GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta vatan topra n korumak için düflmanla savaflan Türk askeri, bar fl zaman nda da do al afetlerle "savafl - yor". Türk Silahl Kuvvetleri'nin (TSK) do al afet arama kurtarma timleri, gerçe ini aratmayan parkurlarda, afetzedeleri yaflatmak için e itim al yor. HABER 18 DE HABER 18 DE 30 Mart ta 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullanacak Vergi Haftas etkinliklerle kutlan yor Sosyal projeler TAM GAZ Kamu, bu y l bölgesel kalk nma, gençlik ve engelli projeleri için 396 milyon 700 bin lira kaynak kullanacak. Kalk nma Bakanl, sosyal kalk nma destekleri çerçevesinde çeflitli il ve ilçelerde 2008'den bu yana uygulanan Sosyal Destek Program (SODES) için bu y l 220 milyon lira kaynak sa layacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl sosyal kalk nma destekleri çerçevesinde Engelliler Destek Projesi (EDES) için 3 milyon lira harcayacak. HABER 17 DE S TE SAK NLER BAfiKAN YAfiAR Ç N TOPLANDI Haberi 15 de ATLANT K OKULLARINA BÜYÜK LG Haberi 16 da MALAZG RT BULVARI BUGÜN AÇILIYOR Haberi 17 de

2 2 SineMagazin 25 fiubat 2014 Rojin den anlaml konser VAN - Van da konteyner kentlerde kalan depremzede aileler için sanatç Rojin in verdi i konserin geliri ile Avustralya dan bir grubun toplad yard mlarla sat n al nan 2 dairenin anahtar, sanatç n n da kat l m yla ailelere teslim edildi. Deprem sonras konteyner kente yerlefltirilen ve halen burada yaflamaya devam eden aileler için daha önce bir yard m yard m konseri düzenleyen Rojin, konserin geliriyle sat n al nan dairenin anahtar n belirlenen aileye teslim etmek üzere Van a geldi. Van Kad n Derne i (VAKAD), Mazlum- Der Van fiubesi temsilcileri ve Avustralya dan Mansur P latin ile Anadolu Konteyner Kente giderek ailelerle bir araya gelen Rojin, anahtar teslimi öncesi kampanyayla ilgili bas n aç klamas n okudu. VAKAD ile birlikte bafllatt klar Van benim, ben Van m Kampanyas çerçevesinde Irak n Süleymaniye kentinde konser düzenledi ini hat rlatan Rojin, konser geliriyle bir aileye ev sat n al nd n söyledi. Kampanyaya tüm sanatç lar n destek vermesini isteyen Rojin, flöyle konufltu: Yapt m z ve yapaca m z birlikte flark söyleyerek ekme i olmayanlar için bir parça ekmek bulmak, üflüyenler için atefl yakmakt r. Birlikte flark söyleyerek depremin sevdiklerini ellerinden ald insanlar m zla birlikte sevdiklerini anmakt r. Herkesi kampanyam za ve Van deprem felaketinin ma durlar na destek vermeye ça r yor, bar fl ve paylafl mla daha fazla canlanm fl bir bahar diliyorum. Daha sonra Rojin, konser geliriyle sat n al nan evin anahtar n 2 çocuklu dul Gülbahar Subak a, Avustralya daki kampanyayla al nan evin anahtar n ise kampanya yürütücüsü Mansur P latin 7 çocu u ve efliyle, konteyner kentte yaflayan Abdurrahman Alt ntafl a teslim etti. Rojin konteyner kentte kalan aileler için çeflitli parçalar da seslendirdi. (AA) Timur Selçuk ve Nükhet Duru dan Bursal lara nostalji BURSA - Müzik dünyas n n sevilen iki ismi Nükhet Duru ve Timur Selçuk, y llar sonra birlikte ç kt klar Türkiye turnesi kapsam nda Bursal larla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi nde (AKKM) sanatseverlerle buluflan ikili, Nükhet Duru ve Timur Selçuk un klasiklerinin yer ald repertuvarda ayr ca Münir Nurettin Selçuk flark lar da yer ald. lk kez 1983 y l nda turneye ç kt ktan tam 31 y l aradan sonra Bizim fiark lar m z bafll alt nda bir araya gelen ikili, flark aralar n sohbet ve an larla süsleyerek, izleyicilere keyifli dakikalar yaflatt. Kuyruklu piyanoda Timur Selçuk, bas gitarda Hami Barutçu, perküsyonda Onur Nar, klavyede fiahin Kurnaz, kanunda Devrim Ekiz ve vokalde Nükhet Duru nun yer ald akustik dinleti y l boyunca Türkiye nin çeflitli salonlar nda dinleyicileriyle buluflacak. (AA) sinema rehberi Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir.

3 25 fiubat 2014 Kimli i çal nd, hayat adeta kabusa döndü BALIKES R - HAKAN F R K - Edremit ilçesinde yaflayan ve 2,5 y ld r iflsiz olan Osman Geçkalan' n (39) hayat, 2009 senesinde kimlik bilgileri çal n nca adeta kabusa döndü. Geçkalan, AA muhabirine yapt aç klamada, 2010'da, borç nedeniyle aç lan bir dava kapsam nda evine gelen celple yaflam n n de iflti ini söyledi. Hiç gitmedi i stanbul'daki bir banka flubesinden 2009'da çekilen krediyle borçland r ld n ve ödenmedi i için hakk nda dava aç ld n ö rendi ini belirten Geçkalan, bunun ard ndan sürekli davalarla muhatap edildi ini anlatt. Baz illerde ad na kurulan flirketler ve al nan krediler nedeniyle evine, otomobiline icra geldi ini dile getiren Geçkalan, flöyle devam etti: "Olaylar 2009'da bafllam fl, ben sonradan ö rendim. Kimlik bilgilerimi çalm fllar ve nas l olduysa ad ma inan lmaz ifller yapm fllar. Bunu yapan kiflilerden baz lar yakalanmas na ra men halen bu davalarla u rafl yorum. Milyonlarca lira borçland r ld m. Hakk mda 244 dava aç ld, 222'sinden beraat ettirildim. Belki daha aç lan var ama bilmiyorum. Ço unlukla mahkeme celpleri beni bulmuyor. Bu nedenle gidemedi im mahkemeler hakk mda tutuklama kararlar veriyor ve bu yüzden defalarca nezarethanede yatt m. Hemen hemen her günüm adliyede geçiyor. Yaflad klar m kelimelerle anlatamayacak durumday m. Hiçbir yerde çal flam yorum. Girdi im bir ifl yerinde iki gün sonra maafl ma haciz geldi i söyleniyor. Böyle bir kifliyi ifl yerlerinde çal flt ramayacaklar n Yaflam H CR 25 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 12 fiubat 1429 söyleyerek iflime son veriyorlar. 2,5 y ld r iflsizim. Daha önceki ifl yerimden de bu mahkemeler ve davalar yüzünden ç kmak zorunda kald m." - "Bu daha ne kadar devam edecek?" Geçkalan, ne yaparsa yaps n bir türlü ad n temize ç karamad n bildirdi. Çek ve kredi borçlar gibi birçok davayla u raflt na dikkati çeken Geçkalan, hiçbir adli suça kar flmadan, banka ya da benzeri bir kurulufla borçlanmadan bunu yapmaktan yoruldu unu vurgulad. Geçen ay evinde yang n ç kt n ve eflyalar n n küle döndü ünü ifade eden Geçkalan, Edremit Kaymakaml n n bir miktar destekte bulundu unu, baz kiflilerin de eflya yard m yapt n belirtti. Osman Geçkalan, iki çocu unu okutmaya çal flt n ancak yaflananlardan dolay ailesinin psikolojisinin bozuldu unu dile getirerek, "Bu daha ne kadar devam edecek? Mahkeme ka tlar da adresime gelmedi inden hiç olmad k bir yerde polis geliyor, beni al yor götürüyor. Mahkeme bitmifl, cezam kesilmifl ama benim hiçbir fleyden haberim yok. Hayat m z zehir oldu. Ailemi geçindirebilmek için ifl istiyorum" diye konufltu. (AA) msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N IRKÇI FAfi STLER K MLERD R? Millet nedir? Ulus nedir? Milliyetçi kime denir? Irkç kimdir? Bunlar anlata anlata, yaza yaza dilimizde tüy, kalemde mürekkep bitti. Ya anlam yorlar, ya da anlamamazl a geliyorlar. Anlamayanlar kimler diye bak yorsunuz; bölücüler, libofllar, yalakalar, ç karc lar, emperyalistlerle iflbirli i yapanlar ve de aymazlar (gafiller). Bir daha yaz yorum: Millet nedir? Millet; belli bir co rafya üzerinde yaflayan aralar nda dil, tarih, duygu, ülkü, gelenekgörenek birli i olan, birlikte yaflamak hususunda bir arzu duyan ve meydana getirdikleri medeniyetin özelliklerinden dolay ve bunlar aras nda kendilerini baflka topluluklar ndan farkl hisseden insan toplulu udur. Türkiye Cumhuriyeti bir milli devlettir. Bu devletin içinde çeflitli etnik gruplar vard r. Ama bütün bu etnik gruplar Türk Milleti nin bir parças d r. Etnik gruplar n her biri Türk milletinin bir parças oldu u için de Türk olarak adland r l rlar. Bu etnik gruplar ayr bir dile sahip olabilir. Ama millet dedi imiz toplulu un ortak dilini bilirler ve bu ortak dille de konuflurlar. Çünkü dil birli i milletin olmazsa olmaz d r. Milletin birli i için temel olan milli kültürün geliflmesidir, bu da ortak dil ile mümkün olur. Her etnik grup, yaflad bu topraklarda bugün de, gelecek için de bir arada yaflama inanc nda olmas gerekir. E er bu inanç yoksa zaten millet olman n bir unsuru eksik demektir. Millet dedi imiz toplulu un bireylerinin birlik-beraberlik içinde ortak duygular n paylaflabilece i bir ülkü (ideal) birli i tafl mas gerekir. Bu ideal; milletin bireylerini ayn hedefe yönlendirir, geçmifli ve gelece i paylaflt r r, müflterek heyecan ve coflku duyulmas n sa lar. Türk milletinin ülkü birli i nedir biliyor musunuz? Büyük Atatürk ün gösterdi i hedeftir: Milli kültürümüzü muas r (ça dafl) medeniyet seviyesinin üzerine ç karmak. Milletin yüksek karakterini, yorulmaz çal flkanl n, do ufltan zekas n, bilime ba l l n, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusuna ara vermeden ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek gelifltirmek milli ülkümüzdür. flte Atatürk milli ülkü olarak bize gayet insanc l ideal hedefi göstermifltir. Bu ülkünün Türk milletine çok yaraflan bir ülkü oldu unu da söylemifltir. Gelelim yine Türk milletine. Büyük Atatürk; Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halk na Türk milleti denir. diyerek millet kavram na aç kl k getirmifltir. fiimdi düflünün, Türkiye Cumhuriyetini kimler kurdu? Türkler, Kürtler ve bunlar gibi Türkiye topraklar üzerinde yaflayan halklar birlikte kurdu. O halde, Türk milleti kavram içinde kimler bulunuyor? Bu topraklarda yaflayan; Türkler, Kürtler, Abazalar, Çerkefller, Araplar, Boflnaklar, Lazlar vb. topluluklar. Yine Atatürk ün millet tarif flöyledir: Zengin bir hat ra miras na sahip bulunan; beraber yaflamak hususunda müflterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olunan miras n muhafazas na beraber devam hususunda iradeleri müflterek olan insanlar n birleflmesinden vücuda gelen cemiyete millet nam verilir. Peki millet nedir? Ulus nedir? Hiçbir fark yok. Birisi Arapça kökenli kelime, di eri sonradan yani senedir kullan lan, TDK taraf ndan türetilmifl Türkçe bir kelimedir. Ulusal, milli demektir. Ulusalc, millici yani milliyetçi anlam ndad r. Ulus kelimesiyle, milli kelimesinin anlamlar n birbirinden farkl düflünmek yanl flt r. Hatta milli ve ulus kelimelerinden türetilen ne kadar kelime varsa, birbirlerinden anlam olarak hiçbir fark bulunmamaktad r. Birgül Ayman Güler adl CHP Milletvekili Mecliste yapt konuflmada Türk ulusu ile Kürt milletini eflde er göremezsiniz. sözü Türkçe söylenifl bak m ndan son derece yanl flt r. Çünkü Birgül Han m, ulus ile millet kelimelerinin anlamlar n san yorum kar flt rd için bu tuza a düfltü. Kendisine sald ranlar n kafalar n n arkas nda rkç l k oldu u için an nda tepki gösterdiler. Bu cümleyi hemen flöyle anlad lar ve yorumlad lar: Türk rk ile Kürt rk n eflde er göremezsiniz. Çünkü sald r da bulunanlar rkç ve faflist. Ama Birgül Han m bu rkç ve faflistler hemen suçlad lar: Irkç, faflist. Oysaki ben inan yorum ki Birgül Han m flunu söylemek istiyordu. Türk milleti kavram ile Kürt rkç l n eflde er göremezsiniz. E er böyle söylenseydi. Kürt rkç lar belki gene sald r rd, gene hakaret ederlerdi. Ama en az ndan libofllar, gafiller ve yalakalar herhangi bir söz söyleyemezlerdi. Kürt rkç lar ve faflistleri, anlad n z m, ne demek istedi imizi? Ey, libofllar, çanak tutucular, sözde demokratlar, yalakalar, gafiller; art k uyan n. Çünkü bu rkç faflistler yar n sizleri hedef alacaklar. Bugün sizleri kullan yorlar haberiniz olsun.

4 4 Köylülerin k zak keyfi ARTV N - fiavflat ilçesinde düzenlenen 3. fiavflat Yavuzköy Kar fienlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. fiavflat Kültür, Turizm ve Dayan flma Derne i taraf ndan, ilçe merkezine yaklafl k 8 kilometre mesafede bulunan bin 580 rak ml Yavuzköy de düzenlenen flenli e çok say da vatandafl kat ld. Aç k ve güneflli havay f rsat bilerek flenli e kat lanlar, bot ve ahflap k zaklarla kayarak kar n keyfini ç kard. Baz kiflilerin, daha h zl kaymak için ahflap k zaklar n alt bölümüne çelik flerit takt klar gözlendi. Dernek baflkan Zafer Güngüt, gazetecilere yapt aç klamada, flenli in amac n n a r geçen k fl flartlar nda cefa çeken fiavflat halk na kar n sefas n sürdürmek oldu unu belirterek, Ülkemizin, Karadeniz in kuzeydo usunun son ilçesi olan fiavflat n co rafi yap olarak yüksek da lar, e imli vadileri ve do al güzelliklerinin yan nda mevsimsel zorluklar n e lenceye ve mutlulu a çevirmek için k fl flenli ini düzenledik dedi. K fl flenliklerini geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Güngüt, flenlikler kapsam nda ilçede gelecek y llarda ulusal ve uluslararas k zak yar flmalar n n yap labilece i bir altyap oluflturmak istediklerini vurgulad. fiavflat Kaymakam Cemil Sar o lu ise fiavflat n her mevsim bir baflka güzelli e sahip oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: Küçük illerde, küçük ilçelerdeki özellikle k fl mevsiminde sosyalleflme ve aktivite zay fl n gidermek, insanlar m z n enerjilerini atabilecekleri ve e lenebilmeleri amac yla k fl flenlikleri düzenledik. Kaymakaml k olarak bu etkinli e destek verdik. K fl flenli inin ilçemizin tan t m çin çok önemli oldu unu düflünüyorum. Bu y l ülkemizde kurakl k var. lçemiz kar ya fl anlam nda bir s k nt yaflamad. Bugün burada kar kal nl yaklafl k 50 santimetreye ulaflm flt r. fienli imize baflta ilimizden olmak üzere Ardahan ve Kars ilinden gelen konuklar m z var. Birçok yerde çeflitli kar ve k fl flenlikleri yap l yor. (AA) Turizm R ZE - MUH TT N SANDIKÇI - Alaska da 4 gün kayak yapabilmek Helikopterli kayak sporunun için iki hafta da larda kalmak vazgeçilmez merkezlerinden biri gerekiyor. haline gelen Kaçkar Da lar ve Güney Do u Havac l k Yönetim Ayder Yaylas, heliski tutkunlar n Kurulu Baflkan Hasan Sar da, AA a rl yor. muhabirine yapt aç klamada, Kayakç lar n helikopterle ç kt klar 2009 y l ndan itibaren heliskiye da lar n zirvelerinden vadiye do ru yat r m yapt klar n belirterek, kayak yapt klar bir spor türü olan Geçmiflte bu ifle uygun helikopter- heliski, dünyada say l bölgelerde lerimiz yoktu, helikopterleri yurt sürdürülüyor. Türkiye de bu sporun d fl ndan getiriyorduk. Yetiflmifl pilot- yap ld tek merkez olan Kaçkar lar m z da yoktu. Dört y ld r Da lar n n Rize nin Çaml hemflin helikopter ve pilotlara yat r m ilçesinde kalan bölümü ile Ayder yap yoruz. Dört y l n sonunda Yaylas, bu sezon da heliski tutkun- vard m z sonuç ortada. Art k bu lar n a rl yor. hizmet çok rahatl kla sa lanabiliyor Heliski için yöreye gelen dedi. kayakç lar, konaklad klar Ayder Türkiye ye her y l artan bir talep Yaylas ndan sabah erken saatlerde oldu unu ifade eden Sar da, Pilot helikopterle al narak 3 bin rak m ve helikopter say m zda art fl var. aflk n da lar n zirvesine b rak l yor. Tesislerin de yap lmas yla heliskide Zirvede 4 müflteriye bir rehber efllik Türkiye bir marka olmaya bafllad. ederken bin 900 rak ml vadilere Türkiye yi heliskide Kanada, ABD inen kayakç lar tek turda 2 ile 5 kilo- gibi dünyada bilinen ve ra bet edilen metre aras nda mesafe kayabiliyor. bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Buradan tekrar helikopterle al n p Kurum ve kurulufllar n deste i ile da lar n zirvesine b rak larak afla ya daha önceden edinilmifl baz yanl fl inen kayakç lar, gün boyunca kayak bilgiler düzeltildi. Geçmiflte yapt ktan sonra akflam saatlerinde yabanc lar n sadece kendilerini helikopterle Ayder Yaylas na dönüy- çal flt rmak üzere koydu u kurallar n or. Kayakç lar, Kaçkarlarda haftada bofl oldu u görüldü. Ülkemizde kendi ortalama 20 bin metre mesafe kated- pilotlar m zla kendi helikopterlerimierken, Kaçkarlar n alternatifi olan zle ve kendi tesislerimizde bu ifli Alaska da ise bu mesafeyi ortalama yapar hale geldik diye konufltu. 15 günde yapabiliyorlar. Kaçkarlarda Türkiye de verilen hizmetlerin hava flartlar ndan dolay haftada orta- yan nda yurt d fl nda da hizmet verelama 4 gün kayak yap labilirken, bilecek hale geldiklerini kaydeden 25 fiubat 2014 Heliski tutkunlar n n vazgeçilmezi: KAÇKARLAR Sar da, Bu y l Gürcistan Maestia bölgesine befl haftal k program m z var. Geçmiflte bu ifli kendi ülkemizde dahi yapamazken flimdi komflu ülkelerde yapabilir hale geldik. 7 Mart ta bafllamak üzere befl haftal k bir hizmet verece iz ifadelerini kulland. -Y l n en kaliteli kar Kaçkarlarda Frans z kayakç Anouck Noulhon, rehber arkadafl n n daveti ile Kaçkarlara geldi ini belirterek, Dünyan n birçok yüksek da nda snowboard yapt k ama burada çok fark var. Kayak yapmaya gidecekseniz Kaçkarlar mükemmel. Avrupa ya yak n olmas ve kar kalitesinin çok iyi olmas tercih sebeplerimizin bafl nda geliyor. Bu y l Avrupa daki kar kalitesi kötü ama Kaçkarlarda kar kalitesi çok yüksek dedi. Avusturyal kayakç Niki Storniç ise dünyan n her yerinde helikopterli kayak organizasyonlar yapt n vurgulayarak, flunlar söyledi: Ayder, heliski için dünyan n en iyi yerlerinden birisi. Otel hizmeti, kayak bölgesine yak nl ve yemekler mükemmel. Türkiye nin ad Avrupa da heliski ile an lmakta ve heliski için dünyan n en iyi yeri olarak bilinmekte. Türkiye nin tan n rl artt kça çok daha iyi fleyler ç kacakt r. Her zaman daha mükemmeli var ve Ayder in daha mükemmeli yakalayaca na inan yorum. (AA)

5 25 fiubat 2014 Soldan sa a: 1. Ses sanatç lar m zdan biri. 2. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Akla ve gerçe e ayk r. 3. Küçük ispirto oca. 4. Etraf suyla çevrili kara parças. Meslek. Afrika da bir rmak. 5. Yak t olarak kullan lan s r tersi. Evrenpulu. 6. Binek hayvan. Babas ölmüfl çocuk. 7. Evlilik için at lan imza. 8. çtenlik. 9. Küçük torba. Bayrak. 10. Asya da bir rmak. lkel silah. Efli olmayan, biricik, yegâne. 11. Yer, bulunulan yer. Keçinin erke ine verilen ad. 12. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. 13. Verme, ödeme. Öküz yemli i. 14. Seslenme sözü. Mekân olmayan, mekâns z. 15. Asl pikrik asit olan patlay c bir madde. Kuzu sesi. 16. Eski dilde ok. Tuzak, kapan. 17. Gemi bar na. 18. nanç, iman. Hisse, ülefl. 19. Yar, yar m. Çalg ç, m zrap. 20. Beden yap s, gövde yap s. Astatinin simgesi. Yukar dan afla ya: 1.Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Bir tak m, baz s, kimisi. laç, merhem. T rpana bal. 2. Tanr buyruklar n yerine getirme. Yetki. Ruh. 3. slam n befl flart ndan biri. Ö üt. Güney Amerika da bir baflkent. 4. Bir anda oluveren, apans z. Kat halden s v hale geçme. Çözümlemeli. 5. Bir alay iflareti. lgi eki. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. Bir parçan n canl çal naca n anlatan müzik terimi. 6. Hayat arkadafl. Aflç yard mc s. Onar m. 7. Kimse, kifli. Mühlet, süre. Engel. Matematikte sabit bir say. 8. Kauçukla kükürdün ifllenmesinden elde edilen plastik madde. Kabiliyet. Peru nun plaka iflareti. 9. Soru sözü. Tarlay iki kere sürmek. Kutsal Hint destan. 10. Esenleme. Görevlilerin ayl klar ndan her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yat r lan para. Özel gezinti gemisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 Ekonomi Rosatom: Nisan-May s ta ÇED raporunu al r almaz Akkuyu inflaat na bafll yoruz Rusya Atom Enerjisi Kurumu nun (Rosatom) Türkiye'de nükleer santral kuracak flirketi Akkuyu NGS A.fi Operasyon Müdürü Oleg Titov, Nisan-May s aylar nda santral ile ilgili Türk makamlar ndan çevre etki de erlendirme (ÇED) raporunu al r almaz inflaata bafllayacaklar n kaydetti. MOSKOVA -Rus-Türk fladamnomik iliflkileri ve nükleer iflbirli i lar Birli i (RT B) ve Rosatom, Ak- aç s ndan önemini dile getirdi. kuyu nükleer santral projesiyle ilgi- Proje kapsam nda yaklafl k li ortak bir toplant düzenledi. bin kifliye ifl istihdam sa lanaca - RT B Moskova merkez ofisinde n ifade eden Rus yetkili, nükleer düzenlenen toplant ya Türkiye'nin santrallerin 60 y l gibi belirli ömrü Moskova Büyükelçili i Müsteflar bulundu unu hat rlatt. Titov, Gökhan Turan, RT B Baflkan Na- Ama gereken bak m yaparsan z ki Karaaslan, Akkuyu NGS A.fi. ve iyi bakarsan z, 60 y ldan daha Operasyon Müdürü Titov, RT B fazla kullanabilirsiniz. dedi. Yönetim Kurulu üyesi Sabahhatin Projenin Rusya ya ait olan his- Yavuz, RT B Genel Sekreteri Vlaselerin yüzde 49 unu Türk özel dimir Solotsinski ve üye ifl adamla- sektörüne verilebilece ine dikkat r kat ld. çeken Titov, Kim projede yer al- Görüflmede, Akkuyu da mühenmak istiyorsa, bizimle görüflmelere dis olarak çal flacak ve Rusya da kat labilir. Tasar m aç s ndan ifl e itim gören 15 Türk ö renci de grafi ine göre ilerliyoruz. Proje konuk edildi. Görüflmede Elçi-Müs- için ilgili Türk makamlar na ÇED teflar Turan ve RT B Baflkan Ka- raporu için baflvurduk. Olumlu yaraaslan, ö rencilerin nükleer mün t al r almaz inflaata bafll yoruz. hendislik alan nda ald e itimin Projeyle ilgili çok say da dikkat et- Türk-Rus nükleer enerji iflbirli i memiz gereken ufak uyar lar ald k, perspektifi aç s ndan önemli oldu- bunlar n ço unu giderdik. ÇED ra- unu vurgulad. porunu dört gözle bekliyoruz. n- Toplant da konuflan Karaaslan, flaata 2014 de bafllamay planl yo- Türkiye nin enerji ba ml s bir ülruz. fleklinde konufltu. ke oldu unu hat rlatarak, Türkiye Santralin çevreyi kirletece i yö- enerji konular n çözecek. Çünkü, nündeki iddialara kesinlikle kat l- her y l yüzde 7 enerji ihtiyac art - mad klar n söyleyen Titov, daha yor. Nükleer santraller bugün dün- önce yap lan bilirkifli inceleme rayada çok önem arzediyor. fleklinporlar nda konuyla ilgili net bilgilede konufltu. rin bulundu unu belirtti. Titov ise konuflmas nda, Rus- nflaatta hangi flirketlerin yer ya da faaliyet gösteren Türk inflaat alaca yla ilgili durumun henüz firma temsilcilerine Akkuyu ile ilgi- netleflmedi ine iflaret eden Titov, li çal flma planlar n anlatt. Titov, Belirlenen tek kurum ana müte- Akkuyu projesinin Rus-Türk ekoahhit flirket Atomstroyeksport. Tabii ki burada inflaat çal flmalar na baflka tafleron flirketler davet edilecek. Dolay s yla ihaleler aç lacak. Bununla ilgili tüm bilgiler Rosatom un ve bizim sitede yer alacak. bilgisini verdi. Akkuyu projesinde Türk inflaat firmalar n n çal flaca na inand klar n kaydeden Akkuyu NGS A.fi. Operasyon Müdürü, Rusya dan bu ifller için Türkiye ye firmalar göndermek çok masraf. Rosatom ailesi olarak Türk firmalar n n yer almas ndan yanay z, zaten bu ikili sözleflmelerde belirtilmifl bulunuyor. Sadece inflaat de il, malzeme sevkiyat da. Ama ihaleye dünyan n herhangi bir flirketi kat labilir. Bu arada eskiden SSCB döneminde Yugoslav inflaat flirketlerinin iyi inflaat yapt biliniyordu. Bugün Moskova da Türk inflaat firmalar - n n isim ve çal flmalar na rastl yoruz. Türkiye de Türk firmalar n n d fl nda yabanc flirketlerin iyi inflaat yapaca n düflünemiyorum. dedi. Titov konuyla ilgili detayl görüflmelerin yap laca n ve baz konular n netlik kazanaca n kaydetti. Titov, ihaleye kat lacak flirketlerin projede hissedar olabilece ini tekrarlayarak, Hissedar flirketlere nas l bir avantaj sa lanaca yla ilgili henüz konular netleflmedi. Konular ele alaca z. dedi. (CHA) 25 fiubat 2014 BEBKA'ya proje baflvurular sona erdi BURSA - Bursa Eskiflehir Bilecik Kalk nma Ajans (BEB- KA) taraf ndan 25 Kas m 2013 tarihinde ilan edilmifl olan 2014 Y l Mali Destek Programlar na baflvurular, 21 fiubat 2014 günü saat itibariyle sona erdi. Toplam 50 milyon TL bütçeli befl bafll kta ilan edilen proje teklif ça r lar ndan Sosyal Kalk nmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyap Program 'na 75, K rsalda Ekonomik Geliflim Program 'na 20, flbirli i ve Geliflim Program 'na 35, Çevre Küçük Ölçekli Altyap Program 'na 17 ve Çevre Dostu Üretim Program 'na 53 olmak üzere, toplam 200 proje baflvurusu yap ld. Proje baflvurular n n tamamlanmas n n ard ndan projelerin de erlendirilmesi süreci bafllayacak. De erlendirme sürecinin ilk aflamas olan ön incelemede, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yap lacak. Baflvurular üzerinden, baflvuru rehberinde talep edilen belgelerin do ru ve eksiksiz sunulmufl olmas ve baflvuru sahibinin, ortaklar n n ve proje konular n n baflvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunlu u gibi hususlar yönünden ön inceleme yap lacakt r. nceleme sonucunda baflar l bulunan projeler, teknik ve mali de erlendirme aflamas na al nacak. Proje baflvuru sahipleri eksik evrak sürecini adresine girilerek Kalk nma Ajans Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden takip edebilecek. Teknik ve mali de erlendirme aflamas nda baflvuru rehberinde belirtilen de- erlendirme usulleri ve kriterleri do rultusunda projeler ba ms z de erlendiricilerce de erlendirilecek Y l Mali Destek Programlar na dair de erlendirme sürecinin 2014 May s ay içerisinde tamamlanmas planlan yor.(cha)

7 25 fiubat 2014 Küçükbay Grup 1,3 milyar lira ciroya ulaflt Orkide Ya markas n n da ba l bulundu u Küçükbay Grup, 2013 y l nda yüzde 30 büyüme kaydetti. Ya ve plastik sanayisinden e itime, medyadan inflaat sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren grup, 1,3 milyar lira ciro elde etti. ZM R - Yeni yat r mlar na paralel yükselen üretim ve ihracat hacmiyle öngördü ü rakamlar yakalad. Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Küçükbay, 2014 te yüzde 35 i aflan büyüme hedefine ulaflmay planlad klar n belirterek, Hem ülke hem de kurulufl olarak önümüz aç k, hedeflerimiz büyük. dedi. Sabit sermaye yat r mlar na a rl k verdikleri 2013 y l n büyüme hedefleri aç s ndan oldukça verimli geçirdiklerini dile getiren Küçükbay, Pazar n ve rekabetin gerektirdi i yeni yat r mlar ve yeni pazarlara aç lma politikam zla sürdürülebilir büyüme stratejilerimizde önemli baflar elde ettik. Küçükbay Grup, özverili yönetim kadrolar ve tüm çal flanlar yla gelece e sa lam ad mlarla ilerliyor. diye konufltu. Geçen y l faaliyete geçen Türkiye nin en büyük, Avrupa n n da say l entegre ya tesisleri aras nda gösterilen Orkide Tekirda Fabrikas 'n n, sektörde hem iç hem d fl Konut projelerinde dolar 1,95 TL'ye sabitledi STANBUL - nflaat flirketleri kur art fl ndan dertli. Dolardaki art fl n hem üretim, hem sat fl taraf nda s k nt ya yol açt n ifade eden Bat Duvar Yap lar n n Yönetim Kurulu Baflkan F rat Mufllu, bu yüzden kuru sabitlediklerini söyledi. Mufllu, Dolar n art fl bu aralar müflterilerin al fl etkisini zorlamakta. Biz de durumu görüp dolar 1,95 lirada sabitledik. dedi. ABD'nin toparlanmas yla birlikte FED in para muslu unu k smaya bafllamas dolar n ateflini yükseltti. Bir ara 2,40 liraya dayanan dolar, müdahale ve faiz art r m yla 2,17 liraya kadar çekildi. Kurdaki dalgalanmay, 2013'ü ve 2014 beklentilerini Cihan a anlatan Bat Duvar Yap lar n n Yönetim Kurulu Baflkan F rat Mufllu, dalgalanma yüzünden kuru sabitlediklerini Ekonomi pazarda kendilerine büyük prestij ve güç kazand rd na dikkat çeken Küçükbay, flu de erlendirmede bulundu: Bu y l içinde üretime geçmesini planlad m z Çi li Organize Sanayi Bölgesi ndeki zeytinya iflleme ve dolum tesislerimiz yan nda, Kemalpafla da halen antrepo olarak kulland m z tesislerimizde de üretim yapmak için çal flmalara bafll yoruz. Ayr ca grubumuz bünyesinde 2014 y l içerisinde inflaat kalitesi ve konseptiyle zmir e örnek olacak bir projenin start n vermeye haz rlan yoruz. Konut, ofis ve ticari alanlardan oluflan projenin, bu y l n ikinci çeyre inde bafllamas söz konusu. G da ve inflaat, ülkemizin lokomotif sektörlerinden. Biz bu alanlardaki yat r mlar m za a rl k vererek, ülkemizde ve dünyada gündeme gelebilecek ekonomik daralmalardan etkilenmeden hedeflerimizi gerçeklefltirmenin gayretindeyiz. Karamsarl a düflmeden gelece e umutla bakmak yolumuzu ayd nlat yor. (CHA) söyledi. Sektörün üzerindeki vergi yükünden de dert yanan Mufllu, Her mükellef gibi biz de verginin çok oldu u kanaatindeyiz. Umar z bu konuda devletin bir giriflimi olur. Gelirler daha uygun oranlarda vergilendirilmeli. Vergilerin çok olmamas bizim için, sektörümüz için iyidir. ifadelerini kulland. Sektör için 2013 ün olumlu geçti ini dile getiren Mufllu, kendilerinin geçen seneyi üretim, projelerin tamamlanmas ve mimari etkinliklerle geçirdiklerini kaydetti. Mufllu, "Yakuplu West stanbul Marina da bulunan West All Ekim ay nda sat fla sunduk. Projenin yüzde 35 ini de satt k. Yani 2013 ilk üçüncü çeyre ine dek üretime e ildik, üçüncü çeyrekten sonra sat fllara bafllad k. fiu an temennimiz villalar m z n müflterileri ile bu- Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Küçükbay 7 luflmas. diye konufltu. Bu sene de stanbul a odaklanacaklar ve 8. ya da 9. ay nda 3 projeyi daha hayata geçirmeyi düflündüklerini anlatt. Öte yandan inflaat flirketleri projelerinin tan t m için bulduklar her f rsat de erlendiriyor. 8. Uluslararas Deniz Araçlar Ekipmanlar ve Aksesuarlar Fuar na (Boatshow) kat lan Bat Duvar Yap lar, burada West All projesini tan t - yor. fiirketin yönetim kurulu baflkan F rat Mufllu, 23 fiubat'e kadar aç k kalacak fuara kat lmalar n n nedenini flöyle özetledi: Biz, stanbul da tek marinal villa olan projeyiz. Teknelerin, botlar n, yatlar n u rad, limanlad yer marina oldu u için, marina bizim arka bahçemiz oldu u için Boatshow a ifltirak ettik. (CHA)

8 8 Ekonomi Tar m alanlar 18 y lda yüzde 11,3 azald Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, döneminde toplam tar m alanlar n n yüzde 11,3 azalarak 26,83 milyon hektardan 23,81 milyon hektara geriledi ini bildirdi. ANKARA- Bayraktar, Geçmiflte h zl nüfus art fl n n yan s ra, k rsaldan kente olan göçler, yerleflimlerin içinden veya yak n ndan geçen kara yollar, otobanlar ile otobanlar çevresinde kurulan sanayi, turizm, madencilik, kamu yat - r mlar ve yerleflim alanlar, tar m arazilerinin geri dönüflümü olmayan flekilde elden ç kmas na yol açt. dedi. fiemsi Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, Türkiye nin, 76,96 milyon hektar karasal alan yla Avrupa da Rusya n n ard ndan en genifl karasal alana sahip ülke oldu u halde birinci ve ikinci s n f tar m topra n n yetersiz kald n dile getirdi. Bayraktar, 5,1 milyon hektar her türlü tar ma ve ifllemeye elveriflli birinci s n f, 6,7 milyon hektar da ifllemeli tar ma orta elveriflli ikinci s n f tar m topra bulundu unu belirtti. Arazilerin bir k sm n n ise kabiliyetlerine uygun kullan lmad na dikkati çeken Bayraktar, flunlar kaydetti: Verimli baz tar m arazileri tar m d fl amaçlarla kullan l rken, orman ve mera olarak kullan lmas gereken 6 milyon hektar kadar arazide ise ifllemeli tar m yap l yor. Tar m alanlar n n flehirleflmeye ve sanayi tesislerine dönüfltürülmesi tar m alanlar n n azalmas ndaki en büyük sebeptir. Çok uzun y llard r birinci s n f sulamaya uygun tar m arazileri imara aç larak, sanayi ve yerleflim yerleri yap ld. fiehir, ilçe ve beldelerde tar m arazileri imara aç ld, konutlar yap ld. Türkiye de kentsel yap laflman n, kaliteli tar m arazileri üzerinde yo unlaflmas, tar m yap lan alanlar n ise daha düflük nitelikli arazilere do ru kaymas na neden oldu. Tar m alanlar n n amaç d fl kullan m nda ilk s ray sanayi al - yor. Sanayiyi, konut, turizm, madencilik ve ulaflt rma amaçl kullan mlar izliyor. Tar m d fl kullan - m n n özellikle Çukurova, Gediz, Menderes, Tarsus ovalar, zmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trakya gibi verimli tar m arazilerinin bulundu u yerlerde yo unlaflmas, konunun ciddiyetini daha da art r yor. fiehir planlar n n, ülke tar m n n gelece i düflünülerek yap lmas gerekti ini belirten Bayraktar, tar m alanlar n korumak için yap lmas gerekenleri flöyle s ralad : Öncelikle ayr nt l toprak etütleri tamamlanmal, ülke çap nda arazi kullan m plan yap lmal. Neresi tar m, neresi turizm, neresi sanayi alan olacak belirlenmelidir. Konut ihtiyac n n karfl lanmas için tar m arazilerinin niteliklerine bak lmadan, alternatif alanlar n olup olmamas na dikkat edilmeden flehir planlar yap lmamal. Tar m alanlar n n imara aç lmas yerine mevcut yerleflim alanlar nda kentsel dönüflüm projeleri yap larak, insanlar n bu alanlarda ikamet etmeleri sa lanmal. Toprak kanunu, tavizsiz ve kararl biçimde uygulanmal ve tüzük uygulan r hale getirilmelidir. Yasan n etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, toprak koruma kurullar - na önemli görevler düflmektedir. S k kontrol ve denetimle tar m arazileri üzerinde kaçak yap laflma önlenmelidir. Kamu yarar kavram ço u zaman tar m arazilerinin K EV - Ukrayna daki durumun istikrara kavuflaca n ümitli etti i söyleyen IMF Baflkan Christine Lagarde, ülke yetkilerinin IMF ye baflvurmas halinde yard m elini uzatabileceklerini belirtti. Lagarde: IMF yard ma haz r. Malum her görüflmede en az iki taraf olmas gerekiyor. IMF nin hâli haz rda Ukrayna da kimi muhatap alaca- henüz bilmiyor. dedi. Daha önce, sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt de, Ukrayna n n radikal ekonomik reform paketine ve yeni hükümetinin uluslararas deste e ihtiyac oldu unu bildirmiflti. (CHA) tar m d fl na ç kar lmas nda kullan ld için, bu kavrama aç kl k getirilmeli. llerde kurulan toprak koruma kurullar üyelerinin çok az sivil toplum kurulufllar ndan, ço- unlu u ise resmi kurumlardan oluflturuluyor. Tar m arazileri söz konusu oldu unda, oluflturulacak kurulda mutlaka ziraat odalar ndan bir yetkili bulunmas gerekir. Mevcut durumda odalar m z n çok az bir k sm oluflturulan kurullarda yer al yor." Medeni Kanun'daki miras hükümleri yüzünden tar m arazilerinin ekonomik olarak üretim yap - lamayacak kadar küçüldü ünü vurgulayan TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, "TBMM gündeminde olan miras hukukuyla ilgili düzenleme bir an önce kanunlaflt - r lsa tar m arazilerindeki parçalanma önlenir. dedi. Bayraktar, tah llar ve di er bitkisel ürünlerin ekildi i alan n döneminde, yüzde 14,4 azalmayla 18,25 milyon hektardan 15,62 milyon hektara, nadas alanlar n n yüzde 19 gerilemeyle 5,12 milyon hektardan 4,15 milyon hektara indi ini bildirdi. Bu dönemde sebze alanlar - n n yüzde 13,9 azal flla 938 bin hektardan 808 bin hektara geriledi ini, meyve, içecek ve baharat bitkileri alan n n ise yüzde 28,3 yükseliflle 2,52 milyon hektardan 3,23 milyona ç kt n belirtti.(cha) IMF, Ukrayna ya yard m etmeye haz r

9 25 fiubat 2014 ngiltere'de restoran zinciri kuran Özer: Türkiye yi tan tmak için çal fl yorum ADANA - Türkiye yi tan tmak için çok çal fl yorum. Lokantalar mdaki masa örtüleri bile k rm z beyaz. Dekorunu da Osmanl motifleriyle süslüyorum. Yemeklerimizde bile bir mana var. dedi. Adana'da Anadolu Giriflimci fladamlar Derne i (AG D), "Tecrübe Paylafl m" program düzenledi. Programa Hüseyin Özer Vakf ve Özer Akademi kurucusu Özer kat ld. Adana Ticaret Borsas Baflkan Muammer Çal flkan, Adana Genç fladamlar Derne i Baflkan Tamer Gülcan, Adana Yap Müteahhitleri Derne i Baflkan Murtaza K lç k, Adana Emlakç lar Esnaf Odas Baflkan Ülkü Uçar, Adana fl ve Meslek Sahibi Kad nlar Konfederasyonu Baflkan Ayça Katlav, Kimse Yok mu Derne i Adana fiube Baflkan Kemal Elibal, MHP Yüre ir Belediye baflkan aday Yücel Bayram, MHP Çukurova aday Ali U ur Akbafl, MHP Sar çam aday Bilal Uluda, CHP Seyhan aday Zeydan Karalar, CHP Sar - çam aday Cumali Yakan ve çok say da AG D üyesi de programda haz r bulundu. ANKARA - Çizilmemifl haflhafl kapsülü bafl al m fiyat 3,25 TL olarak aç kland. Resmi Gazete de yay nlanan 'Haflhafl Kapsülü ve Tohumu Al m ve Sat m Hakk nda Karar' na göre çizilmemifl haflhafl kapsülü bafl al m fiyat 3,25 TL oldu y l fiyatlar yla ayn olan çizilmemifl Ekonomi Aç l fl konuflmas n yapan AG D Baflkan Seyfettin Alpat, 925 seçkin ifl insan üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, Sosyal yin Özer, küçükken çok horland - n belirtti: yafllar nda Ankara ya gittim. Evim bile yoktu, sokaklarda yafl yordum. smetpayor." "Okumadan böyle oldunuz. Okusayd n z ne olurdunuz?" sorusuna ise, Herhalde bafl n za bela sorumluluk ilkesini benimsedi imiz fla da bir kömürlükte verdi im söz- olurdum. fleklinde cevap verdi. ve bunu ifl hayat yla bütünlefltirdi- leri flimdi tutuyorum. Benim için ngiltere ve sviçre nin say l üni- imiz en önemli faaliyetlerimizden en lüks hayat, çocuk okutmakt r. versiteleriyle iflbirli ine girip ö - biri olan Tecrübe Paylafl m progra- Ben ilkokula bile gitmedim. Okurencilerin yaparak ö renmesini m, ifl insanlar için büyük önem ma yazmay tafllara yazarak ö ren- arz ediyor. Sektörlerinde lider midim. lkokul diplomam olmad sa layan Özer, çok say da ö rensafirlerimiz, bizlere ifl hayat ndaki için bana ehliyet bile vermezler. ciye de kurdu u vak flarla okuma çok de erli deneyimlerini aktar- ngiltere de yaflamay çok sevdi- f rsat verdi. lkokula bile gitmeden maktad r. Bugünkü misafirimiz Hüseyin Özer ise Londra dan Adana ya gelerek misafirimiz olmufltur. Say n Özer in tecrübelerinden asgari derecede istifade etmenizi umar z. dedi. Hüseyin Özer ise yurtd fl nda ifl ini söyleyen Özer, daha çocukken oraya gitmeyi kafaya koydu- unu ifade etti. Londra da bir kebapç da ifle bafllad n, daha sonra baflka bir iflyerine geçti ini anlatt : "Çaresiz kal rsan z kafan z çok çal fl yor. Dürüstlük, güzel fleyler ge- doktora unvan alan tek insan oldu unu, amac n n okutmak ve ö retmek oldu unu sözlerine ekledi. Daha sonra AG D Baflkan Alpat, günün an s na Özer e plaket takdim etti. AG D Platin Markalar içinde yer alan Seyhan Beton dan yapan ifladam n n üzerinde Türkitiriyor. Uyan kl k netice vermez, Nail Aktafl, Büyük skender Karoye Cumhuriyeti nin sorumlulu u çok samimi ve candan olmal y z. ser den Yahya skender, Ya mur oldu unu söyledi. Dünyan n en iyi- Allah bana sahip ç kt." lk çal flt - Mobilya dan Bahattin Özo lu ve leri aras nda yer alan Sofra, Özer m kebapç dükkan, ifller kötüye Ömer Bayram nflaatt tan Yusuf ve Granita restoranlar n n 10'u gitti i için sat fla ç kt. Hemen sa- Londra'da, üçü Türkiye'de, birer t n ald m. Daha iki hafta geçme- Tap a plaketlerini Alpat, progra- tane de Helsinki ve Dubai'de buluden ifller iki kat na ç kt. Lokantam n ana sponsoru Millenium dan nuyor. Tokat' n Refladiye ilçesine lar mdan memnun kalmayan müfl- Hakan Ceyhan a ise Hüseyin Özer ba l bir köyde bafllayan ve Londra'ya kadar uzanan baflar hikayesinin anlat ld programda Hüseterilerden para almam, üzerine bir de yemek smarlar m. Emek verince, dürüst olunca insanlar sizi sevi- verdi. Program, AG D Yönetim Kurulu üyeleri ve Özer in toplu foto raf çekimiyle sona erdi. (CHA) Çizilmemifl haflhafl kapsülü fiyat aç kland haflhafl kapsülü, 2014 y l için fiyatlar ilan edilinceye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) taraf ndan bir önceki y l n ayn fiyat ve flartlar yla sat n al nacak. Daha sonra fiyat fark meydana gelmesi halinde bu miktar üreticiye ayr ca ödenecek. (CHA) 9 ngiltere deki Sofra, Özer ve Granita restoran zincirlerinin sahibi Hüseyin Özer, Türkiye yi rezil etmekten korktu unu belirterek, "Yurtd fl nda bunu yapan çok insan var. Bana da rezil etmeme görevi düfltü.

10 10 Ekonomi ZM R - Bu da birçok aile için ayl ks z bir gelecek ve ma duriyetlerin bafllang c anlam na geliyor. zmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Öztürk, 5510 Say l Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 86 ve 88. maddelerinde yer alan düzenleme gere i iflverenlerin, çal flanlar n ayda 30, y lda ise 360 gün üzerinden sigortalad n, kaybolan 5 gününse baz durumlarda vefat eden iflçinin efline ve çocuklar na ayl k ba lanamamas na yol açt n belirtti. Çal flan n her y l 5 gününün sigorta kapsam d fl nda kalmas n n, özellikle ölüm, maluliyet ve yafll l k sigortas aç s ndan önemli bir s k nt teflkil etti ini belirterek, Örne in çal fl rken vefat eden iflçinin efl ve çocuklar na maafl ba lanabilmesi için en az 5 y ll k sigortal l k süresi ve ad na 900 gün prim ödenmifl olmas gerekiyor. Toplamda 874 ile 899 aras nda prim ödeme gün say s na sahip olan bir sigortal n n eflinin ve çocuklar n n ölüm ayl baflvurusu, kurum taraf ndan reddedilmektedir. Oysa ayn sigortal n n her y l kay t d fl kalan 5 günlük çal flmas dikkate al nm fl olsa 900 gün flart sa lam fl olaca ndan, geride kalanlara ölüm ayl ba lanabilir. dedi. Ay içinde de iflmeksizin 30 gün üzerinden prim al nmas n n, iflverenler ve SGK aç s ndan ifllemlerde kolayl k sa lad n ancak sigortal lar n hak kayb na sebep oldu unu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Öztürk, Söz konusu düzenleme, ayn zamanda Anayasa'n n 60. maddesinde yer alan, herkesin sosyal güvenlik hakk na 25 fiubat 2014 Kanunun yok sayd 5 gün, ölüm ayl ba lanmas na engel Bir iflçinin vefat edince, 900 gün ödenmifl primi varsa efl ve çocuklar na ayl k ba lanabiliyor. Sosyal Sigortalar Kanunu gere i y l n 365 de il 360 gün say lmas ise her y l için 5 günlük kayba sebep oluyor. sahip oldu u ve devletin, bu güvenli i sa layacak gerekli tedbirleri alaca hükmüne de ayk r d r. aç klamas nda bulundu. Ayn durumun maluliyet ve yafll l k sigortas aç s ndan da söz konusu oldu unu belirten Öztürk, flunlar kaydetti: Malul say labilmek için en az 10 y ldan beri sigortal bulunup toplam olarak bin 800 gün ad na primi ödenmifl olmas gerekli oldu undan, örne in bin 1751 ile bin 799 aras prim ödeme gün say s na sahip kifliler malul say lmamaktad r. Prim ödeme gün say s y lda 365 gün olsayd, ayn kifliler malul say labilecekti. Prim ödeme gün say s y lda 365 gün oldu unda kifliler, yafll l k ayl için gerekli say ya da yaklafl k gün erken ulaflabilecek, bu da erken emeklili e yol açacakt r. Dava aç labilir Prim ödeme gün say s s n rda kald için özellikle ölüm ve malullük ayl alamayan çok say da hak sahibi dosyas yla karfl lafl ld - n söyleyen Öztürk, Prim ödeme gün say s n n y l içinde 365 gün üzerinden, ay içinde sigortal l n geçti i ay n uzunlu una göre Kuruma bildirilmesi için yasal düzenlemenin yap lmas bu kiflilerin ma duriyetini ortadan kald racakt r dedi. Öztürk ayr ca, tahsis talepleri yeterli prim gün say s na sahip olmad için reddedilenlerin de dava açarak söz konusu düzenlemenin Anayasaya ayk r oldu u iddias nda bulunmak suretiyle prim gün say lar n art rabileceklerini sözlerine ekledi.(cha) 'Türkiye'nin yaz l m satamama de il, de erinde satamama sorunu var' BURSA - Biliflim Sektörü fl Adamlar Derne i B S AD, 'yaz - l m kümelenmesi' çal flmalar na h z verdi. B S AD Yönetim Kurulu Baflkan Osman Ak n ve yönetim kurulunun ev sahipli inde Almira Otel gerçeklefltirilen toplant - da, Yaz l m Kümelenmesi yi Niyet Bildirgesi bafll kl bir sunum gerçeklefltirildi. Osman Ak n, BTSO iki kümelenme bafllatt. Biri havac l k savunma sanayi, di eri de rayl sistemler kümelenmesi. Asl nda yaz l m vadisi projesiyle Bursa da ilk kümelenmeyi biz bafllatt k. BEB- KA dan da bir milyon TL destek ald k. dedi. Yaz l m sektöründe büyük hareketlili in yafland n belirten Ak n, Bizim satamama de il de erinde satamama sorunumuz var. fiu anda ürünümüzü onda bir fiyat na sat yoruz. En iyimser tabloda yar fiyat na sat yoruz. 2,3 trilyon Euro luk dünya biliflim pazar nda 75 milyonluk Türkiye, 35 milyar dolarl k büyüklü e sahip. Çok satmayla alakal de il yanl fl satmayla alakal bir pazar dengesizli i var. diye konufltu. Yaz l m kümelenmesinin sa layaca en büyük faydan n Bursa daki yaz l m sektörünün üretiminin ve kalitesinin dünya ile eflde er oldu unun anlafl lmas olaca n belirten Ak n, flöyle devam etti: 3 bin dolarl k yat - r m yaparak 30 bin dolarl k katma de er üretebilen tek sektördür yaz l m sektörü. Sanayide 80 bin dolar yat r m yapars n 50 bin dolar katma de er üretirsin. Biz, bu kümelenme ile ortak bir güç oluflturmay hedefliyoruz. Bursa, Bilecik ve Eskiflehir deki bütün biliflim firmalar - n n bir envanterinin ç kar lmas için gerekli çal flman n bafllat ld - n söyleyen Ak n, Ciddi bir anket çal flmas yap larak yaz l m vadisinde kullan lmak üzere biliflim sektöründeki firmalar n envanteri ç kar lacak. Bu portalda olmak bir ayr cal k olacak. Yaz - l m kümelenmesindeki hedefimiz yaz l m firmalar m z büyütmek, firmalar n ürettikleri ürünleri daha güçlü olarak de erinde satabilmelerini sa lamak, Ar-Ge yapmalar n sa lamak ve devlet teflvikleri için arac olmak. fleklinde konufltu. (CHA)

11 25 fiubat 2014 Gündem R ZE -Mühendisler Odas Trabzon fiubesi nin 12. Ola an Genel Kurul Toplant s 'nda konuflan Ali Asl yüksek, "Mühendislerin piyasada yapt klar ifller nedir? Statik projeler, çelik projeleri ve hesaplar, içme suyu projeleri, yol projeleri, taflk n koruma projeleri, yol geniflleme ve sanat yap lar projeleri, köprü projeleri, geoteknik raporlar, kat çeker raporlar, performe analizi, bilirkiflilik vs. Mesle imizin bu kadar genifl alan var ama inflaat mühendisine yak fl r biçimde hareket etmiyoruz. Tek hedef para kazanmak oldu u için mesle imizi yapm yoruz, yapam yoruz. Dolay s yla " nflaat mühendisleri tek hedef para kazanmak oldu u için mesle ini yapam yor" Rize nflaat Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi Ali Asl yüksek, " nflaat mühendisine yak fl r biçimde hareket etmiyoruz. Tek hedef para kazanmak oldu u için mesle imizi yapm yoruz, yapam yoruz." KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ meslek birli i oluflmuyor ve birbirimize sayg m z ortadan kalkm fl oluyor. Sonuçta meslektafllar m z n büyük bölümü hem para kazanamamakta hem de onurlar n yerlerde süründürüyor." diye konufltu. Meslektafllar n n imza atarken mühendis olduklar bilinciyle hareket etmesini isteyen Asl yüksek, flöyle devam etti: "Bilirkiflilik yapan arkadafllar devlet memuru olmamal. Taahhüt ifllerinde yaklafl k maliyetleri hesaplarken afakî (masa bafl nda) de- il, bilimsel metotlarla ve yerinde yap lmal. fllerin teslimi idari ve teknik flartlarda belirtilen mevzuatlara göre yap lmal. Yap denetim firmalar - n n mevzuatlara uygun hareket etmeleri sa lanmal. fiantiye fleflerinin takibi, SGK ile birlikte yap lmal. Dere slah yaparken (özellikle perdeler için) do al yaflam ve yaban hayat n n korunup korunmad mutlaka kontrol edilmeli." S N A N Ö Z E N 2 A B A N A A B E S 3 K A M N E T O E 4 A D A N L 5 T E Z E K M K A 6 A T R Y E T M 7 T N K A H L E 8 S A M M Y E T 9 K E S E A L E M 10 L O K T E K 11 M A H A L T E K E 12 H A N E T N S 13 T A A K E R E 14 E Y L A M E K A N 15 M E L N T M E 16 T T R F A K 17 R L M A N Y 18 T K A T P A Y 19 N M T P E N A 20 A N A T O M A T

12 12 Ekonomi 25 fiubat 2014 Dosya masraf n ödeyen banka, tüketici aleyhine açt davay kaybetti Bankalar n tüketicilerden tahsil etti i dosya masraf hakem heyeti ve yarg - dan dönüyor. BURSA - Ankara da bir kamu kurumunda görev yapan hemflire Asiye Çal k Sar kaya, bir kamu bankas n n kendisinden tahsil etti i 1000 liral k dosya masraf n hakem heyeti karar yla tahsil etti. Bir hafta sonra banka, ödeme yapmas na ra men hakem heyeti karar n n iptali istemiyle dava açt. Hemflire Asiye Çal k Sar kaya, 2010 y l nda bir kamu bankas ndan 40 bin TL tüketici kredisi çekti. Banka, bu ifllem için Sar kaya dan 1000 TL dosya masraf ad alt nda masraf tahsil etti. Sar kaya, 100 liray geri almak için, bas n yay n organlar nda ç kan haberler üzerine Mamak Kaymakaml Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti ne müracaat etti. Hakem heyetinin 3 Eylül 2013 te verdi i Sar kaya dan haks z tahsil edilen 1000 TL iade edilmeli karar sonras banka, Asiye Sar kaya ya ödemeyi yapt. Y llar sonra kendisinden haks z tahsil edilen 1000 liray alman n mutlulu unu yaflayan Sar kaya,10 gün sonra bankan n karar n iptali istemiyle Ankara 2. Tüketici Mahkemesi ne dava açt - n ö renince flaflk nl k yaflad. Sar kaya n n Avukat Mustafa Ak nc, mahkemede yapt savunmayla bankan n tüketiciden hukuksuz flekilde 1000 lira teshil etti ini dile getirdi. Mahkeme, davay reddederek, tüketicinin hakl oldu- una hükmetti. Mahkemenin karar n de erlendiren hemflire Asiye Sar kaya, "2010 y l nda tüketici kredisi çekmifltim. Zaten ihtiyaç duydu um için kredi çektim. Banka da bu ifllemden dolay 1000 lira masraf tahsil etti. Üç y l sonra hakem heyetine müracaat ettim. Hakem heyeti hakl bulunca banka, itiraz etmeden ödemeyi yapt. 10 gün sonra bankan n beni mahkemeye verdi ini görünce flafl rd m. Mahkeme de davay reddetti. Bankalardan kredi çekip kendilerinden masraf tahsil edilen vatandafllar m z haklar n aras n. Çünkü yarg, tüketiciyi hakl buluyor" dedi. Sar kaya, tüketici kredisi çekti i özel bir bankan n kendisinden tahsil etti i 261 TL'lik dosya masraf n tahsil etmek için de hakem heyetine müracaat etti ini söyledi. (CHA) MUTSO Baflkan Karakufl: Enflasyon beklenenden yüksek ç kabilir MU LA - Mu la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Karakufl, faizlerin önümüzdeki dönemde daha da artaca n ve enflasyonun beklenenden yüksek ç - kabilece ini söyledi. Odan n ayl k ola- an meclis toplant s, fiükrü Alt nay baflkanl nda yap ld. Toplant ya Karakufl'un yan s ra meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, meslek komite baflkanlar ve Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Denizli Bölge Müdürü Ali hsan Yüceda kat ld. MUTSO Baflkan Karakufl, ayl k faaliyet raporu sunumunun ard ndan ekonomik geliflmelerle ilgili aç klamalarda bulundu. Merkez Bankas 'n n yüksek faiz art fl na de inerek, bunun dolar ve euronun çok yükselmesini engellemek amac yla yap ld n söyledi. Bu amaç do rultusunda gün içinde ifle yarad n ve dövizde yüzde 5 ile 7'lik düflüfller oldu unu belirterek, "Ancak son geliflmelerle dövizin tekrar çok yükseldi ini görüldü. Euro ve dolar, ciddi flekilde artt. Gerek bu art fl gerekse buna ba l olarak üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlar - n n artmas, önümüzdeki dönemde enflasyonun beklenenden daha yüksek ç kmas na neden olabilir. Yani enflasyon art fl bekleniyor, faizlerin daha çok artmas bekleniyor. Bu yine özellikle ABD'nin parasal geniflleme politikas n b rakmas ndan kaynaklanan bir fley. ABD'de dolara verilen faiz artt için tüm dünyadaki, özellikle bizim gibi geliflmekte olan ülkelerdeki faizlerin de önümüzdeki dönem daha fazla artmas - n bekliyoruz." dedi. Faiz art fl ve iç piyasadaki tüketim azal fl na paralel olarak umulandan daha az cari aç k olabilece ine de dikkat çeken Karakufl, "Cari aç n azalmas durumunda, özellikle ithalata ba l ifl yapan iflletmelerimiz çok daha dikkatli olmak zorunda. Yüksek döviz kuru, kârl l klar azaltabilir ve birdenbire artan borç yükleri de mali dengeleri bozabilir. hracat yapan flirketlerimize bir miktar katk s olaca düflünülse bile yine onlar n da baz ürünleri ithal eder durumda olmas nedeniyle döviz kurunu çok dikkatli bir flekilde takip etmeleri gerekti ini düflünüyoruz. Özellikle dövizle borçlanmalara tekrar vurgu yap p buna da dikkat edilmesi gerekti ini söylüyoruz." fleklinde konufltu. Piyasalar n daralma sürecinde oldu- ununu vurgulayan Bülent Karakufl, flunlar söyledi: "Piyasada dolafl rken ya da iflyerlerine yapt m z ziyaretlerde, gerçekten ocak ay ndan itibaren ifllerin bir miktar düfltü ü ortaya ç k yor. Mu la olarak bu düflüflten daha az etkileniriz diye düflünüyorum. Bunun nedeni de Mu la'n n turizmden gelir elde etmesi. Döviz artt için turizm girdilerinde ve gelirlerinde bir miktar art fl olmas n bekleyebiliriz. Özellikle Türk Liras karfl l olarak daha fazla gelir elde etti i için biraz daha az etkilenebilir ama ithalatla ifl yapan firmalar m z n çok dikkatli olmas n öneriyorum."(cha)

13 25 fiubat 2014 Timoflenko: Meydan bofl b rakmay n K EV - Serbest b rak lan eski Ukrayna Baflbakan Yuliya Timoflenko, tedavi gördü ü hastaneden direkt eylemlerin merkezi konumundaki Ba ms zl k Meydan na ç kt. Timoflenko, Bugün birkaç önemli hedefimiz var. O hedefler de gerçekleflmeden, ülkede ne planlad ysan z hayata geçmeden meydandan ayr lma hakk m z yok. Çünkü sizler kimsenin geri ad m atmamas için gereken garanti ve güçsünüz dedi. Timoflenko nun gelifli ile birlikte meydan dolduran kalabal k Ukrayna milli marfl n okudu. Timoflenko nun meydandaki hitab - n izlemek için yerli ve yabanc çok say da bas n mensubu sahnenin önünde yer bulmakta zorland. Timoflenko, eylemcilerden düflündükleri ve istedikleri her fleyi alana kadar meydan terk etmemelerini istedi. Timoflenko nun konuflmas s k s k vatandafllar n att, bravo sloganlar ile kesildi. Euro Meydan toplulu u, Timoflenko nun meydandan ayr lmay n talebini; O zaman bütün muhalefet liderleri meydana yan m za tafl ns n fleklinde de erlendirdi. Meydan'daki bir gösterici, Anam z evine döndü. fiimdi bizde her fley tamam oldu. Bir sürü insan öldürdüler. Hesap versinler gelsinler bu meydanda hesap versinler. Biz çocuklar m - z n ve büyüklerimizin gelece i için buraday z dedi. (CHA) D fl Haberler MOSKOVA - 18 fiubat ta bafllayan olaylar n ard ndan önceki gün Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç ve muhalif gruplar aras nda erken seçime gidilmesi konusunda anlaflma sa lanm flt. Ancak gösterilerin devam etmesi üzerine Yanukoviç, Kiev i terk etmek zorunda kal rken, hastanede hapis tutulan eski Turuncu Devrim lideri Yulia Timoflenko serbest kalarak Kiev Meydan 'na geldi. K sa sürede geliflen olaylarda Yanukoviç parlamento taraf ndan görevinden al nd. 25 May s ta Cumhurbaflkanl seçim karar al nd. 21 fiubat ta sa lanan anlaflmay hat rlatan Lavrov, Muhalefetin anlaflmaya uymamas nedeni ile ülkede durum daha da kötüye gidiyor. Bu anlaflma Almanya, Fransa ve Polonya n n aktif kat l m ile sa lanm flt hat rlatmas nda CARACAS - Venezuela da ö rencilerin bafllatt hükümet karfl t protestolarda ölü ve yaral say s art yor. Gösterilerin bafllad 4 fiubat'tan bu yana ölenlerin say s sekize yükselirken yaral say - s 150 oldu. Baflkent Caracas'ta e itim, sa l k ve güvenlik yetersizli ini protesto eden bulundu. Yasad fl afl r l kç gruplar n silahlar n b - rakmamas ve de facto olarak Kiev i ve parlamentoyu kontrol alt na ald klar elefltirisi getiren Lavrov, konunun dün Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ve ABD Baflkan Barack Obama n n yapt telefon görüflmesinde ele ald - na dikkat çekti. ki lider görüflmede radikal gruplar n anayasal çerçevede binlerce kiflinin yürüyüflü, muhalif liderlerin de kat l - m yla seçim mitingini an msatt. Muhalefet lideri Henrique Capriles, yapt - konuflmada "Venezuela ya sa gerekiyorsunuz, ölü de il. Zaferi sokaklarda ar yaca z." diyerek gösterilerin devam edece- ini dile getirdi. Caracas ta bafllayan gösteriler ülkenin di er flehrilerine de s çrarken, büyük flehirlerinden Valencia da göstericiler elektrik santraline sald rd. Sald r dan sonra flehir yaklafl k 24 saat elektriksiz kald. Göstericiler, Barkisimeto'da da telekomunikasiyon binas na sald rarak yaklafl k 14 arac yakt. Rusya dan Ukrayna ya ilk tepki: Muhalefet sözünde durmad Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, ABD D fliflleri Bakan John Kerry ile bir telefon görüflmesi yaparak, Ukrayna da yaflanan fliddetten muhalefeti sorumlu tuttu ve sözlerinde durmamakla suçlad. kalmalar ve yasal olmayan eylemlerini sonland rmalar için tüm kaynaklar n kullan lmas konusunda mutabakata varm flt. Kerry de görüflmede, ABD nin 21 fiubat ta imzalanan anlaflmaya sad k oldu unu yineledi. Rus bakan Avrupal meslektafllar ile yapt görüflmelerde de muhalefete bask yapmalar ça r s nda bulundu. Polonya, Fransa ve Almanya D fliflleri Bakanlar n arayan Lavrov, Dünya kamuoyunun kand r lmas na ve bugünkü Meydan n Ukrayna halk n n ç karlar - n temsil etti i görüntüsü verilmesi sona erdirilmelidir uyar s nda bulundu. Di er taraftan Ukrayna Cumhurbaflkan Yanukoviç in Rusya ya kaçmak için giriflimde bulundu u, ancak s n r güvenlik birimlerince engellendi i iddia edildi. Ukrayna parlamentosuna yeni baflkan olarak seçilen Oleksandr Turçinov, Yanukoviç uça ile Rusya ya gitmeye çal fl yordu. S n r güvenlikleri taraf ndan durduruldu. Donetsk bölgesinde bir yerlerde gizleniyor iddias nda bulundu. Turçinov eski baflsavc Viktor Pflonka ve Vergi eski Bakan Oleksandr Klimenko nun da Rusya s n r geçmeye çal fl rken yakaland n söyledi. (CHA) Venezuela daki gösterilerde ölü say s gün geçtikçe art yor Devlet baflkan Nicolas Maduro, diyalog yoluyla çözüm için muhalif liderleri baflkanl k saray na davet etti. Pazartesi günü yap lmas beklenen toplant ya muhaliflerin kat l p kat lmayaca bilinmiyor. Toplant dan uzlaflma ç kmad taktirde olaylar n daha da fliddetlenece i öngörülüyor. (CHA)

14 14 Mursi'nin mahkemesi 27 fiubat a ertelendi KAH RE - M s r' n devrik Cumhurbaflkan Muhammed Mursi, bugün yeniden hakim karfl s na ç karken, bir sonraki duruflma 27 fiubat a ertelendi. Mursi ile birlikte 35 kifli, Hamas, Hizbullah ve ran la M s r a karfl iflbirli i yapma suçlamas yla bugün yine hâkim karfl s na ç kt. San klar n bu iflbirli i ile terörist faaliyetler planlad ve M s r' n devlet s rlar n yabanc ülkelere verdi i iddia ediliyor. Tutuklu bulundu u skenderiye deki cezaevinden davan n görülece i Kahire deki Polis Akademisi ne helikopter ile getirilen Mursi, genifl güvenlik önlemleri aras nda mahkeme salonuna al nd. Geçen duruflmada Mursi'nin avukat Muhamed Selim El Avva ve di er avukatlar, san klar n cam kafeste tutulmas na itiraz olarak davadan çekilmiflti. Mahkeme baflkan n n talebi do rultusunda bugünkü davada san klar temsil etmek için 10 avukat görevlendirildi. Durumada hakim bir sonraki mahkemenin 27 fiubat a kadar ertelenmesine karar verdi. (CHA) ANKARA - Hovari, "Bat l arkadafllar, Amerikal lar, Frans zlar, ngilizler Macaristan hediye olarak Sovyetlere verdiler. Halk istemedi." dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün geçti imiz hafta gerçeklefltirdi i iki günlük Macaristan ziyaretini Cihan Haber Ajans na de erlendiren Büyükelçi Hovari, Macaristan ile Türkiye aras ndaki münasebeti çok güzel olarak yorumlad. Hovari, son zamanlarda devlet adamlar düzeyindeki karfl l kl ziyaretlerin yo unlu una dikkat çekerek, "Cumhurbaflkanlar n ziyaretleri her zaman çok önemli. Bu ziyaret gösteriyor ki, iki ülke aras nda ne kadar iyi münasebetler var." diyerek tarihi münasebetlerden söz etti. Türklerin Bat l laflmas nda Macarlar n önemli bir rol oynad n ifade eden Büyükelçi, "Çok say da Macar, Osmanl mparatorlu u na geldiler mühendislik yapmak için. Bat l laflmada Macarlar n rolü çok önemliydi. brahim Müteferrika Macar idi." fleklinde konufltu. Resmi ziyaretlerde her iki ülke cumhurbaflkan n n baflta ekonomi olmak üzere farkl alanlarda yo- un münasebetler içerisine girilmesi ça r s yapt klar n aktaran Macar Büyükelçi, iki ülke aras ndaki 2,5 Milyar Dolar l k ticari hacmi daha da yukar lara tafl mak istediklerini ifade etti. D fl Haberler Macaristan halk n n Komünizm mi yoksa AB döneminde mi daha mutlu oldu u sorusu üzerine 21 y ll k tecrübeli diplomat Büyükelçi Hovari, "Bu zor bir soru. fiunun bilinmesi gerekiyor. II. Dünya Savafl ndan sonra bizi Do u Bloku na, Sovyetler Birli i nin sistemine verdiler. Bat l arkadafllar, Amerikal lar, Frans zlar, ngilizler hediye olarak Sovyetlere verdiler. Halk istemedi. Macar halk bundan dolay ayaklanmalar yafland. Tabii sonunda Sovyetler bize biraz serbestlik verdi. Çünkü Polonya ve bizim toplumumuz onlar n toplumundan daha geliflmifl. Biz Bat l bir ülkeyiz. Komünizm y k l nca da herkesin istedi i Demokratik Macaristan n 1990'da hayat buldu." fleklinde konufltu. Macar halk n n seyahat serbestli i ve özgürlüklerden dolay AB yi istedi ini kaydeden Hovari, ekonomik olarak ise Macar flirketlerinde rekabetten kaynaklanan bir memnuniyetsizli in oldu- unu belirtti. Hükümetin bu dengesizli i gidermek için çal flt n ifade eden Hovari, Macaristan piyasas n muhafaza edilmesi için gayret edildi inin alt n çizdi. Yaklafl k 7 y ll k bir müzakere sürecinden sonra 2004 y - l nda Avrupa Birli i ne (AB) tam üyeli e kabul edilen Macaristan n Ankara Büyükelçisi Hovari, AB ye girmeyi uzun bir süreç olarak tan mlayarak "Ben hat rl yorum, Komünizm y k ld ktan sonra biz Avrupa Birli i taraf na döndük. Kanun ve mevzuatlar n tamam de ifltirmek durumunda kald k. Hukukçular her gün çal flt. Binlerce yeni mevzuat düzenlemesi gerekti. Bu uzun bir süreç." dedi. Türkiye ye oldu u gibi Macaristan a da zaman nda fas llar n müzakereleri devam ederken AB nin mevzuat ve flartlarda de ifliklik yapt klar - n kaydeden Hovari, Türkiye, iyi bir yolda. Yeni fas l (müzakereye) 25 fiubat 2014 Macar Büyükelçi Hovari: Bat l lar bizi Sovyetlere hediye verdi Macaristan n Ankara Büyükelçisi Janos Hovari, ülkesinin II. Dünya Savafl ndan sonra Do u Bloku taraf nda kalmas na Macar halk n karfl ç kt n ifade etti. aç ld. nflallah yenileri aç lacak. AB ye kat l m n lokomotifi ileri gidiyor. Ama sürat bak m ndan bazen gidiyor, bazen duruyor. Türkiye, Avrupa n n bir parças. Tarihimiz ve gelece imiz ortakt r. fleklinde konufltu. Hovari, AB de nas l bir birlik istendi i tart flmalar n yaflanmas n n Türkiye nin üyelik sürecine olumsuz etki etti ini ifade etti. Türkiye ye Türkçe bilen diplomatlar n gönderildi inin alt n çizen Macaristan n Ankara Büyükelçisi Janos Hovari, Macaristan D fliflleri Bakanl nda 10 a yak n Türkçe bilen üst düzey diplomat n oldu unu ifade ediyor. Düzgün Türkçesi ile dikkat çeken Macar Büyükelçi, dünyada ilk Türkoloji kürsüsünün 1870 y l nda Macaristan da kuruldu unu ifade ederek Türkçe ile Macarca aras nda yaklafl k 1000 tane ortak temel kelime oldu unu vurgulad. (CHA)

15 25 fiubat 2014 Ankara Yavafl: halelere Ankara dan temin flart koyaca z Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ankara Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Yavafl, Ankara sanayicileri ile bir araya geldi. Yenimahalle'deki site sakinleri Yaflar için topland Ankara Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinliyor. Vatandafllar ile toplant yapan Fethi Yaflar, Yenimahalle de kal c eserler b rakmay amaç edindi ini belirtti. Yaflar, "Verdi im sözler do rultusunda Bat kent'i otel konumundan ç kard k ve bir kültür merkezi haline getirdik. 7'den 70'e herkesin kullanabilece i sosyal yaflam alanlar n hizmete açt k. Ben inançl bir kifliyim ve tüm inançlara da sayg duyuyorum. Camilerimize sahip ç kt k, cem evini ibadete açt k. Çocuklar m za daha iyi, kal c ve güzel eserler b rakmak hepimizin boynunun borcu diye konufltu. Yaflar' aralar nda görmekten mutluluk duyduklar n belirten site yöneticileri, "fiimdiye kadar Bat - kent'e ve Yenimahalle'ye yapt n z çal flmalar ad na size teflekkür ederiz. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra sizi tekrar aram zda görmek istiyoruz." dedi. (CHA) Ankara ya yap lan yat r mlar n baflka illerin firmalar na verilmesine tepki gösteren Yavafl, Sanayicilerle el ele verece iz. halelerin hepsinde mümkün oldu u takdirde Ankara dan temin flart koyar z. steyen istedi ini söylesin. Ben koyar m baflkas iptal ettirsin. Mesele niyet. Ankara n n esnaf n zengin etmek istiyorsan z, edersiniz. ifadelerini kulland. 30 Mart ta yap lacak olan Yerel Seçim çal flmalar kapsam nda Ankara Ostim Esnaf ile bir araya gelen CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, sanayicilerin sorunlar n dinledi. Toplant ya, CHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Fethi Yaflar ve CHP Ankara il Teflkilat üyeleri kat ld. Sanayicilere seslenen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, sanayicilerle el ele vereceklerini ve birlikte çal flacaklar n söyledi. Ankara da yap lan yat r mlar n baflka illerden firmalara verilmesine karfl ç kan Yavafl, halelerin hepsinde mümkün oldu u takdirde Ankara dan temin flart koyar z. steyen istedi ini söylesin. Ben koyar m baflkas iptal ettirsin. Mesele niyet. Ankara n n esnaf n zengin etmek istiyorsan z edersiniz. Ancak, da tt - n z g dalar Erdo an soyadl birinden stanbul dan al rsan z bu yanl fl. Ankara da esnaf m yok. diye konufltu. Belediye Baflkan oldu u zaman ço ulcu bir anlay flla Belediyeyi yöneteceklerini kaydeden Yavafl flöyle devam etti: Hiç kimse bu 15 bütçeyi tek bafl na yönetecek kadar ak ll de ildir. El birli i yapaca- z. Ortak ak lla. Üniversitelerle, OST M idarecileriyle, esnaf yla oturup, Biz sizin için neler yapabiliriz. Diye soraca z. Ne kadar iyi ifl yaparsan z, ne kadar çok para kazan rsan z belediye daha az yard m yapmak durumunda kal r. Çünkü istihdam sa larsan z. Sonuçta belediye bundan karl ç kacakt r. Geçen dönemler Ostim de, vedik te olan kavgalar hat rl yorum. 5 y ld r hiçbir fley de iflmemifl. Anadolu, Baflkent, Sincan Organize Sanayi deki tart flmalar görüyoruz. Bu zihniyetin de iflme zaman gelmifltir. CHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Fethi Yaflar ise, Beypazar n turizm ilçesi yapan Mansur Yavafl n Ankara ya büyük ifller yapaca n söyledi. Yavafl, Ankara n n kaynaklar n n do ru kullan ld nda Ankara daki katmanlar n nefes alaca ve yaflamaktan mutlu oldu u bir Ankara n n oluflaca ndan kimsenin flüphesi yok. ifadelerini kulland.

16 16 Ankara Toplamda 10 bin 500 baflvurunun gerçekleflti i s nava ra bet yüksekti. 3 seans halinde yap lan Atlantik girifl s nav ile ö rencilerin yeni ö retim y l na dair e itimlerinin planlanaca n belirten yetkililer, 2. s n ftan 11. s n fa kadar tüm s n flar n kat ld bu s navda, baflar durumlar na göre birtak m hediye ve burslar ile ödüllendirme yap lacakt r. Yapt m z s navla, ö rencilerimiz baflarman n mutlulu unu yaflaman n yan s ra baflar durumlar n test imkan buldular. 6 ayr s nav merkezinde yapt m z girifl s nav na kat lan ö rencilere çeflitli hediyeler verdik. S nav sonras ö rencilere verilecek ayr nt l s nav sonuç karnesi ve spor çanta hediyesi ile s nav n genel bir de erlendirmesi yap lm fl olacakt r. fleklinde konufltu. Öte yandan, s nav sonras yap lacak ödül töreni ve gençlik flöleni program ile ö rencivelileriyle tekrar bir araya geleceklerini ifade eden yetkililer, motivasyonun baflar da önemini bu tip programlarla daha iyi anlad klar n söyledi. Yetkililer ayr ca, uygulad özgün ve nitelikli programlarla sosyal okul, sosyal ö renci hedefli çal flan Atlantik Okullar n n, elde etti i ulusal ve uluslararas baflar larla da bir 25 fiubat 2014 Atlantik Okullar girifl s nav na büyük ilgi: 10 bin 500 baflvuru e itim ö retim y l nda Atlantik Okullar nda okuyacak ö rencilerin kat ld 'Atlantik Girifl S nav 'na baflvurular, önceki y llara göre büyük bir art fl gösterdi. dünya okulu haline geldi ini vurgulad. S nav sonras Atlantik Okullar, yeni dönem avantajl kay t sürecini de bafllayaca n dile getiren yetkililer, ücret, promosyon ve e itim programlar yönü ile avantaj sa layacak erken kay t döneminde ö rencilerin kayd n bitirip e itimlerini planlama arzusunda olduklar n belirti. (CHA) Yar m as rl k cami, Polatl esnaf n n deste i ile yenilendi Ardahan n Posof ilçesine ba l Balgöze Köyü Camii, 72 y l sonra tadilattan geçirildi. Köy muhtar Hulusi Eraslan, camiye maddi yard mda bulunan Polatl l lara teflekkür belgesi takdim etti. Balgöze Köyü Camii din görevlisi Veysel Karatafl, köyün bölgenin ilk kaloriferli camisine ve lojman na kavufltu unu ifade etti. Karatafl, Camimiz, 1942 y l nda yap lm fl. O tarihten bu tarafa tadilat görmemifl cami. Ahflap üzerine teneke kaplama olan minaresi geçen y lki f rt nada uçtu. Biz de bu sene Polatl esnaf n n deste i ile Polatl camilerinden toplanan para ile tadilat n yapt k.cami dört duvar hariç tamamen yenilendi. Minaresi 22 metre. Elaz 'dan getiren özel bir taflla yap ld. Lojman yap ld. lk kez bölgede kaloriferli cami ve lojman yap lm fl oldu. Caminin içi, yan duvarlar ve taban lambiri, minber, mihrap kürsü s f rdan yap ld. Köyde ö renciler baflta olmak üzere, kad nlara ve erkeklere bu camide Kur an e itimi devam ediyor. Destekte bulunan Polatl lara teflekkür ediyoruz. diye konufltu.(cha)

17 25 fiubat 2014 Güncel Sosyal projeler tam gaz devam ediyor 17 Kamu, bu y l bölgesel kalk nma, gençlik ve engelli projeleri için 396 milyon 700 bin lira kaynak kullanacak. ANKARA - AA muhabirinin, 2014 y l Yat r m Program ndan yapt derlemeye göre, Kalk nma Bakanl -, sosyal kalk nma destekleri çerçevesinde çeflitli il ve ilçelerde 2008 den bu yana uygulanan Sosyal Destek Program (SODES) için bu y l 220 milyon lira kaynak sa layacak. SODES ile dezavantajl bölgelerin befleri sermayesinin güçlendirmesi, toplumsal bütünleflme sürecine destek olmak amac yla bölgelerdeki göç, yoksulluk, iflsizlik gibi sorunlar n ve de iflen sosyal yap n n ortaya ç kard ihtiyaçlara k sa sürede karfl l k verilmesi amaçlan yor. Bakanl k, bu y l Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) için 70 milyon kaynak kullanacak. GAP; baraj, hidro-elektrik santral, sulama yap lar gibi fiziksel yat r mlarla s n rl kalmay p, tar msal geliflme, sanayi, kentsel ve k rsal altyap, haberleflme, e itim, sa l k, kültür, turizm ve di er sosyal hizmetler gibi sosyo-ekonomik sektörlerin gelifltirilmesine yönelik yat r m ve etkinlikleri içeriyor. Do u Anadolu Projesi (DAP) için ise 100 milyon lira ödenek ayr ld. Mehmetçik, do al afetle de savafl yor DAP; A r, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elaz, Erzincan, Erzurum, Hakkari, I d r, Kars, Malatya, Mufl, Tunceli ve Van da yat r mlar n gerektirdi i araflt rma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, de erlendirme ve koordinasyon hizmetleriyle bölgenin kalk nmas n h zland rmay hedefliyor. GAP Bölgesi Kurumsal Sosyal Sorgulama, Uygulama, Yayg nlaflt rma Program n n etüt ve proje çal flmalar için 60 bin lira destek sa layacak olan GAP Bölge Kalk nma daresi Baflkanl -, GAP Tar mda Çal flanlar n Sa l k Program pilot uygulamalar için de bu ZM R - Savaflta vatan topra n korumak için düflmanla savaflan Türk askeri, bar fl zaman nda da do al afetlerle savafl yor. Türk Silahl Kuvvetleri nin (TSK) do al afet arama kurtarma timleri, gerçe ini aratmayan parkurlarda, afetzedeleri yaflatmak için e itim al yor.anadolu Ajans, stihkam Okulu ve E itim Merkez Komutanl n n zmir deki Afet ve Acil Durum E itim Tesisleri nde, savafl e itimlerini aratmayan zorluktaki e itimleri görüntüledi. Marmara Depremi nden ç kar lan dersler sonucu, dünyadaki benzerleri incelenerek 2000 y l nda oluflturulan 8 bin metrekarelik tesiste, savafl zaman nda ulus topraklar n korumakla görevli askerlere, olas do al afetlerde vatandafllar n yard m na koflmas için e itim veriliyor. Önce teorik olarak afetleri tan yan subay, astsubay ve uzman erbafl, afet bölgesinde nelerle karfl lafl laca n ö reniyor. Afet ortam na psikolojik olarak da haz rlanan askeri personele,arama kurtarma teknikleri, çal flmalarda kullan lan teçhizatlar uygulamal olarak gösteriliyor. Arama kurtarma e itiminden geçmifl köpeklerin de kat ld derslerde, enkaza nas l müdahale edilece i anlat l yor. Gerçe ine uygun, karfl lafl labilecek y l 100 bin lira ödenek ay rd. Gençlik ve Spor Bakanl ise sosyal, ekonomik, fiziksel engeller, sa l k problemleri, co rafi etmenler ve e itim ihtiyaçlar sebebiyle dezavantajl durumdaki gençlerin toplumsal yaflam n her alan na kat l mlar n n ve uyumlar - n n art r lmas kapsam nda, Spor E itimi Yoluyla Sosyal Dahil Etme projeleri için y llar nda kullan lmak üzere 6 milyon 654 bin lira ay rm flt. Bakanl k, bu y l sosyal kalk nma destekleri çerçevesindeki projeler için ayr - lan ödene in 3 milyon 540 bin liras n harcayacak.(aa) en zor koflullar düflünülerek haz rlanan parkurlarda, teorik e itimlerini tamamlayan askerlerden enkaz alt ndaki kifliyi kurtarmalar isteniyor. E itim s ras nda koflullar daha zor hale getirmek için arama kurtarma çal flmas yapan ekibin kulland cihazlara elektrik kesintisi uygulan yor, alanda yang nlar ç kart l - yor. Askeri personel, depremin yan s ra sel, toprak kaymas, ç ve yang na karfl da e itim alarak, bir hafta sonunda tüm do al afetlerde görev yapabilecek hale geliyor. Do al afet yard m birlikleri veya arama kurtarma timlerinde görev yapmak üzere y lda 400 askeri personelin yetifltirildi i tesiste, ilk müdahale timlerinde görev yapacak askerlere günün hangi saati olursa olsun görev ça r s geldi inde 3 saat içinde en yak n havaliman nda olmalar gerekti i vurgulan - yor. ODTÜ arazisinden geçen ve 4 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan Malazgirt Bulvar n bugün Baflbakan Erdo an açacak Baflkent trafi ine CAN KATACAK Ankara Büyükflehir Belediyesi nin yapt rd, ODTÜ Yolu olarak bilinen 1071 Malazgirt Bulvar, bugün Baflbakan Erdo an taraf ndan Baflkentlilerin hizmetine aç lacak. Uzun tart flmalar n ard ndan yap m na bafllanan ve k sa sürede tamamlanan bulvar n Ankara trafi ine yeni bir can kataca belirtildi. Gülhan ÇUKUR Bir k sm ODTÜ arazisinden geçen 4 kilometrelik bulvarda, 8 köprülü kavfla n yer ald, Eskiflehir ve Konya yolu trafi ini rahatlataca belirtilerek, ODTÜ yolu olarak bilinen 1071 Malazgirt ad verilen bulvar n bugün düzenlenecek törenle aç laca kaydedildi. Rekor sürede bitti Bulvar n 4 ay gibi rekor say lacak bir sürede tamamland ifade edilerek, bulvar n 4 gidifl- 4 gelifl olmak üzere 8 flerit halinde yap ld belirtilerek, Bulvarda 3 alt geçit, 5 köprü ve 1 yaya üst geçidi yer al - yor. 220 bin ton asflat serimi yap - lan, 34 bin 369 metrekare kald - r m, 2 bin 686 adet new jersey bariyer, 17 bin 256 metre bordür döflenen bulvar n 3 metre geniflli indeki refüjü de tamamen a açlarla kapland denildi. Bulvar n refüj ve yan bantlar na bin 22, yafllar nda hlamur a açlar ve akçaa aç dikildi i belirtilerek, yan bant ve yamaçlara ayr - ca mavi ve yeflil renkli 3 bin 105 adet büyük boylu atlas sediri, karaçam, göknar, mavi ladin ve mavi Arizona Selvisi ile 105 bin çal ve 177 bin mevsimlik çiçek dikildi i, 75 bin metrekare de rulo çim serildi i bilgisi verildi.

18 18 Ankara 30 Mart ta 52 milyon 695 bin 831 seçmen kullanacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven, 30 Mart ta yap lacak yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen say s n n 52 milyon 695 bin 831 oldu unu belirterek, son seçimlere göre 2 milyon 505 bin 901 seçmen art fl oldu unu bildirdi. ANKARA - Güven, AA muhabirine 30 Mart ta yap lacak yerel seçimlere iliflkin haz rl klar de erlendirdi. fieffaf sand klar n ve oy kullanma kabinlerinin imalat n çok önceden tamamlad klar n, bunlar n da t m n da yapt klar n belirten Güven, Devlet Malzeme Ofisi arac l yla zarflar bast rd klar n, ayr ca oy pusulas ka tlar n n da imalat n n tamamland n ve da - t m n n sürdü ünü söyledi. Güven, baz illerde oy pusulalar n oradaki il seçim kurullar arac l yla bast racaklar n, büyük yerlerde ise Devlet Malzeme Ofisi arac l yla ihaleyle bast r p da tacaklar n aktard. Seçimlerde fazla oy pusulas bas lmas n n tart flma konusu oldu- unun an msat lmas üzerine Güven, 2972 say l Kanun uyar nca yüzde 15 fazla oy pusulas bas ld - n, yasa koyucunun, ihtiyaçlar do rultusunda yüzde 15 fazla oy pusulas bas lmas n öngördü ünü belirtti. ANKARA - Vergi bilincinin toplumun bütün kesimlerine benimsetilmesi amac yla geleneksel olarak her y l gerçeklefltirilen Vergi Haftas n n 25 incisi, dün kutlanmaya bafllad. Ankara Vergi Dairesi Baflkanl - taraf ndan yap lan aç klamaya göre, baflkentteki Vergi Haftas etkinlikleri,dün saat da Ulus ta Atatürk an t na çelenk konulmas ve buradaki törenle bafllayacak. Etkinlikler kapsam nda, 28 fiubat Cuma günü saat de Milli E itim Bakanl fiura Salonu nda Milli Piyango Özel Çekilifli gerçeklefltirilecek ve ard ndan Türk Halk Müzi i sanatç s Emel Taflç o lu ve Türk Sanat Müzi i sanatç s Vedat Kaptan Yurdakul konser verecek. Maliye Tiyatrosu, 3 Mart Pazartesi günü Küçük Tiyatro da stanbul Efendisi adl oyunu sahneleyecek. Ankara Vergi Dairesi Baflkanl - Türk Sanat Müzi i Korosu, fief Özlem Karaa aç yönetiminde 5 Mart Çarflamba günü Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu nda konser verecek. Prof. Dr. Üstün Dökmen taraf ndan personele yönelik olarak 7 Mart Cuma günü Gazi Üniversitesi 100. Y l Konferans Salonu nda kiflisel geliflim semineri verilecek. Ankara Vergi Dairesi Baflkanl - kurum tabipli inde 13 Mart Perflembe günü Türk K z lay na kan ba fl kampanyas düzenlenecek. Vergi Haftas etkinlikleri, 1-30 Nisan aras nda Vergi Dairesi Baflkanl n n personeline yönelik dart turnuvas ile sona erecek.(aa) Oy pusulalar bas ld ktan sonra sand k kurullar n n bunlar, ilçe seçim kurullar ndan ald n anlatan Güven, kullan lmayanlar n paket haline getirilip mühürlendi ini ve ilçe seçim kurullar na teslim edildi- ini, bunlar n da 2 y l sakland ktan sonra imha edildi ini söyledi. K l k k yafet konusuna da de inen Güven, Önceki y llarda ilçe seçim kurulu ve sand k kurullar nda baflörtülü han mlar n yapamayaca fleklinde YSK karar vard. Ancak bu sene oy birli iyle bir karar ald k. Mevzuat aç s ndan herhangi bir yasaklama olmad ndan ilçe seçim kurullar nda ve sand k kurullar nda baflörtülü han mlar n görev yapabilece ine karar verdik dedi. Güven, seçmen say s yla ilgili de flu bilgileri verdi: Seçmen say s bugün itibar yla 52 milyon 695 bin 831 olarak kesinleflti. Bunlardan 540 bin 669 tanesi engelli seçmenimiz. Sand klar m z n say s da belirlendi. D flar da cezaevi hariç 194 bin 310 sand kta oy kulland raca z. Cezaevinde kuraca m z sand k say s da 403. Geçen seçime göre 2 milyon 505 bin 901 seçmen say s nda art fl mevcut. Yeni seçmenler, kay tl olmay p da kay t olanlardan oluflan bir fark. Bu, nüfusa göre normal bir art fl. Bu sene ilk kez cezaevinde taksirli suçtan yatanlar n d fl nda sadece cezaevinde hükümlü olarak yatanlar n oy kullanmas n engelledik. Bihakk n tahliye tarihi dedi imiz sürede veya hükmün kesinleflmesinden cezaevine girinceye kadar geçen sürede d flar da bulunanlar n oy kulanma hakk n verdik. Bu da bir farkl l k yarat r tabii. lk defa bu sene anayasal oy kullanma hakk oldu u için insanlar m z n Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi gere ince böyle bir karar ald k. (AA) Vergi Haftas etkinliklerle kutlan yor

19 25 fiubat 2014 E itim Ö rencilere "madde ba ml l "na iliflkin ödev verilmeyecek ANKARA - Madde ba ml l ile mücadele kapsam nda haz rlanan eylem plan na göre, merak uyand rmamak için okullarda ö rencilere madde ba ml l hakk nda performans ödevi verilmemesi sa lanacak. Ankara l Uyuflturucu Koordinasyonu Kurulunca '' l Uyuflturucu Eylem Plan '' haz rland. Toplumdaki yasa d fl ba ml l k yap c madde kullan m n n ve bununla ba lant l suçlar n önlenmesini, bu maddelerin topluma ve toplum sa l na verdi i zararlar n azalt larak, tedavi olanaklar n iyilefltirilmesini amaçlayan eylem plan nda, madde ba ml l nda arz ve talebi azaltmak amac yla belirlenen hedeflere ve öngörülen çal flmalara yer verildi. Plana göre, madde ba ml nda arz azaltmak için toplum sa l n tehdit eden maddelerin flehre girmesini önlemek amac yla karayolu, demiryolu ve havayolu kontrollerinin düzenli olarak yap lmas sa lanacak. fiehirdeki MOBESE kameralar yayg nlaflt r lacak ve jandarma taraf ndan etkin kullan lmas na olanak verilecek. Sokak düzeyinde il merkezli ba ml l k yap c madde arz na yönelik operasyonlar art r lacak. Madde kullan m ile mücadele alan nda bilgilendirme amaçl çal flmalara medya deste i sa lanacak. Baflta komflu iller olmak üzere, benzeri problemlere sahip di er illerle çözüm için araflt rma temelinde ortak projeler yap lacak ve iflbirli i gelifltirilecek. Di er taraftan, uzman personelin e itimine ve uzmanlar n bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya özel önem gösterilecek Talebi azaltmak amac yla da ba ml l k yap c madde kullan m n önleme etkinliklerin art r lmas, ba ml l k tedavi sürecinin oldukça uzun ve zor oldu unu da hesaba katarak bu etkinliklere önem verilmesi sa lanacak. Bu kapsamda cezaevleri, gençlik merkezleri, sivil toplum kurulufllar, fabrika, atölye gibi ifl yerlerindekilere talep do rultusunda madde ba ml l ve zararlar konulu e itim programlar düzenlenecek. Sigara ve alkol kullan m n n zararlar hakk nda bilgilendirme etkinliklerine h z verilecek. l müftülü ünce konuflma ve vaazlarda madde ba ml l ve zararlar konusuna yer verilmesi sa lanacak. Engelli Furkan için ö retmen aran yor S VAS - Sivas' n Ulafl ilçesine ba l Baharözü beldesinde do ufltan belden afla s tutmayan 9 yafl ndaki Mustafa Furkan fiala 'a, evde e itim verecek ücretli ö retmen aran yor. Do ufltan belden afla s tutmayan, henüz 5 ayl kken beynine flant tak lan, yüzde 95 fiziksel engelli Furkan, Baharözü lkokulu'na annesinin kuca nda iki y l giderek e itimine devam etti. Rahats zl ve toplu ortamlarda enfeksiyon riski nedeniyle 3. s n ftan itibaren evde e itim almas gerekti i yönünde sa l k raporu verilen Furkan' n e itimi, gönüllü ücretli ö retmen ç kmay nca yar da kald. Furkan' n e itimine devam edebilmesi için bir ücretli ö retmenin, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Baharözü beldesine haftada 5 gün giderek ders vermeyi kabul etmesi gerekiyor. Konuflmakta güçlük çeken Furkan fiala, AA muhabirine yapt aç klamada, okumak ve doktor olmak istedi ini söyledi. Anne Sultan fiala (47) ise o lunun çok duygusal oldu unu ve e itimine devam edemedi i için üzüldü ünü belirtti. O lunun bu durumuna bir anne olarak çok üzüldü ünü ve yaklafl k bir hafta önce yüz felci geçirdi ini anlatan fiala, "Furkan, okulda çok ak ll yd ama ö retmenine küsmüfltü. Ö retmenine 'Onlar (s n f arkadafllar n ) tahtaya ç kar yor da beni ç karm yor' diye küsmüfltü" dedi. Furkan' n evde e itim almas için ö retmen istediklerini dile getiren anne fiala, "Verirlerse çok memnun oluruz. Yaklafl k 1 senedir ö retmen bekliyoruz. Furkan da bir çocuk, o da okumak istiyor" diye konufltu. Ulafl Kaymakam Ali Alt nkaynak da Furkan' n kalabal k ortamlarda bulunmas n n sa l - aç s ndan s k nt oluflturdu u için evde e itim almas gerekti ini, bu yönde sa l k raporunun bulundu unu belirtti. Bu nedenle öncelikle ilçede ve beldede görev yapan ö retmenlerden gönüllük esas na göre görevlendirme yapmak istediklerini ancak böyle bir talepte bulunan olmad n ifade eden Alt nkaynak, flunlar söyledi: "Bunun üzerine lçe Milli 19 E itim Müdürlü ümüz ve l Milli E itim Müdürlü ümüz vas tas yla ücretli ö retmen görevlendirme yoluna gittik. Yine talep do rultusunda d flar - dan bunu yapmam z gerekiyordu. Beldemizin belki de ilçeye uzak olmas ndan dolay maalesef ücretli ö retmen de bulamad k. Furkan, iste i, zekas ve gayretiyle çok baflar l olacak c v l c v l bir çocuk. Son aflamada, l Milli E itim Müdürümüz, ö retmen görevlendirilmesi konusunda destek olacak. nflallah, oradan ümidimiz var." Görevi kabul edecek ö retmenin beldeye her gün gidip gelmesi gerekti ini belirten Alt nkaynak, Furkan' n e itimi konusundaki sorunun çözülmesi için çal flt klar n dile getirdi. Alt nkaynak, özellikle kad n ö retmenlerin evde e itim konusunda çekinceleri olabildi ine dikkati çekerek, Furkan'a e itim verecek ücretli ö retmene talep etmesi halinde ilçede lojman için yard mc olabileceklerini söyledi.

20 20 STANBUL - HAN FE SEV NÇ - Tiyatro sanatç lar Emin Olcay ve efli Hayat Olcay taraf ndan kurulan "Atölye Sanat", Mart ay ndan itibaren, sanatç olmak isteyenlere kap lar n açacak. ddial sanatç lar yetifltirmeyi hedefleyen Atölye Sanat'ta, deneyimli hocalar taraf ndan, tiyatrodan, kamera önü oyunculu a, ebru ve hüsn-i hat sanat ndan minyatürün atas türkariye, piyano, keman, ney, ba lama, kemençe ve vurmal çalg lardan Türk sanat müzi ine, senaryo ve oyun yazarl ndan, vücut dili ve ikna psikolojisine kadar 37 dalda e itim verilecek. Atölyenin kurucusu Emin Olcay AA muhabirine yapt aç klamada; kendisinin 50, eflinin ise 45 y ld r tiyatro yapt n belirterek, birikimlerini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Emin Olcay, "Bunca birikimi art k gençlere aktarman n zaman n n geldi ini anlad k. Arkadafllar m z, hocalar m z destek olacaklar n söyleyince, usta-ç rak iliflkisini atölye ortam nda gençlerimize sunmaya karar verdik. Gelece in sanatç lar n, do ru bir biçimde yetifltirmek istiyoruz. Bu tür e itim veren kurs gibi yerler var. Bizim iddiam z sanatç yetifltirmek" dedi. Kendini gelifltirmek isteyenlere destek olacaklar n ifade eden Emin Olcay, böyle bir atölyenin ihtiyaç oldu unu düflünerek bu yola girdiklerini kaydetti. 2-3 ayl k kurslarda e itim ald ktan sonra "Ben hoca oldum" diyerek ders veren insanlar n bulundu unu belirten Emin Olcay, "Biz bunca y l, birikim olarak topluyoruz, ondan sonra hocal a soyunuyoruz. Biz gerçek anlamda sanat e itimi verece iz ve gerçek sanatç lar yetifltirece iz" diye konufltu. Emin Olcay, günümüzde medyan n ve magazinin bast rmas yla, birden flöhret olan kiflilerin ortaya ç kt n vurgulayarak, flunlar anlatt : "fiöhret olmak yeterli mi? Sorun burada. Onlar, kendileri de anl yorlar, flöhret olman n yeterli olmad n. Burada, bu tür flöhret olmufl 5 arkadafl m z gelip özel ders alacak. Bu atölye, bu eksikli i de kapatacak. Fakat yeterli olmad n n fark na varamayanlar da var. Onlar daha sonra daldan düflüyor. Bunu meslek olarak yaparsan z kal c olursunuz. Gelgeç düflüncelerle, sadece maddiyat düflünerek yaparsan z, bu meslek adam d flar ya iter." -"Sanat, devam etmek için direnç gösterilmesi gereken bir konu" Maltepe'deki Atölye Sanat' n resmi aç l fl n n 1-2 Mart'ta yap laca n ifade eden Emin Olcay, aç l flta verilecek e itimlerle ilgili, hocalar n çal flmalar na iliflkin k sa kesitler sunaca n söyledi. Olcay, günün saati aç k kalacak atölyede ilk olarak 3 ayl k e itim sürecinin bafllayaca n belirterek, " lk etapta ö renciler mesle i tan yacaklar. Sanat, devam ettirmek için direnç gösterilmesi gereken bir konu. Sürdürmek için çaba sarf edilmesi gerekir. Burada önemli olan ö rencinin yetiflmesi. Ö renci istedi i kadar e itim alabilecek" dedi. Atölye Sanat'ta, tiyatro, ileri tiyatro, kamera önü oyunculuk olmak üzere üç ayr oyunculuk atölyesi baflta olmak üzere, bale, drama, salon danslar, dublaj sanat, diksiyon ve fonetik, vücut dili ve iknan n psikolojisi, vurmal çalg lar, ritm tiyatrosu atölyesi, ebru ve hüsn-i hat, Osmanl ca okuma ve yazma, Kültür Sanat "Sanatç " olmak isteyenlere ustalardan e itim imkan süsleme, metal ve ahflap üzerine oyma fleklinde yap lan naht, ilk Türk resmi olarak bilinen ve minyatürün atas say lan türkari, flan, solfej, piyano, keman, Türk halk müzi i, Türk sanat müzi i, ney, ba lama, klasik kemençe, h zland r lm fl nota okuma teknikleri, temel armoni, senaryo yazarl, oyun yazarl dersleri ve konservatuvara haz rl k dersleri verilecek. - Orhan Veli, Yunus Emre, sahnede canlanacak Atölye sistemi ile kendi alan nda önemli kifliler taraf ndan verilecek derslerin yan s ra sahne çal flmalar da yap lacak. Üst k sm nda Türk tiyatrosuna emek veren 210 sanatç n n ad n n yaz ld 60 kiflilik sahnede çocuk oyunlar, tiyatro oyunlar ve konserler, dans performanslar düzenlenecek. Türk sanat na eserler sunmufl sanatç lar n "' z b rakanlar" günleri ad alt nda fliirsel toplant larla an laca merkezde, bir çok misafir e itmen ile work shop çal flmalar yap lacak. Yine Devlet tiyatrolar sanatç s Adnan Biricik, Orhan Veli'yi sahneye koyarken, Sönmez Atasoy ile vefat ndan önce 2 sene birlikte çal flt klar Bizim Yunus adl tek kiflilik oyun da Emin Olcay taraf ndan Atölye Sanat'ta tiyatro severlerle buluflacak. (AA) 25 fiubat 2014 "Alis Y ld zlar n Alt nda" 26 fiubat'ta prömiyer yapacak STANBUL - stanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Toplulu u stanbul'un yeni eseri "Alis Y ld zlar n Alt nda", Fulya Sanat Sahnesi'nde 26 fiubat'ta prömiyer yapacak. stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlü ünden yap lan aç klamada; Modern Dans Toplulu u stanbul'un, ngiliz koreograf Michael Popper taraf ndan, Lewis Carroll'un "Alis Harikalar Diyar nda" ve "Alis Aynan n Aras ndan" kitaplar üzerine kurulan ve bir dans/hareket tiyatrosu olan "Alis Y ld zlar n Alt nda"y sahneleyece i vurguland. Herkese hitap etme özelli ine sahip eserde; Alis, Beyaz Tavflan, Düfles, Ç lg n fiapkac, Kraliçe, Humpty Dumpty, Beyaz fiövalye, Tweedledum-Tweedledee ikizleri gibi renkli karakterler ile gözyafl denizi, ç lg n çay, istakoz dans, çiçekler ve böcekler gibi sahnelerin, koreograf n ça dafl yarat c l, renkli kostüm tasar m ve Modern Dans Toplulu u'nun sanatç lar n n oyunculu u ile hayat bulaca kaydedildi. Reji, koreografi ve sahne tasar m Michael Popper'in imzas tafl yan eserin kostüm tasar m n Ayflegül Alev, fl k tasar m n Taner Ayd n' n yapt aktar lan aç klamada, eserde, oyuncu dansç lar Deniz Keskin, Asl Öztürk, Huri Murphy, Melissa Ugolini, Gül Bat rbaygil, Seçil Yenigün, Göknur Küçüktürkmen, Gülçin Alpaflar, Benan Göktan, Kerem Güzel, Canberk Y ld z, Alper Marangoz, Korhan Baflaran, Melih K raç, Burak fianl, Emre Olcay, Ejder Keskin ve Alpaslan Karaduman' n rol alaca belirtildi. Aç klamada, eserde, kemanda Ulafl Kurugüllü ve viyolonselde Taylan Aygar' n görev alaca aktar ld. Modern dans n Türkiye'de 1992'de bafllayan kurumsallaflmas nda ilk yabanc destekçi ve sonradan Modern Dans Toplulu u'nun dostu olan ngiliz sanatç Michael Popper' n, sezonunda "Alis Ankara'da" isimli eseri, Ankara Modern Dans Toplulu u için yaratt nda sahnelere yepyeni bir tat getirdi i anlat lan aç klamada, "Alis'i Ankara'dan stanbul'a tafl ma fikrine s cak bakan koreograf, bu sefer Alis'i Modern Dans Toplulu u stanbul için 'Y ld zlar n Alt nda' koymay tercih etti. (AA)

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı