HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26 Nisan 1966 Sayı :12283 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE l Savaş zamanında, özellikle, düşmanın hava taarruzlarına bilhassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesislerde meydana gelecek geniş ölçüdeki, hasta ve yaraklıların bakım ve tedavilerini sağlamak amacı ile, o bölgedeki her çeşit sağlık bakım ve tedavi kurumları, hastaneler servisi adı altında örgütlendirilir. Hastaneler servisinin barıştan itibaren planması, örgütlendirilmesi, ikmali, personelinin yetiştirilmesi ve diğer hizmetlerinin yürütülme şekli, 6/3150 karar sayılı «Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü»nün 42 nci maddesi gereğince bu Yönetmelikte gösterilmiştir. MADDE 2 Düşman hava taarruzlarına (Nükleer taaruzlara) uğraması muhtemel hassas bölgelerdeki her çeşit hastaneler ile, diğer; bakım ve tedavi kuramları bir olağanüstü halde, hassas bölge sınırı dışındaki emniyetli elverişli yerlere taşınırlar. Ve burada hastaneler bölgesi tesis edilir. Hastaneler bölgesi; hassas bölgenin büyüklüğüne, küçüklüğüne ve hassasiyet derecesine göre hassas bölge merkezinden Km. uzakta seçilir, imkânların müsaadesi nispetinde bu mesafeler daha uzak veya daha yakın olabilir. Barıştan itibaren tesbit edilecek ve planlanacak olan bu yerlere hastaneler bölgesi denir. Hassas bölgenin genişliği ve sağlık tesislerinin çokluğu gözönünde bulundurularak, birden fazla hastaneler bölgesi de tesbit edilebilir. MADDE 3 Diğer her çeşit tıbbî araştırma kurum ve lâboratuvarlarda olağanüstü hal sağlık hizmetleri yönünden bu servis içinde yer alacağından, yapılacak planlamaya göre hastaneler bölgesine taşınabilirler: MADDE 4 İkinci maddede sözü edilen yerlerdeki silâhlı kuvvetlere ait sabit hastaneler de; tahliyeye tabi tutuldukları takdirde, aynı şekilde hastaneler bölgesine taşınabilirler. Bu gibi kurumlar, hastaneler servisi içinde yer almamakla beraber ihtiyaç halinde bunlara sivil hasta ve yaralıların yatırılma hususu, o andaki şartlara göre mahallî askerî ve mülkî makamlarca düzenlenir ve sağlanır. Bağımsız durumdaki üniversitelere bağlı hastaneler için de bunların yetkili organları ile anlaşmak suretiyle yukarıdaki şekilde hareket edilir. Bunlardan başka Devlet, belediye ve vakıf gibi hastaneler bünyesindeki üniversite klinikleri, söz konusu hastanelerle aynı işleme tabi tutulurlar. MADDE 5 Hastaneler bölgesine intikal edecek, sağlık kurumları (Esas hastaneler), hastaneler bölgesinde mevcut yataklı sağlık kurumlarından veya elverişli diğer binalardan faydalanılarak yerleştirilir. Bunların, ihtiyacı karşılayamaması halinde özel sektör, iktisadi devlet 1

2 teşekkülleri veya hayır cemiyetlerinde mevcut seyyar hastane ve hastane olmaya elverişli baraka ve çadırlardan faydalanılarak yardımcı hastaneler kurulur. Bunlar esas hastanenin emrinde bulunurlar. MADDE 6 Hasar bölgelerinden gelecek hasta ve yaralıların ayırımını ve ilk tıbbî müdahaleyi yapmak, gerekenlerin hastanelere yollanmasını sağlamak üzere hastaneler bünyesinde ve onlarla birlikte yeteri kadar ileri ilk yardım merkezleri kurulur. Bunlar daha barıştan itibaren hassas bölgeleri dışında veya kenarında ve hasar bölgesi ile hastaneler bölgesi arasında, yol durumları da dikkate alınarak seçilmiş bulunan elverişli binalara taarruzdan önce yerleştirilip taarruz safhasından hemen sonra faaliyette geçirilirler. MADDE 7 İlk yardım merkezlerinin başlıca görevleri şunlardır: a) Gelen bütün vak'aların sebeplerini araştıracak, b) Ciddi şekilde yaralı olanlara, hastaneye nakillerinden evvel gerekli ilk müdahaleyi yapmak, c) Bu ilk müdahaleden sonra, hemen hastaneye taşınması sakıncalı olan ağır hastalan geçici olarak alıkoymak, d) Hafif yaralılara gerekli tedaviyi yapıp iyileştirmektir. MADDE 8 Olağanüstü halin başlangıcından, bir taarruzun vukuuna kadar şehirde meydana gelebilecek âcil vak alara bakmak üzere, hastaneler bölgesine taşınan hastanelerin gerekenlerinde yeteri kadar (En fazla mevcudun 1/10 kadar) yatak, personel ve malzeme yerinde bırakılır. Bunlar, âcil vak'a hastanesi olarak taarruza kadar görevlerine devam ederler. Esas hastanelere bağlı olarak çalışan bu hastanelerin personeli; bağlı bulunduktan hastane idarelerince nöbet esasına göre tâyin edilir. Taarruzu müteakip, o mahaldeki kurtarma faaliyetlerine katılarak durumlarını ilgili kademelere bildirir. Ve alacakları emre göre hareket ederler. MADDE 9 Hastaneler servisi başkanı, mahallin en büyük mülki idare amirliğince görevlendirilecek bir hastane başhekimidir. Diğer hastane başhekimleri hastaneler servisi başkanının yardımcısı olup birden fazla hastane bölgesi varsa bunlarda da bu yardımcılardan birer âmir görevlendirilir. MADDE 10 Nükleer hedef olmayan hassas bölgelerde de, bu servis kurulmakla beraber seyrekleştirme bölgeleri dışında kalan hastanelerin hassas bölge sınırı dışına taşınmasına lüzum yoktur. Bu gibi hastaneler, bulundukları yerlerde bu yönetmelik esaslarına göre düzenlenip örgütlendirilirler. Hassas bölgenin önemi, nüfus çoğunluğu ve imkânları gözönünde bulundurularak, örgüt daha da basitleştirilebilir. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Planlama MADDE 11 Hastaneler servisi ile ilgili olarak, barıştan itibaren yapılacak hazırlık ve planlamalar; mahallin en büyük sağlık âmiri tarafından Sivil Savunma makamları ile işbirliği yapılarak düzenlenir. Bu çalışmalara bütün sağlık kurumlarının sorumlu âmirleri de katılırlar. Mahallî Sivil Savunma planı içinde yer alacak olan hastaneler servisine ait planın onaylı bir nüshası da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilir. MADDE 12 Barış hazırlık ve planlamaları ve gerektiğinde bunların uygulanması ile illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri, diğer yerlerde mahallin en büyük sağlık âmirleri sorumlu olup bu hususlar; sağlık seferberliği şümul ve çerçevesinde ve bu Yönetmelik esasları dairesinde planlanır ve yürütülür. Bu planlamaya dahil hastanelere veya ilgili idarelere, durum ve görevleri de bildirilmek suretiyle, kendilerince gerekli hazırlıkların yapılması sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat MADDE 13 Hastaneler servisi, özel bir sivil savunma kuruluşu olmayıp 6/3150 karar sayılı «Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü»nün 31 inci maddesine göre; barışta mevcut hizmet kurumlarının olağanüstü hal ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesi ve örgütlendirilmesi suretiyle meydana gelen bir kuruluştur. MADDE 14 Hastaneler servisinde yaralı ve hastaların tedavileri için lüzumlu yatak adedi o mahallin mevcut imkânlarına göre azamî haddine çıkarılır. Komşu il veya ilçelerdeki yataklı sağlık kurumlarının imkânlarından faydalanılır. Bu komşu il ve ilçeler de, hassas bölgelere yardımı gözönünde tutarak kapasitelerini âzami seviyede bulundururlar. MADDE 15 Hastaneler servisini teşkil eden esas ve yardımcı hastanelerin sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile malzeme ve ilâç kadroları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından verilecek esaslar dairesinde tesbit olunur. Bir hastane bölgesinde ihtiyaca yetecek derecede uzman, tabip ve teknik sağlık personeli ile tıbbî cihaz vs. malzeme mevcut olmadığı takdirde; hastaneler bölgesi amirliğince gerekli kaydırmalar, aktarmalar yapılarak veya sıra nöbet hizmetleri ihdas edilerek hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanır. MADDE 16 Nükleer hedef olması muhtemel hassas bölgelerde her korunma bölgesi için; diğer hassas bölgelerde 2-3 korunma bölgesi için bir ileri ilk yardım merkezi kurulur. Buna göre, hassas bölge için ihtiyaç duyulan miktarda ileri ilk yardım merkezi tesbit olunur. Ve bu miktar, hastaneler servisine dahil yataklı sağlık kurumlarına kadro ve kapasiteleri ile, özellikleri de dikkate alınarak dağıtılır. Hastane bölgeleri ana yollardan mümkün mertebe uzakta kurulmalıdır. Yaralıların, gelecekleri istikamet belli olunca, her hastane bölgesine giden yol kavşağına, ilk yardım ve ambulans servisi tarafından bir ambulans kontrol noktası açılır. 3

4 Bunlar, karışıklığı önleyecek ve hastanelerden aldıkları bilgilere göre, yaralıların düzenli bir şekilde hastanelere dağıtımını sağlayacaklardır. Bu bakımdan ilk yardım ve ambulans servisi, hastaneler servisi ile müştereken ve anlaşarak çalışacaklardır. MADDE 17 Bir ileri ilk yardım merkezinin personel, araç ve gereç kadrosu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bildirilir. Diğer ilâç ve tıbbî malzeme cins ve miktarları, Sağlık ve Yardım Bakanlığı hastanelerine ait standardlara göre, bu Bakanlık tarafından verilecek esaslar dairesinde tesbit olunur. DÖRDÜMCÜ BÖLÜM İkmal MADDE 18 Hastaneler servisi içine alınan resmî ve özel bütün sağlık tesislerinde mevcut personel, araç, gereç ve ilâçlardan, gerekenlere 7126 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre el konulmak suretiyle bu servis hizmetinde kullanılırlar. MADDE 19 Hastaneler servisi ile diğer hastanelerin, 13 üncü maddeye göre olağanüstü hal ve savaş ihtiyaçları için tespit edilecek ilâve araç, gereç ve ilâçlarının; 4/11635 sayılı Tüzüğün 9 uncu madde (d) fıkrası gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca barıştan tedarik ve stoklanmasına çalışılır. MADDE 20 Hastaneler servisi ihtiyacına ait, barıştan tedârik olunmayan araç, gereç, ilâç, tıbbî cihaz ve malzeme ile her çeşit emval ve eşya; bir olağanüstü hal ve savaşta 7126 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre el koyma suretiyle sağlanabilir. MADDE 21 Hastaneler servisinin gerektirdiği ilâve sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile diğer gerekli personel 7116 sayılı Kanunun 85 sayılı Kanunla değişen 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerden barış zamanında tefrik edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim MADDE 22 Hastaneler servisinde görevli, daimi kadrolardaki memur, ücretli vesair personelle mükelleflerin yetiştirilme şekli; 6/3150 karar sayılı «Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü»»nün beşinci (Eğitim) kısmında yazılı hükümlere tabidir. MADDE 23 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından verilecek direktif dairesinde, bu servis personelinin mahalli eğitimleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri ile mahallin en büyük sağlık amirleri tarafından planlanır ve bunların koordinatörlüğünde hastaneler servisi başkanlarınca yürütülür. 4

5 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli İşler MADDE 24 Hastaneler bölgelerindeki hastanelerde kayıt, kabul, karantina, teşhis, tedavi, usulleri rapor ve iaşe hizmetleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulamakta olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yürütülür. MADDE 25 Hastaneler bölgesinde, yatak, sınıf farkları.uygulanmaz. Fiilen taarruza uğramış hassas bölgelerin hasta ve yaralılarından hiç bir ücret alınmaz. MADDE 26 Hasar bölgelerinden gelecek hasta ve yaralıların, radyasyon ile bulaşmış olacakları gözönünde bulundurularak, bulaşıklığın teşhisi ve temizlenmesi bakımından hastanelerce alınması gerekli tertip ve tedbirleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca barıştan tespit edilerek gereği sağlanır. MADDE 27 Hastaneler bölgesindeki hastanelere giren ve çıkan şahısların kimlik ve adresleri, her gün muntazaman sosyal yardım servisine bildirilir. Bu suretle aile fertlerinin buluşturulmasına yardım edilir. MADDE 28 6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili Teşkilat ve Tedbirler Tüzüğünün 42 nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı ile müştereken hazırlanmış olan bu Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yürütülür. MADDE 29 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 5

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk,

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 3597 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 224 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Taraflar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1)

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1) 5519 ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2659 Kabul Tarihi : 14/4/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/4/1982 Sayı : 17670 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 301 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı