- Kunti.acbe Em ne bıııkcti ne A, c da ne çiııı jan ii c~cn me Bınher ıovcn ku he~i n Bı hıırancn hıh arc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org - Kunti.acbe Em ne bıııkcti ne A, c da ne çiııı jan ii c~cn me Bınher ıovcn ku he~i n Bı hıırancn hıh arc"

Transkript

1 - Kunti.acbe Hcımar 6. Çırı)a P~~ın OI.ıobcr Bıha ~ 0~1 Em ne bıııkcti ne A, c da ne çiııı jan ii c~cn me Bınher ıovcn ku he~i n Bı hıırancn hıh arc Gulı bıdc dcnııan dıbın Ku mina şc,cki ~c"ate nc Lı ın c~ dunn ~cr ıncnm~ hen c r

2 JİYAN Çıriya Peşin-Oktober okuyucu mektupları Biz ülkemiz Kürdistan'dan kilometrelerce uzak yaşamak zorunda kalmışız. Ülkemızde gelışen ozgürlük ve demokrası mücadelesinde yerimizı almak zorundayız. Yurt dışında yapılan polıt ı k ve külturel çalışmalara destek vermeliyiz, kadın sorunun gerek yurt dışında gerekse ülkemiz Kürdistan'da kitlelere götürulmesı ıçın mücadele vermemiz gerekiyor.ozgürlük ve demokrasi mücadelesi örgütlü olmadan verilemez, bu nedenle KOMJIN'ın bu u!jurda vermiş oldu!ju çalışmalara saygı duyuyor ve Kürt kadınının sesini duyuran JIYAN dergisini candan selamlıyorum. Sevgili kadınlar. Kadın olmanın kolay olmadı!jını, beraberinde erkeklerden daha çok sorumluluklar ve zorluklar taşıdı!jını hepimiz biliyoruz. Biraz da bizim kendimizin hizmet etti!ji bu " erkek egemen düzeni " nı yıkmak, kuşkusuz salt kadınların işi d~il. Biliyoruz ki bu, toplumsal bir sorunumuzdur. Toplumsal bir sorun oldu!juna göre, toplumun her kademesindeki kesıme, -kadına da, erke!je de yükümlülükler getirir. Ben erkeklerin yükümlülüklerinı bır yana bırakıp, (bu onların kendi sorunları olmalı!) JIYAN aracılığıyla kadınlara seslenerek, bir beklenti mi dile getirmek istiyorum. Kürt kadının ba!jımsız örgutlenme gere!ji gün geçtikçe daha çok hissedilmekle ve bunun çalışmaları yapılmaktadır KOMJIN, bu anlamda yurt dışında da oysa Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri, böylesi bir örgütlenmenin ilk adımını atmış oldu. Dört yıldan beri de çalışmalarını aralıksız sürdüren bir Kürt kadın hareketidir. Daha iki-üç yıl öncesine kadar, " ba!jımsız bır kadın örgütlenmesi"nı, sınıfsal ve ulusal mücadele gücünü bölen" bır unsur olarak de!jerlendlren bir çok kadın-erkek ve kurum, bugün kendileri aynı çaba ıçindeler. Bu gere!ji daha önceden görerek örgütünü kurmak, kendi ba!jımsız Kürdistan'ın kurtuluşunun, kadın kurtuluşu ıle ba!jlantılı ok!u!ju gerçe!jini de çok önceden görmek anlamına gelir. Kadınların baskı ve sömürü altında oldu!ju bir düzenin ulusal kurtuluşundan ne denlı sözedılebilir? Kuşkusuz örgütlenme bir adımdır. Ama biz kadınların veya her bıreyin bazı g(i.revleri yerıne getırmek için "ÖRGUTLENME" temel koşul de!jildir. Öm~ın Anadılımızi, kültürümüzü korumak ve gelıştırmek ıçın, mutlaka örgüilenmak gerekmez. Bugüne kadar anadilimizin yaşatılmasında en büyük rol oynayan kadınların -anaların- örgütlenmeden de sürdürdüklerini hepimiz biliyoruz. Bu kadınlan saygıyla anarken, kendimize bu alanda çok daha büyük görevlerin düşto!jünü belirtmek Istiyorum. Gerek KOMJIN ve gerek- se di!jer demokratik kitle örgütleri çatısı alıtında örgiltlenen kadınların, "anadil"in insan kişili!ji ve kimli!jinın gelışmasinde büyük bır faktör oldu!junun bilincini taşıdıklarını düşünerek, tüm Kürt ana ve babalara, çocuklarına anadilarını öğretmelerını hatırlatmak istiyorum. Eğitim önce alleden başlar! De!jertl arkadaşlar, Rewşa Fatoş-Solothurn JiYAN dergisi'ne, Yazı ve makalelerinizi bır çırpıda okudum, öncettıkle elleriniz dert görmesin dıyorum. Artık Kürt mücadelesinde kadınlanmızın, analarımızın ve bacılarımızı_n en on saflarda yer aldı!jını gormek beni bır kez daha haz ve mutluluk içinde bıraktı. lütfen devam edın! Devam edın! ihsan/bomhelm Sevgılı JiYAN okuyucul a rı, Ben Almanya'da okuyan genç bir kızım. Bu sene ailemle birlikte izin yapmak ıç i n Türkıye' ye gıtt ı m. Orada başımdan geçen bir olayı sıze akta~mak istiyorum. ızmır'de kaldı!jım sürece Türkiye' de çıkan " ÖZgür Gündem" Gazetesini alıyordum. Yıne bır gün, her zaman gazeteyi aldı!jımız bayiye gittık ve " Ozgür Gündemi" alırken, önceden görmediljimiz bır kişı yanımıza gelerek, neden bu gazeteyi okudu!jumuzu sordu. Bizde kendisine kızarak " neden okumıyalım" dıye cevap verdik. Fakat o kışi konuşmasına devam edı yordu ve ~iı:nlerin çıkarttı!jını bilip bılmedı!jımızı ve bu gazeteyi okudu!jumuzda kafamızın kanşaca!jını söylüyordu.biz de kendisına bu gazetenin legal oldu!junu ve her tarafta satıldı!jını söyledik ve oradan ayrıldık. Bu şahıs bizi eve kadar takip etti. Ve bir hafta boyunca sivıl polıs tarafından takip edildik. Yine lzmir Buca'da bır Kürt dü!jünü oldu. Bu dü!junde gelın ıle damat Kürt ulusal giyimleri giyindikleri için göz altına ajındılar. Basında ise boy boy manşetler atılarak Kürt dılının ve kültürünün üzerindeki yasakların kalktığı ve kullanımı serbest oldu!ju söylenlyor.bunların hiç bın do{ıru deljil. Halen ülkede Kürt halkının ()zerindeki baskılar devam ediyor, insanlar gözaltına alınıyor ve işkenceden geçıriliyor. Züleyha E./Köln JIYAN 1 Xwedi Herausgeber: KOMJ]N-Yekıtiya Jın~n KurdısıanNerband kurdbcher Frauen Navnişan-Adresse: c/o VE RAK, Robert Sır.. 5 7, 5000 Köln 91/BRD

3 JİYAN Çıriya Peşin-Oktober Ne katliamlar ne de göçe zorlamalar halkımızın onurlu direnişini durduramaz! Sömürgeci Türk devleti, yine PKK militanlarının saldırılarını neden göstererek, tüm dünyanın gözleri önünde devlet terörü estiriyor. Öteden beri sürdürülen devlet terörü, Newroz'u kutlamak üzere sokaklara dökülen binlerce insanımıza karşı daha da azgınlaştı. Ağustos ayının, eylem ayı olacağını, kendi deyimleriyle "terörist"lerin saldırıda bulunacağını öne sürerek senaryolar hazırlandı. Tank, uçak, roket ve silahlarla Şırnak'a girerek halkın üzerine ateş aç!. bina ve iş yerlerini yerle bir etti. Iki gün aralıksız ateş etmekten doymayan bu caniler, "kendilerine saldırıldığı için, karşılık verildiği" süsünü yaratmaya çalıştılar, karakol binalarının da bir iki yerinde iz bırakarak, insanları kandıracaklarını sandılar. Ama bunun böyle olmadığı; devlet terörü olduğu artık kendi basınlarınca bile açıklandı. Bununla daha da azgınlaşan Türk devleti, militarist-faşist güçlerini arttırarak Kürdistan'a yığdı. Kulp, Göle, Batman başta olmak üzere, bir çok kent ve ilçede halkımızı yıldırma politikalarını ve katliamlarını sürdürmekle devam ediyor. Bununla, bin yıllardır birarada yaşayan Kürt ve Türk halkları arasına düşmanlık tohumları ekilmek isteniyor. Kürdistan'ın dışındaki kentlerde yaşayan Kürtlere karşı, Türk halkı kullanılıyor. Kürdistan'dan sürgünlerle yetinmeyince, bu kentlerdeki halkımıza yöneldiler. Bu katliafl1 ve göçe zorlamalar, Demirel ve lnönü hükümetinin "Kürt sorunu"nu şiddet temelinde çözme politikalarında ısrarlı olduklarını iyice ortaya koymuştur. "Demokratikleşme", "Kürt realitesini tanıma" vb. sözlerin, dünya kamuoyunu aldatmak için kullanıldığı, yaşana'! olaylarla açığa çıkmıştır. Demirel-Inönü hükümeti, bize göre daha önceki hükümetlerden de faşist ve militarisı niteliktedir. Hangi rejimde, askerin, önce kurşunladığı, sonra ölmeyince yaralı birini, panzerin arkasına bağlayıp sürükleyerek Işkence lle ölüme götürdüğü görülmüş? Yüzkarasıdır bu. Hangi yüzle hala demokratikleşme 'den sözediyor bunlar. Işbaşma geldiğinden beri, halkımıza yapılan baskılar, faili mechul cinayetler, katliamlar artmakta, habire askeri yığınak yapmakta. Görünen odur ki bunların " demokratikleşmek" anlayışı iyice militarisi olmaktan geçiyor. Ama Türk hükümetinin ne katliamları, ne sürgünler!, ne da faili mechul cinayetleri Kürt halkının mücadelesini kırmayacaktır. Tam aksine perçinleştirecektir. Korkanı ki, bu percinleşme daha vahim sonuçlar doğursun. Kürdistan'lı Kadınlar Birliği - KOMJIN tüm yurtsever insanları ülkemiz Kürdistan'da insanlık dışı uygulanan bu politikaya karşı sesiz ve seyirci kalmamalarına çağırıyor. Güney Kürdistan'da PKK ve peşmergeler arasındaki çatışmayı üzüntüyle karşılıyoruz. Gelişen bu olayların, halkımızın aleyhine olduğu kesindir. Kürtler tarih boyunca bunun acısını çekmiştir. Sömürgeci güçler istedikleri kan dökümünü gerçekleştirmek için her zaman bir yol bulmuşlardır. Biz Kürtler, düşmanın bu zaaflarına karşı daha güçlü olbilmemiz için, ulusal kurtuluş mücadelesi veren her parti, kurum, örgüt ve tek tek bireylerle güçümüzü birleştirmemiz gerekiyor. Kardeş kanının döktürülması sömürgecilerin ötedenberi düşlediği bir arzudur. Kürtleri birbirine düşürmek için yarış içinde olari sömürgeci devletlerin özellikle TC'nin basını yetmiyormuş gibi, PKK'nın kendisinin dışındaki tüm hareketleri hain ve düşmanlıkla nitelendirmesi de bu olaya bir kıvılcım olmuştur. Kendi dışındaki yurtsever örgütleri ve özellikle de Kürt tarihinde ilk defa kendi ulusal parlamentosunu kuran Güney Kürdistanı Yönetimi'ni düşman ve rakip gören bir hareketin, düşman gördüğü bu güçleri hedef almış olabileceğini akla getiriyor. Bu yanlış bir tavırdır Kürt ulusal mücadelesine zarar veren bu çatışma bir an önce durdurulsun, kardeş kanı döktürülmesin! Sosyalist Enternasyonal Kongre ~i'ne katılmak için, Berlin'e gelen Iran Demokrat Partisi Genel Sekreteri Dr. Sadık Şerefkendi, Yurt Dışı Temsilcisi Fettah Abduli ile Almanya Temsilcisi Humayun Ardalan katledildiler. Bu, iran Kürdistan Demokrat Partisi üyelerine karşı ilk saldırı değil yılında da Iran hükümeti aynı alçakça şekilde Dr. Abdulrahman Kasımlo, Viyana'da öldürmüştü. Avusturya hükümeti molla rejimiyle ekonomik ilişkilerini tehlikeye sokmak istemediği için, bu cinayetin bu güne kadar aydınlanması yolunda, çaba sarfetmedi. Bize g_öre bu her iki cinayetin arkasında Iran hükümeti var. Bu rejim (Devamı 15. sayfada)

4 JİYAN ÇLriya Peşin-Oktober KONUIN4.KONGRESIVE GEÇEN BİR YILLIK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE. Bir dönem daha gerıda bırakan KOMJIN, çalışmalarını d~ertendirmek ve yeni organlarını seçmek Ozere 6 Haziran 1992 tarihinde Köln'de 4. Kongresini gerçek l eştirdi. Bu yılki kongre kumuoyuna açık yapıldı. Ancak katılım beklendirıin Dirıer kadın kuruluş den çok azdı. ları da davet edıldii)ı halde, sadece bır TOrkiyeli Kadın Grubu'ndan iki temsilci katıldı. 60'ın azerinde delege ve konurıun katıldı!jı kongre, di Qer yıllara oranla daha az tartışmalı geçti. Bize göre, bunun böyle olmasında bir kaç etken vardı. - Birincisi, kongrenin alışılagelmişiiilin dışında, bir güne sı!jdırılması oldu. Daha önce, her Oç kongre de iki günlük haftasonu çalışması şeklinde yapılmıştı. Delegelerı n büyük ço Qunlui)u, d' aha rahat bir ortamda ve zaman darlıi)ı söz konusu olmadan tartışma alışkanlı!jını edinmiş olmalılar ki, bir kaç saat sürede o ortamı bulamadılar. - Öte yandan çocuk sorununun çeşitli nedenlerle halledilmeyişi, sürekli dikkatıerin da!jılmasına neden oldu. Hatta en önemli nedendi, diyebiliriz. Her çalışma alanında, kadınların katılımiarına büyük bir engel olan bu sevimli yarat ıkl ara, bir gonon sadece bir kaç saatını bile ayıramıyan babaların bunda payları var mıdır, düşünolmesin i isterizi - Di{ler bir neden de, çalışma raporunun oldukça yoklü oluşu idi. Raporun sunulmasından sonra sanki, belirtilen yüklü çalışmalara eleştiri getirmek haksızlık olur diye, görüş belirtmekten çekiniidi gibi bir Izienim vardı. Oysa eleştiriler, sadece olumsuz anlamda algılaıımamalıdır. Eleştiri, hem eksikliklefin giderilmesi, hem goç kazandırılması açısından önemli bir faktördür. Bunu söylerken, tartışma ve eleştlrilerin hiç yapılmadı!jı anlaşılmasın. Biz geçen yıllara oranla bunun ekslkli!jini belirtmek istiyoruz. Bu anlamda yapılan eleştiriler ise, kadınlara yönelik çalışmalann çok genel politik etkinliklere ai)ırtık verildi!ji, kadınlara özgü çalışmalara daha çok yer verilmesinin gerektiili do!)rultusundaydı. Genel olarak düşünüldoqünde haklılık payı da var belki. Ama kadın sorununa, toplumun bir sorunu olarak yaklaşıldıi)ında, toplumsal sorunlardan ayrı olarak ele alınamayacarıı da kesindir. Kürt kadınının en önde gelen toplumsal sorunu ise ulusal sorunu - KIMLiK - sorunudur. Bu nedenle de, buna ilişkin çalışmaları arıırhkta olmuştur. Bu tablonun bir yanı. Ote yandan bu Kongre ile KOMJIN 'ın giderek güçlendirıi, özellikle de F. Almanya' da en etkin "yabancı kadın örgütü" olarak görüldürıo de iyice anlaşıldı. Bugün KOMJIN, çeşitli kurum ve kadın grubunun daveti üzerine, dii)er çalışmalannın yanısıra, bır yılda yaklaşık 21 seminer verebiliyorsa, bu Onun kadın çalışmasında hem boyok bir boşlurıu doldurcfui)unu, hem de itibar kazanan bir örgüt konumunda o l durıunu kanıtlıyor. Kongrede bu olgu da görüldü. Biz Merkez Yürütme Kurulu olarak bu kısa kriterden sonra, bu sayı ile, bir yıllık çahşmalarımızın önemli bir kısmını okurlarımıza sunmak istiyoruz. Ezilen, ulusal varl ıi)ı henüz tanınmıyan bir ulusun kadınları olarak biz Kürt kadın ları, yurt dışında yaşıyor olsak da, yükümlülüklerimiz, göre bilincimiz bizleri ülkemizdeki insanlarımızın mocadelesıni tamamlayan bır gilç olmamızı dayatıyor. Bu nedenle eksiklikleriyle de olsa, arıırtı Qını bu dorırultudakl çalışmalann oluşturdurıo bu dönemki etkinliklerimlzi şu şe kilde özetliyebiliriz. a- Örgqtsel Çalışmalar b- Dış Ilişkiler c Kamuoyu Çalışmaları ç- Kültürel Çalışme/ar ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR Her örgüt gibi, KOMJIN da güçlü ve bilinçli bir tabana sahip olmak ıçın, olanaklan dahilinde çaba harcıyor. Demokratik haklanmızı elde etmenın ve halkımızın yürüttüi)ü mücadeleyi yurt dışından en iyi bir şekilde destek olmanın başarısı, iyi bir tabana sahip olmak ve tutarlı bir politika Izlemekle mümkündür. Örgüt olarak bu konuda birtakım olumlu adımlar atmakla beraber, henüz eksiklik ve sorunlarımız var. Örgütsel çalışmalarda bir çok zorlukla karşılaştık. MYK'dan bir arkadaşımızın Kürdistan'a gitmesi ve düşünülen zamandan daha lazla kalmak zorunda kalışı nedeniyle MYK' ca yapılması gereken işleri, iki kişi yürütmek zorunda kaldı. Buna redaksiyon görevi de eklenirse, çalışmaların zorlukları daha da anlaşılır. GYK üyesi birçok arkadaşın desleqini göremedik. Hepimlzın biraraya gelebileceği tarihleri saptamada yine zor l u kla rı mız oldu. Bu nedenle de MYK, çalışmalarda tek başına kalıp, Istenilen ölçüde verimli çalışma fırsatını bulamadı. Ama her şeye rarımen. birimler ve MYK arasındaki diyalog, bu yıl her seneden daha çok sarılanabilmiştir, denilebilinir. Buna göre: 9 Ekim tarihinde Hagen'de yapılan kongreye gidildi. Aynı gün, o güne de!jin birlikte çalışan Hagen Dortmund kadın grubu ayrılarak iki bırimhalinde çalışmalarını sürdürme kararı aldı. Böylelikle bır birimimiz daha oluştu. Yine tarihinde, Hagen biriminin," KOMJIN ' ı ve örgütsel yapısını" oradaki kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenledirıi toplantıya katıldık. Iki arkadaş giderek, 4 saat süren bir konferans verildi. 60'ın azerinde kitle katıldı. Oldukça verim. li geçti. Ekim başlarında MYK'dan bir arkadaşımız yine Berlin birimi ile düzenlenen toplantıya katıldı, çalışmalar gözden geçirildi Ocak 1992 tarihinde de GYK ve Köln Komjın birimi lle toplantı yapıldı. Yapılacak etkınlikler görüşüldü. Dii)er birçok birimlere de gidilmek

5 ==4 JİYAN Çıriya Peşin-Oktober istendi veya GYK top l antılarının oralarda yapılması istendi. Ancak, GYK üyeleri olarak herkesin katılımı sağlanamadığından ıemed i. gerçekleştiri DIŞ ilişkiler KOMJIN dış ilişkılere istenılen ölçüde ağırlı!jını bu yıl da veremedi. Ilişkilerimiz yine bu yıl da, özellikle makamlar, yardım kurumları ve çok az sayıda kadın kuruluşları nezdinde oldu. Gerçi geçen yıllara oranla, dışkiler daha yo!jun oldu, ama bu yeterli değıl. Raporumuzun gırişinde dile getirildiği gibi, ülkemizin konumu gere?jı ilişkılerımlz bu yıl daha çok Almanya dışında ve özeltıkle de Kürdistan'daki kadın kuruluş ve onlara yönelik çalışmatar yürüten kurumlarla olmuştur Olanaklarımız olçüsünde dıyaıog ıçınde olmaya, ortak çalışmalarda bulunmaya özen gösterdik. Buna göre: - ırak Kürdistanı halkımızın yenı bir jenosidle ve soykırımla karşı karşıya katmasını kınama amacıyla, Devrimci Işçi, TEVGER, KOMKAR gıbi örgütlerıe oluşturulan platformlarda yer alarak, birlikte kamuoyu çalışmaları yapıldı - Bu anlamda 24 Nısan 91 'de yapılan yüruyüşe bütün birimlerımız de ça!jrılarak katılımda bulunduk. -Aynı do!jrultuda, Köln'de oluşan " Kürt Halkıyla Dayanışma Komitesi " lle de Ilişkiye geçilip ortak kampanyalarda bulunuldu. - Kızılhaç ve Medıco lnternatıonal aracılı!jıyla Irak Kürdistanı ' na ulaş- tırmak üzere ilaç ve eşya toplandı kenditerme iletildı. -Daha sonraları, maddı yardımın daha acıl olduğu görülmesi Ozerine, bir yardımlaşma kampanyası açılıp, KOMJIN olarak DM 'den faz. la bir maddı olanak sağlandı ve peyderpey gönderildi. Bu amaçla bazı birimler oldukça özveride bulundu. Örne?Jın: Hamburg birimı günlerce çadır eylemi yaparak, hem maddi yardım elde etmeye, hem de hazırlanan bildiri ile, olayı kamuoyuna yansıtmaya çalıştılar. Gazeteler ve çeşıtlı yayınlarda ayrıca yer verdı. Sadece Hamburg 5100 DM maddi olanak sağladı. - Oi!jer bır örnek, Mainz'daki arkadaşımız tek başına çalıştı!jı hastanede 2000 DM topladı - Köln bırımi, üyelerine en az 50 OM. olmak üzere bir bağışta bulunma zorunluluğunu getirdı. Ayrıca şehir ıdaresinden izın ltındıktan sonra, günlerce, Köln'ün muhtelif yerıerinde kumbaralarla para toplandı. Diğer yöreler de koşullarınca aynı kampanyada bulundular. Toplanan paralar belli aralıklarla Medıco aracılığıyla gönderildi. - Körfez Savaşı ve jenosıd nedeniyle Kürt halkının özellikle de Kürt kadınlarının etkilenış biçimlerı ve bızim Komjın olarak bu duruma bakış açımızın dıle gelırilmesi amacıyla bütün yıl boyunca panel ve konferansıara ça!jrıldık. Olanaklarımız ölçütü nde katılmaya çalıştık. - Birincısi Köln'de yapılan bu Içenkteki toplantıya "Körfez Savaşından nasıplerlnl alan tüm ülkelerden temsilcilerinin yanısıra, sendika. parti ve benzerı kurumların temsılcileri de katıldılar. - Aynı do!jrultuda bir toplantı da Düsseldorf'ta, Wuppertal ve Dortmund'da yapıldı. Düsseldorf'ta yap ı lan panelde, savaş t an etkilenen halkl arı temsilen yalnızca, KOMJIN davet edllmiştı. - Gesamtschule Bergısch Gladbach'da "Körfez Savaş ı ve Unutulan Halk: Kürtler" şiarı altında düzenlenen toplantıya bır arkadaşımız katıldı. Bu okuldaki kampanya bir hafta sürdü. Kampanyan ı n sonunda 25 bin mark toplanıldı ve medico aracılığıyla Kürdistan'a lletildı. - Yıne bir arkadaşımız, çalıştığııkı okulda "Körfez Savaşı, Soykırım ve Türkiye Kürdistanı" şiarı altında 3 saatlık birer konferans varıp, genel olarak, Kürtler ve Kürdıstan tarihı hakkında, sonra da güncel konu ile ilgili bılgiier vardı - Okulun bırınde, bir haftalik proıe (Proıektwoche) düzenlenerek, tüm sınıfiara girip konu hakkında özeltıkle de, çocukları içeren bilgıler verdı. Proıe haftası boyunca 1200 DM toplandı. - Berlin Komjın birimi olarak tarihinde Berlin'de SPD ' nın Kürtlerle ılgili düzenlediğı bır toplantıya katıldık, - Yine Berlin'deki Komjın birimi tarihinde Jugend und Frauen laden ıle bırlıkte bır vapur gezısl düzenleyerek, ilişkileri pekiştirmeye çalıştılar - Vedat Aydın'ın katledılışinden dotayı tarıhinde Berlin'de birçok yabancı örgütün bıraraya gelerek oluşturdukları "Solıdaritats Yı komıtee" de Komıın de yer aldı. ne bıri Komjın ' dan olmak üzere 4 kışilik bir grup, Berlin'deki milletvekilierine gıderek, olayı protesto ettıler. Bır hafta boyunca, değişik eylemlerde bulundular. - Aynı amaçla Hamburg Komjın birimi de bir haftalık çadır eylemı yaptı. - TOrk ordusunun 7. ayda, PKK kampları gerekçesiyle lrak'a yaptığı saldırıya karşı, ve tarihlerınde Bartın birımımiz içınde yer aldıkları Sotıdaritatskomitee ile, Türk Konsoıoslu{Ju önünde yapılan mitinge katıldı, stand açtı tarıhınde bir arkadaşımız Witten'de "Kürdıstan'da ve F.AImanya'da Kürt kadınının Durumu" şiarı altında, dıatarla bır seminer verdi. - 1 Ekım 92'de Sürth'deki bir kılısenin ça!jrısı üzerine iki arkadaşımız aynı konuda seminer vardı Ekim tarıhlerinde, bır arkadaşımız "Frauen unter Druck in Deutschland" adı altında yabancı kadın ve örgütlerınin düzenledikleri panele bır arkadaşımız katıldı. Ber-

6 JİYAN Çıriya Peşin-Oktober lin Komjın birimi de 6 ay tertip ko mitesinde görev aldı, önhazırlıkları birlikte yaptı, Kürt kadınlarını konu alan bir dia gösterisi ve bilgilendir me yaptı. FAC'de yaşayan Kürt ka dmiarın ı n sorun l arını ve istemlerini dile getirdi. Yine bir arkadaş ımız, 1 Ekim'de Berlin'de protestan kilisesi'nin çağrısı üzerine, bir top l antıya katı l dı ve genel olarak Kürtler ve bu kapsamda Kürt kadınları'nın sorun ları üzerine seminer verdi Ekim tarihinde de yine bir arkadaşı mız Köln Frauenamt' ı n kadınlara yönelik hazırl adığı bir aylık proje kapsamında aynı konulu bir seminer verdi. Dialar gösterildi Ekim tarihleri aras ı n d a, Hamburg'da bir Kürdistan haftası düzenlendi. Bu hatlayı düzenlemek üzere birkaç örgüt ve kişilerin insiyatifi ile bir komite oluşturuldu. Komitede Hamburg Komjın birimi de yer aldı. Kürt e l sanatlarından oluşan bir sergi yaptı ve 8 gün boyunca zi yarelçilere açık tutuldu. Elsanatları ve eşyaları üzerine, ziyaretçiler bilgilendirildi. Hafta boyunca Kürdistan'ın hemen hemen her parçasından tanınm ı ş kişi ve örgüt temsilcisi, Kürtleri ve Kürdistan'ı işleyen tarihi, sosyolojik ve akluel ko nularda kitlelere bilgi verdi. Hattanın beşinci günü, "Kürdistanda Kadın" adlı panele konuşmacı olarak çağ rı l an KOMJIN temsilcisi arkadaşlar, Komjın'ın kadın politikasını sergilediler. Bir hafta süren bu eylemden sonra, son gün bir kapan ı ş gecesi dü zenlendi. 800 yüz dolayında bir katılım oldu. KOMJIN Mainz Kadın Tiyatrosu grubu da yer aldı. - "Avrupa'da Yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı Kadınlar''ın ön toplantısı için seçilen Komite'de bir arkadaşımız yer aldı. Önce Aralık tarihlerinde Hollanda'da yapılan haftasonu seminerine, daha sonra da 1 3 Mayıs tarihlerinde yine Hollanda'da düzenledikleri geneltoplantılarına katıldı. -26 Şubat 92tarihinde, Troisdorf' tan bir arkadaşımız Hennet'te "Kürdistan'da ve Almanya'da Yaşayan Kürt kadınları, ve Genel bir Kürdis tan Tarihçesi" kapsamında dia gösterisi yaptı. Seminer verdi. Aynı kapsamda bir de Kürt mulfağını tan ı tmaya çalıştı. Hem yapılan yemeklerle, hem bilgilendirmeler aracılığıyla tanıttı. Bir de Kürt kadın larından oluşan resimlerle bir sergi açtı. - Diğe r taraftan, birçok örgüt ve parti ku r ultayları için bize gelen çeşitli çağrılara, daveilere ka rşın mesajımızı ileıtik. Birçok kuru l uş ve kişilerle de kimi zaman yazı şarak, ki mi zaman sözlü olarak ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Örgütümüz ve genel olarak Kürt kadın ları ile ilgili döküman isteminde bulunan birçok kuruma da yardımda bulunmaya çalıştık. KAMUOYU ÇALIŞMALARI Kürt kadını için mücadele perspektifi, kuşkusu z onun içinde ve de karşı karşıya bulunduğu özelliklere göre biçim alır. Örgütümüz Komjın, hem ulusal, hem s ı n ı fsa l ve hem de cinsel soru nun acılarını birarada yaşayan ve onun mücadelesini vermek zorunluğu duyan bir örgüttür. Bu nedenle de Komjın'ın kamuoyu çalışmaları, öncelikli olarak ulusal mücadeleye yönelik oldu. Doğal olarak, gelişen her olay içinde, Kürt kadınının da konumu ayrıca ele alınarak yapılmaya çalışıldı. Zorluklarım ı za ve eksikliklerimize rağmen, yapabildiğimiz kamuoyu çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz: Irak Kürdistanı halkımızın uğradığı jenosid olayını kınayan bir bildiri ve basın açıklaması çıkarıldı. Yaklaşık 500 kişiye (milletvekilleri, politikacılar, yardım kurumları, lanınmış çeşitli kurum ve kişilere) gönderildi ve tüm birimlerimizde. kalılınan her eylemde dağıtıldı.. - Yine aynı amaçla, HEVKARI tarafından, Köln'de yapılan yürüyüşü destekleme kararı aldık. Tüm birimıerimize genelge göndererek arka daşlarımızın bu yürüyüşe katılmaları konusunda çağrıda bulunduk. Afiş te de ismimiz yer aldı. Vedat Aydın'ın öldürolmasinden dolayı, Komj ı n olarak yakınla rı na telgraf çekl ik, olayı kınayan bir bildirge yazarak yine birçok politikacı, kurum ve örgüilere gönderip olayı k ı nama taleplerinde bulunduk. Irak Kü rdis t anı'ndan Türkiye'ye sığınan Kürt kadıniarına ilişkin, meydan gazetesinin hiç bir kan ı t göstermeden kadın l arımızın itibarını düşürme amac ı nı güden yazıs ı n ı protesto edip, yine ilgili kuruluş ve kişi l ere ileıtik. - Yab ancı düşmanlığına ka rşı 9 Ekimde yapı l an yürüyüşe kat ı ldık, tüm birimierimize çağrıda bulunduk. - PDS Linke Liste'nin aynı konuya yönelik düzen l ediği "Rasismus in Deuısch l and-rasismus in Europa" konulu panele çağrıldık. Katılmaya çalıştık. Ne yazık ki kitlesel olarak kat ı lamıyoruz bu tür eylemlere. Aynı amaçlı, Yeşiller (Kalk Yeşiller grubu) ta r af ından düzenle nen toplantılara da yine bir arkada şımız katıldı. 1 Mayıs yürüyüşlerine katıldık. Dortmund birimi bir de Duisburg müzik grubu Hevi'nin davet edildiği eğlenceli 1 Mayıs gecesine kalılarak, yayın standı açtı. Newroz gecelerine katılarak, slandlar açıp, yayınlarımızın ve Kürt elişlerinin, takı malzemelerinin satım işlerini yapmaya çalıştık. Herhangi bir kurumdan yardım almadığımız düşünülürse, bu gibi eylemlerde stand açmanın önemi bizler için büyüktür. - Köln birimimiz de her yıl Porz' da yapılan Yabancılar Haftas ı nda yi yecek ve yayın standıyla katıldılar. KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR SEMiNERLER Örgütümüz Kürt kültürünün gel iş tirilip tan ı l ı lmas ı için, başta kendi üyelerinin kültürüne sahip ç ıkmas ı -

7 - JİYAN nı bir esas olarak görür Bundan ha reketle, eksikliklerıyle de olsa, bu yılki kültürel çalışmalarında daha çok biraz önce de\)ınılen konferanslar halinde yapmaya çalıştı. Yayın, Semınerler ve 8 Mart çalışmaları ise. etkinliktarımizin di\)er ağırlıklı yanıarıydı. Yayın Bılindı\)i üzre, kıtle ile en iyi diyalog sa{llamada ve en büyük eğıtım aracı yayındır. Orgütumüzün yayın organı olan Jiyan'ın aslında her ikı ayda bır çıkması önerllıp, öngöroi düyse de bunun olanaklı oımadı\)ı nı gördük Yukarda da belirttık Kadrosuzluk en büyük sorunumuzdur. Bu nedenle de yıne 3 ayda bır olmak üzere çıkarmaya çalıştık. Aedaksıyon oluşturmada bile zorlukları m ız oldu. Jiyan'ın büyük bır boşlu\)u doldurdu\)u kesindir. Bu her sayıdan elimızden kalmayışından da anlaşılıyor Geçen yılki Katalog kongremızden önce başlatmış oldu{lumuz Kürt Kadını nın yaşamını dıle getıren kata lağumuz "JIYANA ME "nın hazırlıklarını ancak Kasım ayında tamalayarak basabıldik. Bır renklı katalog çıkarmak, kuşkusuz bır sıyah-beyaz dergı ve bul tenden farklıdır. Sonuçta, belki çok zamanımızı aldı, ama cesaretimızı arttırmaya da yaradı diyebiliriz. Evet arkadaşlar, fiatı pahalı da olsa, enerjimizın buyük bir kesımınede mal ol sa. bız dıyoruz ki, ıyıkı çıktı. Katalog bırçok kurum tarafından oldukça gü zel bulundu. (aslında bız eksiklikleri görmüyor değiliz) Öyle ki, Yunanıstan'a gönderdillimiz örnekler, çok be\)enildı\)ınden, oradakı bır yardım kurumu maddı harcamaları üstlenmeyı kabul ederek, orda da Yunanca-lngilizce-Kürtçe çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine filmler şu sıralar orda ve Komıın adına arda da basılacak. Burda da be\)enı kazandığından Bunte Stıfte- denılen kurum, maddı yardımda bulundu. Kendilerine te şekkür ediyoruz. Medıco International ıse hemen çıkar çıkmaz 100 adet satın aldı. Takvim Bu yıltakvim konusundaki düşüncelerımizi maalesef lstedı{limiz gıbı gerçekleştıremedık. Bıroneisi gecık melı olması, ikincısı ise renklerin ıstendiğı canlılıkla olmaması bir eksikliktir. Çıriya Peşin-Oktober Seminerler Semınerler, yalnız E~ITicı değ ıl, aynı zamanda insanların KA YNAŞ MA özelll\)lni de taşıdı{lından olduk ça önemlidir. Biri Ekim 91 tarihinde, ötekisi Ocak tarihlerinde olmak üzere ıkı haftasonu semınerı yapıldı. Bırıncısı salt Köln birimiyle, ıkincisi merkazı yapıldı. Köln birimi ile yapılan serninerin konusu. "Komj ın ' ın kadın politikası. Mücadele Perspektıfı" ıdı. Merkazı seminerın konusu ise, "Onümüzdeki somut çalışmalar ve yöntemi" ıdı. Bunun yanında birimlerin kendi aralarında yaptıkları semınerler oldu. Bremen bir haftasonu seminerı düzenledı. Köln Bırımı, her hafta toplanarak her selarınde de\) işik konuları ele almaya çalıştı. 8 Mart Çalışma l arı Çalışma programımız hazırlandığında, bu yıl 8 Mart' ın merkezi bir gece ile de kullanması öngörülmüştü. Gecenın motosu: "Kürdıstanlı Kadınlarta Dayanışma Gecesi" şeklinde olacaktı. Berlin'de yapılması öngörülen gece, ne yazıkki, oradaki bazı özel sorunlar nedeniyle yapılamadı. Gece yapılamadı ama hemen hemen tüm bınmlerimiz çeşıtli şekillerde kutladılar. Berlın bırımi Jugend und Frauenladen'le 40 kişinin katılımıyla, Hamburg birimi OGB kadınlarıyla, Hannover. DGB ve Femınist kadınlarla ortak, Bremen DGB kadın grubuyta Oortmund, birim olarak değil de bir kişinin Duisburg'a giderek orda kilerle birlıkte bu kapsamda Kürt Kadın Hareketı üzerinde bılgi vererek, Hagen Bırımi, 12 aydan beri hazırlıklarına başlanan 20'ye yakın ka d ı n kuruluşlarının yer aldı\)ı bır platformun, 4 Mart'ta düzenledikle ri toplantıda yer aldı. Panel şeklinde yapılan bu toplantıya Komjın'dan bir arkadaşımız "Kürt Kadınının Durumu" ıle ilgili bır referat sundu. Yak l aşık 100 kişinin katıldı{lı bu toplantıya, eski yabancılar Meclisi Başkanı Funke de katılmıştı. Gerek Fr. Funke, gerekse Oortmund Kürtçe yayınevi arkadaşlarımızla ayrı görüştüler, destekleme sözünde bulundular. Radyo ayrıca yayınladı. Hagen birimi ayrıca günü de kamuoyuna açık bır toplantı düzenledı gunü de, Alman ve dı{ler yabancı kadın örgütleriyle Aathaus' da (Hagen) 200 kişi nin kat ılı mıyla ye-. mek ve falklor ile yer aldılar. Köln birımi günü DGB ve Frauenamt tarafından düzenlenen toplantıya katıldı 'i aşkın kadının katıldı{l ı toplantıya davet edilen tek örgüttük günü de Bürgerzentrum Kalk'ta yaklaşık 100 kişinın katıldığı erkekti, kadınil bir toplantı ile kullandı. Troisdorf DGB ve ÖTV Kadın gruplarıyla, resım sergileyerek, yayın standı açarak katıldı. Bütün bınmler, merkazın çıkarmış olduğu 8 Mart afışi ve bıldırılerini de :lağıttılar, yayın standları açtılar. DiGER ETKiNLiKLER Bu kültürel çalışmal arın yanısıra, bazı birimlerımızde de sosyal çalışmalar sürdürülmekte. Berlin bırımı 12 Mayıstan ıtıbaren çeşıtli kurslar veriyor. Köln birımı Almanca kurslarını veriyor. Daha önce Newroz'a yetiştirmek üzere başlattı\)ı fular boyama ışlerıni sürdurüyor. Fulartar fazla zaman aldığından yeterince yapılamadı. Beyaz üzerıne kesk ü sor ü zer (sarı. kırmızı, yeşil) renklerinden şerıtlerle boyanan tutarlar çok Ilgi gördü. Oortmund. falklor kursları verıyor. Wuppertal bırımı yılboyunca dıl kursları, folklör ve saz kursları yaptı. Sağlık üzerine, bir doktor nezaretinde sa{llık seminerleri verdi. Aile ziyaretlerı, Kadınların kışısel sorunlarıyla ilgiıenme, avukat ve benzerı sorunlarda yardımcı olma çabaları, Yayınlarımızın satımı, Eylemlerde yemek vs. se tarak gerek örgütümüze ve gerekse Kürdistan'a yardım amacını güden kampanya gırışımlerı, de ayrıca her bırimin istısnasız yaptı{lı çalışmalardır. De\)erli arkadaşlar, ülkemizin içinde bulundu{lu durum ve yaşadığımız ülkenin yabancılara, özeltıkle de Kürtlere yönelık politikasını gözönüne al d ı ğ ı mızda, yapılan çalışmaların yeterli olmadığını görürüz. Insanların politik görüşlerini önplana alma dan ortak eylemlerle gucümüzü bırleştirme zamanı gelmış, hatta geçmiştir bıle. Önümüzdekı çalışma döneminde daha kollektif bir çal ı ş ma sergilerneyi umar, demokrasi mücadelesına omuz veren her bireyi saygıyla selamlarız. BIJi KOMJIN Bıjl Tekoş/na Jınen Kurdistan! Bıji Azad/ya Kurdıstanl

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 01 Köy ziyareti

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 01 Köy ziyareti Ders 01 Köy ziyareti adındaki genç adam arabasıyla annesinin yaşadığı köye gider. Bu ziyaret sırasında dinlenmek ister, ama kısa sürede doğanın tatsız yönleriyle de tanışır. biraz dinlenmek için annesinin

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir)

Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir) Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir) Das Haus ist alt (ev eskidir) Burada görüldüğü gibi bu anlamına

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus Ders 16 Đkarus Đki gazeteci Yunan mitlojisinin trajik kahramanı Đkarus un hikayesinden çok etkilenir. Ama dinleyiciler Đkarus un kim olduğunu biliyorlar mı? Muhabirler dinleyicileri aydınlatmak için Đkarus

Detaylı

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL B1 www.telc.net İÇİNDEKİLER 1. Ünite Gelecekten Beklentilerimiz 1 Hayal ve Hedefler... Gençlerin Düşleri...5 Değişik Meslek Türleri...6 İş ve Kariyer...6

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma Öneriler

Detaylı

Verordnung zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes VO MRVG Disiplin Cezaları İnfaz Kanunu Uygulama Yönetmeliği (VO MRVG)

Verordnung zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes VO MRVG Disiplin Cezaları İnfaz Kanunu Uygulama Yönetmeliği (VO MRVG) Verordnung zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes VO MRVG Disiplin Cezaları İnfaz Kanunu Uygulama Yönetmeliği (VO MRVG) Die nachstehende Übersetzung ist nichtamtlich. Es kann keine Haftung für deren

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

8 MARTDÜNYAKADiNLARGÜNÜi

8 MARTDÜNYAKADiNLARGÜNÜi ~ 7 MART1997 CUMA 8 MARTDÜNYAKADiNLARGÜNÜi Tekbir gün kadinlarianlamak, dinlemekve paylasmakiçin yeterliolmasada hatirlanmak, aniimakve konularinüzerinde durmakiçin hiç düsünülmemls olmasindankuskusuzdqha

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

DEMANS NEDİR? ?????????????? ????????????

DEMANS NEDİR? ?????????????? ???????????? ? DEMANS???? BU? NEDİR??????????????????? DEMANS, KAFADA GERÇEKLEŞEN BİR HASTALIKTIR. Kişi demans hastalığına yakalandığında, hafızası eskisi gibi çalışmamaya başlar. Bunu gözlerinle göremezsin. Hastanın

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim İŞİTME ENGELLİ GÜL USTABAŞ GENÇ İŞİTME ENGELLİLER NORMAL OKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE TABİ OLMALI. İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE NORMAL İNSANLAR GİBİ HATTA ONLARDAN DAHA AZ SORUN YAŞIYOR SORU-- Kısaca

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

VATANDAŞLIĞINIZ KİMLİK NUMARANIZ

VATANDAŞLIĞINIZ KİMLİK NUMARANIZ AVUSTURALYA BİLGİ FORMU AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİLGİLER DS-160 ONLİNE FORMUNUZ İÇİN OLUP EKSİK YADA YANLIŞ BİLGİLER VİZE BAŞVURUNUZUN OLUMSUZ SONUÇLANMASINA YOL AÇABİLİR SOYAD AD ÖNCEKİ SOYADINIZ MEDENİ DURUM

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK Artvin ilini temsilen Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden ve ilin tek temsilcisi olan Arhavi spor kulübü almış olduğu başarılı sonuçların meyvesini maddi ve

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı Bu el kitabı, 2015 yılı Kızılay Haftası okul etkinlikleri için Türk Kızılayı şube, bölge ve yerel merkezlerine hazırlanmıştır. İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sunumun

Detaylı