"Yolcu Beraberi Eşya Ticareti ve Bavul Ticareti "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Yolcu Beraberi Eşya Ticareti ve Bavul Ticareti ""

Transkript

1 "Yolcu Beraberi Eşya Ticareti ve Bavul Ticareti " Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Temmuz KONU : Yolcu Beraberi Eşya Ticareti Ve Bavul Ticareti olarak bilinen mal teslimleri Vergi Kanunları bakımından, özellikle Katma Değer Vergisi Kanunu' na göre vergiden istisna olup olmadığı hususunda önem taşımaktadır. Dolayısiyle konu, KDV Kanunu' nun 11/1-b maddesi ile yasallaştırılmıştır. KDV Kanunu' nun 11/1-b maddesinde; "Türkiye' de ikâmet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade olunur. Türkiye' de ikâmetgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir. Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." Denilmektedir. KDV Kanunu' nun 32. maddesinde ise; "Bu kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirileceği, indirilemeyen Katma Değer Vergisinin de Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı" hüküm altına alınmıştır. Burada konuya Gelir Vergisi yönünden de yaklaşmak gerekir. KDV Kanunu' nun 11. maddesi mal ve hizmet ihracatını kapsamaktadır. Dolayısiyle, Türkiye' de ikâmet etmeyen yolcuların satın alarak Maliye Bakanlığı' nın belirlediği usul ve şartlarda Türkiye dışına götürdükleri mallar ihraç edilmiş sayılmaktadır. Öte yandan G.V.K.' nun 40. maddesinin 1. bendinde 4108 sayılı kanunla eklenen hükme göre, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, ticari kazançlarının elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yaptıkları genel giderlere ilâveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılâtın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler. Öyleyse, Türkiye' de ikâmet etmeyen yolculara Maliye Bakanlığı' nın belirlediği usul ve şartlarda mal teslim eden mükellefler götürü gider diye adlandırılan bu uygulamadan yararlanabilecekler mi? Maliye Bakanlığı bu konuyu ( tarihli) 194 s.n. Gelir Vergisi Gnl.Tbl. ile açıklığa kavuşturmuştur. Buna göre, Türkiye' de ikâmet etmeyenlere yurt içinde yapılan mal teslimlerinden elde edilen hasılât, götürü gider kaydedilmesinde ihracat hasılâtı olarak dikkate alınmayacaktır. Bu şekilde satılan malların yurt dışına çıkarılmış olması önem arzetmemektedir. Bu arada KDV Kanunu' nun 15. maddesindeki Diplomatik istisna ile Türkiye' de ikâmet etmeyen yolculara yapılan teslimlerdeki KDV istisnasını karıştırmamak gerekir. Diplomatik istisnadan yararlanmanın şartları başka esaslara bağlanmıştır.

2 2 2-K.D.V. AVANTAJINDAN YARARLANACAK ALICILAR : KDV Kanunu' nun 11. maddesinin 1/b bendindeki hükme göre, KDV avantajından (iadesinden) yararlanacak olanlar, ya da bu kapsamda satış yapılabilecek alıcıların kimler olduğu KDV Kanunu' nun 1984 yılında yayınlanan 5 ve 1994 yılında yayınlanan 43 s.n.gnl. tebliğlerinde açıklanmıştır. (5 s.n.gnl.tbl., 84 s.n.gnl tbl. ile yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen bu konunun esası hakkında bize bilgi vermektedir) Faydalanabilecek alıcılar; 1)Yabancı uyruklular (Türkiye' de geçici veya daimi ikâmet tezkeresi verilen yabancı uyruklular hariç), 2)T.C. tabiyetinde olup, yabancı bir ülkede ikâmet etmekte olduklarını, o ülke resmi makamlarından alınmış ikâmet tezkeresi mahiyetindeki bir belgeyi ibraz ederek tevsik edebilenlerdir. Faydalanamayacak olanları da belirtmek gerekirse ; -Türkiye' de ve Türk tabiyetinde bulunan gerçek kişiler Türkiye' de mukim sayılır ve istisnadan faydalanamazlar, -Yurt dışında bulunmakla beraber, T.C. tabiyetinde olanlar prensip itibariyle Türkiye' de mukim sayılır ve istisnadan faydalanamazlar. (Ancak, bir yabancı ülkede ikâmet etmekte olduklarına dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikâmet tezkeresi mahiyetinde bir belgeye sahip olanlar bu belgeyi gümrük çıkışında görevlilere ibraz etmeleri şartıyla istisnadan faydalanabilirler) -Kendilerine Türkiye' de geçici veya devamlı ikâmet tezkeresi verilmiş olan yabancı tabiyetliler istisnadan faydalanamazlar. Sonuç olarak, malı satın alarak yurt dışına çıkaranın nerede mukim olduğu önemlidir. 3-İSTİSNA KAPSAMINDA SATIŞ YAPABİLECEK SATICILAR : Gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olanlardan bağlı oldukları Vergi Dairesinden bir dilekçe ile başvurarak izin alanlar bu istisna kapsamında mal satışı yapabilirler. (KDV Kanununun 43 s.n.gnl.tbl.) Bu satışlarını temin edecekleri "özel fatura" veya "fatura/çek" ile belgelendireceklerdir. Bu satıcıların her türlü mal teslimi istisna kapsamına girer. Hizmet ifalarında istisna uygulanmaz. Yine hizmet ifaları gibi, yurt dışına çıkarılmaları esasen mutad olmayıp genellikle yurt içinde tüketilen yiyecek ve içecek maddelerine ilişkin teslimler de istisna kapsamı dışındadır. KDV Kanunu' nun Maliye Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanılarak tarihinde çıkarılan 61 s.n.gnl.tbl. ile Türkiye' de ikâmet etmeyenlere "döviz karşılığı" yapılan satışlarda KDV ihracat istisnası ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, "Türkiye' de İkâmet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" alan mükellefler, bu tür satışlarını KDV tahsil etmeden yapabileceklerdir. Bahse konu istisna belgesi almak isteyenlerin sahip olması gereken şartlar; 1)Gerçek usulde KDV mükellefi olmak, 2)Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenlediği ya da bilerek kullandığı konusunda rapor bulunmamak. Böylece 1994 yılında çıkarılan 43 ve 1997 yılında çıkarılan 61 s.n.gnl.tebliğler ile KDV istisnasına 2 ayrı kavram ve 3 ayrı KDV iade talebi konusu ile karşı karşıya kalınmıştır. Bunlar ;

3 3-43 s.n.gnl.tbl. ile belirtilen ve literatürde "Yolcu Beraberi Eşya İhracı" kavramı olarak bahsedilen Türkiye' de ikâmet etmeyen yolcuların satın alarak yurt dışına götürdükleri mallara ait KDV' nin alıcılara iadesinden doğan KDV iade talebi, -61 s.n.gnl.tbl. ile belirtilen ve literatürde "Bavul Ticareti" kavramı olarak bahsedilen Türkiye' de ikâmet etmeyenlere özel fatura ile döviz karşılığı yapılan satışlardan doğan KDV iade talebi, -Yine, Türkiye' de ikâmet etmeyenlere özel fatura ile döviz karşılığı satış yapan ve KDV ihracat İstisnası İzin Belgesi alan mükelleflere imâlatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin yüklenilen KDV' nin iade talebidir. 4-TÜRKİYE' DE İKÂMET ETMEYEN YOLCULARIN SATIN ALARAK YURT DIŞINA GÖTÜRDÜKLERİ MALLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI : (YOLCU BERABERİ EŞYA İSTİSNASI) Bu istisnanın genel esasları Maliye Bakanlığı' nca 43 s.n.gnl.tbl. ile belirlenmiştir yılında yayınlanan 71 s.n.gnl.tbl. ile istisna kapsamına giren mallar için açıklık getirilmiştir. Yolcu beraberi eşya istisnası uygulamasından, kişisel tüketime konu olabilecek miktardaki mallar yararlanabilecektir. Kişisel tüketim miktarını aşan mallar için bu istisnanın uygulanması mümkün değildir. Ayrıca, alıcının istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen vergisiz bedelleri toplamının 50 milyon liranın üstünde olması halinde istisna uygulanabilir. Bu toplama, aynı faturada yer alan birden fazla mal çeşidi dahildir. Bu kapsamda mal satışlarında satıcıların uyacakları esaslar ile KDV' nin alıcılara iade edilmesinin şartları aşağıda açıklanmıştır. a)satıcıların Uyacakları Esaslar : Satıcılar, yabancı uyrukluların pasaportlarını, Türk uyrukluların ise pasaportları ile birlikte yabancı ülkelerde ikâmet ettiklerine dair ikâmet tezkeresi veya benzeri belgeyi gördükten sonra istisna kapsamında satış yapacaklardır. İstisna kapsamındaki satışlar nedeniyle 2 farklı şekilde belge düzenlenebilir. Bu husus KDV Kanunu' nun 43 ve 51 s.n.gnl. tebliğlerinde açıklanmıştır. Birincisi; 4 nüsha özel fatura düzenlenecek, bu faturalara satıcı tarafından alıcının pasaport nev' i ve numarası, Türk uyruklular için ayrıca yabancı ülkede ikâmet ettiklerini gösteren belgenin tarih ve numarası, varsa alıcının banka şubesi ve hesap numarası, satıcının bu iadeler için hesap açtırmış olması halinde banka şubesi ve hesap numarası yazılacaktır. Faturaların ilk 3 nüshası alıcıya verilecek; iadenin gümrükteki banka şubesinden yapılmasını isteyen satıcılar, fatura ile beraber alıcıya bir Çek vereceklerdir. Bu Çek' te faturanın tarihi, numarası ve faturadaki KDV tutarı TL cinsinden gösterilecektir. İkincisi; İadenin, Yetki Belgesine sahip aracı firmalar tarafından yapılması halinde uyulacak belge düzenidir. Bu husus takip eden bölümde açıklanmıştır. Burada istisna, verginin önce tahsil edilip, malın yurt dışına çıkarılmasından sonra alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanacaktır. Böylece satış sırasında düzenlenecek faturada toplam mal bedeli üzerinden KDV hesaplanıp ayrıca gösterilecek ve alıcıdan tahsil edilecektir. Bu vergi ilgili dönem beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde beyan edilip ödenecektir. Alıcılara iade yapıldığı dönemde indirim konusu yapılacaktır. b)verginin Alıcıya İade Edilmesi :

4 4 Alıcılardan, malın satışı sırasında tahsil edilen KDV alıcılar tarafından 5 değişik şekilde iade alınabilir. Ancak alıcılar satın aldıkları malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmış olmak zorundadırlar. -İadenin gümrükten çıkarken alınması, -İadenin gümrük çıkışından sonra alınması, -Verginin elden alınması, -İadenin avans olarak satıcılar tarafından ödenmesi, -İadenin yetki belgesine sahip aracı firmalardan alınması. İadenin gümrükten çıkarken alınması : Bu şekilde alınacak bir iade, satıcılar tarafından çek verilmesi halinde mümkündür. Bu yolu tercih eden satıcıların, "Fatura/Çek" ibareli belgeyi Fatura olarak kullanabilmelerini Maliye Bakanlığı V.U K.' nun mük maddesindeki yetkisine istinaden tarihinde yayınlanan 51 s.n.gnl.tbl. ile uygun görmüştür. Böylece, satıcılar ayrı ayrı Özel Fatura ve Çek düzenleyip alıcılara verebilecekleri gibi sadece Fatura/Çek te düzenleyebileceklerdir. Fatura ve Çek' in ayrı ayrı düzenlenmesi halinde, alıcılar Özel Fatura ile beraber Çek' i gümrük memuruna onaylattıktan sonra gümrükteki banka şubesinden veya kambiyo mevzuatı gereği başka bir banka şubesinden tahsilat yapacaklar, Banka şubesi de yaptığı ödemeleri izleyen ayın 10. günü mesai saati sonuna kadar satıcılara bildireceklerdir. Alıcılardaki 3 nüsha Özel Fatura da gümrükte onaylandıktan sonra 2' si gümrük görevlisine bırakılacak, satıcılar bu onaylı faturaları temin edecekler ve işlemlerini buna göre gerçekleştireceklerdir. Fatura/Çek düzenlenilmesi halinde ise, iade, yetki belgesine sahip aracı firmalardan alınacaktır. İadenin gümrük çıkışından sonra alınması : İadenin gümrük çıkışında ödenmesinin mümkün olmaması veya alınmak istenmemesi halinde, alıcı malın çıktığını gösteren onaylı belgeleri çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde satıcıya gönderecek, satıcı da iade tutarını, belgeleri aldıktan sonra en geç 10 gün içinde alıcının banka hesabına veya adresine havale edecektir. İade tutarını 10 gün içinde göndermeyen satıcıların daha sonra Türkiye' de ikâmet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında satış yapmalarına izin verilmeyecektir. Verginin elden iadesi : Alıcı gümrükten çıkarken veya çıkıştan sonra vergiyi iade olarak alamamışsa, gümrükten çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde belgeleri (gümrük onaylı fatura ve düzenlenmişse çek) satıcıya elden getirmesi halinde iade tutarı nakden ödenebilecektir. İadenin avans olarak ödenmesi : Satıcılar, istedikleri takdirde iade tutarını alıcıya satış sırasında avans olarak ödeyebileceklerdir. Ancak, avans tutarı, onaylı belgelerin kendilerine gelmesinden sonra indirim konusu yapılabilecektir. Avans olarak ödenen tutarın iade edilmiş sayılabilmesi için satın alınan malın 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve onaylı faturanın çıkıştan sonra 1 ay içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. İadenin yetki belgesine sahip aracı firmalardan alınması : Türkiye' de ikâmet etmeyen yolculara, Maliye Bakanlığı' ndan "Yetki Belgesi" almış aracı firmalar tarafından KDV iadesi de yapılabilmektedir. Yetki Belgesi talep eden aracı firmalarda aranılacak şartlar, belge düzeni ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esaslar, KDV Kanunu' nun 11. maddesinin Maliye Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanılarak 1996 yılında yayınlanan 51 s.n.gnl. tebliğinde tespit edilmiştir.

5 5 Bu tebliğde, yetki belgesi almak isteyenlerden istenen belgeler ve aranan şartlar haricinde, merkezi denetim elemanlarınca inceleme yaptırılması da öngörülmüştür. Aranan şartlar ve istenen belgeler ise; bilanço esasına göre defter tutan, asgari özkaynak tutarı lira olan, ücretli statüsünde en az 5 eleman istihdam eden, haklarında SMİYB düzenlediğine veya bilerek kullandığına dair rapor bulunmayan mükelleflerin, maliye Bakanlığı' na verecekleri dilekçelerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğini, imza sirkülerinin bir örneğini ve firma yetkililerince onaylı son bilanço ve gelir tablosunun bir örneğini eklemeleri gerekmektedir. Yetki belgesi almış firmalar, iade işlemlerine aracılık edecekleri izin belgeli satıcılar ile sözleşme yapacaklar ve 15 gün içinde Gelirler Genel Müdürlüğü' ne göndereceklerdir. 51 s.n.gnl.tbl. ile satıcıların kullanmaları uygun görülen "Fatura/Çek" ibareli belgenin kullanılması halinde, iadenin yetki belgesine sahip aracı firmalardan alınması sözkonusudur. Bu belgeler aracı firmalar tarafından bastırılıp sözleşme yaptıkları satıcılara verilecektir. Bu tür bir iadede süreler ve belgeler yine diğer seçeneklerdeki gibidir. Bu arada aracı firmaların yapmış oldukları bu hizmet karşılığı satıcılardan aldıkları komisyon Katma Değer Vergisi' ne tabidir. Komisyon, Fatura/Çeklerde ayrıca gösterilecek ya da kolayca hesaplanmasına imkân verecek şekilde düzenlenecektir. Alıcı, Fatura/Çek' i gümrükte onaylattıktan sonra belgede belirtilen aracı firmadan iadesini alacak. İadeyi yapan aracı firma ise, 1 ay içinde yaptığı iadeler için bir doküman-icmalhazırlayıp izleyen ayın 10 günü içinde ilgili satıcıya gönderecektir. Bu icmaller satıcılar tarafından yasal defterlerine kaydedilecek, icmallere dayalı KDV indirimi, iade tarihlerinin ait oldukları dönem KDV beyannamesinde yapılacaktır. Bu beyanname verilmiş ise, deftere kaydedildiği dönem beyannamesinde yapılacaktır. 5-TÜRKİYE' DE İKÂMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI: (BAVUL TİCARETİ İSTİSNASI) KDV Kanunu' nun 11/2. maddesinin Maliye Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanılarak, Türkiye' de ikâmet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda KDV ihracat istisnası ile ilgili olarak tarihinde yayınlanan 61 s.n.gnl.tbl. ile düzenleme yapılmıştır. İstisna kapsamındaki satışları kimlerin yapabileceği, hangi şartlar arandığı önceki bölümde (3. bölümde) izah edilmiş olup, İstisna Belgesine sahip mükellefler, yaptıkları satışlar için KDV tahsil etmeden işlem yapabileceklerdir. Ancak döviz mukabili yapılan mal satışının vergisiz bedelleri, her bir fatura toplamı olarak en az ( tarihinde yayınlanan 73 s.n.gnl.tbl.ile) 250 milyon lira olması gerekmektedir. Bu tür satışlarda 5 nüsha özel fatura düzenlenecek, 1. nüshası alıcıya verilecek, 5. nüsha dip koçan olarak kalacak, 2, 3 ve 4. nüshalar ise, malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılacaktır. Bu Özel Fatura ( tarihinde yayınlanan) 64 s.n.gnl.tbl. ekindeki örneğe uygun olacaktır. Satış bedeline ait döviz, bankalara veya özel finans kurumlarına satılacak ve buna ilişkin Döviz Alım Belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği ilgili dönem KDV beyannamesine eklenecektir. Ayrıca KDV beyannamesine, düzenlenen özel faturaların dökümüne ilişkin bir liste de eklenecektir. Satılan mallar 3 ay içinde yurt dışı edilmiş ve çıkış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde de gümrükçe onaylı fatura satıcıya intikal etmiş olmalıdır. Gümrükte onaylatma işinin satıcılar tarafından yaptırılması esastır. Ancak alıcıların da onaylatıp satıcıya intikal ettirmesi mümkündür. Kargo ile yapılan mal göndermelerinde taşıyıcı firmabirden fazla satıcıya ait özel faturaları onaylatarak satıcılara intikal ettirebilirler.

6 6 6-YOLCU BERABERİ EŞYA VE BAVUL TİCARETİNDE K.D.V. İADESİ : Gerek yolcu beraberi eşya gerekse bavul ticareti kapsamında mal tesliminde bulunan satıcılar ile bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapanlar, KDV Kanunu' nun 32. maddesine göre Katma Değer Vergisi iadesinden faydalanabilirler. Bu kapsamda mal teslim eden satıcıların, satışını yaptıkları malların bünyesine giren Katma Değer Vergisi' ni nakden veya mahsuben iade talep edebilmeleri için aranılan belgeler tarihinde yayınlanan 84 s.n.kdv gnl.tbl.ile belirlenmiştir. Buna göre; Yolcu beraberi eşya tesliminde bulunan satıcılarda aranan belgeler: -Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da fotokopisi, -İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren Katma Değer Vergisi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, -İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmallerin fotokopisi. Bavul ticareti kapsamında mal tesliminde bulunan satıcılarda aranan belgeler: -Gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi, -İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek Katma Değer Vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren Katma Değer Vergisi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, -Münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde aranan belgeler: -İhraç kaydıyla yapılan satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste, -Gümrükçe onaylı özel faturaların örneği, -İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek Katma Değer Vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren Katma Değer Vergisi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, -İhracatçıdan temin edilen ve münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. Ancak, Türkiye' de ikâmet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapanlara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların KDV iade talepleri münhasıran mahsup yoluyla yerine getirilir. Bu mükelleflere nakden iade yapılmaz. 7-YOLCU BERABERİ EŞYA TİCARETİ VE BAVUL TİCARETİNE İLİŞKİN İSTİSNA İŞLEMLERİNİN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ : tarihinde yayınlanan 39 s.n.gnl. tebliğde açıklandığı üzere, yolcu beraberi eşya satışlarında, satış tutarı Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedele ve KDV matrahına dahil edilip KDV hesaplanacaktır. Satış tutarı tam istisnalara ait 45 nolu satıra yazılmayacak, beyanname verme süresinin son gününe kadar faturaların gümrükte onaylanmış olması halinde, bu dönemde yolcuya iade edilen KDV tutarı beyannamenin 25 nolu satırına indirim olarak, bu mallar için yüklenilen KDV tutarı da 46 nolu tam istisnalar nedeniyle yüklenilen KDV bölümüne yazılıp, 52 nolu satırdaki "İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin

7 7 Yüklenilen KDV" toplamına dahil edilecektir. Toplam indirimlerin hesaplanan KDV' den büyük olması halinde de aradaki fark 52 nolu satırdaki yüklenilen KDV' den küçükse bu tutar, büyükse 52 nolu satırdaki yüklenilen KDV tutarı mükellefe mahsuben veya nakden iade edilecektir. Öte yandan, yolcu beraberi eşya tesliminde bulunulan döneme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinin son gününe kadar gümrükte onaylı faturaların mükelleflere ulaşmaması veya malın gümrükten çıkmamış olması halinde, mükellefler yine bu satışlarına ilişkin KDV matrahını ve hesaplanan KDV' ni ilgili dönem beyanlarına dahil edecekler, herhangi bir indirim ve yüklenilen KDV beyanında bulunmayacaklardır. İndirim ve yüklenilen KDV beyanı, alıcılara KDV' nin iade edildiği dönemde yapılacaktır. Bavul ticaretinde ise, ihracat istisnasına ilişkin esaslar çerçevesinde KDV beyannamesi tanzim edilecektir. Buna göre, Türkiye' de ikâmet etmeyenlere 1 ay (takvim ayı) içinde yapılan satışların toplam bedeli, beyannamenin 6 nolu satırına teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedele dahil edilecek, bu satışlardan en geç beyanname verme süresinin son gününe kadar faturaları gümrükte onaylatılarak satıcılara intikal ettirilenler bu sürede Döviz Alım Belgesinin de temin edilmek şartıyla, aynı beyannamenin 7 nolu satırına istisnalara ait bedele dahil edilip KDV matrahından indirilecektir. Bu mallar için yüklenilen KDV tutarı da 45 ve 46 nolu tam istisnalar bölümüne "iade hakkı doğuran işlem" olarak yazılacak ve indirim yoluyla giderilemeyen vergi iade olarak talep edilebilecektir. Türkiye' de ikâmet etmeyenlere özel fatura düzenlenerek vergi tahsil etmeden yapılan satışlardan beyanname verme süresi içinde DAB temin edilemeyen ve gümrükte onaylanmış özel faturası intikal etmeyen satışlara ait bedeller ve bu mallar için yüklenilen KDV tutarları, istisnalar bölümündeki 45 ve 46 nolu satırlara yazılmayıp üzerinden vergi hesaplanacaktır. Dolayısiyle KDV beyannamesinin verme süresinin son gününe kadar bahse konu belgeler temin edilemezse bu faturalara göre bulunan KDV tutarı ilgili dönemde beyana dahil edilecektir. Malların satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde özel faturanın satıcıya intikal etmiş olması halinde istisna kapsamında işlem yapılabilecektir. Böylece İstisna, gümrükçe onaylı özel faturanın satıcıya intikal ettiği dönemde uygulanacak ve onaylı özel faturalarda gösterilen her mal için ait oldukları oranlara göre hesaplanacak KDV bu dönem beyannamesinin sadece indirimler bölümüne 25 nolu satıra kaydedilecektir. Fatura bedelleri, teslim ve hizmetleri karşılığını teşkil eden bedele ve istisnalara ait 6, 7 nolu satırlara dahil edilmeyecek, bu satışlar için yüklenilen KDV tutarı da sadece 46 nolu satıra yazılacaktır. İstisna belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunan mükelleflere ait KDV beyannamesinin tanziminde de, bavul ticareti yapan mükelleflerin KDV beyannamesi tanziminde uymaları gereken esaslar geçerlidir. Sadece KDV beyannamesinin Tam İstisnalar Bölümü yerine, İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirimin yer aldığı Tablo III doldurulacaktır. Ancak istisna belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen özel fatura nüshasının aslı veya noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yaşadığımız ekonomik krizin daha kısa sürede aşılabilmesi bakımından ihracat gelirlerinin artması kaçınılmazdır. Ticaret erbabının gerek yolcu beraberi eşya gerekse bavul ticaretine yönlendirilmesi, bu konu ile ilgili mevzuatın biran önce uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi gerekir. Hiç olmazsa yolcu beraberi eşya ve bavul ticaretindeki defter kayıtları, beyanname tanzimi ve bürokrasinin, ticaret erbabının daha kolay anlayabileceği ve uyum sağlayabileceği hale dönüştürülmesi, suistimale çok açık olan bu mevzuun daha güvenilir ve sağlam bir mevzuata kavuşturulması sağlanmalıdır.

8 8 M. Bülent AYDIN Yeminli Mali Müşavir

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI Cansın DEĞİRMENCİOĞLU* 24* Öz Katma Değer Vergisi Kanununda bazı mal ve hizmet teslimleri bu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalar farklı

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.05.2014 Sirküler No : 2014/22 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI VE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİM VE HİZMET İFALARININ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 Mali Çözüm Dergisi 2003 MART SAYI : 259 İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI Zihni KARTAL Hesap Uzmanı Giriş Gelir Vergisi Kanunu nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

Bu makale Eylül 2003 tarihinde Mali Çözüm Dergisi nin 64 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Eylül 2003 tarihinde Mali Çözüm Dergisi nin 64 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Eylül 2003 tarihinde Mali Çözüm Dergisi nin 64 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADE ALACAKLARININ SSK PRĠM BORÇLARINA MAHSUBU M. Aykut KELECĠOĞLU Maliye Bakanlığı Gelirler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerin Kanunu Karşısındaki Durumu İSMAİL BARINIR Eski Hesap Uzmanı Özet Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir

Detaylı

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (GÜNCELLEME: 01/01/2009) İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM İADEDE ARANACAK BELGELER MAHSUPTA ARANACAK B 11/1-A MAL İHRACI DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' YE KADAR OLAN

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14.09.2006 / 164 BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14 Eylül 2006 tarih ve 26289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 100 seri No lu Katma Değer Vergisi Genel

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 17.08.2006 / 154 MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ KDV İadesine İlişkin Yasal Altyapı: Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna No: 2012/96 Tarih: 23.08.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE BUNLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE BUNLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE BUNLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI Murat YAPMIŞ Ahmet Gündoğan ŞİŞMAN Öz Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-21

SİRKÜLER RAPOR 2006-21 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-21

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLUP YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMEYEN VERGİNİN İZLEYEN YILDA İADESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 15 inci maddesinin

Detaylı

BAVUL TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI (*)

BAVUL TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI (*) BAVUL TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI (*) I-GİRİŞ Türkiye de ikamet etmeyenlere yapılan mal satışlarını kapsayan ve uygulamada Bavul Ticareti olarak adlandırılan sistemi, özellikle eski doğu

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2032 Sirküler Tarihi: 22.02.2017 KONU:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Raşit UÇAN-Vergi Müfettişi 16/02/2017

Raşit UÇAN-Vergi Müfettişi 16/02/2017 TAM İSTİSNA UYGULANAN İŞLEMLERDE 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLENME (6736 sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemlerin Eklenmesi Nedeniyle Yenilenen 1 Nolu KDV Beyannamesine Göre Hazırlanmıştır.)

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Kapsam:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

SİRKÜLER 2010 / 13. Elektronik Ortamda Verilecek KDV İadesi Listeleri Hakkında GİB Duyuruları Ve Bazı Hatırlatmalar

SİRKÜLER 2010 / 13. Elektronik Ortamda Verilecek KDV İadesi Listeleri Hakkında GİB Duyuruları Ve Bazı Hatırlatmalar KONU SİRKÜLER 2010 / 13 Elektronik Ortamda Verilecek KDV İadesi Listeleri Hakkında GİB Duyuruları Ve Bazı Hatırlatmalar 1- Elektronik Ortamdaki KDV İade Listeleri Büromuzun 2010/10 sayılı Sirküleri ile

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Sirküler No :2014 / 033 Sirküler Tarihi :23.10.2014 KONU: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Sirküler 2017 / 018-2

Sirküler 2017 / 018-2 Sirküler 2017 / 018-2 Referansımız: 0168 / 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 22.02.2017 11 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

DUYURU: /30

DUYURU: /30 1 DUYURU: 16.05.2016/30 04.05.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile, binek otomobiller

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı