Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu"

Transkript

1 Geri dönüþümlü kaðýt

2 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri Kurum Vizyon ve Misyonu Akredite Olmuþ Bir Okuldan Beklentiler Ýletiþim Kanallarýmýz ve Önemi Velilerimiz ile Nasýl İletiþim Kuruyoruz? 4.2. Velinin Kurumla Ýletiþim Kanallarý 4.3. Öðrenci Ýletiþim Kanallarý 4.4. Yayýnlarýmýz Newsletter Bilim Feneri Yakamoz Pencere BÖLÜM II. ÖÐRENCÝ BÝLGÝLERÝ 1. Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Öðrenci Profili Uluslararasý Bakalorya Diploma Programý Eyüboðlu Eğitim Kurumlarında Öðrenci Disiplini Anlayýþý Akademik 3.2. Etik 3.3. Davranýþsal 3.4. Sorumluluk 4. Sýnýflarýn Oluþumu Okul Günü Devam - Devamsýzlýk - Okula Geç Gelme Okul Formasý ve Kurallarý Kurumumuzdaki Kýz Öðrenciler 7.2. Kurumumuzdaki Erkek Öðrenciler 7.3. Beden Eðitimi Kýyafeti 7.4. Okul Formaları Kuralları 7.5. Okul Formaları Kuralları İhlali 7.6. Kayıp Eşyalar 7.7. Cep Telefonu 7.8. Öğrenci Dolapları 8. Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Ödev Politikasý Öðrencinin Görevleri 8.2. Velinin Görevleri 8.3. Öðretmenin Görevleri 9. Burs Kampüslere Giriþ Çýkýþlar Veli Giriş Kartı 11. Öðrencilerimizin Giremeyecegi Alanlar Güvenlik ve Acil Durumlar Öðrenci Baþarýsýnýn Ýzlenmesi Ölçme/Deðerlendirme - Sýnavlar Ýlköðretim 4. ve 5. Sınıflar Sýnýflar 15. Sýnýf Geçme Okul - Aile Birliði Öðrenci Birlikleri Öðrenci Birliði'nin Amaçlarý Eyüboðlu Öðrenci Birliklerinin Felsefesi 18. Öðrenci Kulüpleri Yaz - Kýþ Okulu Yurt Dýþý Dil Okullarý Kitap, Ulaþým, Yemek ve Saðlýk Hizmetleri Kitap Hizmetleri Yemek Hizmetleri Ulaþým Hizmetleri Velilerimizden Servis Kullanýmý ile İlgili Beklentilerimiz Saðlýk Aşı Uygulaması BÖLÜM III. BÝRÝMLER 1. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Birimi Yurt Dýþý Eðitim Danýþmanlýðý Yurt Ýçi Yüksek Öðrenim Danýþmanlýðý Kütüphane ve Medya Merkezleri Bilgisayar ve Fen Laboratuvarlarý Eyüboðlu Ýkiz Gözlemevi Spor ve Sanat Çalýþma Alanlarýnýn Kullanýmý Konferans Salonlarý

3 3 Baþlangýç Sayın Velilerimiz, "Eyüboğlu Veli-Öğrenci El Kitabı", sizlere içinde bulunduğunuz eğitim kurumunu tüm ayrıntılarıyla tanıtmak, veli - okul - öğrenci bilgi akışını tamamlamak amacıyla hazırlanmıştır. Zamanın en değerli meta olduğu çağımızda bizlere sunulmuş bilgileri kullanmasını bilirsek, bilgi ve yeteneklerimizi daha verimli bir şekile dönüştürebiliriz. Bu nedenle velilerimizden ricamız, bu kitabı dikkatle okumaları ve bir kaynak olarak kullanmalarıdır. Sizler için derlediğimiz bu bilgiler, birçok sorunuza cevap verecek ve gereksiz zaman kaybınızı önleyecektir. Ayrıca Eyüboğlu Veli - Öğrenci El Kitabı ile, günün çok büyük bir bölümünü okullarında geçiren çocuklarınızın bu süreyi nerelerde ve nasıl geçirdiklerini öğrenecek, sizlerin de dahil olduğunuz okul ortamını daha iyi değerlendirebileceksiniz. Sevgili Öğrencilerimiz, Eğer okula yeni başlıyorsanız bu kitap sizin için çok değerli. Okuma yazmayı öğrendiğiniz zaman bunu okuyarak okulunuz hakkında bilmediğiniz birçok şeyi öğrenecek ve okulunuzu daha çok seveceksiniz. Diğer öğrencilerimiz; sizler ise bu kitapla hem okulunuzda geçen yıldan bu yana yapılan yeniliklerden haberdar olacak, hem de okul yaşamı hakkındaki bilgilerinizi tazeleyeceksiniz. Uzun yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz okul toplumunda başarı ve mutluluğa ancak, "Açıklık İlkesi" ve "Takım Ruhu" ile ulaşırız. İşte bu kitap, bu ilkelerin ışığında sizlere yol gösterici olacaktır. LÜTFEN EL KİTABINIZIN TÜMÜNÜ DİKKATLE OKUYUNUZ! Öğretim Yılı'nda sevgi, sağlık, mutluluk ve başarıyla birlikte olmak dileğiyle... Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu

4 4 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý BÖLÜM I. YAPILANMA 1. Ýletiþim Bilgileri Kurum görevlilerimiz saat arası sizlere hizmet vermek için bütün çağrılarınıza cevap vereceklerdir. Ana Santral Telefon Numaramız: Web Sitemiz: Yönetici ve İdarecilerimiz: Eyüboğlu Genel Müdürlük, Çamlıca İlkokulu, Kolej ve Fen Lisesi Dr. Rüstem Eyüboğlu Sok. No:8 Ümraniye İstanbul Eyüboğlu Ataşehir İlkokulu 2.Cadde, 59 Ada Manolya 4 Blokları yanı No:6 Ataşehir İstanbul Eyüboğlu Kemerburgaz Anaokulu ve İlkokulu ve Ortaokulu Mithatpaşa Mh. Pirinççiköy Yolu Üzeri, Kemerburgaz İstanbul Eyüboğlu Erenköy Anaokulu Hamam sok. No:1 Erenköy İstanbul Eyüboğlu Koşuyolu Anaokulu Acıbadem Mahallesi Eminbey Sokak No:17 Kerimzade Köşkü Acıbadem İstanbul Eyüboğlu Anaokulu, Sabancı Üniversitesi Kampüsü Sabancı Üniversitesi Kampüsü Orhanlı, Tuzla İstanbul Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak No:11 B1 A Batı Ataşehir İstanbul

5 5 2. Kurum Vizyon ve Misyonu Vizyonumuz Tüm öðrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararasý toplumlarýn her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiþtirmek ve tüm dünyada örnek alýnacak bir eðitim kurumu olmaktýr. Misyonumuz Kurumumuz, ana sýnýfýndan 12. sýnýfa kadar bütünlük taþýyan ve bireysel farklýlýklarý gözeten eðitimiyle yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öðrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arasý bilince sahip çift dilli vatandaþlar yetiþtirmeyi amaçlar ve bu deðerler doðrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman ödün vermez. Deðerlerimiz a) Bütünlük taþýyan eðitim Disiplinler ve seviyeler arasý tutarlý, bütüncül bir eðitim anlayýþýna sahip olmak. b) Bireysel farklýlýklar Kendini tanýyarak kapasitesini olabildiðince geniþletmek, Kendinin ve baþkalarýnýn hak ve düþüncelerine saygýlý olmayý öðrenmek, Ýnsanlarýn bireysel farklýlýklarýna deðer verip saygý duymak, Farklý durumlara ve koþullara uyum saðlayabilmek. c) Yüksek etik ve akademik standartlar Bilgi ve davranýþlarýn sorumluluðunu üstlenmek, Eðitimin her aþamasýnda üstün akademik baþarýya ulaþmak. d) Yenilikçilik Yaratýcýlýðýný ve araþtýrmacýlýðýný geliþtirmek, Teknolojik geliþmeleri izlemek ve her fýrsatta yararlanmak, Öðrenen okul kavramýný özümsemek. e) Sürekli etkin öðrenme Öðrenmeyi öðrenmek, Öðrenmeye katýlýmcý ve etkin yaklaþmak, Akýlcý yaklaþýmla öðrenmeyi yaþam boyu geliþtirmek. f) Toplumsal bilinç Kendi kimliðinin ve toplumunun deðerlerini bilmek ve sahip çýkmak, Dürüstlük, kardeþlik, dayanýþma ve paylaþma ilkelerini geliþtirmek, Sosyal hizmet duygusunu benimsemek ve geliþtirmek, Bedensel ve ruhsal yönden saðlýklý olmanýn önemini kavramak, Çevresel sorunlara duyarlý olmak. g) Kültürler ve uluslararasý bilinç Ana dilini ve Ýngilizce'yi en etkin þekilde kullanmak, Öðrendiði diðer yabancý dilleri iyi iletiþim kuracak ölçüde geliþtirmek, Kendi kimliðini kaybetmeden hoþgörülü bir dünya vatandaþý olmak.

6 6 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 3. Akredite Olmuþ Bir Okuldan Beklentiler Bütün anne ve babalar doğal olarak çocukları için kaliteli bir eğitim arayışı içindedir. Bir okulun akredite olmuş olması onlara birçok güvence sağlar. Anne-babalar bilirler ki; akredite olmuş bir okul zorlu bir öz-değerlendirmeden geçmiştir, deneyimli ve profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilmiştir, yüksek akademik ve profesyonel standartlardadır, dışarıdan bir kuruluş tarafından düzenli denetim ziyaretleri ve izlenme süreci içindedir. n Akredite olmuþ bir okul misyonuna baðlýdýr. Sunduðu eðitim-öðretimi, tanýnmýþ bir akreditasyon kuruluþu onayýný almak için üstün bir çaba harcayacak kadar önemseyen bir kurumdur. n Akredite olmuþ bir okul kendisini tanýr. Öðrencilerine, ailelere ve topluma verdiði hizmetleri akreditasyon süreci içerisinde ayrýntýsýyla ve derinlemesine düþünüp deðerlendirmiþtir. n Akredite olmuþ bir okul öðrenci merkezlidir. Eðitim felsefesi bireyi her yönden geliþtirmeyi kapsar. n Akredite olmuþ bir okul vaatlerini yerine getirir. n Akredite olmuþ bir okul nesnel bir deðerlendirmeyi kabul eder. Kapýlarýný düzenli olarak okul dýþýndan gelecek deneyimli denetçilere açmaya hazýrdýr. n Akredite olmuþ bir okul öðretim programýyla ve diðer alanlarla ilgili baþarýmýný sürekli olarak geliþtirmeyi amaçlar. n Akredite olmuþ bir okul geleceðini planlar. Deðerlendirme sürecinin bir parçasý olarak, akredite olmuþ okullar sürekli olarak gelecekteki geliþmelerini tasarlar. 4. Ýletiþim Kanallarýmýz ve Önemi Öğrencilerimizin okul içi ve dışı iletişimi son derece önem verdiğimiz bir konudur. Velilerimiz de iletişimimizin bir parçasıdır ve öğrencilerimizin zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri okullarımızda neler yapıldığı hakkında velilerimizi bilgilendirmek büyük önem verdiğimiz konulardan biridir. Sizinle iletişimimizin hızlı ve sağlıklı olabilmesi için ilerleyen sayfalarda bizim velilerimizle, velilerimizin bizimle ne şekilde iletişime geçebilecekleri konusuna değindik. Bizim sizinle en hızlı iletişime geçebileceğimiz yöntem cep telefonları ve adreslerinizdir. Adres değişikliği, telefon ve değişikliğinizi lütfen en hızlı şekilde bizimle paylaşınız Velilerimiz ile Nasýl İletiþim Kuruyoruz? Kurumumuzla ilgili tüm bilgilere adresli web sitemizden ulaşabilirsiniz. Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesindeki tüm okullarımızla ilgili gerek akademik gerekse etkinlik ve duyuru niteliğindeki haberlerin yer aldığı web sitemiz, velilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Velilerimiz web sitesinden ve mobil telefonlarından Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) ile öğrencilerimizin akademik başarılarıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilmektedir. iphone, ipad ve ipod Touch kullanan velilerimiz ayrıca Eyüboğlu Bilgi Yönetim Sistemi uygulamasını ücretsiz indirerek öğrencimizle ilgili bilgilere anında ve her yerde ulaşabilir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan bu uygulamalarda Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi nin (EYS) yanı sıra Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının tanıtımı, Eyüboğlu Okullarından haberler, duyurular, yayınlar, akademik takvim, etkinlik takvimimiz ve etkinliklerimizden fotoğraf ve

7 7 videolar da bulunmaktadır. Velilerimiz iphone, ipad ve ipod Touch uygulamasında yer alan EYS ye, web sitemizde kullandıkları kişisel şifre ile ulaşabilir. Öğrencilerimizin şifreleri her eğitim yılı için aynıdır. Şifresini unutan velimiz ya da öğrencimiz bilgi-işlem merkezine danışarak ya da EYS üzerinden şifresini öğrenebilir. Ayrýca: n Velilerimiz ile iletişimimizde kullanılan en etkili iletişim kanallarından bir diğeri de cep telefonlarına gönderilen mesajlar ve lerdir. Kurumda gerçekleşen bazı önemli toplantı ve etkinlikler yazılı olarak yapılan duyuruların yanı sıra tüm velilerimizin cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle hatırlatılır. Ayrıca önceden duyurulan bir toplantı ya da etkinliğin programında değişiklik olması halinde velilerimiz cep telefonlarına mesaj gönderilerek en kısa zamanda değişikliklerden haberdar edilir. n E- Bülten ise; elektronik posta yolu ile gönderdiğimiz, kurumda bulunan akademik bölümler ve sosyal etkinliklerle ilgili başarı ve duyuruları ilettiğimiz sistemdir. n Eğitim yılı boyunca her dönem iki kez yayınlanan Newsletter dergisi aracılılığıyla ise okullarımızın dönem boyunca yaptıkları akademik çalışmalar ve sosyal etkinlikler geniş kitlelere duyurulur Velinin Kurumla Ýletiþim Kanallarý Veli görüşmeleri belirli bir program çerçevesinde gerek sınıf ve branş öğretmenleriyle, gerekse yöneticilerle düzenli olarak yapılır. Herhangi bir konuda eğitim kadrolarıyla özel görüşme yapmak isteyen velilerimiz okul danışmalarından ya da Eğitim Yönetim Sistemimizi kullanarak randevu almak suretiyle diledikleri öğretmen ve yöneticiyle iletişim kurabilir. Öğretmen görüşme günleri her sene başında web sitemizden duyurulur. n Düzenli olarak yapılan veli toplantılarında velilerimiz öğrencinin akademik ve sosyal yönleriyle ilgili bilgileri öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yaparak edinir. Her dönem bir kez yapılan genel toplantılarda, velilerimize içinde bulunulan eğitim dönemi ile ilgili bilgi aktarımında bulunulur. İkinci dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilerin de verildiği genel toplantılar, velilerimiz için uzun vadeli bilgi edinebilecekleri bir ortam sağlar. n Her yıl okulların açılışını takip eden ilk aylarda Eyüboğlu Veli Sempozyumu düzenlenir. Sempozyumda velilerimizin bilgilenmek isteyebilecekleri tüm akademik ve sosyal çalışma ve programlarla ilgili detaylı sunumlar yapılır. Eğitimcilerimiz ve konunun uzmanları tarafından yapılan sunumlarda velilerimiz her türlü sorularına yanıt bulur. n Akıl Defteri; anaokulları ve ilkokul Hz.-4. sınıf öğrencilerinin kullandığı, veli ile öğretmen arasında bilgi alışverişini sağlayan etkin bir iletişim aracıdır. Öğrencilerin günlük çalışma ve ödevlerinin kaydedildiği defterde bulunan "Öğretmenden Veliye..." ve "Veliden Öğretmene..." adlı bölümler aracılığı ile öğretmen ve veliler görüş ve önerilerini yazılı olarak paylaşır. Velilerimizden; ofis personelleri, servis şoförü ve servis hostesleri ile kuruma özel mesajlar iletmemelerini rica ederiz.

8 8 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 4.3. Öðrenci Ýletiþim Kanallarý n Değerlendirme Raporu, öğrencinin akademik başarısı konusunda veli - öğrenci - okul iletişimini sağlayan etkili bir belgedir. İlkokul Hazırlık-4. sınıflarda branş dersleri, 5-8. sınıflarda tüm dersler için her dönem bir kez öğrenci-veli ve öğretmen tarafından doldurulan Değerlendirme Raporları aracılığıyla; öğrencinin akademik başarı durumu, veliöğrenci-öğretmen tarafından sağlıklı bir şekilde paylaşılır. n İlkokul Hazırlık-4. sınıf öğrencilerini kapsayan Ünite Sonu Raporları, her dönem üç kez öğrenci-veli ve öğretmen tarafından doldurulur. Öğrencinin sorgulama üniteleri süresince edindiği bilgi, kavram, profil, tutum, alanlar üstü beceri ve gelişimini tüm yönleriyle yansıtan bu uygulama, veliler için önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı niteliğindedir. n Öğrencilerin ilkokuldan ortaokulu geçişlerinin bir kutlaması niteliğinde olan PYP Sergisi, öğrencinin PYP'ye katılımının en üst noktasını oluşturan önemli bir etkinliktir. Yazılı çalışma örnekleri, sözlü sunumlar, teknoloji örnekleri ile dans, tiyatro, film ve video kullanılarak yapılan performansların yer aldığı sergi, büyük bir veli katılımı ile gerçekleşir. n Portfolyo sunum günlerinde öğrenciler çalışmalarını anne babalarıyla paylaşır. Velilerimizin okul çalışmalarını izleyebilmeleri açısından büyük önem taşıyan bu sunumlar, öğrencilerimiz için de motivasyon kaynağıdır Yayýnlarýmýz Newsletter: Her dönem 2 kez olmak üzere yılda 4 kez yayımlanan bir haber dergisidir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri, projeleri, yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmaları, kurumla ilgili yenilikleri, haberleri; tüm Eyüboğlu öğrencileri, velileri, mezunları ve çalışanlarına, ayrıca işbirliği yaptığımız resmi, özel kuruluşlar ile medyaya duyurmayı amaçlar Bilim Feneri: Eyüboğlu Koleji Fen Bölümü tarafından çıkarılan Bilim Feneri dergisi yılda 1 kez mayıs ayında yayımlanır. Gerçekleştirilen projeler, elde edilen başarılar, akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin fen alanındaki çalışmaları ile ilgili bilgiler; öğrenci, veli ve diğer okullarla Bilim Feneri aracılığıyla paylaşılır Yakamoz: 8. sınıf ve lise öğrencilerine yönelik bir edebiyat dergisidir. Derginin içeriğini öğrenciler ve öğretmenler oluşturur. Derginin amacı öğrencilerimizin yazdıkları yazınsal değere sahip yazıları değerlendirmek, bu alanda istekli ve yetenekli öğrencileri destekleyip cesaretlendirmek; öğrencilere yazma ve okuma zevki kazandırmaktır. Dergi diğer okullara, okulumuz öğrenci, veli ve öğretmenlerine dağıtılır Pencere: 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir edebiyat dergisidir. Derginin içeriğini bu seviyede okuyan öğrencilerin yazdıkları şiirler, öyküler, anılar, gezi ve gözlemler oluşturur. Hazırlanması, basımı ve dağıtımı Pencere Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir.

9 9 BÖLÜM II. ÖÐRENCÝ BÝLGÝLERÝ 1. Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Öðrenci Profili Eyüboğlu öğrencileri, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlar çerçevesinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan bireyler olmak için yetiştirilir: Sorgulayan Bilgili Düþünen Ýletiþim kuran Ýlkeli Açýk-fikirli Duyarlý Risk alan Doğal meraklarını geliştirir. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken özellikleri kazanır ve öğrenmede bağımsız davranır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk alır ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamı boyunca devam eder. Yerel ve küresel bazda önem taşıyan kavram, fikir ve konuları araştırır. Bunu yaparken geniş ve dengeli bir ders yelpazesinde kapsamlı bilgi birikimi edinir, anlayış geliştirir. Karmaşık problemleri fark etmek ve çözmeye çalışmak için, ayrıca mantıklı ve etik kararlar almak için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı biçimde uygulamada inisiyatif kullanır. Birden fazla dilde ve çeşitli iletişim şekillerinde kendinden emin ve yaratıcı bir şekilde fikir ve bilgileri anlar ve ifade eder. Başkalarıyla birlikte çalışma konusunda etkili ve isteklidir. Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir adalet ve hak anlayışı ile bireylerin, grupların ve toplumların haysiyetine saygı duygusuyla hareket eder. Kendi davranışlarının ve bunların doğurduğu sonuçların sorumluluğunu üstlenir. Kendi kültürünü, kişisel geçmişini anlar ve değerini bilir. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine, geleneklerine açıktır. Çeşitli bakış açılarını anlamaya ve değerlendirmeye alışmıştır ve bu deneyim sonucunda gelişmeye isteklidir. Başkalarının gereksinim ve duygularına karşı empati, merhamet ve saygı gösterir. Hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptir. Başkalarının yaşamlarında ve çevrede olumlu bir değişiklik yaratmak için harekete geçer. Tanımadıkları durumlara ve belirsizliklere korkusuzca ve ihtiyatla yaklaşır. Yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak bağımsızlığa sahiptir. Cesurdur ve inançlarını savunma konusunda sesini duyurmaktan çekinmez. Dengeli Zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin, kendisi ve başkalarının sağlığı için taşıdığı önemi anlar. Dönüþümlü düþünen Kendi öğrenme ve deneyimlerini dikkatle gözden geçirir. Öğrenme ve kişisel gelişimini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlarını değerlendirip anlayabilir.

10 10 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 2. Uluslararasý Bakalorya Diploma Programý (IBDP) IB Diploma Programı, Eyüboğlu Koleji'nde 1995 yılından bu yana uygulanmaktadır. Kolejin son iki senesinde başlayan bu programa katılan öğrenciler, analitik düşünme, uluslararası bilince yönelme, öğrenmeyi öğrenme ve öğrenmeyle gerçek dünya arasında yapıcı bağlantılar kurma becerilerini edinir. Türkiye'deki IB öğrencileri, iki diploma programını da tamamlamak, hem Türk Lise diploması hem de IB diploması gereklerini yerine getirmek durumundadır. IB Diploma Programı nda başarı, sadece öğrencinin zekası ve doğal yetenekleriyle elde edebileceği bir durum değildir. Öğrencinin bu programda başarılı olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi beklenir. IB Diploma Programý na baþvuracak öðrencilerin, sýnýf karnelerinde zayýf not bulunmamasý, 2. Bir önceki sınıftan sorumlu olarak geçtikleri bir ders bulunmaması, (IB 1. sınıftan 2. sınıfa sorumlu olarak geçen IB öğrencisi, ikinci yıl IB programından çıkarılabilir.) 3. İngilizce karne notunun en az 4 olması, bu dilde akıcı bir şekilde iletişim kurabilmesi, 4. Kitap okumayý, araþtýrma yapmayý sevmesi, 5. Öðretmenlerinin geri bildirimlerine olumlu yanýt vermesi beklenir. IB Diploma Programý na kabul edilen öðrencilerden ise, a) Verilen ödevleri zamanýnda yapmasý, b) Çalýþmasýnýn her aþamasýnda akademik dürüstlük göstermesi, c) Grup çalýþmasýnda uyumlu ve üzerine düþen görevi yerine getirip üretici çalýþma ortamýna katkýda bulunabilmesi, d) Sýnýfta yaratýlan öðrenme ortamýna saygýlý olup kendisinin ve arkadaþlarýnýn öðrenmesine engel olabilecek davranýþlar sergilememesi, e) Çalýþma yükünü dengeleyip stresle baþetmeyi bilmesi, f) Akademik gereksinimleri ve diploma için gerekli koþullarý yerine getirmesi beklenir. IB Diploma Programı na başvuran öğrencilerin yukarıda belirtilen koşullara uygun olup olmadığı ve programa kabul edilip edilmeyeceği; okul yönetimi, 10. sınıf öğretmenleri, seviye müdür yardımcısı, IBDP Koordinatörü ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenir. Kurum, kaç öğrencinin bu programa devam edeceği ve koşullara uygun olup olmadıkları konusunda karar vermeye yetkilidir. 3. Eyüboðlu Eğitim Kurumlarında Öðrenci Disiplini Anlayýþý Tüm öğrencilerimizin güvenli, sıcak ve özenli bir ortamda eğitim öğretim görme hakları vardır. Hiçbir öğrenci, bir başkasının bu hakkına engel olamaz. Bu nedenle Eyüboğlu öğrencileri gerek okul içinde, gerekse okul dışı toplumda sosyal davranış normlarını uyumlu bir şekilde takip etmekle yükümlüdür. Öğrencilerimizden beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:

11 Akademik n Öðrenci, ödevlerini düzenli ve zamanýnda yapar, Eyüboðlu ödev politikasýna uygun hareket eder. n Ödev ve projelerini zamanýnda teslim eder. n Giriþ zili çaldýðý anda sýrasýnda gerekli ders malzemeleriyle derse hazýr bulunur, öðretmen derse gelmeden önce sýnýf düzenini saðlar. n Ders sýrasýnda öðretmenin iznini almadan hiçbir þekilde sýnýftan çýkmaz. n Sýnýfta ders iþlenirken hiçbir þekilde dersi bozucu, arkadaþlarýnýn ve öðretmenin dikkatini daðýtýcý þekilde davranmaz; sadece dersle ilgilenir. n Sunulan akademik ve sosyal olanaklardan en sonuna kadar yararlanýr. n Grup çalýþmalarýnda ve/veya ikili çalýþmalarda belirtilen kurallara uyar Etik n Öðrenci, arkadaþlarýna, öðretmenlerine ve okuldaki tüm personele saygýlý davranýr. Karþýsýndakinin duygularýný incitecek, onlarý üzecek ve rahatsýz edecek davranýþlarda (alay etmek, isim takmak, dedikodu yapmak, ve telefonla rahatsýz etmek gibi) bulunmaz. n Söz almadan konuþmaz, öðretmenin veya arkadaþýnýn sözünü kesmez. n Kopya çekmez; her türlü sýnav ve ödevi kendi bilgisine dayanarak yapar, alýntýlarda mutlaka kaynak bildirir. n Öðrenci, hiçbir durumda yalan söylemez Davranýþsal n Öðrenci, okula en geç ilk ders zili çalmadan 5 dakika önce gelir. Okula geç kalmak için olaðanüstü durumlar dýþýnda hiç bir þekilde mazeret kabul edilmez. Servis kullanmayan öðrenci okula geliþ gidiþ saatlerini ayarlamak durumundadýr. n Okul içinde ve bahçelerde çiklet çiðnemez, sýnýfta, kütüphanelerde, ve laboratuvarlarda herhangi bir þey yemez, içmez, kapalý mekanlarda yüksek sesle konuþmaz. n Okul eþyalarýna ya da diðer öðrencilerin eþyalarýna zarar vermez, izin almadan baþkalarýnýn eþyalarýný kullanmaz. n Öðrenci yanýnda günlük gereksinimini karþýlayacak tutarýn üzerinde para bulundurmaz. Parasýnýn sorumluluðu öðrenciye aittir. n El þakasý yapmak, itiþmek, vurmak, tekme atmak, çelme takmak, herhangi bir eþyayý birisine fýrlatmak gibi baþkalarýnýn güvenliðini tehlikeye düþürecek, yaralanmasýna ya da sakatlanmasýna yol açacak hiçbir davranýþta bulunmaz. n Okulda ve servis araçlarýnda her öðretim yýlý baþýnda okul idaresi tarafýndan bildirilen kýyafet yönergesine uyar. n Servis araçlarında servis kurallarına uygun hareket eder. n Öðrencilerin okul içinde ve dýþýnda yapacaklarý her türlü gezi, spor etkinlikleri, eðitsel kol çalýþmalarý ve toplumsal etkinliklerde Eyüboðlu Eðitim Kurumlarýnýn öðrenci profili ve okul kurallarý çerçevesinde davranýr Sorumluluk n Öðrenci, derse iliþkin araç ve gereçlerini eksiksiz getirir, okula ders için gerekli araç gereçlerin dýþýnda malzeme getirmez. n Çevre temizliðine özen gösterir, yeþil alanlara zarar vermez, kendi güvenliði açýsýndan spor alanlarýnýn dýþýnda, sportif aktivitelerde bulunmaz. n Öðrenci katýlacaðý her türlü etkinlik için okul idaresinin ve velisinin iznini alýr.

12 12 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý n Öðrenci kendi eþyalarýnýn sorumluluðunu üstlenir. Eþyalarýna kimlik bilgilerini kaydeder. n Veliden yazýlý izin dilekçesi ve ilgili müdür yardýmcýsýndan izin alýnmadýkça herhangi bir çalýþma için okul saatleri dýþýnda okulda kalýnmaz. n Öðrenci, sýnýfta bulunan aletleri ve malzemeleri dikkatli kullanýr, panolarda bulunan yazý, resim vb. malzemelere zarar vermez. Bu malzemeler sýnýftaki öðrencilerin sorumluluðu altýndadýr. n Okul gezilerinde Gezi Yönergesinde belirtilen tüm þartlarý yerine getirir. Öðrenci, yukarıda belirtilen kurallara uymadýðý takdirde okul idaresinin uygun göreceði yaptýrýmlarla karþýlaþýr. 4. Sýnýflarýn Oluþumu Profesyonel eğitimciler olarak sınıflarımızı oluştururken okul politika ve kurallarını uygularız. Sınıf dağılımında, öğrenci sayısı, kız-erkek öğrenci dağılımı, öğrencinin kişisel gelişimi, davranışları ve notları göz önüne alınır. Velilerimizin de bu uygulamada bize yardımcı olmak için aşağıdaki konulara hassasiyetle uymalarını bekleriz: 1. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında her öğretmen kurumun belli kriterlerine, bilgi, görgü ve deneyimine göre işe alınır. Bu bağlamda özellikle ilkokullarımızda öğrencinin belli bir öğretmene verilmesini ya da öğrencinin belli arkadaşları ile birlikte olmasını istemeyiniz. Velilerimiz her zaman öğrencilerin özel durumlarını kuruma iletebilir ancak son karar okul idaresinin inisiyatifindedir. 2. Toplumumuzda sınıfların alfabetik dizilişine göre en iyi sınıfların ilk harften başladığı ve en iyi öğrenci ve öğretmenlerin bu sınıflara verildiği görüşü yaygındır. Kurumumuzun böyle bir uygulaması yoktur sınıflarımızdan gelen öğrencilerimiz Ortaokulu (beşinci sınıf), sınıf oluşumu kriterleri doğrultusunda karma sınıflara yerleştirilir. Unutulmamalıdır ki; veli, öğretmen, öğrenci ve kurumun desteklemesiyle öğrencilerimiz yeni arkadaşlıklar kuracak, birbirlerinden etkileşimle yeni konular öğrenecek ve öğreteceklerdir. 5. Okul Günü 5.1. Akademik Takvim Okullarımız Valilik tarafından verilen özel izinle, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde 180 iş gününden az olmamak kaydıyla akademik takvimini belirler. Anaokullarımız ise eylülün ilk haftasında başlar, haziran ayının son cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürür. Her eğitim-öğretim yılı başında, onaylı çalışma takvimimiz web sitemizde yayınlanır Ders Saatleri Anaokullarımızda tam gün devam edecek öğrencilerimizin saat 08.00'da okulda olmaları beklenir. Yarım gün devam eden öğrencilerimizin ise kurumumuza bağlı okullardaki uygulamalara bağlı olarak ya da da okulda olmaları gerekmektedir. Anaokullarımız genel olarak da kapanır, ancak öğrencisini kendi gelip geç saatte almak isteyen velilerimiz için saat a kadar okulda görevli bir öğretmenimiz bulunur. Velilerimizden öğrencilerini almak için saat 18.00'ı geçirmemelerini bekleriz.

13 13 İlkokul, Ortaokul ve Liselerimizde ise derslerimiz saat 08.15'te başlar ve 15.30'a kadar devam eder. Haftanın bir günü ikinci kademe ve lise öğrencilerimiz bir saat fazla ders yaptıkları için saat 16.10'da çıkarlar. Pazartesi ve cuma günleri okul başlarken ve kapanırken bayrak töreni yapılır. Bayrak törenlerine tüm öğrencilerin katılması zorunludur. Okulda bulunup bayrak töreninden önce öğrencisini almak isteyen velilerimize acil sağlık durumları dışında izin verilmez Okul Sonrası Etkinlikler Okul sonrası etkinlikler için ise velilerimize ve öğrencilerimize her sene başında bir çizelge verilir ve buna göre hareket edilir Okuldan Çıkış Tüm öğrencilerimizin servislerimize yerleşmeleri 20 dakikalık bir süre gerektirmektedir. Servisler, tüm öğrenciler servislerde hazır olmadan hareket etmez. Velilerimizin hem bu durumu, hem de servislerin öğrencilerimizi eve bırakmaları için hava ve trafik koşullarını göz önüne alarak zaman tanımalarını ve daha sonra geciken servis için okulu aramalarını rica ederiz. Herhangi bir sebepten dolayı okul saatleri içinde velisine teslim edilmiş öğrencinin güvenliği ve sorumluluğu veliye aittir. 6. Devam - Devamsýzlýk - Okula Geç Gelme Öğrencilerimizin okul başarılarını en çok etkileyen faktörlerden birinin eğitimde süreklilik olduğu, öğrencilerin derslerine düzenli devam ettikleri ve katıldıkları oranda başarılı olabildikleri bilimsel çalışmalarla gözlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, bazı öğrenme tecrübeleri yalnızca okul ortamında gerçekleşebilir. Öğrencilerimiz önemli mazeretleri yoksa ya da hasta değillerse her gün okula düzenli gelmelidir. Velilerimizden mümkün olduğunca öğrencilerimizi okula göndermelerini bekleriz. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz ilk zilin çaldığı saat olan 08.15'ten en geç 5 dakika önce okulda olmak zorundadır. Herhangi bir nedenle okula geç gelen öğrenci mutlaka ilgili müdür yardımcısından geç kalma nedenini açıkladıktan sonra derse giriş kağıdı alarak sınıfına gider. İlk dersin sonunda gelmeyen öğrencilerimizin velileri SMS, ile bilgilendirilir ya da bizzat ilgili müdür yardımcıları tarafından aranır. Ancak velilerimizden de, öğrencinin devamsızlığı ya da mazeretli geç gelmesi durumu söz konusu olduğunda okula bilgi vermesini bekleriz. Sınav olduğu günlerde öğrenci devamsızlık yapıyor ise, mutlaka doktor raporu getirmesi gerekmektedir. Telafi sınavına, mazeretsiz ve doktor raporsuz hiçbir öğrenci katılamaz.

14 14 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 7. Okul Formasý ve Kurallarý Tüm öğrencilerimizden giyim kuşam tarzları ile hem kendilerine hem de okullarına karşı saygılı ve özenli olmaları, Eyüboğlu Eğitim Kurumları okul formasına uygun giyinmeleri beklenir. Eyüboğlu öğrencisi, bayrak törenlerinde, önemli gün ve haftalarda okul giyim kurallarına titizlikle uymalıdır. Öğrenci okul dışındaki aktivitelerde de Eyüboğlu nu temsil ettiğini unutmaz ve aksi belirtilmediği sürece okul kurallarına göre giyinir. Tüm öğrenciler (ana sınıfları hariç) aşağıda açıklanan okul formasını giyer. Ancak ilkokul müdürlüklerince açıklanan tarihe kadar 1-4. sınıf öğrencileri okul armalı bermuda blue-jean şort ve bu şortun üzerine polo yaka okul tişörtü giyer Kurumumuzdaki Kýz Öðrenciler; Hazırlık sınıflarında gri jile, gri eşofman ve gri şort, okul armalı açık gri triko süveter, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz polo yaka tişört ve boyama önlüğü, 1-4. sınıf öğrencilerimiz; gri jile, gri kareli pilili etek, bermuda şort, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz, gri, açık pembe polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka giyer sınıf öğrencilerimiz; gri kareli pilili etek, okul armalı beyaz, gri, orta pembe uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer. Lise sınıflarında okuyan kız öğrencilerimiz ise; gri kareli pilili etek, okul armalı beyaz, gri, derin pembe uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer. Tüm kız öğrencilerimiz formaya uygun renklerde kısa beyaz veya uzun (diz altı) lacivert çorap, koyu ve tek renk topuksuz ayakkabı giyer. Beden eğitimi dersinde giyilen spor ayakkabılar diğer zamanlarda giyilmez Kurumumuzdaki Erkek Öðrenciler; Hazırlık sınıflarında gri eşofman ve gri şort, okul armalı açık gri triko süveter, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz polo yaka tişört ve boyama önlüğü, 1-4. sınıf öğrencilerimiz; açık gri robalı pantolon, bermuda şort, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz, gri, açık mavi polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer sınıf öğrencilerimiz; orta gri robalı pantolon (kot veya benzeri spor pantolon giyilmez), okul armalı beyaz, gri, orta mavi uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer. Lise sınıflarında okuyan erkek öğrencilerimiz ise; koyu gri robalı pantolon (kot veya benzeri spor pantolon giyilmez), okul armalı beyaz, gri, saks mavi uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer.

15 15 Tüm sınıflarda koyu ve tek renk ayakkabı giyilir Beden Eðitimi Kýyafeti Tüm öğrencilerimiz (hazırlık sınıfları hariç) beden eğitimi dersine gri logolu beyaz tişört, gri şort, gri alt eşofman ve saks mavi üst eşofman ile katılır. İlk dersin beden eğitimi dersi olması durumunda dahi, öğrenciler okula okul üniforması ile gelmek durumundadırlar. Okul takımında olan öğrencilerimiz takım formaları ile beden eğitimi dersine girebilirler Okul Formaları Kuralları Öğrenciler zaman zaman okul forma kurallarını değiştirmeye, farklı giyim tarzları yaratmaya eğilim gösterebilir. Velilerimizin de öğrencilerini okula gönderirken, okul formasına uygun giyinip giyinmedikleri konusunda okul yönetimine yardımcı olmaları beklenir. Öğrencilerimiz okula gelirken; n Okul formaları her zaman temiz, ütülü ve öğrenciye yakışır olmalıdır. n Erkek öðrencilerimizin saç ve sakal týraþlarý düzgün, favorileri kulak hizasýnýn ortasýný geçmemelidir. n Kız öğrencilerimiz hiç bir şekilde takı takamaz, tırnaklarına oje süremez, makyaj yapamaz. n Kız öğrencilerimiz soğuk günlerde mus çorap giymelidir. n Arkasý veya burnu açýk yazlýk ayakkabý, yüksek tabanlý veya topuklu ayakkabýlar giyilmez, etek boylarýnýn diz hizasýnda olmasýna özen gösterilir. n Okul içinde anorak, yağmurluk, polar benzeri giysiler kullanılmaz. Öğrenci kıyafetleri bol ya da dar olmamalıdır. Bu kurallara uymayan öğrencilerimizden kıyafetlerinin değiştirilmesi istenebilir, uyarılardan sonra hala aynı şekilde giyinmeye devam eden öğrencilerimiz eve gönderilip, velisine bilgi verilebilir ya da okul formasının dışında giyinen öğrencilerimizin eşyaları sene sonuna kadar tutulmak üzere alınır. Yıl sonunda bu giysileri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Alınmayan giysiler kardeş okullarımıza ya da hayır kurumlarına yardım amaçlı gönderilir Okul Formaları Kuralları İhlali Öğrencilerimizin okula gelirken giydikleri formaların kontrolü, bütün öğretmenler ve idareciler tarafından yapılır. Okul forması kuralını ihlal eden öğrenci, ilgili müdür yardımcısı ile görüşmek zorundadır. Beden eğitimi derslerinde kıyafetini getirmemiş öğrenciler derse alınmaz Kayıp Eşyalar Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılında kullandıkları bütün araç gereçlerden kendileri sorumludur. Velilerimiz, öğrencilerimizin eşya veya eğitim araç gereçlerinin başka öğrencilerin eşyaları ile karışmaması için, öğrencinin ismini veya okul numarasını yazmalıdır. Sene içinde bulunan sahipsiz eşyalar kayıp odasında saklanır. Kaybolan eşyanın bulunmasından öğrenci sorumludur. Yıl sonunda alınmayan eşyalar kardeş okulumuza veya hayır kurumlarına gönderilir.

16 16 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 7.7. Cep Telefonu Okula getirilen cep telefonları ders esnasında kapalı tutulur. Kütüphanelerde, laboratuvarlarda ve öğrenciye hizmet eden toplu alanlarda cep telefonu kullanılmaz. Öğrenci, cep telefonunu kullanmayı bir hak olarak görmez Öğrenci Dolapları Öğrenci, dolaplarına okul eşyası dışında hiç bir şey koymaz, hijyen açısından dolaplarda yiyecek saklamaz. Dolaplar gerekli görüldüğünde öğrencinin bilgisi dahilinde idare tarafından aranır. Öğrenci okul eşyalarını dolabı dışında herhangi bir yerde bırakmaz. 8. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Ödev Politikası Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında ödev, öğretmenin ya da velinin doğrudan denetimi olmadan; öğrencinin ders dışında, derse ilişkin gerçekleştirdiği her türlü çalışmadır. Ödev sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi, planlama becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi, öğrencilerin birikimlerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmeleri için uygun ortamın yaratılması ve gelecek dersler için hazırlanılması amacıyla verilir Öğrencinin Görevleri: n Öğrenci, ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir ve mutlaka kendi yapmalı, bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır. n Zamanını iyi ayarlamalı, ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir. n Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir. n Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan; gazete okuyarak, haber dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir Velinin Görevleri: n Veli, öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır. Ödev yapma süresi bireysel farklılıklardan dolayı değişebilir. Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa veli; ilgili ders öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle ve/veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile işbirliği içinde olmalıdır. n Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, ona destek olmalı ve yol göstermelidir. Asla öğrencinin sorumluluğunda olan ödevleri kendisi yapmamalıdır Öğretmenin Görevleri: n Verilen ödevin amacını detaylıca açıklar. n Öğrencinin verilen ödevi özümseyebilmesi, yazabilmesi için gerekli zamanı verir. n Öğrencinin ödevini zamanında ve eksiksiz yapıp yapmadığını kontrol eder. n Gerektiðinde ödevi notlandýrýr. n Ödevini yapmayan öğrencinin velisini konu hakkında bilgilendirir.

17 17 9. Burs Kurumumuz okullarında Milli Eğitim Bakanlığı burs yönergesinde belirtilen şartları taşıyan öğrenciler için burslu okuma olanağı vardır. Her yıl mart ayı içinde bir sonraki öğretim yılı için burs başvurusunda bulunulur. Yönergede belirtilen şartlara göre oluşturulan komisyon tarafından durumu değerlendirilen öğrenciler, ihtiyaçlarına göre farklı oranlarda burslu okuma hakkı elde edebilir. Ayrıca, Burçak Rüstem Eyüboğlu Vakfı burs fonundan, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında okuyan öğrencilerimize çeşitli burslar verilir. 10. Kampüslere Giriþ Çýkýþlar Öğrenciler ilk ders başlamadan 5 dakika önce okulda bulunmak zorundadır. Okul zamanı acil durum olmadığı sürece ve velinin yazılı izni olmadan öğrenci okuldan ayrılamaz. Okul sonrası çalışmalara katılan öğrenciler bir gün önceden mutlaka velisinden izin kağıdı getirmelidir. Okul zamanı ve sonrası öğrenci hiç bir şekilde konuk getiremez. Öğrenci daha önceden yazılı izni olmadan başka bir servis kullanamaz, aile fertleri dışında velisinin yazılı izni olmadan başka kişilerle okulu terk edemez. Velilerimiz okul saatleri içinde kampüslerimizi/okullarımızı ziyaret etmek isterlerse, ana kapılardan giriş yapabilirler. Güvenlik görevlisine kimliğini teslim ederek bir ziyaretçi kartı alır ve bu kartı ziyareti süresince yakasında taşır. Danışma görevlisine geliş sebebini ve görüşmek istediği kişiyi bildiren ve gereken yere yönlendirilinceye kadar danışmada bekleyen veliler, ziyaret sırasında kesinlikle sınıfların bulunduğu katlara çıkmaz.

18 18 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Veli Giriş Kartı Öğrencilerinin okula geliş-gidişlerini kendi imkanları ile sağlayan velilerimizin, kampüslere girebilmesi için veli kartı almaları gerekmektedir. Okul yönetimine başvurarak, sene başında Veli Kartı alabilirsiniz. Herhangi bir nedenle (öğrenci eşyasının unutulması, kayıp eşya vb.) dan sonra okula girmek isteyen velilere a kadar izin verilir. Güvenlik görevlisi refakati olmadan hiç kimse dan sonra hiç bir şekilde okul binalarına giremez dan sonra özel bir etkinlik yoksa veli ve öğrenciler okula giremez. 11. Öğrencilerimizin Giremeyeceği Alanlar Öğrencilerimizin güvenlik açısından kurum binalarında ve bahçelerde bir takım mekanlara girmemeleri gerekir. Öğrencilerimiz okul asansörlerini kullanmaz, öğretmen ve çalışanlara ait tuvaletlere girmez, öğretmen çalışma merkezlerine, öğretmen odalarına ve ofislere izin almadan girmez. 12. Güvenlik ve Acil Durumlar Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kurumu ziyaret edenlerin güvenliği son derece önemlidir. Öğrenci ve velilerimizden, güvenlik kurallarımıza ve özel güvenlik yasası çerçevesinde görev yapan güvenlik birimi çalışanlarımızın uyarılarına önem vermelerini bekleriz. Kurum okullarımızda, 24 saat görev yapan güvenlik görevlileri ile elektronik gözlem araçları bulunur. Öğrencilerimizin güvenliği açısından sene başında velilerimizden istemiş olduğumuz formlarda adı geçen kişiler dışında, öğrenci hiç kimseye teslim edilmez. Servis kullanan ancak belli günlerde öğrencisini kendisi almak isteyen veliler bu durumu servis hizmetlerine ve okul müdür yardımcılarına yazılı olarak bildirmelidir. Mahkeme kararının aslı ya da fotokopisi olmadan hiçbir durumda öğrencilerimiz vasisi dışında birine teslim edilemez. Bu durumdaki öğrencilerimizin vasisi mutlaka mahkeme kararını okula bildirmek zorundadır. Acil durumlarda (deprem, yangın, vb.) uygulanacak prosedürler Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından belirlenmiştir. Velilerimizden bu tip durumlarda okul idaresine güvenmelerini ve santralleri kilitlediği için telefon etmemelerini, bir süre sonra bizimle iletişime geçmelerini bekleriz. Unutulmamalıdır ki, acil durumlarda kurumun yetkili mercilerle iletişimi önemlidir. Her eğitim yılı süresince bütün okullarımızda deprem ve yangın tatbikatları yapılarak, öğrencilerimiz acil durumlar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitilmektedir.

19 Öðrenci Baþarýsýnýn Ýzlenmesi Veliye, öğrencinin başarı durumunu yakından takip edebilmesi için seviyelere göre öğrencinin ders içi durum ve davranışlarının, her türlü gelişimlerinin değerlendirilerek işlendiği, öğretmenin öğrenci hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı Öğrenci Değerlendirme Formu, her dönem sonunda bir genel karne verilir. Öğretmen - veli diyaloğunu sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için, haftalık veli görüşme saatleri düzenlenmiştir. Veli - öğretmen görüşme saati ve yerini belirten çizelge her dönemin başında web sitemizdeki Öğrenci Bilgi Merkezi bölümüne işlenir. Velilerimiz bu görüşme saatlerine bağlı kalarak, Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden veya danışma görevlilerimizden telefonla randevu alarak okula gelir ve danışma görevlisi tarafından ilgili öğretmenle görüştürülür. Veli - öğretmen görüşmeleri için okula gelen veli, danışma görevlisinin kendisine görüşme yeri göstermesini bekler. Öğretmenler, çok acil durumlar dışında veya daha önceden özel görüşme zamanı belirlenmemişse, veli-öğretmen görüşme saatlerinin dışında görüşmeye çağrılmaz. Okula gelen ziyaretçiler; görüşme yeri, idari ofisler ve lise kafeterya dışında okulun diğer bölümlerine giremez. Öğrencinin ders içi ve ders dışı durumu, gelişimi, sorunları ve alınacak önlemler ile ilgili bu görüşmelerin, öğrencinin yıl boyunca göstereceği performans ile çok yakın ilgisi olduğundan velilerin bu görüşmelere gelmeleri son derece yararlıdır. Ayrıca her dönem bir kez genel veli görüşme günleri düzenlenir. Velilerin öğrencinin tüm öğretmenleri ile aynı gün görüşme olanağı buldukları bu günlerde görüşmelerin olabildiğince kısa tutulması, özel görüşmeyi gerektirecek durumlarda hafta içi görüşme saatlerinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Veliler, öğrencilerinin durumlarını görüşmek üzere görüşme saatleri dışında da okula davet edilebilirler. Ayrıca velilerimiz kendilerine verilen şifre ile internet üzerinden öğrencilerin yıl boyunca aldıkları notları, devamsızlık durumlarını, sınav tarihlerini, öğretmen-veli görüşme gün ve saatlerini, kişisel bilgilerini ve ödeme bilgilerini takip edebilir.

20 20 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 14. Ölçme/Deðerlendirme - Sýnavlar Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmelikleri kuralları uygulanır. Öğretim yılı boyunca uygulanan sınav sonuçları Bilgi İşlem Merkezi ile birlikte değerlendirildikten sonra bölümlere geri bildirim yapılır Ýlkokul 4. Sýnýflar Öğretim yılı boyunca uygulanacak olan sınavların takvimi; Okul Müdürü, ilgili Müdür Yardımcısı ve Zümre Öğretmenleri tarafından hazırlanarak öğrencilere ve velilere öğretim yılı başında duyurulur. 4. sınıftan itibaren haftada iki ders saatinin üzerinde okutulan tüm derslerde her dönem en az 3 yazılı sınav yapılır. Sınavların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra öğretmenler öğrencilere sınav kağıtlarını dağıtır, her sorunun doğru cevabını açıklar, yapılmış olan genel yanlışlar üzerinde durur. Öğrencilerin sınav soruları hakkında bilmek istediklerini ders içinde veya ders dışında cevaplar. Yapılan sınavlarda alınan notlar, yazılı sınav notu olarak not değerlendirmesine girer Sýnýflar 5. sınıftan itibaren haftada iki ders saatinin üzerinde okutulan tüm derslerde her dönem en az 3 yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavlar, ilgili yönetmelikler uyarınca yapılır. Her dönem için bölümlerin ortak hazırladığı yazılı sınav takvimi dönem başlarında öğrencilere ve velilere duyurulur. Yazılı sınav sonuçları öğrencilere sınavdan en geç on gün sonra bildirilir. Değerlendirme yapıldıktan sonra öğretmenler öğrencilere sınav kağıtlarını dağıtarak her sorunun doğru cevabı ve yapılmış olan genel yanlışlar üzerinde durur. Öğretmenler ayrıca, öğrencilerin sınav soruları hakkında bilmek istedikleri her konuyu ders içinde veya ders dışında cevaplar. Sınav uygulamasının olduğu tüm derslerde sınavlar ortak yapılır. Her dönem sonunda, dönem sonu karnesi verilmeden önce gerek duyulan sınıflarda belirlenen derslerden, o dönemin müfredatını kapsayan test şeklinde bir ortak sınav yapılabilir. Bu sınav notu, yazılı sınav notu olarak not değerlendirmesine girer. Ders içi performans (5., 6., 7.ve 8. sınıflar)/sözlü değerlendirmede (lise sınıfları) öğrencinin sınıfta işlenen derse katılımı, ders içindeki etkinliği, yaptığı portfolyo, proje çalışmaları ve ödevleri göz önünde bulundurulur. Her dersin kendine özgü ders içi performans/sözlü değerlendirme kriterleri vardır. Yazılı ve sözlü/ders içi performans notlarının yanı sıra 6-8. sınıf öğrencilerinin ders içinde öğretmen rehberliğinde gerçekleştirmesi gereken performans görevleri vardır. Ders içi performans ve performans görevlerinin ortalaması bir puan olarak ortalamaya katılır. Ayrıca sınıf öğrencileri bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Proje notu da bir puan olarak ortalamaya dahil edilir. Lise öğrencileri de aynı çalışmayı Dönem ödevi adı altında gerçekleştirir.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı