Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi"

Transkript

1 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

2 Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik düzeylerini etkilediği bilinmektedir. Eğitim hayatı içinde geçirilen yıllar bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmekte, eğitim düzeyi yükseldikçe daha iyi işlerde çalışma ve daha yüksek gelir elde etme olanaklarını artırmaktadır. Düşük okuryazarlık oranları ve eğitime erişimde yetersizlik ise bireylerin ve dolayısıyla ülkelerin sağlığını, refahını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, 2015 yılına kadar %100 okuryazarlık ve ilköğretime erişim konusunda uluslararası platformda önemli bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktadır ve ortalama %88'lik oranla özellikle şehir hayatında okuryazar bir toplum olma yolunda ilerlemektedir. Ancak, hedefleri yakalayabilmek için bu konuda daha hızlı gelişme kaydedilmesi ve okuma yazma eğitimlerinde yaygınlaşma sağlanması gerekmektedir. Öte yandan, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin 3/4'ünün kadın olması, okuryazarlık sorununun temelde bir kadın sorunu olduğunu göstermektedir. Bu konuda kadınlar aleyhine bir cinsiyet eşitsizliği söz konusudur. Ülkemizde erkeklerin %4'ü, kadınların ise %19,6'sı okuryazar değildir. Çünkü kadınların bir kısmı okula kaydedilmedikleri veya okulu erken terk ettikleri için eğitim hakkından yararlanamamakta ve okuma yazma öğrenememektedir. Buna bağlı olarak yüksek öğrenim yapabilen ve çalışma hayatında var olan kadınların sayısı da düşük kalmaktadır (TUİK 2006 Nüfus ve Kalkınma göstergeleri). Öte yandan, çalışma hayatına girebilen kadınların içinde de karar verme pozisyonunda olanların oranı azdır. Örneğin, öğretmenlerin yarısının kadın olmasına karşın okul yöneticisi kadınların oranı sadece %7 dir. Üniversitelerin toplam eğitim kadrosunun %40'ını kadınlar oluşturduğu halde rektörlerin sadece %7,8'ini kadınlar oluşturmaktadır (KSGM Ocak 2009 "Türkiye'de Kad n Durumu" Raporu). Kadınların ekonomik hayatta elde edebildikleri ya da onlara sunulabilen olanaklar, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimleri ve karar alma mekanizmalarına katılımları açısından erkeklerle arasındaki eşitliği ölçen Dünya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nin 2008 Raporu'nda Türkiye 130 ülke arasında 123. sırada yer almaktadır. Tüm bu göstergeler, temel okuryazarlık düzeyinden yukarı çıkıldığında da genel olarak kadının insan haklarında sorunlar olduğunu göstermektedir.

3 Engellilik Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri ve Ortopedik Engellilerin Eğitimindeki Güçlükler 2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde nüfusun %12.29'u (yaklaşık 8,5 milyon kişi) engellidir. Ortopedik, görme, işitme ve konuşma ile zihinsel engelliler bu oranın % 2,58 ini oluşturmaktadır. Türkiye de engellilerin yarısından fazlası kadındır. Araştırma sonuçlarına göre genel nüfusun %12,9'u okuma yazma bilmezken, engellilerde bu oran 3 kat daha fazladır (%36,3). Yine araştırmalara göre doğuştan engelli olma oranı %34'tür. Doğuştan engelli olma kırsal alanda daha yüksek iken, kentlerde sonradan engelli olma oranı daha yüksektir. Eğitim ve koruyucu halk sağlığı ile vatandaşlık duyarlılığı ülkemizde kentte düşük sosyo-ekonomik koşullarda yaşayan kadınların eğitilmesi, bilmiyorlarsa okuma yazma öğretilmesi özellikle kentlerde yüksek olan sonradan engelli olma durumunu önlemede hayati bir önem taşımaktadır. İlköğretim çağını geçmiş okuma yazma bilmeyen ortopedik engellilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesinde en temel güçlükler fizikseldir. Kaldırımların, toplu ulaşım araçlarının, mekan girişlerinin, iç mekan düzenlemelerinin engellilerin kullanımına uygun olmaması bu grubun evlerinden çıkmasını güçleştirerek ciddi bir fiziksel engel oluşturmaktadır. Ayrıca, engelleri ile ilgili kullanabilecekleri uygun alet ve diğer sağlık desteklerinin alınamaması da önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi düşük ailelerde engellinin eğitimi ile ilgili bilinç ve bu alana ayrılacak maddi kaynak bulunamadığı için çoğu engelli birey en temel eğitim ihtiyacı olan okuma yazmayı dahi öğrenememektedir. Diğer yandan, toplumsal olarak engellilerin yaşam alanlarını düzenleyici yönde bir bilinç ve duyarlılık oluşmamıştır. Bu durum, engelli bireye yaşamı kolaylaştırmaktan çok onu toplum dışına itmeye neden olmuştur. Engelli bireyler yeterince desteklenmedikleri için eve kapanmakta ya da kapatılmakta, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yararlanamamaktadırlar. Bu zorlukları hafifletebilmek için toplumun engellilerle ilgili bakış açısını değiştirmek ve Engelli Hakları ve Duyarlılık Geliştirme çalışmaları yapmak gerekmektedir.

4 Engelli Hakları Konusunda Bilinç Oluşturma Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli göstergelerden biri, eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak doğan insanların, hayatlarını da eşit şartlar altında sürdürebilmeleridir. Engelli insanlar için bu durumun gerçekleşebilmesinde devletin önemli sorumluluklar yüklenmiş olmasının yanı sıra kamuoyunun da bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir. Bir insan hakları konusu olarak kabul edilen engelli haklarının toplum tarafından benimsenmesi, engelli kişilerin gizli saklı desteklenmek yerine sosyal yaşama dahil edilmesi gerekmektedir. Engellilik alanında dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde gerek kamu gerekse sivil toplum tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunların işlerliğini sağlamak için ise toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi şarttır. Çeşitli eğitimlerle bireylerin bu konudaki farkındalığını artırmak engelli kişilerin hayatını kolaylaştırmak açısından önemlidir. Bu nedenle, AÇEV 1995 yılından bu yana sürdürdüğü Kadın Destek ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı'na Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi kapsamında engelli hakları konusunda bilinç oluşturmaya yönelik yeni bir bölüm eklemiş bulunmaktadır.

5 Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesİ Projesİ AÇEV, tarafından yürütülmekte olan Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi projesi Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. Sabancı Vakfı Hibe Programları; Türkiye'de 'kadınların, gençlerin ve engellilerin toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif olarak katılmalarını destekleyen ortamların yaratılmasını ve böylece toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını' amaçlayan ulusal projelerin uygulanmasına fon sağlamaktadır. Proje Kadına Ulaşacak Projenin hedef kitlesi; Eğitim hakkından yararlanmamış 15 yaş üstü kız çocukları ve kadınlardan oluşmaktadır. Bu dezavantajlı grubun eğitim hakkından yararlanması ve toplumsal hayata katılımının sağlanması yönünde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje uygulamalarında yaş genç kızlara ve ortopedik engelli kadınlara da ulaşılması için özel çaba harcanacaktır. Proje uygulamaları; 2008 eylül ayı itibariyle alt yapı çalışmalarına başlanmış olan proje 3 yıl süre ile devam edecektir. Uygulamalar Adana, İzmir, Nevşehir, Trabzon ve Van olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında, AÇEV'in Kadın Destek ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı kursları ile projenin hedef kitlesi olan kadınlara okuma yazma becerileri kazanabilecekleri eğitimler verilmekte ve hakları konusunda bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca, projeye özel olarak okuma yazma eğitimlerine katılımcıların engelli hakları ile ilgili olarak bilinçlendirilmesini hedefleyen modüller eklenmiştir. Kurslarda AÇEV eğitimcileri tarafından yetiştirilen gönüllüler eğitim vermektedir. Proje illerindeki duyurulara yapılan başvurular arasından seçilen 21 yaşını üstünde, en az lise mezunu gönüllüler AÇEV'in eğitici eğitimi seminerlerine katılmaktadırlar. Gönüllü eğiticiler yaklaşık 3 hafta süren eğitimlerini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gönüllü okuma yazma öğreticisi sertifikasına hak kazanmakta ve okuma yazma bilmeyen kadınların yoğun olduğu bölgelerde 3,5 ay süreyle kurslar açmaktadırlar.

6 Okuma yazma kurslarında katılımcıların; İşlevsel okuma yazma ve aritmetik becerilerini kazanmaları, Kadın haklarını öğrenmeleri, Üreme sağlığı kapsamında engelli bebek doğumlarını önlemede etkisi olacak konularda bilgi edinmeleri, Engelli bireylerin haklarına duyarlı hale gelmeleri, Elde ettikleri beceri ve bilgileri gündelik hayatlarında kullanmaları amaçlanmaktadır. Projenin devam edeceği 3 yıl süresince 5 ilde toplam 12 eğitici eğitimi yapılarak 260 gönüllü eğitici yetiştirilmektedir. Bu eğiticilerin proje boyunca 550 kurs açarak toplam kadına eğitim vermesi planlanmaktadır. Proje Engellilik Konusunda Duyarlılık Geliştirecek! Okuma yazma kurslarında bilinçlendirme eğitimleri Proje kapsamında, eğitim hizmetlerine ulaşamayan ortopedik engelli kadınların okuma yazma kurslarına katılımlarını artırmaya yönelik saha çalışmalarının ötesinde, özellikle engellilik konusunda duyarlılığın artırılması, engelli hakları hakkında bilinçlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, AÇEV'in kadın destek ve okuma yazma eğitimlerinde uygulanmak üzere eğiticilere ve katılımcılara yönelik, engelli haklarını anlatan iki ayrı modül hazırlanmıştır. Bu modüller kurs eğiticilerine eğitim seminerleri sürecinde, katılımcılara ise 3,5 aylık kurslar çerçevesinde uygulanmaktadır. Engelli hakları eğitimi modülleri engelli bireylerin gündelik yaşamının kalitesini ve toplumsal hayata katılımını doğrudan etkileyen aşağıdaki 7 konu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Engelli Çocukların Eğitim Hakkı Engelli Çocukların Özbakım Konularında Beceri Geliştirmeleri Engelli Bireyin ve Ailesinin Sosyal Hayata Katılımının Önündeki Engeller Engelli Bireylerin Hizmet Alma Hakkı Ayrımcılığa Maruz Kalmama Hakkı Engelli Bireylerin Çalışma Hakkı Engelli Bireylerin Meslek Edinme Hakkı Toplumu Bilgilendirme Toplantıları Proje kurslarının açıldığı mahallelerde engelli hakları ve toplumsal hayata katılımları konusunda halka ve yörenin ileri gelenlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Proje süresince toplam 25 bilgilendirme toplantısı yapılarak kişiye ulaşılması planlanmaktadır. Engellilik ile İlgili Sorunların Görünür Kılınması Proje süresince 15 yaş üstü ortopedik engelli kadınların eğitime erişimlerindeki engeller kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde tespit edilerek raporlandırılacak ve çözüm için birlikte girişimlerde bulunulacaktır.

7

8 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk 30 TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ Mustafa Öztürk MÜSİAD Cep Kitapları: 30 ISBN 978-605-4383-07-8 Kitap Editörü ABDULLAH SERENLİ Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Kapak Tasarım MEVLÜT EREN Mizanpaj ORHAN TATLICI Baskı

Detaylı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Yaz Projesi Temmuz Ağustos 2010

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Yaz Projesi Temmuz Ağustos 2010 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Yaz Projesi Temmuz Ağustos 2010 Proje Adı: Uygulama Yeri: Proje Süresi: Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çocuk Birimi 21 Gün İletişim: Can Ercebe Ece Milli

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Son yıllarda Türkiye de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı