VAKIF KURULUŞ SENEDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF KURULUŞ SENEDİ"

Transkript

1 MADDE-1. VAKFIN ADI VE MERKEZİ : VAKIF KURULUŞ SENEDİ VAKFIN ADI: ĠSTANBUL EĞĠTĠM VAKFI dır. Merkezi Ġstanbul. Mütevelli Heyet Kararı ile Vakıf merkezi değiģtirilebilir. Ġstanbul un diğer ilçelerinde ve Türkiye nin baģka yerleģim yerlerinde mütevelli heyet kararı ile Ģube açılabilir. ġubeler merkeze bağlı olarak vakfın gayesine uygun Ģekilde vakıf senedine ve vakıflarla ilgili diğer mevzuata uygun olarak yönetilir. MADDE-2. VAKFIN AMACI VE YAPACAĞI İŞLER : A. VAKFIN AMACI: Bu vakıf, yoksul gençlere ve halkımıza eğitim, kültürel, sosyal ve sağlık alanlarında kamu yararı gözeterek hizmet vermeyi ana gaye kabul eder. Bu ana gayeyi gerçekleģtirmek üzere aģağıdaki iģleri yapar; 1. Yaygın ve örgün Eğitim Kurumlarının her çeģit ve derecesinde okuyan, yoksul, yetenekli ve baģarı gençlere, yurt içinde ve yurt dıģında burs, yurt ve maddi yardım sağlar. Ders araç ve gereçleri ile giyecek ve yiyecek temini ve evlenmelerine yardım eder. Bu amaçla vakıflarla iģbirliği yapar ve onlara maddi ve manevi destek verir. 2. Her kısım, çeģit ve derecedeki, eğitim ve öğretim kurumları (anaokulundan üniversiteye kadar) kütüphaneler, yurtlar, beceri ve meslek kursları, spor tesisleri ve sosyal tesisler açar ve iģletir, var olanlara ortak olur. 3. Ġlim, sanat, kültür, din ve sosyal alanlarda kariyer sahibi bilim adamlarının araģtırma ve çalıģmalarını sürdürmeleri için maddi ve manevi destek sağlar, nakdi ve ayni yardımlarda bulunur. Eserlerini, kitaplarının basım ve dağıtım iģlerini yapar. Bu doğrultuda İLMİ, MİLLİ, DİNİ ve KÜLTÜREL içerikli, kitap, dergi, gazete gibi süreli ve süresiz yayınlar yapar. 4. Paneller, konferanslar, açık oturumlar ve semineler düzenler, bu iģi yapan kurum ve kuruluģlara vakfın gayesine aykırı olmamak kaydıyla nakdi yardımlarda bulunur. 5. Ġnsanlarımız arasında sosyal dayanıģmayı sağlamak maksadıyla aģevleri, huzur evleri, kimsesizler yurdu açar ve iģletir. Kimsesiz, yaģlı, yoksul, sakat, hasta, çocuklara ve yetiģkinlere bireysel olarak ayni ve nakdi yardımlar yapar yiyecek ve içecek temin eder. Evlenecek yoksul gençlere, karģılıklı ve karģılıksız yardım eder. Kimsesiz yoksul çocukları sünnet ettirir, evlendirir. 6. Halkın sağlık sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ġifa Yurtları, Sağlık Ocakları, Dispanserler, Hastaneler açar ve iģletir. Vakıf yukarıda sayılan iģleri yaparken ve hizmetleri verirken, hizmetin devamını sağlamak amacıyla hizmet sunulan varlıklı kimselerden belirli bir ölçüde ücret alabilir.

2 B. VAKFIN YAPACAĞI İŞLER: 1. Vakıf mevzuata uygun Ģekilde satın alma, takas, bağıģ veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla taģınır ve taģınmaz mallar, kıymetli evrak ve hisse senedi edinebilir. Yapacağı iģ ve hizmetler için yeteri kadar taģınır ve taģınmaz mal, araç ve gereç kiralayabilir. Vakfı zarara sokmamak kaydıyla sahip olduklarını satabilir, değiģtirebilir, yeniden inģa edebilir. 2. Vakıf amacını gerçekleģtirmek, yapacağı iģlere kaynak sağlamak, vakfın mal varlığını artırmak üzere mevzuatın izni, vergi sınırları içinde ticari, sınai ve benzeri alanlarda faaliyet gösterir. Ġthalat, ihracat iģleri yapar, Ģirketler ve kooperatifler kurar, kurulmuģ olanlarına ortak olur, kendi kurduklarına gerçek ve tüzel kiģilerden ortak alır. Vakıf tüm iş ve işlemlerinde vakıf senedine ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyar. MADDE-3. VAKFIN MAL VARLIĞI : Vakfın ilk kuruluģ varlığı, vakfın ödenmiģ olan TL dir. Vakıf bu ilk mal varlığına ek olarak her türlü hak ve malları, mal varlıklarını ve bunların gelirlerini ve her türlü geliri, bağıģ, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf veya diğer herhangi bir hukuki yol ile kısmen veya tamamen kabul ve iktisap ile mal varlığına katar. MADDE-4. VAKFIN ORGANLARI : A. VAKFIN ORGANLARI: 1. Genel Kurul a. Mütevelli Heyet (Yönetim Kurulu) b. Denetleme Kurulu ndan Ġbarettir. MADDE-5. VAKIF GENEL KURULU : Vakıf Genel Kurulu; Vakfın kurucuları ile sonradan kurucular tarafından eski vakıf senedinin 5/A maddesi 1 ve 2 nci bendinde belirtilen hükme göre maddedeki deyim ile Mütevelliler Heyeti sıfatını kazanmıģ olanlardan oluģur. Bu senet değiģikliğinin tescilinden sonra oluģturulacak Mütevelli Heyet (Yönetim Kurulu) görev taksimini izleyen üç aylık süre içinde Genel Kurul Üyelerine iadeli taahhütlü bir mektup göndererek veya imza karģılığı elden teslim edeceği yazı ile ölümleri halinde kendi yerine geçmesini istediği üç ismi adresleri ile birlikte bildirmelerini ister. Her Genel Kurul Üyesi bir ay içinde bu isimleri ve adreslerini kapalı bir zarf içinde ve zarfın üstünde kendi adı yazılı olarak Yönetim Kuruluna teslim eder. Bu zarflar özenle saklanır. Ölen üyenin yerine ona ait zarftan çıkan üç isimden biri Yönetim Kurulunca onun yerine Genel Kurul Üyesi olarak seçilir, iadeli taahhütlü bir mektupla bu yeni üyeye durum bildirilir, bu Ģahıs görevi kabul etmek zorunda değildir.

3 Ġsim bildirmeyenlerden boģalan üyeliklere mütevelli heyetçe gösterilecek adaylar arasından serbestçe seçilir. Ancak adaylar bu senedin tescilinden sonra vakfa maddi ve manevi desteği olan, hizmeti geçen Ģahıslar arasından gösterilir. Senet değiģikliğinin tescilinden sonra vakfa maddi ve manevi desteği olan, hizmeti geçen Ģahıslara Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile ŞEREF ÜYELİĞİ verilebilir. ġeref Üyelerini seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel Kurula katılarak görüģ ve tecrübeleriyle Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunurlar. MADDE-6. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Genel Kurul olağan olarak her yıl OCAK ayında toplanır. Ġki toplantı seçimsiz, üçüncü toplantı seçim gündemli olarak yapılır. Yönetim Kurulunun ittifakla aldığı kararla veya Genel Kurul üye sayısının beģte birinin yazılı baģvurusu ile olağanüstü olarak da toplanılır. Gerek olağan gerekse olağan üstü toplantıya çağrıyı, mütevelli heyeti yapar. Toplantı yerini ve saatini, gündem maddelerini gününden 10 gün önce ellerine ulaģacak Ģekilde iadeli taahhütlü mektup, telgraf veya elden imzalattırılacak bir çağrı tutanağı ile davet eder. Seçimsiz olağan toplantılarda toplantı nisabı aranmadan toplantı yapılır. Seçim gündemli Genel Kurul Toplantıları üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılabilir. Ġkinci toplantıda bu nisap aranmaz, üye tam sayısının 1/5 nin katılımı ile toplantı yapılır. Toplantı Mütevelli Heyet Üyelerden biri açar, toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul Üyeleri içinden bir BaĢkan (BaĢkan dıģarıdan olabilir.) bir baģkan yardımcısı, iki yazman üye seçiminin yapılması ve divan kurulunun oluģumu üzerine görevi onlara devreder. Genel Kurulda bütün kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararların altı Divan Kurulunca imzalanır. A. Genel Kurul; 1. Vakfın geçmiģ yıl bütçe ve kesin hesaplarını ve faaliyetlerini denetler, tasdik eder, gelecek yılın muhammen bütçesini onaylar, 2. Mütevelli Heyetini, Denetçileri ve Mütevelli Heyetçe teklif edilecek ġeref Üyelerini seçer. BoĢalan Genel üyeliklere, halefler veya adaylar arasından üye seçer. 3. Senet değiģikliği ile ilgili karar alarak bu konuda mütevelli heyetine yetki verir. 4. Vakıf çalıģmaları ile ilgili tavsiye kararları alır. MADDE-7. MÜTEVELLİ HEYETİ (YÖNETİM KURULU) : Mütevelli heyeti Genel Kurul Üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 5 asıl üç yedek üyeden oluģur. Mütevelli Heyete seçilenler en kısa zamanda toplantı yaparak kendi aralarında bir BaĢkan, bir BaĢkan Yardımcısı, bir Sekreter ve birde Genel Sayman (Muhasip) seçer. Mütevelli Heyet asil üyelerinden boģalan yer, yedeklerden en çok oy alan üye ile doldurulur.

4 MADDE-8. MÜTEVELLİ HEYETİ (YÖNETİM KURULU) GÖREV YETKİLERİ : Vakfı; bu senet ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti yönetir; 1. Vakfın gayesini gerçekleģtirme yönünde gereken her türlü kararı alır, uygular, vakıf personeline uygulatır. 2. Her yıl vakıf bütçesini hazırlar, planlama yapar, harcamalar bütçe ve planlar doğrultusunda yapılır. Gerektiğinde bu konularda üçüncü Ģahıslara görevler verir. 3. Vakıf varlığını artırmak, hizmeti yaygınlaģtırmak vakıf gayrimenkullerini daha iyi değerlendirmek veya gaye maddesinde sıralanan iģleri yapmak için gerek duyduğu tüm kararları uygular veya uygulatır. 4. Vakıf için gerekli olan personeli alır, müdür tayin eder, bunların ücretlerini belirler ve öder gerekli gördüğünde iģlerine son verir. 5. Vakfın merkezinin değiģtirilmesine, Ģubeler açmaya karar verir. ġube görevlilerini ve personelini tayin eder, gerektiğinde görevlerine son verir Ģubeyi kapatır. 6. Vakıfla ilgili her türlü kayıt ve defterleri tutar mütevelli heyetçe alınan kararları deftere yazar. 7. Vakfa menkul ve gayrimenkul mal satın alır, ilgili mercilerden izin alarak, vakfı zarara sokmamak kaydıyla aldıklarını ve mevcutları satar. 8. Vakfa yapılacak her türlü bağıģı kabul eder, bağıģlar alım ve satımlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkul iktisap ve mübadele iģlerini yapar Vakıf adına borçlanmada bulunur. Vakfın leh ve aleyhine ipotek koydurur, bunları fes eder aslen satın alır, gerektiğinde satar, vakıf lehine tapuda ferağ kabul eder. Gerçek ve hükmi Ģahıslar nezdinde, Mahkemelerde resmi daire ve yönetim dairelerinde vakfı temsil eder. Bu yetkileri mütevelli heyet içinden veya dıģından bir veya birden fazla kiģilere münferiden veya müģtereken kullanmaları hususunda yetki verir vekiller mümessilleri tayin eder ve azleder. MADDE-9. MÜTEVELLİ HEYETİ (YÖNETİM KURULU) TOPLANTILARI : Mütevelli Heyeti en az iki ayda bir toplanır. Bu süreyi kısaltacağı gibi 3 ayı geçmemek üzere uzatabilir. Ġlk toplantısında sonraki toplantıların süresini bir kararla belirleyebilir, bu kararını değiģtirebilir. Ayrıca 3 asıl üyenin çağrısı üzerine her zaman toplantı yapılabilir. Mütevelli Heyeti toplantıları üye sayısının en az 3/5 ünün katılımı ile yapılır. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. MADDE-10. VAKFI TEMSİL VE İLZAM : Vakfı Mütevelli Heyeti BaĢkanı temsil eder. Bu yetkisini vekil aracılığı ile kullanabilir. Paraya iliģkin ve vakfı borç altına alacak konularda çift imza kullanılır. Ġmza sahiplerinden biri BaĢkan olmak kaydıyla diğer imzayı Mütevelli Heyet Üyelerinden herhangi biri koyabilir.

5 Paraya iliģkin olmayan konularda, BaĢkan, BaĢkan Vekili, Sekreter den herhangi biri tek baģına imza yetkisine sahiptir. MADDE-11. DENETLEME KURULU : Denetleme Kurulu 3 Asıl, 2 Yedek Üyeden oluģur. 3 yıl için Genel Kurulda, kurul üyeleri arasından seçilir. Kendi aralarında birisini BaĢkan seçer. Senede iki defa vakfın iç denetimini yapar görüģlerini bir rapor halinde Genel Kurula sunar. MADDE-12. VAKFIN GELİRLERİ, SARF YERLERİ VE MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Vakıf 11 yıllık bir geçmiģi olan bir vakıftır. Mevcut mal varlığı ve hâlihazır gelir durumu EK li gelir gider cetvelinde ve bilançoda görülmektedir. Bu senet değiģikliğinin tescilinde bunlara ilaveler olacaktır. 1. YurtdıĢından ve Yurtiçinden gerçek ve tüzel kiģilerce yapılacak nakdi ve ayni bağıģlar kıymetli evrak, hisse senedi, tahvil, menkul ve gayrimenkul bağıģlar. 2. Mevcut ve gelecekte sahip olunacak gayrimenkul iratları, 3. Bu senedin 2. maddesinde açıklanan ticari ve ticari olmayan faaliyetlerden elde edilecek gelirler. Vakıf bu gelirlerden, vakfın yönetimi donatımı için gereken her çeģit giderleri karģılar. Yasal olarak ödenmesi gereken vergileri ve teftiģ payını öder. Geri kalan gelirini vakfın amacını gerçekleģtirmek için harcar. Bu harcamalar Mütevelli Heyeti her yıl için hazırlanan bütçeye ve yerine göre alınacak kararlar doğrultusunda yapar. Net gelirin %80 ni Kamu Yararı gözetilerek harcanır. MADDE-13. VAKFIN SONA ERMESİ : Vakıf, gayesini gerçekleģtirme konusunda acze düģer, gayesi için gerekli hizmetleri yürütmesi imkânsız hale gelirse, Mütevelli Heyeti nin teklifi ve Genel Kurulun kararı ile vakfın varlığına son verilebilir. Bu kararda vakfın mevcut mal varlığının gayesine en yakın bir vakfa devredilmesine de karar verilir.

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTEREN TADİL TASARISIDIR

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTEREN TADİL TASARISIDIR TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTEREN TADİL TASARISIDIR UNVAN MADDE 2 - Şirketin ünvanı " TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Ticaret

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı