DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI"

Transkript

1 DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR Özeti : 2942 sayılı Kanun un 30 uncu maddesi uyarınca, ihtiyaç sahibi idarenin ancak devir istemiyle dairemize başvurabileceği öngörüldüğü halde, yasada öngörülen usule ilişkin işlemler tamamlanmadan bu hükmün kapsamı dışına çıkan satın alma yoluyla devir istemiyle başvurulduğu anlaşıldığından, bu aşamada istem hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığı hakkında. Karayolları Genel Müdürlüğü ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Serinyol Belediye Başkanlığının günlü dilekçesinde aynen; "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü'nün 05/03/2007 tarih ve B091TCK /732-99/7079 sayılı işlemlerinin iptali ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan... ilçesi,... Köyü,... mevkiinde kain 261 parsel sayılı, m2'lik taşınmazın, 6150 metrekarelik kısmının müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı'na satın alma yoluyla devredilmesine karar verilmesi talebi hk. Serinyol Belediye Başkanlığı tarafından yapılan imar düzenlenmesinde mezbahane olarak belirlenen ve fiilen mezbahane olarak kullanılan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan... mevkiinde kain 261 parsel sayılı taşınmazın 6150 metrekarelik bölümünün satın alma yoluyla müvekkil Belediye'ye devredilmesi istemimiz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Talebimizin reddi işlemi hukuka uygun değildir. Şöyle ki; 1- Sağlık açısından mezbahanelerin yerleşim alanlarından uzak olması gerektiği muhakkaktır. Serinyol Beldesinde mezbahane için en uygun alan kent merkezine yakın ancak kent merkezi dışında olması nedeniyle halen mezbahane olarak faaliyette bulunan ve dava konusu olan alandır. Mezbahane yapımı için daha uygun bir alan yoktur. Zaten Serinyol Belediyesi imar planında da söz konusu alanı yıllardan beri Belediye Hizmet Tesisi, Mezbahane ve Soğuk Hava Deposu olarak belirlemiş ve mezbahane olarak kullanmıştır. 2- Sözkonusu alanın müvekkil Belediye Başkanlığına devredilmesi durumunda mevcut mazbahane geliştirerek ve soğuk hava deposu için ek bina yapılarak hayvan kesim işlemlerinin ve muhafazasının daha modern koşullarda gerçekleştirilmesi olanaklı hale gelecektir. Aksi durumda ise mevcut mezbahanenin geliştirilmesi mümkün olmayacak, hatta yıkımı dahi mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla yıkım ve yapım masrafları vatandaşın üzerine yükletilecek gereksiz maliyetler olarak karşımıza çıkacaktır. 3- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 261 nolu parselle birlikte sözkonusu bölge birbirine bitişik halde birçok parseli vardır. Serinyol Belediye Başkanlığı'nın imar düzenlemesi içinde bulunan bu parsellerin toplam yüzölçümü yaklaşık olarak metrekaredir. Ayrıca 1

2 bu parsellere bitişik olan ancak imar düzenlemesi içerisinde olmayan davalı idare'ye ait yaklaşık metrekarelik parsellerde düşünüldüğünde davalı idare'nin ihtiyacın çok ötesinde bir alana sahip olduğu anlaşılacaktır. Davalı İdare şu an için bu alanın sadece metrekaresini (%004) kullanmaktadır. Zaten düz olduğu halde ihtiyaç fazlası olduğu için geçmiş yıllarda mevcut alanın büyük bir bölümü stabilize malzeme temini için kullanılmıştır. Alan düz olduğu halde stabilize malzeme temin edilmesi nedeniyle bu alanda yer yer 20 metre derinliğinde çukurluklar mevcuttur. Şu an için de bu alandan stabilize malzeme alınması mümkün değildir. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yaklaşık metrekarelik alanın tanımı malzeme ocağı olarak kullanılmaya müsaittir. Ayrıca bu alan ihtiyacın çok üzerindedir. Dolayısıyla davalı idare'nin yıllardan beri fiilen mezbahane olarak kullanılan 261 nolu parselin metrekarelik bölümünü satın alma talebimizi reddetmeleri hukuka uygun değildir. 4- İki kurum arasındaki bu anlaşmazlıkta; satın alma istemimizin reddedilmesi durumunda mezbahanenin yıkımı ve yeniden yapımı sözkonusu olacağından ortaya artı masraflar çıkacaktır. Bu masrafların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı açısından modern tesislerin yapılabilmesi ve dolayısıyla kamu yararı açısından sözkonusu alanın Serinyol Belediye Başkanlığı'na satın alma yoluyla devredilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. H.NEDENLER : İYUK, Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat. KANITLAR : Serinyol Belediye Başkanlığı'ın satın alma istemini içeren yazıları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü'nün satın alma isteminin reddine ilişkin 05/03/2007 tarih ve B091TCK /732-99/7079 sayılı işlemi, davalı İdare Kayıt ve belgeleri, Serinyol Belediye Başkanlığı kayıt ve belgeleri imar planı, bilirkişi incelemesi, keşif ve her tür yasal kanıt. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü - 5. Bölge Müdürlüğü'nün 05/03/2007 tarih ve B091TCK /732-99/7079 sayılı işlemlerinin iptali ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ait olan... ilçesi,... Köyü,... mevkiinde kaim 261 parsel sayılı metrekarelik taşınmazın 6150 metrekarelik kısmının müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı'na satın alma yoluyla devredilmesine karar verilmesini müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı adına saygıyla arz ve talep ederim." denilmektedir. Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumunca kamulaştırılmayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden, Serinyol Belediye Başkanlığının günlü, 59 sayılı yazısıyla... İlçesi,... Köyü,... mevkii, 261 parsel sayılı, metrekarelik lik taşınmazın 6150 metrekarelik kısmının mezbahane inşa etmek üzere devrinin istenildiği, ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün günlü, 3926 sayılı yazısıyla devir isteminin reddedildiği, devir isteminin reddi üzerine ortaya çıkan anlaşmazlığın incelenerek kesin karara bağlanması için bu aşamada Dairemize başvuru yapılmadan, ikinci kez Belediye Başkanlığının günlü, 108 sayılı yazısıyla, sözkonusu taşınmazın 6150 m2'lik kısmının YTL bedelle satın alınması istemiyle yapılan başvuruya Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün günlü yazısıyla satın alma talebinin uygun görülmediği yönünde yanıt verilmesi üzerine, Serinyol Belediye Başkanlığının dava dilekçesi şeklinde düzenlenen, başvurma ve karar harçları ile posta gideri yatırılmış günlü dilekçesiyle Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığına başvurulduğu, dilekçe ve eklerinin Danıştay'a gönderilmesi üzerine Danıştay 6 ncı Dairesince 2

3 E: 2007/1933 sayılı dosyada verilen günlü, K: 2007/2975 sayılı Gönderme Kararı ile dava dosyasının Dairemize gönderildiği, dosyada bulunan dava dilekçesinde, günlü işlemin iptaliyle söz konusu taşınmazın satın alma yoluyla devrine karar verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen usule uyulması koşuluyla iki kamu idaresi arasında, ihtiyaç belirtilerek devri istenilen taşınmazın devri konusunda çıkan anlaşmazlığın çözümüne ilişkin Danıştay'a verilen görev, Kanunla Danıştay'a kesin karara bağlanmak üzere verilmiş idari bir görevdir ve 2575 sayılı Yasanın 42 inci maddesinin (g) bendi uyarınca bu görev Dairemizce yerine getirilmektedir. Bu hükümde sözü edilen başvuru yolunun bir dava yolu olmadığı çok açıktır. Ayrıca, yine bu madde hükmüne göre taraflar arasında taşınmazın devri konusunda çıkan uyuşmazlıklar Dairemizce kesin karara bağlanmakta olup devir konusundaki uyuşmazlığın dışında kalan bedele ilişkin uyuşmazlığın hangi merci tarafından çözüleceği madde hükmünde açıkça belirtilmiştir. Durum böyle olunca, devir istemlerinin dışında bulunan ve ayrı bir mevzuatta düzenlenmiş olan, kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların bedeli karşılığında satılması ya da satın alınması istemlerine verilen olumsuz yanıt nedeniyle çıkan anlaşmazlıkların, 2942 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde öngörülen devir konusunda çıkmış bir anlaşmazlık olarak kabulü mümkün değildir. Serinyol Belediye Başkanlığının günlü dilekçesi ve eklerinde, Belediye Encümenince sözkonusu taşınmazın hangi amaçla kamulaştırılacağına ilişkin olarak alınmış bir kamulaştırma kararının ve kıymet takdir komisyonunca 8 inci madde uyarınca bedel tespitine ilişkin yapılmış bir işlemin bulunmadığı, mal sahibi idareye ikinci kez yapılan başvurunun 2942 sayılı Kanuna göre devir talebini içermeyip satın alma talebini içerdiği, günlü, 108 sayılı yazıyla mal sahibi idareden açıkça taşınmazın satışının istenildiği, devir talebinde bulunulmadığı, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ihtiyaç sahibi idarenin ancak devir istemiyle Dairemize başvurabileceği öngörüldüğü halde, Yasada öngörülen usule ilişkin işlemler tamamlanmadan bu hükmün kapsamı dışına çıkan satın alma yoluyla devir istemiyle başvurulduğu anlaşıldığından, bu aşamada böyle bir talebin incelenmesine olanak bulunmadığına, belirtilen usul eksiklikleri tamamlandıktan sonra devir konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde çözümü için Dairemize başvurulması gerektiğine, bu haliyle istem hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığına, dosyanın Serinyol Belediye Başkanlığına iade edilmesi için Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1168 Karar No : 2007/1169 Özeti : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın, 2942 sayılı Kanun un 10 uncu maddesine göre, kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması, ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili istemlerinin 2942 sayılı Yasa nın 30 uncu maddesinde düzenlenen devir konusundaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak yapılacak talebe, uygun olmadığı hakkında. 3

4 Mülkiyeti Hazineye ait İli, Merkez Mahallesi 278 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi isteğine ilişkin FEDAŞ Tunceli İl Müdürlüğünün günlü dilekçesinde aynen; "1)Teşekkülümüz yatırım programında 05.D proje numarası ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Başkanlığınca ihale edilen Tunceli İli, Merkez Elektrik Şebeke projesi kapsamında yapılacak olan 68 adet trafo binası için tarih/ sayılı kararı ile kamulaştırmaya başlama kamu yararı kararı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınmıştır. 2) 2942 sayılı Kanunun değişik 4650 sayılı Yasa gereğince, İdaremiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu taşınmazlara bedel takdiri yapılmıştır. Belirtilen Trafo (KÖK) yerlerine isabet eden çeşitli mevkilerdeki parsellerin kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedel ile İdaremize devri için tarih ve 47 sayılı yazımız ile muvafakat istenmiş olup devir konusunda anlaşma sağlanmamıştır. Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca kanuni cevap süresi içinde ilgili idare ile devir konusunda da anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zarureti doğmuştur. Kamulaştırmayla ilgili tüm belgeler ekte sunulmuştur. 3) Taşınmaz pazarlıkla satın alınamadığından 2942 sayılı kanunun değişik 4650 sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur. 4) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli kesin olmayıp temyiz yolu açıktır. Mahkeme kararı kesin olmadığından Bankaya yatırılan kamulaştırma bedeli de kesin değildir. Bankaya idarece yatırılan kamulaştırma bedelinin malikler tarafından derhal alınmasını engelleyecek bir hüküm 2942 sayılı değişik 4650 sayılı Yasada yoktur. İdaremizin bu zararını önlemek amacıyla mahkeme kararının kesinleşmesine kadar bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin üzerine gelen hükümlere göre tedbir konması ve vadeli mevduat olarak yatırılmasının her iki taraf için de adil bir durum yaratacağı kanaatindeyiz SONUÇ VE İSTEM : Yargılamanın yapılarak dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin TESPİTİ ile Bankaya yatırılacak bu kamulaştırma bedelin üzerine karar kesinleşinceye kadar genel hükümlere göre TEDBİR konulmasını taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına trafo binası ve arsası olarak tapuya TESCİLİNE yargılama masraflarının ve ücreti vekaletin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Dosyanın incelenmesinden, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin günlü, 5-47 sayılı yazıyla Tunceli Defterdarlığına yaptığı başvuruda, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın 60,47 metrekarelik kısmının YTL bedelle trafo binası inşa etmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca devredilmesinin istendiği, bu alanın kütüphane olarak kullanılmak üzere Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsisli olması nedeniyle Defterdarlığın günlü 65 sayılı yazıyla istemin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletildiği, günlü, sayılı cevabi yazıda, söz konusu alanın İl Halk Kütüphanesi hizmet binasının bahçesinde yer aldığı, bu nitelikteki bir yapının kütüphane kullanıcıları ve kütüphanede bulunan elektrik donanımları ile cihazları olumsuz yönde etkileyeceği belirtilerek istemin reddedilmesi üzerine Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince Dairemize gönderilen yazıda, 2942 sayılı Kanunla değişik 4650 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması, ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili istenildiği anlaşılmıştır sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu 4

5 tüzelkişisi ya da kurumunca kamulaştırılamayacağı, ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer alan bu hükümle Dairemize verilen görev, kamu tüzel kişileri ve kurumları arasında taşınmaz devri istemleri nedeniyle çıkan uyuşmazlıkların kamu yararı gözetilerek çözümlenmesinden ve yasal koşullar oluşmuşsa taşınmazın devrine karar vermekten ibaret olup, istem dilekçesinde belirtilen şekilde kamulaştırma bedelinin tespiti, genel hükümlere göre tedbir konulması, taşınmazın devir isteyen idare adına tesciline karar verilmesi gibi bir görevin Dairemize tevdi edilmediği açıktır. Açıklanan nedenlerle, FEDAŞ Tunceli İl Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu taşınmazın, 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması, ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili istemlerinin 2942 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde düzenlenen devir konusundaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak yapılacak talebe uygun olmadığı anlaşıldığından bu istemle ilgili olarak Dairemizce karar verilmesinin mümkün olmadığına, istemin incelenmeksizin reddine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1433 Karar No : 2008/26 Özeti : 2942 sayılı Kanun un 30 uncu maddesine göre dairemizce verilen kararların kesin idari kararlar olması, aynı yer hakkında devir konusunda mükerrer karar verilmesinin mümkün bulunmaması hakkında. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı arasında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün günlü dilekçesi üzerine, Dairemizin günlü, E: 2006/744, K: 2006/747 sayılı kararı ile uyuşmazlık konusu taşınmazın anılan Genel Müdürlüğe devrine karar verilmesinden sonra aynı taşınmaz için yeniden devir kararı verilmesi isteğine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün... Nöbetçi İdare Mahkemesince gününde kayda alınan tarihsiz ve sayısız dilekçesinde aynen; " Müvekkil şirketin 99.D /01 yatırım projesinde yer alan indirici... binası yeri için... İli,... İlçesi... Mahallesi ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın 1108 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş, 2942 sayılı Yasada değişiklik yapan 4650 sayılı Yasa gereği gerekli kıymet takdir işlemleri tamamlanmış ve anılan taşınmazda yer alan 1108 metrekarelik kısmın müvekkil şirkete devri davalı yandan talep edilmiştir. Davalı belediye başkanlığı tarafından müvekkilim kuruluşun talebine olumsuz yanıt verilmiştir sayılı Yasanın iki idare arasındaki taşınmaz devrini düzenleyen maddesindeki alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince talep incelenerek iki ay içinde karara bağlanır düzenlemesi gereği; kurumumuzca Danıştay'a başvurulmuş, Danıştay 1. 5

6 Dairesi 2006/744 E. 2006/747 K. nolu kararıyla söz konusu parselin TEDAŞ'a devrine karar verilmiştir. Ancak, karar tarihi itibariyle kurumumuz... İl Müdürlüğünde avukat bulunmaması nedeniyle, Danıştay'ın karar tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde 10. maddeye göre bedel tespiti ve tescil davası açılamamıştır. Bu nedenle,... İli,... İlçesi... Mahallesi ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın 1108 metrekarelik kısmının müvekkil adına devir ve tescili konusunda Yüce Mahkemenizce yeniden devir kararı verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Devir kararından itibaren 1 ay içerisinde tarafımızdan 10. maddeye göre bedel tespiti ve tescil davası açılacaktır. HUKUKİ SEBEPLER :Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat. DELİLLER :Yazışmalar, krokiler, bilirkişi incelemesi vesair deliller. İSTEM SONUCU : Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız nedenlerle... İli,... İlçesi... Mahallesi ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın 1108 metrekarelik kısmının müvekkilim adına devir ve tescili konusunda karar verilmesini, yargılama harç giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek, Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumunca kamulaştırılamayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden, Dairemizin günlü, E: 2006/744, K: 2006/747 sayılı kararı ile mülkiyeti Muratpaşa Belediye Başkanlığına ait... İli,... Mahallesi, ada, 5 parsel sayılı, 1108 metrekare yüzölçümlü taşınmazın imar planında, indirici... binası yeri (TEK) olarak belirlendiği,... IV elektrik şebekesi tesisleri 99.D /01 no.lu projesi gereğince indirici... binası yapımı için söz konusu taşınmaza TEDAŞ Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulduğu belirtilerek yukarıda konumu belirtilen taşınmazın imar planında gösterilen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devrine karar verildiği, bu karardan sonra bedel tespiti ve tescil davası açmak için öngörülen bir aylık sürenin geçirildiğinden bahisle aynı taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri konusunda ikinci kez karar verilmesi istemiyle Dairemize başvurulduğu anlaşılmaktadır sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre Dairemizce verilen kararların kesin idari kararlar olması, aynı yer hakkında devir konusunda mükerrer karar verilmesinin mümkün bulunmaması nedeniyle istemin reddine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. 6

7 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/792 Karar No : 2007/1171 Özeti : 4483 sayılı Kanun kapsamında, şikayet konusu edilen hukuka aykırı eylem ve işlemlerin, idari veya adli yargıda dava konusu olabilecek nitelikte bulunması, bu hukuka aykırı davranışları gerçekleştirilenler bakımından, ceza hukuku yönünden ayrıca ceza soruşturması yapılmasına engel teşkil etmeyeceği hakkında. KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler : 1- - Belediyesi Başkanı 2- Diğer Belediye Görevlileri İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının günlü, İNS: sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Soruşturulacak Eylem : Şikayetçiye ait İlçesi, Mahallesi, No:9 Apt. 8 numaralı daire ile bu apartmandaki diğer daireler için birbirinden farklı su abonelikleri tesis ederek, aynı durumdaki aboneler arasında eşitsizlik yaratmak, şikayetçinin fazla su ücreti ödemesine neden olmak, mevzuata aykırı olarak bazı abonelere ücretsiz veya indirimli su hizmeti sunmak, 4736, 5035 ve 5491 sayılı Kanunlara aykırı olarak ve her abone için farklı oranlar uygulayarak çevre temizlik vergisi, atıksu ücreti, katı atık toplama ücreti adı altında ücretler tahsil etmek. Eylem Tarihi : 2005 Yılı ve devamı İçişleri Bakanlığının günlü ve 8227 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanı tarafından verilen günlü, İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Halime Hacıoğlu'nun açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanunun 5 inci maddesinde ise izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı hükme bağlanmıştır. 7

8 Yine aynı Kanunun 9 uncu maddesinde yetkili merciin vermiş olduğu kararlara karşı itirazın hangi makamlara yapıldığı belirtilerek bu mercilerce verilen kararların kesin olduğu ifade edilmektedir. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin İçişleri Bakanlığına ve Balıkesir Valiliğine verdiği günlü dilekçelerde, Belediyesince su kullanım miktarının ve su ücretlerinin tespitinde keyfi davranıldığını, belde halkı arasında siyasi kayırmacılık yapılarak benzer durumdaki aboneler arasında eşitsizlik yaratıldığı, 5035 sayılı Kanun uyarınca tahsiline imkan bulunmayan atıksu bedelinin tahsiline devam edilerek Belediyeye haksız kazanç sağlandığı, 4736 sayılı Kanuna aykırı olarak bazı abonelere ücretsiz veya indirimli su verildiği, kullanılan miktarlara farklı oranlar uygulandığı, çevre temizlik vergisi, atıksu ücreti, katı atık toplama ücreti adı altında yasal dayanağı olmayan ücretlerin tahsil edildiği, Belediye'de Şef olan 'in abone belgeleri üzerinde keyfi olarak tahrifat yaptığının öne sürülmesi nedeniyle Balıkesir Valiliğince şikayetle ilgili yaptırılan araştırmada, Belediye Meclisinin günlü, 16 sayılı kararıyla belirlenen tarifeler uyarınca su ücretlerinin tahsil edildiği, aynı beldede farklı abonelikler tesis edilerek su ücreti tahsil edilmesinin hukuka aykırı olmadığına ilişkin yargı kararları bulunduğu, şikayetçinin dairesinin sehven konut olarak kaydedildiğinin farkedilmesi üzerine rızası alınarak sayfiye evi şeklinde değiştirildiği, bu nedenle evrakta tahrifat yapıldığı iddiasının doğru olmadığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanı tarafından günlü, İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı verildiği, bu karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz sonucunda Dairemizin günlü, E:2007/175, K:20007/296 sayılı kararıyla; konuyla ilgili somut iddiaların ve delillerin yeterince araştırılmadığı, ayrıca şikayetçinin Belediye'de Şef olan 'den ve hukuka aykırı olarak hazırlanan tarifeyi kabul eden Belediye Meclis üyelerinden şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen, itiraza konu kararda bu kişilerden bahsedilmeyerek "diğer belediye görevlileri" ifadesinin kullanıldığı, su ücret tarifesiyle ilgili yargı kararlarının şikayet edilen dönemleri kapsayıp kapsamadığının dikkate alınmadığı yolundaki iddialar da dahil olmak üzere araştırmanın eksik yapıldığı belirtilmek suretiyle şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itiraz kabul edilerek kararın kaldırılmasına karar verildiği, ancak İçişleri Bakanlığınca, Dairemiz kararının gerekleri yerine getirilmeden verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin günlü, İNS: sayılı kararda, dosyada belirtilen hususların idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilecek nitelikteki iddiaları ihtiva etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının günlü, 380 sayılı genelgesi uyarınca yapılacak herhangi bir işlemin bulunmadığının belirtildiği anlaşılmıştır. Dairemizce 4483 sayılı Kanun kapsamında verilen kararlar kesin niteliktedir ve ilgili makamlarca bu kararların uygulanması hukuk devletinin bir gereğidir. Bu kanun kapsamında şikayet konusu edilen hukuka aykırı eylem ve işlemlerin, idari veya adli yargıda dava konusu olabilecek nitelikte bulunması bu hukuka aykırı davranışları gerçekleştirenler bakımından ceza hukuku yönünden ayrıca ceza soruşturması yapılmasına engel teşkil etmeyeceği kuşkusuzdur. Nitekim Türk ceza hukukunda suç; bir eylemin ya da eylemsizliğin ortaya koyduğu neticenin kanun tarafından suç olarak tanımlanması sonucunda oluşmakta ve hukuka aykırı davranışları da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle 4483 sayılı Kanun kapsamında ön incelemeyi gerektiren bir hukuka aykırılığın idari davaya da konu olabilmesi, bu hukuka aykırı davranış nedeniyle oluşan suçtan dolayı kanun kapsamındaki kişiler hakkında soruşturma yapılmasına engel teşkil etmez. Kaldı ki 4483 sayılı Kanunun yukarda belirtilen hükümlerinde, ön inceleme yapabilmesi için ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması yeterli görülmektedir. Diğer taraftan, Yürütme organının, bir kanuna dayanmak ve kanunlara uygun olmak şartıyla yaptığı düzenlemelerden biri olan genelgeler, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuyu aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgili idari makamlara gönderilen yazılardır. Ancak genelgelerde kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı düşen veya yargı mercilerinin kararlarıyla örtüşmeyen uygulamalara esas 8

9 olacak şekilde açıklamalar yapılması ve bu tür genelgelere dayanılarak 4483 sayılı Kanunun açık ve amir hükümlerine aykırı kararlar alınması hukuk devletinin gerekleriyle bağdaşmamakta ve yetkili mercilere iletilen suç ihbar ve şikayetleri ile şüpheliler hakkında ceza soruşturması usulüne ilişkin Yasa hükümlerinin uygulanmasının engellenmesi sonucu yaratmaktadır. Açıklanan nedenlerle itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen günlü, İNS: sayılı kararın kaldırılmasına; şikayetçinin şikayet ve Dairemize verdiği itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü somut iddiaların ve bu iddialarla ilgili olarak belirttiği kişilerin ve ayrıca isnad edilen eylemlerle illiyet bağı bulunan diğer görevlilerin isim ve görev yerleri itibariyle belirlenmesi suretiyle ilgililer hakkında ön inceleme yaptırılması, bu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, tesis edilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek Dairemize gönderilmesi için, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI OY 4483 sayılı Kanunda, Cumhuriyet başsavcılarının veya yetkili merciin işleme koymama kararlarına karşı itiraz edilebileceği yönünde bir hükme yer verilmemesi nedeniyle, İçişleri Bakanınca günlü, İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın incelenmeksizin reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/867 Karar No : 2007/1284 KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler : Adli Tıp Kurumu Başkanı " Başkan Yardımcısı Özeti : Hakkında ön inceleme yapılan adli tıp kurumu başkanının ve başkan yardımcısının üstü konumunda olmayan ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili olan yargı mensuplarının, diğer bir değişle Cumhuriyet savcılarının ve ceza muhakemesinde görevli hakimlerin, ceza muhakemesinin öncesinde yer alan ve 4483 sayılı Yasa ile getirilmiş olan izin müessesinin uygulanması aşamasında, ön incelemeci olarak görevlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı hakkında. 9

10 İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanının günlü, 2007/3 sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Adli Tıp Kurumu Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Soruşturulacak Eylemler :...'un; 1- Adli Tıp Kurumu Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak asistan olduğu dönemde işyeri hekimliği yapmak, 2- İşyeri hekimi olarak çalışması nedeniyle 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca ödenen döner sermayenin yarısını alması gerekirken tamamını almak,...'ın; 1- Adli Tıp Kurumunda mescit açmak ve çalışanları namaz kılmaya zorlamak, 2- Kurumda kadrolaşmaya gitmek, Eylem Tarihi : 2007 yılı ve öncesi Adalet Bakanlığının günlü, sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Adalet Bakanının günlü, 2007/3 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya 4 üncü maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, 3 üncü fıkrasında, ön incelemenin, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği, ön inceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesinin esas olduğu, ancak işin özelliğine göre bu merciin, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebileceği ve bu isteğin yerine getirilmesinin ilgili kuruluşun takdirine bağlı olduğu, 4 üncü fıkrasında ise, yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ile askerlerin başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemeyeceği hükme bağlanmıştır sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 1 inci maddesinde, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun kurulduğu, 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise, Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinin, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanacağı hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6 ncı maddesinin (D) bendinde, Adli Tıp Kurumunu, buna bağlı kuruluşları ve adli tabiblikleri teftiş etmek, denetlemek, işlemlerini incelemek ve görevlileri hakkında soruşturma yapmak, Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Yukarıda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan Adli Tıp Kurumunun müşterek kararnameyle atanan başkanı ve yardımcılarının, 4483 sayılı Kanun kapsamına 10

11 giren bir suç işlediklerini öğrenen soruşturma izni vermeye yetkili merci konumundaki Adalet Bakanının ön inceleme başlatacağı, ön incelemenin Bakan tarafından bizzat yapılabileceği gibi, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü uyarınca görevlendireceği bir veya birkaç adalet müfettişi veya hakkında ön inceleme yapılanların üstü konumundaki Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği anlaşılmaktadır. Hakkında ön inceleme yapılan Adli Tıp Kurumu başkanının ve başkan yardımcısının üstü konumunda olmayan ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili olan yargı mensuplarının, diğer bir değişle Cumhuriyet savcılarının ve Ceza Muhakemesinde görevli hakimlerin, Ceza Muhakemesinin öncesinde yer alan ve 4483 sayılı Yasa ile getirilmiş olan izin müessesinin uygulanması aşamasında ön incelemeci olarak görevlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Olayda, Adli Tıp Kurumu Başkanı... ve Başkan Yardımcısı... hakkında, idari yönden ast-üst ilişkisi kurulamayacak konumda olduğunda kuşku bulunmayan Eyüp Cumhuriyet Başsavcısının 4483 sayılı Yasa hükümleriyle bağdaşmayan bir konumda olmasına rağmen, ön inceleme yapmakla görevlendirildiği ve bu kişi tarafından düzenlenen rapora dayalı olarak Bakan tarafından soruşturma izni verilmemesine karar verildiği anlaşıldığından, ilgililer hakkında bizzat Bakan tarafından ön inceleme yapılması ya da usulüne uygun olarak görevlendirilecek Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan ve ilgililerin üstü konumundakilere veya adalet müfettişlerine ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, tesis edilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekli görüldüğünden, itirazların kabulü ile Adalet Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin günlü, 2007/3 sayılı kararının usul yönünden kaldırılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına, kararın birer örneğinin itiraz edene gönderilmesine gününde oyçokluğuyla karar verildi. AZLIK OYU Anayasanın 140 ıncı ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5 inci maddesinde, hakimler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduğu, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 1 inci maddesinde, Adli Tıp Kurumunun, Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurduğu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında ise yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ile askerlerin sadece "başka" mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, anılan kamu görevlilerinin kendi kurumlarına ilişkin olarak görevlendirilmelerinin önünde hukuksal bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yargı mensuplarının Adli Tıp Kurumu başkan ve başkan yardımcısı hakkında ön inceleme yapmaya yetkili olduğu, Adalet Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin günlü, 2007/3 sayılı kararına yapılan itirazın esasının incelenmesi gerektiği görüşüyle anılan kararın usul yönünden kaldırılmasına ilişkin çoğunluk kararına karşıyım. 11

12 T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1041 Karar No : 2007/1312 Özeti : Ön incelemeci tarafından iddia konusu eyleme ilişkin belediye meclisi kararlarında imzası bulunan belediye meclisi Üyesi... İstanbul İlinde kalp ameliyatı olduğundan bahisle ifadesinin alınmadığı ve bu yönüyle eksik inceleme raporu düzenlendiği anlaşıldığından, belediye meclis üyesi... usulüne uygun olarak ifadesinin alınması ve düzenlenecek ek ön inceleme raporunda bu ifadenin de değerlendirilmesinden sonra, yeniden bu kişi hakkında bir karar verilmesi, söz konusu kararın ilgiliye bildirildiğine ilişkin alındı belgesi ile itiraz edilmesi halinde, buna ilişkin dilekçenin eklenmesi, itiraz edilmemesi halinde, mevcut itirazların incelenmesi için yetkili merci kararının... ilişkin kısmının kaldırılarak, dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesi hakkında. KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler : Trabzon İli, Belediyesi Başkanı Aynı yerde Belediye Meclis Üyesi (İmar Komisyonu Üyesi) " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının günlü, 2007/5459 sayılı kararı Karara İtiraz Edenler :... dışında haklarında soruşturma izni verilenler Soruşturulacak Eylem : Belediye Meclisince imar mevzuatına aykırı olarak plan tadilatına ilişkin kararlar almak Eylem Tarihi : 2005 Yılı İçişleri Bakanlığının günlü sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanlığının günlü, 2007/5459 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlendikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin suç işlediklerinin ihbar ya da şikayet konusu yapılması halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre izin vermeye yetkili merciin bir ön inceleme başlatacağı, bu 12

13 incelemeyi kendisi bizzat yapabileceği gibi, yasada belirtilen görevlilere de yaptırabileceği, 6 ncı maddeye göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişilerin, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkililerine haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilecekleri, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyecekleri, hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi...'ın İçişleri Bakanlığına günlü şikayet dilekçesi verdiği, İçişleri Bakanlığının Trabzon Valiliğine yazdığı günlü, 33/54573 sayılı yazı ile araştırma raporu düzenlenmesinin istenildiği, hazırlanan araştırma raporu üzerine İçişleri Bakanlığınca ilgililer hakkında ön inceleme başlatıldığı, ancak ön incelemeci tarafından iddia konusu eyleme ilişkin Belediye Meclisi kararlarında imzası bulunan Belediye Meclisi Üyesi...'in İstanbul İlinde kalp ameliyatı olduğundan bahisle ifadesinin alınmadığı ve bu yönüyle eksik inceleme raporu düzenlendiği anlaşıldığından, Belediye Meclis Üyesi...'in usulüne uygun olarak ifadesinin alınması ve düzenlenecek ek ön inceleme raporunda bu ifadenin de değerlendirilmesinden sonra yeniden bu kişi hakkında bir karar verilmesi, söz konusu kararın ilgiliye bildirildiğine ilişkin alındı belgesi ile itiraz edilmesi halinde buna ilişkin dilekçenin eklenmesi, itiraz edilmemesi halinde, mevcut itirazların incelenmesi için günlü, 2007/5459 sayılı yetkili merci kararının...'e ilişkin kısmının kaldırılarak dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1128 Karar No : 2007/1412 Özeti : Soruşturma izni verilmesine ilişkin... Bakanının... günlü,... sayılı kararına şikayetçi tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığını, aynı çatı altında oturmadığı kızına yapılan tebligatın geçersiz olduğunu iddia etmesi üzerine, Danıştay kararı gereğince yetkili merci kararının bilinen bu adrese tekrar gönderilerek tarihinde şikayetçinin kızına tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından bu karara itiraz ettiği dilekçesinde belirttiği adresin de yetkili merci kararının tebliğ edildiği ve kızına ait olduğunu söylediği adresle aynı olduğu, dolayısıyla tarihinde yapılan ilk tebligatın geçerli bir tebligat olduğu hakkında. KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenen :... - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenen için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi... 13

14 Soruşturulacak Eylemler : Mersin İdare Mahkemesinin günlü E:2003/278, K:2003/1139 sayılı, günlü E:2004/1633, K:2006/334 sayılı, günlü,e:2004/1636, K:2006/597 sayılı kararlarını uygulamamak Eylem Tarihi : 2003 yılı ve sonrası Çevre ve Orman Bakanlığının günlü, 01/811 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Bekir Özçelik'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği ve itiraz süresinin, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı kararının şikayetçinin şikayet dilekçesinde belirttiği adreste tarihinde kızına tebliğ edildiği, şikayetçinin bu karara Ankara Cumhuriyet Savcısının tarihli havalesi ile kayda giren dilekçesi ile itiraz etttiği, itirazında kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığını, aynı çatı altında oturmadığı kızına yapılan tebligatın geçersiz olduğunu iddia etmesi üzerine Dairemizin günlü, E:2007/326, K:2007/546 sayılı kararı ile yapılan tebligatın geçerli olup olmadığını tespite yönelik Tebligat Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine uygun olarak yenilenmesi için dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığına iade edildiği, bunun üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından şikayetçi telefon ile aranarak tebligat yapılabilecek adresinin yazılı olarak bildirmesinin istendiği, ancak yazılı olarak yeni bir adres bildiriminde bulunulmaması nedeniyle şikayetçinin dosya içeriğindeki adresleri araştırılarak son adresinin tespitine çalışıldığı, yapılan araştırma sonucunda şikayetçinin tek bir adresinin olduğu ve bu adresin de kızına tebligat yapılan adres olduğunun anlaşılması üzerine Danıştay kararı gereğince yetkili merci kararının bilinen bu adrese tekrar gönderilerek tarihinde şikayetçinin kızına tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından tarihinde Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçesiyle bu karara itiraz ettiği, dilekçesinde, tebligatın usulsüz olduğu ve eski adresine tebligat yapıldığını iddia etmesine rağmen itiraz dilekçesinde belirttiği adresin de yetkili merci kararının tebliğ edildiği ve kızına ait olduğunu söylediği adresle aynı olduğu, dolayısıyla tarihinde yapılan ilk tebligatın geçerli bir tebligat olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı kararının şikayetçiye tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçinin bu karara Ankara Cumhuriyet Savcısının tarihli havalesi ile kayda giren tarihsiz dilekçesiyle itiraz ettiği, söz konusu itirazın 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşıldığından, itirazın süre aşımı nedeniyle incelenmeksizin reddine, dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. 14

15 T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1357 Karar No : 2007/1507 Özeti : Danıştay Birinci Dairesinin, üst dereceli denetimine tabi olan üniversite yetkili kurullarınca verilen kararlardan dolayı, yetkili kurulların soruşturma esnasında elde edilen bilgi, belge ve ifadeler ile hazırlanan fezlekenin değerlendirilmesi sonucunda ortaya koydukları kanaatlerinden dolayı, sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı hakkında. KARAR Şüpheliler : Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B. F. Dekanı ve Son.Sor.Yet.Kur.Bşk " Orman Fak. Dekanı ve " Üyesi " Fen Ed.Fak.Öğ.Üyesi ve " " Suçları : 2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda son soruşturma yetkili kurulu sıfatıyla yanlı kararlar vermek, daha önce soruşturmacı olarak görevlendirilen, sonra haklarında soruşturma yapılan kişileri koruyarak yargılanmamaları yönünde kararlar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak Suç Tarihi : 2007 yılı İncelenen Karar : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun günlü, 2007/4 sayılı men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi... İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün günlü, sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda son soruşturma yetkili kurulu sıfatıyla yanlı kararlar vermek, daha önce soruşturmacı olarak görevlendirilen, sonra haklarında soruşturma yapılan kişileri koruyarak yargılanmamaları yönünde kararlar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak iddiası üzerine yapılan soruşturmada; şüphelilerden oluşan yetkili kurul tarafından, üç ayrı soruşturma raporundaki men-i muhakeme önerileri doğrultusunda dosyalardaki bilgi ve belgelere göre ilgililer hakkında men-i muhakeme kararları verildiği, isnat edilen suçun subuta ermediğinin belirtildiği, yetkili kurul tarafından da bu öneri doğrultusunda şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır sayılı Yasanın 53 üncü maddesinde ceza soruşturmalarında hazırlanan fezlekeler üzerine yetkili kurullar tarafından men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararları verileceği, men-i muhakeme kararlarının yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine, lüzum-u muhakeme kararlarının da şüphelilerin itirazı üzerine Danıştay Birinci Dairesince incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Bu hükümle üniversite personeli hakkındaki ceza soruşturmalarının iki dereceli olarak incelenip sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu durumda Danıştay Birinci Dairesinin üst dereceli denetimine tabi olan üniversite yetkili kurullarınca verilen kararlardan dolayı yetkili kurulların soruşturma esnasında elde edilen bilgi, belge ve ifadeler ile hazırlanan fezlekenin değerlendirmesi sonucunda ortaya 15

16 koydukları kanaatlerinden dolayı sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı, dolayısıyla dosyada şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun günlü, 2007/4 sayılı men-i muhakeme kararının onanmasına, dosyanın Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1383 Karar No : 2008/18 Özeti : Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun a tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı, haklarında yapılacak ceza soruşturması ve kovuşturması yönünden, 4483 sayılı Kanun un 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükmünün, mevzuata aykırı bir şekilde işletilmesi sonucunda, düzenlettirilen ön inceleme raporu üzerine, vali tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar verilmesi halinde; bu karara yapılan itirazın, 4483 sayılı Kanun un 9 uncu maddesi uyarınca, yetkili bölge idare mahkemesince karara bağlanması gerektiği hakkında. KARAR Şüpheliler : Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Doktoru " " " " Suç : Bağ-Kur sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları görmeden ve muayene etmeden reçete düzenlemek ve Eczacı... 'e vermek suretiyle kamuyu zarara uğratmak Suç Tarihi : Yılları İncelenen Karar : Kocaeli Valisinin günlü, 42 sayılı soruşturma izni verilmesi kararı Karara İtiraz Eden : Hakkında soruşturma izni verilenlerden... İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesinin günlü, E:2007/149, K:2007/178 sayılı görevsizlik kararıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen merci kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının, bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 16

17 memurlarının, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında uygulanacak ceza soruşturması usulünü gösteren 53 üncü maddesinin (c) bendinin 1 numaralı altbendinde, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için soruşturmanın, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri soruşturmacı tarafından yapılacağı, aynı bendinin (2-e) altbendinde de 657 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına yer itibariyle yetkili il idare kurulunca karar verileceği, verilen lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı halinde, men-i muhakeme kararlarının ise yasa gereği kendiliğinden Danıştay ilgili Dairesince incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek amacıyla tarihinde yürürlüğe konulan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmış olduğundan, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı haklarında yapılacak ceza soruşturması ve kovuşturması bakımından 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) bendi hükmünün uygulanmasının Yasa gereği olduğu açıktır. Bu bakımdan, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı haklarında yapılacak ceza soruşturması ve kovuşturması yönünden 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri soruşturmacı tarafından yapılacak soruşturma sonucunda aynı bendin (2-e) numaralı altbendi hükmüne göre son soruşturmanın açılıp açılmamasına yer itibariyle yetkili il idare kurulunca karar verileceği açık olmakla birlikte, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükmünün mevzuata aykırı bir şekilde işletilmesi sonucunda düzenlettirilen ön inceleme raporu üzerine vali tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar verilmesi halinde, bu karara yapılan itirazın, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince karara bağlanması gerekmektedir. Öte yandan, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının ceza soruşturmasına ilişkin özel hüküm niteliğinde bulunan 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesindeki usule uyularak soruşturma yapılıp fezleke düzenlenmesi ve bu maddede yer alan yetkili kurullardan biri tarafından (bu olayda Kocaeli Valiliği İl İdare Kurulu) men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme kararı verilmesi halinde, yasa gereği kendiliğinden veya bu karara yapılacak itiraz üzerine dosyanın Danıştay Birinci Dairesince incelenerek karara bağlanacağı açıktır. Dosyanın incelenmesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun (Bağ-Kur Genel Müdürlüğü) günlü dilekçesiyle, Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Doktorları...,... ve...'ın Bağ-Kur sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları görmeden ve muayene etmeden reçete düzenlemek ve Eczacı...'e vermek suretiyle kamuyu zarara uğrattıklarından bahisle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, Başsavcılığın günlü, Soruşturma No:2007/1941, Karar No:2007/9 sayılı kararıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanuna göre soruşturma yapmaya yetkili olan Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne dosyanın gönderildiği, Rektörlük tarafından görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen fezlekenin karar verilmek üzere günlü, 220 sayılı yazıyla Kocaeli Valiliği İl İdare Kuruluna 17

18 gönderildiği, ancak düzenlenen bu fezleke Valiliğe ulaşmadan önce konu hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme yapılmasına Kocaeli Valisinin günlü oluruyla karar verildiği, bu görevlendirme üzerine ifadeleri alınan şüphelilerin ön incelemeciye ayrıca sundukları günlü yazılı savunmalarında, haklarında Üniversite tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekenin günlü, 220 sayılı üst yazıyla karar verilmek üzere İl İdare Kuruluna gönderildiğini belirtmelerine karşın, gününde düzenlenen ön inceleme raporu uyarınca Kocaeli Valisince günlü, 42 sayılı soruşturma izni verilmesi kararı verildiği, bu karara hakkında soruşturma izni verilenlerden... tarafından Sakarya Bölge İdare Mahkemesine itiraz edildiği, Bölge İdare Mahkemesinin günlü, E:2007/149, K:2007/178 sayılı kararında ise, Kocaeli Valisince 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilmiş bu karara karşı yapılan itiraz hakkında 4483 sayılı Kanunun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince karar verilmesi gerektiği, verilecek bu kararda üniversite personeli hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı hususları irdelenerek bir hükme varılması gerekirken, üniversite personeli hakkında Vali tarafından verilen soruşturma izni kararlarına karşı yapılan itirazlara bakmakla görevli yerin Danıştay olduğu gerekçesiyle dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle Kocaeli Valisince 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca üniversite personeli hakkında mevzuata aykırı olarak verilen günlü, 42 sayılı soruşturma izni kararına karşı yapılan itiraz hakkında, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince, yukarıda belirtilen hükümler irdelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, 657 sayılı Kanuna tabi personel olarak Üniversitede çalışan...,... ve... hakkında Kocaeli Valisinin günlü, 42 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına karşı yapılan itiraz hakkında Dairemizce yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığına, dosyanın karar verilmek üzere Sakarya Bölge İdare Mahkemesine iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1529 Karar No : 2008/61 Özeti : İzmir Valiliği İl İdare Kurul tarafından 2547 sayılı Yasa nın 53 üncü maddesi hükmü gereğince verilen men-i muhakeme kararına yapılan itirazın, bölge idare mahkemesince incelenmesine olanak bulunmadığı, bu itirazı inceleme görevinin Danıştay Birinci Dairesine ait olduğu tartışma götürmeyecek hukuksal bir gerçeklik olduğundan, İl idare Kurulunca verilen meni muhakeme kararının, Yasa gereği kendiliğinden incelenmesi hakkında. KARAR Şüpheliler : Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hekimi " " " 18

19 Suç : Şikayetçi...'a acne vulgaris tanısı koyduktan sonra iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa yakalanmasına ve böbreklerinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak Roaccutane isimli ilaç reçete etmek suretiyle meslekte acemi davranmak Suç Tarihi : yılları İncelenen Karar : İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun günlü, 497/ sayılı men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Yok İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden İzmir Valiliğinin günlü, 2585 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı uygulanacak hükümler belirtilerek, 53/c-2-e bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulunun son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vereceği, 53/c-4 bendinde, il idare kurulunca verilen lüzum-u muhakeme kararlarına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden Danıştay İdari Dairesince incelenerek karara bağlanacağı düzenlenmiştir. Şikayetçi... tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verildiği, anılan Başsavcılığın günlü, Sor. No: 2006/92731, K: 2006/206 sayılı görevsizlik kararı ile dilekçenin şüphelilerin görev yaptıkları Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen fezlekenin 657 sayılı Yasaya göre Tabip kadrosunda görev yapan şüpheliler hakkında karar verilmesi için Rektörlükçe İzmir İl İdare Kuruluna gönderildiği, anılan Kurul tarafından şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verilerek kararın şikayetçi ve şüphelilere tebliğ edildiği, şikayetçi vekilince İzmir Bölge İdare Mahkemesinde İzmir İl İdare Kurulu kararına itiraz edildiği, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin günlü, E: 2007/302, K: 2007/321 sayılı kararında dosyanın 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendiği ve şikayetçi itirazının reddine karar verildiği, İzmir Valiliğince 2547 sayılı Yasaya göre İzmir İl İdare Kurulunca verilen günlü,497/ sayılı men-i muhakeme kararı ve dayanağı dosyanın Yasa gereğince incelenmek üzere Danıştay Birinci Dairesine gönderildiği anlaşılmıştır. İzmir Valiliği İl İdare Kurul tarafından 2547 sayılı Yasanın 53 üncü maddesi hükmü gereğince verilen men-i muhakeme kararına yapılan itirazın bölge idare mahkemesince incelenmesine olanak bulunmadığı bu itirazı inceleme görevinin Danıştay Birinci Dairesine ait olduğu tartışma götürmeyecek hukuksal bir gerçeklik olduğundan, İl İdare Kurulunca verilen men-i muhakeme kararının Yasa gereği kendiliğinden incelenmesine geçildi. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi öğrencinin tarihinde yüzündeki (acne Vulgari) sivilce şikayeti ile Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hekimliğine başvurduğu, Doktor... tarafından muayene edilerek acne vulgaris tanısı konulduğu ve isotretinoin (roaccutane) reçete edildiği, şikayetçinin yedi defa kontrole geldiği ve tetkikler yapıldığı, normal bulunması üzerine tedaviye devam edildiği, Doktor...'ın görev yerinin tarihinde değişmesinden sonra Doktor... tarafından roaccutane tedavisinin sürdürüldüğü, iki kez tetkik istendiği, tarihinde tedavinin sonlandırıldığı, tarihinde İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan böbrek biyopsisi sonucunda hastaya membranoproliferatif glomerulonefrit tanısı konulduğu, bu tedavi ile 19

20 ilgilenen Doktor...'den alınan görüşte hastalığın roaccutane tedavisine bağlı olduğunu kesin olarak söylemenin mümkün olmadığının belirtildiği, Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığının görüşünde de sözü edilen ilaç ile şikayetçide sonradan çıkan hastalık arasında bir ilişkiye rastlanmadığının belirtildiği, olayda hekim kusuru bulunmadığı belirtilerek men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmaktadır. Hastaya yapılan tüm tetkikler temin edilerek, tetkik sonuçlarına göre acne vulgaris tedavisinde kullanılan roaccutane isimli ilacın hastaya uygulanmasına devam edilmesinde hekimlerin meslekte acemilikleri, kusurlu veya ihmalkar davranışlarının bulunup bulunmadığı ve bu ilacın hastada sonradan ortaya çıkan böbrek rahatsızlığının nedeni olup olmayacağı, konularında şüphelilerin görev yaptığı Üniversite dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişiler marifetiyle yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapor da gözönünde bulundurularak bir sonuca ulaşılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı olarak soruşturma raporu düzenlendiği anlaşıldığından, şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun günlü, 497/ sayılı kararının bozulmasına, sözü edilen eksiklikler tamamlanarak, bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine İl İdare Kurulunca yeniden bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şikayetçiye ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra imzalı bildirim alındıları ve Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın İzmir Valiliğine iadesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2008/126 Karar No : 2008/181 Özeti : 4483 sayılı Kanun a göre soruşturma izni vermeye yetkili merci kararına karşı, ilgililer tarafından yetkili bölge idare mahkemesine yapılan itiraz esnasında, başkan ve üyelerin tümü için hakimin reddi isteminde bulunması durumunda, bu hususun bölge idare mahkemesince değerlendirilmesi ve sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği hakkında. KARAR İzmir İli, Konak Kaymakamının günlü, 2007/139 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı şikayetçi tarafından yapılan itiraza ilişkin dilekçede yer alan, İzmir Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyelerinin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 29 uncu maddesinin 6 ncı bendi uyarınca reddine ilişkin istem hakkında gereği yapılmak üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının günlü, 130 sayılı sayılı yazısı ekinde Dairemize gönderilen dosya, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirlemek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu, 5 inci maddesinde, izin vermeye yetkili 20

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI I. GENEL AÇIKLAMALAR Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676 SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 03.03.2009 No : 30676 Ö TEMYİZ KURULU KARARI ğretim elemanlarının katkısı olmadan elde edilen matbaa gelirlerinin, sağlık merkezi tedavi gelirlerinin

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ S. Çoşgun 1,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2014/2905 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : M.T. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1)Diyanet İşleri Başkanlığı, 2)Keçiören Kaymakamlığı İlçe

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı