Dw. Dr. Hiiseyin AYAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dw. Dr. Hiiseyin AYAN"

Transkript

1 Ata. h i. Fen-Edebiyat Fak. Ara~tirma Der. Fasikiil : 3 Say1 : 16 (Ayn Basim) Dw. Dr. Hiiseyin AYAN I HBrnidi-dde Celili (D M H M./977 H.), XVI. yiizyil $ir- lerimizdendir. Doium tarihini tesbit edebildi&miz mustesna bir ki~ili& sahiptir. Edebiyat tarihirnizde CeU mahlasm tag~yan d6rt $&den birisidir (1). Kaynaklar onu, Hamse sahipleri arasinda gijstermekteduler. Ele gecen killiyatmn (2) ikinci mesnevisi vu MecnOn adlni tagimaktadir. Simdiye kadar bu eserin ikinci bir nushasina rastlanamadigi i~in bu eseri, edebiyat sahasmda araprmalarda bul~nanlara tanitmak isteriz. Bdylelikle hem mesnevinin muhtevasi ortaya qkacak hem de -umumiyetle kutuphanelerimizde bay ve sonu noksan elyazmalarlmn yazarlarini tesbit bakimmdan wkilen gii~liikleri yakindan bildigmden -yazan tesbit edilemeyen Leyll vii MecnOn yazmalarlnin bazilarinin miiellifini tesbit ve soziinu ettigimiz mesnevinin diger nushalarinl bulmak kolaylawcaktir. Hlmidfdde CeHi kiilliyatinda ~u eserler vard~r; 1. Husrev ti Sin (3b-64a) 2. Leyll vii Mecnfin (64b-128b) 3. Giil-i Sad-berk-i Bi-bar (3b- itibaren sahife kenarl) 4. Hecr-nlme (1 11 a-121a arasinda sahife kenarinda) 5. Mehek-nlme (89b-92a arasinda sahife kenarinda) 6. Divln (5a-89b arasinda sahife kenarinda) Bunlardan ilk be& ~Piin "HamseMsini te~kil etmektedir. Husrev ii Sirin ile Leyll vu Mecnfin'un ~erqveli sahifelerde yeraldlgi bu kiilliyattn sahife kenarlarmda ayrica Ahi (Benli Hasan)'nin yiiz gazeli de vardlr: Celilf'nin Husrev ii Sirin mesnevisi, rahmetli Aglh Sin1 Levend tarafindan 3 incelenmi~ ve dim dunyamlza tanitilrm~tu (3). (1)E. Blochet, Catalogue de la Bibliotheque Nationale-Manuscrits (2) H. AYAN. Tiirk KIlltlirii (Faruk Kadri Timurtag Hatm Saytsl), 1983 (3) A.S. Levend, Celili'nin Husrev ii $.uln'i. Tiirk Dii A.Y. Ankara, 1965 hatrra sayw 1983.

2 Turk Kultiiriinii Arastlrma Ensitiisiiniin bir kadirbilirlik ornegi olarak. rahmetli hocamiz. Prof. Dr. Faruk Kadri ' Timurtag'in hatlrasina ayrilan sayisinda Celili'nin eserleri toplcca tarafimizdan ele alinmigtir. ~~rica Hecr-nlme'nin tamami, Ege ifniversitesince rahmetli arkadaymiz Prof. Dr. Harun Tolasa'nin hatlraslna ~ikarllacak kitapta yeralmak uzere gonderilmig ve eser hakkindaki dii- ~iincelerimiz orada ortaya konmu~tur. Mehek-nhme de incelenerek, b: s lmak iizere Fakiiltemizin Arastirma Dergisi'ne verilmigtir. Gul-i Sad-berk-i Bi-hhr u- zerindeki ~ali~malarimizm devam ettigi gu gunlerde ise Leyll ve MecnQn'u ilim Blemimize, ana hatlariyla bu yazimizda takdim etmek istedik. Celili'nin "Kii1liyBt"ta yeralan Leyll vii Mecnun'u 2116 beyittir. Slir: EbyBti gumiir ey giiher-senc : Old1 iki bin sad u qihil penc (128a) beytiyle bu sayinin 2145 oldugunu gosterdigine gore, eldeki metnin diginda niisha veya niishalarin soylenebilir. Beyit sayisi bakimmdan eser, NevAyi, Hanidullah Hamdi (4026 beyit) ve FuzGli (3039) beyit ayni ad] tasiyan mesnevilerinden kii~iiktur. Celili, mesnevilerde aligilan kaideyi bozmamigtu. once AllBh ki lafz-i muhteremdur Andan ezel ii ebed rakamdur (64b) beytiyle baslayan Allah'a hamd ii sen5 mahiyetinde 36 beyit, smra 48 beyitlik "tevhki", drha zonra da 26 beyitlik "mdnbcbt" ya~ml~tir. Hz. Peygambere 13-4 'ii dort halife hakkinda olmak iizere 39 beytin "na't" olarik yeraldlgt goriilur. Eserin sunuldugu Yavuz Sultan Selim i~in 95 beyitlik "medhiyemden sonra ise Leyll vii Mecmnfin'un hikdyesi ba~lar ki tahminen 1800 beyitte tamamlanir. Bu Hikayeyi daha once kimler taafindan yazddigini sdylerken Celilili 01 diirc-i giiher-fegiin-i ma'ni Gencine-giisCyi Gence ya'ni (126a) Miingi-isahffe-i kir2mi Bahr-1 giiher-i siihan Nizgmi (126b) Gence'li Niz5mi (? Yyi ba~a almaktadir. Niziimi'ye biiyiik saygi duyan ~lir: San si'r aiia vahy-1 lsumhdur Peygam-bei-i ghiru'z-zambndur (l26b) - ":i'r"in ona vahiy gibi geldigini, "giir dfni" (126b)'nin ona "nazil" oldugunu ve Bdetl "bhir zaman peygamberi" sayilmasina i~aret etmektedir:.. Kilk-i siihan old1 aiia parmak Kim safha-i mahl eyledi sakk a

3 -. Cun hpmesi old1 nazm-perver Parmakdan akitdi bb-i kevger "mqcize"1er gosteren Nizilmi, hikilyenin qatislni kurduktan sonra ona Husrev-i Dehlevi "ybr-1 gbr" olmu~tur: Ma'mQr olicak suhan diybri Husrev anuii old1 ylr-1 giln "Soz diniwnin "peygamberi" mesilbesinde gordugii Nidxpi'nin bu konuda ilk "halife7'si Husrev, ikincisi Cilmi, u~uncusu Hiltifi, dorduncusu ise kendisidir: Din4 suhana ~ ii virdi 01 zeyn Husrev aiia old1 gild i~neyn.. hsdi ikinci ybri Chi Kim din-i suhanda old1 hilmi... Lik 01 ki iiciinci'server old1 01 Hiltifi-i suhanver old^... (126b) Do;.duncu benem 'Ali-&bet Rr-i' kllemiim virur mehdbet.. (127a) NizPmi'nin kurdugu "soz dini"nin dorduncu halifesi olarak kendi-.. sini gormektedir., Kilk-i du-zebbn u, diir-nigbrum. San old1 eliimde z$-fekiirum Soz cennetine ~ ii rehberum &n SbW-i gerilb-i kevgerum ben (127a) I Bu du~uncelerle Leylil vu MecnQn hikbyesini kaleme alan Celilili, kendisinden once, bu konunun Turkqe'ye kazandlrdmig olmasma biq temas etmez (1). Biz simdilik bu konuyu bir tarafa birakarak Celili 'nin Hicri 919 ylllnln Zilhicce ay1 (1514 ylli Ocak ayi) sonlarmda Ley12 vii MecnQn mesnevisini gorelim : 1. Nevilyi'nin ve Hamdullah Hamdi'nin, ara ba$~klariai Tiirkce yazdlklan bu mesneviyi Celili, umumiyetle adet vechile, Fz;a yazmigtir. Esere: Hakkilk-i dur-i rivilyet-ieask Dihkiln-i giil-i hikilyet-i 'ask Bu resme deler dur-i riy$yet Bu veche diker giil-i hiliilyet Kim vardl kabilyil-i 'Arabda Bir merd-i kavi haseb nesebde (72a).

4 Kabileler arasinda buyuk bir nufiiza sahip bu dtin yerine birakzczgi "halefi' yoktu. Bu yuzden, gittikqe gam ve gussadan gonlu kinkt~. "Aglamasi, gulmesi, dig qkarmas ayri bir zevk olan" Ferzend dilerdi ~ un Hudldan Umardi ta~adduk u du'ldan beklerdi. Nihayet dullari kabule gqqti. Gorenin "Allah mubbrek eylesin" dedigi bir oglu dunyaya geldi. "Sukrlne" olarak hazineler sa~ti. Sevincini aqiga qkardl. Dayesi, cocugu kucagindan indirmedig halde: Fakat 01 tifl iderdi girye dlyim Olmazdi mldere mulbyim Bir gul-ruhl gorse llle gibi tfstune dugerdi jile gibi Bir serr-kad itmese kendre Donerdi siri~ki cfiyblre (72 b) onun bu hllini gorenler, bu qocugun "gam esiri olup lgikl~kta bayraklik" edecegini anlarlardi. Dort yagina gelince mektebe verilen bu qocukta, babasi fmrii'ul- Kays'a benzeyen bir taraf gordiigii iqin adini KAYS koymugtu. Verildigi mekteb: Mekteb degiil 01 behist blgi Her tifl nihd-i giil budah1 Bu ~ocuklar, mektepte saflar hllinde otururlardi. fglerinde: Bir tlze nihll ad1 Leyli Her anuil tufeyli ad1 LEYLA olan bir kiz vardi ki, KAYS, onunla oturmak isterdi. Giizellikte benzeri olmayan bu luz: Sirin-hareklt u 'igve-engiz Yaddi ney-i kand-veg seker-riz Reftha gelurse kebk-geftl Giiftbra gelurse gehd-&ft& (73b) idi. Kays, bu giizel ktzl gorur gormez dgik oldu. Leylt da Kays'a kay~tsiz kalamadi. 01 tlze bahlra old1 bulbiil Wgufte-i giil esir-i sunbul 01 WYSa vii WYS aiia *I& Dil-dlde vu dil-sitbn muvfifik Bu aiia esir o buiia bende Bu aiia fiitlde 01 figende

5 birbirlerine vuruldular. Aglayip sizlarlarlar, derin derin gogiis gecirirlerdi. "AgylrWdan salunirlar, ders zili cahnca ferym ederlerdi. Kays, "elif" yerine Leyli'nin boyuna, "cimwden sozedilince sacma bakar, "dal" denince iki kat egilirdi... Leyll ile Kays, ask havaslna gi~ince, ogretmene ve arkadagilanna "yalan" soyleyerek, bahaneler "uydurarak" gizlice bulugurlardl. \ Bu soyler idi gam-1 nihlnin 01 akidur e~k-i hdn-fginm Bu giil gibi sine-clkolurdi Bulbul gibi derd-nlk olurdi (74b) Kays, Leylb'yi evlerine kadar gotiiriirdu. Ona vedl ederken "yiiregi plre plre olurdu. Soyle bir "tcr2ne" tuttururdu:. Gam-hbne-i dil sai byuii olsun C?m nakd-i nislr-1 plyun olsun Sabaha kadar bu "Ah u vbh" ile inler dururdu. Sablh olunca yeni bir iimitle mektebe ko~ardi. Leyl'b'nin "kokusu" bir bahane uydurup di~ari qkardi: Kar~uIar idi o dil-rublyi Eylerdi selbm u merbabbyi Leyli dahi ihtirlm iderdi. Goz uci ile sellm iderdi (75a) Onlar boyle davranirlar da diger FOCU~~I bunu ogrenmezler mi? once qocuklar annelerine soyle~ler, sonra da Kays ile Leyll'nm aglu herkes tarafindan duyulur. Nihayet Leyll'nin annesi de macerayi ogrenir: Didi ki dirig vly veyli Bed-nlm-1 mahabbet old1 Leyli Hemen Leylb'yi ~ag~np ona "pend" vermek ister. Diller doker. Bu siizler kar~isinda "yeminler" etti. Leylb'nin annesi kocasina haber verdi. Tedbir olarak Leyll'yi "ev ige go~$r"urler. Leyll, Kays'i goremez olunca kedeie bogulur. Sabahlara kadar aglayip inler. "Sicakllk" bahanesiyle uyuyamaz. Kanli gozyaglan belli olmasin diye: Egnine giyerdi came giilgdn Kim olmaya ~lhir egk-i piir-hqn (77a) Silduk~e siri~k-i lli olur 51 Hinnau durur diyii ider ll... Silse yasm iderdi iili Kim boyadum ale dest-mmi Bu acilar i~inde kivranan Leyll, Kays'i goxemez olur da Kays, onu giirebilir mi?

6 Ciin mektebe gelmez old1 Leyli Kays eyledi %h ii vdy veyli Goderinden tel tel yaglar akitir ve goyle mirildanir: K'ey gonqxkhln u sib-gabgab Sensiiz baiia mahbes old1 mekteb "Seni gormeyeli, ders kiigitlarim bile kapkara oldu! Rahleler, sen yoksun diye par- Fa parga oldular. Hepsi seni arar; "ElPbile: Sensiiz elif old1 rigte-i ziinndr Ziilfiiii bigi bag1 halka-i mir Gerden ideli o ziilfe teslim San tavk-i gam old1 halka-i mim (77b) "Mim, dil, sin, niin" gibi harflerle de hllini tlrif eden Kays, bir gece yirtik, elbiseler giyinip eline bir "tas" alarak dilenmek bahlnesiyle yola qkar: Ciin irdi der-i nigbra ni3gzih Ca$rdi ki dost ~ey'ii li'llbh diye soylenir. Leyld, bu dilenciyi gbriir giirmez tanir. Kapya gelir: 01 Kaysa viiqays aiia hayrln Birbirine kar~u zlr u girybn Tevdi' idiip cud& olurlar Hicrdn ile miibtelb olurlar (78a) Girydn girybn donerdi Leyli Eylerdi dirig u vby veyli Anaslna da, "Bu dilenci ne kadar yanlk hikbyeler anlatlyor?' diye yalanlar uydurur. Fakat bu "hikiiye" de halkln diline diiger, Leyll ile Kays'in bu yolla da bulu~malari imklnsiz h3le gelir! Artik ayrlllga dayanamayan Kays, sahrb yolunu tutar. Bu andan itibaren Kays'm adl: Mecniin diyii buldi igtihln 01 mulket-i derd gehriybri "Mecniinu, babasinln ~olde bulmasi ve hileyle annesine gotiirmesi"(79a) bagllgindan sonra Celili, goyle devam eder: Bu Levh-I gaml iden temdg Bu nakg-i garibi kildl in~l KimKays ~ ii tutdi rih-1 ~abrd San Hipdur itdi meyl-i Onu taniyanlardan birisi gorerek, babasini haberdar eder. Babasi da oglunu aramaya qkar. Kargilagt~gi manzara:

7 Ustinde ne came var ne destdr Kisvet aiia hdk ii seng-i kuhsdr Saq uzamq ayaga dii~mi~ GQyi ki ayagi baga dii~mi~ Geh fa~la gogsini ururd~ Geh yiizini fopraga suriirdi... (79b) Korkun~tur. Kays'm babasi dogiiniir. Oglunun hangi periler tarafindan c~p pdd~gini, ne hlllere dii~tiigiinu haylura haykira sizlanir. Mecniln, bu sdzleri duydugu hdlde: Leyli Leylf diyii ~itdbdn Yuriirdi futup reh-i beydb* (80a) Babasi, oguna yaklasmak ister. O&, babasina dustufi hdli, yiirekler par~alayici bir ~ekilde hikdye eder. Bunun uzerine babasi, yeminle: Mak~Qduii olan harem hakiyqiin Me'biiduii olan Sanem hak~y~iin Leyli eger ola mdh-1 tilbdn Sen mihre karin idem ~itdbdn Yoynuiida tut 01 giil-i cemali Yanuiida gor 01 sehi nihdli $01 deiilii nisir idem zer u s9m K'ol durc-i dur ola saiia teslim (8 la) Bu sozlere, "annesinin intizdn"n1 da ekleyince, Mecniin, eve donmeye ran olur, "Vasl umidi gonlunde yer edince" MecnQn, babaslnln verdigi elbiseleri giyip eve doner. Babasi, Kays'a ya~land~gmi, artik eskisi gibi olmadi&nl, elinin, tutmadigmi, kulaginin duymadljjini elhbil biricik urnidinin kendisi oldugunu anlatan oldukqa uzun bir hasbihllde bulunur: deyip sdzii Leyll'ya getirir: Ey tdze nihdl-i bdg-1 ummid vanma bu bahdr kala cdvid (82a) Pend eyle ki kesb idup fezdyil Aduii ola dehr i~inde kilmil! 'Ilm ii edeb ola td ~i'druii Nimiis esds perde-dkuii Ger gevher-i ndb olsa LEYL~ Gdzden qikar itme aiia meyli Ey giidek-i vide-levh u bidil Zen nak~ini goriip olma mdyil Gelmeye vefd vu mihr zenden Giil dirmedi kimse

8 gibi, bilgi ve irfln doh ogutlerde bulunur. Devamla: Saiia kad-i dil-rubl elifdiir Serv-i ~emen-i elifdiir Celili, bu vesileyle de elif, lam, cfm, sin, mim, sld harflerinin meydana getirdikleri yararlanarak, ogiitleri biraz daha renklendirir. Bu ogiitler kar~islnda biran iqin susan Mecnfin, soze baslayip: gibi cevaplar verir. Ayrlca der ki: Sevdl-yi dile veli ne tedbir Ciin alnuma yazdl kilk-i takdir! (83b) 'Ayb itme giiriip bu bfil-i zlrum Cun elde degiildur ihtiylrum Goz gore kigi kuyuya dugmez Sehd olmasa mqr zehre iigmez (83b) Kim kenduzini mellmet ister Bi-'lfiyet u sellmet ister Plyine kigi teber urur mi Terk- i ten ii cln u ser urur mi Ma'zOr tutar benum bu hllum Bu kigsa-1 gusqa vii meliiliim Sol kim ola hillden haber-dlr Esrar-1 cemfilden haber-dlr (84a)... "Sevdi gereri" ile dolu bir dimlga sahip olan MecnQn, Leylb'nm evlilik haberini aldigml, "kaginl goreli" beri beli iki bukliim oldugunu, "giizu" gam gecesinde kanll ettigini, "miijglnl'nm canlna hanwr gibi Ule-are" benzeyen yanaklarinm gonliiniin kivilcimlari oldugunu, "benleriyle ziilfu'nun gonlunun yaralanna "zekasmin bell Gukuruna, bir tutulmasl llvm geldigini... ifade ettikten sonra: gibi sozlerle babasina cevap verir. $anma beni kim gewm hevldan Sevdl-yi viglli dil-rubldan Umma bu bellya sedd ola pend Seylbb-i mahabbeti ide bend... (84b) Ofjluna, Leyll'yi istemeyi soz veren babasl, "kabilesinin" ileri gelenlerini de yanina alip: $an esdi nesim Me-zlra Hem-riih olup irdi kfiy-r yara (8Sa) - -

9 Var~rlar ki ne gorsiinler! Leylil'nin mensup kabiie, zengin mi zengin! Cad~rlan siyah atlastan yaplmg, goklere dogru yiikselmig! - Ebrii-yi niglr u 01 Fara ev Sankim geb-i 'igret u meh-i nev gibidir. Yiiz koyundan agagi olan fakiri yoktur. Bunlam "peynir yuvarlagl". gokteki ay gibidir. Ney qalan gen~leri, gokleri "raksa getiiriiriidi". Mecniln tarafindan gelenlel den: Aglh alinca kavm-i Leyli! I$ar~ulad~lar sipbh-1 hayli frdi peder-i 'arqs-i zibl Ciin yoltar~na dogendi dibl (85b) Seyyid 'Arnirrye "Hog geldiniz!" dediler. Sofralar kurulur, sebzeler, mezeler renk renk ylg~lir. Yeme i~mesnasinda Mecniin'un babasi Seyyid Amiri, bir yolunu bularak, luzini ogluna ister: 01 mihr-cemile isteseii mehr Virem aiia biii gullm-1 meh-whr Yiiz hldim-i Zengi 'anberin-flm Her biri sevdd-i p~mi-i eyylm Yiiz Hindi gulhm hem dil-efrilz Kim hidmetuii ideler vb u riiz Sol deiilii ni& idem zer u diir Kim dlmen-i de~t eyleyem piir Bunlara ek olarak bin deve, bin koyun siiriisii (her birinde 300 koyun hesabiyle) ve bunlaxla beraber nice akin ve giimii~ verecegini soyler. Bunlan dinleyen Ley1l'- 4 nin babasi: Key pir eger olsa hfis u 'awuil Olurdi mutpbik aiia navuii (86a) Her sozi dimek rcvl degiildiir Her telh olan devil deguldiir... (86b) "aci olan~ illq diye iwn hastalarm ~ogu, ecelle kargi kargya gelir. Ok iyi ni~an ahmadan, iyisi mi hiq atlmamahlr. Bagkasin~ inciten niikte hi^ soylenmemeli- dir.... Bir ~ahga ki ola ilde bed-nbm Plmll-i cuniin u gugga-ferclm Divlne vii mest ii ld'ubbli Hadden aglru gam u meldli. Bir div-sir$ ii ddemi-mr.. I

10 Bbzi~e-i pfl-i ko~e-i ~ehr Vah~iler ile refik-u me'nos Bi-iilfet-i nlm u neng u nlmos... Nice diyem aiia divi pur-riv Kim urker eger yiizin gore div... "El arasinda riisvl, sefih ve akildan yayan... boyle birinin evlenmesi olur mu?" Aluldan uzak goriinen bir yuz, sana hllis altm ise bana ate8 goruniir"... Cilsaii beni genc ii mlle klyil Kim ta'ne-i ha~ma ola hlyil Baiia elem ii te'ab gerekmez Kim serzenig-i 'Arab gerekmez...(86b) Bu siiylediklerini 'yeminle" de teyid edince, Kays'in babasi, Leyl'l'nm dan eli bog doner: Bir mlder-i Kaysa hlli bir bir 01 derd ii gam u meli3li bir bir Llkin oluban bahlne-perd6.z MecnOna bu sozden a~madl rlz (87a) kapisin- Leyll'nin babasi kmni, Kays'a vermeyi reddedince, MecnOnu "Ka'beyi tavlf"a gotiiriirler. Leyll'yl alamadlklarin~ ogrenip tck:ar daga qkan MecnOn'u da ahp Hiclz'a yonelen babast menzilden menzile vardik~a oglunun feryadma dayanamaz oldu. MecnOn neyi gorse ona derdini soyler. Devesine bile derdini doker. Nihayet yolculuk Mekke'de biter. Seyyid Amiri, ogunu allp klbeye gotiiriir. MecnOn, kdbenin halkasina yaprgarak, duaya ba~lar. A~k'in ve l~ik'in dii~tiikleri hdli hikdye ederek: Cun 'ask esls-1 cism u clndur Bunydd-i zemin ii Eisumlndur Hasta diliimi esir-i 'ask it Aziirde-i zahm-1 tir-i 'ask it "Yegil goklerin, halkasi olmayi arzu ettikleri bu "kapi hakk~yciin": Ben bi-ser 6 plya eyle ~ lre AS halka-81fat der-i niglra Halka gibi derde kala gosum HlmQ ola can-1 pur-huro~um Ti dn bedenumde ola mihmln Biilbiil ~emeniimde ola mihmln...(88b) Kays'in bu gibi yalvari~lanni duyan babas~: Bildi yogi mi^ devl bu derde 01 sine-i germ ii ih-i serde (88b)

11 Hac'dan doniisiinde, bunlar~ birbir akrabalar~nanlatarak, Kays'in "gani u derd" istedigini soyler. Boylece: Ma'liim idinup bu hdli ykiln El yudilar andan aglayup kan (88b) Mecnfin'un iyilesmesinden umudu kesen ana ve babasiyla yakinlan, "Temmih ayinin c~hani kavurdugu gunlerde bile ~olde dolasamas~na engel olm$ya kalkigmazlar. MecnQn da: Koyup ser-i kfiy-i 'askda taht Cekmisdi bir ozge 'dleme raht Ne mader u ne peder. hevdsi Ne hdne vii hdniimdn gafilsi (89a) Dag, tas arasinda boyle yiirurken aga~lardan birinin ustiinde bir kara karga goriir; Kim gozleri seb-~eraga beiizer Goynuklii siydh taka beiizer... (89b) Simsiyah elbisesi iqinde Hindfi yavrusu gibi: San roz-i beldsidur garibiiii Sam-1 &am u dei di bi-nagibiiii Ya baht-1 siydhi chl-i 'askuii Ya diide-i dh~ ehl-i 'askuii olan bu kargayla MecnOn konusmaya ba~lar: Sen nbme-i bdliime meglsin Hdmfis u balim-i bi-bedelsin Matem-zede-ves dup siyeh-p0g Kim kildi seni figilr u hamiis Sen ziilf-i siydh-1 dil-rublsin $an kim seb-i 'i~ret u Safilsin (89b) MecnOn, kargay~ Cin miskine benzedip, ona kartal gibi bir gagayl ve vefi denizine lenker atm~~ligi da 14yk gordiikten sonra: Seccdde Salup gehe hevdya Sdh iizre agarsin el du'ilya Perriiii 'alem-i siy$h-i ka'be Ya cdme-i 'izz ii cdh-i ka'be (90a) der. Kargada bizlerin gorup igrenc buldugumuz hdllerin herbidsi, MmnQna g5re, gasilacak derecede giizeldir. 0 bu giizellikler i~inde yiizerlgen gecc bastuu. Karga ile gecenin rengi birbirine kar~~inca karga goriinmez olur. Derken a&lar araslnda:

12 goziine bayku~ iligir. Etrlfa bakinca 01 dil-efgar Gozine gorindi cugd-i kiihslr Mecniin a5a dir ki ey ciger-siiz Ce~miiii ne giiher durur ~eb-efriiz Sensin kef'-i 'agkda bell-senc Virlneler genc Ey kunc-i kanii'at i~re tenhl Yok saiia bu Wet i~re hemtl (90b) 1 "Acaba neden bulara dii~tiin?! Hangi biilbiil'iin yarisin? Hangi kekligin dostusun? Sap, saman bir olmadid gibi giil ile gelincibn kokusu ayni midu? Rem-reng Gun olmaya iki ygr Tut kim yeriiii ola bag u giimr (9 1 a) Mecnfin, dilinden Oelili, baykusun goziinii "Seb-qrlg"a, bulundugu viraneleri "Cem'in tahtina" benzettikten sonra: Senden gerek ehl-i hiig ala pend Olmaya bu big u raga hursend (91 a) Bayku~l'a Mecniin arasinda konu~ulanlara su da eklenir; MecnOn: Gun ntir-1 fenilya yandi rahtum Virlneye ~ekdi baht u bahtum Olsaii n'ola miirgid-i tarikum Yakdur cii senun gibi refikum (91b) Tam bayku~a "miirgid"1ik teklif ettig s~rada sabah oh. Baykug goriinmez olur. fste tam bu sirada, Mecniin, avcilarin tuzaglna dusmii~ bir ceylpn goriir. Avci, kanini dokmek iizere, ceyllnin ustiine ~ullaninca; Bu lhiiyi dlmdan hall9 it Ba&la favre lutf-1 hlv it Kiyma ki bay1 bahlra benzer Sehlb gozi ~e~m-i ytira beiizer Boynuzlari serv-i biistlndur Ayayari serv-i rulndur (91 b) gibi benzetmeler i~inde, yalvarir. Onun bu yalvari~lari kar~isinda avci, kendinden gqer. Fakir oldugundan bahsile: GeG diler iseii bu ~ayd-1 dil~tid.. Vir baiia bahasln eyle lztid

13 e I Mecnun, hemen "terizdnun wkemiyecegi" kadar luymetli ta~lar verip, AhGyu kurtanr. Elini, ayagin~ bper. Gozii, Leyl'l'nin goziine benzer diyerek yiiziinu surer. Ona hayirh dualar ederek:, Ey Aha-yi de~t saiia n8glh Ger kiiy-1 nigbr ola qerlglh Ybd eyleyesin beni kerernden, fnince o bbga subh-demden flet ser-i kiiyina selbmum Hb~lkine 'arza lul peylmum Servine di e~k-i ciiyblrum Giil-ber kine liiie-&rum yil itlerine niybzum 'ai~ Yirbna beniim bu r%zumi 'arz... (92b) Mecniin b6yle soylenirken, bho da pe~in&n gider. Bunlar~ birlikte gdren diger ceylbnlar da onlara arkadas olurlar. Mecniin 'un bu hbli Cevre illerde duyulur. Nihlyet LeylQ'nin kula&na da varir. Leyl$ uyur gibi goriinerek, yanina nedimesini dip yola ~ikar. Vara vara Necid da&na gelirler: Yar~uladi zerre bfitlbi Bu muflis o genc durr-i nbbi f riip kuqqur 01 iki 'b~ik Dil-dbde ve dil-sitbn muvlfik (93b) Bu kucakla~maya "ahsente" demeden gewpez Bu "visbl" i~in Mecniin ve Leylb, Allbha siikiirler ederler. "jsret ii safii" meclisini kurarlar. Ahin kadehlerden "zii1bl"ler i~ilir: Leyli 'arak eyleyiip bayadan Gulvn bigi wbnem-i ~afiidan Gonce bigi bir tebessiim itdi Biilbiil bigi bir tekelliim itdi MecnCm'a der ki: cihhi tutdl Rengin me~liiii cihbm tutd~ Dirsin qu mudlm Gr'-i mevzon Demslz u nedim dn-i mevzon (93b) Bir tlze gaze1 ki bi-garaqdur Yiiz b0se-i sekkerin 'ivatdur Bir taze siiritd eyle bunybd Kim gonca-ves ola bu gofiul $ad Bir ~i'r oly basb-i h%l olsun Serb-i dil-i pur-mela olsun (94) I

14 MecnQn, Leylb'nin bu sozleri kargisinda biran soze "mecbl" bulur, "bedihiyye basb-i hflin" s6yler: Ey ~ubh-i miibhrekuii nesfmi Vey 'bgik-1 ~bdikuii nedfmi Bfiy-I giil-i gul-sithn geturduii Hbr u has-i dil-sithn goturdiiii Ne serv durur bu lhle-dhmhn Kim gulgen-i chndadur hirhmbn Ne liile durur bu hiisn-i dil-keg Kim yakdi dilumde dbg-1 bteg Ne gonge-i tenkdur 01 dehhn tenk Kim old1 bu goiilume cihhn tenk Bunlarin muhtevasinda ve arkadan gelen beyitlerde, Leylb'nm vasiflari bir kere daha ortaya konmakthdir. Eserin en "icli" klsimlari da burasid~r. Zira Kays, Leyll'yl gormekten son derece memnundur. Leylh'ya der ki: Hele ~u "terdid"e bakin: Ey genc-i dur ii hazine-i la'l Dbgum gibi urma htege na'l Yakma beni dhga lble bigi Alptma yagumi jhle bigi...(94b) YoF yok n'ola akdiylsa hiin-bbr Rengin ola th ki bhg-1 dil-dhr...(94b) Ley1l"nm "ziyiiretine" son derece sevinen Kays: Ben miirdeyiken hayht virdiiii 'amr-i ebede berbt virdiiii Ger gonpyfat dehbnum olsa Siisen bigi yiiz zebhnum olsa Siikr idemezem bu ni'mete ben Bu cah u celbl ii 'izzete ben (95a) der. LeylP, hakkinda soylenen bu "gazeli" ahp "kupe gibiwkula&na koyar (I). Geldigi yere doner. Celili, araya gircrek "GazEili hzhd eyledigi icin Gazal-i Hiisne kavustu," der. Birkag "inci bu gorugmeyi noktalar: Her ne ki ederseil ey birhder friir girii safia hayr eger ger (95a) Celili, "Sifat-I Nevrfiz-. Bahhr..." bagllg altinda, hem bahhn tasvir eder hem de Kays haklunda ~unlari ~oyler:

15 "Nevrhzu kutlamak isteyen birka~ arkaday, Kays'l hat~rlayarak, onu aramaga qkarlar. Necid etegine varlrlar. Kays, uzlete pkilenlere baa olmug, daiijari bir saray, aslan ise ipekten yasttk, kaplan yoluna sergi olmugtur. Aslbn, Kays7m penpleriyle gogsiinii kaglrken, kaplana "t$p diigse rizlsl yokvtu. "Firfik-nbme" gonderecek olsa LhQ hizmete koaardi. Aslan, Mecnih'un saraylnln "kapl kopegiwdir. Kapl halkalarmn herbiri bir ejdehbdlr." Yirbn iricek 01 dil-figbrb vuhfig kqhslra Mecniina selim eylediler Ta'zim-i tem&m eylediler (96b) MecnQn dostlarl ile sellmla~ip ko~ugtu. AgIaylp slzladlktan sonra, Mecnln'a nasihata baslarlar: Hblini hbtmnl sorup eglenmege CaBrlrlar. Boyle olmaz; her cins kendi cinsiyle dost olur: Her cins olur ~ ii cinse me'n0s T&v.vCis olur nedm-i k%vos Gel kim ideliim teferriic-i big Bu tagda urma goiiliifie dhg Sallnur iken ~emende serviiii 01 Se~den ii~madm tezerviiii Gel i~re ge~t ideluni Terk-i ser-i kqh u de~t ideliim (96b) Her mlsrfida "gel" diyerek yalvardlklari MecnOn, nihayet ~oyle cevaba baslar: K'ey baba nagbat eyleyenler Riisvbyl fatihat eyleyenler Yokdur kalem-i k&ya tagyir Uakk olmaya ha!!-i levb-i takdlr (97 a) diyerek, k dya rizbsini dile getirir. fnsanlar araslnda "mihr ii vew bulunmadiglnr, "ehl-i cw'm isteginin "esir Bh" gormek, hesad~ilerin ise "kijtiiliikten b~ka dileklerinin bulunmadl&u da ekleyince: YL5n ~ goriirler 01 garibi Yok 'i~aret ii 'ayvdan na~ibi Ne pend eser ider ne peyvend Divlne durur degiil hred-mend (98a) mahzfin olup evlerine donerler. Onlar giderler ama, Kays, ad1 Nevfel olan bir "serveri" tann. Nevfel de bir "nigbrn" sevdiginden Mecniin'u anlamakta giisliik wkmez. Der ki:

16 Sen giinliiiie urma dlg-i Ate$ Seyr-i giil-i bhb eyle hog hog Ben yaruiii saiia hem-dem idem Sen biilbiili blga mahrem idem fster aramizda cenk ister sulh olsun; yiiklerle altun sacar; daha olmazsa kihcla isi sonuca soyler. Gel, yeyip icelim! Sen de benim gonliimu $n"eden bir gaze1 oku, der. Mecniin, Nevfel bosuna zahmet etme" anlamina gelen glyet lirik beyitlerle cevap verir. Nevfel, isi birakan adam degildir. Beni Hay kabilesine bir mektup yazarak: I idem yoluiia giiher pfeyli MecnQna niklh olursa Leyli Olursa eger hillf-1 tedbir SertQse-i kilr olur qii ~msir (99b) t Mektuba gelen cevap, hie de iq agici olmaz. Neticede Nevfel "savas davulunu" vurdurur. Leyll'nin kabilesi de tepeden tirnaga kadar sillhlanirlar. Nevfel ve Bed Hay kabilesi arasinda oyle bir savag olur ki: Avlze-i giirz elk qiiki Tutmisdi HicCizdan 'Irlb (100b) Bir zelzeleye varup ~adldan Taglar yik~lurdi pu~t u pbdan (101a) MecnQn da bu "havlya uyar". Ancak dulda kargi tarafin zaferi iqin el kaldmr. Fakat: MaglQb olur cii kavm-1 Leyli Her yafia giiriz kildi hayli Ciin gerdis-i bi-seblt-1 gerdiin Leyliyi ider esir ii makiln (101a) Nevfel, Leyll'yi goriince fikrini deggtirir: Eylersem an1 nedim-i MecnQn Ben gu~~adan olurum ciger-hih (1Olb) Sarayma varir varmaz, slkilerine, Mecniin'un kadehine zehir koymalarm dyler. Fakat cpriye "yanlislikla" Nevfel'e zehirli kadehi sunar. Nevfel oliir. Celili, MecnQnun awndan: Eyliik idene irigiir uzluk Yavuzluk iden bulur yavuzluk (101 b) der. Nevfelin v3risleri mirls kavgasina diigiince, Leyl&'ntn Mecniin yine ortada kahr. / babasi gelip luanl alir.

17 Derken krs gelip her taraf buz bagar. CelM, bu mlsrilarda k1~1 anlatir (102a- 192b). Bir tarafta dagarda dola~an MecnBn, obur tarafta ayin "ondordune benzeyen" Leyll! Boyle bir guzelin varliglndan haber alan: Bir mir-i kabile vardi dil-gbd Kim f bn-i Seldm idi aiia ad SerdPr-i Fabbyil-i ;Qrabdan Mahdiim-i hasebden u nesebden Bir ogli var idi serv-i kld Olmi~d~ $ulbm aiia sim~pd (102b) Ibn-i Selbm'in ogiu Leyl2ya kulaktan dpk olmu~tu. Askma sabn kalmayinca, "muhte~em bir heyetle" kapistna gelir. Leylb'ya "mehr" olarak, "Yuz kole, yiiz Hitgyi Turk, yuz gun yuzlii siy, altin egerli yiiz at, atlas yiiklu develer, yiiz digi deve... Bu ~arh-1 munakkas-1 pur-ahter Olm~gdi nikpha bir tabak zer(203a) Boyle bir ihtisamla yola ~ikan kervandan haber alan Leyll'nm babasi "'yola dibi dogetti". fbn Sellm, bir yolunu bularak, oglunun damadllga kabaunu ister. Meclis kurulup "kibin" baglaninca: kadi da nikbhi kiyar. Ciin kim iki cbnib old1 riz1 Peyvend-i nieh (103b) fbn-i Sellm~n oglu ile niktihlandlgmi haber alan Leylh, Cak eyledi gubh-ves yakasin (103b) yakasm y~rtarak, sagni, baslni yolarak felekten siklyete baslar. Bu durumdan anasini da haberdbr ederler: deyince, Leyll: Mbder irisup ider nagfhat Kim itme bize okul fakihat Riisvby idup bu hbniimpni 'Ar odina yakma diidmini (104b) Ger 'ayb ise 'ask 'ask-nlkiim Divine-i 'ask u sine-qskiim Benden peder olmaz ise rbpi Usda mufti vii ugda kpdi (104b) gibi sozlerle cevap verir. Annesinin Leylb'yt ay~playict sozlerine devam etmesi, ister istemez Leylh'yi utandmr. LeylP, gelinlige haurlanip Pdet olan "diigiin" yaphr. Gelin, giivegiye teslim edilir:

18 bbmbd-i harbb-i 'ask ser-mest Diimbn-I 'arfisa sundl ciin dest Leyli urur aiia bir fabanw yiizinde naks-i pence (105a) ve dimbdi sozler soyler: Sanma ki bu gence urasin el K'oldi o garibden mukaffel Var de~tde bir garib ii medhii~ Anuiila bu serve olur hem-bgfi~ Bu meyveyi 01 kodl embnet Hb~b ki idem afia hiysnet (105b) LeylP'nm aldigr bu sert tavrl goren ibn-i Seliimin oglu, "dizginleri gelinin eline verir". Butiin bunlardan haberi olan Mecniin, Leyl2'yl "igneleyen bir mektup yazar". Leylii da cevap yazmada gecikmez! Pki sevgili bu mektuplar vesilesiyle agklarinl bir kere daha dile getirirler. Mecnfin'a Leylb'nm evlendigini haber veren "bir pirezenwdir. Mektubunu gotiiren "peyk-i ~blbk" belli bir ~ahsiyet gostermez. Nitekim Ley1l'- nm cevbbini da goturen "bir cevbn-merd"'dir. Bir sabah Leylb, bas agrislyla uyanlr. Her tarafi ate$ gibi yanmaktadrr. Kbseler dolusu soguk wrbetler vei-ilirse de fayda etmez. "FassbdWa haber verirler. Kan alinmasl gerektigini soyleyince de Leylh, Fasshd'a kolunu teslim eder: Bir sqen-i Me-zbra beiizer Berk-i semen4 bahbra beiizer Ciin ni~ter olur aiia havble $an sebzeden akdl hqn-1 lble $an i~ledi sime gbh-1 mercin Elmbs-1 ter old1 gevher-efgn (110a) Bunu goren Leylh, korkarak, elini yeninin icine ceker. Fassbd'ln iicretini: "dm ii zer, diirr ii giiher7'le oderler. Leylb, sagllgrnln geri gelmesini bekler. Mecniin ise daglarda, collerde "gonlii klrik" dolapr. Kervanlardan birinin yolcular~ MecnQn'u goriirler. Daglarda, collerde tek batma dola~an bu garibin kim oldugunu 6Benmek isteyen birisi ona yaklapnca: Goldi ki giil irdi giilseninden pan old1 revbn dimeninden K~Iduk~a o niile-i hazini

19 t * \ Kan told1 dehbn-1 lsetini Her katre-i hqn ki du~e hake L E Y L f yazilur o levh-1 pbke (1 lob) gorduklerinden hayrete duger. Bunun slrrini ogrenmek ister: Leyli beni dil-figbr idendur Ben lileyi ddg-dbr idendur Bir 'bri2a irmi~ 01 niglra HQn gblib olup o lble-zbra Nigter uncak kolina fa&d Andan baiia irdi zahm-i biddd Cun vabdete iri~e iki dost Bir olur iki ten u renk u post Ben Leyli-i 'ask Leyli MecnQn Birdur iki tende cdn-i mabqn (111 a) MecnQn'dan bu sozleri duyan yolcu, hikdyeyi digerlerine de anlat~r. Bu hbdise, ' kabileler arasinda, abzdan a&za soylenir, durur. LeylL'nin aklina bir gun "toy etmek" gelir. Sayisiz yemekler pigirilir. Celili, bunlari birer birer, en giizel benzetmelerle sayar. LeylL'nin fakirlere yemek yedirerecegini duyan MecnQn da "tebdil-i libbs" ile kogup gelir. Siraya girip "kbsesini sunar": Leyli goricek tegbful itdi MecnQni bilup tecdhul itdi Bir kef~e urur o kbe-pake Kim kbse ufandi du~di hdke (112a) MecnQn, "klrik gonlunu lbdd etmi~psine sevinir. Gorenler ise bu hble gagarlar. MecnOn'dan bir de ogut alirlar: MecnQn didi k'ol giil-i semenber Gayra beni gorrnedi berbber Bu baiia cefb degiil vefldur Hem 'ayg u surqr u hem gafbdur (1 l2)a) $1 kbe-i nefsuii ey bii dder Hakka ~inlcak dur olmaz ebrer (112a) "Kabugu kiriltrsa bsldemin degeri artar. Varsm lurilan kilden yapllmi~ kbe olsun, yeter ki gonul kadehi saglam kalsin!" Ten olsa ~ikeste cdn gag olsun Has olmasa giil-sitan gag olsun (1 12b)

20 Mecncn'un "vahdet" ve ona ula~ilacak yolda tenin degersizligini ifade eden siizleri arasinda ~lirin: Olmasa CEL~L~ dil ~ikeste Man&-1 Hak olmaz ey huceste Dil Sinmasa she rq~en olmaz Clk olmasa hlk gulgen olmaz Gun mazhar-1 lutf olur gikeste Hak sendediir ey ~ikeste-beste (112b) diyen sesi duyulur. "ToyMdan bu ~ekilde ayrilan MecnOn, Leyll diye diye bahwde dolapr. Siirler okuyarak hllini dile getirir. Gonlunun derinliklerinden kopan ahlarla inlemeye ba~layinca biilbiiller kendisine uyarlar. Saqi, bas1 oyle dagintk hlle gelir ki bulbuller yuva yaparlar: 'I MecnQn olicak terlne-perdlz Bulbiil olur lgiylnda dem-slz (113a) MecnQn olpdukqa nqm-i rengin Bulbul ider P~iylnda tahsin MecnQn ile biilbulun arkada$gi, birbirlerini tamamlayacak ~ekildedir. Onlarin bu hlli her tarafta duyulu~. MecnOn'un ziylretine gelirler. MecnQn ise, bulbuliin yavrulari incinmesin diye, ldetl kipirdamaz: Qn kim per ii ba aqup hevldan Bulbul beceler war yuvadan (1 l3b) MecnQn yine daglarin yolunu tutar. Leyll da MecnQn'dan ayn kalmaktan yanlp yakilarak bir "llle-sitlnwa gider. Yanlnda nice giizel kizlar da vardlr. Hepsi gulup oynar, yer, ivrler. Leyll ise yanip yakilir, Kdar eglenirken Leyll, serviye derdini, llleye gonlunun yarasinl anlatir. Nes~ine, susene ve gonqeye derdini dokerken, oralara avlanmak iqin gelen birisinin MecnQn'dan bir "gazel" okudugunu duyar. Leyli gul-i blg gibi handln MecnOna bahlr-1 bag zinddn Leyli gul-i big-1 'i~ret ibter MecnOn has u hbr-1 mihnet ister Leyli giil-i big-1 giil~n-efifiz Mecndn teni 14le-veg ciger-sqz Leyli gul-i blg ider temlsl MecnOna bahlr u bl& l5a) Bunlari duyan Leyll, "gazel soyleyen bu adam yanina cagir~r". Bu sozunii ettigin kigi ~imdi nerelerdedir, mellinde sorular sorar: Bir ozge bahara yof rm meyli Eyler mi hevl-yi bl8-1 Leyli (1 15b) C s

21 Leylb'nin bu sorulari cevapslz kalmaz: Ciin lybba vara goriir cembluii 01 tegne-i gam leb-i ziilbluii (1 l6a) Sen mlhi idup dusinde lg& Hursid olur aiia dqg-ber-do$ Cun diigde goriir peri-cemblin Teb-hlle tutar leb-i ziilllin (1 l6a) MecnQn'un hblini butun teferrultiyle anlatlr. 0 anlathk~a da Leyll, onun incilerle, cevherlerle doldurur, uzerine sa~ilar sacar. Gunlerden bir giin MecnQn'un babasi hastalanir. Oliimle penwle~tigini anlayan dostlari, MecnQn'u bulup haber verirler. MecnWun babasi bir iki "pend u peyvend" edip 6lur. Bu hbli goren MecnQn, babasinin iyiliklerini sayip dokmeye baslar : Benden eger olmaduiisa rl-h Hblum n'ola Hakk olinca kbdi (1 18a) gibi yalunmalarla sozlerine devam eder. Onun bu "figbn1"na kown halk, babasin1 defnederler. 0 da mevzqn "mersiyewler okur. Basmi kabir ta~larina vurur. dogiinur. Bunu goren anasi: t Sen gag 01 ogul diyiip 6perdi Sefkat idup ar ka.sin~ yapardi (118 b) Oglunun bu hblini goren ana, babasinin "sadrina" oturtur. Ancak Mecnun, 9, r r nagad bir iki giin anda turur". Bir giin fesi, yere calarak, dagara yonelir. Necid Dagina varlr. Hemen etrafin~ "pervbne gibi vuhq~" alir Kaplan, aslan bunlarin arasindadir. Leylb da beri tarafta hasta ve mecillsizdir. Bir gece rfiyhsinda Mecnfin'un oldugunu gorur. Bu rqybnin tesiriyle daha da hastalanu. Artik sitma nevbetleri ardarda gelmeye baglar. Yuzii gittikw solar, ecelle pen~ele~tigni anlayinca anasina: Gel kim geb-i 'om blur old1 - Subh-1 gam-1 merk ghir old1 Cokdan gam u mihnetum ~ekersin Rahmet diyu zahmetum ~ekersin.. (121a) deyip idni doker. "Clnim kafesten ucar, gider de gozlerim a~i kalirsa salun onlari yumma, yhrimin yolunu gozlemelerini isterim", der. Devamla: Dbmbn-I piir-egkden kefen lyl Ben kiigteye kanlu pirehen kil... Kabr i~re yoniimi ybre dondiir 01 mble-i dil-fik.&ra dopdur,.-

22 Mecnfina ilet beniim selbmum 01 pqhteye bu haybl-i hbmum: (121a) Cbn kddi revbn yoluiida Leyli Old1 gam-1 'agkuiiuii yufeyli... (1 21 b) Leylb anasmn Mecnfina soylemesi idn, bagina gelenleri yan~k yan~k sayp, dokei. Anasmn arac~l~g~yla MecnQn'a: Leyl$ anasma vedb ederek: Gel ister iseii bahbr-1 bi-hlr Bu yerde kolahm iki gam-hybr... Olalum irince Qagr bi-hqg Hem-hvabe vu hem-dem u hem-bgqg Bulbul giil-i giilpcne irigsun Cbn cbna vu ten tene irigsun a) MecnQn! MecnQn!.. diyince tekrlr (Xnlna ulagdi c hi gam-h%r (122b) olur. Leylb'nin yakinlan ve kabile halk~ olum haberini duyunca feryitde baglarlar. Defin hazirl~klar~ yapll~r. Leylb'nin tbbfitunu "dilriibllar gotururler. "Gul harmani i~re servi medfiln" ederler. 0 ~aglarm benzerini gormedig bir "kasr" bina ederler. Adina da "Gul-zbr-I Behigt" derler. Burada da CeWnin sesi: Ey genc-i cihbn iqun qeken renc Kalur saiia renc u ejdere genc... (123a) gibi beyitlerde duyulur. Leylb'nm anasi saqni, bagini yolup agayip inlemelerine devam eder. Yollara dugup MecnQn'u bulur. lkisi birden yanlp yalulirlar. Gel kim ikimuz idup ciger ~ l k Kabri uzerinde olalum bik Kim yansa iki ~erbg-i riigan Tire-geb olur ziybde ro~en (124a) MecnQn, dile gelerek, sevglilisinin ozelliklerini sayarak ferybde baglar: Mecniin cu figbnden old1 hbmiig Dugdi yere mest bigi bi-hfig (124b) Neden sonra kendine gelen Mecniin, "peyk-i ecel"i qa&r~r. Ey bbd ~erbgumi soyiindur Vey dqd dimlgum~ goyiindur Ey cbn kafes-i ten old1 gun tenk Gulzbr-1 behiste eyle bhenk Kurtar beni derd-i serden ey merk GWr-I bayiiq eyle bi-berk (124b)

23 1 Bayle diye diye dulya el kald~ran Mecnfin'un duds1 kabql olunarak yere duger. bir damla su damlatacak kimseleri yoktur. MecnQn olum hllindedir. Ciin pister-i hlke dugdi MecnQn Bllin-i hellke dugdi Mecnfin (125a) Bu s~rada melekler, "cennetteki makamini" gosterirler: Ciin hfira uzandl cism-i baki L E Y L f! diyu virdi rfih-i pdki (125b) f~te tam bu sirada, ~olleri, daglar~, tepeleri inleten bir feryld kopar. Vah$ hayvanlar, ylrtlci kuslar Mecniin'a vedl ederler. Bu s~rada goklerden yagmur bopn~r. Geyikler, MecnQn'un bedenini y~karlar. Oriimcekler, kefen orerler. Aslanlar, penceleriyle mezarlni kazarlar. Kaplan, viicqdunu daglay~p mdteme biiriinur. Aslan, mecasiz kahnca, gogsunu Mecnfin'a tahta tabut eyler. Gazel, boynuzlar~ni mezar tasi olarak diker. Ans~z~n bir Hiclz kervln~ goriinur. MecnQn'u "techiz ve tekfin' ile "Melfil ve mahzqn" olarak defnederler. MecnQn'un da oliimu ile hiklye son bulur. Lakin Celili: Sunlar ki hakim u hurde-dbndur Dir 'Lleme *$me-i revlndur $u uzre gii hlne olmaz lbdd Ey bu'l-heves itme 'omri berbdd (126) bu ofitleri verdikten sonra "enbiyb, evliyl ve yiiregi yaniklar Hakkin de~glh~na varlnca "nqr-1 tevhid ile aydinlat~lmasmi" ister. Celili'nin Leyld vu Mecnfin'u, kendisinden oncekilerle sunrakiler arasinda bir kopru vazifesini gordugunden buyuk bir oneme sahiptir. Her yonuyle incelenmeye, kaynaklarinln ara~tinlmasina ve Tiirk~e yavlan diger Leyll vii Mecnfin'lara tesirin belirlenmesine gerek vardir. Bu "tanitma"nm da amaci bundan ba~ka birgey degildir. Hayatini siirekli mucadelelerle ge~iren Prof. Dr. Faruk K. Timurtag Hodnin aziz ruhuna, sayg~yla ithaf olunur. a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Dünya Çocuk Gününü kutladık,dünyamızda bizden başka çocuklarda olduğu ve bütün çocukların birbirinden farklı ve özel

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

İMAM ALİ RIZA

İMAM ALİ RIZA Adı İmam Ali Rıza Ünvanı Rıza, Sultan, Horasan, Garib el guruba (gariblerin garibi) Babası Musa-i Kazim Anası Mersiye (lakabı necime) Doğum yeri ve tarihi Medine, 770 Çocukları Muhammed Taki ve bir de

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Bunca çilenin sonu değil mi bir avuç toprak Ölümden yana korkum yok Tek korkum unutulmak İsmail GÜN 1953-03-09; Mart, Pazartesi - 2000-07-11; Temmuz, Salı 2014-02-09; Şubat, Pazar :: 10.10.32

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır.

Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır. Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır. En sıkı düğümlenmiş düğümleri çözen de, katılıkları eriten

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-4

Küçüklerin Büyük Soruları-4 Küçüklerin Büyük Soruları-4 Yayın no: 186 KUR AN OKUMAYI NEDEN ÖĞRENMELİYİM? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 4965 07 6 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları,

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MAYIS AYI PSİKOLOJİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA YARDIMSEVERLİK Çocuklar küçük yaşlarda özellikle 3 yaşına kadar oldukça benmerkezci ve kendilerine yönelik

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

DENİZ KABUĞU ANAOKULU ŞUBAT AYI PROGRAMI

DENİZ KABUĞU ANAOKULU ŞUBAT AYI PROGRAMI DENİZ KABUĞU ANAOKULU ŞUBAT AYI PROGRAMI AYIN DEĞERİ:SABIR KONU ANALİZİ *BESİNLER VE SAĞLIĞIMIZ *İLETİŞİM HABERLEŞME *KULLANDIĞIMIZ ARAÇ -GEREÇLER TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ A)Hikaye Öncesi Etkinlikleri *ŞİİR

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 780 Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak S kutsal mekan u konu için arz na d vam eder. dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu)

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Prof. Dr. Erman Artun GELİN VERME OYUNU Gelinlerin anasının üç kızıyla oyun alanına gelmesiyle başlar. "Haydee gelin satıyorum,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

nevi den ( Mes 9şirli) r H i k â y ele

nevi den ( Mes 9şirli) r H i k â y ele 9 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlânâ Celâleddîn Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlânâ mızın Mesnevi sinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat 2 Bir avuçtuk biz göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz Cennete susayan. 2 2 Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden Nakarat En kutlu sözdür bu La ilahe illallah. 5 2 Yar oldum gönlüme sevgi ektin içime. Tevhit

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK

DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DK. ETKİNLİK ZAMANI: TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır geçiş geçtim beklemekten uzun hikayedir gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır o hep kızar söylenir öper koklar ve hep kızar çağırır beni kollarının beşiğine yatırır

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı