Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu"

Transkript

1 Geri dönüþümlü kaðýt

2 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri Kurum Vizyon ve Misyonu Akredite Olmuþ Bir Okuldan Beklentiler Ýletiþim Kanallarýmýz ve Önemi Velilerimiz ile Nasýl İletiþim Kuruyoruz? 4.2. Velinin Kurumla Ýletiþim Kanallarý 4.3. Öðrenci Ýletiþim Kanallarý 4.4. Yayýnlarýmýz Newsletter Bilim Feneri Yakamoz Pencere BÖLÜM II. ÖÐRENCÝ BÝLGÝLERÝ 1. Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Öðrenci Profili Uluslararasý Bakalorya Diploma Programý Eyüboðlu Eğitim Kurumlarında Öðrenci Disiplini Anlayýþý Akademik 3.2. Etik 3.3. Davranýþsal 3.4. Sorumluluk 4. Sýnýflarýn Oluþumu Okul Günü Devam - Devamsýzlýk - Okula Geç Gelme Okul Formasý ve Kurallarý Kurumumuzdaki Kýz Öðrenciler 7.2. Kurumumuzdaki Erkek Öðrenciler 7.3. Beden Eðitimi Kýyafeti 7.4. Okul Formaları Kuralları 7.5. Okul Formaları Kuralları İhlali 7.6. Kayıp Eşyalar 7.7. Cep Telefonu 7.8. Öğrenci Dolapları 8. Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Ödev Politikasý Öðrencinin Görevleri 8.2. Velinin Görevleri 8.3. Öðretmenin Görevleri 9. Burs Kampüslere Giriþ Çýkýþlar Veli Giriş Kartı 11. Öðrencilerimizin Giremeyecegi Alanlar Güvenlik ve Acil Durumlar Öðrenci Baþarýsýnýn Ýzlenmesi Ölçme/Deðerlendirme - Sýnavlar Ýlköðretim 4. ve 5. Sınıflar Sýnýflar 15. Sýnýf Geçme Okul - Aile Birliði Öðrenci Birlikleri Öðrenci Birliði'nin Amaçlarý Eyüboðlu Öðrenci Birliklerinin Felsefesi 18. Öðrenci Kulüpleri Yaz - Kýþ Okulu Yurt Dýþý Dil Okullarý Kitap, Ulaþým, Yemek ve Saðlýk Hizmetleri Kitap Hizmetleri Yemek Hizmetleri Ulaþým Hizmetleri Velilerimizden Servis Kullanýmý ile İlgili Beklentilerimiz Saðlýk Aşı Uygulaması BÖLÜM III. BÝRÝMLER 1. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Birimi Yurt Dýþý Eðitim Danýþmanlýðý Yurt Ýçi Yüksek Öðrenim Danýþmanlýðý Kütüphane ve Medya Merkezleri Bilgisayar ve Fen Laboratuvarlarý Eyüboðlu Ýkiz Gözlemevi Spor ve Sanat Çalýþma Alanlarýnýn Kullanýmý Konferans Salonlarý

3 3 Baþlangýç Sayın Velilerimiz, "Eyüboğlu Veli-Öğrenci El Kitabı", sizlere içinde bulunduğunuz eğitim kurumunu tüm ayrıntılarıyla tanıtmak, veli - okul - öğrenci bilgi akışını tamamlamak amacıyla hazırlanmıştır. Zamanın en değerli meta olduğu çağımızda bizlere sunulmuş bilgileri kullanmasını bilirsek, bilgi ve yeteneklerimizi daha verimli bir şekile dönüştürebiliriz. Bu nedenle velilerimizden ricamız, bu kitabı dikkatle okumaları ve bir kaynak olarak kullanmalarıdır. Sizler için derlediğimiz bu bilgiler, birçok sorunuza cevap verecek ve gereksiz zaman kaybınızı önleyecektir. Ayrıca Eyüboğlu Veli - Öğrenci El Kitabı ile, günün çok büyük bir bölümünü okullarında geçiren çocuklarınızın bu süreyi nerelerde ve nasıl geçirdiklerini öğrenecek, sizlerin de dahil olduğunuz okul ortamını daha iyi değerlendirebileceksiniz. Sevgili Öğrencilerimiz, Eğer okula yeni başlıyorsanız bu kitap sizin için çok değerli. Okuma yazmayı öğrendiğiniz zaman bunu okuyarak okulunuz hakkında bilmediğiniz birçok şeyi öğrenecek ve okulunuzu daha çok seveceksiniz. Diğer öğrencilerimiz; sizler ise bu kitapla hem okulunuzda geçen yıldan bu yana yapılan yeniliklerden haberdar olacak, hem de okul yaşamı hakkındaki bilgilerinizi tazeleyeceksiniz. Uzun yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz okul toplumunda başarı ve mutluluğa ancak, "Açıklık İlkesi" ve "Takım Ruhu" ile ulaşırız. İşte bu kitap, bu ilkelerin ışığında sizlere yol gösterici olacaktır. LÜTFEN EL KİTABINIZIN TÜMÜNÜ DİKKATLE OKUYUNUZ! Öğretim Yılı'nda sevgi, sağlık, mutluluk ve başarıyla birlikte olmak dileğiyle... Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu

4 4 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý BÖLÜM I. YAPILANMA 1. Ýletiþim Bilgileri Kurum görevlilerimiz saat arası sizlere hizmet vermek için bütün çağrılarınıza cevap vereceklerdir. Ana Santral Telefon Numaramız: Web Sitemiz: Yönetici ve İdarecilerimiz: Eyüboğlu Genel Müdürlük, Çamlıca İlkokulu, Kolej ve Fen Lisesi Dr. Rüstem Eyüboğlu Sok. No:8 Ümraniye İstanbul Eyüboğlu Ataşehir İlkokulu 2.Cadde, 59 Ada Manolya 4 Blokları yanı No:6 Ataşehir İstanbul Eyüboğlu Kemerburgaz Anaokulu ve İlkokulu ve Ortaokulu Mithatpaşa Mh. Pirinççiköy Yolu Üzeri, Kemerburgaz İstanbul Eyüboğlu Erenköy Anaokulu Hamam sok. No:1 Erenköy İstanbul Eyüboğlu Koşuyolu Anaokulu Acıbadem Mahallesi Eminbey Sokak No:17 Kerimzade Köşkü Acıbadem İstanbul Eyüboğlu Anaokulu, Sabancı Üniversitesi Kampüsü Sabancı Üniversitesi Kampüsü Orhanlı, Tuzla İstanbul Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak No:11 B1 A Batı Ataşehir İstanbul

5 5 2. Kurum Vizyon ve Misyonu Vizyonumuz Tüm öðrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararasý toplumlarýn her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiþtirmek ve tüm dünyada örnek alýnacak bir eðitim kurumu olmaktýr. Misyonumuz Kurumumuz, ana sýnýfýndan 12. sýnýfa kadar bütünlük taþýyan ve bireysel farklýlýklarý gözeten eðitimiyle yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öðrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arasý bilince sahip çift dilli vatandaþlar yetiþtirmeyi amaçlar ve bu deðerler doðrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman ödün vermez. Deðerlerimiz a) Bütünlük taþýyan eðitim Disiplinler ve seviyeler arasý tutarlý, bütüncül bir eðitim anlayýþýna sahip olmak. b) Bireysel farklýlýklar Kendini tanýyarak kapasitesini olabildiðince geniþletmek, Kendinin ve baþkalarýnýn hak ve düþüncelerine saygýlý olmayý öðrenmek, Ýnsanlarýn bireysel farklýlýklarýna deðer verip saygý duymak, Farklý durumlara ve koþullara uyum saðlayabilmek. c) Yüksek etik ve akademik standartlar Bilgi ve davranýþlarýn sorumluluðunu üstlenmek, Eðitimin her aþamasýnda üstün akademik baþarýya ulaþmak. d) Yenilikçilik Yaratýcýlýðýný ve araþtýrmacýlýðýný geliþtirmek, Teknolojik geliþmeleri izlemek ve her fýrsatta yararlanmak, Öðrenen okul kavramýný özümsemek. e) Sürekli etkin öðrenme Öðrenmeyi öðrenmek, Öðrenmeye katýlýmcý ve etkin yaklaþmak, Akýlcý yaklaþýmla öðrenmeyi yaþam boyu geliþtirmek. f) Toplumsal bilinç Kendi kimliðinin ve toplumunun deðerlerini bilmek ve sahip çýkmak, Dürüstlük, kardeþlik, dayanýþma ve paylaþma ilkelerini geliþtirmek, Sosyal hizmet duygusunu benimsemek ve geliþtirmek, Bedensel ve ruhsal yönden saðlýklý olmanýn önemini kavramak, Çevresel sorunlara duyarlý olmak. g) Kültürler ve uluslararasý bilinç Ana dilini ve Ýngilizce'yi en etkin þekilde kullanmak, Öðrendiði diðer yabancý dilleri iyi iletiþim kuracak ölçüde geliþtirmek, Kendi kimliðini kaybetmeden hoþgörülü bir dünya vatandaþý olmak.

6 6 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 3. Akredite Olmuþ Bir Okuldan Beklentiler Bütün anne ve babalar doğal olarak çocukları için kaliteli bir eğitim arayışı içindedir. Bir okulun akredite olmuş olması onlara birçok güvence sağlar. Anne-babalar bilirler ki; akredite olmuş bir okul zorlu bir öz-değerlendirmeden geçmiştir, deneyimli ve profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilmiştir, yüksek akademik ve profesyonel standartlardadır, dışarıdan bir kuruluş tarafından düzenli denetim ziyaretleri ve izlenme süreci içindedir. n Akredite olmuþ bir okul misyonuna baðlýdýr. Sunduðu eðitim-öðretimi, tanýnmýþ bir akreditasyon kuruluþu onayýný almak için üstün bir çaba harcayacak kadar önemseyen bir kurumdur. n Akredite olmuþ bir okul kendisini tanýr. Öðrencilerine, ailelere ve topluma verdiði hizmetleri akreditasyon süreci içerisinde ayrýntýsýyla ve derinlemesine düþünüp deðerlendirmiþtir. n Akredite olmuþ bir okul öðrenci merkezlidir. Eðitim felsefesi bireyi her yönden geliþtirmeyi kapsar. n Akredite olmuþ bir okul vaatlerini yerine getirir. n Akredite olmuþ bir okul nesnel bir deðerlendirmeyi kabul eder. Kapýlarýný düzenli olarak okul dýþýndan gelecek deneyimli denetçilere açmaya hazýrdýr. n Akredite olmuþ bir okul öðretim programýyla ve diðer alanlarla ilgili baþarýmýný sürekli olarak geliþtirmeyi amaçlar. n Akredite olmuþ bir okul geleceðini planlar. Deðerlendirme sürecinin bir parçasý olarak, akredite olmuþ okullar sürekli olarak gelecekteki geliþmelerini tasarlar. 4. Ýletiþim Kanallarýmýz ve Önemi Öğrencilerimizin okul içi ve dışı iletişimi son derece önem verdiğimiz bir konudur. Velilerimiz de iletişimimizin bir parçasıdır ve öğrencilerimizin zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri okullarımızda neler yapıldığı hakkında velilerimizi bilgilendirmek büyük önem verdiğimiz konulardan biridir. Sizinle iletişimimizin hızlı ve sağlıklı olabilmesi için ilerleyen sayfalarda bizim velilerimizle, velilerimizin bizimle ne şekilde iletişime geçebilecekleri konusuna değindik. Bizim sizinle en hızlı iletişime geçebileceğimiz yöntem cep telefonları ve adreslerinizdir. Adres değişikliği, telefon ve değişikliğinizi lütfen en hızlı şekilde bizimle paylaşınız Velilerimiz ile Nasýl İletiþim Kuruyoruz? Kurumumuzla ilgili tüm bilgilere adresli web sitemizden ulaşabilirsiniz. Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesindeki tüm okullarımızla ilgili gerek akademik gerekse etkinlik ve duyuru niteliğindeki haberlerin yer aldığı web sitemiz, velilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Velilerimiz web sitesinden ve mobil telefonlarından Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) ile öğrencilerimizin akademik başarılarıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilmektedir. iphone, ipad ve ipod Touch kullanan velilerimiz ayrıca Eyüboğlu Bilgi Yönetim Sistemi uygulamasını ücretsiz indirerek öğrencimizle ilgili bilgilere anında ve her yerde ulaşabilir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan bu uygulamalarda Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi nin (EYS) yanı sıra Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının tanıtımı, Eyüboğlu Okullarından haberler, duyurular, yayınlar, akademik takvim, etkinlik takvimimiz ve etkinliklerimizden fotoğraf ve

7 7 videolar da bulunmaktadır. Velilerimiz iphone, ipad ve ipod Touch uygulamasında yer alan EYS ye, web sitemizde kullandıkları kişisel şifre ile ulaşabilir. Öğrencilerimizin şifreleri her eğitim yılı için aynıdır. Şifresini unutan velimiz ya da öğrencimiz bilgi-işlem merkezine danışarak ya da EYS üzerinden şifresini öğrenebilir. Ayrýca: n Velilerimiz ile iletişimimizde kullanılan en etkili iletişim kanallarından bir diğeri de cep telefonlarına gönderilen mesajlar ve lerdir. Kurumda gerçekleşen bazı önemli toplantı ve etkinlikler yazılı olarak yapılan duyuruların yanı sıra tüm velilerimizin cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle hatırlatılır. Ayrıca önceden duyurulan bir toplantı ya da etkinliğin programında değişiklik olması halinde velilerimiz cep telefonlarına mesaj gönderilerek en kısa zamanda değişikliklerden haberdar edilir. n E- Bülten ise; elektronik posta yolu ile gönderdiğimiz, kurumda bulunan akademik bölümler ve sosyal etkinliklerle ilgili başarı ve duyuruları ilettiğimiz sistemdir. n Eğitim yılı boyunca her dönem iki kez yayınlanan Newsletter dergisi aracılılığıyla ise okullarımızın dönem boyunca yaptıkları akademik çalışmalar ve sosyal etkinlikler geniş kitlelere duyurulur Velinin Kurumla Ýletiþim Kanallarý Veli görüşmeleri belirli bir program çerçevesinde gerek sınıf ve branş öğretmenleriyle, gerekse yöneticilerle düzenli olarak yapılır. Herhangi bir konuda eğitim kadrolarıyla özel görüşme yapmak isteyen velilerimiz okul danışmalarından ya da Eğitim Yönetim Sistemimizi kullanarak randevu almak suretiyle diledikleri öğretmen ve yöneticiyle iletişim kurabilir. Öğretmen görüşme günleri her sene başında web sitemizden duyurulur. n Düzenli olarak yapılan veli toplantılarında velilerimiz öğrencinin akademik ve sosyal yönleriyle ilgili bilgileri öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yaparak edinir. Her dönem bir kez yapılan genel toplantılarda, velilerimize içinde bulunulan eğitim dönemi ile ilgili bilgi aktarımında bulunulur. İkinci dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilerin de verildiği genel toplantılar, velilerimiz için uzun vadeli bilgi edinebilecekleri bir ortam sağlar. n Her yıl okulların açılışını takip eden ilk aylarda Eyüboğlu Veli Sempozyumu düzenlenir. Sempozyumda velilerimizin bilgilenmek isteyebilecekleri tüm akademik ve sosyal çalışma ve programlarla ilgili detaylı sunumlar yapılır. Eğitimcilerimiz ve konunun uzmanları tarafından yapılan sunumlarda velilerimiz her türlü sorularına yanıt bulur. n Akıl Defteri; anaokulları ve ilkokul Hz.-4. sınıf öğrencilerinin kullandığı, veli ile öğretmen arasında bilgi alışverişini sağlayan etkin bir iletişim aracıdır. Öğrencilerin günlük çalışma ve ödevlerinin kaydedildiği defterde bulunan "Öğretmenden Veliye..." ve "Veliden Öğretmene..." adlı bölümler aracılığı ile öğretmen ve veliler görüş ve önerilerini yazılı olarak paylaşır. Velilerimizden; ofis personelleri, servis şoförü ve servis hostesleri ile kuruma özel mesajlar iletmemelerini rica ederiz.

8 8 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 4.3. Öðrenci Ýletiþim Kanallarý n Değerlendirme Raporu, öğrencinin akademik başarısı konusunda veli - öğrenci - okul iletişimini sağlayan etkili bir belgedir. İlkokul Hazırlık-4. sınıflarda branş dersleri, 5-8. sınıflarda tüm dersler için her dönem bir kez öğrenci-veli ve öğretmen tarafından doldurulan Değerlendirme Raporları aracılığıyla; öğrencinin akademik başarı durumu, veliöğrenci-öğretmen tarafından sağlıklı bir şekilde paylaşılır. n İlkokul Hazırlık-4. sınıf öğrencilerini kapsayan Ünite Sonu Raporları, her dönem üç kez öğrenci-veli ve öğretmen tarafından doldurulur. Öğrencinin sorgulama üniteleri süresince edindiği bilgi, kavram, profil, tutum, alanlar üstü beceri ve gelişimini tüm yönleriyle yansıtan bu uygulama, veliler için önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı niteliğindedir. n Öğrencilerin ilkokuldan ortaokulu geçişlerinin bir kutlaması niteliğinde olan PYP Sergisi, öğrencinin PYP'ye katılımının en üst noktasını oluşturan önemli bir etkinliktir. Yazılı çalışma örnekleri, sözlü sunumlar, teknoloji örnekleri ile dans, tiyatro, film ve video kullanılarak yapılan performansların yer aldığı sergi, büyük bir veli katılımı ile gerçekleşir. n Portfolyo sunum günlerinde öğrenciler çalışmalarını anne babalarıyla paylaşır. Velilerimizin okul çalışmalarını izleyebilmeleri açısından büyük önem taşıyan bu sunumlar, öğrencilerimiz için de motivasyon kaynağıdır Yayýnlarýmýz Newsletter: Her dönem 2 kez olmak üzere yılda 4 kez yayımlanan bir haber dergisidir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri, projeleri, yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmaları, kurumla ilgili yenilikleri, haberleri; tüm Eyüboğlu öğrencileri, velileri, mezunları ve çalışanlarına, ayrıca işbirliği yaptığımız resmi, özel kuruluşlar ile medyaya duyurmayı amaçlar Bilim Feneri: Eyüboğlu Koleji Fen Bölümü tarafından çıkarılan Bilim Feneri dergisi yılda 1 kez mayıs ayında yayımlanır. Gerçekleştirilen projeler, elde edilen başarılar, akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin fen alanındaki çalışmaları ile ilgili bilgiler; öğrenci, veli ve diğer okullarla Bilim Feneri aracılığıyla paylaşılır Yakamoz: 8. sınıf ve lise öğrencilerine yönelik bir edebiyat dergisidir. Derginin içeriğini öğrenciler ve öğretmenler oluşturur. Derginin amacı öğrencilerimizin yazdıkları yazınsal değere sahip yazıları değerlendirmek, bu alanda istekli ve yetenekli öğrencileri destekleyip cesaretlendirmek; öğrencilere yazma ve okuma zevki kazandırmaktır. Dergi diğer okullara, okulumuz öğrenci, veli ve öğretmenlerine dağıtılır Pencere: 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir edebiyat dergisidir. Derginin içeriğini bu seviyede okuyan öğrencilerin yazdıkları şiirler, öyküler, anılar, gezi ve gözlemler oluşturur. Hazırlanması, basımı ve dağıtımı Pencere Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir.

9 9 BÖLÜM II. ÖÐRENCÝ BÝLGÝLERÝ 1. Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý Öðrenci Profili Eyüboğlu öğrencileri, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlar çerçevesinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan bireyler olmak için yetiştirilir: Sorgulayan Bilgili Düþünen Ýletiþim kuran Ýlkeli Açýk-fikirli Duyarlý Risk alan Doğal meraklarını geliştirir. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken özellikleri kazanır ve öğrenmede bağımsız davranır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk alır ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamı boyunca devam eder. Yerel ve küresel bazda önem taşıyan kavram, fikir ve konuları araştırır. Bunu yaparken geniş ve dengeli bir ders yelpazesinde kapsamlı bilgi birikimi edinir, anlayış geliştirir. Karmaşık problemleri fark etmek ve çözmeye çalışmak için, ayrıca mantıklı ve etik kararlar almak için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı biçimde uygulamada inisiyatif kullanır. Birden fazla dilde ve çeşitli iletişim şekillerinde kendinden emin ve yaratıcı bir şekilde fikir ve bilgileri anlar ve ifade eder. Başkalarıyla birlikte çalışma konusunda etkili ve isteklidir. Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir adalet ve hak anlayışı ile bireylerin, grupların ve toplumların haysiyetine saygı duygusuyla hareket eder. Kendi davranışlarının ve bunların doğurduğu sonuçların sorumluluğunu üstlenir. Kendi kültürünü, kişisel geçmişini anlar ve değerini bilir. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine, geleneklerine açıktır. Çeşitli bakış açılarını anlamaya ve değerlendirmeye alışmıştır ve bu deneyim sonucunda gelişmeye isteklidir. Başkalarının gereksinim ve duygularına karşı empati, merhamet ve saygı gösterir. Hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptir. Başkalarının yaşamlarında ve çevrede olumlu bir değişiklik yaratmak için harekete geçer. Tanımadıkları durumlara ve belirsizliklere korkusuzca ve ihtiyatla yaklaşır. Yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak bağımsızlığa sahiptir. Cesurdur ve inançlarını savunma konusunda sesini duyurmaktan çekinmez. Dengeli Zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin, kendisi ve başkalarının sağlığı için taşıdığı önemi anlar. Dönüþümlü düþünen Kendi öğrenme ve deneyimlerini dikkatle gözden geçirir. Öğrenme ve kişisel gelişimini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlarını değerlendirip anlayabilir.

10 10 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 2. Uluslararasý Bakalorya Diploma Programý (IBDP) IB Diploma Programı, Eyüboğlu Koleji'nde 1995 yılından bu yana uygulanmaktadır. Kolejin son iki senesinde başlayan bu programa katılan öğrenciler, analitik düşünme, uluslararası bilince yönelme, öğrenmeyi öğrenme ve öğrenmeyle gerçek dünya arasında yapıcı bağlantılar kurma becerilerini edinir. Türkiye'deki IB öğrencileri, iki diploma programını da tamamlamak, hem Türk Lise diploması hem de IB diploması gereklerini yerine getirmek durumundadır. IB Diploma Programı nda başarı, sadece öğrencinin zekası ve doğal yetenekleriyle elde edebileceği bir durum değildir. Öğrencinin bu programda başarılı olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi beklenir. IB Diploma Programý na baþvuracak öðrencilerin, sýnýf karnelerinde zayýf not bulunmamasý, 2. Bir önceki sınıftan sorumlu olarak geçtikleri bir ders bulunmaması, (IB 1. sınıftan 2. sınıfa sorumlu olarak geçen IB öğrencisi, ikinci yıl IB programından çıkarılabilir.) 3. İngilizce karne notunun en az 4 olması, bu dilde akıcı bir şekilde iletişim kurabilmesi, 4. Kitap okumayý, araþtýrma yapmayý sevmesi, 5. Öðretmenlerinin geri bildirimlerine olumlu yanýt vermesi beklenir. IB Diploma Programý na kabul edilen öðrencilerden ise, a) Verilen ödevleri zamanýnda yapmasý, b) Çalýþmasýnýn her aþamasýnda akademik dürüstlük göstermesi, c) Grup çalýþmasýnda uyumlu ve üzerine düþen görevi yerine getirip üretici çalýþma ortamýna katkýda bulunabilmesi, d) Sýnýfta yaratýlan öðrenme ortamýna saygýlý olup kendisinin ve arkadaþlarýnýn öðrenmesine engel olabilecek davranýþlar sergilememesi, e) Çalýþma yükünü dengeleyip stresle baþetmeyi bilmesi, f) Akademik gereksinimleri ve diploma için gerekli koþullarý yerine getirmesi beklenir. IB Diploma Programı na başvuran öğrencilerin yukarıda belirtilen koşullara uygun olup olmadığı ve programa kabul edilip edilmeyeceği; okul yönetimi, 10. sınıf öğretmenleri, seviye müdür yardımcısı, IBDP Koordinatörü ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenir. Kurum, kaç öğrencinin bu programa devam edeceği ve koşullara uygun olup olmadıkları konusunda karar vermeye yetkilidir. 3. Eyüboðlu Eğitim Kurumlarında Öðrenci Disiplini Anlayýþý Tüm öğrencilerimizin güvenli, sıcak ve özenli bir ortamda eğitim öğretim görme hakları vardır. Hiçbir öğrenci, bir başkasının bu hakkına engel olamaz. Bu nedenle Eyüboğlu öğrencileri gerek okul içinde, gerekse okul dışı toplumda sosyal davranış normlarını uyumlu bir şekilde takip etmekle yükümlüdür. Öğrencilerimizden beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:

11 Akademik n Öðrenci, ödevlerini düzenli ve zamanýnda yapar, Eyüboðlu ödev politikasýna uygun hareket eder. n Ödev ve projelerini zamanýnda teslim eder. n Giriþ zili çaldýðý anda sýrasýnda gerekli ders malzemeleriyle derse hazýr bulunur, öðretmen derse gelmeden önce sýnýf düzenini saðlar. n Ders sýrasýnda öðretmenin iznini almadan hiçbir þekilde sýnýftan çýkmaz. n Sýnýfta ders iþlenirken hiçbir þekilde dersi bozucu, arkadaþlarýnýn ve öðretmenin dikkatini daðýtýcý þekilde davranmaz; sadece dersle ilgilenir. n Sunulan akademik ve sosyal olanaklardan en sonuna kadar yararlanýr. n Grup çalýþmalarýnda ve/veya ikili çalýþmalarda belirtilen kurallara uyar Etik n Öðrenci, arkadaþlarýna, öðretmenlerine ve okuldaki tüm personele saygýlý davranýr. Karþýsýndakinin duygularýný incitecek, onlarý üzecek ve rahatsýz edecek davranýþlarda (alay etmek, isim takmak, dedikodu yapmak, ve telefonla rahatsýz etmek gibi) bulunmaz. n Söz almadan konuþmaz, öðretmenin veya arkadaþýnýn sözünü kesmez. n Kopya çekmez; her türlü sýnav ve ödevi kendi bilgisine dayanarak yapar, alýntýlarda mutlaka kaynak bildirir. n Öðrenci, hiçbir durumda yalan söylemez Davranýþsal n Öðrenci, okula en geç ilk ders zili çalmadan 5 dakika önce gelir. Okula geç kalmak için olaðanüstü durumlar dýþýnda hiç bir þekilde mazeret kabul edilmez. Servis kullanmayan öðrenci okula geliþ gidiþ saatlerini ayarlamak durumundadýr. n Okul içinde ve bahçelerde çiklet çiðnemez, sýnýfta, kütüphanelerde, ve laboratuvarlarda herhangi bir þey yemez, içmez, kapalý mekanlarda yüksek sesle konuþmaz. n Okul eþyalarýna ya da diðer öðrencilerin eþyalarýna zarar vermez, izin almadan baþkalarýnýn eþyalarýný kullanmaz. n Öðrenci yanýnda günlük gereksinimini karþýlayacak tutarýn üzerinde para bulundurmaz. Parasýnýn sorumluluðu öðrenciye aittir. n El þakasý yapmak, itiþmek, vurmak, tekme atmak, çelme takmak, herhangi bir eþyayý birisine fýrlatmak gibi baþkalarýnýn güvenliðini tehlikeye düþürecek, yaralanmasýna ya da sakatlanmasýna yol açacak hiçbir davranýþta bulunmaz. n Okulda ve servis araçlarýnda her öðretim yýlý baþýnda okul idaresi tarafýndan bildirilen kýyafet yönergesine uyar. n Servis araçlarında servis kurallarına uygun hareket eder. n Öðrencilerin okul içinde ve dýþýnda yapacaklarý her türlü gezi, spor etkinlikleri, eðitsel kol çalýþmalarý ve toplumsal etkinliklerde Eyüboðlu Eðitim Kurumlarýnýn öðrenci profili ve okul kurallarý çerçevesinde davranýr Sorumluluk n Öðrenci, derse iliþkin araç ve gereçlerini eksiksiz getirir, okula ders için gerekli araç gereçlerin dýþýnda malzeme getirmez. n Çevre temizliðine özen gösterir, yeþil alanlara zarar vermez, kendi güvenliði açýsýndan spor alanlarýnýn dýþýnda, sportif aktivitelerde bulunmaz. n Öðrenci katýlacaðý her türlü etkinlik için okul idaresinin ve velisinin iznini alýr.

12 12 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý n Öðrenci kendi eþyalarýnýn sorumluluðunu üstlenir. Eþyalarýna kimlik bilgilerini kaydeder. n Veliden yazýlý izin dilekçesi ve ilgili müdür yardýmcýsýndan izin alýnmadýkça herhangi bir çalýþma için okul saatleri dýþýnda okulda kalýnmaz. n Öðrenci, sýnýfta bulunan aletleri ve malzemeleri dikkatli kullanýr, panolarda bulunan yazý, resim vb. malzemelere zarar vermez. Bu malzemeler sýnýftaki öðrencilerin sorumluluðu altýndadýr. n Okul gezilerinde Gezi Yönergesinde belirtilen tüm þartlarý yerine getirir. Öðrenci, yukarıda belirtilen kurallara uymadýðý takdirde okul idaresinin uygun göreceði yaptýrýmlarla karþýlaþýr. 4. Sýnýflarýn Oluþumu Profesyonel eğitimciler olarak sınıflarımızı oluştururken okul politika ve kurallarını uygularız. Sınıf dağılımında, öğrenci sayısı, kız-erkek öğrenci dağılımı, öğrencinin kişisel gelişimi, davranışları ve notları göz önüne alınır. Velilerimizin de bu uygulamada bize yardımcı olmak için aşağıdaki konulara hassasiyetle uymalarını bekleriz: 1. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında her öğretmen kurumun belli kriterlerine, bilgi, görgü ve deneyimine göre işe alınır. Bu bağlamda özellikle ilkokullarımızda öğrencinin belli bir öğretmene verilmesini ya da öğrencinin belli arkadaşları ile birlikte olmasını istemeyiniz. Velilerimiz her zaman öğrencilerin özel durumlarını kuruma iletebilir ancak son karar okul idaresinin inisiyatifindedir. 2. Toplumumuzda sınıfların alfabetik dizilişine göre en iyi sınıfların ilk harften başladığı ve en iyi öğrenci ve öğretmenlerin bu sınıflara verildiği görüşü yaygındır. Kurumumuzun böyle bir uygulaması yoktur sınıflarımızdan gelen öğrencilerimiz Ortaokulu (beşinci sınıf), sınıf oluşumu kriterleri doğrultusunda karma sınıflara yerleştirilir. Unutulmamalıdır ki; veli, öğretmen, öğrenci ve kurumun desteklemesiyle öğrencilerimiz yeni arkadaşlıklar kuracak, birbirlerinden etkileşimle yeni konular öğrenecek ve öğreteceklerdir. 5. Okul Günü 5.1. Akademik Takvim Okullarımız Valilik tarafından verilen özel izinle, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde 180 iş gününden az olmamak kaydıyla akademik takvimini belirler. Anaokullarımız ise eylülün ilk haftasında başlar, haziran ayının son cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürür. Her eğitim-öğretim yılı başında, onaylı çalışma takvimimiz web sitemizde yayınlanır Ders Saatleri Anaokullarımızda tam gün devam edecek öğrencilerimizin saat 08.00'da okulda olmaları beklenir. Yarım gün devam eden öğrencilerimizin ise kurumumuza bağlı okullardaki uygulamalara bağlı olarak ya da da okulda olmaları gerekmektedir. Anaokullarımız genel olarak da kapanır, ancak öğrencisini kendi gelip geç saatte almak isteyen velilerimiz için saat a kadar okulda görevli bir öğretmenimiz bulunur. Velilerimizden öğrencilerini almak için saat 18.00'ı geçirmemelerini bekleriz.

13 13 İlkokul, Ortaokul ve Liselerimizde ise derslerimiz saat 08.15'te başlar ve 15.30'a kadar devam eder. Haftanın bir günü ikinci kademe ve lise öğrencilerimiz bir saat fazla ders yaptıkları için saat 16.10'da çıkarlar. Pazartesi ve cuma günleri okul başlarken ve kapanırken bayrak töreni yapılır. Bayrak törenlerine tüm öğrencilerin katılması zorunludur. Okulda bulunup bayrak töreninden önce öğrencisini almak isteyen velilerimize acil sağlık durumları dışında izin verilmez Okul Sonrası Etkinlikler Okul sonrası etkinlikler için ise velilerimize ve öğrencilerimize her sene başında bir çizelge verilir ve buna göre hareket edilir Okuldan Çıkış Tüm öğrencilerimizin servislerimize yerleşmeleri 20 dakikalık bir süre gerektirmektedir. Servisler, tüm öğrenciler servislerde hazır olmadan hareket etmez. Velilerimizin hem bu durumu, hem de servislerin öğrencilerimizi eve bırakmaları için hava ve trafik koşullarını göz önüne alarak zaman tanımalarını ve daha sonra geciken servis için okulu aramalarını rica ederiz. Herhangi bir sebepten dolayı okul saatleri içinde velisine teslim edilmiş öğrencinin güvenliği ve sorumluluğu veliye aittir. 6. Devam - Devamsýzlýk - Okula Geç Gelme Öğrencilerimizin okul başarılarını en çok etkileyen faktörlerden birinin eğitimde süreklilik olduğu, öğrencilerin derslerine düzenli devam ettikleri ve katıldıkları oranda başarılı olabildikleri bilimsel çalışmalarla gözlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, bazı öğrenme tecrübeleri yalnızca okul ortamında gerçekleşebilir. Öğrencilerimiz önemli mazeretleri yoksa ya da hasta değillerse her gün okula düzenli gelmelidir. Velilerimizden mümkün olduğunca öğrencilerimizi okula göndermelerini bekleriz. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz ilk zilin çaldığı saat olan 08.15'ten en geç 5 dakika önce okulda olmak zorundadır. Herhangi bir nedenle okula geç gelen öğrenci mutlaka ilgili müdür yardımcısından geç kalma nedenini açıkladıktan sonra derse giriş kağıdı alarak sınıfına gider. İlk dersin sonunda gelmeyen öğrencilerimizin velileri SMS, ile bilgilendirilir ya da bizzat ilgili müdür yardımcıları tarafından aranır. Ancak velilerimizden de, öğrencinin devamsızlığı ya da mazeretli geç gelmesi durumu söz konusu olduğunda okula bilgi vermesini bekleriz. Sınav olduğu günlerde öğrenci devamsızlık yapıyor ise, mutlaka doktor raporu getirmesi gerekmektedir. Telafi sınavına, mazeretsiz ve doktor raporsuz hiçbir öğrenci katılamaz.

14 14 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 7. Okul Formasý ve Kurallarý Tüm öğrencilerimizden giyim kuşam tarzları ile hem kendilerine hem de okullarına karşı saygılı ve özenli olmaları, Eyüboğlu Eğitim Kurumları okul formasına uygun giyinmeleri beklenir. Eyüboğlu öğrencisi, bayrak törenlerinde, önemli gün ve haftalarda okul giyim kurallarına titizlikle uymalıdır. Öğrenci okul dışındaki aktivitelerde de Eyüboğlu nu temsil ettiğini unutmaz ve aksi belirtilmediği sürece okul kurallarına göre giyinir. Tüm öğrenciler (ana sınıfları hariç) aşağıda açıklanan okul formasını giyer. Ancak ilkokul müdürlüklerince açıklanan tarihe kadar 1-4. sınıf öğrencileri okul armalı bermuda blue-jean şort ve bu şortun üzerine polo yaka okul tişörtü giyer Kurumumuzdaki Kýz Öðrenciler; Hazırlık sınıflarında gri jile, gri eşofman ve gri şort, okul armalı açık gri triko süveter, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz polo yaka tişört ve boyama önlüğü, 1-4. sınıf öğrencilerimiz; gri jile, gri kareli pilili etek, bermuda şort, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz, gri, açık pembe polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka giyer sınıf öğrencilerimiz; gri kareli pilili etek, okul armalı beyaz, gri, orta pembe uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer. Lise sınıflarında okuyan kız öğrencilerimiz ise; gri kareli pilili etek, okul armalı beyaz, gri, derin pembe uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer. Tüm kız öğrencilerimiz formaya uygun renklerde kısa beyaz veya uzun (diz altı) lacivert çorap, koyu ve tek renk topuksuz ayakkabı giyer. Beden eğitimi dersinde giyilen spor ayakkabılar diğer zamanlarda giyilmez Kurumumuzdaki Erkek Öðrenciler; Hazırlık sınıflarında gri eşofman ve gri şort, okul armalı açık gri triko süveter, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz polo yaka tişört ve boyama önlüğü, 1-4. sınıf öğrencilerimiz; açık gri robalı pantolon, bermuda şort, okul armalı uzun ve kısa kollu beyaz, gri, açık mavi polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer sınıf öğrencilerimiz; orta gri robalı pantolon (kot veya benzeri spor pantolon giyilmez), okul armalı beyaz, gri, orta mavi uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer. Lise sınıflarında okuyan erkek öğrencilerimiz ise; koyu gri robalı pantolon (kot veya benzeri spor pantolon giyilmez), okul armalı beyaz, gri, saks mavi uzun ve kısa kollu polo yaka tişört, okul armalı lacivert triko hırka veya süveter giyer.

15 15 Tüm sınıflarda koyu ve tek renk ayakkabı giyilir Beden Eðitimi Kýyafeti Tüm öğrencilerimiz (hazırlık sınıfları hariç) beden eğitimi dersine gri logolu beyaz tişört, gri şort, gri alt eşofman ve saks mavi üst eşofman ile katılır. İlk dersin beden eğitimi dersi olması durumunda dahi, öğrenciler okula okul üniforması ile gelmek durumundadırlar. Okul takımında olan öğrencilerimiz takım formaları ile beden eğitimi dersine girebilirler Okul Formaları Kuralları Öğrenciler zaman zaman okul forma kurallarını değiştirmeye, farklı giyim tarzları yaratmaya eğilim gösterebilir. Velilerimizin de öğrencilerini okula gönderirken, okul formasına uygun giyinip giyinmedikleri konusunda okul yönetimine yardımcı olmaları beklenir. Öğrencilerimiz okula gelirken; n Okul formaları her zaman temiz, ütülü ve öğrenciye yakışır olmalıdır. n Erkek öðrencilerimizin saç ve sakal týraþlarý düzgün, favorileri kulak hizasýnýn ortasýný geçmemelidir. n Kız öğrencilerimiz hiç bir şekilde takı takamaz, tırnaklarına oje süremez, makyaj yapamaz. n Kız öğrencilerimiz soğuk günlerde mus çorap giymelidir. n Arkasý veya burnu açýk yazlýk ayakkabý, yüksek tabanlý veya topuklu ayakkabýlar giyilmez, etek boylarýnýn diz hizasýnda olmasýna özen gösterilir. n Okul içinde anorak, yağmurluk, polar benzeri giysiler kullanılmaz. Öğrenci kıyafetleri bol ya da dar olmamalıdır. Bu kurallara uymayan öğrencilerimizden kıyafetlerinin değiştirilmesi istenebilir, uyarılardan sonra hala aynı şekilde giyinmeye devam eden öğrencilerimiz eve gönderilip, velisine bilgi verilebilir ya da okul formasının dışında giyinen öğrencilerimizin eşyaları sene sonuna kadar tutulmak üzere alınır. Yıl sonunda bu giysileri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Alınmayan giysiler kardeş okullarımıza ya da hayır kurumlarına yardım amaçlı gönderilir Okul Formaları Kuralları İhlali Öğrencilerimizin okula gelirken giydikleri formaların kontrolü, bütün öğretmenler ve idareciler tarafından yapılır. Okul forması kuralını ihlal eden öğrenci, ilgili müdür yardımcısı ile görüşmek zorundadır. Beden eğitimi derslerinde kıyafetini getirmemiş öğrenciler derse alınmaz Kayıp Eşyalar Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılında kullandıkları bütün araç gereçlerden kendileri sorumludur. Velilerimiz, öğrencilerimizin eşya veya eğitim araç gereçlerinin başka öğrencilerin eşyaları ile karışmaması için, öğrencinin ismini veya okul numarasını yazmalıdır. Sene içinde bulunan sahipsiz eşyalar kayıp odasında saklanır. Kaybolan eşyanın bulunmasından öğrenci sorumludur. Yıl sonunda alınmayan eşyalar kardeş okulumuza veya hayır kurumlarına gönderilir.

16 16 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 7.7. Cep Telefonu Okula getirilen cep telefonları ders esnasında kapalı tutulur. Kütüphanelerde, laboratuvarlarda ve öğrenciye hizmet eden toplu alanlarda cep telefonu kullanılmaz. Öğrenci, cep telefonunu kullanmayı bir hak olarak görmez Öğrenci Dolapları Öğrenci, dolaplarına okul eşyası dışında hiç bir şey koymaz, hijyen açısından dolaplarda yiyecek saklamaz. Dolaplar gerekli görüldüğünde öğrencinin bilgisi dahilinde idare tarafından aranır. Öğrenci okul eşyalarını dolabı dışında herhangi bir yerde bırakmaz. 8. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Ödev Politikası Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında ödev, öğretmenin ya da velinin doğrudan denetimi olmadan; öğrencinin ders dışında, derse ilişkin gerçekleştirdiği her türlü çalışmadır. Ödev sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi, planlama becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi, öğrencilerin birikimlerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmeleri için uygun ortamın yaratılması ve gelecek dersler için hazırlanılması amacıyla verilir Öğrencinin Görevleri: n Öğrenci, ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir ve mutlaka kendi yapmalı, bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır. n Zamanını iyi ayarlamalı, ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir. n Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir. n Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan; gazete okuyarak, haber dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir Velinin Görevleri: n Veli, öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır. Ödev yapma süresi bireysel farklılıklardan dolayı değişebilir. Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa veli; ilgili ders öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle ve/veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile işbirliği içinde olmalıdır. n Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, ona destek olmalı ve yol göstermelidir. Asla öğrencinin sorumluluğunda olan ödevleri kendisi yapmamalıdır Öğretmenin Görevleri: n Verilen ödevin amacını detaylıca açıklar. n Öğrencinin verilen ödevi özümseyebilmesi, yazabilmesi için gerekli zamanı verir. n Öğrencinin ödevini zamanında ve eksiksiz yapıp yapmadığını kontrol eder. n Gerektiðinde ödevi notlandýrýr. n Ödevini yapmayan öğrencinin velisini konu hakkında bilgilendirir.

17 17 9. Burs Kurumumuz okullarında Milli Eğitim Bakanlığı burs yönergesinde belirtilen şartları taşıyan öğrenciler için burslu okuma olanağı vardır. Her yıl mart ayı içinde bir sonraki öğretim yılı için burs başvurusunda bulunulur. Yönergede belirtilen şartlara göre oluşturulan komisyon tarafından durumu değerlendirilen öğrenciler, ihtiyaçlarına göre farklı oranlarda burslu okuma hakkı elde edebilir. Ayrıca, Burçak Rüstem Eyüboğlu Vakfı burs fonundan, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında okuyan öğrencilerimize çeşitli burslar verilir. 10. Kampüslere Giriþ Çýkýþlar Öğrenciler ilk ders başlamadan 5 dakika önce okulda bulunmak zorundadır. Okul zamanı acil durum olmadığı sürece ve velinin yazılı izni olmadan öğrenci okuldan ayrılamaz. Okul sonrası çalışmalara katılan öğrenciler bir gün önceden mutlaka velisinden izin kağıdı getirmelidir. Okul zamanı ve sonrası öğrenci hiç bir şekilde konuk getiremez. Öğrenci daha önceden yazılı izni olmadan başka bir servis kullanamaz, aile fertleri dışında velisinin yazılı izni olmadan başka kişilerle okulu terk edemez. Velilerimiz okul saatleri içinde kampüslerimizi/okullarımızı ziyaret etmek isterlerse, ana kapılardan giriş yapabilirler. Güvenlik görevlisine kimliğini teslim ederek bir ziyaretçi kartı alır ve bu kartı ziyareti süresince yakasında taşır. Danışma görevlisine geliş sebebini ve görüşmek istediği kişiyi bildiren ve gereken yere yönlendirilinceye kadar danışmada bekleyen veliler, ziyaret sırasında kesinlikle sınıfların bulunduğu katlara çıkmaz.

18 18 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Veli Giriş Kartı Öğrencilerinin okula geliş-gidişlerini kendi imkanları ile sağlayan velilerimizin, kampüslere girebilmesi için veli kartı almaları gerekmektedir. Okul yönetimine başvurarak, sene başında Veli Kartı alabilirsiniz. Herhangi bir nedenle (öğrenci eşyasının unutulması, kayıp eşya vb.) dan sonra okula girmek isteyen velilere a kadar izin verilir. Güvenlik görevlisi refakati olmadan hiç kimse dan sonra hiç bir şekilde okul binalarına giremez dan sonra özel bir etkinlik yoksa veli ve öğrenciler okula giremez. 11. Öğrencilerimizin Giremeyeceği Alanlar Öğrencilerimizin güvenlik açısından kurum binalarında ve bahçelerde bir takım mekanlara girmemeleri gerekir. Öğrencilerimiz okul asansörlerini kullanmaz, öğretmen ve çalışanlara ait tuvaletlere girmez, öğretmen çalışma merkezlerine, öğretmen odalarına ve ofislere izin almadan girmez. 12. Güvenlik ve Acil Durumlar Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kurumu ziyaret edenlerin güvenliği son derece önemlidir. Öğrenci ve velilerimizden, güvenlik kurallarımıza ve özel güvenlik yasası çerçevesinde görev yapan güvenlik birimi çalışanlarımızın uyarılarına önem vermelerini bekleriz. Kurum okullarımızda, 24 saat görev yapan güvenlik görevlileri ile elektronik gözlem araçları bulunur. Öğrencilerimizin güvenliği açısından sene başında velilerimizden istemiş olduğumuz formlarda adı geçen kişiler dışında, öğrenci hiç kimseye teslim edilmez. Servis kullanan ancak belli günlerde öğrencisini kendisi almak isteyen veliler bu durumu servis hizmetlerine ve okul müdür yardımcılarına yazılı olarak bildirmelidir. Mahkeme kararının aslı ya da fotokopisi olmadan hiçbir durumda öğrencilerimiz vasisi dışında birine teslim edilemez. Bu durumdaki öğrencilerimizin vasisi mutlaka mahkeme kararını okula bildirmek zorundadır. Acil durumlarda (deprem, yangın, vb.) uygulanacak prosedürler Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından belirlenmiştir. Velilerimizden bu tip durumlarda okul idaresine güvenmelerini ve santralleri kilitlediği için telefon etmemelerini, bir süre sonra bizimle iletişime geçmelerini bekleriz. Unutulmamalıdır ki, acil durumlarda kurumun yetkili mercilerle iletişimi önemlidir. Her eğitim yılı süresince bütün okullarımızda deprem ve yangın tatbikatları yapılarak, öğrencilerimiz acil durumlar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitilmektedir.

19 Öðrenci Baþarýsýnýn Ýzlenmesi Veliye, öğrencinin başarı durumunu yakından takip edebilmesi için seviyelere göre öğrencinin ders içi durum ve davranışlarının, her türlü gelişimlerinin değerlendirilerek işlendiği, öğretmenin öğrenci hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı Öğrenci Değerlendirme Formu, her dönem sonunda bir genel karne verilir. Öğretmen - veli diyaloğunu sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için, haftalık veli görüşme saatleri düzenlenmiştir. Veli - öğretmen görüşme saati ve yerini belirten çizelge her dönemin başında web sitemizdeki Öğrenci Bilgi Merkezi bölümüne işlenir. Velilerimiz bu görüşme saatlerine bağlı kalarak, Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden veya danışma görevlilerimizden telefonla randevu alarak okula gelir ve danışma görevlisi tarafından ilgili öğretmenle görüştürülür. Veli - öğretmen görüşmeleri için okula gelen veli, danışma görevlisinin kendisine görüşme yeri göstermesini bekler. Öğretmenler, çok acil durumlar dışında veya daha önceden özel görüşme zamanı belirlenmemişse, veli-öğretmen görüşme saatlerinin dışında görüşmeye çağrılmaz. Okula gelen ziyaretçiler; görüşme yeri, idari ofisler ve lise kafeterya dışında okulun diğer bölümlerine giremez. Öğrencinin ders içi ve ders dışı durumu, gelişimi, sorunları ve alınacak önlemler ile ilgili bu görüşmelerin, öğrencinin yıl boyunca göstereceği performans ile çok yakın ilgisi olduğundan velilerin bu görüşmelere gelmeleri son derece yararlıdır. Ayrıca her dönem bir kez genel veli görüşme günleri düzenlenir. Velilerin öğrencinin tüm öğretmenleri ile aynı gün görüşme olanağı buldukları bu günlerde görüşmelerin olabildiğince kısa tutulması, özel görüşmeyi gerektirecek durumlarda hafta içi görüşme saatlerinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Veliler, öğrencilerinin durumlarını görüşmek üzere görüşme saatleri dışında da okula davet edilebilirler. Ayrıca velilerimiz kendilerine verilen şifre ile internet üzerinden öğrencilerin yıl boyunca aldıkları notları, devamsızlık durumlarını, sınav tarihlerini, öğretmen-veli görüşme gün ve saatlerini, kişisel bilgilerini ve ödeme bilgilerini takip edebilir.

20 20 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý 14. Ölçme/Deðerlendirme - Sýnavlar Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmelikleri kuralları uygulanır. Öğretim yılı boyunca uygulanan sınav sonuçları Bilgi İşlem Merkezi ile birlikte değerlendirildikten sonra bölümlere geri bildirim yapılır Ýlkokul 4. Sýnýflar Öğretim yılı boyunca uygulanacak olan sınavların takvimi; Okul Müdürü, ilgili Müdür Yardımcısı ve Zümre Öğretmenleri tarafından hazırlanarak öğrencilere ve velilere öğretim yılı başında duyurulur. 4. sınıftan itibaren haftada iki ders saatinin üzerinde okutulan tüm derslerde her dönem en az 3 yazılı sınav yapılır. Sınavların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra öğretmenler öğrencilere sınav kağıtlarını dağıtır, her sorunun doğru cevabını açıklar, yapılmış olan genel yanlışlar üzerinde durur. Öğrencilerin sınav soruları hakkında bilmek istediklerini ders içinde veya ders dışında cevaplar. Yapılan sınavlarda alınan notlar, yazılı sınav notu olarak not değerlendirmesine girer Sýnýflar 5. sınıftan itibaren haftada iki ders saatinin üzerinde okutulan tüm derslerde her dönem en az 3 yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavlar, ilgili yönetmelikler uyarınca yapılır. Her dönem için bölümlerin ortak hazırladığı yazılı sınav takvimi dönem başlarında öğrencilere ve velilere duyurulur. Yazılı sınav sonuçları öğrencilere sınavdan en geç on gün sonra bildirilir. Değerlendirme yapıldıktan sonra öğretmenler öğrencilere sınav kağıtlarını dağıtarak her sorunun doğru cevabı ve yapılmış olan genel yanlışlar üzerinde durur. Öğretmenler ayrıca, öğrencilerin sınav soruları hakkında bilmek istedikleri her konuyu ders içinde veya ders dışında cevaplar. Sınav uygulamasının olduğu tüm derslerde sınavlar ortak yapılır. Her dönem sonunda, dönem sonu karnesi verilmeden önce gerek duyulan sınıflarda belirlenen derslerden, o dönemin müfredatını kapsayan test şeklinde bir ortak sınav yapılabilir. Bu sınav notu, yazılı sınav notu olarak not değerlendirmesine girer. Ders içi performans (5., 6., 7.ve 8. sınıflar)/sözlü değerlendirmede (lise sınıfları) öğrencinin sınıfta işlenen derse katılımı, ders içindeki etkinliği, yaptığı portfolyo, proje çalışmaları ve ödevleri göz önünde bulundurulur. Her dersin kendine özgü ders içi performans/sözlü değerlendirme kriterleri vardır. Yazılı ve sözlü/ders içi performans notlarının yanı sıra 6-8. sınıf öğrencilerinin ders içinde öğretmen rehberliğinde gerçekleştirmesi gereken performans görevleri vardır. Ders içi performans ve performans görevlerinin ortalaması bir puan olarak ortalamaya katılır. Ayrıca sınıf öğrencileri bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Proje notu da bir puan olarak ortalamaya dahil edilir. Lise öğrencileri de aynı çalışmayı Dönem ödevi adı altında gerçekleştirir.

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR OKUL LARI VE SORUMLULUKLAR KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazeret bildirerek geç

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ OKULUMUZ VE LİSE HAYATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Hepinizi öğrencinizin başarısından dolayı kutluyoruz. Öğrencimizin amacı; sadece iyi bir üniversiteyi

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında

Detaylı

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU OKUL-- İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder. (Booker T. Washington)

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza VELİ EL KİTAPÇIĞI 1 Değerli Velilerimiz, Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza sürekli ivme kazandırmak ve çağımızın yeniliklerine ayak uydurmaktır. Tüm

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI ÇALIŞMA BURSLU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI ÇALIŞMA BURSLU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ I. AKADEMİK DESTEK E AİT SORUMLULUKLAR A. AMAÇ B. AKADEMİK DESTEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ C. ÇALIŞMA YERİ, SÜRESİ ve ÜCRETİ II. LERE AİT SORUMLULUK ve GÖREVLER A. GENEL KURALLAR B. ÇALIŞMA GRUPLARI C. ARŞİVLEME

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ 1. AMAÇ: EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI Sayfa No : 1 / 6 Bu yönergenin amacı; çatısı altında toplanmış olan okullarda eğitim gören öğrencilere verilen burs ve mali yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı; Artvin Çoruh

Detaylı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı 5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı DERS SAATLERİ İngilizce Main Course 12 Skills- Native 5+1 Türkçe 6 Matematik 5 Fen ve Teknoloji 4 Sosyal Bilgiler- 3 Beden Eğitimi 2 Din Kültürü - 2

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ OKUL LARI VE SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazaret bildirerek

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı Sayın Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz, TAKEV Okulları olarak ülke geleceğini çağdaş ve

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutman Kitapçığı 2017-2018 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Organizasyon Şeması 3. Misyon 4. Vizyon 5. Değerler 6. Okutman Oryantasyon Programı 7. Öğretmen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer.

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Okul Kuralları ve Sorumluluklar Öğretmenler Sorumluklarımız dökümanında yer alan okul kurallarını uygular. Öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri kurallara uymaları konusunda yönlendirir

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - Veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

Lise Bölümü Mezuniyet Töreni Duyurusu İçin Tıklayınız

Lise Bölümü Mezuniyet Töreni Duyurusu İçin Tıklayınız Lise Bölümü Mezuniyet Töreni Duyurusu İçin Tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ ÖZEL LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 42. DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 2013-2014 Öğretim yılında okulumuzdan

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine verilecek rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin amacına, faaliyet

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır.

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır. Yeni çocuklarımızla tanışmanın, devam eden çocuklarımızı yeniden görmenin heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte keyifli bir eğitim yılı geçireceğimize inanıyoruz. Birlikte geçireceğimiz bu süre, çocuklarımız

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1 BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU ANASINIFI BİLGİ KILAVUZU Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül 2012 İÇİNDEKİLER AKASYA KOLEJİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ZAMAN ÇİZELGESİ AKASYA KOLEJİ YÖNETİCİ LİSTESİ AKASYA KOLEJİ TARİHÇE

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HAKKINDA DUYURU ŞİİR DİNLETİSİ

HAKKINDA DUYURU ŞİİR DİNLETİSİ VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA DUYURU Sayın Velilerimiz, Okullarımızda (Okul Öncesi- İlkokul-Ortaokul-Lise) 2013-2014 Öğretim yılı 2. Dönem haftalık veli- öğretmen görüşmelerimiz, 09 Haziran 2014 Pazartesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı 4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Benliğin doğasını sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık;

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 19/12/2012 Senato Sayısı: 2012/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ AMAC: Madde l. Yonergenin amaci, TED Malatya Koleji Akademik başarının sağlanması kapsamında okulumuzda etkin egitim almak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile Birliği Yönetmeliği

İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile Birliği Yönetmeliği İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile Birliği Yönetmeliği Amaç Madde-1 Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Özel Türk Koleji bünyesindeki okul aile birliklerinin hedeflerini, işleyişlerini, seçim kriterlerini, görevlerini,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık Saygı değer öğretmen bu çalışma iyi bir eğitim için yedi ilkenin kullanımı üzerine hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar çalışmadan başka hiçbir yerde kullanılmayacaktır. İçtenlikle cevaplandıracağınızı

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK VİZYONUMUZ

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

Haftasonu Etütleri Başlıyor..

Haftasonu Etütleri Başlıyor.. Haftasonu Etütleri Başlıyor.. Öğrencilerimizin okul dışında kalan zamanlarını etkinliklerle planlayarak geçirmeleri, onların bedensel ve ruhsal gelişmelerinin sağlıklı sürmesine destek olacaktır. Bu öngörüyle

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ Değerli Velilerimiz, İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu; İTÜ Rektör

Detaylı

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU E S K İ Ş E H İ R A N A D O L U L İ S E S İ ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU 2012-2013 ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç Bölüm I Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine verilen

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2014-2015 Öğretim Yılı OKUL KİMLİK BİLGİLERİ OkulunAdı: Gazimağusa Türk Maarif Koleji Adresi: Gazimağusa - KKTC Kuruluş Tarihi: 1982 Telefonlar: 3667595, 3667551, 3667552,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi Yönergeyle; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar) KARAR TARİHİ : 12.01.2012 KARAR SAYISI : 2012/2 KURULUŞ Rektörlük Merkez Kreş Eğitim Koordinatörü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ YÖNERGESİ (BES403-Kurum ve Hastane Uygulamaları-I) (BES404- Kurum ve Hastane Uygulamaları-II) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ. NE BAĞLI OKULLARDA ÜCRETSİZ VE BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 09 MART -11 EYLÜL 2015 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 09 MART -11 EYLÜL 2015 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 09 MART -11 EYLÜL 2015 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI AMAÇ: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ÖYP Dil Eğitimi programının amacı, Yükseköğretim

Detaylı