T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA"

Transkript

1 T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA

2 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç GİRİŞ Madde 1- Bu Yönergenin amacı MSB ANT Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatınca mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair, esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal için tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11.maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile ara denetim, muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönergede geçen tanımlardan, a) Analiz: Malzemenin, laboratuarda mevcut cihazlar ile ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak istenilen özelliklerinin belirlenmesi işlemini, b) Ara denetim: İmalât veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlar için mal veya işin, ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesini, c) Değerlendirme: Ölçme işlemleriyle varılan sonuçların, teknik şartnamelere ve eklerine uygunluğunun belirlenmesini, ç) Depo: Bir malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği yeri, d) Etiket: Numuneleri tanıtıcı bilgiler içeren ve numunelere iliştirilmiş belgeyi, e) Hakem laboratuvar: İhale dokümanında itiraz muayenesinin yapılacağı laboratuvar olarak belirtilen ve vereceği rapor kesin olan laboratuvarı, f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, - 2 -

3 sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, g) İdarî Şartname: Sözleşme kapsamında yer alan ve sözleşmeye ilişkin idarî hususları belirleyen belgeyi, ğ) İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belgeleri, h) İhale Yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını, ı) İmalâta Yeterlilik Belgesi: Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü kalite uygunluk belgesi hakkı verilen veya talep edilmesi halinde, malların imal edildikleri yerlerin tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirlemek amacıyla, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi, i) İtiraz Muayenesi: Kabul muayenesinin ret olması durumunda; yükleniciler sonucu kabul etmeyip, itiraz etmeleri halinde verilen ret raporuna göre yapılan muayeneyi, j) Kalite Güvence Sistem Belgesi: Belgelendirme kuruluşları tarafından, kurum, kuruluş, firmaların kalite güvence sistemi incelenerek AQAP veya ISO gibi kalite sistem standartlarına uygunluğunu gösteren belgeyi, k) Kabul Muayenesi: MSB ANT Başkanlığı ihtiyacı için tedarik edilecek olan ve ilgili yüklenici tarafından geçici olarak ANT ünitelerine teslim edilen malın veya işin, muayene ve kabul komisyonlarınca ihale dokümanında istenilen özelliklere uygun olup olmadığının tespitini gösteren muayeneyi, Kabul Muayenesi 2 kısımda değerlendirilir. 1) Fiziksel Muayene: Malın fiziksel özelliklerinin görsel, boyutsal, duyusal olarak kontrolünün yapıldığı muayenedir. Gerekiyorsa; Fonksiyon Muayenesi veya gıda maddeleri için Duyusal Muayene yapılır. Fonksiyon Muayenesi: Sözleşmesinde belirtilmesi durumunda veya ihtiyaç duyulması halinde mal veya işin işlevsel açıdan kullanılabilirliğini (görevini yerine getirip getiremediğini), ana malzemesi üzerine monte edilerek denenmesi ve uygulanabilirliğinin görülmesi amacıyla yapılan muayenedir. 2) Laboratuvar Muayenesi: Malzemenin sözleşme gereğince fiziksel muayene dışında kalan hususlarının, sözleşmesinde belirtilen metotlar kullanılarak istenilen özelliklerin belirlenmesi işlemidir. l) Kalibrasyon: Laboratuvarda kullanılan cihazların doğruluk ve hassasiyetinin kontrolü ve teyididir

4 m) Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamını, n) Kalite Uygunluk Markası (Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi Markası): Türk Standardı bulunmayan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi, o) Komisyon: Bu Yönergede düzenlenen muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili idareler tarafından belirlenen en az 3 üyeden oluşan kurulu, ö) Laboratuvar Muayene Raporu: Analiz sonucunda, numunenin ihale dokümanına uygun olup olmadığını belirten belgeyi, p) Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını, r) Mal Numunesi : Satın alınan malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvara gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmını, s) Muayene: Her türlü mal veya hizmetin ihale dokümanına göre uygun olup olmadığının saptanmasını, ş) Muayene Metodu: Muayenede, şartnamede belirtilen niteliklerin tespiti için uygulanacak yöntemleri, t) Numune : Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvar yada komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmını, u) Numune Saklama Süresi: Muayenesi yapılan numunenin eşinin, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden, kontrol edilebilme maksadıyla, bu yönergede belirtilen belli bir zaman dilimi için muhafaza edildiği süreyi, ü) Numune Takımı: Mühürlü, tanıtıcı bilgileri içeren bir etiketle bağlanmış, bir numune birimini, v) Numune Teslim Tutanağı: Analizi yapılmak üzere getirilen numuneler için, laboratuvarda düzenlenen tutanağı, y) Ölçme: En, boy, hacim, süre gibi niceliklerin teknik şartnamelerde istenen özelliklerinin tespit edilmesini, z) Periyodik Bakım: Bir cihazın hassasiyetini, doğruluğunu ve arızasız kullanılmasını sağlamak maksadıyla belli zaman aralıklarında yapılan bakımı, - 4 -

5 ab) Prototip: Belirlenmiş teknik istek ve özellikler ile çevresel, güvenilirlik, bakım, ambalajlama vb. diğer özellikleri karşılayacak bir sistem, araç, gereç, teçhizat ve malzemenin fiziksel olarak gerçekleştirilmesini, ac) Rapor: Herhangi bir konunun incelenmesi sonucu veya muayene edilen bir mal ve hizmete ilişkin niteliklerin o anki durumunun yazılı olarak belirtilmesini, aç) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, ad) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ae) Teknik Şartname: İhtiyacı karşılayan malzeme, teçhizat veya işin taktik ve teknik her türlü özelliklerini tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık anlaşılır, kesin hükümlerle tarif eden, muayene ve kontrol yöntemlerini, ret kabul kriterlerini, varsa kalite yönetim ve kalite kontrol yöntemlerini içeren ve tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek biçimde tanımlayan, tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden teknik belgeyi, af) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE); Türk Standardı bulunan konularda, imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi, ag) Uzman Üye: Bir bilim, bir meslek dalında, konusunda eğitimli, diplomalı, sertifikalı, bilgi ve/veya becerisi olan kullandığı bilimsel yöntemler ışığında elde edilen verilerle çalışan personeli, ağ) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ah) Yetkili makam: İhale yetkilisini, aı) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Kısaltmalar: MSB ANT Başkanlığı : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Hukukî Dayanak - 5 -

6 Madde 4- Bu Yönerge tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 12. Maddesi; tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri başlıklı 11 nci maddesi ; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 ncü maddesine dayanılarak Kamu İhale Kurumu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 22 Haziran 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu Madde 5- Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı, olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, tarihli 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir. İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ile ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yetkili makamlar, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar. Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz. Muayene ve kabul işleminin, komisyon tarafından bizzat yapılması gereken test, ölçüm ve tespitleri, komisyon başkanı ve üyelerin tamamının katılımı ile yapılır. MSB ANT Başkanlığınca mübayaa edilen her türlü malzemenin muayenesi MSB ANT Başkanlığı muayene komisyonu tarafından MSB ANT Başkanlığı ünitelerince satın alınacak herhangi bir malzemenin muayenesi ilgili ünitenin muayene komisyonunca yapılır. Bu muayene komisyonunu teşkil edecek başkan ve üyelerin isimleri ile görev süreleri ihale yetkilisinden alınacak Onay da belirtilir. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Sorumlulukları - 6 -

7 Madde 6- Muayene ve kabul komisyonları; yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirler. Muayene ve kabul komisyonları ihale dokümanında yer alan muayeneye ilişkin isteklerin tamamının yapılmasını sağlar. Muayene ve kabul komisyonları, laboratuvar muayene sonuçlarından ve komisyonun imkan ve kabiliyetinin yeterli olmadığı durumlarda malzemenin cinsine göre yapılmasını bu kabiliyete sahip makamlardan talep ettiği fonksiyon testinin sonuçlarından sorumlu tutulmazlar. Lâboratuvar muayene sonuçları ile fonksiyon test sonuçları bu faaliyeti icra eden birimlerin sorumluluğundadır. Muayene ve kabul komisyonları görevlerine ilişkin işlerde hiçbir kişi yada makamın etkisinde kalmazlar. Somut verilere göre karar verirler, yorum yapmazlar. Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıkları, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti ve eylemin disiplin cezası gerektirmesi halinde haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Kararın Verilişi Madde 7- Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Muayene ve kabul komisyonları kararlarını verirken, varsa ara denetim raporlarını da dikkate alır. Karara karşı olanlar, karşı olma gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muayene ve Kabul Komisyonu kararını mal Niteliklere Uygundur veya Niteliklere Uygun Değildir şeklinde kesin olarak belirtir. Muayene ve Kabul Komisyonunun Görevleri Madde 8- belirtilmiştir. Muayene ve kabul komisyonlarının genel görevleri aşağıda a) Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır. b) Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir. c) Komisyon üyeleri, ihale dokümanında belirlenen şekilde, kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür. Muayene ve kabul komisyonu başkanının görevleri; a) Muayene hizmetinin, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan mal alımları, denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal Alımları Denetim - 7 -

8 Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve ihale dokümanına uygun olarak yürütülmesini sağlar ve bu amaçla emniyet tedbirleri dahil gereken tedbirleri alır, b) Muayene ve kabul komisyon personelinin, yoklamasını yapar. Eksik personel varsa tutanakla tespit edip, personelin veya yedeğinin göreve sevk edilmesini sağlayarak muayeneye devam eder. c) Mal numunesi tutulması durumunda, mal numunelerinin değiştirilmesine imkân verilmeyecek şekilde ambalajlama, etiketleme ve mühürleme işleminin yapılmasını sağlar. ç) Muayene ve kabul komisyonunun idari işlerinin yürütülmesini sağlar. d) Muayenelere diğer üyeler gibi katılır ve aynı sorumluluğu taşır. Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin görevleri; a) Görev aldığı komisyonda muayenelere katılır ve 7.madde esaslarına uygun olarak karara ilişkin oy kullanır. b) Muayene esnasında tüm malı temsil edecek şekilde varsa mal numuneleri alır ve saklama süresi sonuna kadar özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza eder. c) Muayene ve kabul komisyon başkanının muayene hizmetinin yürütülmesine ilişkin verdiği emirleri yerine getirir. Sorumluluk Madde 9- Bu Yönergenin uygulanmasından; mal alımlarına ilişkin denetim, muayene ve kabul faaliyetleri icra edilen birimlerin amirleri ile bu görevleri icra eden personel sorumludur. Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin İlkeler Madde 10- Satın alınan mal yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak ihale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir. İhale dokümanında belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir. İdareler, muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerde raporların düzenlenmesi sırasında, yüklenici yada vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alırlar

9 Yurtdışından tedarik edilecek olan FOB/FCA vb. teslim esaslı mallar için ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla yurtdışında muayene yapılabileceği gibi üretim aşamasında yapılan fabrika test raporlarına istinaden idareye teslim edildikten sonra da idarece muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği ile bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasında alınacak danışmanlık hizmetleri, yüklenici ile mali ve/veya hukuki ilişkisi bulunan hizmet sunucularından sağlanamaz. Zorunlu haller dışında ihaleyi yapan idare ile hiç bir bağı olmayan laboratuar, hakem laboratuar olarak belirlenir. Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Numune alınmak suretiyle kabule konu mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğundadır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur. MSB. ANT Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 ncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelerle alınacak mallara ilişkin denetim, muayene ve kabul faaliyetlerinin nasıl yapılacağı, bu konuda yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararının Diğer Hususlar başlıklı 33 ncü maddesi uyarınca ihale dokümanında belirtilir. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim Madde 11- İhale dokümanı ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde imalat ve üretim süreci gerektiren alımlar; İmalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için idare tarafından belirli aşamalarla ve aralıklarla denetlenebilir. Ara denetimin amacı; a) Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, b) Teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamaktır. Ara denetim faaliyeti yapılacak malların teknik şartnamelerinde ara denetim ve muayene başlığı altında ara denetim yapılacaktır şeklinde açıkça yazılır. Son muayenede kontrol imkanı bulunan hususlar için imalat veya üretim süresince ara denetim yapılmaz ve bu malların teknik şartnamelerinde ara denetim ve muayene başlığı altında ara denetime ilişkin bir hususa yer verilmez. Denetimin idarenin personeli tarafından yapılması esastır. Ancak işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda yetkili makamlar bu konuda hizmet satın alabilir

10 Malın niteliğinin üretim aşamasında denetim veya muayene gerektirmesi halinde bu mallar idarenin görevlendirdiği kişi yada kişiler vasıtasıyla üretimin yapıldığı yerde incelenebilir. Ara denetim; a) Firmalara haber verilerek yapılabileceği gibi, b) İhale dokümanında yer alması koşulu ile firmalara önceden haber vermeksizin de yapılabilir. Üretim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar rapor halinde düzenlenir ve denetim görevlisi ile ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilir. Bu raporun olumlu veya olumsuz olması, malın kabul veya reddini bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte muayene ve kabul aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır. İncelemede üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağının tespit edilmesi halinde, bu durum bir raporla tespit edilerek yükleniciye bildirilir. Üretim şeklinin idarenin uyarılarına rağmen değiştirilmemesi ve kalitenin arttırılmaması halinde sözleşme makamı, malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılan denetimler muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz. Yapılacak ara denetimler sonucu oluşturulan raporlar muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere idareye sunulur. Ara denetim sırasında gereken laboratuar analizleri ve testlerinin nerede yapılacağı ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağı hususları ihale dokümanında belirtildiği şekilde uygulanır. İcra safhası; ise, Satın alınacak mala ilişkin teknik şartnameye ara denetim yapılacağı yazılmış a) Firma üretime başlayacağı tarihi, sözleşme yaptığı makama ve ihale dokümanında belirtilen ara denetimi yapacak makama sözleşmenin yapıldığı günü takip eden gün içinde yazılı olarak bildirmekten sorumludur. Firma üretime başladığını yazılı olarak bildirmez ve bu nedenle ara denetim yapılamaz ise, malın tamamını üretip muayeneye sunmak istediği takdirde sözleşme makamı tarafından bu mal teslim alınmaz. b) Ara denetimi yapacak makam, ara denetim personelini (kişi/kişiler olabilir) belirler. Bu personel; üretimin yapıldığı yere firmaya haber vererek veya ihale dokümanında yer alması koşulu ile firmaya önceden haber vermeksizin gider. Teknik şartnamede yazılmış ara denetime ilişkin hususları arar. Tespit ettiği olumlu ve/veya olumsuz hususları rapor halinde düzenler. Rapor denetim görevlisi ve ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma temsilcisi imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilir. Yapılacak ara denetimler sonucu oluşturulan raporlar

11 muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere 3 nüshası idareye sunulur, 1 nüshası yükleniciye yazılı olarak gönderilir. Ara denetimi yapan görevli veya görevliler verdikleri raporlarda üretim şekli ve kalitesinin malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağını belirtmişlerse, sözleşme makamları bu durumu yükleniciye yazılı olarak uyarı mahiyetinde ayrıca bildirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Bu yazının bir nüshası ara denetimi yapan görevlinin bağlı bulunduğu makama bilgi olarak gönderilir. Yüklenici, uyarı yazısının gereklerini yerine getirdikten sonra, ara denetimi yapan makamdan, tekrar ara denetim talebinde bulunur. Ara denetime tekrar giden görevli veya görevlilerin verdikleri rapor olumsuz ve yüklenici uyarı yazısının gereklerini yerine getirmemiş üretim şeklini değiştirmemiş ve kaliteyi artırmamış ise, sözleşme makamı malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın, reddetme hakkına sahiptir. Muayene edilecek yer ve alınacak tedbirler Madde 12- Muayeneye tabi tutulacak mal veya numune, idarenin mevcut malları ile karışmaması amacıyla ve malın niteliği ile evsafı değişmeyecek şekilde, muayene sonucu alınıncaya kadar ayrı bir depoda geçici olarak saklanır. Bunun mümkün olmaması halinde, muayene, idarenin deposu içinde ayrılacak bir yerde yapılır. Mal idareye muayene için teslim edildikten sonra, muayene sonuçlandırılıncaya (itiraz muayenesi dahil) kadar sözleşme konusu malın veya numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini önleyici her türlü tedbir idarece alınır. Muayene çeşitleri Madde 13- Mal muayeneleri; kabul muayenesi, ve itiraz muayenesi, olmak üzere iki çeşittir. Mal muayenesi ve itiraz muayenesinin açıklaması bu Yönergenin tanımlar ve kısaltmalar bölümünde yapılmıştır. Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için tamamlanması gereken işlemler Madde 14- Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Malın muayeneye hazırlanmasında yüklenicinin görevleri Madde 15- Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın; Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması,

12 Numune alımı ile ilgili her türlü aparat, malzeme ve ekipmanın hazır edilmesi, Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayeneye başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması, sağlanmalıdır. Muayenede izlenecek Yöntem Madde 16- Muayene sunulan malın muayenelerde önce fiziksel nitelikleri kontrol edilir. Fiziksel muayene aşaması uygun ise, varsa lâboratuvar muayenesine geçilir. Fiziksel muayenede Ek-A da verilen Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu düzenlenir. Laboratuar muayenesine gitmeyecek olan mal, fiziksel muayenesinin ardından uygun olması durumunda kullanılmaya başlanır. Fiziksel niteliklerin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri lâboratuvar muayenesine gönderilmez. Fiziksel veya lâboratuvar muayene aşamalarında, niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, tamamı muayene edilir ve sonuç muayene raporuna yazılır. Bir malın veya yapılan işin muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için; Muayene ve kabul komisyonun da görevli tüm personelin hazır olması, Malın ihale dokümanında belirtilen miktara uygun olarak idareye teslim edilmiş olması, Numune alımı ile ilgili alet ve malzemenin hazır olması, gerekmektedir. Malın ve Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi Madde 17- Muayeneye sunulan mal tespit edilerek, herhangi bir eksiklik yoksa Ek-B de yer verilen Muayene Başlama Tutanağı tanzim edilir. Bu tutanakta, muayenenin başlangıcından itibaren inceleme, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem, usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve mevcutsa yükleniciye yüklenicinin bulunmaması halinde temsilcisine imzalattırılır ve muayeneye başlanır. Yüklenici veya temsilcisi sadece fiziksel muayenelere (itiraz muayenesi dahil) katılabilir. Muayene aynı günde bitmez ise, yüklenici ve/veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Mala ilişkin teknik şartnamede; Numune alınmayacağı, malın tamamının muayene edileceği yazılı ise malın tamamı muayene edilir

13 Numune alma planı yazılı ise, malın tamamını temsil edecek şekilde belirtilen miktar kadar numune alınır. Numune alma planına göre alınan numunelerin incelenmesinden sonra bulunan sonuçlar üzerinde uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise, numuneler üzerinden en az bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilir. Lâboratuvar Muayeneleri Madde 18- Fiziki muayene işlemleri tamamlandıktan sonra alımın niteliğinin laboratuvar muayenesi gerektirmesi halinde laboratuvar muayeneleri yapılarak sonuç hakkında rapor düzenlenir. Muayene ve Kabul Komisyonları ihale dokümanında yer alan lâboratuvar muayenelerine ilişkin bütün niteliklerin test ve analizlerini yaptırmaktan sorumludur. Lâboratuvar muayeneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri laboratuvarlarında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelere ait laboratuvarlarda, zorunluluk halinde muayene komisyonunu görevlendiren makamın izniyle özel laboratuarlarda da yaptırılır. Tedarik makamları ihale dokümanında lâboratuvar muayenelerinin kimin tarafından hangi yöntemle yaptırılacağı ile masraflarının kime ait olacağını ve hangi sonucun muteber alınacağını belirteceklerdir. Lâboratuvar muayene raporunu üç personel imzalar. Bunlar analizi yapan, kontrol eden ve lâboratuvar müdürü olup raporun doğruluğundan müştereken sorumludur. Bulunan Sonuçların Kesinliği Madde 19- Muayenelerde elde edilen sonuçlar kesindir. Muayene edenler tarafından kişisel görüşle değiştirilemez, rapora aynen yazılır. Teslim Süresi İçindeki Muayene Hakları Madde 20- İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını ihale

14 dokümanında belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Mal veya işin süresinden önce teslimi Madde 21- Mal ve/veya işin süresinden önce teslimi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine, ek bir maliyet getirmemesi kaydıyla idarece uygun görülmesi halinde, mal veya işin ihale dokümanındaki teslim tarihini beklemeksizin bu Yönerge hükümlerine göre mal veya işin muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. Numuneler Madde 22- Numuneler; alım esas numunesi ve mal numunesi olarak ikiye ayrılır. a) Alım esas numunesi; satın alınacak malın teknik yönden tanımlanamayan ve kendisine atıf yapılan niteliklerini belirtmek amacıyla tutulan ve muhafaza edilen numunedir. Teknik şartnamelerin atıf yaptığı alım esas numuneleri incelenip onaylandıktan ve mühürlendikten sonra alımlarda kullanılır. Bu tutulan numune, sadece teknik şartnamelerde belirtilmesi mümkün olmayan ve alım esas numunesine atıf yapılan hususlar için geçerlidir. Teknik şartnamede alım esas numunesine atıf yapılmamışsa numune tutulmaz. 1) Alım esas numunelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar; a) Alım esas numunesi; teknik şartnamesi ile birlikte tedarik edilecek malzemenin bir örneğini teşkil ettiği için yeni, hiç kullanılmamış ve istenilen kalitede olacak, defolu, hatalı olmayacak ve tutulan tüm numuneler birbirinin aynı olacaktır. b) Alım esas numunelerinin ilgili teknik şartnamede numuneye atıf yapılan özelliklere uygun olması esastır. Teknik şartnamede numuneye atıf yapılmayan hususlarda ise, numunenin teknik şartname ile uyumlu tutulması gerekmektedir. Numuneye atıf yapılmayan hususlarda teknik şartnamedeki teknik özellikler geçerlidir. c) Alım esas numunesi etiketleri üzerine alım esas numunesinin geçerli olacak özellikleri açık tereddüde meydan bırakmayacak şekilde yazılacaktır. ç) Alım esas numuneleri üzerinde ticari marka ve etiket bulunmayacaktır. d) Alım esas numuneleri daha sonra açılmasını, zarar görmesini ve değiştirilmesini önleyecek şekilde bağlanacak ve numune etiketi ile birlikte mühürlenecektir. Alım esas numuneleri nihai onay makamı tarafından mühürlenecek ve muhafaza edilecektir. e) Teknik şartname ile alım esas numunesi birbirine aykırı düşmemelidir. Aykırı olması halinde Teknik Şartname özellikleri geçerlidir. 2) Alım esas numuneleri teknik şartnamesinde atıf yapılan hususlar konusunda test ve incelemeye uygun miktar, büyüklük ve sayıda olacak ve muayene ve kabul komisyonları ihaleden sonra ihale komisyonu ve yüklenici tarafından usulüne göre imzalanarak muayene ve kabul komisyonlarına verilmek üzere numune tutulacaktır

15 b) Mal Numunesi; Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve gerektiğinde analiz edilmesi için lâboratuvar yada komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısımdır. 1)Maliyeti yüksek olan malzemelerden, birden fazla numune tutulması imkanı olmayan veya birden fazla tutulduğu taktirde vasıf ayrılıkları dolayısıyla anlaşmazlık konusu olabilecek veya teknik yönden çok sayıda mal numunesi tutulması gereken durumlarda teknik şartnamede belirtilmek suretiyle ihtiyaç duyulan miktar kadar muayenesi yapılacak malın bütününü temsil edecek şekilde içlerinden veya arasından alınır ve muayene ve kabul komisyonu tarafından mühürlendikten sonra lâboratuvar muayenesine tâbi tutulur ve raporla birlikte tekrar muayene ve kabul komisyonuna geri verilir. 2) Bu tür maddeler ihale dokümanında belirtilen niteliklere göre muayene edilirler ve numunelerin yüklenici teslimatından sayılıp sayılmayacağı ihale dokümanında belirtilir. 3) Mal numunesi alımında yüklenicinin hazır bulunması; teknik şartnamesinde belirtilen numune alma planına göre mal numuneleri, yüklenicinin veya yükleniciyi kanunen temsil eden vekilin, huzurunda alınır. Numune alımına yüklenici veya kanuni temsilcisi gelmezse bu durum fiziksel muayene tutanağına yazılarak numune alınır, muayene yapılır. c) Mal numune sayısı: 1) Yalnızca fiziksel muayenesi yapılacak olanlar için; bir takım muayene ve kabul komisyonunda bir takımı da depoda olmak üzere iki takım (fiziksel muayenede mal ret olsa dahi mal numunesi tutulur.) 2) Fiziksel ve kimyasal muayenesi yapılacak olanlar için; bir takımı muayene ve kabul komisyonunda bir takımı depoda, bir takımı da Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmek üzere üç takım, ç) Mal Numunesi Ambalajı: 1) Numuneler özellikleri dikkate alınarak ambalajlanır, etiketlenir ve korunur. 2) Mal numunesi Etiket örneği EK-C dedir. 3) Mal numune etiketleri numuneye yapıştırmak, bağlamak, dikmek vb., şeklinde eklenirler ve numunelerin değiştirilmesine imkan verilmeyecek şekilde, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından mühürlenir. 4) Uzak mesafelere gönderilecek kaplara konmuş numunelerin yollarda kırılıp dökülme ve değişmesine sebebiyet verilmeyecek şekilde sağlam ve muntazam ambalaj edilmiş olması ve üzerindeki adreslerin okunaklı olması gereklidir

16 5) Başka yerlere numune göndermede, numune ambalajlarına; gerekli tutanak, teknik şartname ve hangi yönlerden muayenesi istenildiğini bildirir muayene talep yazısı ve ekleri konur.. Muayene Komisyon Kararı Madde 23- Komisyon kararı bölümünün nasıl doldurulacağı aşağıda açıklanmıştır. İhale dokümanında yazılı niteliklerle muayenede bulunan nitelikler, muayene raporlarına ayrı ayrı yazılır. Bu nitelikler karşılaştırılır ve sonuç Niteliklerine Uygundur veya Niteliklerine Uygun Değildir şeklinde kesin olarak Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene Raporu ve Kararı (EK-D) bölümünde belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından eksiksiz olarak imzalanır. İlgili ihale dokümanında Muayene Yeri ve Şartları kısmına, ihale komisyon kararında yer alan her kalem mal ayrı ayrı muayene edilecektir. kaydı konulabilir. Bu durumda Muayene ve Kabul Komisyonu Kararı düzenlenirken; malın ihale komisyon kararındaki sıra numarasına göre niteliklerine uygun bulunanlar ayrı, niteliklerine uygun bulunmayanlar ayrı olarak yazılır. Azdır, çoktur, karşılar, karşılamaz gibi ifadeler kullanılmaz. Raporların İmzalanması : Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri muayenenin tamamlanmasından sonra kararı yazarak muayene ile ilgili her türlü tutanak, rapor ve belgeleri inceleyerek imzalar. İmza klişesi ve mühür kullanılmaz. Oy birliği ile alınmayan kararlarda kararın altına ŞERHLİDİR notu yazılır. Karara karşı olanlar ayrıca imza blokunun altına ŞERHİM EKTEDİR notunu yazar. Raporda herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğinde, bu düzeltmenin kaçıncı satırda yapılmış olduğu ayrıca yazılarak komisyon tarafından imza edilir ve onaylanır. Raporlar dört nüsha olarak düzenlenir. Rapor lâboratuvar muayene sonuçlarını da içeriyorsa lâboratuvar raporunun aslı rapora eklenir. Bu bakımdan Lâboratuvar Muayene Sonuç Raporu beş nüsha olarak tanzim edilir. Laboratuar/Test Merkezi Muayene Raporu EK-E de verilmiştir. İtiraz Muayenesi Madde 24- Yükleniciler, muayeneler sonucunda verilen red raporuna göre, ihale dokümanında belirtilen makama, belirtilen süre içinde ve belirtilen şekilde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu durumda mal aynen korunmak suretiyle itiraz muayenesinin nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır. İlk muayene ve kabul komisyonunda görev almamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyon tarafından yapılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacağına ilişkin hükme ihale dokümanında yer verilmek zorundadır. İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan mal numunesi, mal numunesi yoksa mal üzerinden yapılır

17 İtiraz sonucu olumsuz ise ret raporu verilir. Bu rapor kesin olup, başkaca muayene yapılmaz. Bu durumda lâboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilmez. İtiraz sonucu olumlu ise, bu yönde rapor düzenlenir ve bu aşamadan sonraki tüm işlemler muayeneyi yürüten ilk komisyon tarafından yürütülür. Yüklenici veya temsilcisinin fiziksel muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını kaldırmaz. Yüklenici veya temsilcisi isterse itiraz muayenesine katılabilir. Lâboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde veya muayenenin idarenin kendi laboratuvarı dışında her hangi bir laboratuvarda yapılması durumunda ise şartnameye uygunluk raporu düzenlenen mallar için idarenin gerekli görmesi halinde yeniden muayenesi yapılmak üzere, varsa o maldan daha önce alınıp idarede saklanmakta olan numuneler üzerinden ihale dokümanında belirtilen, hakem laboratuvarda incelettirilir. Hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan mal numunesi, mal numunesi yoksa mal üzerinden yapılır. Kabul İşlemleri Madde 25- Kabul işlemleri aşağıda açıklandığı gibi yapılabilir. a) Geçici kabul : Mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılır. Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur. Bu başvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, geçici kabulü yapan komisyonca veya zorunlu hallerde yeni bir kabul komisyonu kurularak kabul işlemleri yapılır. Komisyonca yapılan muayene ve incelemeler sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin / malın genel durumunu belirten görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle üç nüsha Geçici Kabul Tutanağı (EK-F) düzenlenir ve imzalanan bu tutanak yetkili makama gönderilir. Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur. Yapılan inceleme neticesinde komisyonca iş/mal geçici kabule hazır bulunmadığı takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve idareye bildirilir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır

18 b) Kabul : Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır. c) Kısmi kabul yapılması : İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve bu Yönergenin hükümleri aynen uygulanır. ç) Kabulde görülecek kusur ve noksanlar : İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla, sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kullanıma engel olmayacak nitelikte bulunduğu taktirde bu husus, kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Verilen süre içerisinde kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde komisyon üyeleri tarafından kabul raporu düzenlenerek işleme konulur. Muayene komisyonlarının verdiği süre teslim süresini geçemez. Yurt Dışından Tedarik Edilen Her Türlü Malın Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Madde 26- Yurt dışından tedarik edilecek malzemenin muayene ve kabul işlemleri malın teslim şekline bağlı olarak Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla MSB ANT Başkanlığınca farklı esas ve usuller de belirlenebilir. Bu şekilde düzenleme yapılması durumunda yapılan düzenlemeler ihale dokümanı olarak verilir. Yurt dışında yapılacak muayene ve kabul işlemlerinde idare yükleniciden komisyon üyelerinin harcırahları da dahil olmak üzere herhangi bir masraf talebinde bulunamaz. İdarelerce yurt dışında komisyon görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya komisyon görevlendirilmesinin ekonomik olmadığı yada teknik anlamda beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda idare, alım işlemlerini geciktirmemek kaydıyla, muayene ve kabul işlemlerine esas olmak üzere ilgili alanda faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. Ancak denetim kuruluşlarınca kabule esas olmak üzere hazırlanan raporlar nihai olmayıp, idarece kurulan muayene ve kabul komisyonlarının onayı ile kesinleşir. Sözleşme ve eklerine uymayan işler Madde 27- İhale dokümanında hüküm bulunması halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip

19 olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Uygulanması ve Yürütülmesi Madde 28- Bu Yönergenin uygulanmasından ve yürütülmesinden Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve kullanıcı birimler sorumludur. Yürürlük Madde 29- Bu Yönerge onayı müteakip yürürlüğe girer. MSB ANT BAŞKANLIĞI : Mlz.İkm. Şb. Md. Y.BAŞARIR : İşl.ve Tek.İşl.D.Bşk. S.ŞAHİN : ANT Başkan Yrd. E.AYDINBEK : ANT Başkanı B.A.COŞKUN : ANT Ynt.Krl.Bşk. Tümg. R.AKBAŞ : Müs. Korg. A.A.Işık : UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.../.../2006 M.Vecdi GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Kamu İhale Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı teslim edilen

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ TOKAT - 2016 İlgili Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre)

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre) Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre) **05/10/2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/08/2006 tarih ve 2006/10933 sayılı yönetmelik gereğince

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 13 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28232 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR Mustafa ŞEN ÖZ Günümüz piyasa şartlarında işgücünün alt işverenlerden yahut ilgili alanlarda faaliyette bulunan kişilerden temin

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ Kanun No : 4735 Kabul Tarihi : 05.01.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24648 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2002 Yürürlük Tarihi : 01.01.2003 Dr. Mürsel

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu 10- ĠHALE KOMĠSYONU OLUġTURULUR. T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55272 06/10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu Sayın Mehmet ATAK Kuruluş Müdür Yardımcısı

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, İzmir Büyükşehir

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler Amaç MADDE

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ 14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihi olan 03/11/2011 tarihinden 20 gün öncesi tarih olan 14/10/2011

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı r Ü n i v e r s i

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı