINI YARATMAQ 3. HTML - KODLARI 4. HTML İLƏ SADƏ SAYT HAZIRLAMAQ Müəllif: Amil Atakişiyev ADAU 2015 HTML - Hyper Text Mark-up Language (Hiper

Detaylı

haqqında ətraflı məlumat

haqqında ətraflı məlumat Texniklərin işə qəbul proqramına sənəd vermək haqqında ətraflı məlumat Hörmətli namizəd, Bu təlimat sizə Texniklərin işə qəbul proqramı na elektron ərizə təqdim etməkdə köməklik göstərəcəkdir. Sənədi uğurla

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 1 Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası. GPS-li Smart Baby Watch Q50 uşaq saatları üçün Se Tracker qeydiyyat və istifadə əlavəsi. ƏSAS TƏLƏBLƏR:

Detaylı

M.FUAD KÖPRÜLÜ AZƏRI Bakı - «ELM»

M.FUAD KÖPRÜLÜ AZƏRI Bakı - «ELM» M.FUAD KÖPRÜLÜ AZƏRI Bakı - «ELM» - 2000-1 - Türk dilindən Azərbaycan dilinə çevirəlnlər: Buludxan Xəlilov, Mirzə Ənsərli (Ləmbəli). Redaktor: Buludxan Xəlilov M.F.Köprülü. Azəri. Bakı, «Elm», 2000, 115

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ BAKALAVR PİLLƏSİNİN II KURS TƏLƏBƏSİ EYYUBOVA AYTƏN-in MƏTBUAT TARİXİ Fənnindən RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti Sabancı Universiteti 1996-cı ildə qurulan Sabancı Universiteti, araşdırmalara və fərdə fokuslanan fənlərarası təhsillə qabaqda gələn bir qlobal universitetdir; Akademik seçki və performansın azadlığı və

Detaylı

Afaq Yusifli İshaqlı Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi

Afaq Yusifli İshaqlı Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 16 may 2012-ci il tarixli 837 saylı əmri ilə metodik vəsait kimi nəşr olunur. Bakı - 2012 Elmi redaktor: Əlyar

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ Görkəmli yazıçı, dramaturq Əli Səmədlinin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ- METODİKA ŞÖBƏSİ MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI OXUCULARIN MÜTALİƏSİNƏ RƏHBƏRLİK (Uşaq mütaliəsinə rəhbərlik

Detaylı

BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ

BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ Bakı 2007 BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ Dr. Rafiz Manafov Azərbaycan Respublikası Bakı İslam Universiteti Zaqatala Şöbəsi Kitabın adı İslam Düşüncəsi Müəllif Dr. Rafiz Manafov Məsləhətçi

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

ci illərdə İran elmi fikirində Azərbaycan dili məsələsi

ci illərdə İran elmi fikirində Azərbaycan dili məsələsi Vidadi Mustafayev 1958-1978- ci illərdə İran elmi fikirində Azərbaycan dili məsələsi (Təbriz Universiteti Ədəbiyyat fakültəsinin jurnalı əsasında) 1945-ci il dekabr ayının 12-də Güney Azərbaycanda təşkil

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ Fransanın Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunda (İNALCO - İnstitut National des Langues et Civilisations Orientales) Azərbaycan dilini tədris edən Aygün Eyyubova

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR. hazırlayaqmı?

Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR. hazırlayaqmı? Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR hazırlayaqmı? Loqo Çaplı Konfetlər Meyvəli konfet Meyvəli konfetlərin çəkisi 3,2 qr. Min.Sifariş miqdarı 25 kq.dır. Xüsusilə fırmanızın loqosuna uyğun olaraq hazırlanır və

Detaylı

Acronis True Image Home 2012

Acronis True Image Home 2012 1 Acronis True Image Home 2012 Müəllif: Qubadov Qüdrət Müəllif Hüquqları Qorunur. 2 Giriş Komputerinizi her dəfə işlətdikdə daxildə gedən proseslər nəticəsində tullantılar yaranır komputer dilində desək,

Detaylı