DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI"

Transkript

1 DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi ile tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde; Batman, Mardin, Siirt ve ġırnak illerinde çalıģtırılmak üzere; takım çalıģmasına yatkın, iletiģim becerisine sahip, analitik düģünebilen, değiģen çalıģma koģullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kiģiler arasından (12) uzman, (1) Ġç Denetçi, (1) adet Hukuk MüĢavirliği hizmetinden sorumlu uzman personel ve destek personel statüsünde (1) adet Bilgi ĠĢlem Görevlisi istihdamını gerçekleģtirecektir. Dicle Kalkınma Ajansının merkezi Mardin ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Batman, Mardin, Siirt ve ġırnak illeri oluģturmaktadır. Bu nedenle sınavda baģarılı olanlar, bu illerden, Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalıģacaktır. SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: 22 Kasım Aralık 2010 tarihleri arasında saat 8: 30-18: 00 (haftasonu ve resmi tatil günleri hariç) SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 07 Aralık 2010 SINAV TARİHİ VE SAATİ: Sınav 18 Aralık 2010 tarihinde saat 10: 00 da baģlayacaktır. Sınavın yapılacağı gün ve saatler 11 Aralık 2010 tarihinde Ajansın web sitesinde ilan edilecektir. BAŞVURU VE SINAV YERİ: Dicle Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu Savurkapı Mahallesi MeydanbaĢı Mevkii No: 31 / MARDİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR Adayların aģağıda belirtilen genel Ģartlar ile birlikte baģvuruda bulunacakları pozisyonlara iliģkin özel Ģartları da taģımaları gerekmektedir. 1. GENEL ŞARTLAR a) Türk vatandaģı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiģ olsa bile; kasten iģlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıģ olsa bile devletin güvenliğine karģı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, milli savunmaya karģı suçlar, devlet sırlarına karģı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmıģ veya baģvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiģ veya muaf olduğunu belgelemek.

2 d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dıģı seyahat engeli bulunmamak. 2. ÖZEL ŞARTLAR 2.1 İç Denetçi Bakımından a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, iģletme, kamu yönetimi, uluslar-arası iliģkiler, istatistik, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, Ģehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dıģındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalıģmıģ olmak, c) Son beģ yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) Ġngilizce dilinden en az 70 puan almıģ veya geçerlilik süresi dolmamıģ buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, 2.2. Hukuk Müşaviri Bakımından; Hukuk MüĢaviri Olarak Ġstihdam Edilecek Uzman Personel Ġçin Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dıģındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, avukatlık ruhsatnamesine ve uzman personel bakımından sayılan diğer özel Ģartlara sahip olmak. 2.3.Uzman Personel Bakımından i) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar; a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, iģletme, kamu yönetimi, uluslararası iliģkiler, istatistik, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, Ģehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dıģındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b) Son beģ yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) Ġngilizce dilinden en az 70 puan almıģ veya geçerlilik süresi dolmamıģ buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, c) KPSS puanı ile baģvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi tarafından; Haziran 2009 veya Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aģağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almıģ olmak. ALAN PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI

3 Hukuk P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P21, P68, P70, P106, P Ġktisat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P18, P22, P68, P70, P106, P Maliye P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P24, P68, P70, P106, P ĠĢletme P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,P19, P23, P68, P70, P106, P Kamu Yönetimi Uluslar arası ĠliĢkiler P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P30, P37, P68, P70, P106, P P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P33, P68, P70, P106, P Ġstatistik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P25, P68, P70, P75, P106, P ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P14, P46, P48, P68, P70, P106, P108, P Matematik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P Sosyoloji P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P ġehir ve Bölge Planlama Mimarlık/ Mühendislik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P ii) KPSS ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar; a) Son beģ yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Ġngilizce dilinden en az 70 puan almıģ veya geçerlilik süresi dolmamıģ buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, b) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, iģletme, kamu yönetimi, uluslararası iliģkiler, istatistik, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, Ģehir ve bölge plânlama ile mühendislik veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dıģındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, c) BaĢvuru tarihi itibarıyla 50 yaģını doldurmamıģ olmak Ģartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aģağıdaki konularda belgelendirilebilecek Ģekilde en az 5 (beģ) yıl fiilen baģarılı olarak çalıģmıģ olmak; A) Planlama, Programlama, B) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, C) Strateji GeliĢtirme, Strateji Yönetimi,

4 Ç) Ġzleme ve Değerlendirme, D) Tanıtım, DanıĢmanlık, E) ġehircilik ve Çevre, F) AraĢtırma-GeliĢtirme, G) Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, Ğ) Finansman, H) Ġnsan Kaynakları Yönetimi, I) Uluslar Arası Ticaret Bilgi İşlem Görevlisi Bakımından; a) En az ön lisans mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiģ yurt içi veya yurtdıģındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, b) Ġlk defa atanacaklardan lisans mezunu olanlar için Haziran 2009 veya Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) puan türlerinin herhangi birisinden 65 ve üzeri; ön lisans mezunu olanlar için ise 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almıģ olmak, c) KPSS Ģartı aranmaksızın iģ deneyimiyle baģvuracak adaylar için herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluģunda bu alanda en az 5 yıl çalıģmıģ olmak ve bunu belgelemek, 3. TERCİH NEDENLERİ 3.1. Uzman Personel (İç Denetçi, Uzman ve Hukuk Müşaviri) İçin Tercih Nedenleri: AĢağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır: a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, ç) Fizibilite ÇalıĢmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, Ġzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, Ġhale Dosyalarının Hazırlanması ve Ġzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

5 f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı, h) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları, ı) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük Ġncelemelerinde deneyim sahibi olmak, i) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiģ eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak, j) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, k) Ġkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek, l) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, m) Hukuk MüĢaviri olarak istihdam edilecek uzman personel için ayrıca Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk konuları baģta olmak üzere asgari beģ yıl deneyime ve yüksek lisans derecesine sahibi olmak. n) Ġç Denetçi olarak istihdam edilecek uzman personel için de ayrıca Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası Ġç Denetçi Sertifikası, Kamu Ġç Denetçi Sertifikası na sahip olmak tercih nedenidir Destek Personel (Bilgi İşlem Görevlisi) İçin Tercih Nedenleri: Adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, Windows Server 2008, Linux iģletim sistemleri, Microsoft Exchange Server 2007, Hp server sistemleri, web sunucusu kurulum ve yönetimi, Network topolojileri, domain yapıları, ĠletiĢim teknolojileri, IP santraller, Firewaller ve internet güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma, web tasarımı konularında bilgi sahibi olan, Office uygulamalarına hakim, photoshop, dreamweaver gibi tasarım uygulamalarını kullanabilen, Printer, fotokopi makinesi, barkot yazıcılarının bakım ve onarımlarını yapabilecek, kablolama konusunda pratik beceriye sahip, MCSE sertifikasını olan veya daha önce bilgi iģlem sorumluluğu yapmıģ olması tercih nedenidir. BAŞVURU 1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için adayların Ajansın web sayfasından (http://www.dika.org.tr) veya Ajans Hizmet Binası ndan temin edilecek olan ĠĢ Talep Formu'nu eksiksiz bir Ģekilde doldurup, baģvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son baģvuru tarihine kadar Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA) Savurkapı Mahallesi MeydanbaĢı Mevkii No: 31 / MARDĠN adresine elden teslim etmeleri veya son baģvuru tarih ve saatine kadar ulaģmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan baģvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan baģvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 2. Başvuru Tarihi: BaĢvurular 22 Kasım 2010 Pazartesi günü baģlayacak ve 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18: 00 de sona erecektir. 3. Başvuru İçin İstenen Belgeler: a) internet adresinden temin edilecek ĠĢ Talep Formu, b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, c) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf, d) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti, e) KPSS puanıyla baģvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti, f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti, g) ĠĢ tecrübesi ile baģvuran adaylar için, resmi iģ döküm belgesi (BaĢvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda baģarılı olan adayların sözleģme aģamasında resmi onaylı iģ döküm belgesi sunması talep edilecektir), h) ĠĢ tecrübesi ile baģvuran adaylar için ayrıca daha önce görev yapılan iģyerlerinden temin edilmiģ pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıģtığını ispatlayıcı doküman, i) T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, j) ÖzgeçmiĢ, k) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmıģ, baģvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiģ veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da aslı baģvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek Ģartıyla fotokopisi. Yukarıda sayılan belgelerin asılları, baģvuru esnasında ya da sözlü sınava girmeden önce ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilerek kabul edilebilecektir. SINAVA GİRİŞ VE SINAV ŞEKLİ Ajansa yapılan baģvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar 07 Aralık 2010 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr/) ilan edilecektir. Sınav daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların KPSS ve yabancı dil puanları, deneyim ve sayılan diğer tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan baģlamak üzere en fazla 4 (Dört) katına kadar aday (Ġç Denetçi, Hukuk MüĢaviri ve Bilgi ĠĢlem Görevlisi için ayrı ayrı en fazla 4 (Dört), Uzman Personel için de en fazla 48 (Kırksekiz) aday) sözlü sınava çağırılabilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıģtığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayıģ, ifade

7 ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranıģ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. DEĞERLENDİRME Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav baģarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiģ) tir. Ancak sınavda baģarılı olanların sayısı ilan edilen boģ pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan baģlamak üzere sıralama yapılarak, boģ pozisyon sayısı kadar aday yarıģma sınavını kazanmıģ kabul edilir. YarıĢma sınavında yetmiģin üzerinde puan almıģ olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmıģ hak teģkil etmez. Sınav Kurulu, baģarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle baģarılı adaylar arasından, boģ pozisyon sayının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluģturulan durumlarda asıl adaylardan göreve baģlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin ilgili hükümleri uygulanır. Belli bir uzmanlık alanındaki adayların baģarılı olamaması nedeniyle boģ kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüģü ile baģka bir uzmanlık alanından sınava katılıp baģarılı olmuģ adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama baģarı puanını düģük bulduğu taktirde boģ pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan adresinde ilan edilir ve göreve baģlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. BaĢvuru ve iģlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir Ģekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleģme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleģme yapılmıģ olsa dahi sözleģmeleri feshedilir. Bu kiģiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığı na suç duyurusunda bulunulur. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi iģlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve baģlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamıģ olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

8 GiriĢ Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalıģmak için gerekli nitelikleri taģımadıkları sonradan anlaģılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleģmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal iģlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve baģlamama hali iki ayı aģamaz. YarıĢma sınavı sonucunda baģarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iģ akdi yapılır. Söz konusu sözleģme, Ajans adına Yönetim Kurulu baģkanı tarafından imzalanır. Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiģ personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüģ ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüģü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalıģması uygun bulunmayan personelin sözleģmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. KiĢinin çalıģtığı günlere iliģkin ücret ve diğer hakları saklıdır. Ajansta görev yapacak iç denetçi, hukuk müģaviri, uzman ve destek personele iliģkin ücretler aģağıdaki gibidir. Ücretler aģağıda belirtilen asgari ve azami limitler dahilinde Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Pozisyon Asgari (Net) Azami (Net) Ġç Denetçi ve Hukuk MüĢaviri TL TL Uzman Personel TL TL Destek Personel TL TL Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır.

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır. UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Yurtiçinde 1.693 şubesi ile yurtdışında ise şube ve iştirakleri ile 16 ülkede 84 noktada faaliyet gösteren, 24.096 çalışanıyla, Türkiye nin büyük projelerinin finansmanında

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5593 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15188 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/5/2003 No :

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/6/2009 No: 2009/15188 Dayandığı Kanunun Tarihi: 22/5/2003 No: 4857 Yayımlandığı

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı