T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 42 Toplantı Tarihi : Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim GÜLER : Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL : Prof. Dr. Orhan ZĠYLAN : Doç. Dr. Filiz AKYÜZ : Doç. Dr. AyĢin ÇETĠNER KALE Raportör : Fakülte Sekreteri Ekrem AYDIN Katılamayanlar : : Yard. Doç. Dr. Hacer AyĢen YAVRU Toplantıda Bulunanlar : Dekan Yardımcısı : Prof. Dr. Feyza DARENDELĠLER Temsilciler : Hastane BaĢhekimlik Temsilcisi : Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN Birim Kalite Temsilcisi : Prof. Dr. AteĢ KADIOĞLU Uzman Doktor Temsilcisi : Uzm. Dr. Halil YAZICI(katılmadı) Tıpta Uzmanlık Öğr. Temsilcisi : Dr. Ġbrahim KANDEMĠR(katılmadı) Öğrenci Temsilcisi : Abdülbaki BĠLEN(katılmadı) 1-AĢağıda adı ve soyadı yazılı Fakültemiz öğretim üyelerinin İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi nde belirtildiği üzere Birinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler on (10) işgünü süre ile birinci basamak sağlık kuruluşunda; ikinci dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler on(10) işgünü süre ile ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda yaz stajı yaparlar. Yaz stajlarını tamamlamış olmak 3. döneme başlamak için önkoşuldur. hükmü uyarınca eğitim öğretim yılında öğrenci stajlarından sorumlu staj komisyonunda görevlendirilmelerine Prof.Dr. Zeynep SOLAKOĞLU Prof.Dr. Melih AKTAN Prof.Dr. Ümmihan ĠġOĞLU ALKAÇ 2-Fakültemiz bünyesinde kurulmak istenen Satranç Kulübü nün danıģman öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Fatma Arın NAMAL ın görevlendirilmesine ve Satranç Kulübü nün kurulması için gereğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 3-Fakültemiz tarihli ve 10 numaralı Yönetim Kurulu Kararında; Türk Alman Tıbbi ĠliĢkiler Komisyonu ve Erich Frank Gesellschaft München iģbirliği kapsamında Fakültemiz öğrencilerinden Ezgi ġahġn Research of Knowledge, Attitude and Behavior About Leaving Off Tobacco in Istanbul Faculty of Medicine 3rd Grade Primary School Students konulu sunumunu yapmak üzere Mayıs 2012 tarihleri arasında Almanya, München de bulunacaktır denilmektedir. Ġlgili yönetimde Ezgi ġahan nın soyadı sehven ġahġn olarak yazılmıģtır. Ezgi ġahġn in, Ezgi ġahan olarak düzeltilmesine 4-Fakültemiz numarasında kayıtlı 5. sınıf öğrencisi Emil ALĠYEV, tarihleri arasında Mısır ın baģkenti Kahire de gerçekleģtirilecek olan 21. Ain Shams Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresine (AIMSC) New Method of Embryo Selection - Spectroscopy konulu sunumu yapmak üzere davet edilmiģtir. Bu sebeple Emil ALĠYEV in bu tarihler arasında izinli sayılması, gidiģ dönüģ (uçak ile) yol ücreti, kongre katılım ücreti, yolluk ve yevmiye ödenmesi talebinin Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına önerilmesine 1/7

2 5-Fakültemiz 4.sınıf öğrencilerinden Erol BOZBORA ve Duygu Derya UZUN un Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan 21 Ġstanbul Masterclass Sempozyumunda simultane tercümede görev alacaklarından izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi. 6-Fakültemiz 4. sınıf öğrencilerinden numaralı Fırat KAYA nın, tarihinde yapılacak olan 4. sınıf Kardiyoloji dersi sözlü sınavına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi nde duruģması olması nedeniyle katılamayacağından, sözlü sınavının ilgili Anabilim Dalı nın uygun gördüğü bir tarihte yapılmasına oybirliği ile karar verildi Akademik yılı Erasmus / Socrates Öğrenci DeğiĢimi Programı çerçevesinde Almanya, Ludwig Maximilians Universitat München Tıp Fakültesine gitmeye hak kazanan Fakültemiz numarasında kayıtlı 5. sınıf öğrencisi Çağkan Emrah KARABACAK ın, güz bahar eğitim öğretim yarıyılında ( tarihleri arasında) Göz Hastalıkları, Dermatoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, NöroĢirürji, Klinik Farmakoloji ve Tedavi, Psikiyatri, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radiodiagnostik, Üroloji, Göğüs Hastalıkları, Klinik Kardiyoloji, Adli Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Olgularla Ġç Hastalıkları derslerini adı geçen Fakültede almasına Akademik yılı Erasmus / Socrates Öğrenci DeğiĢimi Programı çerçevesinde Polonya, VarĢova Üniversitesi Tıp Fakültesi ne gitmeye hak kazanan Fakültemiz numarasında kayıtlı 5. sınıf öğrencisi Yasin SIRIKLIGĠL in, güz yarıyılında ( tarihleri arasında) Klinik Ġmmünoloji, Klinik Farmakoloji, Genel Cerrahi, Psikiyatri, NöroĢirürji, Ġç Hastalıkları, Nükleer Tıp, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi derslerini adı geçen Fakültede almasına tarihinde ĠÜYÖS Ek Kontenjanıyla Fakültemize 1. sınıf öğrencilerinden numaralı Deniz BORNAUN, kayıt yaptıran Ġstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 24. maddesinin (c) bendine göre tarihinde yapılan 1.dilim Tıbba Merhaba dersi sınavına giremediğinden mazeret sınav hakkı kullanmasına 10-Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinden numaralı Sina SEADATMAND Ġstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 24. maddesinin (c) bendine göre 6 Kasım 2012 tarihinde yapılan Afet Kültürü ve Afet Tıbbına GiriĢ dersinin final sınavına giremediğinden mazeret sınav hakkı kullanmasına 11-Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden numaralı Bayram UĞURTAY, Ġstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 24. maddesinin (c) bendine göre 12 Kasım 2012 tarihinde yapılan Patoloji dersi vize sınavına rahatsızlığı nedeniyle giremediğinden mazeret sınav hakkı kullanmasına 12-Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden numaralı Melike KARAHASANOĞLU, Ġstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 24. maddesinin (c) bendine göre 14 Kasım 2012 tarihinde yapılan Klinik Ġmmünoloji dersi vize sınavına rahatsızlığı nedeniyle giremediğinden mazeret sınav hakkı kullanmasına 13-Fakültemiz 2. sınıf öğrencilerinden numaralı öğrencisi Zari KHORSHIDI B.A Ġstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinin (c) bendine göre Kasım 2012 tarihleri arasında yapılan Kardiyopulmoner Sindirim ve BoĢaltım Fizyolojisi ve Özel Embriyoloji ve Özel Histoloji -1 derslerinin vize sınavlarına ülkesine zorunlu gitmesi nedeniyle giremediğinden mazeret sınav hakkı kullanmasına 14-Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden numaralı Hatice BOSTANCI nın tarihinde girdiği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersi sınav notu Öğrenci Otomasyon Sistemi nde sehven 50 olarak girildiğinden, notun 60 olarak düzeltilmesine 15-NöroĢirürji Anabilim Dalı nda yapılan 5. sınıf F Grubu sınav sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemi ne giriģi yapılırken sınav sonuç giriģi ekranına etki oranı 100 yazılması gerekirken, sehven 50 yazılmıģ olup, tüm 2/7

3 notların sistem tarafından yanlıģ hesaplanması sebebi ile notların Öğrenci Otomasyon Sistemi nde düzeltilmesine 16-Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden numaralı Mehmet Fatih ERDEM in Öğrenci Otomasyon Sistemi nde öğrenci harç hesabının açılmasına Eğitim öğretim yılında öğrenim harçlarını yatıramayan ve ders kayıtları sistemde tanımlanmayan öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemi nde ders kayıtlarının yapılmasına ve eksik olan notların sisteme girilmesine 18- AĢağıda adı soyadı ve numarası yazılı Fakültemiz 6. sınıf öğrencileri ders ve stajlarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanmıģlardır. Öğrenci Otomasyon Sistemi nde mezuniyetlerinin yapılmasına ve mezuniyet evraklarını teslim ettikleri tarih itibariyle diplomalarının düzenlenmesine SIRA ADI SOYADI NUMARASI 1 FATĠH BAYRAM GĠZEM AKÇA ONUR YILMAZ ABDULRAHMAN ÖZEL ABDULLAH ERDEM ARIKAN MURAT EMĠN ÇELĠK Fakültemizden 1980 yılında mezun olan 1956 doğumlu Bedrettin oğlu Dr. Mustafa Ceyhun ORAL ın 16263/19731 numaralı tıp diplomasını kaybettiğine dair belgeleri görüģüldü. Ġstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönergenin 14.maddesine göre duplikata diploma düzenlenmesine 20-Fakültemizden 2001 yılında mezun olan 1976 doğumlu ġafak Fahri kızı Dr. ġefika KIZILTOPRAK ın 25022/28490 numaralı tıp diplomasını kaybettiğine dair belgeleri görüģüldü. Ġstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönergenin 14.maddesine göre duplikata diploma düzenlenmesine 21-Fakültemizden 1984 yılında mezun olan 1959 doğumlu Yusuf Kenan oğlu Dr. Hamit Nejat YILMAZ ın 17623/21091 numaralı tıp diplomasını kaybettiğine dair belgeleri görüģüldü. Ġstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönergenin 14.maddesine göre duplikata diploma düzenlenmesine 22-Fakültemiz, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Sadık Etka BAYRAMOĞLU nun, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģ olup, ancak; düzenlenen tez değerlendirme tutanağının sehven gönderilmediği Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih, 1040 sayılı yazısı ile bildirilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 23-Fakültemiz, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Derya ALP GULĠYEV in, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģ olup, ancak; düzenlenen tez değerlendirme tutanağının sehven gönderilmediği Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih, 1039 sayılı yazısı ile bildirilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 24-Fakültemiz, Anesteziyoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Gül YÜKSEL in, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 3/7

4 25-Fakültemiz, Anesteziyoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Elif CAYMAZ ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 26-Fakültemiz, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Naciye Zozan GÜL ün, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 27-Fakültemiz, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Tansel GÜNENDĠ nin, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 28-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Pınar KÜRSÜZ KÖSEOĞLU nun, 14/12/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihte mesai bitiminden itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine 29-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Ali Erdal GÜNEġ in, 14/12/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihte mesai bitiminden itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine 30-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Hamza Uğur BOZBEY in, 18/11/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolmuģ olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine 31-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Çağlar MÜNEVVEROĞLU nun, 04/12/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine 32-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Nöroloji Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Esme EKĠZOĞLU nun, 14/12/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihte mesai bitiminden itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine 33-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Nöroloji Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Tuncay GÜNDÜZ ün, 29/11/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolmuģ olması nedeniyle, aynı tarihte mesai bitiminden itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine 34-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı araģtırma görevlisi kadrosunda olup, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Sami AÇAR ın, 28/12/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine oybirliği ile karar verildi. 35-Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup, Fakültemiz, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı na bağlı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Uzm. Dr. Ġbrahim YILDIZ ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına 4/7

5 36-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda görevli Doç. Dr. Fatih TUNCA nın 26/08/2011 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 650 sayılı KHK nın 40. maddesi ile 2547 sayılı Kanun a eklenen geçici 59. madde Yükseköğretim kurumları dışında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. nedeniyle 01/01/ /08/2013 tarihleri arasında ücretsiz izin kullanmak istediği hakkındaki dilekçesi ile Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına 37-Fakültemiz, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı nda görevli Doç. Dr. Erdem GÜVEN in, BYP sayılı Endoskopik Latissimus Dorsi Flebi ve Diğer Yöntemlerle Meme Rekontrüksiyonu Konusunda Güncel Çalışmalar baģlıklı projesinin Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca kongre katılım, seyahat, yolluk ve yevmiye (uçak ile) gideri karģılığı KDV dahil TL bütçe ile desteklenmesi uygun bulunmuģtur. Bu nedenle adı geçenin tarihleri arasında Ġstanbul da yapılacak olan Controversies In Reconstructive Microsurgery e oturum baģkanı olarak katılmak üzere tarihleri arasında Fakültemiz Bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmaksızın 2547 sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine 38-Fakültemizde görevli aģağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin, bir yıl süre ile haftada bir gün Ġstanbul Teknokent A.ġ. nde danıģman olarak 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunu uyarınca görevlendirilmelerine Prof. Dr. Ali Yağız ÜRESĠN Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Tamer DEMĠRALP Fizyoloji Anabilim Dalı tarihinden itibaren yaģ haddi nedeniyle emekliye ayrılacak olan Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykan CANBERK in, Eğitim-Öğretim yılında aģağıda saatleri belirtilen yüksek lisans ve doktora derslerini devam ettirebilmek için 2547 sayılı Kanun un 31. maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine Ders Saatleri: Doktora öğrencisi Uzm. Dr. RaĢit Tolga ÖZYĠĞĠT in haftada 2 saat Tıpta Uzmanlık Eğitimi haftada 4 saat Doktora Eğitimi haftada 2 saat 4. Dönem dersi ayda 1 saat 5. Dönem dersi ayda 2 saat 40-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda görevli Prof. Dr. Ethem Nezih ORAL ın 26/08/2011 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 650 sayılı KHK nın 40. maddesi ile 2547 sayılı Kanun a eklenen geçici 59. madde Yükseköğretim kurumları dışında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. nedeniyle 02/01/ /08/2013 tarihleri arasında ücretsiz izin kullanmak istediği hakkındaki dilekçesi ile Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 41-Fakültemiz, Radyoloji Anabilim Dalı nda gerekli ihtisas süresini tamamlamıģ bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Erdem YILMAZ ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 363 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Asiller: Yedekler: Prof. Dr. Serra SENCER Doç. Dr. Memduh DURSUN Prof. Dr. Bülent ACUNAġ Prof. Dr. Ensar YEKELER Prof. Dr. Arzu POYANLI Prof. Dr. Gülgün ENGĠN Doç. Dr. BarıĢ BAKIR Yard. Doç.(Doç.) Dr. Artür SALMASLIOĞLU Sınav Tarihi: Saat: Fakültemiz, Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda gerekli ihtisas süresini tamamlamıģ bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Sami AÇAR ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezinin tarihinde incelenerek uygun bulunması halinde uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek isteğine dair dilekçesi, Anabilim 5/7

6 Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 1362 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına Asiller: Yedekler: Prof. Dr. Selçuk MERCAN Yard. Doç. Dr. Hacer AyĢen YAVRU Prof. Dr. Mehmet Türker BULUT Doç. Dr. Umut BARBAROS Prof. Dr. Ġlgin ÖZDEN Doç. Dr. Emre BALIK Prof. Dr. Mert ġentürk Doç. Dr. Fatih TUNCA Sınav Tarihi: Saat: Fakültemiz, Psikiyatri Anabilim Dalı nda gerekli ihtisas süresini tamamlamıģ bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Berna ÖZATA nın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezinin tarihinde incelenerek uygun bulunması halinde uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek isteğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 3314 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına Asiller: Yedekler: Prof. Dr. Mehmet RaĢit TÜKEL Prof. Dr. Sedat ÖZKAN Prof. Dr. ġahika YÜKSEL Prof. Dr. Nilgün ERTEN Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM Prof. Dr. BarıĢ BASLO Prof. Dr. Suna BÜYÜKÖZTÜRK Prof. Dr. Mine ÖZKAN Sınav Tarihi: Saat: TaĢınır Mal Süreci Eczane Birimi Tıbbi Malzeme Bürosunda kullanılmakta olan ve no lu Ģehiriçi iletiģime açık hatların, Ģehir dıģındaki firmalarla görüģebilmek ve faks çekebilmek için Ģehirlerarası konuģmaya açılması ve ücretinin Dekanlık tarafından ödenmesine 45-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Elektron Mikroskopi biriminde bulunan ve çevresindeki farklı hastanelerde gerçekleģtirilen doku biyopsilerinin elektron mikroskopik olarak incelenmesi ve raporlanma iģlemi ile, biyopsilere ait patoloji raporlarının konsülte edilerek gerçekleģtirilmesi sonucu hasta sahipleri ile iletiģimde kullanılmak üzere no lu hattın Ģehirlerarası iletiģime açılarak ücretinin dekanlık tarafından ödenmesine 46-Üniversitemizce kiralanarak muhtelif Anabilim Dallarımızın kullanımına tahsis edilen Esnaf Hastanesinde oluģturulacak yeni birimde kullanılmak üzere no lu hattın verilerek, bu hatta bağlı olarak direkt telefon (DĠD) verilmesi ( ) ve Ģehiriçi görüģmelere açılarak ücretinin Dekanlık tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 47-Fakültemizin bulunduğu üniversitemiz çapa yerleģkesinin yıkım ve yeniden yapım sürecinde kampüs alanında gerekli çalıģmalar yapılarak, alınacak önlemler çerçevesinde eğitim sürecinin Çapa Kampüsümüzde sürdürülmesinin uygun olacağına 48-Üniversitemizin Bologna sürecine girmesi ve mezun olan öğrencilerimize verilecek olan Diploma Eki belgesi için gerekli olan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) kredilerinin eğitim öğretim yılından itibaren Öğrenci Otomasyon Sistemi nde tanımlanabilmesi gerekmektedir. Fakültemiz de eğitim öğretim yılından itibaren AKTS kredileri kullanıldığından dolayı eğitim öğretim yılındaki AKTS kredilerini baz alarak Öğrenci Otomasyon Sistemi ne girilmesine 6/7

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı