İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI"

Transkript

1 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

2 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010

3 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com) Baskı: Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti İçİndekİler ÖNSÖZ BAŞLARKEN Bazı Anahtar Kavramlar BÖLÜM 1: TÜRKİYE DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI, İSTİHDAMI VE İŞSİZLİĞİ Bölüm 2: KADINLARIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL ENGELLER bölüm 3: AVRUPA BİRLİĞİ VE KADIN İSTİHDAMI bölüm 4: KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAKTA İŞKUR UN ROLÜ bölüm 5: TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI POLİTİKALAR BİTİRİRKEN Birinci Basım: Şubat 2010

4 ÖNSÖZ İngiltere Büyükelçiliği tarafından finansmanı sağlanan, British Council tarafından yürütülen ve İŞKUR un yararlanıcısı olduğu Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Strateji Geliştirme Projesi kapsamında, İŞKUR personeli ve konu ile ilgilenen tarafların çalışmalarına destek olmak üzere hazırlanan İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği El Kitabı nı sizlere sunuyoruz. Yukarıda adı geçen proje, Türkiye nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, müktesabata uyum çalışmalarını desteklemek üzere, kadın istihdam oranının artırılması ve cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. AB Sosyal Şartı kapsamında, kadınlar ve erkekler arasındaki iş ve ücret farklılığına son vermek için gayret edilmekte, kadınların çalışma yaşamında erkeklerle eşit şartları paylaşmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal politika ve istihdam alanındaki hedeflere ulaşmak için, açık işbirliği yöntemlerine Topluluk Programları ve çeşitli fonlar vasıtası ile ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu programlar sayesinde, üye ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerine ulaşılmakta ve oluşturulan uzman ağlarına katılım sağlanarak elde edilen sonuçların ve iyi uygulama örneklerinin tüm üye ve aday ülkelerde yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. 1 Bu proje içerisinde, İŞKUR içinden kadınların istihdamını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirme ve uygulama yetisine sahip seçilmiş bir çekirdek strateji ekibi oluşturulmuştur. İngiliz ve yerel uzmanlar ile birlikte İngiltere ve AB deki başarılı uygulamaları mevcut sisteme uyarlayan bir model oluşturmak üzere bir strateji raporu ve eylem planı önerisi üzerinde çalışılmış ve kilit paydaşlarla toplantılar yapılmıştır. Proje çıktılarının, İŞKUR un kadın istihdamının artırılması konusunda yaptığı ve yapmayı düşündüğü çalışma ve projeler yanında, benzer çalışmalara örnek teşkil edecek bir çalışma ve model olacağına yürekten inanıyoruz. Proje kapsamında geliştirilen bu kitabın, İŞKUR çalışanlarının ileride yapacakları çalışmalarda, kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi yönünde ışık tutması ve rehberlik etmesi temel arzumuzdur. Projemizin çalışmalarına katılan uzmanlarımıza, Çekirdek Strateji Ekibi üyelerine, çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve kişilere, İngiltere Büyükelçiliği, British Council ve İŞKUR adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kitapçığı hazırlayan Sayın Prof. Dr. Yıldız Ecevit e projeye sunduğu uzman katkıları için ayrıca teşekkür etmek isteriz. İngiltere Büyükelçiliği Ankara, Türkiye Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

5 BAŞLARKEN Bu el kitabı, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını sunan ve kadınların işgücüne katılımları ve istihdamları ile ilgili durum ve sorunlara bu bakış açısıyla yaklaşmayı amaçlayan bir çalışmadır. İŞKUR, bu güne dek yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle, işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak kurumlardan biri olduğunu ve olacağını göstermiştir. Bu kitap da Kurum personelinin istihdamda kadın erkek eşitliği konusunda yapacağı çalışmalara destek verecek bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Aşağıda ayrıntılı olarak üzerinde durulacağı gibi, Türkiye de kadınların işgücüne katılımları son derecede düşüktür. Bu durumda, kadınların ekonomiye, kalkınmaya ve verimlilik artışına katkılarından söz edilemeyeceği gibi, çalışıp bir gelir elde ederek kendilerine ve ailelerine sağlayacakları faydadan da söz edilemez. Tarımsal faaliyetlerden koparak kentlere göç eden kadınlar, eğitim olanaklarına ulaşamayan ve bir meslek edinemeyen kız çocukları, sürekli olarak evlere çekilmektedirler. Bugün kentlerde her beş kadından sadece biri işgücüne katılmaktadır. Bu durum, hem kadınların kendileri için, hem ekonomik büyüme ve kalkınma için çok boyutlu olumsuzlukları içinde taşır. Avrupa Birliği ülkelerinde kamu istihdamı hizmetleri veren kurumlar, toplumda kadın erkek eşitliğini sağlayan ve koruyan kilit kurumlardır. Çünkü kadınları işsizlikten kurtarmak ve uygun işlere kavuşturmak, sadece onları güçlendirmez, giderek bu güçlenme onların evli oldukları erkekleri, yetiştirdikleri çocukları ve nihayet tüm toplumu olumlu biçimde etkiler. İŞKUR da kamu istihdam hizmeti sunan bir kuruluş olarak, uygun ve güvenli bir işe yerleştirdiği her kadının kişisel güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kadınların güçlenmesi, ailelerinin güçlenmesi ve bu yolla ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleşmesi demektir. Kadınların işgücüne katılımlarının ve özellikle ücretli olarak istihdam edilmelerinin hem kendileri için hem de toplum için önemli sonuçları vardır: Kadınların istihdam edilmeleri, onların ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını sağlar ve hane içi karar alma süreçlerindeki güçlerini artırır. Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının en önemli koşullarından biri, kadınların istihdam edilebilirliğidir. 2 3 AB ye katılmak isteyen ülkeler için topluluk müktesebatının benimsenmesi bir zorunluluktur. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği de topluluk müktesebatının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. AB ye göre Türkiye henüz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmiş durumda değildir. Eşitliğin sağlanamadığı alanlardan biri işgücüne katılımdır. Kadınların işgücüne katılımlarının düşüklüğüne ve bunun artırılması gerektiğine AB nin Türkiye ye ilişkin bütün raporlarında yer verilmektedir. Kadınların işgücüne katılımını artırmanın gerekliliği, son yıllarda Türkiye nin önemli belgelerinde de vurgulanan bir konudur yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı da kadınların işgücüne katılımının 2013 yılında % 29.6 oranına yükselmesini hedeflemiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Ulusal Eylem Planı, kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesi ile işgücüne katılım ve istihdamları arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekmekte ve bu katılımın kadınların sadece ekonomik bağımsızlığını sağlamayacağını, aynı zamanda aileleri içindeki konumlarını yükselteceğini ve toplumsal saygınlıklarını artıracağını vurgulamaktadır. Kadın istihdamı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve bütün bölgelerde dengeli bir sosyal kalkınma açısından çok önemlidir. Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyüme beklenemez. Kadınların işgücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi vardır. Kadınların istihdamı, eve giren daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak demektir. Uluslararası deneyimlerin gösterdiği gibi, kadınlar ve erkekler arasında ekonomik eşitlik sağlandıkça yoksulluk azalacak, gayri safi milli hasılada artış olacaktır. Türkiye için yapılan mikro simülasyonlar, ücretli işlerde tam zamanlı çalışan kadınların oranının, 9. Kalkınma Planı nda hedeflenen % 29 oranına yükselmesi durumunda, yoksulluğun % 15 oranında azalacağını göstermektedir. 1 1 TR Prime Ministry, SPO & World Bank Human Development Sector Unit East and Central Asia Region ( 2009) Female Labour Force in Turkey: Trends, Determinants and Policy Framework (Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyiciler ve Politika Çercevesi) Report no: tr.s 4.

6 Bazı Anahtar Kavramlar Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet nedir? 1 Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Toplumsal cinsiyet ise, kadın ve erkek için toplumca uygun görülen rol ve görevler, sorumluluklar ve toplumun bu iki cinsten beklentileridir. Toplumsal cinsiyet sosyal olarak yapılandırılır. Cinsiyeti doğa, toplumsal cinsiyeti ise kültür belirler. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip olabilme durumlarıdır. Bu eşitliğin var olduğu durumlarda toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yok demektir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı nedir? Eşitlik kavramı, ayrımcılığın önlenmesi kavramını da beraberinde getirir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadınların veya erkeklerin toplumsal cinsiyetlerinden dolayı sosyal, ekonomik, siyasal ve yasal haklara sahip olmada, bunları kullanmada ve kaynaklara ve hizmetlere erişimde eşit olmamaları, üstelik ayrımcı muamele ile karşılaşmalarıdır. 4 5 TÜRKİYE DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI, İSTİHDAMI VE İŞSİZLİĞİ

7 Kadınların işgücüne katılımları ve istihdamları hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Kadınların işgücüne katılımları, istihdamlarının önündeki engeller ve çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar, bugüne kadar politika ve program yapan kamu kuruluşları, istatistiksel veri sağlayan kurumlar, toplumsal cinsiyet uzmanları, toplum bilimci araştırmacılar, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından çok boyutlu ve kapsamlı araştırmalar ile saptanmıştır. Türkiye de kadınların ne kadarı işgücüne katılıyor 2? Türkiye de profesyonel mesleklerdeki kadınların sayısı gurur verecek düzeydedir. Son yıllarda yüksek öğrenim görmekte olan genç kadınların sayısı artmaktadır. Çocuk ve anne ölümlerinde ciddi bir gerileme vardır ve bu da sevindiricidir. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin en az sağlanabildiği alanlardan biri olarak işgücü ve istihdam üzerinde özel olarak durmamız gerekir. Bu bağlamda en çarpıcı durum, Türkiye de kadınların işgücüne katılımının son senelerde düzenli olarak düşmekte oluşudur yılı için bu katılım oranı 3 %26.9 ve 2009 yılı için % dir. Bu oranların çok düşük olduğunu Türkiye verilerini Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırdığımızda daha açık görebiliriz yılında Avrupa Birliği nin 27 ülkesinde işgücüne katılım oranı ortalaması %63.9 dur. AB nin en düşük oranına sahip İtalya da bile kadınların % 51.6 sı işgücüne katılmaktadır. Türkiye nin bu alanda AB ortalamasına yaklaşmasının ekonomik ve sosyal her alanda olumlu etkileri olacaktır. Grafik 1 - Avrupa Birliği Ülkelerinde Kadınların İstihdama Katılım (15-64 Yaş ) 6 7 Tanım olarak işgücüne katılım, yaş arası istihdam edilenleri ve işsizleri kapsar. Bu nedenle işsizleri bir an için dışarıda bırakıp, sadece istihdam edilmiş kadınların oranlarına bakmak, durumu daha da net görmemizi sağlayacaktır. Türkiye de kadınların istihdamları 5 hangi düzeylerde? 2008 yılında Türkiye de kadınların istihdam oranı %24,3 tür 6. AB ülkelerinde ise bu oranlar çok yüksektir. AB 27 ülke ortalaması %59,1 dur 7 ve yine 2008 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında Lizbon hedeflerine 8 ulaşmış veya bu hedefi aşmış 15 ülke vardır. Ancak daha düşük istihdam oranlarına sahip ülkeler de vardır. Örnek vermek gerekirse, kadınların istihdama katılımı, komşumuz Yunanistan da %48,7, İtalya da %47.2 dir. Hedefe erişememiş ülkelerin arasında en düşük kadın istihdamına sahip Malta da bile bu oran %37,4 dür 9. Türkiye de kadınların istihdam oranı %24.3 olduğuna göre, Türkiye bugün Avrupa Birliği ne dahil olmuş olsaydı, bu özelliğinden ötürü bütün ülkeler sıralamasında en sonda yer alacaktı.yan sayfadaki 1 Numaralı grafik, bunu açık olarak göstermektedir. Çok sayıda işsiz kadın var. Kadınların işsizlik oranları nedir? Kadınların düşük işgücüne katılım ve istihdam oranlarına karşılık yüksek işsizlik oranları, Türkiye nin ikinci en çarpıcı özelliğidir. Ekim 2009 itibariyle, Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri çalışabilir nüfus için kadın işsizlik oranının %14,0 ve erkek işsizlik oranının %12,7 olduğuna bakarak, işsizlik daha çok bir kadın sorunudur diyebiliriz. Sadece kentlere odaklanmak ise durumu daha çarpıcı olarak görmek açısından faydalıdır. Kentlerde kadın işsizlik oranları %20,2 ye, erkek işsizlik oranları %13,9 a yükselir ve kadınlarla erkekler arasındaki fark artar. Hem kentlere hem de bu kentlerde yaşayan genç nüfusun işsizlik durumuna bakmak da, genç kadınların iş bulma açısından genç erkeklere kıyasla çok Danimarka İsveç Hollanda Finlandiya Estonya Birleşik Krallık Avusturya Letonya Almanya Slovenya Kıbrıs Portekiz Litvanya Fransa İrlanda Bulgaristan AB - 27 Çek Cumhuriyeti Belçika Lüksemburg İspanya Slovak Cumhuriyeti Romanya Polonya Hırvatistan* Macaristan Yunanistan İtalya Malta * Aday Ülkeler Kaynak: Employment in Europe 2009 da yer alan ülke işgücü istatileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. ec.europa.eu/social Türkiye Bulgaristan daha dezavantajlı bir durumda olduklarını görmemize yarar. Çünkü Ekim 2009 itibariyle kentlerde genç kadın işsizlik oranı %30,7, genç erkek işsizlik oranı ise %24,4 tür. Grafik 3 - Kentlerde Genç Kadın ve Genç Erkek İşsizlik Oranı - Ekim İşgücü: 15 yaş üzeri çalışan (İstihdamda olan) +işsiz ( iş arayan ve iş başı yapmaya hazır olan) 3 Bu oranlara enformel sektörde çalışan kadınlar da dahildir, çünkü hane halkı işgücü anketleri ile kadınların istihdam durumu ile ilgili bilgi toplanırken sadece formel sektörde ücretli olarak çalışma durumları değil, evde ve çalışma durumları da dikkate alınmaktadır. 4 TÜİK Hane Halkı İşgücü İstatistikleri: Ocak 2009-Ekim 2009 ortalaması. 5 İstihdam: 15 yaş üzeri çalışan (İstihdamda olan) 6 European Commission, Employment in Europe 2009 ( s. 185 ( 27/01/2010) 7 European Commission, Employment in Europe 2009 ( s. 155 ( 27/01/2010) 8 AB ülkeleri 2000 de yapılan Lizbon zirvesinde kendilerine 2010 a kadar genel istihdam oranının %70 e ve kadın istihdam oranının % 60 a yükseltilmesi hedefini koydular. 9 European Commission, Employment in Europe 2009 ( s.20 ( 27/01/2010)

8 AB ülkelerinde de durum böyle mi? İşsizliğin kadınlar arasında erkeklerden daha yüksek olması, Avrupa Ülkelerinde de görülen bir durumdur. 27 Avrupa Birliği ülkesi için, 2008 yılında, kadın işsizlik ortalaması %7.5, erkek işsizlik ortalaması % dır. AB ülkeleri ile kıyaslama yapılması, Türkiye de kadınların işsizliğinin çok daha derin yaşanan bir sorun olduğunu işaret etmesi açısından önemlidir. Bu kıyaslama Avrupa Birliği nin resmi istatistik kurumu olan EUROSTAT verileri kullanılarak 2008 yılı için yapıldığında, Avrupa Birliği nde %7.5 olan kadın işsizlik oranının Türkiye de %9.5 olduğu görülür 11. Daha da önemlisi, 2009 istatistikleri, bu oranın Ekim ayı itibariyle %14 e yükseldiğine işaret etmektedir. Toplumda var olan kadın işleri ve erkek işleri ayrımının kadınların istihdamına etkisi var mı? Evet, var ve bu durum, kadınların ve erkeklerin çalıştıkları sektörler açısından aralarında ciddi farklılıklara yol açıyor. İşgücüne katılan kadınların en büyük kısmı tarım sektöründe çalışıyor. Bunu hizmetler izliyor ve en sonra da sanayi sektörü geliyor. Ama Türkiye yi kent ve kır diye ayırıp ücretli istihdamın daha yoğun olduğu kentlere bakıldığında, kadın işleri ve erkek işleri ayrımlarının etkisi hemen belli oluyor. Kentlerde istihdam edilen kadınların ¾ üne yakın kısmı, hizmet sektöründe çalışıyor. Bu sektör içinde ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü ile toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler alt sektörü en fazla kadın istihdam eden sektörler olarak dikkat çekiyor. 2 Böyle bir durum, kadınların birkaç sektör ve alt sektörde yoğunlaşmalarına, adeta bu sektörlere sıkışmalarına yol açıyor ki bu da işsizlik nedenlerinden biri olabilecek kadar önemli. 8 9 Kadın istihdamının başka hangi özellikleri var? Kadın istihdamının yukarıda sayılan temel özellikleri yanında, çalışan kadınların büyük bölümünün genç yaşta çalışmaya başlayıp, çalışma hayatından erken ayrılması, yine çok büyük bir kısmının çok düşük ücretlerle ve kayıtsız, dolayısıyla sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışması, iş yaşamında karşılaştıkları ayrımcı muameleler karşısında korunaksız olmaları sayılabilir. Kayıtsızlık, çalışan kadınları sağlık sorunları olduğunda ve yaşlandıklarında onları koruyabilecek bir sigorta sisteminin dışında bırakmaktadır ve bu nedenle özellikle önemlidir. Ayrıca işten çıkarılmaları halinde de yasal haklarını kullanmaktan mahrum kalmaktadırlar yılında istihdam edilen bin kadın içinde kayıtsız çalışanların oranı %60,7 dir. Erkekler için ise bu oran %40 dır. Ücretlerde de kadın erkek farkları vardır. Yapılan araştırmalar, eğitim, kıdem, yaş, medeni durum, meslek, çalışılan iş kolu, yarı zamanlı çalışma, iş yeri büyüklüğü, kayıt dışı olma, sendikalı olma durumu gibi değişkenler sabit tutulduğunda bile kamu sektöründeki erkeklerin ücretlerinin kadınların ücretlerinden %6 daha yüksek olduğunu gösterir. Özel sektörde, yine tüm faktörler sabit tutulduğunda, erkeklerin kadınlardan %21.2 daha yüksek ücret kazandığı görülmüştür. Yani istihdam edilen kadınlar ve erkekler arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz etmek bugün için imkansızdır. 10 European Commission, Employment in Europe 2009 ( s European Commission, Employment in Europe 2009 ( s.155. KADINLARIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL ENGELLER

9 Türkiye nin kadın istihdamında hedefi nedir? 2008 yılında 27 AB ülkesinde kadınların istihdama katılımı ortalaması %59.1 iken Türkiye de %24.3 tür. Bu durum, Türkiye de kadınların istihdam edilebilirliklerinin artması için özel çaba sarf edilmesi gereğini bir kere daha ortaya koymaktadır. Uygulama dönemi olan 9. Kalkınma Planında, aktif işgücü politikalarıyla istihdam edilebilirliğin artırılması, işgücü piyasasına girişin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yoluyla kadınların işgücüne katılma oranının yükseleceği tahmin edilmekte ve 2013 yılında bu oranın %29,6 olması beklenmektedir. Bu hedefe ulaşmakta ne tür engeller var? Neden kadınların istihdamında artış isteniyor ama bu gerçekleşemiyor? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Kadının istihdamındaki düşüklük ve istihdam edilememesi, çok boyutlu, çok faktörlü bir durumdur. Türkiye ciddi ve uzun süren bir köyden kente göç süreci yaşadı, ve hala da yaşamaktadır. Bu nedenle köylerde, içinde bulundukları tarımsal faaliyetler nedeniyle işgücü istatistiklerinde yer alan kadınlar, kentlere geldiklerinde ev kadını oldular. Ev kadınlığı statüleri ile de, işgücü tanımının dışında kaldılar. Ancak cevap bu kadar basit değil tabii. Esas olarak kadınların istihdamını engelleyen faktörler, iki temel grupta incelenmelidir. İlk grup içinde, kadınların emeklerini ev dışında ücretli bir işte çalışmak için sunamamalarına yol açan faktörler vardır. İkinci grupta ise, kadınların emeklerini talep edecek bir piyasanın zayıflığı ve bazı durumlarda büsbütün yokluğu vardır. Birinci grup faktörler, daha açık olarak nelerdir? Bu faktörlerin birçoğu kadın olmak ile yakından ilgilidir. Kız çocuklar genel olarak erkek çocuklardan daha kısa eğitim alırlar. Son yıllarda ilköğretimde kız ve erkek öğrencilerin okullulaşma oranlarının birbirine yaklaşmış olması sevindiricidir. Bununla birlikte kızlar, orta öğretim kademesinde ilköğretime kıyasla, hem sayıca hem oranca azalırlar öğretim yılında orta öğretimdeki kız öğrencilerin oranı toplam öğrencilerin %43.4 ü kadardır. Orta öğretimde başka bir önemli nokta da mesleki teknik öğretiminin hala erkek ağırlıklı bir alan olmasıdır ders yılında mesleki ve teknik öğretimde kızların oranı %38.9 dur. Bu arada meslek okullarına giden öğrencilerin geleneksel kadın ve erkek mesleği tercihleri de sürmektedir 12. Ayrıca birçok sınıftan aile için kadın olmak, beraberinde erken evlenmeyi, erken çocuk sahibi olmayı getirir. Toplumun bir kadından beklentileri iyi bir eş ve anne olmaktır, yaşlıları sevip saymak, onlara bakmaktır. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta ve engellilerin bakımı kadınların sorumlu görüldüğü alanlardır. Okul öncesi yaşlardaki çocuklar için kurum bakımının pahalılığı, kamu kuruluşlarının kreşlerinin çok sınırlı sayıda olması, işyerlerinde işverenler tarafından kreş ve çocuk yuvaları gibi hizmetlerin sağlanmaması, bu yaşlarda çocukları olan kadınları eve bağlar, ev dışında bir iş aramaktan ve çalışmaktan alıkoyar. Hem düşük düzeyli eğitim ve bu nedenle işgücü piyasasının istediği bilgi ve becerilerden yoksun olma, hem de ailenin/hanenin iş yükünü üstlenme kadınların istihdam edilebilirliklerini zorlaştırır. Buna ataerkil bir toplumda kadınlarla ilgili beklentiler ve değer yargıları da eklenmelidir. Örneğin, kadınlardan, eğer çalışacak iseler, evlerine yakın mekanlarda çalışmaları, uzun çalışma saatlerini kabul etmemeleri, erkek yoğun iş yerlerinde çalışmamaları, evlenene kadar çalışıp sonra işten ayrılmaları, çalışsalar bile ev ve çocuklarla ilgili işleri aksatmamaları beklenir. Kadın işgücüne talep ile ilgili engeller neler? Her şeyden önce, ekonominin büyüyüp büyümediği, büyüme varsa bunun ne tür bir büyüme olduğu çok önemlidir. Türkiye de ekonomi büyüyorsa da bu büyümenin istihdamsız yani istihdam yaratmayan bir büyüme olduğu, önde gelen iktisatçılar tarafından ifade edilmektedir 13. Böyle bir durumda, işgücünü sunmaya hazır kadınların iş bulma fırsatları çok az olacaktır. İkinci nokta, sektörlerden hangisinin kadınların istihdamına elverişli sektörler olduğudur. Tarım hala birinci sektör olmaya devam etmekte ancak kadınlar bu sektörde esas olarak ücretsiz aile işçisi statüsü ile yer almaktadırlar. Kadınların en yoğun bulundukları sektör, hizmetlerdir. Bu nedenle bu sektörde kadınların istihdamını artıracak işkollarının gelişmesinin kadın istihdamına faydası olacaktır. Ayrıca bu sektörde kadın işleri ile erkek işleri ayrımına neden olan ön yargıların silinmesi de, kadınların istihdam edilebilecekleri işlerin sayısını artıracaktır. Üçüncü nokta, kadınların çalışmasının uygun görüldüğü sektörlerin gelişmişlik düzeyi ve büyüklüğü ile ilgilidir. Tekstil, gıda, kimya gibi kadın işgücünün yoğun olarak çalıştığı sektörlerde büyüme yoksa, bu sektörlerde kadınların istihdamı zorlaşacaktır. Uygulanan sosyo-ekonomik politikalardan, krizlerden ve küreselleşmeden doğrudan ve yoğunlukla etkilenen Türkiye ekonomisinde kadınların işgücüne katılımını artırabilmek için, bir taraftan kadın emeği hakkında önyargıların olumsuz etkisinin azaltılması bir taraftan da bu emeğe talebi artıracak girişimlerde bulunulması gerekir. 12 TÜSİAD (2008) Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri. TÜSİAD ve KAGİDER ortak yayını. Yayın No: TÜSİAD-T / / ,46, Bağımsız Sosyal Bilimciler 2007 Raporu. ; Yeldan, E. (2009) Turkey s Responses to the Global Crisis: An Initial Assessment of Employment and Labor Markets. Yayınlanmamış rapor.

10 3 Avrupa Birliği nin kadın erkek eşitliği konusuna ilgisi ne kadar zaman önce başladı? Avrupa Birliği nin başlangıcını 1957 tarihli Roma Antlaşması oluşturur. Bu Antlaşmanın 2. Maddesi, kadın erkek eşitliğini öncelikli bir görev olarak saptamıştır. Aynı Antlaşmanın 3. Maddesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bütün AB politikaları ve çalışmalarında bulunması gereken bir boyut olduğunu vurgulamıştır tarihli Avrupa Birliği Anayasası da 1. Maddesinde kadın-erkek eşitliğini Birliğin en temel değerleri arasında saymıştır. Avrupa Birliği Antlaşması nda kadın erkek eşitliği nasıl ele alınıyor? 1992 de 27 ülkenin bir araya gelerek Maastricht te imzaladığı Avrupa Birliği Antlaşması nın 141. Maddesi ile eşit işe eşit ücret hakkı sağlanmış, 13. Maddesi ile iş hayatı dışında kalan tüm alanlarda, özellikle mal ve hizmetlere ulaşım konusunda cinsiyete dayalı ayrımcılığın kaldırılması hedeflenmiştir. Bunun yanında 2. Madde, Birliğin temel amaçları ile ilgilidir ve bu amaçlar arasında kadın-erkek arasındaki eşitliği ilerletmek de yer almaktadır. Antlaşmanın 3. Maddesinde Birlik politikaları hayata geçirilirken kadın-erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve eşitliğin artırılması için çalışılacağı belirtilmektedir. AB mevzuatında bu antlaşma maddelerine ek olarak 13 tane de yönerge bulunuyor. Bu yönergelerin başlangıç noktası nedir? Ekonomik bütünleşme amacıyla kurulmuş Avrupa Birliği nde çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği ortak bir politika olarak benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Eşitlik politikaları AB Sosyal politikaları kapsamında ele alınmıştır yılında Sosyal Eylem Programı nda kadın ve erkeklere iş yaşamında eşit fırsatlar sağlanması ilkesi yer almıştır. İstihdam, mesleki eğitim ve mesleğin geliştirilmesi, iş koşulları gibi alanlarda kadınerkek eşitliği ile ilgili AB direktifleri bu tarihten başlayarak birbirini izlemiştir. AVRUPA BİRLİĞİ VE KADIN İSTİHDAMI Bu direktifler ile AB ülkelerinde kadınlarla erkekler arasında eşit işe eşit ücret ve eşit sosyal güvenlik ve emeklilik hakları uygulamalarına yönelik yasal çerçeve belirlenmiştir. Sosyal Eylem Programı ndan başlayarak tüm eşitlik düzenlemelerinin odağını oluşturan fikir, istihdamı ve verimliliği artırmaktır. Bu açıdan bakıldığında, kadın erkek eşitliği ile ilgili yasal düzenlemeler de, uzun zaman kamusal alanda ve çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler olmuştur. AB nin eşitlik politikalarının kapsamı son senelerde genişlemiş olsa da, bu politikalar esas olarak işgücü piyasasına girebilmiş kadınlar için haklar ve güvenceler sağlamaktadır, bu piyasanın dışındaki kadınlar için değil!

11 AB, kadın-erkek eşitliğine yönelik olarak yasal düzenlemelerin dışında başka ne tür faaliyetler yürütüyor? AB nin kadın-erkek eşitliğine yönelik beş yıllık strateji ve eylem planları bulunuyor yıllarını kapsayan dönem için Birliğin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çerçeve Stratejisi hazırlandı. Bu belgede, demokrasinin bütün AB ülkeleri için ve Birliğin kalkınması için temel değer olduğu belirtiliyor. Demokrasinin tam olarak gerçekleşebilmesi için ise kadın veya erkek tüm vatandaşların, ekonomide, karar alma mekanizmalarında, sosyal, siyasal ve kültürel hayatın her alanında eşit olarak temsil edilebilmeleri gerektiği vurgulanıyor. Bu eşit temsiliyetin, politikaların oluşturulması sırasında toplumsal cinsiyet ile ilgili farklara önem verilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık ile gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Bunun için Stratejide Topluluk politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirme gereği vurgulanıyor. Ayrıca, sürmekte olan eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için kadınlar lehine özel önlemler alınması da öneriliyor 14. Avrupa Birliği Kadın Erkek Eşitliği Yol Haritası nda neler var? Bu harita bir politika çerçevesi oluşturuyor mu? Avrupa Konseyi, Mart 2006 da Cinsiyet Eşitliği Yol Haritasını 16 oluşturmuştur. Bu harita, yılları arasında kadın-erkek eşitliğini sağlamak için altı öncelikli alan belirlemiştir. Kadın ve erkek için eşit ekonomik bağımsızlık Özel ve profesyonel yaşamın uyumu Karar aşamasında eşit temsil Toplumsal cinsiyet kaynaklı tüm şiddet olaylarının yok edilmesi Strateji beş eylem alanı belirliyor: Ekonomik Hayat; Eşit Katılım ve Temsil; Sosyal Haklar; Kamusal Yaşam; Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kalıp Yargılar. AB, kadın istihdamını artırmayı ve teşvik etmeyi neden önemli buluyor? AB başlangıçta ekonomik bir birlik olarak kuruldu ve en önemli hedeflerinden birisi başka ülkeler karşısında Avrupa daki ülkelerin rekabet gücünü artırmaktı. AB, bugün de küresel düzende işgücü piyasalarını modernize etmeye ve ekonomik rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Kadın haklarının en geniş biçimde kullanımı, kadınların ekonomik üretime ve sosyal kalkınmaya en etkin katılımı, bu gücün artması için yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle Avrupa Konseyi, 2000 yılında Lizbon da toplanarak hazırladığı Lizbon Strateji belgesinde 2010 yılında kadınların işgücüne katılım oranının %60 a ulaşmasını hedeflemişti yılında bu hedefe 14 ülke ulaşmıştı ve Fransa ulaşmak üzereydi. Öte yandan Avrupa ülkeleri, kadınların işgücü piyasasına daha çok katılmaları için onlara şans verilmesinin büyümelerini sağlayıcı ve yurtiçi gayri milli hasılalarını artırıcı bir etki yaratacağını fark ettiler. Kadınların işgücüne katılımı yoksulluğu azaltıcı bir etki de yaratıyor. Ancak bu ülkeler bütün bunların toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma yaklaşımı 15 tam olarak benimsenmeden gerçekleşemeyeceğinin de farkındalar Toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıların yok edilmesi Dış ve kalkınma politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi Lizbon Stratejisi nin kadın haklarına yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından bu yol haritası önemli bir gelişmedir ve bir politika çerçevesi oluşturur kadın erkek eşitliği için yol haritası, Birliğin tüm politika ve faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi için bir politika çerçevesi niteliği taşır. Avrupa İstihdam Stratejisi nedir? Kadınlar bu stratejiden nasıl etkilenecekler? Avrupa İstihdam Stratejisi, beş yıllık bir süre için işsizlikle mücadele alanında önemli ilerleme kaydedilmesi amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 1997 yılında başlatıldı. Bu stratejinin dört temel ayağı; istihdam edilebilirlik, girişimcilik, gelişim ve değişim sürecine uyum sağlayabilme ve işgücü piyasasında herkese eşit fırsatlar sağlayabilmedir. Bu politika bağlamında, yatırım kapasitesinin artırılması, daha fazla ve yeni iş imkânlarının yaratılmasının desteklenmesi, bunun için rekabeti koruyucu uygun bir ekonomik ortamın sağlanması ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bunların yanı sıra, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve işgücünün eğitimli duruma getirilmesi, fırsat eşitliği sağlanması da altı çizilen diğer hedeflerdir. 14 Birliğin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçeve stratejisi hakkında daha detaylı bilgi için scadplus/leg/en/cha/c10932.htm adresi kullanılabilir. 15 Toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma konusu için bakınız: Bölüm 5. Avrupa İstihdam Stratejisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akım haline getirme konusunun ilerleme için çok önemli olduğunu savunur. 16

12 Aktif işgücü piyasası politikaları nasıl tanımlanmalı? Avrupa ülkeleri bunları ne kadar kullanıyor? Kadınlara faydası ne? Aktif işgücü piyasası politikaları, yüksek düzeyde işsizlik, iş kaybı, işgücü piyasasına düşük katılım sorunları yaşayan ülkelerde, koruma amaçlı pasif işgücü politikalarının (işsizlik sigortası ve iş kaybı tazminatı gibi) yerini alan politikalardır. Hemen bütün AB ülkelerinde, bütün işsizleri hedefleyen doğrudan iş yaratmaya yönelik programlardan seçilerek belirlenmiş özel işsiz gruplarına yönelik istihdam yaratma programlarına doğru bir geçiş vardır. AB, istihdam politikası olarak, doğrudan gelir transferi sağlayan pasif politikalar yerine, istihdamı artırmayı ve genel olarak yatırımlarla birlikte artan ekonomik büyümeyi sağlayacak aktif işgücü piyasası politikalarını tercih etmektedir. Bu politikalar, Meslek kursları gibi işgücü arzını yükseltmeye yönelik tedbirleri; Girişimci olmak isteyenlere yol göstericilik, kamu işleri ve kamu istihdam hizmetlerini yaygınlaştırmak gibi işgücü talebini artırmaya yönelik tedbirleri; İş arama danışmanlığı ve istihdam hizmetleri gibi arz ve talep buluşmasını kolaylaştırmaya yarayan tedbirleri içerir. Aktif işgücü piyasası yaratma girişimleri en çok işgücü piyasasına girmekte erkeklerden daha fazla zorluk çeken kadınlara fayda sağlamaktadır. Ancak aktif işgücü piyasası programlarının başarılı olabilmesi için, mesleki kurslar ve benzeri eğitim hizmetlerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile sunulması, meslek seçiminde yapılan yardımlarda kadın ve erkek mesleklerine dair kalıp yargıların kullanılmaması, küçük işyeri açmak isteyen kadınlara verilen girişimcilik eğitimlerinin başka tür desteklerle tamamlanması gibi hususlara dikkat edilmesi çok önemlidir KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAKTA İŞKUR UN ROLÜ 4 Avrupa Birliği Ülkelerinde kamu istihdamı hizmetleri veren kurumların ne tür faaliyetleri var? Avrupa Birliği ülkelerinde kamu istihdam hizmetlerini sunan kurumlar son yıllarda kendilerini yenilemiş ve çok başarılı çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Örneğin İngiltere de JOB CENTER PLUS, Çalışma ve Emeklilik Bölümü nün uygulayıcı kurumu olarak görev yapmaktadır. Amaçlarından ilki, işgücü arzını artırmak ve işsiz ve ekonomik olarak aktif olmayan nüfusu istihdam alanına sokmaktır. Yüksek kaliteli, talep odaklı hizmetleri işverenlere sunmak ikinci önemli amacıdır. Genel olarak, istihdam edilmekte engellerle karşılaşan kişilere yardım ederek işgücü piyasasının rekabetçi ortamında iş bulmalarını sağlamayı hedeflemiştir. Bir başka örnek olarak İrlanda da faaliyet gösteren FAS verilebilir. Bu kurum, ulusal eğitim ve istihdam otoritesi olarak, İrlanda nın rekabet edebilen, bilgi temelli bir ekonomiye sahip olabilmesi için, çalışma yaşındaki nüfusun, beceri ve uzmanlığını artırmak için çalışır. Bunu, kuruma her başvuran kişi için ona özel olarak tasarlanmış beceri eğitimi ve istihdam programı sunarak yapar.

13 Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmak ve kadın istihdamı amacıyla İŞKUR ne tür çalışmalar yaptı, yapıyor? İŞKUR kadın istihdamında, özellikle kentlerde, sürekli bir azalma olduğunun uzun süredir farkındadır. Bu nedenle kadınlar için istihdam artışı nasıl sağlanabilir sorusuna çeşitli cevaplar bulmaya ve bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Örneğin, 1991 yılında, yani bundan on dokuz yıl önce, istihdam garantili kursların Türkiye nin birçok yerinde yaygın olarak düzenlendiği dönemde, UNICEF in genç kadınların meslek edinerek güçlenmesini hedefleyen bir projesi dahilinde, sadece genç kadınların devam edecekleri istihdam garantili kurslar açtı. Ayrıca bu kurslardan ücretsiz yararlanarak meslek edinen genç kadınların işe yerleştirilmesini de sağladı. İŞKUR un kadın istihdamını teşvik etmek yönünde yaptığı çalışmalar 2000 li yıllarda yoğunlaştı. Kurum AB ye üyelik sürecinin müktesebata uyum çalışmaları kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdam oranının artırılması için bir dizi proje gerçekleştirdi. Bu projelerin kısa özetleri aşağıdadır: kuruluşu olan Nehem International tarafından yürütülen bu proje, Hollanda Dış İşleri Bakanlığı nın MATRA programı tarafından desteklendi. Projenin hedefleri arasında Ankara-Mamak ta bir kadın istihdam merkezi kurulmasını sağlamak ve bu merkez vasıtasıyla her yıl en az 120 kadının işgücü piyasasına girmesine çalışmak vardı. Merkez ayrıca, Türkiye deki istihdam kurumlarının kadın istihdamını destekleme kapasitelerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefliyordu. Kadınların işgücü piyasasındaki konumlarına ilişkin toplumsal bilinç ve duyarlılık geliştirmek de projenin uzun vadeli hedefleri arasındaydı. Proje kapsamında 500 kadına özgüven oluşturma ve beceri eğitimi verildi. Bu kadınlardan 160 ı girişimcilik eğitimi aldı. Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi kuruldu. İŞKUR bu projeye meslek seçimi seminerleri, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, özgeçmiş hazırlama, farkındalık ve özgüven geliştirme konularında eğitim desteği vererek katıldı. İŞKUR, Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı na verdiği bu desteği ihtiyaç duyulduğunda başka sivil toplum kuruluşlarına da vermeye devam ediyor. Sona Eren Projeler: Genç Kız ve Kadınların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı Projesi : UNİCEF ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen Genç Kadınların Mesleki Oryantasyonu ve İstihdamı Projesi, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa ya kırsal kesimden göç eden ve gecekonduda yaşayan genç kız ve kadınlara beceri kazandırma ve bu becerilerle iş bulma fırsatlarını artırmaya yöneliktir. Bu grupları geleneksel uğraşların dışına taşıyacak ve işgücü piyasasınca talep edilir meslekler kazandıracak proje 1991 yılından başlayarak beş sene sürmüştür. Bu süre içinde bilgisayarlı büro elemanı, elektrik ve elektronik montaj elemanı, kuaför ve turizm sektörüne yönelik eleman yetiştirmek için açılan 195 istihdam garantili kursa 3717 genç kadın katılmıştır. Bu proje, kendisinden sonra gelecek, kadın istihdamını artırma amaçlı projelerin öncülerinden olduğu için önemlidir. Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP) : AİPP, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Ekim 2003 tarihinde imzalanan bir anlaşmaya dayalı olarak başlatıldı. Projenin genel amacı, çalışmaları başlamış olan Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP), Avrupa İstihdam Stratejisi ne uygun etkin istihdam tedbirleri ile hizmetlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması hususunda İŞKUR a teknik yardım sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmekti. Hibe programı kapsamında kadın istihdamını artırma amaçlı 30 proje yapıldı; kadın bu projenin yararlanıcısı oldu; kadın istihdama kavuştu ve 655 kadın da kendi işini kurdu. Kadınlar için Kadınlar : Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı ile Hollanda da kurulmuş bir sivil toplum Yetiştirme Yurtlarından İstihdama : Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir Odaklanma İle Sosyal Katılım ve Bütünleşmeye Yönelik Pilot Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi : İŞKUR 2005 yılında SHÇEK yurtlarında yetişmiş bir grup kız öğrencinin rehberlik, danışmanlık ve eğitim gibi aktif istihdam tedbirlerinden yararlanmasına yönelik bir proje hazırladı. Projenin hedefi, İŞKUR un kurumlar arası işbirliği ve politika üretme yeteneğini güçlendirmek, dezavantajlı gruplara (bu proje kapsamında dezavantajlı gruplar, yetiştirme yurdunda büyümüş 18 yaşından daha büyük kızlardı) hedeflenmiş hizmetleri geliştirmek ve özel hedef gruplar için aktif işgücü piyasası önlemlerini kolaylaştırmak ve değerlendirmekti. Dikkatli bir gözün kolayca görebileceği gibi, İŞKUR un kendi bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kapasite artırma istek ve kararlılığı, bu projenin hedefine açık seçik bir biçimde yansımıştır. Ayrıca bu proje kapsamında hazırlanan ve verilen eğitim de daha sonraki yıllarda İŞKUR un MATRA ortaklığında gerçekleştirdiği projede olduğu gibi, meslek eğitimine toplumsal cinsiyet gözlüğü ile bakmanın gereğini vurgulamaktadır. Bu proje, UNFPA, Boyner Holding Şirketler Grubu, SHÇEK ve İŞKUR ortaklığında, sosyal sorumluluk projesi olarak 2009 yılından bu yana beş yıl süre ile Nar Taneleri Projesi olarak sürdürülmektedir. Enformel İstihdamda Kayıt Dışı Kadın İşgücü : İŞKUR bu projesi dahilinde enformel sektörde çalışan kadın sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan bir TAIEX 17 çalıştayı düzenledi. 17 TAEIX: Aday ülkelere AB müktesebatının üstlenilmesi ve mevzuat uyumu çalışmalarında kısa süreli destek verilmesini amaçlayan mekanizma.

14 Devam Eden Projeler: Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Strateji Geliştirme Projesi : Bu proje İŞKUR ve British Council işbirliğinde başlatılan, Ingiltere Dışişleri Bakanlığı tafafından finanse edilen ve hedefi İŞKUR un kadınların istihdama katılımını artırmaya yönelik stratejiler geliştirme kapasitesini güçlendirmek olan bir projedir. İŞKUR da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık artışı sağlandığı takdirde kurumun kadın istihdamını artırıcı stratejileri oluşturma konusunda daha yetkin ve yaratıcı olacağı öngörülmüş, bu amaçla kurum personeli arasından seçilmiş bir grup ile bu pilot proje başlatılmıştır. Okumakta olduğunuz bu kitap da bu projenin bir ürünüdür. Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde Türkiye İş Kurumu na Destek Projesi (AİPP/2) : AB 2006 Mali İşbirliği Programlaması kapsamında uygulanan bu hibe projesinde yaş arası, işsiz kadın ve gençlerin işgücü piyasasına katılımı ve istihdamı hedeflenmiştir. Projenin amacı, aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasına ilişkin kapasitenin güçlendirilmesidir. 25 ilde 101 hibe başvurusu desteklenmek için seçilmiştir. Bu hibe projeleri kapsamında yaklaşık kursiyerin eğitim alması planlanmıştır. Aralık 2009 sonu itibariyle eğitim alan toplam kursiyer sayısı dur. Bunların 4727si kadın; 5882 erkektir. İŞKUR un bu projeler dışında kadınlara sunduğu diğer hizmetler nelerdir? İŞKUR, iş için başvuran kadın ve erkekler için farklı hizmetler sunmaz. Aşağıda özetlenen kurum hizmetlerinden her iki cins de eşit şekilde yararlanır. İŞKUR 4904 sayılı yasa ile 2003 tarihinde kurulurken, görevleri arasına işe yerleştirme hizmetleri yanında aktif işgücü piyasası politikalarının uygulanması da eklenmiştir. Kurumun kadınların istihdamını artırıcı program ve çalışmalarının pek çoğunda bu politikaların yansımalarını görmek mümkündür. Bu programların en yaygınları; İşgücü Yetiştirme Hizmetleri; İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri; Meslek Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ve İşletmelerde Eğitim Hizmetleridir. İŞKUR un 1988 yılından 2008 yılı sonuna kadar düzenlediği kurslara/programlara katılan kişinin si kadınlardan oluşmaktadır yılında Kurum işgücü yetiştirme hizmetlerine hız KURS TÜRÜ CAZİBE MERKEZİ PROJESİ Türkiye de Kadınlar İçin İnsana Yakışır İş İmkanları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Projesi : Uluslararası Çalışma Örgütü ile ortaklaşa yürütülen bu proje, pilot il olarak seçilen Ankara, Konya ve ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMİ ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KURSLAR GAP II GAP II TYÇP Gaziantep illerinde, yaş arası kadınları hedef almaktadır. Proje kapsamında hedef kitlelere mesleki eğitim, iş arama ve girişimcilik becerileri eğitimi, kadının insan hakları eğitimi ve kendi hesabına çalışma eğitimi verilmesi planlanmıştır. Uygulama aşamasında seçilmiş illerde il düzeyinde ön araştırma raporları hazırlanmış ve bu raporlar da dikkate alınarak kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu raporların yol göstericiliğinde, GİRİŞİMCİLİK HİBE PROJELERİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KURSLAR HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KURSLAR İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI / GENEL İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI / İŞSİZLİK İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI / KENDİ İŞİNİ KENDİN KUR. YÖNELİK işsiz kadınlara, İŞKUR tarafından seçilmiş alanlarda meslek eğitimi hizmeti sunulmuştur. Ayrıca girişimcilik eğitimleri verilmiştir. Kurum personeline ve sosyal taraflara eğitim seminerleri düzenlenmesi de projenin kapsamı içindedir. İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI / TYÇP* İŞSİZLİK SİGORTASI MESLEK EDİNDİRME ÖZÜRLÜ KURSLARI STAJ GENEL TOPLAM Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Antalya da Gençlik İstihdam Programı : Bu program, Türkiye nin de imzaladığı Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kapsamında İŞKUR ile UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), IOM (Uluslararası Göç Örgütü) gibi Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Program ile, işgücü piyasasındaki bazı özel gruplar (göçmen ailelerdeki gençler ve genç kadınlar) arasında işsizlik oranının azaltılması ve genç kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması hedeflenmektedir. Kaynak: İŞKUR İstihdam Dairesi tarafından sağlanan veriler. * Toplum yararına çalışma programı vermiştir ve bu programlardan kişi yararlanmıştır. Yararlanıcıların ü yani %44 ü kadındır. Özetle, 1988 yılından 2009 yılı sonuna kadar Kurumun işgücü yetiştirme programlarından yararlanan toplam kadın sayısı dir.

15 İŞKUR un kadınlara açtığı kurslar ve verdiği diğer hizmetler ile ilgili bilgilere nasıl erişilebilir? İŞKUR kurum politikası olarak, bu hizmetlere ilişkin tüm istatistikleri kullanıcılara vermeye hazırdır. Örneğin işgücü yetiştirme kurslarından yararlananların, işe yerleştirilenlerin, toplam işsizlerin kadın ve erkek olarak bilgilerine İŞKUR web sitesinden(www.iskur.gov.tr), bu sitede yer almayan verilere ise Kurumdan talep ederek erişebilmek mümkündür. Ancak Kurumun topladığı bilgilerin bir kısmı kadın ve erkekler için henüz ayrıştırılmamıştır. Söz gelimi, meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların ne kadarının erkek, ne kadarının kadın olduğu bilinmemektedir. Bu durum bazen kadın istihdamını teşvik edici çalışmaların planlanması esnasında sorun yaratabilmektedir. İŞKUR ile ilgili tüm verilerin gerektiğinde toplumsal cinsiyet bazında ayrıştırılması, çalışmaların verimliliğini artıracaktır. İŞKUR toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ne kadar duyarlı? Bu durum İŞKUR un çalışmalarına nasıl yansıyor? İŞKUR, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlıdır ve bu duyarlılık kurum metinlerine, faaliyetlerine ve kadın odaklı projelere yansımaktadır. Örneğin, Nisan 2006 yılında yayınlanan bir talimat ile kamu ve özel sektör işverenlerinin Kuruma gönderdikleri işgücü istem formlarında, aradıkları elemanın cinsiyetini belirtmeleri uygulamasına son vermiştir. Bu durum İŞKUR İşlemler El Kitabında; Özel işyerlerine yapılacak işyeri ziyaretlerinde, İş Kanunu nun Eşit davranma ilkesi başlıklı 5 inci maddesine göre, işverenin, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş ilişkisinde cinsiyete dayalı ayırım yapamayacağı, aksi durumda aynı Kanunun 99. maddesinde belirtilen yaptırımla karşı karşıya kalacağı uygun bir şekilde işverenin dikkatine sunulacaktır. İşveren, cinsiyet ayrımcılığı içeren talep vermemesi hususunda bilgilendirilecektir şeklinde yer almış ve bu düzenlemeye tüm birimlerinin uyması sağlanmıştır En yakın tarihli proje Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu adını taşımaktadır. AB Katılım Öncesi Yardım Aracı nın (IPA) İnsan Kaynakları Bileşeni 2007 ve 2009 Programları kapsamında İŞKUR tarafından uygulanan bu operasyonun hedefi, özellikle kadınların işgücü piyasasına girişlerini artırarak daha çok kişiyi istihdama çekmek ve istihdamda tutmak amacına yönelik politikaları tasarlama, geliştirme ve uygulama konusunda mevcut kapasitenin iyileştirilmesidir. Operasyonun amacı ise, kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak, onlar için işgücü piyasasına girişlerini ve/ veya istihdam hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştırıcı pratik hizmetler geliştirmek, işgücü piyasasına katılımlarını önleyen engellerle mücadele için farkındalık artırmak, bu gaye ile özellikle yerel düzeyde İŞKUR u daha etkili kamu hizmeti sunması için desteklemektir. Operasyonun hedef grubu, ailedeki bakım sorumlulukları nedeniyle uzun süre işsiz kalmış kadınlar ile daha önce tarımda istihdam edilmiş olanlar dahil, kentlerde yaşayan işsiz ve işgücüne dahil olmayan kadınlardır. Operasyon sonunda, 12 NUTS II bölgesindeki 43 ilde 4000 kadına girişimcilik eğitimi, 1200 kadına çocuk/yaşlı bakımı eğitimi, kadına istihdam garantili kurs, kadına kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetleri verilmesi beklenmektedir. Operasyon sonucunda kadın istihdamının desteklenmesi için bir model oluşturulacağı, farklı kadın gruplarına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirileceği, İŞKUR ve ilgili taraflarda toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının benimseneceği, toplumsal önyargıların ortadan kaldırılmasına yönelik desteğin artacağı beklenmektedir. Doğrudan kadın istihdamı ile ilişkili olmasa da İŞKUR tarafından hazırlanan işgücü piyasası il raporları kadın istihdamını artırıcı çalışmalar açısından önemlidir. Çünkü bu raporlar illerin işgücü piyasalarının ayrıntılı bir analizini ve işgücü ihtiyaçlarının neler olduğunu içerirler. Kadın istihdamının hangi sektörlerde azalıp hangi sektörlerde artacağını, ne tür mesleklerde kadın istihdamında artış bekleneceğini ve bunun gibi bilgileri barındırdıkları için İŞKUR un bu raporları periyodik olarak hazırlatması, kadın istihdamı alanında önemli bir inisiyatiftir. İŞKUR, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bu güne kadar sergilediği ve yukarıda örneklenen duyarlılığını, gelecekte daha da geliştirerek kadınların istihdamını engelleyen ön yargıların ve geleneksel tutum ve tavırların değişikliğe uğramasında öncü rol oynayabilir. Kadın istihdamını teşvik etmek için İŞKUR gelecekte neler yapmayı planlıyor? İŞKUR un öncelikli faaliyet alanlarından biri olan kadın istihdamını teşvik etmek hususunda sürdürdüğü faaliyetlerini bugüne kadar yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan projelerle gerçekleştirmiştir. Gelecekte de bu projelere devam edecektir. Kadın istihdamı, hazırlanmakta olan Ulusal İstihdam Politikasının bileşenlerinden birisidir. Bu konuda 19 Aralık 2009 da Antalya da Ulusal İstihdam Politikasının Belirlenmesi çalıştayı yapılmıştır. Çalıştayın komitelerinden birisi de kadınların ilk sırayı aldığı Dezavantajlı grupların işgücüne katılımının artırılması dır.

16 5 Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar denildiğinde ne anlıyoruz? Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar, kadınlar ve erkeklerin farklı gereksinimlerini dikkate alan, cinslerden birinin veya diğerinin aleyhine ortaya çıkan durumların farkında olan ve cinsler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalardır. Dünya üzerinde ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun kadınlar ve erkekler arasında eğitim ve sağlık hizmetlerine katılma, çalışma yaşamına dahil olma, siyasette yer alma gibi çok önemli alanlarda eşitsizlikler vardır. Bu nedenle toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların devletler tarafından hayata geçirilmesi önemlidir. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO, OECD, AGİK gibi kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiyeleri, Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı, 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonu, Milenyum Kalkınma Hedefleri, AB Müktesebatı Türkiye nin kullandığı, toplumsal cinsiyet duyarlı üst politika belgeleridir Türkiye bu belgeler doğrultusunda politikalar geliştirmeyi, yasal düzenlemeler yapmayı ve bu yasaları uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmiştir. Başta Anayasa olmak üzere Türk Medeni Kanunu nda (2002), İş Kanunu nda (2003), Türk Ceza Kanunu nda (2005) ve Gelir Vergisi Kanunu nda (2007) düzenlemeler yapılmıştır. Yürürlüğe sokulan yönetmelik ve genelgelerle 18 de bu düzenlemelerin uygulamaya yansıması için tedbirler alınmıştır. Kadınları zayıf cins olarak görüp onları korumayı ve yardım etmeyi hedefleyen politikaların toplumsal cinsiyete duyarlı politikalardan farkı nedir? TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI POLİTİKALAR Birinci türden politikalar, kadınların zayıf cins olduğundan yola çıkarak, onlara yardım amacıyla özel koruma tedbirlerinin alınması anlamına gelir. İkinci tür politikalarda ise amaç, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Yani bu politikalarda, iki cins arasında eşitsiz olan durumların eşitliği sağlayacak biçimde dönüştürülmesi, bunun için de genel politikaların ve tedbirlerin hazırlanması amaçlanır. Bu anlamda toplumsal cinsiyet duyarlı politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisi olarak görülmelidir. Toplumsal Cinsiyeti Ana Akımlaştırma ne demektir? Bu kavramdan, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığına sahip olunması ve kadın erkek eşitliği anlayışının ana plan ve politikalar içine yerleştirilmesi anlaşılmalıdır. Daha açık olarak, bu kavram ile kadın ve erkekler arasındaki farkların saptanması, her iki cinsin gereksinimlerinin farkında olunması 18 Örnekler: 1) 2004 yılında Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi konulu Başbakanlık Genelgesi. 2) 2006 yılında Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler konulu Başbakanlık Genelgesi.

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Melek BÜTÜN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı