Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA"

Transkript

1 BURSA ESKĠġEHĠR BĠLECĠK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM ĠLANI Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bursa, EskiĢehir ve Bilecik illerinde istihdam edilmek üzere toplam 13 "Uzman" personel alımı yapacaktır. BEBKA' nın merkez ofisi Bursa'da olup EskiĢehir ve Bilecik illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Ajans, faaliyetlerini Bursa, EskiĢehir ve Bilecik illerinde sürdürmektedir. SINAV TAKVĠMĠ Tablo 1: Sınav BaĢvuru Takvimi* İLAN TARİHİ BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ BAŞVURU YERİ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4. Km, Buttim Plaza, Kat:6 Osmangazi, Bursa Tel : İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ * Ajans, herhangi bir sebep ile web sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmıģ olan sınav baģvuru takvimini değiģtirme ve sözlü sınav tarihlerini yeniden belirleme yetkisine sahiptir. A.ADAYLARDA ARANAN ġartlar 1.Uzman Ġçin Genel ġartlar a)türk vatandaģı olmak, b)kamu haklarından mahrum bulunmamak, c)affa uğramıģ olsalar bile devletin Ģahsiyetine karģı iģlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan

2 veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, d)erkek adaylar için, askerliğini yapmıģ ya da muaf olmak ya da baģvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl tecilli olmak. 2.Uzman Personel Ġçin BaĢvuru ġartları 2.1KPSS Puanıyla BaĢvuracak Adaylar Ġçin a)hukuk, iktisat, maliye, iģletme, kamu yönetimi, uluslararası iliģkiler, istatistik, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, Ģehir ve bölge planlama bölümleri ile dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dıģındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b)baģvuru tarihi esas alınmak üzere, son beģ yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da e- YDS) Ġngilizce dilinden en az 70 (yetmiģ) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavından YÖK'ün internet sitesinde ilan edilen eģdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiģ) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) 70 (yetmiģ) puana denk kabul edilen bir puan almıģ olmak, c)kpss puanı ile baģvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aģağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almıģ olmak. Tablo 2: Uzman Personelin Mezun Olmaları Gereken Bölüm ve KPSS puan Türleri 2.2KPSS'ye Girme ġartı Aranmaksızın ĠĢ Tecrübesi ile BaĢvuracak Adaylar Ġçin a)hukuk, iktisat, maliye, iģletme, kamu yönetimi, uluslararası iliģkiler, istatistik, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, Ģehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dıģındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b)baģvuru tarihi esas alınmak üzere, son beģ yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS yada e- YDS) Ġngilizce dilinden en az 70 (yetmiģ) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavından YÖK'ün internet sitesinde ilan edilen eģdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiģ) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) 70 (yetmiģ) puana denk kabul edilen bir puan almıģ olmak

3 c)baģvuru tarihi itibariyle 50 yaģını doldurmamıģ olmak Ģartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aģağıdaki konularda baģvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beģ) yıl fiilen baģarılı olarak çalıģmıģ olmak, a.planlama, programlama b.proje üretimi, tasarımı ve yönetimi c.strateji geliģtirme, strateji yönetimi d.ġzleme ve değerlendirme e.tanıtım, danıģmanlık f.ġehircilik ve çevre g.araģtırma-geliģtirme h.bilgi ve iletiģim teknolojileri i.finansman j.ġnsan kaynakları yönetimi k.uluslararası ticaret 2.3Uzman Personel Ġçin BaĢvurulabilecek Pozisyonlar, Aranan ġartlar ve Tercih Sebepleri Alınacak olan 13 uzman personel aģağıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. Adaylar iģ talep formunda hangi pozisyon için baģvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday sadece bir pozisyon için baģvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için baģvuru yapan adayların baģvurusu geçersiz sayılacaktır. Uzman adaylar baģvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aģağıda aranan Ģartları ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadırlar. Uzman (Bilecik Yatırım Destek Ofisi): 4 kiģi Uzman (EskiĢehir Yatırım Destek Ofisi): 3 kiģi Uzman (Bursa Merkez Ofis): 6 KiĢi Uzman Personel Ġçin Tercih Sebepleri Uzman personel için aģağıda belirtilmiģ olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

4 a)hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, BirleĢmiĢ Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluģlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, b)kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekansal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel geliģme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalıģmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c)yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluģlarındaki izin - ruhsat iģlemleri ve yasal uygulamaları, teģvik politikaları ve teģvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, d)yatırım fizibilitesi ve fizibilite çalıģmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak, e)kamu Ġhale Kanununa göre satın alma iģlemleri gerçekleģtirme, Ģartname, ihale ve sözleģme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, bordro hazırlama ve insan kaynakları iģlemleri, finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f)bölgede yoğunlaģmıģ otomotiv, makine-metal, tekstil, havacılık, raylı sistemler, savunma sanayi, seramik, gıda, mermer, beyaz eģya, madencilik, turizm gibi sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iģ tecrübesine sahip olmak, g)kurumsal iletiģim ve stratejik iletiģim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. h)ġlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmıģ olmak, i)ġngilizce dıģında Almanca, Arapça, Fransızca, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Çince, Rusça, dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek, B.BAġVURU TARĠHĠ, BAġVURU ġeklġ VE YERĠ Adayların ajansın web sayfasında (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilen ĠĢ Talep Formu'nu Ajans web sayfası üzerinde online olarak eksiksiz bir Ģekilde doldurarak çıktısını alması, ardından vesikalık fotoğraf yapıģtırarak imzalaması ve baģvuruda istenen diğer belgeler ile beraber en geç saat 17:00'ye kadar Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Yeni Yalova Yolu 4. Km, Buttim Plaza, Kat:6 Osmangazi, Bursa adresine elden veya posta/kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan baģvurular kabul edilmeyecek ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan baģvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ajansın web sitesinde baģvuru formunu

5 doldurmak baģvuru için yeterli olmayıp formun çıktısını ve diğer gerekli evrakları Ajansa elden veya posta yoluyla ulaģtırmayan adayların baģvuruları geçersiz sayılır. C.BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ĠĢ talep formu Ajansın web sayfasından online olarak doldurulup, çıktısı alındıktan sonra imzalanarak baģvuru dosyasına eklenecektir. (ĠĢ Talep formuna (www.bebka.org.tr)adresinden ulaģılabilir), Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, Üç adet vesikalık fotoğraf, KPSS puanıyla baģvuracak adaylar için, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili kurumca (ÖSYM) onaylı sureti, BaĢvuru tarihi esas alınmak üzere, son beģ yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS - e- YDS) sınav sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL) aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili kurumca (ÖSYM) onaylı sureti, Aday tarafından imzalanmıģ nüfus cüzdanı fotokopisi, Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmıģ belgenin aslı veya noter onaylı sureti, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmıģ ya da muaf olması, ya da askerliğinin baģvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl tecilli olduğunu gösteren belgenin aslı veya ilgili kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti, ĠĢ Tecrübesi ile baģvuran adaylar için asgari 5 (beģ) yıllık iģ tecrübesini gösteren SGK iģ döküm belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti. ÖzgeçmiĢ, (Adayların istedikleri formatta hazırlayacakları CV) Tercih sebebi olan hususlar için destekleyici bilgi ve belgeler. D.TÜM ADAYLAR ĠÇĠN SINAVA GĠRĠġ, SINAV ġeklġ, YERĠ VE TARĠHĠ Ajansa yapılan baģvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra mülakat sınavına katılacak adaylar ve sınav yeri tarihinde Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı internet sitesinde

6 (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinde, KPSS ve dil yeterlilik puanları, iģ tecrübesi, tercih nedenleri ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday mülakata çağırılabilecektir. BaĢvuru sayısı, baģvuran adayların aranan Ģartları taģıyıp taģımaması veya tercih kriterlerine uyup uymaması gibi durumlara göre mülakata çağrılacak aday sayısı yukarıda belirtilen sayıyı geçmemek üzere pozisyonlar arasında dağılım yapılarak belirlenecektir. YarıĢma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıģtığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayıģ, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranıģ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sözlü YarıĢma Sınavının tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Sınav tarihlerinde bir değiģiklik olması halinde Ajansın web sitesinde duyurulacaktır. Sözlü yarıģma sınavına girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. E.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ĠLANI Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav baģarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiģ) tam puandır. Ancak, sınavda baģarılı olanların sayısı ilan edilen boģ pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan baģlamak üzere sıralama yapılarak, boģ pozisyon sayısı kadar aday yarıģma sınavını kazanmıģ kabul edilir. YarıĢma sınavında 70 (yetmiģ)'in üzerinde puan almıģ olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmıģ hak teģkil etmez. Sınav kurulu, baģarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle baģarılı adaylar arasından, ilgili pozisyon için belirlenen kontenjanın yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluģturulan durumlarda asil adaylardan göreve baģlamayanların yerine, yedek adaylar baģarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav kurulu, yeteri sayıda ve/veya nitelikte baģvurunun bulunmaması veya ortalama baģarı puanının düģük bulunması durumunda, sınav sonunda sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın resmi web sayfasında (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve baģlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

7 BaĢvuru ve iģlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir Ģekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleģme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleģme yapılmıģ olsa dahi sözleģmeleri feshedilir. Bu kiģiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. F.PERSONELĠN ÇALIġMA KOġULLARI BaĢarılı olan adaylar ile iģ mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı ĠĢ Kanuna göre belirsiz süreli iģ akdi yapılacaktır. ĠĢ akdinin imzalanması ve personel istihdamı konusunda nihai karar yetkisi ajans Yönetim Kurulundadır. Sözlü yarıģma sınavı, ilanda açıklanmıģ olan görev yeri ve pozisyonlar özelinde gerçekleģtirilecek olmakla birlikte, baģarılı bulunan adaylar ile iģ sözleģmesi imzalanmasını müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiģtirilebilir. Ajans personelinin çalıģma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen iģi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. Ajans'ta göreve baģlayacak personele verilecek ücret, 6495 sayılı kanunla değiģiklik 375 sayılı KHK'nın ek 11. maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) BaĢbakanlık uzmanından fazla olmayacak Ģekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır.

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır. UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Yurtiçinde 1.693 şubesi ile yurtdışında ise şube ve iştirakleri ile 16 ülkede 84 noktada faaliyet gösteren, 24.096 çalışanıyla, Türkiye nin büyük projelerinin finansmanında

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı