DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI"

Transkript

1 DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR Özeti : 2942 sayılı Kanun un 30 uncu maddesi uyarınca, ihtiyaç sahibi idarenin ancak devir istemiyle dairemize başvurabileceği öngörüldüğü halde, yasada öngörülen usule ilişkin işlemler tamamlanmadan bu hükmün kapsamı dışına çıkan satın alma yoluyla devir istemiyle başvurulduğu anlaşıldığından, bu aşamada istem hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığı hakkında. Karayolları Genel Müdürlüğü ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Serinyol Belediye Başkanlığının günlü dilekçesinde aynen; "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü'nün 05/03/2007 tarih ve B091TCK /732-99/7079 sayılı işlemlerinin iptali ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan... ilçesi,... Köyü,... mevkiinde kain 261 parsel sayılı, m2'lik taşınmazın, 6150 metrekarelik kısmının müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı'na satın alma yoluyla devredilmesine karar verilmesi talebi hk. Serinyol Belediye Başkanlığı tarafından yapılan imar düzenlenmesinde mezbahane olarak belirlenen ve fiilen mezbahane olarak kullanılan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan... mevkiinde kain 261 parsel sayılı taşınmazın 6150 metrekarelik bölümünün satın alma yoluyla müvekkil Belediye'ye devredilmesi istemimiz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Talebimizin reddi işlemi hukuka uygun değildir. Şöyle ki; 1- Sağlık açısından mezbahanelerin yerleşim alanlarından uzak olması gerektiği muhakkaktır. Serinyol Beldesinde mezbahane için en uygun alan kent merkezine yakın ancak kent merkezi dışında olması nedeniyle halen mezbahane olarak faaliyette bulunan ve dava konusu olan alandır. Mezbahane yapımı için daha uygun bir alan yoktur. Zaten Serinyol Belediyesi imar planında da söz konusu alanı yıllardan beri Belediye Hizmet Tesisi, Mezbahane ve Soğuk Hava Deposu olarak belirlemiş ve mezbahane olarak kullanmıştır. 2- Sözkonusu alanın müvekkil Belediye Başkanlığına devredilmesi durumunda mevcut mazbahane geliştirerek ve soğuk hava deposu için ek bina yapılarak hayvan kesim işlemlerinin ve muhafazasının daha modern koşullarda gerçekleştirilmesi olanaklı hale gelecektir. Aksi durumda ise mevcut mezbahanenin geliştirilmesi mümkün olmayacak, hatta yıkımı dahi mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla yıkım ve yapım masrafları vatandaşın üzerine yükletilecek gereksiz maliyetler olarak karşımıza çıkacaktır. 3- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 261 nolu parselle birlikte sözkonusu bölge birbirine bitişik halde birçok parseli vardır. Serinyol Belediye Başkanlığı'nın imar düzenlemesi içinde bulunan bu parsellerin toplam yüzölçümü yaklaşık olarak metrekaredir. Ayrıca 1

2 bu parsellere bitişik olan ancak imar düzenlemesi içerisinde olmayan davalı idare'ye ait yaklaşık metrekarelik parsellerde düşünüldüğünde davalı idare'nin ihtiyacın çok ötesinde bir alana sahip olduğu anlaşılacaktır. Davalı İdare şu an için bu alanın sadece metrekaresini (%004) kullanmaktadır. Zaten düz olduğu halde ihtiyaç fazlası olduğu için geçmiş yıllarda mevcut alanın büyük bir bölümü stabilize malzeme temini için kullanılmıştır. Alan düz olduğu halde stabilize malzeme temin edilmesi nedeniyle bu alanda yer yer 20 metre derinliğinde çukurluklar mevcuttur. Şu an için de bu alandan stabilize malzeme alınması mümkün değildir. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yaklaşık metrekarelik alanın tanımı malzeme ocağı olarak kullanılmaya müsaittir. Ayrıca bu alan ihtiyacın çok üzerindedir. Dolayısıyla davalı idare'nin yıllardan beri fiilen mezbahane olarak kullanılan 261 nolu parselin metrekarelik bölümünü satın alma talebimizi reddetmeleri hukuka uygun değildir. 4- İki kurum arasındaki bu anlaşmazlıkta; satın alma istemimizin reddedilmesi durumunda mezbahanenin yıkımı ve yeniden yapımı sözkonusu olacağından ortaya artı masraflar çıkacaktır. Bu masrafların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı açısından modern tesislerin yapılabilmesi ve dolayısıyla kamu yararı açısından sözkonusu alanın Serinyol Belediye Başkanlığı'na satın alma yoluyla devredilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. H.NEDENLER : İYUK, Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat. KANITLAR : Serinyol Belediye Başkanlığı'ın satın alma istemini içeren yazıları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü'nün satın alma isteminin reddine ilişkin 05/03/2007 tarih ve B091TCK /732-99/7079 sayılı işlemi, davalı İdare Kayıt ve belgeleri, Serinyol Belediye Başkanlığı kayıt ve belgeleri imar planı, bilirkişi incelemesi, keşif ve her tür yasal kanıt. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü - 5. Bölge Müdürlüğü'nün 05/03/2007 tarih ve B091TCK /732-99/7079 sayılı işlemlerinin iptali ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ait olan... ilçesi,... Köyü,... mevkiinde kaim 261 parsel sayılı metrekarelik taşınmazın 6150 metrekarelik kısmının müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı'na satın alma yoluyla devredilmesine karar verilmesini müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı adına saygıyla arz ve talep ederim." denilmektedir. Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumunca kamulaştırılmayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden, Serinyol Belediye Başkanlığının günlü, 59 sayılı yazısıyla... İlçesi,... Köyü,... mevkii, 261 parsel sayılı, metrekarelik lik taşınmazın 6150 metrekarelik kısmının mezbahane inşa etmek üzere devrinin istenildiği, ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün günlü, 3926 sayılı yazısıyla devir isteminin reddedildiği, devir isteminin reddi üzerine ortaya çıkan anlaşmazlığın incelenerek kesin karara bağlanması için bu aşamada Dairemize başvuru yapılmadan, ikinci kez Belediye Başkanlığının günlü, 108 sayılı yazısıyla, sözkonusu taşınmazın 6150 m2'lik kısmının YTL bedelle satın alınması istemiyle yapılan başvuruya Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün günlü yazısıyla satın alma talebinin uygun görülmediği yönünde yanıt verilmesi üzerine, Serinyol Belediye Başkanlığının dava dilekçesi şeklinde düzenlenen, başvurma ve karar harçları ile posta gideri yatırılmış günlü dilekçesiyle Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığına başvurulduğu, dilekçe ve eklerinin Danıştay'a gönderilmesi üzerine Danıştay 6 ncı Dairesince 2

3 E: 2007/1933 sayılı dosyada verilen günlü, K: 2007/2975 sayılı Gönderme Kararı ile dava dosyasının Dairemize gönderildiği, dosyada bulunan dava dilekçesinde, günlü işlemin iptaliyle söz konusu taşınmazın satın alma yoluyla devrine karar verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen usule uyulması koşuluyla iki kamu idaresi arasında, ihtiyaç belirtilerek devri istenilen taşınmazın devri konusunda çıkan anlaşmazlığın çözümüne ilişkin Danıştay'a verilen görev, Kanunla Danıştay'a kesin karara bağlanmak üzere verilmiş idari bir görevdir ve 2575 sayılı Yasanın 42 inci maddesinin (g) bendi uyarınca bu görev Dairemizce yerine getirilmektedir. Bu hükümde sözü edilen başvuru yolunun bir dava yolu olmadığı çok açıktır. Ayrıca, yine bu madde hükmüne göre taraflar arasında taşınmazın devri konusunda çıkan uyuşmazlıklar Dairemizce kesin karara bağlanmakta olup devir konusundaki uyuşmazlığın dışında kalan bedele ilişkin uyuşmazlığın hangi merci tarafından çözüleceği madde hükmünde açıkça belirtilmiştir. Durum böyle olunca, devir istemlerinin dışında bulunan ve ayrı bir mevzuatta düzenlenmiş olan, kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların bedeli karşılığında satılması ya da satın alınması istemlerine verilen olumsuz yanıt nedeniyle çıkan anlaşmazlıkların, 2942 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde öngörülen devir konusunda çıkmış bir anlaşmazlık olarak kabulü mümkün değildir. Serinyol Belediye Başkanlığının günlü dilekçesi ve eklerinde, Belediye Encümenince sözkonusu taşınmazın hangi amaçla kamulaştırılacağına ilişkin olarak alınmış bir kamulaştırma kararının ve kıymet takdir komisyonunca 8 inci madde uyarınca bedel tespitine ilişkin yapılmış bir işlemin bulunmadığı, mal sahibi idareye ikinci kez yapılan başvurunun 2942 sayılı Kanuna göre devir talebini içermeyip satın alma talebini içerdiği, günlü, 108 sayılı yazıyla mal sahibi idareden açıkça taşınmazın satışının istenildiği, devir talebinde bulunulmadığı, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ihtiyaç sahibi idarenin ancak devir istemiyle Dairemize başvurabileceği öngörüldüğü halde, Yasada öngörülen usule ilişkin işlemler tamamlanmadan bu hükmün kapsamı dışına çıkan satın alma yoluyla devir istemiyle başvurulduğu anlaşıldığından, bu aşamada böyle bir talebin incelenmesine olanak bulunmadığına, belirtilen usul eksiklikleri tamamlandıktan sonra devir konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde çözümü için Dairemize başvurulması gerektiğine, bu haliyle istem hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığına, dosyanın Serinyol Belediye Başkanlığına iade edilmesi için Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1168 Karar No : 2007/1169 Özeti : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın, 2942 sayılı Kanun un 10 uncu maddesine göre, kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması, ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili istemlerinin 2942 sayılı Yasa nın 30 uncu maddesinde düzenlenen devir konusundaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak yapılacak talebe, uygun olmadığı hakkında. 3

4 Mülkiyeti Hazineye ait İli, Merkez Mahallesi 278 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi isteğine ilişkin FEDAŞ Tunceli İl Müdürlüğünün günlü dilekçesinde aynen; "1)Teşekkülümüz yatırım programında 05.D proje numarası ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Başkanlığınca ihale edilen Tunceli İli, Merkez Elektrik Şebeke projesi kapsamında yapılacak olan 68 adet trafo binası için tarih/ sayılı kararı ile kamulaştırmaya başlama kamu yararı kararı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınmıştır. 2) 2942 sayılı Kanunun değişik 4650 sayılı Yasa gereğince, İdaremiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu taşınmazlara bedel takdiri yapılmıştır. Belirtilen Trafo (KÖK) yerlerine isabet eden çeşitli mevkilerdeki parsellerin kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedel ile İdaremize devri için tarih ve 47 sayılı yazımız ile muvafakat istenmiş olup devir konusunda anlaşma sağlanmamıştır. Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca kanuni cevap süresi içinde ilgili idare ile devir konusunda da anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zarureti doğmuştur. Kamulaştırmayla ilgili tüm belgeler ekte sunulmuştur. 3) Taşınmaz pazarlıkla satın alınamadığından 2942 sayılı kanunun değişik 4650 sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur. 4) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli kesin olmayıp temyiz yolu açıktır. Mahkeme kararı kesin olmadığından Bankaya yatırılan kamulaştırma bedeli de kesin değildir. Bankaya idarece yatırılan kamulaştırma bedelinin malikler tarafından derhal alınmasını engelleyecek bir hüküm 2942 sayılı değişik 4650 sayılı Yasada yoktur. İdaremizin bu zararını önlemek amacıyla mahkeme kararının kesinleşmesine kadar bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin üzerine gelen hükümlere göre tedbir konması ve vadeli mevduat olarak yatırılmasının her iki taraf için de adil bir durum yaratacağı kanaatindeyiz SONUÇ VE İSTEM : Yargılamanın yapılarak dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin TESPİTİ ile Bankaya yatırılacak bu kamulaştırma bedelin üzerine karar kesinleşinceye kadar genel hükümlere göre TEDBİR konulmasını taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına trafo binası ve arsası olarak tapuya TESCİLİNE yargılama masraflarının ve ücreti vekaletin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Dosyanın incelenmesinden, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin günlü, 5-47 sayılı yazıyla Tunceli Defterdarlığına yaptığı başvuruda, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın 60,47 metrekarelik kısmının YTL bedelle trafo binası inşa etmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca devredilmesinin istendiği, bu alanın kütüphane olarak kullanılmak üzere Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsisli olması nedeniyle Defterdarlığın günlü 65 sayılı yazıyla istemin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletildiği, günlü, sayılı cevabi yazıda, söz konusu alanın İl Halk Kütüphanesi hizmet binasının bahçesinde yer aldığı, bu nitelikteki bir yapının kütüphane kullanıcıları ve kütüphanede bulunan elektrik donanımları ile cihazları olumsuz yönde etkileyeceği belirtilerek istemin reddedilmesi üzerine Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince Dairemize gönderilen yazıda, 2942 sayılı Kanunla değişik 4650 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması, ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili istenildiği anlaşılmıştır sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu 4

5 tüzelkişisi ya da kurumunca kamulaştırılamayacağı, ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer alan bu hükümle Dairemize verilen görev, kamu tüzel kişileri ve kurumları arasında taşınmaz devri istemleri nedeniyle çıkan uyuşmazlıkların kamu yararı gözetilerek çözümlenmesinden ve yasal koşullar oluşmuşsa taşınmazın devrine karar vermekten ibaret olup, istem dilekçesinde belirtilen şekilde kamulaştırma bedelinin tespiti, genel hükümlere göre tedbir konulması, taşınmazın devir isteyen idare adına tesciline karar verilmesi gibi bir görevin Dairemize tevdi edilmediği açıktır. Açıklanan nedenlerle, FEDAŞ Tunceli İl Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu taşınmazın, 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve karar kesinleşinceye kadar bedele genel hükümlere göre tedbir konulması, ayrıca taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili istemlerinin 2942 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde düzenlenen devir konusundaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak yapılacak talebe uygun olmadığı anlaşıldığından bu istemle ilgili olarak Dairemizce karar verilmesinin mümkün olmadığına, istemin incelenmeksizin reddine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1433 Karar No : 2008/26 Özeti : 2942 sayılı Kanun un 30 uncu maddesine göre dairemizce verilen kararların kesin idari kararlar olması, aynı yer hakkında devir konusunda mükerrer karar verilmesinin mümkün bulunmaması hakkında. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı arasında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün günlü dilekçesi üzerine, Dairemizin günlü, E: 2006/744, K: 2006/747 sayılı kararı ile uyuşmazlık konusu taşınmazın anılan Genel Müdürlüğe devrine karar verilmesinden sonra aynı taşınmaz için yeniden devir kararı verilmesi isteğine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün... Nöbetçi İdare Mahkemesince gününde kayda alınan tarihsiz ve sayısız dilekçesinde aynen; " Müvekkil şirketin 99.D /01 yatırım projesinde yer alan indirici... binası yeri için... İli,... İlçesi... Mahallesi ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın 1108 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş, 2942 sayılı Yasada değişiklik yapan 4650 sayılı Yasa gereği gerekli kıymet takdir işlemleri tamamlanmış ve anılan taşınmazda yer alan 1108 metrekarelik kısmın müvekkil şirkete devri davalı yandan talep edilmiştir. Davalı belediye başkanlığı tarafından müvekkilim kuruluşun talebine olumsuz yanıt verilmiştir sayılı Yasanın iki idare arasındaki taşınmaz devrini düzenleyen maddesindeki alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince talep incelenerek iki ay içinde karara bağlanır düzenlemesi gereği; kurumumuzca Danıştay'a başvurulmuş, Danıştay 1. 5

6 Dairesi 2006/744 E. 2006/747 K. nolu kararıyla söz konusu parselin TEDAŞ'a devrine karar verilmiştir. Ancak, karar tarihi itibariyle kurumumuz... İl Müdürlüğünde avukat bulunmaması nedeniyle, Danıştay'ın karar tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde 10. maddeye göre bedel tespiti ve tescil davası açılamamıştır. Bu nedenle,... İli,... İlçesi... Mahallesi ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın 1108 metrekarelik kısmının müvekkil adına devir ve tescili konusunda Yüce Mahkemenizce yeniden devir kararı verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Devir kararından itibaren 1 ay içerisinde tarafımızdan 10. maddeye göre bedel tespiti ve tescil davası açılacaktır. HUKUKİ SEBEPLER :Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat. DELİLLER :Yazışmalar, krokiler, bilirkişi incelemesi vesair deliller. İSTEM SONUCU : Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız nedenlerle... İli,... İlçesi... Mahallesi ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın 1108 metrekarelik kısmının müvekkilim adına devir ve tescili konusunda karar verilmesini, yargılama harç giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek, Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumunca kamulaştırılamayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden, Dairemizin günlü, E: 2006/744, K: 2006/747 sayılı kararı ile mülkiyeti Muratpaşa Belediye Başkanlığına ait... İli,... Mahallesi, ada, 5 parsel sayılı, 1108 metrekare yüzölçümlü taşınmazın imar planında, indirici... binası yeri (TEK) olarak belirlendiği,... IV elektrik şebekesi tesisleri 99.D /01 no.lu projesi gereğince indirici... binası yapımı için söz konusu taşınmaza TEDAŞ Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulduğu belirtilerek yukarıda konumu belirtilen taşınmazın imar planında gösterilen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devrine karar verildiği, bu karardan sonra bedel tespiti ve tescil davası açmak için öngörülen bir aylık sürenin geçirildiğinden bahisle aynı taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri konusunda ikinci kez karar verilmesi istemiyle Dairemize başvurulduğu anlaşılmaktadır sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre Dairemizce verilen kararların kesin idari kararlar olması, aynı yer hakkında devir konusunda mükerrer karar verilmesinin mümkün bulunmaması nedeniyle istemin reddine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. 6

7 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/792 Karar No : 2007/1171 Özeti : 4483 sayılı Kanun kapsamında, şikayet konusu edilen hukuka aykırı eylem ve işlemlerin, idari veya adli yargıda dava konusu olabilecek nitelikte bulunması, bu hukuka aykırı davranışları gerçekleştirilenler bakımından, ceza hukuku yönünden ayrıca ceza soruşturması yapılmasına engel teşkil etmeyeceği hakkında. KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler : 1- - Belediyesi Başkanı 2- Diğer Belediye Görevlileri İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının günlü, İNS: sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Soruşturulacak Eylem : Şikayetçiye ait İlçesi, Mahallesi, No:9 Apt. 8 numaralı daire ile bu apartmandaki diğer daireler için birbirinden farklı su abonelikleri tesis ederek, aynı durumdaki aboneler arasında eşitsizlik yaratmak, şikayetçinin fazla su ücreti ödemesine neden olmak, mevzuata aykırı olarak bazı abonelere ücretsiz veya indirimli su hizmeti sunmak, 4736, 5035 ve 5491 sayılı Kanunlara aykırı olarak ve her abone için farklı oranlar uygulayarak çevre temizlik vergisi, atıksu ücreti, katı atık toplama ücreti adı altında ücretler tahsil etmek. Eylem Tarihi : 2005 Yılı ve devamı İçişleri Bakanlığının günlü ve 8227 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanı tarafından verilen günlü, İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Halime Hacıoğlu'nun açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanunun 5 inci maddesinde ise izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı hükme bağlanmıştır. 7

8 Yine aynı Kanunun 9 uncu maddesinde yetkili merciin vermiş olduğu kararlara karşı itirazın hangi makamlara yapıldığı belirtilerek bu mercilerce verilen kararların kesin olduğu ifade edilmektedir. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin İçişleri Bakanlığına ve Balıkesir Valiliğine verdiği günlü dilekçelerde, Belediyesince su kullanım miktarının ve su ücretlerinin tespitinde keyfi davranıldığını, belde halkı arasında siyasi kayırmacılık yapılarak benzer durumdaki aboneler arasında eşitsizlik yaratıldığı, 5035 sayılı Kanun uyarınca tahsiline imkan bulunmayan atıksu bedelinin tahsiline devam edilerek Belediyeye haksız kazanç sağlandığı, 4736 sayılı Kanuna aykırı olarak bazı abonelere ücretsiz veya indirimli su verildiği, kullanılan miktarlara farklı oranlar uygulandığı, çevre temizlik vergisi, atıksu ücreti, katı atık toplama ücreti adı altında yasal dayanağı olmayan ücretlerin tahsil edildiği, Belediye'de Şef olan 'in abone belgeleri üzerinde keyfi olarak tahrifat yaptığının öne sürülmesi nedeniyle Balıkesir Valiliğince şikayetle ilgili yaptırılan araştırmada, Belediye Meclisinin günlü, 16 sayılı kararıyla belirlenen tarifeler uyarınca su ücretlerinin tahsil edildiği, aynı beldede farklı abonelikler tesis edilerek su ücreti tahsil edilmesinin hukuka aykırı olmadığına ilişkin yargı kararları bulunduğu, şikayetçinin dairesinin sehven konut olarak kaydedildiğinin farkedilmesi üzerine rızası alınarak sayfiye evi şeklinde değiştirildiği, bu nedenle evrakta tahrifat yapıldığı iddiasının doğru olmadığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanı tarafından günlü, İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı verildiği, bu karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz sonucunda Dairemizin günlü, E:2007/175, K:20007/296 sayılı kararıyla; konuyla ilgili somut iddiaların ve delillerin yeterince araştırılmadığı, ayrıca şikayetçinin Belediye'de Şef olan 'den ve hukuka aykırı olarak hazırlanan tarifeyi kabul eden Belediye Meclis üyelerinden şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen, itiraza konu kararda bu kişilerden bahsedilmeyerek "diğer belediye görevlileri" ifadesinin kullanıldığı, su ücret tarifesiyle ilgili yargı kararlarının şikayet edilen dönemleri kapsayıp kapsamadığının dikkate alınmadığı yolundaki iddialar da dahil olmak üzere araştırmanın eksik yapıldığı belirtilmek suretiyle şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itiraz kabul edilerek kararın kaldırılmasına karar verildiği, ancak İçişleri Bakanlığınca, Dairemiz kararının gerekleri yerine getirilmeden verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin günlü, İNS: sayılı kararda, dosyada belirtilen hususların idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilecek nitelikteki iddiaları ihtiva etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının günlü, 380 sayılı genelgesi uyarınca yapılacak herhangi bir işlemin bulunmadığının belirtildiği anlaşılmıştır. Dairemizce 4483 sayılı Kanun kapsamında verilen kararlar kesin niteliktedir ve ilgili makamlarca bu kararların uygulanması hukuk devletinin bir gereğidir. Bu kanun kapsamında şikayet konusu edilen hukuka aykırı eylem ve işlemlerin, idari veya adli yargıda dava konusu olabilecek nitelikte bulunması bu hukuka aykırı davranışları gerçekleştirenler bakımından ceza hukuku yönünden ayrıca ceza soruşturması yapılmasına engel teşkil etmeyeceği kuşkusuzdur. Nitekim Türk ceza hukukunda suç; bir eylemin ya da eylemsizliğin ortaya koyduğu neticenin kanun tarafından suç olarak tanımlanması sonucunda oluşmakta ve hukuka aykırı davranışları da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle 4483 sayılı Kanun kapsamında ön incelemeyi gerektiren bir hukuka aykırılığın idari davaya da konu olabilmesi, bu hukuka aykırı davranış nedeniyle oluşan suçtan dolayı kanun kapsamındaki kişiler hakkında soruşturma yapılmasına engel teşkil etmez. Kaldı ki 4483 sayılı Kanunun yukarda belirtilen hükümlerinde, ön inceleme yapabilmesi için ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması yeterli görülmektedir. Diğer taraftan, Yürütme organının, bir kanuna dayanmak ve kanunlara uygun olmak şartıyla yaptığı düzenlemelerden biri olan genelgeler, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuyu aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgili idari makamlara gönderilen yazılardır. Ancak genelgelerde kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı düşen veya yargı mercilerinin kararlarıyla örtüşmeyen uygulamalara esas 8

9 olacak şekilde açıklamalar yapılması ve bu tür genelgelere dayanılarak 4483 sayılı Kanunun açık ve amir hükümlerine aykırı kararlar alınması hukuk devletinin gerekleriyle bağdaşmamakta ve yetkili mercilere iletilen suç ihbar ve şikayetleri ile şüpheliler hakkında ceza soruşturması usulüne ilişkin Yasa hükümlerinin uygulanmasının engellenmesi sonucu yaratmaktadır. Açıklanan nedenlerle itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen günlü, İNS: sayılı kararın kaldırılmasına; şikayetçinin şikayet ve Dairemize verdiği itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü somut iddiaların ve bu iddialarla ilgili olarak belirttiği kişilerin ve ayrıca isnad edilen eylemlerle illiyet bağı bulunan diğer görevlilerin isim ve görev yerleri itibariyle belirlenmesi suretiyle ilgililer hakkında ön inceleme yaptırılması, bu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, tesis edilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek Dairemize gönderilmesi için, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI OY 4483 sayılı Kanunda, Cumhuriyet başsavcılarının veya yetkili merciin işleme koymama kararlarına karşı itiraz edilebileceği yönünde bir hükme yer verilmemesi nedeniyle, İçişleri Bakanınca günlü, İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın incelenmeksizin reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/867 Karar No : 2007/1284 KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler : Adli Tıp Kurumu Başkanı " Başkan Yardımcısı Özeti : Hakkında ön inceleme yapılan adli tıp kurumu başkanının ve başkan yardımcısının üstü konumunda olmayan ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili olan yargı mensuplarının, diğer bir değişle Cumhuriyet savcılarının ve ceza muhakemesinde görevli hakimlerin, ceza muhakemesinin öncesinde yer alan ve 4483 sayılı Yasa ile getirilmiş olan izin müessesinin uygulanması aşamasında, ön incelemeci olarak görevlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı hakkında. 9

10 İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanının günlü, 2007/3 sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Adli Tıp Kurumu Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Soruşturulacak Eylemler :...'un; 1- Adli Tıp Kurumu Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak asistan olduğu dönemde işyeri hekimliği yapmak, 2- İşyeri hekimi olarak çalışması nedeniyle 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca ödenen döner sermayenin yarısını alması gerekirken tamamını almak,...'ın; 1- Adli Tıp Kurumunda mescit açmak ve çalışanları namaz kılmaya zorlamak, 2- Kurumda kadrolaşmaya gitmek, Eylem Tarihi : 2007 yılı ve öncesi Adalet Bakanlığının günlü, sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Adalet Bakanının günlü, 2007/3 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya 4 üncü maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, 3 üncü fıkrasında, ön incelemenin, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği, ön inceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesinin esas olduğu, ancak işin özelliğine göre bu merciin, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebileceği ve bu isteğin yerine getirilmesinin ilgili kuruluşun takdirine bağlı olduğu, 4 üncü fıkrasında ise, yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ile askerlerin başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemeyeceği hükme bağlanmıştır sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 1 inci maddesinde, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun kurulduğu, 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise, Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinin, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanacağı hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6 ncı maddesinin (D) bendinde, Adli Tıp Kurumunu, buna bağlı kuruluşları ve adli tabiblikleri teftiş etmek, denetlemek, işlemlerini incelemek ve görevlileri hakkında soruşturma yapmak, Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Yukarıda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan Adli Tıp Kurumunun müşterek kararnameyle atanan başkanı ve yardımcılarının, 4483 sayılı Kanun kapsamına 10

11 giren bir suç işlediklerini öğrenen soruşturma izni vermeye yetkili merci konumundaki Adalet Bakanının ön inceleme başlatacağı, ön incelemenin Bakan tarafından bizzat yapılabileceği gibi, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü uyarınca görevlendireceği bir veya birkaç adalet müfettişi veya hakkında ön inceleme yapılanların üstü konumundaki Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği anlaşılmaktadır. Hakkında ön inceleme yapılan Adli Tıp Kurumu başkanının ve başkan yardımcısının üstü konumunda olmayan ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili olan yargı mensuplarının, diğer bir değişle Cumhuriyet savcılarının ve Ceza Muhakemesinde görevli hakimlerin, Ceza Muhakemesinin öncesinde yer alan ve 4483 sayılı Yasa ile getirilmiş olan izin müessesinin uygulanması aşamasında ön incelemeci olarak görevlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Olayda, Adli Tıp Kurumu Başkanı... ve Başkan Yardımcısı... hakkında, idari yönden ast-üst ilişkisi kurulamayacak konumda olduğunda kuşku bulunmayan Eyüp Cumhuriyet Başsavcısının 4483 sayılı Yasa hükümleriyle bağdaşmayan bir konumda olmasına rağmen, ön inceleme yapmakla görevlendirildiği ve bu kişi tarafından düzenlenen rapora dayalı olarak Bakan tarafından soruşturma izni verilmemesine karar verildiği anlaşıldığından, ilgililer hakkında bizzat Bakan tarafından ön inceleme yapılması ya da usulüne uygun olarak görevlendirilecek Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan ve ilgililerin üstü konumundakilere veya adalet müfettişlerine ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, tesis edilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekli görüldüğünden, itirazların kabulü ile Adalet Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin günlü, 2007/3 sayılı kararının usul yönünden kaldırılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına, kararın birer örneğinin itiraz edene gönderilmesine gününde oyçokluğuyla karar verildi. AZLIK OYU Anayasanın 140 ıncı ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5 inci maddesinde, hakimler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduğu, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 1 inci maddesinde, Adli Tıp Kurumunun, Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurduğu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında ise yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ile askerlerin sadece "başka" mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, anılan kamu görevlilerinin kendi kurumlarına ilişkin olarak görevlendirilmelerinin önünde hukuksal bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yargı mensuplarının Adli Tıp Kurumu başkan ve başkan yardımcısı hakkında ön inceleme yapmaya yetkili olduğu, Adalet Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin günlü, 2007/3 sayılı kararına yapılan itirazın esasının incelenmesi gerektiği görüşüyle anılan kararın usul yönünden kaldırılmasına ilişkin çoğunluk kararına karşıyım. 11

12 T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1041 Karar No : 2007/1312 Özeti : Ön incelemeci tarafından iddia konusu eyleme ilişkin belediye meclisi kararlarında imzası bulunan belediye meclisi Üyesi... İstanbul İlinde kalp ameliyatı olduğundan bahisle ifadesinin alınmadığı ve bu yönüyle eksik inceleme raporu düzenlendiği anlaşıldığından, belediye meclis üyesi... usulüne uygun olarak ifadesinin alınması ve düzenlenecek ek ön inceleme raporunda bu ifadenin de değerlendirilmesinden sonra, yeniden bu kişi hakkında bir karar verilmesi, söz konusu kararın ilgiliye bildirildiğine ilişkin alındı belgesi ile itiraz edilmesi halinde, buna ilişkin dilekçenin eklenmesi, itiraz edilmemesi halinde, mevcut itirazların incelenmesi için yetkili merci kararının... ilişkin kısmının kaldırılarak, dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesi hakkında. KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler : Trabzon İli, Belediyesi Başkanı Aynı yerde Belediye Meclis Üyesi (İmar Komisyonu Üyesi) " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının günlü, 2007/5459 sayılı kararı Karara İtiraz Edenler :... dışında haklarında soruşturma izni verilenler Soruşturulacak Eylem : Belediye Meclisince imar mevzuatına aykırı olarak plan tadilatına ilişkin kararlar almak Eylem Tarihi : 2005 Yılı İçişleri Bakanlığının günlü sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanlığının günlü, 2007/5459 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlendikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin suç işlediklerinin ihbar ya da şikayet konusu yapılması halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre izin vermeye yetkili merciin bir ön inceleme başlatacağı, bu 12

13 incelemeyi kendisi bizzat yapabileceği gibi, yasada belirtilen görevlilere de yaptırabileceği, 6 ncı maddeye göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişilerin, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkililerine haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilecekleri, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyecekleri, hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi...'ın İçişleri Bakanlığına günlü şikayet dilekçesi verdiği, İçişleri Bakanlığının Trabzon Valiliğine yazdığı günlü, 33/54573 sayılı yazı ile araştırma raporu düzenlenmesinin istenildiği, hazırlanan araştırma raporu üzerine İçişleri Bakanlığınca ilgililer hakkında ön inceleme başlatıldığı, ancak ön incelemeci tarafından iddia konusu eyleme ilişkin Belediye Meclisi kararlarında imzası bulunan Belediye Meclisi Üyesi...'in İstanbul İlinde kalp ameliyatı olduğundan bahisle ifadesinin alınmadığı ve bu yönüyle eksik inceleme raporu düzenlendiği anlaşıldığından, Belediye Meclis Üyesi...'in usulüne uygun olarak ifadesinin alınması ve düzenlenecek ek ön inceleme raporunda bu ifadenin de değerlendirilmesinden sonra yeniden bu kişi hakkında bir karar verilmesi, söz konusu kararın ilgiliye bildirildiğine ilişkin alındı belgesi ile itiraz edilmesi halinde buna ilişkin dilekçenin eklenmesi, itiraz edilmemesi halinde, mevcut itirazların incelenmesi için günlü, 2007/5459 sayılı yetkili merci kararının...'e ilişkin kısmının kaldırılarak dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1128 Karar No : 2007/1412 Özeti : Soruşturma izni verilmesine ilişkin... Bakanının... günlü,... sayılı kararına şikayetçi tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığını, aynı çatı altında oturmadığı kızına yapılan tebligatın geçersiz olduğunu iddia etmesi üzerine, Danıştay kararı gereğince yetkili merci kararının bilinen bu adrese tekrar gönderilerek tarihinde şikayetçinin kızına tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından bu karara itiraz ettiği dilekçesinde belirttiği adresin de yetkili merci kararının tebliğ edildiği ve kızına ait olduğunu söylediği adresle aynı olduğu, dolayısıyla tarihinde yapılan ilk tebligatın geçerli bir tebligat olduğu hakkında. KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenen :... - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenen için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi... 13

14 Soruşturulacak Eylemler : Mersin İdare Mahkemesinin günlü E:2003/278, K:2003/1139 sayılı, günlü E:2004/1633, K:2006/334 sayılı, günlü,e:2004/1636, K:2006/597 sayılı kararlarını uygulamamak Eylem Tarihi : 2003 yılı ve sonrası Çevre ve Orman Bakanlığının günlü, 01/811 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Bekir Özçelik'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği ve itiraz süresinin, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı kararının şikayetçinin şikayet dilekçesinde belirttiği adreste tarihinde kızına tebliğ edildiği, şikayetçinin bu karara Ankara Cumhuriyet Savcısının tarihli havalesi ile kayda giren dilekçesi ile itiraz etttiği, itirazında kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığını, aynı çatı altında oturmadığı kızına yapılan tebligatın geçersiz olduğunu iddia etmesi üzerine Dairemizin günlü, E:2007/326, K:2007/546 sayılı kararı ile yapılan tebligatın geçerli olup olmadığını tespite yönelik Tebligat Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine uygun olarak yenilenmesi için dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığına iade edildiği, bunun üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından şikayetçi telefon ile aranarak tebligat yapılabilecek adresinin yazılı olarak bildirmesinin istendiği, ancak yazılı olarak yeni bir adres bildiriminde bulunulmaması nedeniyle şikayetçinin dosya içeriğindeki adresleri araştırılarak son adresinin tespitine çalışıldığı, yapılan araştırma sonucunda şikayetçinin tek bir adresinin olduğu ve bu adresin de kızına tebligat yapılan adres olduğunun anlaşılması üzerine Danıştay kararı gereğince yetkili merci kararının bilinen bu adrese tekrar gönderilerek tarihinde şikayetçinin kızına tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından tarihinde Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçesiyle bu karara itiraz ettiği, dilekçesinde, tebligatın usulsüz olduğu ve eski adresine tebligat yapıldığını iddia etmesine rağmen itiraz dilekçesinde belirttiği adresin de yetkili merci kararının tebliğ edildiği ve kızına ait olduğunu söylediği adresle aynı olduğu, dolayısıyla tarihinde yapılan ilk tebligatın geçerli bir tebligat olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanının günlü, 01/ sayılı kararının şikayetçiye tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçinin bu karara Ankara Cumhuriyet Savcısının tarihli havalesi ile kayda giren tarihsiz dilekçesiyle itiraz ettiği, söz konusu itirazın 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşıldığından, itirazın süre aşımı nedeniyle incelenmeksizin reddine, dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. 14

15 T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1357 Karar No : 2007/1507 Özeti : Danıştay Birinci Dairesinin, üst dereceli denetimine tabi olan üniversite yetkili kurullarınca verilen kararlardan dolayı, yetkili kurulların soruşturma esnasında elde edilen bilgi, belge ve ifadeler ile hazırlanan fezlekenin değerlendirilmesi sonucunda ortaya koydukları kanaatlerinden dolayı, sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı hakkında. KARAR Şüpheliler : Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B. F. Dekanı ve Son.Sor.Yet.Kur.Bşk " Orman Fak. Dekanı ve " Üyesi " Fen Ed.Fak.Öğ.Üyesi ve " " Suçları : 2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda son soruşturma yetkili kurulu sıfatıyla yanlı kararlar vermek, daha önce soruşturmacı olarak görevlendirilen, sonra haklarında soruşturma yapılan kişileri koruyarak yargılanmamaları yönünde kararlar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak Suç Tarihi : 2007 yılı İncelenen Karar : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun günlü, 2007/4 sayılı men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi... İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün günlü, sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda son soruşturma yetkili kurulu sıfatıyla yanlı kararlar vermek, daha önce soruşturmacı olarak görevlendirilen, sonra haklarında soruşturma yapılan kişileri koruyarak yargılanmamaları yönünde kararlar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak iddiası üzerine yapılan soruşturmada; şüphelilerden oluşan yetkili kurul tarafından, üç ayrı soruşturma raporundaki men-i muhakeme önerileri doğrultusunda dosyalardaki bilgi ve belgelere göre ilgililer hakkında men-i muhakeme kararları verildiği, isnat edilen suçun subuta ermediğinin belirtildiği, yetkili kurul tarafından da bu öneri doğrultusunda şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır sayılı Yasanın 53 üncü maddesinde ceza soruşturmalarında hazırlanan fezlekeler üzerine yetkili kurullar tarafından men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararları verileceği, men-i muhakeme kararlarının yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine, lüzum-u muhakeme kararlarının da şüphelilerin itirazı üzerine Danıştay Birinci Dairesince incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Bu hükümle üniversite personeli hakkındaki ceza soruşturmalarının iki dereceli olarak incelenip sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu durumda Danıştay Birinci Dairesinin üst dereceli denetimine tabi olan üniversite yetkili kurullarınca verilen kararlardan dolayı yetkili kurulların soruşturma esnasında elde edilen bilgi, belge ve ifadeler ile hazırlanan fezlekenin değerlendirmesi sonucunda ortaya 15

16 koydukları kanaatlerinden dolayı sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı, dolayısıyla dosyada şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun günlü, 2007/4 sayılı men-i muhakeme kararının onanmasına, dosyanın Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1383 Karar No : 2008/18 Özeti : Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun a tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı, haklarında yapılacak ceza soruşturması ve kovuşturması yönünden, 4483 sayılı Kanun un 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükmünün, mevzuata aykırı bir şekilde işletilmesi sonucunda, düzenlettirilen ön inceleme raporu üzerine, vali tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar verilmesi halinde; bu karara yapılan itirazın, 4483 sayılı Kanun un 9 uncu maddesi uyarınca, yetkili bölge idare mahkemesince karara bağlanması gerektiği hakkında. KARAR Şüpheliler : Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Doktoru " " " " Suç : Bağ-Kur sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları görmeden ve muayene etmeden reçete düzenlemek ve Eczacı... 'e vermek suretiyle kamuyu zarara uğratmak Suç Tarihi : Yılları İncelenen Karar : Kocaeli Valisinin günlü, 42 sayılı soruşturma izni verilmesi kararı Karara İtiraz Eden : Hakkında soruşturma izni verilenlerden... İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesinin günlü, E:2007/149, K:2007/178 sayılı görevsizlik kararıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen merci kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının, bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 16

17 memurlarının, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında uygulanacak ceza soruşturması usulünü gösteren 53 üncü maddesinin (c) bendinin 1 numaralı altbendinde, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için soruşturmanın, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri soruşturmacı tarafından yapılacağı, aynı bendinin (2-e) altbendinde de 657 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına yer itibariyle yetkili il idare kurulunca karar verileceği, verilen lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı halinde, men-i muhakeme kararlarının ise yasa gereği kendiliğinden Danıştay ilgili Dairesince incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek amacıyla tarihinde yürürlüğe konulan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmış olduğundan, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı haklarında yapılacak ceza soruşturması ve kovuşturması bakımından 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) bendi hükmünün uygulanmasının Yasa gereği olduğu açıktır. Bu bakımdan, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı haklarında yapılacak ceza soruşturması ve kovuşturması yönünden 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri soruşturmacı tarafından yapılacak soruşturma sonucunda aynı bendin (2-e) numaralı altbendi hükmüne göre son soruşturmanın açılıp açılmamasına yer itibariyle yetkili il idare kurulunca karar verileceği açık olmakla birlikte, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükmünün mevzuata aykırı bir şekilde işletilmesi sonucunda düzenlettirilen ön inceleme raporu üzerine vali tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar verilmesi halinde, bu karara yapılan itirazın, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince karara bağlanması gerekmektedir. Öte yandan, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının ceza soruşturmasına ilişkin özel hüküm niteliğinde bulunan 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesindeki usule uyularak soruşturma yapılıp fezleke düzenlenmesi ve bu maddede yer alan yetkili kurullardan biri tarafından (bu olayda Kocaeli Valiliği İl İdare Kurulu) men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme kararı verilmesi halinde, yasa gereği kendiliğinden veya bu karara yapılacak itiraz üzerine dosyanın Danıştay Birinci Dairesince incelenerek karara bağlanacağı açıktır. Dosyanın incelenmesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun (Bağ-Kur Genel Müdürlüğü) günlü dilekçesiyle, Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Doktorları...,... ve...'ın Bağ-Kur sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları görmeden ve muayene etmeden reçete düzenlemek ve Eczacı...'e vermek suretiyle kamuyu zarara uğrattıklarından bahisle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, Başsavcılığın günlü, Soruşturma No:2007/1941, Karar No:2007/9 sayılı kararıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanuna göre soruşturma yapmaya yetkili olan Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne dosyanın gönderildiği, Rektörlük tarafından görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen fezlekenin karar verilmek üzere günlü, 220 sayılı yazıyla Kocaeli Valiliği İl İdare Kuruluna 17

18 gönderildiği, ancak düzenlenen bu fezleke Valiliğe ulaşmadan önce konu hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme yapılmasına Kocaeli Valisinin günlü oluruyla karar verildiği, bu görevlendirme üzerine ifadeleri alınan şüphelilerin ön incelemeciye ayrıca sundukları günlü yazılı savunmalarında, haklarında Üniversite tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekenin günlü, 220 sayılı üst yazıyla karar verilmek üzere İl İdare Kuruluna gönderildiğini belirtmelerine karşın, gününde düzenlenen ön inceleme raporu uyarınca Kocaeli Valisince günlü, 42 sayılı soruşturma izni verilmesi kararı verildiği, bu karara hakkında soruşturma izni verilenlerden... tarafından Sakarya Bölge İdare Mahkemesine itiraz edildiği, Bölge İdare Mahkemesinin günlü, E:2007/149, K:2007/178 sayılı kararında ise, Kocaeli Valisince 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilmiş bu karara karşı yapılan itiraz hakkında 4483 sayılı Kanunun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince karar verilmesi gerektiği, verilecek bu kararda üniversite personeli hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı hususları irdelenerek bir hükme varılması gerekirken, üniversite personeli hakkında Vali tarafından verilen soruşturma izni kararlarına karşı yapılan itirazlara bakmakla görevli yerin Danıştay olduğu gerekçesiyle dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle Kocaeli Valisince 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca üniversite personeli hakkında mevzuata aykırı olarak verilen günlü, 42 sayılı soruşturma izni kararına karşı yapılan itiraz hakkında, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince, yukarıda belirtilen hükümler irdelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, 657 sayılı Kanuna tabi personel olarak Üniversitede çalışan...,... ve... hakkında Kocaeli Valisinin günlü, 42 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına karşı yapılan itiraz hakkında Dairemizce yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığına, dosyanın karar verilmek üzere Sakarya Bölge İdare Mahkemesine iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1529 Karar No : 2008/61 Özeti : İzmir Valiliği İl İdare Kurul tarafından 2547 sayılı Yasa nın 53 üncü maddesi hükmü gereğince verilen men-i muhakeme kararına yapılan itirazın, bölge idare mahkemesince incelenmesine olanak bulunmadığı, bu itirazı inceleme görevinin Danıştay Birinci Dairesine ait olduğu tartışma götürmeyecek hukuksal bir gerçeklik olduğundan, İl idare Kurulunca verilen meni muhakeme kararının, Yasa gereği kendiliğinden incelenmesi hakkında. KARAR Şüpheliler : Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hekimi " " " 18

19 Suç : Şikayetçi...'a acne vulgaris tanısı koyduktan sonra iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa yakalanmasına ve böbreklerinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak Roaccutane isimli ilaç reçete etmek suretiyle meslekte acemi davranmak Suç Tarihi : yılları İncelenen Karar : İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun günlü, 497/ sayılı men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Yok İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden İzmir Valiliğinin günlü, 2585 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı uygulanacak hükümler belirtilerek, 53/c-2-e bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulunun son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vereceği, 53/c-4 bendinde, il idare kurulunca verilen lüzum-u muhakeme kararlarına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden Danıştay İdari Dairesince incelenerek karara bağlanacağı düzenlenmiştir. Şikayetçi... tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verildiği, anılan Başsavcılığın günlü, Sor. No: 2006/92731, K: 2006/206 sayılı görevsizlik kararı ile dilekçenin şüphelilerin görev yaptıkları Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen fezlekenin 657 sayılı Yasaya göre Tabip kadrosunda görev yapan şüpheliler hakkında karar verilmesi için Rektörlükçe İzmir İl İdare Kuruluna gönderildiği, anılan Kurul tarafından şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verilerek kararın şikayetçi ve şüphelilere tebliğ edildiği, şikayetçi vekilince İzmir Bölge İdare Mahkemesinde İzmir İl İdare Kurulu kararına itiraz edildiği, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin günlü, E: 2007/302, K: 2007/321 sayılı kararında dosyanın 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendiği ve şikayetçi itirazının reddine karar verildiği, İzmir Valiliğince 2547 sayılı Yasaya göre İzmir İl İdare Kurulunca verilen günlü,497/ sayılı men-i muhakeme kararı ve dayanağı dosyanın Yasa gereğince incelenmek üzere Danıştay Birinci Dairesine gönderildiği anlaşılmıştır. İzmir Valiliği İl İdare Kurul tarafından 2547 sayılı Yasanın 53 üncü maddesi hükmü gereğince verilen men-i muhakeme kararına yapılan itirazın bölge idare mahkemesince incelenmesine olanak bulunmadığı bu itirazı inceleme görevinin Danıştay Birinci Dairesine ait olduğu tartışma götürmeyecek hukuksal bir gerçeklik olduğundan, İl İdare Kurulunca verilen men-i muhakeme kararının Yasa gereği kendiliğinden incelenmesine geçildi. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi öğrencinin tarihinde yüzündeki (acne Vulgari) sivilce şikayeti ile Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hekimliğine başvurduğu, Doktor... tarafından muayene edilerek acne vulgaris tanısı konulduğu ve isotretinoin (roaccutane) reçete edildiği, şikayetçinin yedi defa kontrole geldiği ve tetkikler yapıldığı, normal bulunması üzerine tedaviye devam edildiği, Doktor...'ın görev yerinin tarihinde değişmesinden sonra Doktor... tarafından roaccutane tedavisinin sürdürüldüğü, iki kez tetkik istendiği, tarihinde tedavinin sonlandırıldığı, tarihinde İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan böbrek biyopsisi sonucunda hastaya membranoproliferatif glomerulonefrit tanısı konulduğu, bu tedavi ile 19

20 ilgilenen Doktor...'den alınan görüşte hastalığın roaccutane tedavisine bağlı olduğunu kesin olarak söylemenin mümkün olmadığının belirtildiği, Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığının görüşünde de sözü edilen ilaç ile şikayetçide sonradan çıkan hastalık arasında bir ilişkiye rastlanmadığının belirtildiği, olayda hekim kusuru bulunmadığı belirtilerek men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmaktadır. Hastaya yapılan tüm tetkikler temin edilerek, tetkik sonuçlarına göre acne vulgaris tedavisinde kullanılan roaccutane isimli ilacın hastaya uygulanmasına devam edilmesinde hekimlerin meslekte acemilikleri, kusurlu veya ihmalkar davranışlarının bulunup bulunmadığı ve bu ilacın hastada sonradan ortaya çıkan böbrek rahatsızlığının nedeni olup olmayacağı, konularında şüphelilerin görev yaptığı Üniversite dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişiler marifetiyle yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapor da gözönünde bulundurularak bir sonuca ulaşılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı olarak soruşturma raporu düzenlendiği anlaşıldığından, şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun günlü, 497/ sayılı kararının bozulmasına, sözü edilen eksiklikler tamamlanarak, bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine İl İdare Kurulunca yeniden bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şikayetçiye ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra imzalı bildirim alındıları ve Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın İzmir Valiliğine iadesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2008/126 Karar No : 2008/181 Özeti : 4483 sayılı Kanun a göre soruşturma izni vermeye yetkili merci kararına karşı, ilgililer tarafından yetkili bölge idare mahkemesine yapılan itiraz esnasında, başkan ve üyelerin tümü için hakimin reddi isteminde bulunması durumunda, bu hususun bölge idare mahkemesince değerlendirilmesi ve sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği hakkında. KARAR İzmir İli, Konak Kaymakamının günlü, 2007/139 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı şikayetçi tarafından yapılan itiraza ilişkin dilekçede yer alan, İzmir Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyelerinin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 29 uncu maddesinin 6 ncı bendi uyarınca reddine ilişkin istem hakkında gereği yapılmak üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının günlü, 130 sayılı sayılı yazısı ekinde Dairemize gönderilen dosya, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirlemek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu, 5 inci maddesinde, izin vermeye yetkili 20

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2008/744 K. 2008/834 T. 3.7.2008 İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2471 KARAR NO: 2015/1007

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2471 KARAR NO: 2015/1007 ESAS NO : 20142471 DAVACI: İSMAİL EVİN VEKİLİ: AV. MUHSİN ÖZKALE İnönü Cad. Günep Plaza Kat:1 No:102 -Seyhan DAVALI: OSMANİYE VALİLİĞİOSMANİYE VEKİLİ: AV. İSMAİL İSKAN İl Milli Eğitim MüdürüğüOSMANİYE

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/268 Karar No : 2007/649 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

K amulaştırma Hukuku nda Acele K amulaştırma Uygulaması

K amulaştırma Hukuku nda Acele K amulaştırma Uygulaması K amulaştırma Hukuku nda Acele K amulaştırma Uygulaması Avukat Sami Saygın YAZICIOĞLU* * Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi. Avukat Sami Saygın YAZICIOĞLU Giriş Kamulaştırma Kanunu nun, 4650, 5999 ve

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar 1 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/167 Karar No : 2012/300 Anahtar Kelimeler : Beyan edilen Matrah, İhtirazi Kayıt, Vergi Ziyaı Özeti : 1-Vergi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/684 KARAR TARİHİ : 27/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : B.B VEKİLİ/TEMSİLCİSİ : M.B.B ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 16.09.2013

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı