T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA"

Transkript

1 T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA

2 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç GİRİŞ Madde 1- Bu Yönergenin amacı MSB ANT Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatınca mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair, esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal için tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11.maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile ara denetim, muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönergede geçen tanımlardan, a) Analiz: Malzemenin, laboratuarda mevcut cihazlar ile ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak istenilen özelliklerinin belirlenmesi işlemini, b) Ara denetim: İmalât veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlar için mal veya işin, ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesini, c) Değerlendirme: Ölçme işlemleriyle varılan sonuçların, teknik şartnamelere ve eklerine uygunluğunun belirlenmesini, ç) Depo: Bir malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği yeri, d) Etiket: Numuneleri tanıtıcı bilgiler içeren ve numunelere iliştirilmiş belgeyi, e) Hakem laboratuvar: İhale dokümanında itiraz muayenesinin yapılacağı laboratuvar olarak belirtilen ve vereceği rapor kesin olan laboratuvarı, f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, - 2 -

3 sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, g) İdarî Şartname: Sözleşme kapsamında yer alan ve sözleşmeye ilişkin idarî hususları belirleyen belgeyi, ğ) İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belgeleri, h) İhale Yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını, ı) İmalâta Yeterlilik Belgesi: Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü kalite uygunluk belgesi hakkı verilen veya talep edilmesi halinde, malların imal edildikleri yerlerin tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirlemek amacıyla, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi, i) İtiraz Muayenesi: Kabul muayenesinin ret olması durumunda; yükleniciler sonucu kabul etmeyip, itiraz etmeleri halinde verilen ret raporuna göre yapılan muayeneyi, j) Kalite Güvence Sistem Belgesi: Belgelendirme kuruluşları tarafından, kurum, kuruluş, firmaların kalite güvence sistemi incelenerek AQAP veya ISO gibi kalite sistem standartlarına uygunluğunu gösteren belgeyi, k) Kabul Muayenesi: MSB ANT Başkanlığı ihtiyacı için tedarik edilecek olan ve ilgili yüklenici tarafından geçici olarak ANT ünitelerine teslim edilen malın veya işin, muayene ve kabul komisyonlarınca ihale dokümanında istenilen özelliklere uygun olup olmadığının tespitini gösteren muayeneyi, Kabul Muayenesi 2 kısımda değerlendirilir. 1) Fiziksel Muayene: Malın fiziksel özelliklerinin görsel, boyutsal, duyusal olarak kontrolünün yapıldığı muayenedir. Gerekiyorsa; Fonksiyon Muayenesi veya gıda maddeleri için Duyusal Muayene yapılır. Fonksiyon Muayenesi: Sözleşmesinde belirtilmesi durumunda veya ihtiyaç duyulması halinde mal veya işin işlevsel açıdan kullanılabilirliğini (görevini yerine getirip getiremediğini), ana malzemesi üzerine monte edilerek denenmesi ve uygulanabilirliğinin görülmesi amacıyla yapılan muayenedir. 2) Laboratuvar Muayenesi: Malzemenin sözleşme gereğince fiziksel muayene dışında kalan hususlarının, sözleşmesinde belirtilen metotlar kullanılarak istenilen özelliklerin belirlenmesi işlemidir. l) Kalibrasyon: Laboratuvarda kullanılan cihazların doğruluk ve hassasiyetinin kontrolü ve teyididir

4 m) Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamını, n) Kalite Uygunluk Markası (Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi Markası): Türk Standardı bulunmayan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi, o) Komisyon: Bu Yönergede düzenlenen muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili idareler tarafından belirlenen en az 3 üyeden oluşan kurulu, ö) Laboratuvar Muayene Raporu: Analiz sonucunda, numunenin ihale dokümanına uygun olup olmadığını belirten belgeyi, p) Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını, r) Mal Numunesi : Satın alınan malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvara gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmını, s) Muayene: Her türlü mal veya hizmetin ihale dokümanına göre uygun olup olmadığının saptanmasını, ş) Muayene Metodu: Muayenede, şartnamede belirtilen niteliklerin tespiti için uygulanacak yöntemleri, t) Numune : Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvar yada komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmını, u) Numune Saklama Süresi: Muayenesi yapılan numunenin eşinin, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden, kontrol edilebilme maksadıyla, bu yönergede belirtilen belli bir zaman dilimi için muhafaza edildiği süreyi, ü) Numune Takımı: Mühürlü, tanıtıcı bilgileri içeren bir etiketle bağlanmış, bir numune birimini, v) Numune Teslim Tutanağı: Analizi yapılmak üzere getirilen numuneler için, laboratuvarda düzenlenen tutanağı, y) Ölçme: En, boy, hacim, süre gibi niceliklerin teknik şartnamelerde istenen özelliklerinin tespit edilmesini, z) Periyodik Bakım: Bir cihazın hassasiyetini, doğruluğunu ve arızasız kullanılmasını sağlamak maksadıyla belli zaman aralıklarında yapılan bakımı, - 4 -

5 ab) Prototip: Belirlenmiş teknik istek ve özellikler ile çevresel, güvenilirlik, bakım, ambalajlama vb. diğer özellikleri karşılayacak bir sistem, araç, gereç, teçhizat ve malzemenin fiziksel olarak gerçekleştirilmesini, ac) Rapor: Herhangi bir konunun incelenmesi sonucu veya muayene edilen bir mal ve hizmete ilişkin niteliklerin o anki durumunun yazılı olarak belirtilmesini, aç) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, ad) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ae) Teknik Şartname: İhtiyacı karşılayan malzeme, teçhizat veya işin taktik ve teknik her türlü özelliklerini tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık anlaşılır, kesin hükümlerle tarif eden, muayene ve kontrol yöntemlerini, ret kabul kriterlerini, varsa kalite yönetim ve kalite kontrol yöntemlerini içeren ve tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek biçimde tanımlayan, tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden teknik belgeyi, af) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE); Türk Standardı bulunan konularda, imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi, ag) Uzman Üye: Bir bilim, bir meslek dalında, konusunda eğitimli, diplomalı, sertifikalı, bilgi ve/veya becerisi olan kullandığı bilimsel yöntemler ışığında elde edilen verilerle çalışan personeli, ağ) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ah) Yetkili makam: İhale yetkilisini, aı) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Kısaltmalar: MSB ANT Başkanlığı : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Hukukî Dayanak - 5 -

6 Madde 4- Bu Yönerge tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 12. Maddesi; tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri başlıklı 11 nci maddesi ; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 ncü maddesine dayanılarak Kamu İhale Kurumu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 22 Haziran 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu Madde 5- Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı, olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, tarihli 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir. İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ile ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yetkili makamlar, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar. Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz. Muayene ve kabul işleminin, komisyon tarafından bizzat yapılması gereken test, ölçüm ve tespitleri, komisyon başkanı ve üyelerin tamamının katılımı ile yapılır. MSB ANT Başkanlığınca mübayaa edilen her türlü malzemenin muayenesi MSB ANT Başkanlığı muayene komisyonu tarafından MSB ANT Başkanlığı ünitelerince satın alınacak herhangi bir malzemenin muayenesi ilgili ünitenin muayene komisyonunca yapılır. Bu muayene komisyonunu teşkil edecek başkan ve üyelerin isimleri ile görev süreleri ihale yetkilisinden alınacak Onay da belirtilir. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Sorumlulukları - 6 -

7 Madde 6- Muayene ve kabul komisyonları; yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirler. Muayene ve kabul komisyonları ihale dokümanında yer alan muayeneye ilişkin isteklerin tamamının yapılmasını sağlar. Muayene ve kabul komisyonları, laboratuvar muayene sonuçlarından ve komisyonun imkan ve kabiliyetinin yeterli olmadığı durumlarda malzemenin cinsine göre yapılmasını bu kabiliyete sahip makamlardan talep ettiği fonksiyon testinin sonuçlarından sorumlu tutulmazlar. Lâboratuvar muayene sonuçları ile fonksiyon test sonuçları bu faaliyeti icra eden birimlerin sorumluluğundadır. Muayene ve kabul komisyonları görevlerine ilişkin işlerde hiçbir kişi yada makamın etkisinde kalmazlar. Somut verilere göre karar verirler, yorum yapmazlar. Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıkları, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti ve eylemin disiplin cezası gerektirmesi halinde haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Kararın Verilişi Madde 7- Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Muayene ve kabul komisyonları kararlarını verirken, varsa ara denetim raporlarını da dikkate alır. Karara karşı olanlar, karşı olma gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muayene ve Kabul Komisyonu kararını mal Niteliklere Uygundur veya Niteliklere Uygun Değildir şeklinde kesin olarak belirtir. Muayene ve Kabul Komisyonunun Görevleri Madde 8- belirtilmiştir. Muayene ve kabul komisyonlarının genel görevleri aşağıda a) Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır. b) Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir. c) Komisyon üyeleri, ihale dokümanında belirlenen şekilde, kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür. Muayene ve kabul komisyonu başkanının görevleri; a) Muayene hizmetinin, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan mal alımları, denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal Alımları Denetim - 7 -

8 Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve ihale dokümanına uygun olarak yürütülmesini sağlar ve bu amaçla emniyet tedbirleri dahil gereken tedbirleri alır, b) Muayene ve kabul komisyon personelinin, yoklamasını yapar. Eksik personel varsa tutanakla tespit edip, personelin veya yedeğinin göreve sevk edilmesini sağlayarak muayeneye devam eder. c) Mal numunesi tutulması durumunda, mal numunelerinin değiştirilmesine imkân verilmeyecek şekilde ambalajlama, etiketleme ve mühürleme işleminin yapılmasını sağlar. ç) Muayene ve kabul komisyonunun idari işlerinin yürütülmesini sağlar. d) Muayenelere diğer üyeler gibi katılır ve aynı sorumluluğu taşır. Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin görevleri; a) Görev aldığı komisyonda muayenelere katılır ve 7.madde esaslarına uygun olarak karara ilişkin oy kullanır. b) Muayene esnasında tüm malı temsil edecek şekilde varsa mal numuneleri alır ve saklama süresi sonuna kadar özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza eder. c) Muayene ve kabul komisyon başkanının muayene hizmetinin yürütülmesine ilişkin verdiği emirleri yerine getirir. Sorumluluk Madde 9- Bu Yönergenin uygulanmasından; mal alımlarına ilişkin denetim, muayene ve kabul faaliyetleri icra edilen birimlerin amirleri ile bu görevleri icra eden personel sorumludur. Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin İlkeler Madde 10- Satın alınan mal yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak ihale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir. İhale dokümanında belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir. İdareler, muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerde raporların düzenlenmesi sırasında, yüklenici yada vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alırlar

9 Yurtdışından tedarik edilecek olan FOB/FCA vb. teslim esaslı mallar için ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla yurtdışında muayene yapılabileceği gibi üretim aşamasında yapılan fabrika test raporlarına istinaden idareye teslim edildikten sonra da idarece muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği ile bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasında alınacak danışmanlık hizmetleri, yüklenici ile mali ve/veya hukuki ilişkisi bulunan hizmet sunucularından sağlanamaz. Zorunlu haller dışında ihaleyi yapan idare ile hiç bir bağı olmayan laboratuar, hakem laboratuar olarak belirlenir. Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Numune alınmak suretiyle kabule konu mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğundadır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur. MSB. ANT Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 ncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelerle alınacak mallara ilişkin denetim, muayene ve kabul faaliyetlerinin nasıl yapılacağı, bu konuda yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararının Diğer Hususlar başlıklı 33 ncü maddesi uyarınca ihale dokümanında belirtilir. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim Madde 11- İhale dokümanı ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde imalat ve üretim süreci gerektiren alımlar; İmalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için idare tarafından belirli aşamalarla ve aralıklarla denetlenebilir. Ara denetimin amacı; a) Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, b) Teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamaktır. Ara denetim faaliyeti yapılacak malların teknik şartnamelerinde ara denetim ve muayene başlığı altında ara denetim yapılacaktır şeklinde açıkça yazılır. Son muayenede kontrol imkanı bulunan hususlar için imalat veya üretim süresince ara denetim yapılmaz ve bu malların teknik şartnamelerinde ara denetim ve muayene başlığı altında ara denetime ilişkin bir hususa yer verilmez. Denetimin idarenin personeli tarafından yapılması esastır. Ancak işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda yetkili makamlar bu konuda hizmet satın alabilir

10 Malın niteliğinin üretim aşamasında denetim veya muayene gerektirmesi halinde bu mallar idarenin görevlendirdiği kişi yada kişiler vasıtasıyla üretimin yapıldığı yerde incelenebilir. Ara denetim; a) Firmalara haber verilerek yapılabileceği gibi, b) İhale dokümanında yer alması koşulu ile firmalara önceden haber vermeksizin de yapılabilir. Üretim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar rapor halinde düzenlenir ve denetim görevlisi ile ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilir. Bu raporun olumlu veya olumsuz olması, malın kabul veya reddini bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte muayene ve kabul aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır. İncelemede üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağının tespit edilmesi halinde, bu durum bir raporla tespit edilerek yükleniciye bildirilir. Üretim şeklinin idarenin uyarılarına rağmen değiştirilmemesi ve kalitenin arttırılmaması halinde sözleşme makamı, malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılan denetimler muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz. Yapılacak ara denetimler sonucu oluşturulan raporlar muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere idareye sunulur. Ara denetim sırasında gereken laboratuar analizleri ve testlerinin nerede yapılacağı ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağı hususları ihale dokümanında belirtildiği şekilde uygulanır. İcra safhası; ise, Satın alınacak mala ilişkin teknik şartnameye ara denetim yapılacağı yazılmış a) Firma üretime başlayacağı tarihi, sözleşme yaptığı makama ve ihale dokümanında belirtilen ara denetimi yapacak makama sözleşmenin yapıldığı günü takip eden gün içinde yazılı olarak bildirmekten sorumludur. Firma üretime başladığını yazılı olarak bildirmez ve bu nedenle ara denetim yapılamaz ise, malın tamamını üretip muayeneye sunmak istediği takdirde sözleşme makamı tarafından bu mal teslim alınmaz. b) Ara denetimi yapacak makam, ara denetim personelini (kişi/kişiler olabilir) belirler. Bu personel; üretimin yapıldığı yere firmaya haber vererek veya ihale dokümanında yer alması koşulu ile firmaya önceden haber vermeksizin gider. Teknik şartnamede yazılmış ara denetime ilişkin hususları arar. Tespit ettiği olumlu ve/veya olumsuz hususları rapor halinde düzenler. Rapor denetim görevlisi ve ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma temsilcisi imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilir. Yapılacak ara denetimler sonucu oluşturulan raporlar

11 muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere 3 nüshası idareye sunulur, 1 nüshası yükleniciye yazılı olarak gönderilir. Ara denetimi yapan görevli veya görevliler verdikleri raporlarda üretim şekli ve kalitesinin malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağını belirtmişlerse, sözleşme makamları bu durumu yükleniciye yazılı olarak uyarı mahiyetinde ayrıca bildirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Bu yazının bir nüshası ara denetimi yapan görevlinin bağlı bulunduğu makama bilgi olarak gönderilir. Yüklenici, uyarı yazısının gereklerini yerine getirdikten sonra, ara denetimi yapan makamdan, tekrar ara denetim talebinde bulunur. Ara denetime tekrar giden görevli veya görevlilerin verdikleri rapor olumsuz ve yüklenici uyarı yazısının gereklerini yerine getirmemiş üretim şeklini değiştirmemiş ve kaliteyi artırmamış ise, sözleşme makamı malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın, reddetme hakkına sahiptir. Muayene edilecek yer ve alınacak tedbirler Madde 12- Muayeneye tabi tutulacak mal veya numune, idarenin mevcut malları ile karışmaması amacıyla ve malın niteliği ile evsafı değişmeyecek şekilde, muayene sonucu alınıncaya kadar ayrı bir depoda geçici olarak saklanır. Bunun mümkün olmaması halinde, muayene, idarenin deposu içinde ayrılacak bir yerde yapılır. Mal idareye muayene için teslim edildikten sonra, muayene sonuçlandırılıncaya (itiraz muayenesi dahil) kadar sözleşme konusu malın veya numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini önleyici her türlü tedbir idarece alınır. Muayene çeşitleri Madde 13- Mal muayeneleri; kabul muayenesi, ve itiraz muayenesi, olmak üzere iki çeşittir. Mal muayenesi ve itiraz muayenesinin açıklaması bu Yönergenin tanımlar ve kısaltmalar bölümünde yapılmıştır. Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için tamamlanması gereken işlemler Madde 14- Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Malın muayeneye hazırlanmasında yüklenicinin görevleri Madde 15- Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın; Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması,

12 Numune alımı ile ilgili her türlü aparat, malzeme ve ekipmanın hazır edilmesi, Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayeneye başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması, sağlanmalıdır. Muayenede izlenecek Yöntem Madde 16- Muayene sunulan malın muayenelerde önce fiziksel nitelikleri kontrol edilir. Fiziksel muayene aşaması uygun ise, varsa lâboratuvar muayenesine geçilir. Fiziksel muayenede Ek-A da verilen Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu düzenlenir. Laboratuar muayenesine gitmeyecek olan mal, fiziksel muayenesinin ardından uygun olması durumunda kullanılmaya başlanır. Fiziksel niteliklerin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri lâboratuvar muayenesine gönderilmez. Fiziksel veya lâboratuvar muayene aşamalarında, niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, tamamı muayene edilir ve sonuç muayene raporuna yazılır. Bir malın veya yapılan işin muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için; Muayene ve kabul komisyonun da görevli tüm personelin hazır olması, Malın ihale dokümanında belirtilen miktara uygun olarak idareye teslim edilmiş olması, Numune alımı ile ilgili alet ve malzemenin hazır olması, gerekmektedir. Malın ve Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi Madde 17- Muayeneye sunulan mal tespit edilerek, herhangi bir eksiklik yoksa Ek-B de yer verilen Muayene Başlama Tutanağı tanzim edilir. Bu tutanakta, muayenenin başlangıcından itibaren inceleme, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem, usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve mevcutsa yükleniciye yüklenicinin bulunmaması halinde temsilcisine imzalattırılır ve muayeneye başlanır. Yüklenici veya temsilcisi sadece fiziksel muayenelere (itiraz muayenesi dahil) katılabilir. Muayene aynı günde bitmez ise, yüklenici ve/veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Mala ilişkin teknik şartnamede; Numune alınmayacağı, malın tamamının muayene edileceği yazılı ise malın tamamı muayene edilir

13 Numune alma planı yazılı ise, malın tamamını temsil edecek şekilde belirtilen miktar kadar numune alınır. Numune alma planına göre alınan numunelerin incelenmesinden sonra bulunan sonuçlar üzerinde uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise, numuneler üzerinden en az bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilir. Lâboratuvar Muayeneleri Madde 18- Fiziki muayene işlemleri tamamlandıktan sonra alımın niteliğinin laboratuvar muayenesi gerektirmesi halinde laboratuvar muayeneleri yapılarak sonuç hakkında rapor düzenlenir. Muayene ve Kabul Komisyonları ihale dokümanında yer alan lâboratuvar muayenelerine ilişkin bütün niteliklerin test ve analizlerini yaptırmaktan sorumludur. Lâboratuvar muayeneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri laboratuvarlarında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelere ait laboratuvarlarda, zorunluluk halinde muayene komisyonunu görevlendiren makamın izniyle özel laboratuarlarda da yaptırılır. Tedarik makamları ihale dokümanında lâboratuvar muayenelerinin kimin tarafından hangi yöntemle yaptırılacağı ile masraflarının kime ait olacağını ve hangi sonucun muteber alınacağını belirteceklerdir. Lâboratuvar muayene raporunu üç personel imzalar. Bunlar analizi yapan, kontrol eden ve lâboratuvar müdürü olup raporun doğruluğundan müştereken sorumludur. Bulunan Sonuçların Kesinliği Madde 19- Muayenelerde elde edilen sonuçlar kesindir. Muayene edenler tarafından kişisel görüşle değiştirilemez, rapora aynen yazılır. Teslim Süresi İçindeki Muayene Hakları Madde 20- İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını ihale

14 dokümanında belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Mal veya işin süresinden önce teslimi Madde 21- Mal ve/veya işin süresinden önce teslimi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine, ek bir maliyet getirmemesi kaydıyla idarece uygun görülmesi halinde, mal veya işin ihale dokümanındaki teslim tarihini beklemeksizin bu Yönerge hükümlerine göre mal veya işin muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. Numuneler Madde 22- Numuneler; alım esas numunesi ve mal numunesi olarak ikiye ayrılır. a) Alım esas numunesi; satın alınacak malın teknik yönden tanımlanamayan ve kendisine atıf yapılan niteliklerini belirtmek amacıyla tutulan ve muhafaza edilen numunedir. Teknik şartnamelerin atıf yaptığı alım esas numuneleri incelenip onaylandıktan ve mühürlendikten sonra alımlarda kullanılır. Bu tutulan numune, sadece teknik şartnamelerde belirtilmesi mümkün olmayan ve alım esas numunesine atıf yapılan hususlar için geçerlidir. Teknik şartnamede alım esas numunesine atıf yapılmamışsa numune tutulmaz. 1) Alım esas numunelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar; a) Alım esas numunesi; teknik şartnamesi ile birlikte tedarik edilecek malzemenin bir örneğini teşkil ettiği için yeni, hiç kullanılmamış ve istenilen kalitede olacak, defolu, hatalı olmayacak ve tutulan tüm numuneler birbirinin aynı olacaktır. b) Alım esas numunelerinin ilgili teknik şartnamede numuneye atıf yapılan özelliklere uygun olması esastır. Teknik şartnamede numuneye atıf yapılmayan hususlarda ise, numunenin teknik şartname ile uyumlu tutulması gerekmektedir. Numuneye atıf yapılmayan hususlarda teknik şartnamedeki teknik özellikler geçerlidir. c) Alım esas numunesi etiketleri üzerine alım esas numunesinin geçerli olacak özellikleri açık tereddüde meydan bırakmayacak şekilde yazılacaktır. ç) Alım esas numuneleri üzerinde ticari marka ve etiket bulunmayacaktır. d) Alım esas numuneleri daha sonra açılmasını, zarar görmesini ve değiştirilmesini önleyecek şekilde bağlanacak ve numune etiketi ile birlikte mühürlenecektir. Alım esas numuneleri nihai onay makamı tarafından mühürlenecek ve muhafaza edilecektir. e) Teknik şartname ile alım esas numunesi birbirine aykırı düşmemelidir. Aykırı olması halinde Teknik Şartname özellikleri geçerlidir. 2) Alım esas numuneleri teknik şartnamesinde atıf yapılan hususlar konusunda test ve incelemeye uygun miktar, büyüklük ve sayıda olacak ve muayene ve kabul komisyonları ihaleden sonra ihale komisyonu ve yüklenici tarafından usulüne göre imzalanarak muayene ve kabul komisyonlarına verilmek üzere numune tutulacaktır

15 b) Mal Numunesi; Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve gerektiğinde analiz edilmesi için lâboratuvar yada komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısımdır. 1)Maliyeti yüksek olan malzemelerden, birden fazla numune tutulması imkanı olmayan veya birden fazla tutulduğu taktirde vasıf ayrılıkları dolayısıyla anlaşmazlık konusu olabilecek veya teknik yönden çok sayıda mal numunesi tutulması gereken durumlarda teknik şartnamede belirtilmek suretiyle ihtiyaç duyulan miktar kadar muayenesi yapılacak malın bütününü temsil edecek şekilde içlerinden veya arasından alınır ve muayene ve kabul komisyonu tarafından mühürlendikten sonra lâboratuvar muayenesine tâbi tutulur ve raporla birlikte tekrar muayene ve kabul komisyonuna geri verilir. 2) Bu tür maddeler ihale dokümanında belirtilen niteliklere göre muayene edilirler ve numunelerin yüklenici teslimatından sayılıp sayılmayacağı ihale dokümanında belirtilir. 3) Mal numunesi alımında yüklenicinin hazır bulunması; teknik şartnamesinde belirtilen numune alma planına göre mal numuneleri, yüklenicinin veya yükleniciyi kanunen temsil eden vekilin, huzurunda alınır. Numune alımına yüklenici veya kanuni temsilcisi gelmezse bu durum fiziksel muayene tutanağına yazılarak numune alınır, muayene yapılır. c) Mal numune sayısı: 1) Yalnızca fiziksel muayenesi yapılacak olanlar için; bir takım muayene ve kabul komisyonunda bir takımı da depoda olmak üzere iki takım (fiziksel muayenede mal ret olsa dahi mal numunesi tutulur.) 2) Fiziksel ve kimyasal muayenesi yapılacak olanlar için; bir takımı muayene ve kabul komisyonunda bir takımı depoda, bir takımı da Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmek üzere üç takım, ç) Mal Numunesi Ambalajı: 1) Numuneler özellikleri dikkate alınarak ambalajlanır, etiketlenir ve korunur. 2) Mal numunesi Etiket örneği EK-C dedir. 3) Mal numune etiketleri numuneye yapıştırmak, bağlamak, dikmek vb., şeklinde eklenirler ve numunelerin değiştirilmesine imkan verilmeyecek şekilde, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından mühürlenir. 4) Uzak mesafelere gönderilecek kaplara konmuş numunelerin yollarda kırılıp dökülme ve değişmesine sebebiyet verilmeyecek şekilde sağlam ve muntazam ambalaj edilmiş olması ve üzerindeki adreslerin okunaklı olması gereklidir

16 5) Başka yerlere numune göndermede, numune ambalajlarına; gerekli tutanak, teknik şartname ve hangi yönlerden muayenesi istenildiğini bildirir muayene talep yazısı ve ekleri konur.. Muayene Komisyon Kararı Madde 23- Komisyon kararı bölümünün nasıl doldurulacağı aşağıda açıklanmıştır. İhale dokümanında yazılı niteliklerle muayenede bulunan nitelikler, muayene raporlarına ayrı ayrı yazılır. Bu nitelikler karşılaştırılır ve sonuç Niteliklerine Uygundur veya Niteliklerine Uygun Değildir şeklinde kesin olarak Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene Raporu ve Kararı (EK-D) bölümünde belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından eksiksiz olarak imzalanır. İlgili ihale dokümanında Muayene Yeri ve Şartları kısmına, ihale komisyon kararında yer alan her kalem mal ayrı ayrı muayene edilecektir. kaydı konulabilir. Bu durumda Muayene ve Kabul Komisyonu Kararı düzenlenirken; malın ihale komisyon kararındaki sıra numarasına göre niteliklerine uygun bulunanlar ayrı, niteliklerine uygun bulunmayanlar ayrı olarak yazılır. Azdır, çoktur, karşılar, karşılamaz gibi ifadeler kullanılmaz. Raporların İmzalanması : Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri muayenenin tamamlanmasından sonra kararı yazarak muayene ile ilgili her türlü tutanak, rapor ve belgeleri inceleyerek imzalar. İmza klişesi ve mühür kullanılmaz. Oy birliği ile alınmayan kararlarda kararın altına ŞERHLİDİR notu yazılır. Karara karşı olanlar ayrıca imza blokunun altına ŞERHİM EKTEDİR notunu yazar. Raporda herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğinde, bu düzeltmenin kaçıncı satırda yapılmış olduğu ayrıca yazılarak komisyon tarafından imza edilir ve onaylanır. Raporlar dört nüsha olarak düzenlenir. Rapor lâboratuvar muayene sonuçlarını da içeriyorsa lâboratuvar raporunun aslı rapora eklenir. Bu bakımdan Lâboratuvar Muayene Sonuç Raporu beş nüsha olarak tanzim edilir. Laboratuar/Test Merkezi Muayene Raporu EK-E de verilmiştir. İtiraz Muayenesi Madde 24- Yükleniciler, muayeneler sonucunda verilen red raporuna göre, ihale dokümanında belirtilen makama, belirtilen süre içinde ve belirtilen şekilde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu durumda mal aynen korunmak suretiyle itiraz muayenesinin nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır. İlk muayene ve kabul komisyonunda görev almamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyon tarafından yapılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacağına ilişkin hükme ihale dokümanında yer verilmek zorundadır. İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan mal numunesi, mal numunesi yoksa mal üzerinden yapılır

17 İtiraz sonucu olumsuz ise ret raporu verilir. Bu rapor kesin olup, başkaca muayene yapılmaz. Bu durumda lâboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilmez. İtiraz sonucu olumlu ise, bu yönde rapor düzenlenir ve bu aşamadan sonraki tüm işlemler muayeneyi yürüten ilk komisyon tarafından yürütülür. Yüklenici veya temsilcisinin fiziksel muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını kaldırmaz. Yüklenici veya temsilcisi isterse itiraz muayenesine katılabilir. Lâboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde veya muayenenin idarenin kendi laboratuvarı dışında her hangi bir laboratuvarda yapılması durumunda ise şartnameye uygunluk raporu düzenlenen mallar için idarenin gerekli görmesi halinde yeniden muayenesi yapılmak üzere, varsa o maldan daha önce alınıp idarede saklanmakta olan numuneler üzerinden ihale dokümanında belirtilen, hakem laboratuvarda incelettirilir. Hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan mal numunesi, mal numunesi yoksa mal üzerinden yapılır. Kabul İşlemleri Madde 25- Kabul işlemleri aşağıda açıklandığı gibi yapılabilir. a) Geçici kabul : Mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılır. Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur. Bu başvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, geçici kabulü yapan komisyonca veya zorunlu hallerde yeni bir kabul komisyonu kurularak kabul işlemleri yapılır. Komisyonca yapılan muayene ve incelemeler sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin / malın genel durumunu belirten görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle üç nüsha Geçici Kabul Tutanağı (EK-F) düzenlenir ve imzalanan bu tutanak yetkili makama gönderilir. Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur. Yapılan inceleme neticesinde komisyonca iş/mal geçici kabule hazır bulunmadığı takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve idareye bildirilir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır

18 b) Kabul : Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır. c) Kısmi kabul yapılması : İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve bu Yönergenin hükümleri aynen uygulanır. ç) Kabulde görülecek kusur ve noksanlar : İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla, sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kullanıma engel olmayacak nitelikte bulunduğu taktirde bu husus, kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Verilen süre içerisinde kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde komisyon üyeleri tarafından kabul raporu düzenlenerek işleme konulur. Muayene komisyonlarının verdiği süre teslim süresini geçemez. Yurt Dışından Tedarik Edilen Her Türlü Malın Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Madde 26- Yurt dışından tedarik edilecek malzemenin muayene ve kabul işlemleri malın teslim şekline bağlı olarak Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla MSB ANT Başkanlığınca farklı esas ve usuller de belirlenebilir. Bu şekilde düzenleme yapılması durumunda yapılan düzenlemeler ihale dokümanı olarak verilir. Yurt dışında yapılacak muayene ve kabul işlemlerinde idare yükleniciden komisyon üyelerinin harcırahları da dahil olmak üzere herhangi bir masraf talebinde bulunamaz. İdarelerce yurt dışında komisyon görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya komisyon görevlendirilmesinin ekonomik olmadığı yada teknik anlamda beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda idare, alım işlemlerini geciktirmemek kaydıyla, muayene ve kabul işlemlerine esas olmak üzere ilgili alanda faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. Ancak denetim kuruluşlarınca kabule esas olmak üzere hazırlanan raporlar nihai olmayıp, idarece kurulan muayene ve kabul komisyonlarının onayı ile kesinleşir. Sözleşme ve eklerine uymayan işler Madde 27- İhale dokümanında hüküm bulunması halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip

19 olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Uygulanması ve Yürütülmesi Madde 28- Bu Yönergenin uygulanmasından ve yürütülmesinden Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve kullanıcı birimler sorumludur. Yürürlük Madde 29- Bu Yönerge onayı müteakip yürürlüğe girer. MSB ANT BAŞKANLIĞI : Mlz.İkm. Şb. Md. Y.BAŞARIR : İşl.ve Tek.İşl.D.Bşk. S.ŞAHİN : ANT Başkan Yrd. E.AYDINBEK : ANT Başkanı B.A.COŞKUN : ANT Ynt.Krl.Bşk. Tümg. R.AKBAŞ : Müs. Korg. A.A.Işık : UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.../.../2006 M.Vecdi GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı