Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları"

Transkript

1 Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları Mustafa Deniz Güler Doç. Dr. Filiz Piroğlu ÖZ Ülkemiz konumu itibari ile oldukça aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Özellikle 1999 Marmara depreminde yaşanan can kayıpları sonrasında yapıların deprem etkileri altında tasarımı ve ülkemizin mevcut yapı stoğu da göz önüne alınarak güçlendirilmesi konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. İlk olarak 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile birlikte ülkemizde mevcut yapıların değerlendirilmesi ve performanslarının belirlenmesi ile ilgili tanımlar yapılmış ve uygulama esasları belirlenmiştir. Ancak yapıların performans seviyelerinin belirlenmesine yönelik parametreler sadece betonarme taşıyıcı sistemler için verilmiş olup, betonarme taşıyıcı sistemlere kıyasla çeşitli avantajları nedeni ile kullanımı gün geçtikçe artan çelik taşıyıcı sistemler için tanımlanmamıştır. Bu bildiride ASCE ve diğer ilgili Amerikan yönetmeliklerinde çelik yapıların doğrusal olmayan analiz yöntemleri ile performanslarının belirlenmesi ile ilgili yaklaşımlar özetlenmiş, Türkiye de yapı bazında henüz bir tasarım veya güçlendirme uygulaması bulunmamasına karşın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da uzun yıllardır kullanılan viskoz sönümleyiciler ile güçlendirme uygulamaları ile ilgili tasarım esasları sunulmuştur. Viskoz sönümleyiciler ile mevcut bir yapının deprem anında oluşan deplasmanlarını yapının yanal rijitliğini ve dolayısı ile yapıya etkiyen deprem tesirlerini arttırmadan sınırlayabilmek ve konvansiyonel güçlendirme yöntemlerinde mevcut yapı elemanlarında karşılaşılması muhtemel yetersizlikleri elimine etmek mümkün olabilmektedir. Belirlenen performans hedefleri ile uyumlu olarak viskoz sönümleyicilerin parametrelerinin seçilmesi ve modelleme esasları üzerinde durulmuş, viskoz sönümleyicilerin tasarım ve güçlendirme uygulamalarında sağladığı avantajlar özetlenmiş ve üç katlı SAC Seattle yapısı üzerinde yapılan uygulamalarda edinilen sonuçlar sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Viskoz Sönümleyiciler, Güçlendirme, Çelik Yapıların Performans Analizleri 245

2 GİRİŞ 1999 yılında yaşadığımız Kocaeli depreminin ardından ülkemizde mevcut yapıların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Mevcut yapı stoğundaki ağırlıkları gereğince bu çalışmalarda daha çok betonarme ve kısmen yığma binalar üzerine yoğunlaşılmış ve daha çok geleneksel güçlendirme yöntemleri (betonarme perde, kolon mantosu ile güçlendirme vb.) üzerine araştırmalar yapılmıştır. Ülkemizde yapısal performans kavramının işlendiği ve uygulandığı ilk yönetmelik ise halen yürürlükte olan 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik olmuştur. Bu yönetmelik ile daha önce yürürlükte olan 1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik arasındaki en belirgin fark mevcut yapıların değerlendirilmesi ve performansının belirlenmesine yönelik yöntem ve tanımların eklenmesi olmuş, ancak daha çok betonarme yapılar üzerinde durulmuştur. Çelik yapılar için ise tasarım esasları gözetilerek değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Alışılagelmiş güçlendirme yöntemleri ile genel olarak yapısal performansı iyileştirmek mümkün ise de, yapısal olmayan elemanları ve konfor koşullarını da göz önünde bulundurarak bir iyileştirme yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Alışılagelmiş güçlendirme yöntemlerine alternatif olarak taban yalıtımı ve enerji sönümleyiciler gibi çeşitli yenilikçi yöntemler öne çıkmaktadır. Taban yalıtımı uygulamaları üzerine son yıllarda ülkemizde de önemli çalışmalar yapılmış olsa da, enerji sönümleyiciler ile ilgili binalar özelinde çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Sismik Sönümleyiciler Geleneksel yapılar deprem enerjilerini taşıyıcı kesitlerde oluşan akma ve yapısal olmayan elemanlar ile aralarındaki sürtünme yolu ile sönümlemektedirler. Örnek olarak çelik çerçevelerden oluşan bir yapıda, deprem enerjisinin önemli bir bölümü kolon ve kirişlerde oluşan mafsallarda sönümlenmektedir. Sismik sönümleyiciler ile toplam deprem enerjisinin önemli bir bölümü sönümlenebilmekte ve dolayısı ile yapının taşıyıcı elemanları ile sönümlemesi beklenen enerji miktarı önemli mertebede azaltılabilmektedir. Sismik sönümleyiciler aktif ve pasif sönümleyiciler olarak gruplandırılabilmekle beraber, bu iki sistemin bir birleşimi şekilde teşkil edilen özel sistemler de bulunmaktadır (Kelly, 2001). Bu sistemler ise kendi içinde deplasman ve hız bağımlı sönümleyiciler gibi gruplara ayrılmaktadır. Hız bağımlı viskoz sönümleyicilerin en önemli avantajları, düşük hızlarda çok az direnç göstermeleri nedeni ile yapılarda herhangi bir rijitlik artışına neden olmamaları ve doğrusal damperler için Şekil 1 de görülebileceği üzere atalet kuvvetlerinin maksimum olduğu an ile (maksimum deplasman anı), sönümleyicinin tepki kuvvetlerinin maksimum olduğu anın (maksimum hız anı) farklı olması olarak gösterilmektedir (Miyamoto ve diğ., 2008). Doğrusal sönümleyiciler için maksimum sönümleyici ve maksimum atalet kuvvetlerinin ters fazlı olarak gerçekleşmesine karşın, doğrusal olmayan sönümleyicilerde ve hız sabitinin göreli olarak yüksek seçildiği durumlarda, bu iki kuvvetin maksimum noktalarını fazları birbirleri yaklaşmakta ve yapı atalet kuvvetleri ile sönümleyici kuvvetleri arasındaki etkileşim artmaktadır (Kelly, 2001). 246

3 Şekil 1 Eşit Enerji Sönümleme Kapasitesine Sahip Sönümleyiciler için C ve α Parametrelerinin Değişimi, Deplasman ve Hız Faz Farkları. PERFORMANS KAVRAMI Yapılarda performans kavramı ülkemizde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY 2007) ile birlikte kullanılmaya başlanmış olup halen daha çok mevcut yapıların güvenliğinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Ancak yeni yapılarda kullanımı da belirlenen farklı performans hedefleri ile artmaktadır. Şiddetli bir deprem anında yapıların elastik ötesi davranış göstermesi ve kesitlerinde plastik mafsal oluşumları beklenmektedir. Kesitlerde plastik mafsal oluşumu, betonarme yapılar için betonda ve/veya çelikte elastik sınır ötesinde deformasyon ile gerçekleşmektedir. Elastik sınırın ötesindeki deformasyonlar ise kesitlerde ve dolayısı ile yapının kendisinde hasar oluşumuna işaret etmektedir. Kesit bazında oluşan hasarın mertebesine göre kesitlerin performans seviyesi, kesitlerin performans seviyelerinin yapı üzerindeki dağılımına göre ise yapının performans seviyesi belirlenmektedir. Dolayısıyla yapı performansı, belirli bir deprem etkisi altında yapıda oluşması beklenen hasarın ölçüsü olarak tanımlanabilir. Kesit Hasar Seviyeleri ASCE41-13 de de kesit hasarları DBYBHY 2007 de olduğu şekilde sünek ve gevrek hasar tipleri olarak ayrılmaktadır. Kesit performans seviyeleri için yapılan tanımlar ise iki yönetmelikte de büyük oranda benzerlik göstermektedir. Ancak betonarme ve çelik kesitler için hasar limitleri ASCE41-13 da plastik dönme oranına göre verilmektedir. Yeni yapı tasarımında DBYBHY 2007 ye benzer şekilde göreli kat ötelenmeleri için bir sınır tanımlanmış olsa da, mevcut yapıların değerlendirilmesinde göreli kat ötelenmeleri ile ilgili verilen değerlerin öneri niteliği taşıdığı, yapı performans seviyesinin belirlenmesinde bir kriter olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Yapı Performans Seviyeleri ASCE41-13 de yapı performans seviyeleri tek başına yapısal sistemin performansı ile tanımlanmamakta olup yapısal olmayan elemanlar için de bir performans tanımlaması yapılmaktadır. Yapı sisteminin performans seviyesi tanımlarında DBYBHY 2007 de verilen tanımlara ilave olarak Hemen Kullanım Performans Seviyesi ile Can Güvenliği Performans Seviyesi arasında tanımlanan Sınırlı Hasar Performans Seviyesi ve Can Güvenliği Performans Seviyesi ile Göçmenin Önlenmesi 247

4 Performans Seviyesi arasında tanımlanan Sınırlı Güvenlik Performans Seviyesi tanımları bulunmaktadır. Yapısal olmayan elemanlar için yapılan performans tanımlarında da yapı performansı tanımlarına benzer şekilde altı seviyeli bir performans sınıflaması yapılmış olup, yapıların genel performansı verilen bu iki kritere (yapısal ve yapısal olmayan) göre tanımlanmaktadır. SÖNÜM Serbest titreşim halindeki bir sistemde herhangi bir dış kuvvet etkisi olmadan titreşim genliklerinin giderek azalması ve sonunda hareketin tamamen durması sönüm olarak tanımlanmaktadır. Yapılarda sönüm mikro çatlakların açılması ve kapanması, yapısal olmayan elemanlar (bölme duvarlar, mekanik ekipmanlar vb.) ile yapının kendisi arasındaki etkileşim, çelik yapılarda çelik birleşimlerdeki sürtünme gibi birçok nedenle ortaya çıkmaktadır. Sönüm oranının serbest titreşim altındaki bir sistemde etkileri Şekil 2 de görülmektedir. Sönüm Sönüm Sönüm Zaman (sn) Şekil 2 Sönümlü ve Sönümsüz Serbest Titreşim. YAPININ TANIMI Bu çalışmada SAC projesi (FEMA 355-C, 2000) kapsamında Northridge depremi öncesi standartlara (UBC 1994) göre tasarlanmış olan üç katlı Seattle yapısı incelenecektir. İnceleme konusu yapı, planda X doğrultusunda 4, Y doğrultusunda ise 6 adet yaklaşık 9.14 m (30 feet) açıklıklı çerçevelerden oluşmakta olup toplamda 3 katlıdır. Kat yükseklikleri ise 3.96 m (13 feet) olarak verilmektedir. Yapının yanal yük taşıyıcı sistemi X doğrultusunda dört, Y doğrultusunda ise üç açıklıklı moment aktaran çerçevelerden oluşmakta olup yapının diğer kolon ve kirişleri sadece düşey yükleri karşılamaktadır. Zemin katta çerçeve kolonları temele ankastre bağlanmış olup düşey yük taşıyan kolonlarının temel bağlantıları analiz modelinde mafsallı olarak göz önüne alınmıştır. Çerçeve kolonlarının kuvvetli eksenleri X yönü çerçeveleri için X doğrultusunda, Y yönü çerçeveleri için Y doğrultusunda teşkil edilmiştir. Yapının çerçeve kolonları iç akslarda W14x176, dış akslarda ise W14x159 kesitli çelik profillerden teşkil edilmiş olup kolon kiriş birleşimlerinde iç aks kolonlarında çatı katı hariç gövde takviye plakaları kullanılmıştır. Çerçeve kirişleri ise 1. katta W24x76, 2. katta W24x84 ve çatı katında W18x40 kesitli kirişler ile teşkil edilmiştir. 248

5 Yapının yatay yük taşımayan mafsal bağlantılı elemanlarında ise kolonlar için W10x77 ve W10x60, kirişleri ise W16x26 ve W14x22 kesitli profiller kullanılmıştır. ANALİTİK MODEL Bu bölümde inceleme konusu üç katlı yapının doğrusal ve doğrusal olmayan özelliklerinin oluşturulan üç boyutlu matematik modelinde ne şekilde ele alındığı açıklanacaktır. Analiz modelinde yapılan kabuller ve yaklaşımlar aşağıda maddeler halinde verilmekte olup daha sonra ilgili başlıklar altında açıklanacaktır.! Kolon ve kiriş kesitlerinde doğrusal olmayan davranış, doğrusal olmayan şekil değiştirmelerin kesitlerin yatay etkiler altında en çok zorlandığı uç bölgelerinde toplandığı, bu bölgeler dışında kesitlerin doğrusal elastik davrandığı kabulüne dayanan plastik mafsal yaklaşımı ile göz önüne alınmıştır,! Plastik mafsalların histeretik karakterleri iki doğrulu moment-dönme grafikleri ile tanımlanmıştır,! Çelik kesitlerin plastik mafsal tanımlarında akma sonrası %3 pekleşme göz önüne alınmıştır,! Kolonlarda plastik mafsallar iki eksenli moment ve eksenel yük etkileşimini içerecek şekilde (PMM mafsalları) modellenmiştir,! Mafsal özelliklerinin tanımlanmasında FEMA 356 ve ASCE 41 de belirtildiği üzere kesitlerin beklenen akma dayanımları (A572 Gr. 50 nominal akma dayanımı 345 N/mm 2, beklenen akma dayanımı 397 N/mm 2 ) kullanılmıştır,! Mevcut yapıda sönüm değerlendirme aşamasında %5, yapının güçlendirilmesi aşamasında ise %2 olarak göz önüne alınmıştır,! Zemin yapı etkileşimi göz önüne alınmamıştır,! Yapının yatay yük taşıyıcı sistemini oluşturan çerçeve bağlantıları hariç tüm kolon kiriş birleşimleri mafsal bağlantılı olarak kabul edilmiştir,! Kolon panel bölgelerinin elastik rijitlikleri ve doğrusal olmayan davranışa etkileri göz önüne alınmıştır,! Kiriş plastik mafsallarında kompozit döşemenin etkisi değerlendirilmemiştir,! Güçlendirme modelinde sönümleyicilerin alt ve üst sınır değerleri göz önüne alınmamıştır, İkinci Mertebe (P-Delta) Etkileri İkinci mertebe etkileri deforme olmuş yapı üzerine etkiyen düşey yükler nedeni ile oluşmakta olup yatay deplasmanlar ve düşey yükler nedeni ile oluşan ilave tesirler olarak tanımlanabilir. Yapısal bazda ikinci mertebe etkileri yerdeğiştirme yapmış düğüm noktalarına etkiyen düşey yüklerin sistem üzerindeki genel etkilerini temsil ederken, eleman bazında ikinci mertebe etkileri yatayda şekildeğiştirme yapmış bir eleman üzerine etkiyen düşey yüklerin iki düğüm noktası arasında oluşturduğu etkiler ile ilgilidir. İkinci mertebe etkilerinin bir yapısal eleman üzerindeki etkileri Şekil 4 de gösterilmektedir. Genellikle oldukça esnek olarak tasarlanan ve oldukça yüksek mertebede yatay deplasman yapabilme kabiliyeti olan çelik sistemler üzerinde bu ikinci mertebe etkileri 249

6 oldukça önemli olabilmektedir. Bu çalışmada incelenen yapı için kat sayısının az olması ve dolayısı ile sistem üzerindeki düşey yüklerin nispeten az olması nedeni ile ikinci mertebe etkileri belirleyici olmamışken, ileri derecede yatay deplasman yapma kabiliyetine sahip ve eksenel yük seviyeleri yüksek sistemlerde ikinci mertebe etkileri, yapının özellikle akma sonrası dayanımı ve rijitliğini önemli mertebede değiştirmektedir. Şekil 4 İkinci Mertebe Etkilerinin Kuvvet-Şekildeğiştirme Grafiği Üzerindeki Etkileri (PEER/ATC 2010) Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi Sonuçları Yapının değerlendirmesi DBYBHY 2007 de verilen 1. sınıf deprem bölgesi Z3 sınıfı zemin için 475 yıl dönüş periyotlu deprem senaryosu göz önüne alınarak yapılacaktır. Yapının X yönü tepe yerdeğiştirme istemi m, Y yönü tepe yerdeğiştirme istemi ise m olarak hesaplanmıştır. Her iki doğrultu içinde yapının tepe yerdeğiştirme istemi, elde edilen değere ulaşana kadar itme analizi tekrarlanmış ve yapının performans noktasındaki tüm istem büyüklükleri hesaplanmıştır. Yapının performans noktasında hesaplanan kesit hasar seviyeleri Şekil 6 da özetlenmektedir. Yapının yanal yük taşıyıcı sisteminin X yönünde dört, Y yönünde üç açıklıklı çerçevelerden oluşması, yapı rijitliğinin ve kütle dağılımının simetrik olması nedeniyle hasar oluşumları da aynı doğrultudaki çerçeveler üzerinde benzer olmaktadır. Bu nedenle hasar oluşumları ilgili doğrultudaki bir çerçeve üzerinde gösterilmiştir. Şekillerde beyaz dolgu ile gösterilen olası mafsal bölgeleri, kesitte plastikleşme olmamasını temsil etmektedir. Yapının ve yüklemelerin planda simetrik olması nedeni ile hasar oluşumları da simetrik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kesitler üzerinde hasar oluşumları sadece bir çerçeve üzerinde gösterilmiştir. 250

7 Şekil 5 Modal Kapasite Diyagramı Tablo 1 Yapının Tepe Yerdeğiştirme İstemleri. Deprem Yönü Γ 1 Φ N1 d (p) u (p) N1 1 (m) (m) Y Yönü X Yönü Şekil 6 İtme Analizi Kesit Hasar Seviyeleri Tasarım depremine (dönüş periyodu 475 yıl) göre yapılan değerlendirmede kesit hasar oluşumları bakımından, yapının Y doğrultusu için Can Güvenliği, X doğrultusu için ise Hemen Kullanım performans seviyelerini sağladığı görülmektedir. ASCE41-13 de mevcut yapıların performansının belirlenmesinde göreli kat ötelemeleri ile ilgili bir sınır bulunmasa da, ASCE 7-10 da yeni tasarlanan yapılar ve DBYBHY 2007 de yeni tasarım ve mevcut yapıların değerlendirilmesinde göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmaktadır. ASCE 7-10 da yeni tasarlanan yapılar için yapıya özel belirlenen risk kategorisine göre ile aralığında değişmekte olan göreli kat ötelemeleri limitleri verilmektedir. DBYBHY 2007 de ise yeni tasarlanan yapılar için 0.02, mevcut betonarme yapıların değerlendirilmesinde ise Hemen Kullanım performans seviyesi için 0.01, Can Güvenliği performans seviyesi için 0.03, Göçme Öncesi performans seviyesi için ise 0.04 göreli kat ötelemesi sınırlaması getirilmiştir. İnceleme konusu yapıda göreli kat ötelemelerinin Tablo 2 den görülebileceği üzere 0.04 mertebelerine yaklaşması nedeni ile, kesit hasarları bakımından Can Güvenliği performans seviyesi koşulları sağlanıyor olsa da, yapıda güçlendirilmeye gidilmesi uygun görülmüştür. İtme analizi ile elde edilen sonuçlar bir sonraki bölümde ölçeklendirilmiş yer kayıtları ile yapılan zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçları ile karşılaştırılacaktır. 251

8 Tablo 2 Göreli Kat Ötelemeleri ve Göreli Kat Öteleme Oranları. X Doğrultusu Y Doğrultusu X Doğrultusu Y Doğrultusu d 3 (cm) d 3 / h i d 2 (cm) d 2 / h i d 1 (cm) d 1 / h i Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Sonuçları Değerlendirmede üç adet yer hareketi kullanılmış olması nedeni ile her kayıt için elde edilen büyüklüklerin maksimumu göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçları incelendiğinde Y doğrultusu için itme analizi ile elde edilen sonuçlara göre, kolonlarının temel bağlantıları seviyesinde bulunan mafsallarda hasar seviyesinin farklı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Yapının X doğrultusu için ise kesit hasar seviyeleri bakımından farklılık daha çok 3. kat kirişlerinde ortaya çıkmıştır. Ancak ilgili mafsallardaki plastik dönmeler iki analiz yöntemi için de yakın olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi ile kesit hasar seviyelerine göre yapılan değerlendirmede, inceleme konusu yapı X ve Y doğrultuları için Can Güvenliği performans seviyesi kriterlerini sağlamaktadır. Analiz sonucu elde edilen göreli kat ötelemeleri ve oranları ise Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3 Seçilen Kayıtlar için Maksimum Göreli Kat Ötelemeleri ve Öteleme Oranları. X Doğrultusu Y Doğrultusu X Doğrultusu Y Doğrultusu d 3 (cm) d 3 / h i d 2 (cm) d 2 / h i d 1 (cm) d 1 / h i Göreli kat öteleme oranları incelendiğinde sonuçların itme analizi ile elde edilen sonuçlar ile büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmektedir. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçlarına göre de yapıda kesit hasarları itibari ile bir yetersizlik tespit edilmemiştir. İnceleme konusu yapıda kesit hasarları bakımından bir yetersizlik tespit edilmemiş olmasına karşın göreli kat ötelemelerinin oldukça yüksek (yaklaşık %4) olması nedeni ile güçlendirmeye gidilmesi uygun görülmüştür. Şekil 7 Seçilen Yer Kayıtları için Maksimum Kesit Hasar Seviyeleri. 252

9 GÜÇLENDİRME Bu bölümde, itme analizi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemleri ile DBYBHY 2007 de verilen 1. Derece Deprem Bölgesi ve Z3 sınıfı zemin için 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan (475 yıl dönüş periyodu) deprem senaryosuna göre performans değerlendirilmesi yapılan yapının güçlendirme analizleri yürütülecektir. Yapının güçlendirilmesinde ülkemizde henüz yapı bazında geniş bir uygulama alanı bulmamış olsa da, yurtdışında yaygın olarak kullanılan viskoz sönümleyiciler kullanılacaktır. Viskoz sönümleyiciler, yapılarda önemli bir rijitlik artışı olmadan deprem enerjisinin önemli bir bölümünü sönümleyerek yapının kendisi tarafından karşılanması beklenen etkileri azaltmakta ve hasar oluşumlarını kısıtlamaktadır (Miyamoto ve Singh, 2002; Krebs, 2009). Geleneksel güçlendirme yöntemlerine göre viskoz sönümleyicilerin öne çıkan özellikleri ise önemli bir rijitlik artışı olmadan, dolayısıyla deprem kuvvetlerinde bir artış olmaksızın, yapının güçlendirilmesine olanak sağlaması ve yapının deplasmanı nedeni ile oluşan iç kuvvetlere ters fazlı olarak reaksiyon vermesidir. Viskoz sönümleyicilerin maksimum tepki kuvvetlerinin maksimum deplasman anında kesitlerde oluşan iç kuvvetler ile ters fazlı olması nedeni ile maksimum deplasman anındaki iç kuvvetler ve sönümleyicilerin tepki kuvvetleri farklı zaman alanlarında oluşmakta ve böylece kesitlere ilave tesirler etki etmemektedir. İnceleme konusu yapının güçlendirilmesi için belirlerlenen sönümleyici yerleşimleri Şekil 8 de gösterilmektedir. Şekil 8 Sönümleyici Yerleşimi Viskoz Sönümleyici Parametrelerinin Seçilmesi Sönüm katsayılarının belirlenmesi Yapıda güçlendirme hedefi olarak göreli kat ötelemelerinin 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem senaryosu için 0.02 mertebesinden daha aşağıya indirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu durumda, yapılan değerlendirme analizleri neticesinde yapının Y doğrultusu için elde edilen mertebesindeki göreli kat ötelemesinin yaklaşık 1.5 kat mertebesinde azaltılması gerektiği görülmüştür. Viskoz sönümleyicilerin rijitliklerinin ihmal edilebilir düzeyde düşük olduğu göz önüne alındığında, ilave edilecek sönümleyiciler ile sistemin enerji sönümleme kapasitesi arttırılmış olacaktır. ASCE 7-10 da göz önüne alınan çeşitli sönüm oranları için yaklaşık spektrum azaltma katsayıları tanımlanmaktadır. Kritik sönümün %20 si mertebesinde bir sönüm ile ASCE 7-10 a göre deprem yüklerini ve dolayısı ile yapı deplasmanlarını 1.5 kat mertebesinde azaltmak mümkün olabilmektedir. Yapının mevcut sönüm oranı, değerlendirme aşamasında %5, güçlendirme aşamasında ise %2 olarak kabul edilmiştir. Bu yaklaşımlar ile, yaklaşık olarak %20 sönüm elde 253

10 etmek hedefi ile katlara yerleştirilecek sönümleyicilerin sönüm katsayıları, kat rijitlikleri ile orantılı olarak Denklem 1 ile hesaplanmıştır. 2K( ξ ) C = (1) w Yapının rijitliklerinin her iki doğrultu için de farklı olması nedeni ile, yapının X doğrultusu için elde edilen sönüm katsayıları Y, doğrultusu için de değiştirilmeden aynen kullanılmıştır. F (kn) Tablo 4 Sönümleyicilerin C katsayılarının belirlenmesi. d (m) K (kn/m) w C cr (kn-s/m) C damper (kn-s/m) 3. Kat Kat Kat Tablo 4 de verilen değerlerin elde edilmesinde kat rijitlikleri hesaplanırken, göreli kat ötelemeleri (d i - d i-1 ) kullanılmış, bir sönümleyici için gerekli olan C katsayısının hesabında, her kata 4 adet sönümleyici konulacağı ve sönümleyiciler ile sisteme ilave edilecek sönüm oranının %18 olacağı kabul edilmiştir. Sönümleyicilerin katlar arasında çapraz şekilde yerleştirilmesi nedeni ile sönümleyicinin eğimi de ayrıca göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Örnek olarak kat düzlemine paralel yerleştirilen bir sönümleyici için C katsayısı 1 birim ise, aynı sönüm oranının elde edilebilmesi için, yatayla 23 açı yapan bir sönümleyicinin C katsayısı 1/cos(23 ) olarak hesaplanacaktır. Sönümleyici üstel sabitinin seçilmesi Viskoz sönümleyiciler, lineer ve lineer olmayan sönümleyiciler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Lineer sönümleyicilerde, sönümleyicilerin lineer olmayan davranışını belirleyen üstel sabit α=1 iken, α 1 olan sönümleyiciler ise doğrusal olmayan sönümleyiciler olarak adlandırılmaktadırlar. Viskoz sönümleyiciler Denklem 2 ile karakterize edilebilmektedir. α F D = CV (2) Uygulamada sönümleyicileri 0.2 α 2 aralığında imal edebilmek mümkün olmaktadır (Soong ve Constantinou, 1994). Ancak yapılarda genellikle 0.3 α 1 aralığında sönümleyiciler tercih edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan sönümleyicilerde α=0.5 olarak seçilmiştir. α katsayısının 0.5 olarak seçilmesinin nedeni, bu değerin çok yüksek hızlarda sönümleyici tepki kuvveti üst limitinin sınırlanmasında yeteri kadar küçük olması ve bunun yanısıra sönümleyici tepki kuvvetlerinin yapı atalet kuvvetleri ile ters fazlı olarak ortaya çıkmasına yeterli olacak mertebede büyük olmasıdır. Ancak tüm doğrusal olmayan sönümleyiciler için (doğrusal sönümleyicilere kıyasla) eşdeğer sönüm oranı, deplasman genliğine ve frekansına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle uygulamada performans hedefinin seçilmesinin ardından, farklı C değerleri üzerinde analizler yürütülerek sönümleyiciler için ekonomi de göz önünde tutularak optimizasyona gidilmektedir. 254

11 Şekil 9 da doğrusal ve doğrusal olmayan sönümleyiciler kullanılarak güçlendirme yoluna gidilen yapılar için Northridge depremi yer kaydı altında zamana bağlı deplasman değerleri verilmektedir. Şekil 8.8 den de görülebileceği üzere, hem doğrusal hem de doğrusal olmayan sönümleyicilerin kullanılması durumunda yapı tepe deplasman talebinin 0.02 x = m değerinin altına düşürülmesi mümkün olmuş, ancak kat bazında yapılan değerlendirmede göreli kat ötelemelerinde doğrusal sönümleyiciler için aşımlar gözlemlenmiştir. Ayrıca α = 0.5 olan sönümleyiciler ile sönümleyici tepki kuvvetlerinde nispeten az bir artış ve daha düşük sönümleyici deplasman talebi ile birlikte yapı deplasman talebi 6 cm kadar daha düşük olarak elde edilmiştir. Yapının mevcut durumu ve doğrusal olmayan sönümleyiciler kullanılarak güçlendirilmiş durumunun aynı deprem kaydı altında deplasman-zaman grafiği de Şekil 9 da verilmektedir. Şekil 9 Northridge kaydı altında α=1 ve α=0.5 için Y Doğrultusu Deplasman-Zaman Grafiği Kaynaklar ASCE (2005). ASCE/SEI 7-10: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, American Socirty of Civil Engineers, Reston, VA. ASCE (2013). ASCE/SEI 41-13: Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, American Society of Civil Engineers, Reston, VA. CSI (2010). CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETABS and SAFE, Computer and Structures Inc., Berkeley, CA. DBYBHY(2007). Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara. FEMA (2000).FEMA 355-C: State of the Art Report on Systems Performance of Steel Moment Frames Subject to Earthquake Ground Shaking, prepared by the SAC Joint venture for the Federal Emergency Management Agency, Washington, DC. FEMA (2000).FEMA 356: Prestandard and Commentary fo the Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC. Kelly, T.E. (2001). In-Structure Damping and Energy Dissipation Design Guidelines, Holmes Consulting Group, Wellington, New Zealand. 255

12 Krebs D. (2009). Comparison of Alternative Seismic Retrofit Techniques for Steel Moment Resisting Frames, Stanford University. Miyamoto, H.K. ve Singh J.P. (2002). Performance of Structures with Passive Energy Dissipators. Earthquake Spectra: Şubat 2002, Sayı. 18, No. 1, S.f Miyamoto, H.K., Gilani A.S., ve Wada, A. (2008). State of the art design of steel moment frame buildings with dampers, Proceedings of the 14 th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China. Soong, T.T. ve Constantinou, M.C (1994). Passive and active structural vibration control in civil structures, Springer-Verlag, Wien, New York. 256

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ VE KLASİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRIŞMASI

SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ VE KLASİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRIŞMASI SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ VE KLASİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRIŞMASI S. Yıldırım 1, G. Aşık 1, B. Erkuş 2, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Müh., Promer Müş. Müh. Ltd. Şti., Ankara 2 Yrd. Doç. Dr., İTÜ İnşaat

Detaylı

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Bora AKŞAR 1, Selçuk DOĞRU 2, Ferit ÇAKIR 3, Jay SHEN 4, Bülent AKBAŞ 5 1 Araş.Gör., Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Prof. Dr. Erkan Özer İstanbul Teknik Üniversitesi ehozer@superonline.com Özet Çelik yapı sistemlerinin deprem etkileri altındaki davranışlarına

Detaylı

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ ÖZET: RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ H.B. Aksoy 1 ve Ö. Avşar 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Doçent Doktor, İnşaat

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 1. Giriş Ülkemizde, özellikle 1999 Adapazarı-Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından, mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Erkan ÖZER İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Tel: 0 (532) 293 63 65 E-Posta: ehozer@superonline.com

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

SÜRTÜNME TİPİ ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLERİN ÇELİK YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ

SÜRTÜNME TİPİ ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLERİN ÇELİK YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ 5-7 Eylül MKÜ HATAY ÖZET: SÜRTÜNME TİPİ ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLERİN ÇELİK YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ A.H. Deringöl ve E.M. Güneyisi Yüksek Lisans Öğrencisi, İnşaat Müh. Bölümü, Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri

Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri Selçuk DOĞRU 1, Bora AKŞAR 2 Bülent AKBAŞ 3, Jay SHEN 4, Bilge DORAN 5 1 Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ Mehmet Fatih ÜRÜNVEREN İnşaat Yüksek Mühendisi İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR - GİRİŞ BÖLÜM İKİ - BETONARME YAPILARIN

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

PREFABRİKE BETONARME YAPILARDA SİSMİK SÖNÜMLEYİCİLER KULLANILARAK GÜÇLENDİRME YAPILMASI

PREFABRİKE BETONARME YAPILARDA SİSMİK SÖNÜMLEYİCİLER KULLANILARAK GÜÇLENDİRME YAPILMASI ÖZET: PREFABRİKE BETONARME YAPILARDA SİSMİK SÖNÜMLEYİCİLER KULLANILARAK GÜÇLENDİRME YAPILMASI S. Yıldırım 1, A. Kalyoncuoğlu 2, B. Erkuş 3,Y.İ.Tonguç 4 1 Promer Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul 2 Promer

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DBYBHY2007 VE FEMA440 DA ÖNERİLEN PERFORMANS NOKTASI BELİRLEME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PERFORMANCE EVALUATION OF A TYPICAL PUBLIC BUILDING Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye ÖZ:

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL 216 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216-226 (8) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ ÖZET: H. Toker 1, A.O. Ateş 2 ve Z. Celep 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

SİSMİK YALITIM KULLANIMININ YAPISAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SİSMİK YALITIM KULLANIMININ YAPISAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SİSMİK YALITIM KULLANIMININ YAPISAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: T. Tibet Akbas 1, Cem Haydaroğlu 1, ve Timurhan Timur 2 1 İnşaat Yük. Müh., Arup Müh. ve Müş. Ltd. Şti., İstanbul

Detaylı

ADAS ELEMANI KULLANILARAK ÇELİK YAPILARDA DEPREM ETKİLERİNİN AZALTILMASI

ADAS ELEMANI KULLANILARAK ÇELİK YAPILARDA DEPREM ETKİLERİNİN AZALTILMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:, Makalenin

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS I Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler Analiz ve Tasarım Felsefeleri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

BETONARME YAPILARDA YENİLİKÇİ GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ KULLANIMI. E-posta:

BETONARME YAPILARDA YENİLİKÇİ GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ KULLANIMI. E-posta: BETONARME YAPILARDA YENİLİKÇİ GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ KULLANIMI E-posta: syildirim@promerengineering.com.tr Dinamik Yüklere Karşı Yapı Tasarımı : Sunum Kapsamı Güçlendirmede Klasik ve

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir İÇERİK 1. GİRİŞ 2. SAHA VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 3. SAYISAL YÖNTEMLER

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü. Dr. Bahadır Şadan

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü. Dr. Bahadır Şadan İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Dr. Bahadır Şadan 16 Mart 2016 Çarşamba Saat: 12:30 Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Prof.Dr. Remzi Ülker Konferans

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 191-201 ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ EARTHQUAKE BEHAVIOR EVALUATION OF R/C STRUCTURES STRENGTHENED

Detaylı

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA A.C. Sayar 2, İ.H.Başeğmez 1, S. Yıldırım 1, Y.İ. Tonguç 1 ÖZET: 1 İnş. Yük. Müh.,Promer Müş. Müh. Ltd. Şti.,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2-Yönetmelik Altyapısı Genel Riskli Bina tespit esasları pratik ve mümkün olduğunca doğru sonuç verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yöntemin pratikliği

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

DÜZCEDEKİ BAZI KAMU VE ÖZEL BİNALARIN 1999 DÜZCE DEPREMİNDEKİ SİSMİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

DÜZCEDEKİ BAZI KAMU VE ÖZEL BİNALARIN 1999 DÜZCE DEPREMİNDEKİ SİSMİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ ECAS 2002 Uluslarararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye DÜZCEDEKİ BAZI KAMU VE ÖZEL BİNALARIN 1999 DÜZCE DEPREMİNDEKİ SİSMİK PERFORMANSLARININ

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (1), 145-155, 8 2 (1), 145-155, 8 A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Zülfü Çınar

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

Kamu Yapılarında Beton Dayanımı ve Enine Donatının Performansa Etkisi

Kamu Yapılarında Beton Dayanımı ve Enine Donatının Performansa Etkisi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11-13 Ekim 26 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Kamu Yapılarında Beton Dayanımı ve Enine Donatının Performansa Etkisi Hüseyin

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D)

Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D) Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D Erdal İrtem* Özet Bu çalışmada, deprem etkisindeki bina türü yapıların kapasite eğrisinin

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM - 2018 OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM BETONARME TASARIM KURSU 1. Betonarme Ön Tasarım, Statik Proje

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı