TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU"

Transkript

1 Hesap No: YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karģılaģabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti ne iliģkin Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 57 inci maddesinde öngörüldüğü üzere Yurt DıĢı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan aģağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI ĠĢlem yapmaya baģlamadan önce çalıģmayı düģündüğünüz kuruluģun Yurt DıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. YurtdıĢı türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumları veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Tanımlar: Borsa: Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsalarını, Aracı KuruluĢ: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan Yurt DıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almıģ olan, bu risk bildirim formunu imzalayan MüĢteri nin birlikte çerçeve sözleģme imzalayacağı aracı kurum veya bankayı, TeĢkilatlanmıĢ Diğer Piyasalar: Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin iģlem gördüğü teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, Piyasa: Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin iģlem gördüğü yurt dıģı piyasaları, Fark SözleĢmesi(CFD- Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı karģılığında, MüĢteri ile fark sözleģmesi sağlayıcısı arasında yapılan açılıģ ile kapanıģ fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre hesaba yansıtıldığı, kaldıraçlı iģlem yapma olanağı bulunan finansal sözleģmeleri, Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleģmeyi, Opsiyon SözleĢmesi: Opsiyonu alan tarafta belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleģmeyi, Uzun Pozisyon ( Vadeli ĠĢlem SözleĢmelerinde): SözleĢmenin vadesi geldiğinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaģmaya sağlama yükümlülüğünü, Uzun Pozisyon (Opsiyon SözleĢmelerinde): 1. Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaģmada bulunma hakkını, 2. Satım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmada bulunma hakkını, Kısa Pozisyon ( Vadeli ĠĢlem SözleĢmelerinde): SözleĢmenin vadesi geldiğinde sözleģme konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Kısa Pozisyon (Opsiyon SözleĢmelerinde): 1. Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlüğünü, 2. Satım opsiyonunda, sözleģmenin, vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Ters ĠĢlem- Pozisyon Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleģme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleģmenin iģlem gördüğü piyasadaki son iģlem gününe kadar uzun pozisyon karģısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karģısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyon tasfiyesini, Opsiyon Pirimi: Opsiyon sözleģmesini alan tarafın, opsiyon sözleģmesini satan tarafa, sözleģmede yer alan haklar karģılığında ödemekle yükümlü olduğu pirimi, Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleģmelerinde, sözleģmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, UzlaĢma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleģtirilmesinde kullanılmak üzere sözleģme türü bazında borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı, Pozisyon Limitleri: Her bir sözleģme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleģme türü bazında çeģitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu, BaĢlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karģısında güncelleģtirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, Ġfade etmektedir. 1

2 RĠSK BĠLDĠRĠMĠ Hesap No: VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠNDE ĠġLEMLERLE ĠLGĠLĠ OLARAK YATIRIMCILAR ĠÇĠN GENEL AÇIKLAMALAR ĠĢlem yapacağınız aracı kuruluģ ile fark sözleģmeleri (CFD) dahil vadeli ve opsiyon sözleģmesi alım satım aracılığına iliģkin olarak imzalanarak Çerçeve SözleĢmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aģağıda hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluģ nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda gerçekleģtirilecek tüm iģlemler için, ilgili yurt dıģı borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Türev araçlar çeģitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluģacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluģa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aģabilecektir. 3. Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon piyasalarında pozisyon almak üzere aracı kuruluģ nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım iģleminde bulunacağınız her vadeli iģlem (futures) sözleģmesi için ilgili iģlem yapılacak borsa/teģkilatlanmıģ diğer piyasaların kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir baģlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4. Aracı kuruluģ tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve Ģekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 5. Bir opsiyon sözleģmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 6. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aģabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kiģiler opsiyon satmaya teģebbüs etmelidirler. 7. Opsiyonların birçok çeģidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleģmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alıģ veriģinde bulunmalısınız. 8. Piyasanın sıkıģık, likiditenin oldukça düģük olduğu maksimum fiyat hareketinin gerçekleģtiği bir ortamda sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise piyasa yapıcılarının en geniģ banttan kotasyon verdikleri piyasa Ģartlarında, riski sınırlama imkanı veren Ģarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dâhil olmak üzere aracı kuruluģ vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleģmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 9. Vadeli iģlem sözleģmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal Ģartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa Ģartlarında yayılma pozisyonu vadeli iģlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 10. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düģük teminatla iģlem yapmanın piyasada lehe çalıģabileceği gibi aleyhe de çalıģabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 11. Ġlgili yurt dıģı borsa/teģkilatlanmıģ diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaģıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dıģında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleģmeyebilecektir. 12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almıģ olduğunuz pozisyon aleyhine geliģtiğinde hesabınız ilgili borsa/teģkilatlanmıģ diğer piyasa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda pasif emir giriģi yapılamayabilecektir. 13. Aracı kuruluģun yurt dıģı türev piyasalarda yapacağınız iģlemlere iliģkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 14. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin alım satımına iliģkin olarak aracı kuruluģun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kiģiden kiģiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleģmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 15. Yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçları, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği alım-satım iģlemlerinin zamanında gerçekleģmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleģmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 16. ĠĢlemlerinize baģlamadan önce, aracı kuruluģunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemiģse, (sözleģme fiyatının belli bir yüzdesi dıģında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaģılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleģme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği Ģeklinde anlaģmaya varmalısınız. Bu Yurt DıĢı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, fark sözleģmeleri (CFD) dahil vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir Ģekilde araģtırma yapmalısınız. YATIRIMCI Adı Soyadı/Unvanı: Tarih: : 2

3 YURT DIġI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TARAFLAR: Bu SözleĢmede Aracı Kurum ve MüĢteri birlikte Taraflar diye anılacaktır. ARACI KURUMUN UNVANI: TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ (SözleĢmede Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRESĠ: Nisbetiye Cd. Akmerkez B3 Bl. Kat 9 Etiler, BeĢiktaĢ, Ġstanbul MÜġTERĠNĠN ADI SOYADI / UNVANI : (SözleĢmede MüĢteri diye anılacaktır.) ADRESĠ: VATANDAġLIK NO:.... TANIMLAR: Borsa: Yurt dıģı borsaları ve borsa dıģı teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, Genel Merkez (Aracı Kurum): Genel müdürlük ve hizmet bölümlerinin bulunduğu merkez ofisi, IMKB: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası A.ġ ni, SPK, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Takas Merkezi: GerçekleĢen iģlemlerin takas sürecini yerine getiren kurumları, Tebliğ: Kurul ca çıkarılan Seri: V No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği" ile bu Tebliğ'de değiģiklik ve eklemeler yapan tebliğ ve düzenlemeleri, Borsa Kuralları: Ġlgili yurtdıģı Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değiģiklikleri ifade eder. YurtdıĢı Aracısı: YurtdıĢı türev araçların alım satım emirlerinin iletildiği yetkili kurumu, YurtdıĢı ĠĢlemler: YurtdıĢı borsalarda YurtdıĢı Aracısı vasıtasıyla gerçekleģtirilecek olan türev araçların alım satım iģlemlerini ifade eder. YurtdıĢı Türev Araçları: Ekonomik ve finansal göstergeye, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere yabancı paraya ya da yurtdıģı piyasalarda iģlem gören vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile fark sözleģmeleri (CFD - Contract for Difference) dahil, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alımı ve satımı yapılabilecek her türlü yurtdıģı türev aracı, Fark SözleĢmesi(CFD- Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı karģılığında, MüĢteri ile fark sözleģmesi sağlayıcısı arasında yapılan açılıģ ile kapanıģ fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre hesaba yansıtıldığı, kaldıraçlı iģlem yapma olanağı bulunan finansal sözleģmeleri, Global Hesap: MüĢterilerin yurtdıģı iģlemlerinin MüĢteri alt hesabı bazında takip edildiği ana hesabı, Veri Dağıtım Ekranı: Yurtiçi ve yurt dıģı borsalarda iģlem gören sermaye piyasası araçları ile ilgili verileri; anlık veya gecikmeli, yüzeysel, derinlik ve kapsamlı içerikte, ücretli olarak kullanıcıya sunan firmalara ait izleme, analiz ve iģlem ekranlarıdır. Komisyon: GerçekleĢtirilen her türev araçların alımı ve/veya satımı emri nedeniyle MüĢteri nin Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olduğu yüzdesel veya sabit ücreti, sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, MüĢteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, MüĢteri ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından MüĢteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet iģlemleri nedeniyle borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluģu, diğer yetkili kuruluģlar ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri Uzaktan EriĢim Kanalı: MüĢteri'nin Borsa'dan yapacağı iģlemler için emirlerini elektronik ortamda, internet ortamında ya da telefon, telefaks ve benzeri diğer iletiģim araçları ile ya da baģka bir interaktif ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak Aracı Kurum a iletmesini sağlayacak uygulamayı, Alım Emri: MüĢteri nin Aracı Kurum a türev araçların satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da uzaktan eriģim kanallarıyla yaptığı bildirimi, Satım Emri: MüĢteri nin, Aracı Kurum a, türev araçların satılması için (kısa pozisyon alınması ) yazılı veya sözlü, ya da uzaktan eriģim kanallarıyla yaptığı bildirimi, Açık Pozisyon: Ters iģlem, nakdi veya fiziki uzlaģma ile kapatılmamıģ pozisyonları, Baz Fiyat: SözleĢmelerin günlük fiyat değiģim limitlerinin belirlenmesinde kullanılan fiyatı, Dayanak Varlık: SözleĢmede alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan sermaye piyasası aracını, ekonomik ve finansal göstergeyi, ĠĢlem Teminatları: ĠĢlem yapılan Borsa ve/veya piyasada geçerli olan veya Aracı Kurum un belirlediği zorunlu olan baģlangıç, bulunması gereken ve sürdürme teminatlarını, SözleĢme Büyüklüğü: Bir adet sözleģmenin kaç adet dayanak varlığı temsil ettiğini gösterir. TaĢıma Maliyeti (Swap): Fark sözleģmelerinde mevcut pozisyonun bir sonraki iģ gününe taģınması sonucu MüĢteri nin gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı, Opsiyon Primi: Opsiyon sözleģmesini alan tarafın, sözleģmede yer alan haklar karģılığında opsiyon sözleģmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu tutarı, Kullanım Fiyatı (Strike) : Opsiyon sözleģmelerinde, sözleģmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanabileceği fiyatı, Günlük UzlaĢma Fiyatı: Ġlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama Ģekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleģtirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Son UzlaĢma Fiyatı: Ġlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama Ģekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Pozisyon Limiti: SözleĢme, sözleģme grubu veya dayanak varlık bazında, bir üyede, bir hesapta, bir kiģiye ait hesapların toplamında veya piyasadaki tüm hesapların toplamında, aynı veya farklı vadelere sahip sözleģmeler için alınabilecek azami pozisyon miktarını, Ters ĠĢlem: Aynı sözleģmede, uzun pozisyon karģısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karģısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini; fark sözleģmelerinde (CFD) ise doğrudan pozisyon kapatma emrinin iletilmesini, Uzun Pozisyon: - Vadeli ĠĢlem sözleģmelerinde sözleģmenin vadesi geldiğinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü, - Opsiyon sözleģmelerinde, Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaģmada bulunma hakkını, Satım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaģmada bulunmak hakkını, Kısa Pozisyon: - Vadeli ĠĢlem sözleģmelerinde, sözleģmenin vadesi geldiğinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama hak ve yükümlüğünü, - Opsiyon SözleĢmelerinde, Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Satım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Vade Sonu: Yurt dıģı organize borsalarda iģlem gören türev araçların (CFD dahil), sözleģmelerinin sona erdiği tarihi, (Bu tarihlere ve adreslerinden ulaģılabilir) CFD Vade Sonu Pozisyon Kapatma: Vade sonunda ilgili CFD sözleģmesini halen kapatmamıģ olan MüĢteri nin ilgili pozisyonlarının YurtdıĢı Aracısı ya da Aracı Kurum tarafından otomatik olarak kapatılmasını, pozisyonun vade sonunda likiditasyonu, Web Sayfası: ve MÜġTERĠNĠN RĠSK VE GETĠRĠ TERCĠHLERĠ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: V, No: 46, Seri:V, No:65 ve Seri:V, No:74 sayılı tebliğleri ve bu tebliğlerde değiģiklik yapan tebliğler uyarınca; MüĢteri tanıma kuralı ve MüĢteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin sorulması ve tespiti kuralı gereğince MüĢteri den alınan bilgiler Yurt DıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve SözleĢmesi ekindeki formlarda yer almakta olup, bilgilerin değiģmesi halinde güncellenmesi MüĢteri nin sorumluluğunda olduğundan Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, Aracı Kurum un yaptığı iģlemlerde sözü geçen form esas alınacaktır. MüĢteri nin bilgi vermek istememesi durumunda buna iliģkin yazılı beyanı da bahsi geçen form sözleģmeye eklidir. SÖZLEġME HÜKÜMLERĠ 1. SÖZLEġMENĠN KONUSU ĠĢbu SözleĢmenin konusu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtdıģı borsalar ile organize olsun ya da olmasın diğer piyasalar kapsamında iģlem gören veya görecek olan, ĠMKB endekslerine veya ĠMKB de iģlem gören menkul kıymetlere dayalı türev araçlar hariç, yurtdıģı piyasalarda iģlem gören her türlü yurtdıģı türev araçların (CFD Fark SözleĢmeleri dahil) tarafların sözleģme ile belirledikleri Ģekil ve Ģartlarla YurtdıĢı Aracısı nezdinde alınması ve/veya satılması kapsamında, MüĢteri nin emirlerinin ve sair talimatlarının, Aracı Kurum un kabul etmesi Ģartına bağlı olarak, her bir emir veya talimat iģlemleri ile bunlara iliģkin yetkilendirme için ayrı bir sözleģme imzalanmasına gerek olmaksızın, Aracı Kurum tarafından maliyet, masraf ve komisyon karģılığında gerçekleģtirilmesine yönelik aracılık yapılmasına iliģkin tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülükler ile bunların usul ve esaslarını içermektedir. 2. RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU HAKKINDA MÜġTERĠ BEYANI MüĢteri, iģbu sözleģme akdedilmeden önce Aracı Kurum tarafından kendisine sunulan Kurul tarafından yayımlanmıģ Yurt DıĢı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nun bir nüshasını aldığını, okuduğunu, anladığını imzalı nüshasının SözleĢme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder. 3. BAĞLI MEVZUATA ĠLĠġKĠN SORUMSUZLUK KAYDI MüĢteri, taraflar arasında imzalanmıģ iģbu sözleģme ve bağlı sözleģmeler kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili hükümleri bildiğini ve ayrıca bu sözleģme kapsamında Aracı Kurum dan aldığı hizmet nedeni ile iģlem yapılmıģ ve yapılacak borsaların bağlı olduğu ulusal ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin belirlediği yükümlülüklerin neler olduğunun tespiti, bilgisi ve uyulması hususlarında, Sermaye Piyasası Mevzuatının doğrudan ve yalnızca Aracı Kurum a bir sorumluluk yüklediği kısımlar hariç, tüm sorumluluğun yatırımcının kendisine ait olduğunu, söz konusu mevzuat/mevzuatlarda ileride yapılacak her türlü değiģikliğin bu SözleĢme ve bağlı sözleģmelere doğrudan uygulanmasını gayri kabulü rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 4. EMĠRLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER 4.1. Yazılı Emir Formunun Bir Nüshasının Verilmesi: Aracı Kurum, yazılı olarak verilen emirlerde MüĢteri emir formunun imzalı bir nüshasını MüĢteri ye verir Emir Numarası: Aracı Kurum, yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, MüĢteri nin talebi halinde, emrin alınması sırasında MüĢteri ye emir alınıģ numarasını da vermekle yükümlüdür Sözlü Talimatın Teyit Edilmesi: Aracı Kurum, emirler de dâhil herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir YurtdıĢı piyasalara iliģkin iģlem saatlerini gösterir liste ve detaylar Aracı Kurum un resmi web sayfasında MüĢteri nin bilgisine sunulmuģtur. MüĢteri değiģiklikleri, güncellemeleri, kısıtlamaları ve ilgili tüm bilgileri bu alandan takip edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, MüĢteri den YurtdıĢı Aracısına iletilmek üzere yurt dıģı türev araçlarının iģlem gördüğü borsanın/borsaların ve dolayısıyla yurtdıģı piyasaların açık olduğu saatlerde telefon ve faks ile emir alabileceği gibi, taraflarca ancak yazılı olarak belirlenen benzeri Ģekillerde de MüĢteri imzası olmaksızın da emir alabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Bununla birlikte, MüĢteri emirleri seans sırasında veya 3 İmza

4 seanstan önce telefonla, faksla, elektronik ortamda ve benzeri iletiģim araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına sahiptir Yazılı olarak verilen emirler dıģında herhangi bir iletiģim aracıyla iletilen emirlerin tümü sözlü emir niteliğindedir MüĢteri, yurtdıģı piyasaların veya YurtdıĢı Aracısı nın tatil olduğu günlerde emir kabul edilemeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değiģiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değiģiklikler olabileceğini, borsa ve/veya yurt dıģı türev araç bazında iģlem saatlerinin değiģiklik gösterebileceğini bilir ve kabul eder. Ayrıca yurtdıģı türev araçların alım satımında yurt dıģı aracısının emri kabul etmemesi durumunda da Aracı Kurum un hiçbir sorumluluğu olmadığını MüĢteri kabul ve beyan eder Telefon ile alınan MüĢteri emirlerine iliģkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere iliģkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Aracı Kurum a ulaģtığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, her ne türlü olursa olsun diğer Ģekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek Ģekilde gerekli kayıtları emri alan Aracı Kurum tarafından Kurul un belirlediği süreler dâhilinde saklı tutulacaktır. Bu emirlerde ispat yükü Aracı Kurum a aittir. Ancak Aracı Kurum faksla iletilen emirleri kabul etmeme hakkını saklı tutar Alım satım iģlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuģmazlıklarda; Aracı Kurum un kayıtlarının esas alınmasında Kurul un Seri V, No 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in ilgili hükümleri geçerlidir MüĢteri, yazılı veya sözlü tüm emirlerini yalnızca Aracı Kurum un genel merkezine iletebilir. Merkez dıģı örgütlerine iletilen yazılı veya sözlü MüĢteri emirlerini Aracı Kurum un gerçekleģtirmiģ olsa bile bu durum MüĢteri ye kazanılmıģ bir hak vermez. MüĢteri, emrin iletilmesi gereken yerin Aracı Kurum un genel merkezi olduğunu bilerek davranmak zorundadır. MüĢteri, bu konuda nezdinde doğacak zararlardan Aracı Kurum un sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan iģlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü Aracı Kurum a aittir. Faks, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil baģlangıcı gibi MüĢteri mutabakatını içermeyen Aracı Kurum a ait kayıtlar tek taraflı delil oluģturmayacaktır, ancak alım veya satım emrini sözleģme Ģartlarına uygun Ģekilde vermesine rağmen herhangi bir iģlem gerçekleģtirilmediğini iddia eden MüĢteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür Aracı Kurum, MüĢteri hesabının YurtdıĢı Aracısı nezdinde global hesapta tutulması için gerekli iģ ve iģlemleri yapmaya yetkilidir Aracı Kurum, iģbu SözleĢmede belirtilen her tür iģ ve iģlemin gerçekleģtirilmesinde gerek yerli, gerekse yurt dıģında hizmet veren yetkili kuruluģlardan destek ve hizmet alabilir. Aracı Kurum, hizmet alacağı kurum ve kuruluģları belirleme ve bu kuruluģları değiģtirme yetkisine sahiptir ĠĢbu sözleģme kapsamında, MüĢteri tarafından YurtdıĢı Aracısı'na iletmek üzere Aracı Kurum a teslim edilen tüm emir ve talimatlar yalnızca MüĢteri'nin kendi bilgisi ve tasarrufunda olan emir ve talimatlardır MüĢteri, Aracı Kurum'un Sermaye Piyasası Mevzuatının bir gereği olarak MüĢterilere yönelik danıģma, tavsiye ve sair Ģekilde yönlendirme yapmasının yasak olduğunu ve bu nedenle Aracı Kurum ve dolayısıyla ilgili personeli ile yapılan görüģmeleri kendisi tarafından vereceği emir ya da talimatların içeriğine yönelik etkide bulunmak olarak yorumlanamayacağını, danıģma, tavsiye ve karlarına etki edecek Ģekilde yönlendirme sayılmayacağını, verilen emirlerin her türlü sonucunun kendi kararı olduğunu kabul ve beyan eder Aracı Kurum, yurt dıģı türev aracının iģlem görmekte olduğu borsanın/piyasanın düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu yurt dıģı türev aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, iģlemlerin teyidi ve MüĢteri'nin bu iģlemlere iliģkin hak ve yükümlülükleri konusunda MüĢteri'yi en iyi Ģekilde bilgilendirmeye özen gösterecektir. Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dıģı piyasa düzenlemelerinin tümünü kapsamayabileceği gibi, yurt dıģı piyasalara iliģkin iģlem risklerinden MüĢteri'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır Aracı Kurum, söz konusu alıģ veya satıģ emrini ilgili Borsa'nın düzenlemelerine uygun olarak ve MüĢteri menfaatleri gözetilerek en kısa zamanda iģlem yaptığı yurt dıģı aracısına iletmekle yükümlüdür. Aracı Kurum, MüĢteri emirlerinin ifa edileceğini garanti etmez MüĢteri nin emir vermiģ olmasının, emrin gerçekleģeceği manasında olmadığını, Aracı Kurum un bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını, Aracı Kurum, tarafından yetkilendirilmiģ üçüncü kiģilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden veya iģlem emrinin gerçekleģmemesinden dolayı Aracı Kurum un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peģinen kabul ve beyan eder MüĢteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, iģlem esaslarına, emir yöntemlerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleģtirileceğini ve Aracı Kurum un emir iletim yöntemlerine ve emir tiplerine iliģkin sınırlamalar getirebileceğini kabul eder MüĢteri vereceği talimatlarda alıcı ve/veya satıcı talimatlarının geçerlilik süresini belirtecektir. Belirtmediği takdirde, talimatlarının geçerlilik süresi, MüĢteri talimatının Aracı Kurum'a iletildiği günün (uluslararası saat farkları dikkate alınmak kaydıyla) ilgili yurtdıģı borsadaki kapanıģ saati sonuna kadardır. MüĢteri tarihli emir verebilir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleģmeyen talimatlar, kendiliğinden geçersiz olacaktır ve gerçekleģmeyen bu emirler ve talimatlar dolayısıyla MüĢteri hiçbir Ģekilde Aracı Kurum dan tazminat, kar kaybı veya benzeri talepte bulunamaz. MüĢteri'nin talimatlarının içerisinde geçerlilik süresi olmadığı takdirde, sonraki günlerde geçerli olması için MüĢteri tekrar ve ayrıca talimat verecektir. Emrin internet üzerinden iptal edilmediği durumda emir iptali MüĢteri tarafından kayıt altında olan telefonla veya yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmek zorundadır Aracı Kurum, bu sözleģmenin imzalanması tarihinden sonra MüĢteri ye Uzaktan EriĢim Kanalları ile emir iletme imkânı tanıması halinde, MüĢteri, Aracı Kurum un bilgisi veya kontrolü dıģında oluģabilecek hatalı, yanlıģ ya da eksik veri ve benzeri durumlarda Borsa'da gerçekleģen emirlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan eder. 5. FARK SÖZLEġMELERĠNE (CFD) ĠLĠġKĠN ÖZEL HÜKÜMLER 5.1. Fark SözleĢmelerinde verilen emirler piyasa fiyatlı emirlerdir MüĢteri, verdiği tüm emirlerin, YurtdıĢı Aracısının Aracı Kurum a sağladığı, emrin verildiği andaki en iyi fiyattan gerçekleģtirilecek emir olduğunu kabul beyan taahhüt eder MüĢteri nin, Limit fiyatlı emirleri ise piyasanın ilgili fiyat seviyesine gelmesiyle Piyasa Fiyatlı Emir haline gelecektir Fark SözleĢmelerine iliģkin iģlem saatleri, bu iģlemlere dayanak teģkil eden YurtdıĢı Türev Aracın ilgili organize piyasalardaki iģlem saatleri ve YurtdıĢı Aracısının emir kabul ettiği zamanlar ile sınırlıdır. MüĢteri belirtilen bu zamanlar dıģında Fark SözleĢmelerinde alım satım iģlemi yapamayacağını kabul ve beyan eder MüĢteri, Fark SözleĢmesi iģlemleri için YurtdıĢı Aracısı tarafından belirlenen ve Aracı Kurum tarafından web sayfası üzerinden MüĢterilere duyurulan teminat oranlarının/tutarlarının geçerli olacağını; Fark SözleĢmesi iģlemlerine dayanak teģkil eden Türev Araçların iģlem gördüğü organize piyasaların ya da YurtdıĢı Aracısının ilgili teminat oranlarında/tutarlarında değiģiklik yapmaları durumunda Aracı Kurum un da bu değiģikliğe istinaden Fark SözleĢmesi ĠĢlemlerindeki teminat oranlarında/tutarlarında değiģiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder Fark SözleĢmesi ĠĢlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini Aracı Kurum web sayfasından yayınlamakla yükümlüdür. MüĢteri de bu bilgilere Aracı Kurum web sayfası üzerinden takip etmeyi kabul ve beyan eder Re sen Kapatma: MüĢteri, Fark SözleĢmesi iģlemlerindeki pozisyonlarını en geç Aracı Kurum un web sayfasında duyurduğu vade sonu tarihinde tasfiye etmekle yükümlüdür. MüĢteri, vade sonunda açık pozisyonunu kapatmadığı takdirde YurtdıĢı Aracısının veya bizzat Aracı Kurum'un ilgili açık pozisyonu vade sonunda oluģan piyasa fiyatı üzerinden re'sen likide etme yetkisinin bulunduğunu ve bu durumda gerçekleģtirilen pozisyon likiditasyon iģlemi nedeniyle oluģabilecek zararlardan dolayı YurtdıĢı Aracısının veya Aracı Kurum un sorumlu tutulamayacağını ve zararın tamamının MüĢteri nin kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder Aracı Kurum web sayfasında duyurarak, Fark SözleĢmelerine iliģkin vade sonu uygulamalarında değiģiklik yapabilir. Bu durumda, MüĢteri, ilgili değiģiklikleri web sayfasından takip etmekle yükümlüdür. MüĢteri, Aracı Kurum un mevcut Fark SözleĢmesine ait vade sonunda, ilgili vade sonunu otomatik olarak aynı sözleģmenin sonraki vadesine bağıtlayacak Ģekilde öteleyebileceğini ve bu öteleme sebebiyle oluģabilecek ek maliyetlerin MüĢteri nin hesabına borç kaydedileceğini kabul ve beyan eder Swap uygulaması, ilgili sözleģmenin bağıtlı olduğu yurtiçi veya yurtdıģı piyasaların ya da Yurt dıģı Aracısının tatil olduğu piyasalar ile mutad hafta sonu tatillerinin söz konusu olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. Swap uygulamasının nasıl olacağı Aracı Kurum web sitesinden önceden duyurur Swap uygulamasına esas alınacak faiz gelir ya da giderinin hesaplanmasında teminata esas olan döviz cinsi kullanılır. Hesaplamaya kullanılacak döviz kurları, Aracı Kurum tarafından serbest piyasa koģullarına uygun olarak belirlenir. 6. REHĠN VE HAPĠS HAKKI ĠLE TAKAS VE MAHSUP ġarti 6.1. MüĢteri, Aracı Kurum a yurtdıģı türev araçların alım satımı ile ilgili olarak saklama veya teminat amacıyla bırakılan tüm sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum a karģı yurtdıģı türev araçların alım satımı iģlemleri neticesinde doğmuģ ve doğacak olan her türlü borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teģkil ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. MüĢteri, Aracı Kurum a olan doğmuģ ve doğacak borç ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde Aracı Kurum, rehin ve hapis hakkına sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını dilediği zaman satmak ve alacağı ile takas ve mahsup etmek hakkına sahiptir Aracı Kurum un iģbu sözleģmeden kaynaklanan doğmuģ doğacak alacaklarının ve gerçekleģmiģ muhtemel her tür zararlarının teminatı olarak borcun ya da zararın doğum tarihinden itibaren MüĢteri nin yurtdıģı türev araçlar hesabında bulunan menkuller üzerinde borç ödeninceye veya zarar nakit olarak karģılanıncaya kadar M.K.nun 950 vd. maddelerine uyar Ģekilde Aracı Kurum un hapis hakkı kullanma yetkisine sahip olduğunu MüĢteri kabul beyan ve taahhüt eder MüĢteri nin bu sözleģmeden doğan her türlü borçları için, cari hesabında bulunan, nakitler dâhil, tüm menkul kıymetler üzerinde her bir borcun doğum tarihinde borca yeter miktarda olan kısmı Aracı Kurum un rehininde olduğunu, borç ödendiği anda bu rehinin son bulacağını, borç bildirim Ģartlarına binaen ödenmediğinde menkullerin Aracı Kurum tarafından nakde çevrilerek ve/veya takas ya da mahsup yoluyla borcu sonlandırabileceğini MüĢteri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Bu sözleģmede yer alan hapis ve rehin hakkı ile takas ve mahsup Ģartı sözleģmeden doğan MüĢteri borçlarının muacceliyetti ve yükümlülüklerinin ihlali hallerinin her biri için geçerlidir. 7. TEMĠNAT HÜKÜMLERĠ: 7.1. MüĢteri, herhangi bir emri gerçekleģtirmeden önce gerekli iģlem teminatını Türk Lirası veya konvertible döviz cinsi olarak Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulundurmak zorundadır. Aracı Kurum, MüĢteri nin teminatlarını ve pozisyonlarının değerlemesini YurtdıĢı Aracısı nezdindeki Aracı Kurum adına açılan hesapta alt hesap olarak takip edecektir. MüĢteri, hesabındaki serbest teminat tutarını web sayfasında ilan edilen süreler içerisinde dilediği zaman, iģlemlerden oluģan kar tutarını ise pozisyon kapatılıp kar aktarımı muhasebeleģtirildikten sonra çekme hakkına sahiptir Teminat tutarları, teminat yatırma ve çekme iģlem saatlerine iliģkin bilgiler Aracı Kurum un web sayfasından güncel olarak ilan edilecektir MüĢteri, yurt dıģı türev araç hesabına göndereceği teminatlarını, Amerikan Doları (USD) harici konvertible bir para birimi üzerinden teslim etmesi halinde, bu teslimatlarının herhangi bir ek talimata, form düzenlemesine ve mutabakata gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından kur dönüģümü için bu sözleģmede belirlenen usul ve esaslara uygun Ģekilde Amerikan Doları (USD) para birimine dönüģtürerek yurt dıģı türev araç hesabına teminat olarak aktarılmasını MüĢteri kabul ve beyan eder MüĢteri, yazılı talimatı ile yurt dıģı türev araç hesabında bulunan teminatını, Amerikan Doları (USD) harici konvertible bir para birimi üzerinden çekmek istemesi halinde, herhangi bir ek talimata, form düzenlemesine ve mutabakata gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından kur dönüģümü için bu sözleģmede belirlenen usul ve esaslara uygun Ģekilde Amerikan Doları (USD) para birimi cinsinden teminatın talimatta belirtilen baģka bir döviz para birimine dönüģtürülmesini MüĢteri kabul ve beyan eder MüĢteri nin, Amerikan Doları (USD) harici para yatırma veya çekme taleplerinde uygulanacak döviz dönüģüm kurlarının belirlenmesinde, böyle bir talimatın eriģim saatinde Garanti Bankası A.ġ., ĠĢ Bankası A.ġ, Yapı Kredi Bankası A.ġ. ve Akbank A.ġ. nin açıklanmıģ döviz değiģim değerlerinin ortalaması esas alınarak, bulunan değer üzerinden MüĢteri nin para çekme iģlemlerinde alıģ fiyatının azami %1 altına kadar; para yatırma iģlemlerinde satıģ fiyatının azami %1 üstüne kadar olan değeri geçmeyecek Ģekilde talimat 4 İmza

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0 KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler Yayın Tarihi: 25.07.2011 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2011-286 Sayfa No:1/33

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı